rKTs


D119

(e-text produced by ADARSHA)

see text in Tibetan script
52-1-1b
@##/ /'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po dang po/ sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la phyag 'tshal lo/ /'di skad bdag gis thos pa dus gcig na/ bcom ldan 'das rtswa mchog gi grong khyer skyes bu stobs po che 'byung ba'i gnas klung ha ri la ba ti'i 'gram shing sA la drung gnyis kyi bar na/ dge slong chen po'i dge 'dun brgya stong phrag brgyad cu snyed kyis yongs su bskor nas/ mdun du bdar te thabs cig tu bzhugs so/ /de'i tshe bcom ldan 'das dpyid zla 'bring po'i tshes bcwa lnga'i nyin par yongs su mya ngan las 'da' bar gshegs su nye ba na/ bcom ldan 'das kyi byin gyi rlabs kyis gsung chen pos srid pa'i rtse mo'i bar du kun tu khyab par sems can thams cad la so so'i skad du gsung 'di skad ces grags par gyur to/ /deng de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas skye bo mang po rnams la thugs brtse ba/
52-1-2a
sems can thams cad kyi skyabs dang mgon du gyur pa/ sems can thams cad la sras sgra gcan 'dzin dang 'dra bar mnyam par gzigs pa/ sems can gyi skyabs dang / dpung gnyen dang / rten dang / gnas su gyur pa deng yongs su mya ngan las 'da'o/ /so so'i skye bo dag the tsom dang som nyir gyur pa yod na/ da zhu zhing dri ba'i dus nang gi tha ma 'dir zhu zhing gsol cig ces pa'i gsung gis yongs su grags par gyur to/ /de'i tshe bcom ldan 'das snga dro'i dus kyi tshe zhal gyi sgo nas 'od rnam pa sna tshogs bkye ba ni 'di lta ste/ sngon po dang / ser po dang / dmar po dang / dkar po dang / shel lta bus stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams 'di dang / phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams kyi bar du yongs su snang bar byas nas/ de dag na gnas pa'i lam rgyud drug gi sems can dag 'od zer des reg ma thag tu kha na ma tho ba'i nyon mongs pa thams cad byang bar gyur to/ /de'i tshe so so'i skye bo dag de lta bu'i ltas mthong zhing thos nas mya ngan chen pos yid gdungs te/ dus gcig tu cho nges rdung zhing ngus nas 'di skad du/ e ma'o shin tu byams pa'i pha mar gyur pa/ kyi hud kyi hud mya ngan las 'das sam zhes smras nas thal mos mgo dang brang la rdebs te cho nge rdung ngo / /kha cig ni lus kyang rab tu 'dar zhing ba spu kun langs nas skad kyis brnangs pa tsam du ngus so/ /de'i tshe na sa chen po 'di dang / ri dang rgya mtsho yang rab tu g.yos shing 'khrugs so/ /de nas sems can de dag gcig la gcig spro bsring zhing mya ngan bsang ba'i phyir 'di skad du/ kye grogs po dag mya ngan ma byed par myur du rtswa mchog gi grong khyer skyes bu stobs po che 'byung ba'i gnas
52-1-2b
de bzhin gshegs pa ga la ba der 'dong ngo / /de bzhin gshegs pa'i zhabs la mgo bos phyag 'tshal te/ de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las mi 'da' bar 'jig rten na bskal pa gcig gam/ bskal pa gcig 'gribs kyi bar du bzhugs par gsol du 'deng ngo zhes smras so/ /la la ni gcig gi lag pa la gcig gis 'jus nas 'di skad du 'jig rten stongs te/ sems can gyi bsod nams zad pas mi dge ba'i las 'jig rten du byung bar gyur gyis/ grogs po dag de bzhin gshegs pa ni ring por mi thogs par yongs su mya ngan las 'da' bar gshegs nges kyis/ bdag cag myur du 'deng ngo zhes smra'o/ /la la ni 'di skad du 'jig rten stongs so/ /'jig rten stongs so/ /bdag cag la deng slan chad ni mgon dang skyabs med de/ dbul phongs par gyur to/ /deng kho nar bla na med pa'i bcom ldan 'das dang yongs su bral bas da slan chad som nyi dang the tshom za ba su la zhu zhes smra'o/ /de'i tshe na tshad med pa'i nye gnas chen po tshe dang ldan pa kA t+yA ya na chen po dang / tshe dang ldan pa bku la dang / tshe dang ldan pa kun dga' bo la sogs pa dge slong chen po de dag kyang / sangs rgyas kyi 'od kyis reg pas lus kun 'dar zhing mi bzod pa tsam du rab tu g.yos te/ sems kyang myos nas cho nges 'debs shing de lta bu'i sdug bsngal rnam pa sna tshogs kyis non par gyur to/ /de'i tshe na gzhan yang dge slong brgya stong phrag brgyad cu snyed thams cad kyang dgra bcom pa/ sems kyi dbang du gyur pa/ bya ba byas pa/ nyon mongs pa yongs su spangs pa/ dbang po thams cad rab tu dul ba/ klu'i rgyal po chen po ltar mthu che ba/ stong pa'i shes rab dang ldan pa/ phyis bdag gi don rab tu rnyed pa/ tsan dan gyi tshal ltar tsan dan gyis yongs su bskor ba/ seng ge'i rgyal po ltar seng ges yongs su bskor ba/ de lta bu'i tshad med pa'i yon tan dang ldan pa/ thams cad kyang sangs rgyas kyi sras yang dag pa sha stag go/ /de dag kyang snga dro'i nyi ma shar ma thag tu gnas nas byung ste/ so shing 'cha' ba na sangs rgyas kyi 'od kyis reg nas gcig la gcig 'di skad du grogs
52-1-3a
po dag myur du kha lag khrus shig ces smras so/ /de skad ces smras ma thag tu lus kyi ba spu kun langs nas/ lus la khyab par khrag gis rgyas pa ni me tog pa la sha lta bur gyur te mig mchi mas gang nas sdug bsngal chen po myong bar gyur to/ /de dag thams cad kyang sems can thams cad la phan pa dang bde ba'i don gyi phyir/ theg pa chen po don dam pa'i stong pa nyid la rnal 'byor du bsgrub pa'i phyir/ de bzhin gshegs pas thabs su dgongs te/ gsungs pa dag bstan pa'i phyir/ rnam pa sna tshogs su chos ston pa rgyun mi gcad pa'i phyir/ sems can thams cad yongs su gdul ba'i phyir/ bcom ldan 'das gang na ba der myur du dong nas spyi bos sangs rgyas kyi zhabs la phyag 'tshal te/ lan brgya stong du bskor nas thal mo sbyar te phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe gzhan yang kun ta la'i bu mo dge slong ma dpal bzang dang / dge slong ma bsnyen dga' ma dang / dge slong ma rgya mtsho'i blo gros la sogs te/ dge slong ma khri phrag drug cu snyed thams cad kyang dgra bcom pa zag pa zad pa/ sems kyi dbang du gyur pa/ bya ba byas pa/ nyon mongs pa yongs su spangs pa/ dbang po rab tu dul ba/ klu chen po ltar gzi brjid rab tu che ba/ stong pa nyid kyi shes rab dang ldan pa sha stag ste/ de dag kyang snga dro'i dus kyi tshe nyi ma thog ma shar ba na/ lus kyi ba spu kun skyi bung zhes byed nas lus la khyab par khrag gis rgyas pa ni me tog pa la sha lta bur gyur te/ mig mchi mas yongs su gang nas sdug bsngal chen po myong bar gyur to/ /de dag kyang sems can thams cad la phan pa dang bde ba'i phyir/ theg pa chen po don dam pa'i stong pa nyid la rnal 'byor du bsgrub pa'i phyir/ de bzhin gshegs pas thabs su dgongs te gsungs pa dag bstan pa'i phyir/ rnam pa sna tshogs su chos ston pa rgyun mi gcad pa'i phyir/ sems can thams cad yongs su gdul ba'i phyir bcom ldan 'das gang na ba der myur du dong nas sangs rgyas kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te/ lan brgya stong du bskor nas thal mo sbyar te phyogs gcig tu 'khod do/ /dge slong ma de dag gi nang na dge slong ma kha cig ni byang chub sems dpa' ste/ mi'i nang na klu lta bu sa bcu rab tu non pa/ mi g.yo ba la gnas pa/
52-1-3b
sems can gdul ba'i phyir bud med kyi lus ston kyang rtag tu tshad med pa bzhi la nan tan byed pa/ sems kyi dbang du gyur pas sangs rgyas kyi skur yang sprul pa sha stag go/ /de'i tshe gzhan yang klung gang gA gcig gi bye ma snyed kyi byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mi'i nang na klu lta bu sa bcu rab tu non pa/ mi g.yo ba la rab tu gnas pa/ thabs kyis lus ston pa sha stag la 'di lta ste/ byang chub sems dpa' rgya mtsho'i dpal dang / byang chub sems dpa' blo gros mi zad pa la sogs te/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po de dag gis thog mar drangs nas thams cad kyang theg pa chen po la bkur sti byed pa/ theg pa chen po la rab tu gnas pa/ theg pa chen po la shin tu mkhas pa/ theg pa chen po la shin tu mos pa/ theg pa chen po la shin tu bsrung ba/ 'jig rten du bcas pa thams cad kyi sems dang sbyor ba/ ma 'ongs pa'i dus su ma grol ba grol bar yi dam 'cha' ba/ 'das pa'i dus na bskal pa grangs med pa'i bar du tshul khrims yongs su bsrungs pa/ spyod pa yongs su 'dzin pa/ ma grol ba grol bar byed pa/ dkon mchog gsum gyi gdung rgyun mi 'chad par 'tshob pa/ ma 'ongs pa'i dus su chos kyi 'khor lo bskor bar 'gyur ba/ rgyan chen pos shin tu brgyan pa de lta bu'i yon tan tshad med pa dang ldan pa/ sems can thams cad la bu gcig pa dang 'dra bar lta ba sha stag go/ /de dag kyang snga dro'i dus nyi ma shar ma thag tu sangs rgyas kyi 'od kyis reg nas lus kyi ba spu kun langs te/ lus la khyab par khrag gis rgyas pa ni ji ltar me tog pa la sha lta bur gyur te/ mig mchi mas yongs su gang nas sdug bsngal myong bar gyur to/ /de dag kyang sems can thams cad la phan pa dang bde ba'i phyir theg pa chen po don dam pa'i stong pa nyid la rnal 'byor du bsgrub pa'i phyir/ de bzhin gshegs pas thabs su dgongs te gsungs pa bstan pa'i phyir/ rnam pa sna tshogs su chos ston pa rgyun mi gcad pa'i phyir/ sems can thams cad yongs su gdul ba'i phyir bcom ldan 'das gang na ba der myur du dong nas phyin pa dang / sangs rgyas kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas lan brgya stong du bskor te/ thal mo sbyar nas bsti stang dang
