All Names of Authors According to Sources Directly Connected to Manuscripts

290 hits for 229 manuscripts

<< 1 10 20 24 25 26 27 28 29 All results

Viśvanātha (7 mss): 0282, 0306, 0639, 0727, 4239, 6950, 7181

Viśvanātha Bhaṭṭācārya: 4239

Viśvanātha Paṃcānana: 0427

Viśvanātha Paṃcānana Bhaṭṭācāryya: 0427

Viśvanātha Pañcānana: 0306, 4239

Viśvanātha Pancānana Bhaṭṭa: 0727

Viśveśvara, Gāgābhaṭṭa: 6593

Vyāsa: 0900, 1452

Yadupati: 7248, 7250

Yajva Krishna: 4608