rKTs


H547

(e-text produced by ACIP)

see text in transliteration
284b
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཕགས་པ་འོད་དཔག་མེད་
285a
༄#། །ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏདྱ་ཐཱ། ཨི་ལི་མི་ཏི་མེ་ལེ། ཧ་ནེ་སུ་ཧ་ནེ། ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཛྭ་ར་བནྡྷ་མེ། ཨེ་ཀ་ཧི་ཀ་ན། ཏྲི་ཧི་ཀཾ་ཙཾ་ཏུ་རྩ་ཀ་ན། སྣི་ཏྱ་ཛྭ་ར་ན་སཝཱཧཱ། ཆོ་ག་ནི། འདི་བྲིས་ཏེ་མགུལ་དུ་བཏགས་ན། རིམས་ནད་མེད་པར་བྱེད་དོ། །རིམས་ནད་ཞི་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།