52-1-4a
bcas pas phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe gzhan yang klung gang gA gnyis kyi bye ma snyed kyi dge bsnyen pha khrims lnga yongs su srung ba la 'di lta ste/ dge bsnyen gzi brjid dri ma med par grags pa'i rgyal po dang / dge bsnyen legs pa'i yon tan la sogs pas thog mar drangs te/ thams cad kyang gnyen por gyur pa'i chos la shin tu mos pa ni 'di lta ste/ sdug bsngal dang / bde ba dang / rtag pa dang mi rtag pa dang / yongs su dag pa dang / ma dag pa dang / bdag dang bdag med pa dang / nges pa dang ma nges pa dang / skyabs su 'gro ba dang skyabs su mi 'gro ba dang / sems can dang sems can ma yin pa dang / ther zug dang ther zug ma yin pa dang / bde ba dang bde ba ma yin pa dang / 'dus byas pa dang 'dus ma byas pa dang / chad pa dang chad pa ma yin pa dang / mya ngan las 'da' ba dang / mya ngan las 'da' ba ma yin pa dang / lhag pa dang lhag pa ma yin pa la sogs te/ gnyen por gyur pa'i chos 'di dag la rtog par shin tu mos pa sha stag go/ /gzhan yang bla na med pa'i theg pa chen po la thos par mos pa/ ji ltar thos pa bzhin du gzhan la yang ston nus pa/ tshul khrims yongs su srung ba/ theg pa chen po la skom pas gdungs pa ltar mos pa/ bdag kyang shin tu ngoms la/ skom pas gdungs pa gzhan yang ngoms par byed pa/ bla na med pa'i ye shes la shin tu 'jug pa/ theg pa chen po la mos pa/ theg pa chen po la shin tu srung ba/ 'jig rten pa thams cad kyi sems dang shin tu sbyor ba/ ma rgal ba sgrol ba/ ma grol ba 'grol ba/ dkon mchog gsum gyi gdung rgyun mi 'chad par 'tshob pa/ ma 'ongs pa'i dus su chos kyi 'khor lo shin tu bskor ba/ rgyan chen pos rnam par brgyan pa/ sems shin tu zab mo'i ro la mos pa/ tshul khrims yongs su dag pa/ thams cad kyang de lta bu'i yon tan dang ldan pa/ sems can thams cad la snying rje chen po'i sems bskyed cing bu gcig pa dang 'dra bar gnyis su med par snyoms pa sha stag go/ /de dag kyang snga dro'i dus nyi ma shar ma thag tu 'od zer gyis reg nas de bzhin gshegs pa'i pur zhugs la bzhen pa'i phyir thams cad kyis so so nas spos kyi shing khri phrag du ma bshams
52-1-4b
pa la 'di lta ste/ spos kyi shing tsan dan dang / a ga ru dang / go shir Sha tsan dan dang / lha'i shing bsung can la sogs pa'o/ /shing de dag kyang mdzes pa'i ri mo dang ldan zhing rin po che sna bdun gyis rnam par brgyan pa/ 'od shin tu 'tsher zhing gsal ba ni dper na ri mo mkhan gyis tshon sna tshogs bkye ba dang 'dra ste/ sangs rgyas kyi byin gyi brlabs kyis kha dog sngon po dang / ser po dang / dmar po dang / dkar po dang ldan te/ 'gro ba mang pos mthong na dga' bar 'gyur ba sha stag go/ /shing rnam pa mang po de dag la gzhan yang rnam pa sna tshogs kyi spos kyi lde gu dang / gur gum dang / a ga ru dang / pog la sogs pas yongs su bskus la/ me tog rnam pa sna tshogs kyis gtor cing brgyan pa ni 'di lta ste/ me tog ud pa la dang / me tog ku mu da dang / me tog pad mo dang / me tog pun da rI ka la sogs pa'o/ /shing de dag la gzhan yang tshon rnam pa lnga dang ldan pa'i ba dan shin tu 'jam zhing mdzes pa yongs su spyangs pa ni dper na lha'i na bza' ke'u sha ya'am/ shu ma lta bu'o/ /spos kyi shing de dag kyang rin po che'i shing rtas bskyas te/ rin po che'i shing rta de dag las kyang 'od rnam pa sna tshogs byung ba ni 'di lta ste/ sngon po dang / ser po dang / dmar po dang / dkar po'o/ /shing rta'i gnya' shing dang / bar gdang la sogs pa yang rin po che sna bdun gyis rnam par spras te/ shing rta de re re yang rta bzhi bzhis drangs so/ /rta de dag kyang mgyogs khyad rlung dang 'dra'o/ /shing rta de re re'i mdun na rin po che sna bdun gyi rgyal mtshan lnga bcu snyed dngar te/ gser gyi dra bas bla rer bres so/ /rin po che'i shing rta de re re'i steng steng yang rin po che'i gdugs lnga bcu snyed bres so/ shing rta de re re la yang me tog gi phreng ba spyangs pa ni 'di lta ste/ me tog ud pa la dang / me tog ku mu da dang / me tog pad mo dang / pun da rI ka rnams te/ 'dab ma ni gser/ ge sar ni rdo rje las byas te/ me tog ge sar de dag gi nang na yang bung ba nag po lding zhing rtse'o/ /gzhan yang sgra skad shin tu snyan pa dang / de ma yin pa mi rtag pa dang / sdug bsngal ba dang / stong pa nyid dang /bdag med
52-1-5a
pa'i sgra yang 'byin to/ /de dag las gzhan yang byang chub sems dpa'i sngon spyad pa spyod pa'i sgra dang / gzhan yang rol mo rnam pa sna tshogs kyi sgra grag pa ni 'di lta ste/ glu dang / gar dang / gling bu dang / dgu po rgyud mangs dang / se'u dang / shir dang / rnga'i sgra rnams so/ /rol mo'i sgra de las gzhan yang 'di skad du kyi hud kyi hud 'jig rten stongs so zhes zer ba'i sgra yang 'byung ngo / /shing rta de re re'i mdun na/ dge bsnyen rin po che sna bzhi'i khri'u thogs pa re re yod de/ khri'u de'i steng na rnam pa sna tshogs kyi me tog spungs pa ni 'di lta ste/ me tog ud pa la dang / ku mu da dang / pad mo dang / pun da rI ka dang / gur kum dang / byug spos dang / bdug spos la sogs pa mchog tu gyur phul du gyur pa rnams bshams so/ /dge bsnyen rnams kyis sangs rgyas dang dge 'dun la bsod snyoms rnam pa sna tshogs bshams pa yang thams cad tsan dan dang / a ga ru'i shing bsung can bsregs te/ yon tan brgyad dang ldan pa'i chu las g.yos su byas so/ /zhal zas de dag kyang ro rnam pa drug dang ldan no/ /'di lta ste kha ba dang / skyur ba dang / mngar ba dang / tsha ba dang / lan tshwa bro ba dang / bsngal ba'i ro dang ldan no/ /gzhan yang yon tan rnam pa gsum dang ldan te/ mnyen zhing 'jam pa dang / gtsang ba dang / chos bzhin byas pa'o/ /de lta bu la sogs pa'i mchod pa rnam pa sna tshogs bshams nas/ stobs po che 'byung ba'i gnas sA la'i shing drung du lhags so/ /gzhan yang gser gyi bye mas sa gzhir bdal te/ lha'i na bza' ka tsa lin da dang / kham pa la dang / dar gyis de'i steng du bting ba ni kho ra khor yug tu dpag tshad bcu gnyis tshun chad yog par byas so/ /sangs rgyas dang dge 'dun bzhugs pa'i rin po che sna bdun gyi seng ge'i khri bshams te/ khri de dag kyang 'phang du mtho khyad ri rab lhun po dang mnyam mo/ / khri de dag gi steng na rin po che'i gur phub nas do shal rnam pa mang po spyangs so/ /sA la'i shing de dag la yang rnam pa sna tshogs kyi ba dan spyangs te/ gdugs bres nas rnam pa sna tshogs kyi spos bsung can gyi lde gus shing de dag la bskus so/ /shing gi bar yang me tog rnam pa sna tshogs kyis chal par
52-1-5b
bkang ngo / /dge bsnyen de rnams so so nas yid la 'di snyam du sems so/ /so so'i skye bo dag gal te bza' bas brel na bza' ba byin no/ /btung bas brel ba la btung ba/ mgo 'dod pa rnams la mgo/ /mig 'dod pa rnams la mig /de ltar so so'i skye bo dag ci 'dod pa bzhin du sbyin pa thams cad byin te/ sbyin pa de yang 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug dang / rnyog pa'i sems med do/ /de las gzhan pa 'jig rten gyi longs spyod kyi phyir bsam pa'i sems med kyi bla na med pa yongs su dag pa'i byang chub 'ba' zhig gi phyir ro/ /dge bsnyen de dag bla na med pa'i byang chub la bde bar gnas nas yang 'di snyam du sems so/ /de bzhin gshegs pa ni bdag cag gi mchod pa 'di bzhes nas yongs su mya ngan las 'da'o snyam bsams nas/ de dag gi lus kyi ba spu kun langs te/ lus khrag gis rgyas pa ni me tog pa la sha lta bur gyur/ mchi mas ni mig gang / sdug bsngal chen pos ni yid gdungs par gyur te/ so so nas mchod pa'i yo byad bshams pa spos kyi shing dang / rgyal mtshan dang / ba dan dang / gdugs dang / zhal zas rnams rin po che'i shing rtas bskyas nas sangs rgyas gang na ba der song ste phyin pa dang / sangs rgyas kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas mchod pa'i yo byad bshams pas de bzhin gshegs pa la mchod de/ lan brgya stong du bskor nas skad phyung ste ngus so/ /ngu ba'i sgras gnam sa yang g.yos so/ /brang rdung zhing cho nges 'debs te/ mchi ma char bzhin du zag nas/ gcig la gcig 'di skad du kyi hud kyi hud grogs po dag 'jig rten stongs so/ /'jig rten stongs so zhes smras nas/ de bzhin gshegs pa'i spyan sngar lus brdabs te/ bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /de bzhin gshegs pas thugs brtse ba'i slad du bdag cag gi mchod pa bshams pa nang gi tha ma 'di bzhes shig ces gsol to/ / bcom ldan 'das dus mkhyen pas cang mi gsung ste ma bzhed nas/ de bzhin du lan gsum gyi bar du gsol kyang bzhes su ma gnang ngo / /dge bsnyen de dag bsam pa bzhin du ma gyur nas/ mya ngan gyis yid gdungs te/ cang mi smra bar 'khod pa de ni dper na pha ma shin tu byams pa'i bu gcig pa glo
52-1-6a
bur du nad kyis btab ste tshe 'phos nas dur du bskyal te/ shin tu mya ngan gyis yid gdungs pa dang 'dra bar dge bsnyen de dag mya ngan gyis yid gdungs pa yang de dang 'dra ste/ mchod pa'i yo byad rnams gnas gcig tu bzhag nas/ phyogs gcig tu cang mi smra bar 'khod do/ / de'i tshe/ gzhan yang klung gang gA gsum gyi bye ma snyed kyi dge bsnyen ma khrims lnga yongs su srung ba/ spyod lam dang ldan pa 'di lta ste/ dge bsnyen ma 'tsho ba'i yon tan dang / dge bsnyen ma dpal gyi phreng ba dang / dge bsnyen ma byi sha ka la sogs pas thog mar drangs nas dge bsnyen ma brgyad khri bzhi stong snyed thams cad kyang dam pa'i chos yongs su 'dzin pa/ sems can tshad med pa brgya stong gdul ba'i phyir bud med kyi lus su ston cing khyim gyi chos yongs su smod pa/ bdag gi lus la sbrul gdug pa bzhin dang 'dra bar rtogs pa/ lus la rtag tu srin bu grangs med pas za ba dang / lus 'di la shin tu btsog pa dang / 'dod pas yongs su bcings par rtogs pa/ lus 'di la khyi ro dang 'dra bar 'jigs su rung ba dang / lus 'di ni mi gtsang ba ste/ bu ga dgu nas rtag tu zag par rtogs pa/ lus 'di ni mkhar dang 'dra ste/ sha dang pags pa dang rtsa dang rgyus pas rnam par dkris pa/ lag pa dang rkang pa ni mkhar gyi nyen lta bur gyur pa/ mig ni skar khung lta bur gyur pa/ mgo bo ni khang pa lta bur gyur te/ sems rgyal po dang 'dra ba de'i nang na gnas par rtogs pa/ lus mkhar dang 'dra ba 'di ni sangs rgyas bcom ldan 'das rnams kyis yongs su spangs te/ bus pa so so'i skye bo dag ni de la chags par byed do/ /'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug gi srin po gnas par rtogs pa/ lus 'di ni snying po med pa ste/ 'dam bu'i myu gu 'am/ e raN+Da 'am/ chu'i chu bur ram/ chu shing lta bur rtogs pa/ lus 'di ni mi rtag pa ste/ skad cig skad cig tu 'pho zhing dper na glog gi 'od dam/ gzar po'i chu 'am/ sgyu ma 'am/ smig rgyu 'am/ chu la ri mo bris pa lta bur rtogs pa/ lus 'di ni 'gyur zhing 'pho ba ste/ dper na chu 'gram g.yang sa'i sdong po lta bur rtogs pa lus 'di ni ring por mi thogs pa ste/ spyang ki
52-1-6b
dang / 'phar ba dang / srin bya dang / 'ug pa dang / bya rgod dang / khwa dang / ske ga dang / khyi ltogs pa'i gzan du 'gyur te/ 'di la mkhas pa shes rab can su zhig mos shing chags par byed snyam du rtogs pa/ ba rmig gi nang du rgya mtsho chen po'i chu blugs kyang bzod kyi lus 'di ni mi rtag pa dang / mi gtsang ba dang / btsog pa ni brjod sla ba ma yin par rtogs pa/ sa chen po 'di rgya shug tsam du dril tam/ chung ngu na yungs kar gyi 'bru 'am/ rdul phra mor gse ba ni sla'i/ lus 'di'i nyes pa'i skyon brjod pa ni/ sla ba ma yin par rtogs pa/ de bas na mchil ma dang 'dra bar yongs su spangs nas de'i rgyu de'i rkyen gyis dge bsnyen ma rnams stong pa nyid dang / mtshan ma med pa dang / smon pa med pa'i chos la rtag tu nan tan byed pa/ theg pa chen po'i mdo sde nyan cing 'dzin pa la mos pa/ thos nas kyang gzhan la rgya cher ston nus pa/ sngon gyi smon lam yongs su 'dzin pa/ bud med kyi lus la shin tu smod pa/ shin tu skyon che bar shes pa/ snying po med par rtogs pa/ sems rtag tu rnal 'byor du spyod pa/ de bzhin du yang dag par rtog cing mtha' med par 'khor ba'i rgyun yongs su gcod pa/ theg pa chen po la skom pas gdungs pa ltar mos pa/ bdag shin tu ngoms pas gzhan yang shin tu ngoms par byed pa/ theg pa chen po la rab tu mos pa/ theg pa chen po la shin tu srung ba/ bud med kyi lus su ston kyang yang dag par byang chub sems dpa' sha stag ste/ thams cad kyang 'jig rten gyi bsam pa dang shin tu sbyor ba/ ma rgal ba sgrol ba/ ma grol ba 'grol ba/ dkon mchog gsum gyi gdung rgyun mi 'chad par 'tshob pa/ ma 'ongs pa'i dus su chos kyi 'khor lo bskor bar 'gyur ba/ rgyan chen pos yongs su brgyan pa/ tshul khrims yongs su bsrung ba/ de lta bu'i yon tan tshad med pa dang ldan pa/ sems can thams cad la snying rje'i sems bskyed cing bu gcig dang 'dra bar gnyis su med par mnyam pa sha stag go/ /de dag kyang snga dro'i dus nyi ma thog ma shar ba na 'od kyis reg nas gcig la gcig 'di skad du deng ni shing sA la drung gnyis kyi drung du 'deng ngo zhes smras so/ /dge bsnyen ma rnams kyis mchod pa'i yo byad bshams pa snga ma
52-1-7a
bas phyed kyis bzang bar sbyar te/ sangs rgyas gang na bar lhags nas bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te/ lan brgya stong bskor nas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag gis sangs rgyas dang / dge 'dun du bcas pa la mchod pa'i yo byad bshams pa 'di de bzhin gshegs pas thugs brtse ba'i slad du bzhes shig ces gsol to/ /de la bcom ldan 'das cang mi gsung bas bzhes su ma gnang ngo / /dge bsnyen ma rnams bsams pa bzhin du ma gyur pas mya ngan gyis yid gdungs te phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe gzhan yang klung gang gA bzhi'i bye ma snyed kyi lits+tsha bI'i bu grong khyer yangs pa can na gnas pa'i skyes pa dang / bud med dang / khye'u dang / bu mo dang / chung ma dang / 'khor rnams dang / gzhan yang 'dzam bu'i gling gi rgyal rigs su gtogs pa rgyal po'i 'khor dang bcas te/ thams cad kyang chos 'dod pa'i phyir tshul khrims yongs su bsrung ba/ spyod lam dang ldan pa/ slob pa gzhan la zhugs shing dam pa'i chos la sun 'byin pa shin tu tshar gcod pa sha stag gcig la gcig 'di skad ces dam 'cha'o/ /bdag cag gser dang / dngul dang / rin po che'i gter mdzod lta bur yang dag pa'i chos shin tu zab mo bdud rtsi lta bur zad mi shes pa yun du 'jig rten na gnas par byas te/ bdag cag kyang de dag la rtag tu nan tan du spyod par gyur cig /gal te zhal nas gsungs pa'i dam pa'i chos la dbang za zhing / skur pa zhig yod na bdag cag gis de'i lce gcad do zhes dam bcas shing / gzhan yang khyim nas khyim ma yin par rab tu byung ba dag /tshul khrims las nyams par gyur na bdag cag gis khyim par phab ste las byed du gzhug go zhes pa dang / gal te dam pa'i chos la nan tan du byed na bdag cag gis pha ma dang 'dra bar rim gro dang bkur sti bya'o zhes pa dang / gal te dge 'dun las dam pa'i chos la nan tan du spyod pa zhig yod na bdag cag gis rjes su yi rang zhing de la mthu yang sbyin par bya'o zhes dam
52-1-7b
bcas pa/ rtag tu theg pa chen po'i mdo sde thos par mos shing / thos nas kyang gzhan la rgyas par ston pa de lta bu'i yon tan dang ldan pa sha stag la 'di lta ste/ lits+tsha bI'i bu rnam dag dri ma med pa'i snying po dang / lits+tsha bI'i bu bag yod rnam par dag pa dang / lits+tsha bI'i bu rtag tu dri med rnam dag yon tan la sogs te/ de dag gcig la gcig 'di skad du kye grogs po dag myur bar de bzhin gshegs pa gang na ba der song ste/ mchod pa phun sum tshogs pa rnam pa sna tshogs kyis mchod du 'deng ngo / /de nas lits+tsha bI de dag re res kyang bal glang brgyad khri bzhi stong dang / rin po che'i shing rta rta bzhi dang bcas pa brgyad khri bzhi stong dang / yid bzhin gyi nor bu rin po che brgyad khri bzhi stong dang / gzhan yang shing tsan dan dang / a ga ru sbams pa brgyad khri bzhi stong snyed bshams te/ bal glang de re re'i mdun na rin po che'i rgyal mtshan dang / ba dan dang / gdugs kyang bshams so/ /gdugs nang gi chung ngu yang kho ra khor yug tu dpag tshad gcig khebs so/ /ba dan nang gi thung ngu yang ring khyad dpag tshad sum cu rtsa gnyis so/ /rin po che'i rgyal mtshan nang gi chung ba yang mtho khyad dpag tshad brgya pa ste/ de lta bu'i mchod pa'i yo byad bshams nas sangs rgyas gang na ba der lhags te phyin pa dang / sangs rgyas kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas lan brgya stong du bskor te/ bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag gis sangs rgyas dang / dge slong gi dge 'dun rnams la mchod pa'i yo byad 'di dag 'bul na de bzhin gshegs pas bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa 'di dag bzhes shig ces gsol to/ /de la de bzhin gshegs pa cang mi gsung nas bzhes su ma gnang ngo / /lits+tsha bI'i bu rnams bsams pa bzhin du ma gyur nas shin tu mya ngan gyis non te/ bcom ldan 'das kyi byin gyi rlabs kyis sa las shing ta la bdun srid du 'phags nas steng gi nam mkha' la cang mi smra bar 'khod do/ /de'i tshe gzhan yang klung gang gA lnga'i bye ma snyed kyi blon po chen po dang /
52-1-8a
khyim bdag dang / tshong dpon theg pa chen po la shin tu mos pas slob pa gzhan la zhugs pa gang zhig yang dag pa'i chos la smod pa zhig yod na/ de dag gi mthus thul ba ni ji ltar rtswa dang shing la ser ba bab pa lta bu sha stag la 'di lta ste/ tshong dpon nyi ma'i 'od dang / tshong dpon 'jig rten skyong dang / tshong dpon chos skyong la sogs pas thog mar drangs te/ de dag gis so so nas mchod pa'i yo byad bshams pa ni snga ma bas lnga 'gyur tsam bshams te/ shing sA la drung gnyis kyi bar gang na bar song ste phyin pa dang / bcom ldan 'das kyi zhabs gnyis la spyi bos phyag 'tshal nas lan brgya stong du bskor te/ bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag gis sangs rgyas dang / dge slong gi dge 'dun rnams la mchod pa'i yo byad 'di dag 'bul na bzhes shig ces gsol to/ /de la de bzhin gshegs pa cang mi gsung nas bzhes su ma gnang ngo / /tshong dpon de dag bsams pa bzhin du ma gyur nas shin tu mya ngan gyis yid gdungs par gyur te/ bcom ldan 'das kyi byin gyi rlabs kyis sa las shing ta la bdun srid du 'phags nas steng gi nam mkha' la cang mi smra bar 'khod do/ /de'i tshe gzhan yang yul yangs pa can gyi rgyal po btsun mo dang slas su bcas pa/ gzhan yang 'dzam bu gling na rgyal po ma skyes dgra ma gtogs par rgyal phran de ma yin pa thams cad dang / grong khyer dang / ljongs dang / grong 'dab thams cad kyi mi thams cad dang bcas pa la 'di lta ste/ rgyal po zla 'od dri med rgyal po la sogs pas thog mar drangs nas so so nas dmag rnam bzhi dang bcas te/ sangs rgyas gang na bar lhags so/ /rgyal po de dag re re yang 'khor khri phrag brgyad cu dang bcas so/ /dmag gi tshogs kyang bal glang dang rta pa ste/ bal glang de dag kyang mche ba drug dang ldan la/ rta rnams kyang mgyogs khyad rlung bzhin te/ mchod pa'i yo byad bshams pa yang snga ma bas drug 'gyur gyis lhag go/ /rin po che'i gdugs nang gi chung ngu yang chu zheng kho ra khor yug tu dpag
52-1-8b
tshad brgyad khebs so/ /ba dan nang gi thung ngu yang ring khyad dpag tshad bcu drug snyed do/ /rin po che'i rgyal mtshan nang gi chung ngu yang mtho khyad dpag tshad sum cu rtsa drug go/ /rgyal po de dag thams cad kyang yang dag pa'i chos la gnas pas log pa'i chos kun la shin tu smod pa/ theg pa chen po la bkur sti byed pa/ theg pa chen po la shin tu mos pa/ sems can thams cad la bu gcig dang 'dra bar byams pa/ zhal zas bshams pa'i dri yang dpag tshad bzhi'i bar du bro ba bshams nas snga dro'i dus kyi tshe mchod pa'i yo byad rnam pa sna tshogs thegs te/ shing sA la drung gnyis kyi bar de bzhin gshegs pa gang na bzhugs pa der song nas phyin pa dang / bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag gis sangs rgyas dang / dge slong gi dge 'dun rnams la mchod pa 'di dag 'bul na de bzhin gshegs pas thugs brtse ba'i slad du bdag gi mchod pa tha ma 'di bzhes shig ces gsol to/ /de bzhin gshegs pa dus mkhyen pas bzhes su ma gnang ngo / /rgyal po de dag kyang bsams pa bzhin du ma gyur pas shin tu mya ngan gyis yid gdungs par gyur te phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe gzhan yang klung gang gA bdun gyi bye ma snyed kyi rgyal po'i btsun mo rnams tshogs te/ de la gcig ma gtogs pa ni ma skyes dgra'i btsun mo 'ba' zhig go/ /sems can gdul ba'i phyir bud med kyi lus su ston te/ rtag tu lus kyis nan tan du spyod cing stong pa nyid dang / mtshan ma med pa dang / smon pa med pa'i chos la sems 'dris shing goms par byed pa de la sogs te/ btsun mo khams gsum bzang mo dang / btsun mo 'dod pa'i yon tan la sogs pas thog mar drangs so/ /thams cad kyang dam pa'i chos la gnas shing tshul khrims yongs su srung ba/ spyod lam dang ldan pa/ sems can thams cad la bu gcig pa dang 'dra bar byams pa sha stag go/ /de dag kyang gcig la gcig 'di skad du bdag cag kyang myur bar sangs rgyas gang na bzhugs par 'deng ngo zhes smras so/ /
52-1-9a
rgyal po'i btsun mo rnams kyis mchod pa'i yo byad bshams pa ni snga ma bas bdun 'gyur gyis lhag ste/ me tog dang / spos dang / rin po che'i rgyal mtshan dang / dar gyi ba dan dang / gdugs dang / zhal zas mchog rnams so/ /rin po che'i gdugs nang gi chung ngu yang chu zheng kho ra khor yug tu dpag tshad bcu drug khebs so/ /ba dan nang gi thung ngu'i tshad kyang dpag tshad sum cu rtsa drug snyed do/ /rin po che'i rgyal mtshan nang gi dma' ba'i tshad kyang dpag tshad drug cu rtsa brgyad snyed do/ /zhal zas kyi dri bsung gis kyang dpag tshad brgyad kyi bar du bro ba mchod pa'i yo byad de lta bu dag bshams nas de bzhin gshegs pa ga la ba der song ste phyin pa dang / bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas lan brgya stong du ma bskor te/ bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ / bcom ldan 'das bdag cag gis sangs rgyas dang / dge slong gi dge 'dun rnams la mchod pa'i yo byad bshams te 'bul ba 'di de bzhin gshegs pas bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa nang gi tha ma 'di bzhes shig ces gsol to/ /de bzhin gshegs pa dus mkhyen pas cang mi gsung nas bzhes su ma gnang ngo / /de'i tshe rgyal po'i btsun mo rnams bsams pa bzhin du ma gyur nas shin tu mya ngan gyis yid gdungs te/ skra 'bal zhing brang la thal mos rdebs te cho nges rdung ba ni ji ltar bu'i nang na sdug pa shi ba dang 'dra bar gyur nas phyogs gcig tu cang mi smra bar 'khod do/ /de'i tshe klung gang gA brgyad kyi bye ma snyed kyi lha'i bu mo rnams la 'di lta ste/ lha'i bu mo yangs pa'i mig ces bya bas thog mar drangs nas 'di skad ces smras so/ /kye grogs mo dag mthong ngam/ ltos shig /'khor gyi dkyil 'khor mang pos mchod pa'i yo byad rnam pa sna tshogs bshams nas de bzhin gshegs pa dang dge slong gi dge 'dun la 'bul ba mthong ngam/ bdag cag kyang mchod pa'i yo byad bshams te/ de bzhin gshegs pa la mchod nas de bzhin gshegs pas bzhes pa'i 'og tu mya ngan las mi
52-1-9b
'da' bar bzhugs su gsol bar bya'o/ /kye grogs mo dag sangs rgyas bcom ldan 'das 'jig rten du gshegs pa'ang shin tu dka'/ mchod pa nang gi tha ma bshams te 'bul ba yang shin tu dka'o/ /gal te bcom ldan 'das mya ngan las 'das na 'jig rten stongs par 'gyur ro zhes smras so/ /lha'i bu mo de rnams kyang theg pa chen po 'dod pa/ theg pa chen po thos par mos pa/ thos nas kyang gzhan la rgya cher ston nus pa/ theg pa chen po la skom pas gdungs pa ltar gyur cing / bdag shin tu ngoms pa ltar skom pas gdungs pa gzhan dag kyang ngoms par byed pa/ theg pa chen po la skyob pa/ slob pa gzhan la zhugs pa dag theg pa chen po la sun 'byin cing phrag dog byed pa yod na ji ltar rtswa la ser ba bab pa bzhin du shin tu thul ba/ tshul khrims yongs su srung ba/ spyod lam dang ldan pa/ 'jig rten thams cad kyi yid dang sbyor ba la shin tu mkhas pa/ ma dul ba rnams 'dul ba/ ma grol ba rnams 'grol bar byed pa/ phyi ma ma 'ongs pa'i dus su chos kyi 'khor lo skor zhing / dkon mchog gsum gyi gdung rgyun mi 'chad par 'tshob pa/ theg pa chen po la nan tan byed cing / rgyan chen pos shin tu brgyan pa/ de lta bu'i yon tan tshad med pa dang ldan pa/ sems can thams cad la yang bu gcig dang 'dra bar byams pa sha stag ste/ de dag kyang snga dro'i dus nyi ma thog ma shar ba na so so nas rnam pa sna tshogs kyi lha'i shing bsung can bshams pa ni mi'i shing bsung can las khyad par du gyur pa shing gi bsung des mi'i 'jig rten na mnam zhing dri mi zhim pa thams cad zhi bar byed pa/ shing rta dkar po la gdugs dkar po bres te rta dkar po bzhis drangs pa/ shing rta de re re'i steng yang gur dkar po phub pa la gur gyi mtha' ma yang gser gyi dril bu spyangs pa/ rnam pa sna tshogs kyi spos dang / me tog dang / rin po che'i rgyal mtshan dang / ba dan dang / gdugs dang / zhal zas mchog dam pa dang / rol mo'i rnam pa sna tshogs bshams te/ seng ge'i gdan bting ngo / /seng ge'i gdan gyi rkang pa bzhi yang bai dUr+ya
52-1-10a
mthon mthing las byas pa/ de'i rgyab ni rin po che sna bdun gyi snam rten dang bcas pa/ mdun yang gser las byas pa'i sngas re re yod pa/ rin po che sna bdun gyi sgron ma'i sdong po la nor bu rin po che rnam pa sna tshogs kyi sgron ma snang ba/ sa gzhi thams cad lha'i me tog gis chal par bkod pa de lta bu dag lha'i bu mo de dag gis bshams nas yid gdung zhing mchi ma zag ste sdug bsngal chen po skyes kyang sems can thams cad la phan pa dang / bde ba'i phyir theg pa chen po don dam pa stong pa nyid dang ldan par bya ba dang / de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa mngon du bstan pa dang / chos rnam pa sna tshogs smra ba rgyun mi gcad pa'i phyir bcom ldan 'das gang na bar lhags nas bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te/ lan brgya stong du bskor nas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ / bcom ldan 'das bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa bshams pa nang gi tha ma 'di bzhes shig ces gsol to/ /bcom ldan 'das dus mkhyen pas cang mi gsung nas bzhes su ma gnang ngo / /lha'i bu mo rnams bsams pa bzhin du ma gyur nas mya ngan gyis yid gdungs te cang mi smra bar phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe gzhan yang klung gang gA dgu'i bye ma snyed kyi klu'i rgyal po phyogs bzhi nas lhags pa la 'di lta ste/ klu'i rgyal po 'jog po dang / klu'i rgyal po dga' bo dang / klu'i rgyal po nye dga' bo la sogs pas thog mar drangs nas/ klu'i rgyal po rnams kyang snga dro'i dus nyi ma thog ma shar ba na lha dang mi las lhag pa'i mchod pa'i yo byad bshams nas/ bcom ldan 'das gang na bar lhags te bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas lan brgya stong du bskor te/ bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa nang gi tha ma 'di bzhes shig ces gsol to/ /de bzhin gshegs pa dus mkhyen pas cang mi gsung nas bzhes su ma gnang ngo / /de nas klu'i rgyal po rnams kyang bsams pa bzhin du ma gyur pas mya
52-1-10b
ngan gyis yid gdungs te phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe gzhan yang klung gang gA bcu'i bye ma snyed kyi gnod sbyin gyi rgyal po ngal bso po la sogs pas thog mar drangs nas gcig la gcig 'di skad du kye skyes bu dag myur bar sangs rgyas gang na ba der 'deng ngo zhes smras nas/ mchod pa'i yo byad klu bas lhag par bshams te/ bcom ldan 'das gang na bar lhags nas sangs rgyas kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te/ lan brgya stong du ma bskor nas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa bshams pa nang gi tha ma 'di bzhes shig ces gsol to/ /de la bcom ldan 'das cang mi gsung bas bzhes su ma gnang ngo / /gnod sbyin gyi rgyal po rnams bsams pa bzhin du ma gyur pas mya ngan gyis yid gdungs te phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe gzhan yang klung gang gA nyi shu'i bye ma snyed kyi nam mkha' lding gi rgyal po phas rgol ba bcom pa zhes bya bas thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA sum cu'i bye ma snyed kyi dri za'i rgyal po mthu bo ches thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA bzhi bcu'i bye ma snyed kyi mi 'am ci'i rgyal po shin tu mthong ba zhes bya bas thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA lnga bcu'i bye ma snyed kyi lto 'phye chen po'i rgyal po shin tu mthong ba chen po zhes bya bas thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA drug cu'i bye ma snyed kyi lha ma yin gyi rgyal po kha ba bi lis thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA bdun cu'i bye ma snyed kyi ta na pa'i rgyal po dri med 'bab chu dang / ba ti da ta la sogs pas thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA brgyad cu'i bye ma snyed kyi srin po'i rgyal po 'jigs su rung ba zhes bya bas thog mar drangs so/ /de dag kyang sdig pa mi dge ba'i sems yongs su spangs nas/ mi la mi za ba dang / dgra dang khon du gyur pa la byams shing snying rje'i sems skye ba dang / gzugs mi sdug pa yang sangs rgyas kyi byin gyi rlabs kyis thams cad bzang zhing sdug par gyur to/ /gzhan yang klung gang gA dgu
52-1-11a
bcu'i bye ma snyed kyi nags tshal la dbang ba'i lha dri bsung la dga' ba zhes bya bas thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA stong gi bye ma snyed kyi rig 'dzin gyi rgyal po rdzu 'phrul chen po zhes bya bas thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA 'bum gyi bye ma snyed kyi mdangs za ba'i rgyal po shin tu mthong zhes bya bas thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA khri phrag brgya'i bye ma snyed kyi lha'i bu mo 'dod chags can lam pa dang / ur ba shi dang / ti lot+ta ma dang / phyir sha tsi la sogs pas thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA khri phrag stong gi bye ma snyed kyi sa la gnas pa'i yi dgas kyi rgyal po gzhog dkar zhes bya bas thog mar drangs so/ /gzhan yang klung gang gA 'bum phrag bcu'i bye ma snyed kyi lha'i sras po rnams dang / lha'i rgyal po la phyogs bzhi'i mgon pos thog mar drangs so/ / gzhan yang klung gang gA 'bum phrag bcu'i bye ma snyed kyi klung gi lhas ni phyogs bzhi nas sa las skyes pa'i me tog dus dang dus ma yin pa rnams sA la'i shing drung du chal par bkang ngo / /gzhan yang klung gang gA 'bum phrag bcu'i bye ma snyed kyi rlung dang char la dbang ba'i lha rnams ni 'di snyam du bdag cag gis de bzhin gshegs pa mya ngan las 'das nas zhugs la bzhen pa na char rab tu phab ste dus su me zhi bar bya ba dang / 'khor gyi dkyil 'khor las tsha bas gdungs pa rnams kyang shin tu bsil bar bya'o snyam du sems so/ /gzhan yang klung gang gA nyi shu'i bye ma snyed kyi spos kyi bal glang chen po bal glang gi rgyal po la hu dang / bal glang gi rgyal po gser can dang / bal glang gi rgyal po mngar ba'i ro dang / bal glang gi rgyal po mthon mthing mig dang / bal glang gi rgyal po bsung can la sogs pas thog mar drangs te/ de dag thams cad kyang theg pa chen po la bsti stang byed pa/ theg pa chen po la mos pa sha stag ste/ de dag gis kyang sangs rgyas bcom ldan 'das ring por mi thogs par mya ngan las 'da' bar shes pas so so nas pad mo bzang po tshad med dpag tu med pa phyung ste sangs rgyas
52-1-11b
bcom ldan 'das gang na bar lhags nas gdong gis phyag 'tshal te/ phyogs gcig tu sdod do/ /gzhan yang klung gang gA nyi shu'i bye ma snyed kyi ri dgas kyi rgyal po seng ge seng ge sgra zhes bya bas thog mar drangs te sems can thams cad la mi 'jigs pa byin nas so so nas me tog dang 'bras bu thogs te/ sangs rgyas gang na bar lhags nas sangs rgyas kyi zhabs la phyag 'tshal te/ phyogs gcig tu sdod do/ /gzhan yang klung gang gA nyi shu'i bye ma snyed kyi bya'i rgyal po ngang pa dang / ngur pa dang / rma bya dang / gain dar pa dang / ka lan ta ka dang / gu yog dang / ne tso dang / ko shi la dang / ba hi ka dang / ka la ping ka dang / 'tsho byed la sogs pa bya'i rgyal po rnams kyang so so nas me tog dang / 'bras bu thogs te sangs rgyas gang na bar lhags nas bcom ldan 'das kyi zhabs la phyag 'tshal te phyogs gcig tu sdod do/ /gzhan yang klung gang gA nyi shu'i bye ma snyed kyi chu glang dang / ba dang lug la sogs pa sangs rgyas gang na bar lhags nas grong khyer rtswa mchog gi 'obs dang / shang shong thams cad kyang dri bsung dang ldan pa/ kha dog dang ro bro bar ldan pa'i 'o mas kun tu gang bar byas nas phyogs gcig tu sdod do/ /gzhan yang klung gang gA nyi shu'i bye ma snyed kyi gling bzhi la gnas pa'i drang srong bzod pa can zhes bya ba la sogs pas thog mar drangs te so so nas me tog dang / spos dang / 'bras bu mngar ba la sogs pa thogs te/ sangs rgyas gang na bar lhags nas bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te lan gsum bskor nas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa nang gi tha ma 'di bzhes shig ces gsol to/ /de bzhin gshegs pa dus mkhyen pas cang mi gsung nas bzhes su ma gnang nas drang srong rnams bsams pa bzhin du ma gyur nas mya ngan gyis yid gdungs te phyogs gcig tu 'khod do/ /'dzam bu'i gling gi bung ba'i rgyal po sgra snyan zhes bya bas thog mar drangs nas/ bung ba thams cad kyang me tog rnam pa sna tshogs thogs te
52-1-12a
sangs rgyas gang na bar lhags nas bcom ldan 'das kyi zhabs la phyag 'tshal te/ lan cig bskor nas phyogs gcig tu sdod do/ /de'i tshe 'dzam bu'i gling na gnas pa'i dge slong dang / dge slong ma thams cad 'dus te de la gnyis ma gtogs pa ni 'od srung chen po dang dga' bo'o/ /gzhan yang 'jig rten gyi khams tshad med grangs med pa klung gang gA'i bye ma snyed dang / 'dzam bu'i gling gi ri la sogs pa ri rab ri'i rgyal pos thog mar drangs te/ ri de dag thams cad kyang shin tu brgyan pa ni nags tshal rgyas pa dang / shing rnams kyi lo ma dang / yal ga yang ran par nyi ma'i 'od chod pa dang / me tog rnam pa sna tshogs rgyas pa dang / kho ra khor yug tu 'bab chu dang / chu mig yongs su dag cing bsung dang ldan pa dang / lha dang / klu dang / gnod sbyin dang / dri za dang / lha ma yin dang / nam mkha' lding dang / mi'am ci dang / lto 'phye chen po dang / rig 'dzin dang / drang srong la sogs pas rol mo rnam pa sna tshogs byed pas yongs su gang bar gyur to/ /lha dang drang srong de dag kyang bcom ldan 'das gang na bar lhags te sangs rgyas kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas phyogs gcig tu 'khod do/ /gzhan yang grangs med pa'i klung gang gA'i bye ma snyed kyi rgya mtsho bzhi'i lha dang / 'bab chu kun gyi lha gzi brjid chen po dang ldan pa rdzu 'phrul dang ldan pa rnams kyang snga ma bas lhag par mchod pa'i yo byad bshams te/ lha rnams kyi lus kyi 'od dang / rol mo'i cha byad dang / me mar gyis nyi zla'i 'od kyang mi snang bar byas nas me tog tsam pa kas klung ha ri ba ti'i logs su gtor te/ sangs rgyas gang na bar lhags nas sangs rgyas kyi zhabs la phyag 'tshal te phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe grong khyer rtswa mchog gi shing sA la'i tshal thams cad kyang skya bor gyur te/ steng gi nam mkha' la rin po che sna bdun gyi gzhal med khang 'bur dang ri mor ldan pa rgyan gyis mdzes pa kho ra khor yug tu rin po che sna tshogs kyis spras pa/ gzhal med khang gi drung na chu mig dang / rdzing bu dang /
52-1-12b
mtshe'u las me tog pad mo skyes pa ni byang gi sgra mi snyan nam/ sum cu rtsa gsum gnam gyi skyed mos tshal shin tu dga' ba zhes bya ba dang 'dra ba rang byung bar gyur to/ /de'i tshe na shing sA la'i tshal kun tu rnam pa sna tshogs kyis brgyan cing shin tu yid du 'ong bar gyur to/ /de'i tshe lha dang mi dang lha ma yin la sogs pa thams cad kyis de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'da' ba'i ltas yin par rig nas thams cad mya ngan gyis yid gdungs te mi dga' bar gyur to/ /de'i tshe rgyal chen bzhi'i rgyal po dang / brgya byin lha'i dbang phyug dag gcig la gcig 'di skad du kye skyes bu dag 'jig rten du bcas pa lha dang / mi dang / lha ma yin la sogs pas mchod pa bshams te de bzhin gshegs pa la mchod pa byed pa la ltos/ bdag cag kyang de bzhin du mchod pa bya'o/ /gal te bdag cag gis nang gi tha mar mchod na sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par 'gyur du nges so zhes smras so/ /de nas rgyal chen ris bzhi'i lha rnams kyis mchod pa snga ma bas shin tu lhag par bshams pa la 'di lta ste/ me tog man dA ra ba dang / man dA ra ba chen po dang / me tog ka tsi li ka dang / ka tsi li ka chen po dang / me tog many+dzu Sha ka dang / many+dzu Sha ka chen po dang / me tog san ta ni ka dang / san ta ni ka chen po dang / me tog yid du 'ong ba dang / yid du 'ong ba chen po dang / me tog kun tu bzang po dang / kun tu bzang po chen po dang / me tog dus can dang / dus can chen po dang / me tog bsung gi grong khyer dang / bsung gi grong khyer chen po dang / me tog rab tu dga' ba dang / rab tu dga' ba chen po dang / me tog 'dod ldan dang / 'dod ldan chen po dang / me tog bsung myos dang / bsung myos chen po dang / me tog kun tu bsung dang / kun tu bsung chen po dang / me tog lha'i gser 'dab dang / me tog klu zhes bya ba dang / shing pa ri tsi tra'i me tog dang / shing ko bi dA ra'i me tog dang / gzhan yang rnam pa sna tshogs kyi zhal zas ro bro ba dang ldan pa thogs te/ sangs rgyas gang na bar
52-1-13a
lhags nas bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te/ lha rnams kyi 'od kyis nyi zla'i 'od kyang zil gyis non to/ /mchod pa'i yo byad de dag gis de bzhin gshegs pa la mchod pa bya bar bshams nas de bzhin gshegs pa dus mkhyen pas cang mi gsung bar bzhes su ma gnang ngo / /de'i tshe lha rnams kyang bsams pa bzhin du ma gyur pas mya ngan gyis yid gdungs te phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe brgya byin lha'i dbang phyug dang / sum cu rtsa gsum gnam gyi lha rnams kyis snga ma bas shin tu lhag pa'i mchod pa'i yo byad bshams nas me tog thogs pa yang snga ma dang 'dra ste/ dri bsung gis shin tu ngad pa ni yid du 'ong ba ste/ gzhal med khang rgyal bar 'gyur ba zhes bya ba dang / gzhal med khang chung ngu'i rnams bshams te/ sangs rgyas gang na bar lhags nas bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te/ bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag ni theg pa chen po la shin tu dad cing mos na de bzhin gshegs pas bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa 'di dag bzhes shig ces gsol to/ /bcom ldan 'das dus mkhyen pas cang mi gsung bar bzhes su ma gnang ngo // //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po gnyis pa/ de nas brgya byin dang lha'i 'khor rnams bsams pa bzhin du ma gyur nas mya ngan gyis yid gdungs te phyogs gcig tu 'khod do/ /'dod pa'i khams kyi gnam rim pa drug gi bar du mchod pa'i yo byad bshams pa ni rin po che'i rgyal mtshan dang / ba dan dang / gdugs gcig pas kyang gcig bzang ba'o/ /rin po che'i gdugs nang gi chung ngu yang gling bzhi khebs so/ /ba dan nang gi thung ngu yang rgya mtsho bzhi 'khor ro/ /rgyal mtshan nang gi dma' ba yang gzhan 'phrul dbang byed gnam la reg ste/ rlung gis bskyod na sgra skad snyan pa 'byin pa dang / zhal zas phul du byung ba rnam pa sna tshogs bshams nas bcom ldan 'das
52-1-13b
gang na bar lhags te/ bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te/ bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa nang gi tha ma 'di bzhes shig ces gsol to/ /de bzhin gshegs pa dus mkhyen pas cang mi gsung bar bzhes su ma gnang ngo / /de nas lha rnams kyang bsams pa bzhin du ma gyur pas mya ngan gyis yid gdungs te phyogs gcig tu 'khod do/ /de la gcig ma gtogs pa ni srid pa'i rtse mo ste/ tshangs pa'i ris kyi lha rnams kyang 'dus par gyur to/ /de'i tshe tshangs pa'i rgyal po dang / tshangs pa'i ris kyi lha rnams kyi 'od kyis gling bzhi kun snang bar byas nas 'dod pa'i khams na lha dang / mi dang / nyi zla'i 'od kyang mi snang bar byas so/ /de dag kyang so so nas rin po che'i rgyal mtshan dang / ba dan dang / gdugs thogs pa ni ba dan nang gi thung ngu yang tshangs pa'i gnas nas shing sA la'i tshal la thug pa thogs nas sangs rgyas gang na bar lhags te/ bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag la thugs brtse ba'i slad du bdag cag gi mchod pa nang gi tha ma 'di bzhes shig ces gsol to/ /de bzhin gshegs pa dus mkhyen pas cang mi gsung bar bzhes su ma gnang ngo / /tshangs pa'i lha rnams bsams pa bzhin du ma gyur nas mya ngan gyis yid gdungs te phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe lha ma yin gyi rgyal po thags bzangs ris kyang lha ma yin gyi 'khor dpag tu med pa dang bcas te lhags so/ /de rnams kyi lus kyi 'od kyang tshangs pa'i lha bas kyang lhag par gyur te/ rin po che'i rgyal mtshan dang / ba dan dang / gdugs rnams thogs te/ gdugs nang gi chung ngu yang stong chung ngu'i 'jig rten gyi khams khebs pa dang / phul du byung ba'i zhal zas mchog rnams thogs nas sangs rgyas gang na bar lhags te/ bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas bcom
52-1-14a
ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa nang gi tha ma 'di bzhes shig ces gsol to/ /de bzhin gshegs pa dus mkhyen pas cang mi gsung bar bzhes su ma gnang nas lha ma yin rnams bsams pa bzhin du ma gyur pas mya ngan gyis yid gdungs te phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe 'dod pa'i khams kyi bdud kyi rgyal po bdud sdig to can yang 'khor lha'i bu mo grangs med dpag tu med pa dang bcas te/ sems can dmyal ba'i sgo phye nas yongs su bsil zhing dag pa'i chu phab ste/ de dag la 'di skad ces bsgo'o/ /khyed la sogs pa gzhan ci yang mi nus kyis sems rtse gcig tu de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas dran par gyis la mchod pa byed pa la rjes su yi rang bar gyis shig dang / khyed yun ring por rab tu bde bar 'gyur ro/ /de nas bdud sdig can sems can dmyal ba'i mtshon cha dang / sdug bsngal du 'gyur ba'i me rab tu 'bar ba yang bsil ba'i char gyis zhi bar byas nas/ sangs rgyas kyi byin gyi rlabs kyis bdud kyi 'khor rnams kyang 'di snyam du sems bskyed par gyur to/ /thams cad kyis ral gri dang / mda' gzhu dang / go cha dang / mtshon shag ti dang / lcags kyu dang / lcags tho dang / dgra sta dang / 'khor lo dang / zhags pa la sogs te mtshon cha thams cad spangs nas mchod pa'i yo byad lha dang mi las khyad par du gyur pa bshams so/ /gdugs nang gi chung ngu yang stong 'bring po'i 'jig rten gyi khams khebs pa thogs nas sangs rgyas gang na bar lhags te/ bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag kyang theg pa chen po la rab tu dad cing mos te theg pa chen po bsrung bar 'tshal lo/ /bcom ldan 'das rigs kyi bu 'am rigs kyi bu mo gang zhig khe dang grags pa'i phyir ram/ gzhan skrag par bya ba'i phyir ram/ gzhan la
52-1-14b
brdzun bya ba'i phyir ram/ nor dang zang zing gi phyir ram/ gzhan gyi yid dang sbyor ba tsam gyi phyir theg pa chen po 'di 'dzin par byed na bden yang rung / brdzun yang rung / bdag cag gis de'i tshe/ gang zag de'i 'jigs pa bsal ba'i phyir gsang sngags 'di 'bul lo/ ts+yog kye/ ta ta la ts+yog kye/ lo ha le/ ma hA lo ha le/ a la tsa la ta la swA hA/ sngags 'dis ni sems stor ba rnams dang / 'jigs skrag pa dang / chos smra ba dang / yang dag pa'i chos kyi bar du mi gcod pa dang / mu stegs can 'dul ba dang / bdag gi lus bsrung ba dang / yang dag pa'i chos bsrung ba dang / theg pa chen po bsrung ba'i slad du gsang sngags 'di 'bul lo/ /gang gis gsang sngags 'di yid la bgyid na bal glang rmig pa'i 'jigs pa dang bral bar 'gyur/ gal te 'brog dgon pa'am/ yul sa stong pa bag tsha ba'i gnas su mchis na yang 'jigs par mi 'gyur/ chu dang / me dang / seng ge dang / stag dang / spyang ki dang / dgras 'jigs pa dang / rgyal po'i chad pas 'jigs pa las kyang thar bar 'gyur ro/ /bcom ldan 'das gang gis gsang sngags 'di yid la bgyid na 'jigs pa de dag la sogs pa thams cad dang bral bar 'gyur ro/ /bcom ldan 'das gsang sngags 'di 'dzin pa la bdag cag gis bskyab cing sba ba ni ji ltar ru sbal yan lag drug sbed pa bzhin no/ /bcom ldan 'das bdag cag ni g.yo dang sgyus 'di skad du smra ba ma lags kyi gang gzungs sngags 'di 'dzin pa la bdag cag gis mthu stobs bstang ngo / /bcom ldan 'das bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa nang gi tha ma 'di bzhes su gsol/ de nas bcom ldan 'das kyis bdud sdig to can la 'di skad ces bka' stsal to/ /khyed kyis mchod pa zhal zas phul ba rnams ni mi bzhes so/ /'gro ba thams cad dang 'khor rnam bzhi la phan pa dang bde ba'i phyir gsang sngags 'di bzhes so zhes bka' stsal nas cang mi gsung bar gzhan ni bzhes su ma gnang ngo / /de ltar lan gsum gyi bar du gsol kyang
52-1-15a
bzhes su ma gnang nas bdud sdig to can bsams pa bzhin du ma gyur pas mya ngan gyis yid gdungs te phyogs gcig tu 'khod do/ /de'i tshe lha dbang sgyur chen po yang 'khor lha grangs med dpag tu med pa dang bcas te/ mchod pa'i yo byad bshams pa yang tshangs pa dang brgya byin dang / 'jig rten gyi mgon po bzhi dang / lha dang / mi dang / lha ma yin sde brgyad dang / mi ma yin pa la sogs pas mchod pa'i yo byad rnams zil gyis gnon pa ni ji ltar sol ba'i drung na shel gzhag pa dang 'dra ste thams cad mi snang bar gyur to/ /rin po che'i gdugs nang gi chung ngu yang stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams yongs su khebs pa'i mchod pa'i yo byad la sogs pa thogs te/ sangs rgyas gang na bar lhags nas bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas lan grangs med par bskor nas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag gis mchod pa'i yo byad nang gi tha ma 'di 'bul ba ni ji ltar na bdag cag la sbrang bus mchod pa 'bul ba 'am/ chu snyim pa gang rgya mtsho chen por blugs pa 'am/ me mar chung ngu gcig gi 'od kyis nyi ma brgya stong la bstang ba'am/ dbyar me tog shin tu rgyas pa'i dus su me tog gcig thogs te me tog mang po'i khrod du bzhag pa'am/ yungs kar 'brum bu gcig tsam ri rab ri'i rgyal po la bstangs na rgya mtsho dang / nyi ma dang / me tog mang po dang / ri rab la mi sman pa dang 'dra bar bcom ldan 'das bdag cag gi mchod pa yang de dang 'dra'o/ /gal te stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams spos dang / me tog dang / rol mo dang / ba dan dang / gdugs dang / rgyal mtshan gyis yongs su bkang ste/ mchod kyang smos pa'i rin du mi 'tshal to/ /de ci'i slad du zhe na/ de bzhin gshegs pa ni 'gro ba mang po'i slad du sems can dmyal ba dang / yi dgas dang / byol song gi skye gnas su sdug bsngal mang po len to/ /de bas na bcom ldan 'das bdag
52-1-15b
cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa 'di dag bzhes shig ces gsol to/ /de'i tshe 'di nas shar phyogs su 'jig rten gyi khams klung gang gA'i bye ma grangs med dpag tu med pa 'das pa'i pha rol sangs rgyas kyi zhing yid du 'ong ba'i sgra snyan zhes bya ba na sangs rgyas nam mkha' dang mnyam pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa/ mkhyen pa dang zhabs su ldan pa/ bde bar gshegs pa/ 'jig rten rig pa/ bla na med pa/ skyes bu 'dul zhing kha lo sgyur ba/ lha dang mi rnams kyi ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das bzhugs te/ de'i tshe na sangs rgyas des nye gnas chen po la 'di skad ces bka' stsal to/ /rigs kyi bu khyod song la 'di nas nub phyogs su 'jig rten gyi khams mi mjed ces bya ba na sangs rgyas shAkya thub pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa/ mkhyen pa dang zhabs su ldan pa/ bde bar gshegs pa/ 'jig rten rig pa/ bla na med pa/ skyes bu 'dul zhing kha lo sgyur ba/ lha dang mi rnams kyi ston pa/ sangs rgyas bcom ldan 'das de ring por mi thogs par yongs su mya ngan las 'dar nye'o/ /rigs kyi bu khyod 'jig rten gyi khams 'di'i zhal zas bsung can dri shin tu zhim pa/ yid du 'ong zhing bde bar 'gyur ba 'di thogs te/ sangs rgyas bcom ldan 'das de la phul cig /bcom ldan 'das de gsol nas yongs su mya ngan las 'da' bar gshegs so/ /rigs kyi bu khyod de la phyag 'tshal zhing the tshom du gyur pa yang zhu ba'i dus la bab bo/ /de nas byang chub sems dpa' sems dpa' chen po lus dpag tu med pa zhes bya ba 'dug pa las langs nas sangs rgyas kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te/ lan gsum bskor nas byang chub sems dpa' grangs med dpag tu med pa dang thabs cig tu sangs rgyas kyi zhing de nas mi mjed kyi 'jig rten gyi khams gang na ba der dong ngo / /de'i tshe na stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams rnam pa
52-1-16a
drug tu g.yos nas 'khor gyi nang na tshangs pa dang / brgya byin dang / phyogs bzhi'i mgon po dang / bdud sdig to can dang / dbang sgyur chen po la sogs pa de dag gis sa g.yos pa mthong nas/ lus skyi bung zhes byed de lce yang skams pa tsam du dngangs skrag par gyur te/ so sor 'gro bar chas nas lus kyi 'od dang gzi brjid kyang mi snang bar gyur to/ /de nas 'jam dpal gzhon nur gyur pa 'dug pa las langs te/ 'khor gyi dkyil 'khor rnams la 'di skad ces smras so/ /rigs kyi bu dag khyed 'jigs par ma byed cig /khyed ma 'jigs shig /de ci'i phyir zhe na/ 'di nas shar phyogs na 'jig rten gyi khams klung gang gA'i bye ma grangs med dpag tu med pa 'das pa'i pha rol na 'jig rten gyi khams yid du 'ong ba'i sgra snyan zhes bya ba na sangs rgyas nam mkha' dang mnyam pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas mtshan sum cu rtsa gnyis dang ldan pa bzhugs te/ de na byang chub sems dpa' lus dpag tu med pa zhes bya ba 'khor byang chub sems dpa' grangs med pa dang bcas te/ 'jig rten gyi khams 'dir de bzhin gshegs pa la mchod du 'ong bas byang chub sems dpa' de'i gzi brjid dang byin gyis khyed kyi lus kyi 'od kyang mi snang bar gyur to/ /de bas na khyed cag ma 'jigs par shin tu dga' ba skyed cig /de'i tshe na 'khor gyi dkyil 'khor de dag thams cad kyis rgyang ma nas sangs rgyas de dang / 'khor mang po rnams mthong ba ni ji ltar me long gsal ba'i nang na bdag gi gzugs brnyan mthong ba bzhin no/ /de nas yang 'jam dpal gyis 'khor mang po rnams la 'di skad ces smras so/ /khyed kyis sangs rgyas de mthong ba ni ji ltar sangs rgyas 'di mthong ba dang 'dra bar sangs rgyas kyi byin gyi rlabs kyis gzhan yang sangs rgyas phyogs bcu na bzhugs pa dpag tu med pa snyed kyang mthong bar gyur to/ /de'i tshe 'khor gyi dkyil 'khor mang pos gcig la gcig 'di skad du kyi hud kyi hud 'jig rten stongs so/ /'jig
52-1-16b
rten stongs so/ /de bzhin gshegs pa ring por mi thogs par yongs su mya ngan las 'da'o zhes smras so/ /de'i tshe 'khor gyi dkyil 'khor mang po thams cad kyis byang chub sems dpa' lus dpag tu med pa 'khor dang bcas pa mthong ba ni 'di lta ste/ byang chub sems dpa' de'i ba spu'i khung bu re re nas me tog pad mo chen po re re byung la pad mo de re re'i steng yang grong khyer bdun khri brgyad stong snyed yod do/ /grong khyer de yang chu zheng gab par grong khyer yangs pa can dang mnyam ste/ ra ba dang 'obs kyang rin po che sna bdun gyis spras la rin po che'i shing ta la rim pa bdun dngar ba/ de na gnas pa'i mi thams cad kyang rab tu bde zhing skyid pa/ grong khyer de'i cog bar yang 'dzam bu chu klung gi gser las byas pa/ cog bar de re re'i bar ni rin po che sna bdun gyi shing rnam pa sna tshogs yod de/ me tog dang 'bras bu shin tu rgyas pa/ rlung mi drag pas bskyod pa na sgra skad shin tu snyan pa ni ji ltar lha'i rol mo zer ba lta bu de na gnas pa'i mi dag gis thos na phul du byung ba'i rab tu bde ba myong bar 'gyur ro/ /'obs kyi nang na yang yongs su dag pa'i chu bsung can bai dUr+ya dang 'dra bas yongs su gang ngo / /chu de dag la rin po che sna bdun gyi gru yod do/ /gru de'i steng na mi dag rtse zhing khrus byed de gcig la gcig dga' zhing rab tu bde ba myong ngo / /gzhan yang kha dog rnam pa sna tshogs kyi pad mo skye ba ni ud pa la dang / ku mu da dang / pad ma dang / pun da rI ka la sogs pa shing rta'i 'khor lo tsam skye'o/ /'obs kyi g.yas g.yon na skyed mos tshal mang du yod de/ skyed mos tshal de re re'i nang du yang chu mig dang bcas pa'i rdzing bu lnga lnga yod do/ /rdzing bu de dag gi nang na yang me tog ud pa la dang / ku mu da dang / pad ma dang / pun da rI ka che khyad shing rta'i 'khor lo tsam skyes te dri bsung shin tu mngar ba/ rab tu yid du 'ong ba/ chu shin tu gsal zhing 'jam pa/ ngang pa dang / ngur pa la sogs pa rkyal zhing rtse ba/ skyed mos tshal de na gzhan yang rin po che'i gzhal med khang yod de/ gzhal med khang de re re'i
52-1-17a
yang chu zheng gab par dpag tshad bzhi yod do/ /gzhal med khang de'i ra ba yang rin po che sna bzhi las byas so/ /'di lta ste gser dang / dngul dang / bai dUr+ya dang / shel las byas te bad kyang gser las byas/ sa gzhi ni mu sa la gal ba las blangs te gser gyi bye ma bdal ba/ gzhal med khang de'i drung na rin po che sna bdun gyi 'bab chu dang / chu mig dang rdzing bu yod de/ rdzing bu de re re la yang gser gyi them skas bcwa brgyad bcwa brgyad yod do/ /chu zheng yang 'dzam bu chu klung gi gser las byas te/ sum cu rtsa gsum gnam gyi skyed mos tshal rab tu bde ba can dang 'dra'o/ /grong khyer de re re'i nang na yang rgyal po brgyad khri bzhi stong snyed yod do/ /rgyal po de re re la yang btsun mo dang pho brang gi slas grangs med pa yod do/ /de dag dang lhan cig tu rtse zhing dga'o/ /de na gnas pa'i mi thams cad kyang so so'i gnas na rtse zhing dga'o/ /de na gnas pa'i sems can rnams ni rna bar gzhan mi grag gi bla na med pa'i theg pa chen po'i sgra 'ba' zhig grag go/ /me tog de re re'i nang na yang seng ge'i khri re re yod de/ khri de'i rkang pa bzhi yang bai dUr+ya mthon mthing la byas pa/ khams gsum las 'das pa'i na bza' shin tu 'jam pa dkar po bting ngo / /khri de re re'i steng na rgyal po re re 'dug ste theg pa chen po'i chos kyis sems can rnams 'dul te/ de la yang sems can la la ni theg pa chen po'i mdo sde glegs bam du 'dri ba dang / 'chang ba dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / ji ltar smras pa bzhin du nan tan du byed pa dang / shin tu rgyas pa'i bar du byed do/ /de'i tshe na byang chub sems dpa' lus dpag tu med pa des bdag gi lus la sems can tshad med pa snyed bkod pa de yang 'jig rten gyi bde ba btang nas thams cad 'di skad du kyi hud kyi hud 'jig rten stongs so/ /de bzhin gshegs pa ni ring po ma lon par yongs su mya ngan las 'da'o zhes smra'o/ /de'i tshe byang chub sems dpa' lus dpag tu med pa byang chub sems dpa'i 'khor tshad med pa snyed kyis bskor te/ de lta bu'i rdzu 'phrul mngon par
52-1-17b
bstan nas mchod pa'i yo byad tshad med pa rnam pa sna tshogs dang / zhal zas bsung can thogs te/ gang zhig la zhal zas de'i bsung gis reg na kun nas nyon mongs pa'i dri ma thams cad zhi bar 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' de'i byin gyi rlabs kyis 'khor gyi dkyil 'khor thams cad rdzu 'phrul de dag mthong bar gyur to/ /byang chub sems dpa' lus dpag tu med pa ni lus chen po dpag tu med de/ de nam mkha' dang mnyam pas sangs rgyas bcom ldan 'das ma gtogs par gzhan gang gis kyang byang chub sems dpa' de'i lus kyi mtha' shes par nus pa med do/ /de'i tshe byang chub sems dpa' lus dpag tu med pa 'khor dang bcas pas mchod pa'i yo byad snga ma bas lhag par bshams nas sangs rgyas gang na bar lhags nas bcom ldan 'das kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te/ thal mo sbyar bsti stang dang bcas nas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag la thugs brtse ba'i slad du mchod pa 'di dag bzhes shig ces gsol to/ /de bzhin gshegs pa dus mkhyen pas cang mi gsung bar bzhes su ma gnang nas byang chub sems dpa' lus dpag tu med pa 'khor dang bcas pa phyogs gcig tu 'khod do/ /de bzhin du lho dang / nub dang / byang phyogs kyi sangs rgyas kyi zhing kun nas byang chub sems dpa' lus dpag tu med pa grangs med pa snyed kyang mchod pa'i yo byad snga ma bas lhag par bshams nas sangs rgyas gang na bar lhags pa nas phyogs gcig tu 'khod pa'i bar du rgyas par rig par bya'o/ /de'i tshe shing sA la'i drung gnyis kyi bar bsod nams kyi sa gzhi bkra shis kyi gnas der kho ra khor yug tu dpag tshad sum cu rtsa gnyis kyi bar 'khor gyi dkyil 'khor gyis sa stong cung zad kyang med par yongs su gang ngo / /de'i tshe phyogs bzhi nas 'dus pa'i byang chub sems dpa' 'khor dang bcas te/ 'dug pa'i gnas ni smyung gi rtse mo'am/ khab kyi rtse mo tsam mam/ rdul phra mo tsam mo/ /phyogs bcu'i 'jig
52-1-18a
rten gyi khams rdul phra rab snyed kyi sangs rgyas kyi zhing nas byang chub sems dpa' thams cad kyang 'dus par gyur/ 'dzam bu'i gling na gnas pa'i 'khor thams cad kyang 'dus par gyur te de la gnyis ma gtogs pa ni 'od srung chen po dang dga' bo'o/ /rgyal po ma skyes dgra 'khor dang bcas pa dang / sbrul gdug pa bltas pa tsam gyis 'chi bar byed pa dang / sbur ba dang / za gdug dang / sdig pa'i bar du sdig pa can gyi las spyod pa rnam pa bcu drug po ma gtogs par gzhan thams cad 'dus par gyur to/ /srin po da na ba dang / lha ma yin la sogs pa thams cad kyis sdig pa'i bsam pa btang nas gcig la gcig byams shing sdug pa'i sems bskyed pa ni pha'am/ ma'am/ phu nu lta bur gyur to/ /stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams na gnas pa'i sems can thams cad kyang gcig la gcig byams pa'i sems bskyed de gcig ma gtogs pa ni log sred can no/ /de'i tshe stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams kyang sangs rgyas kyi byin gyi rlabs kyis sa gzhi thams cad kyang 'jam par gyur te/ ngam grog dang / bye ma dang / gseg ma dang / rdo ba dang / shing tsher ma can dang / rtswa gdug pa yang med par gyur te rin po che rnam pa sna tshogs kyis shin tu brgyan pa ni nub phyogs kyi sangs rgyas tshe dpag tu med pa'i 'jig rten gyi khams bde ba can dang 'dra bar gyur to/ /de'i tshe 'khor gyi dkyil 'khor mang po thams cad kyis phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams rdul phra mo snyed shin tu snang ba ni ji ltar me long gsal ba'i nang na bdag gi gzugs brnyan snang ba bzhin no/ /de nas de bzhin gshegs pa'i zhal gyi sgo nas 'od rnam pa lnga byung ste/ 'khor gyi dkyil 'khor mang po snang bar byas nas de dag gi lus kyi 'od zer mi mngon par zil gyis mnan te bya ba byas nas phyir zhal gyi sgor zhugs so/ /de'i tshe lha dang / mi dang / lha ma yin la sogs pa 'khor rnams kyis sangs rgyas kyi 'od zer phyir yang zhal gyi sgor zhugs pa mthong
52-1-18b
nas thams cad 'jig skrag ste lus kyi ba spu kun kyang langs nas gcig la gcig 'di skad du de bzhin gshegs pas 'od zer bkye nas slar zhugs pa 'di ni rgyu med pa'am/ rkyen med pa ma yin te/ phyogs bcur mdzad pa kun mdzad nas tha ma yongs su mya ngan las 'da' ba'i ltas yin du nges so/ /kyi hud kyi hud de bzhin gshegs pas tshad med pa bzhi'i thugs btang nas lha dang mi rnams kyi mchod pa yang bzhes su ma gnang ngo / /deng slan chad ni ye shes kyi nyi ma yang nub par gyur/ bla na med pa'i chos kyi gru yang bying bar gyur to/ /kyi hud re sdug 'jig rten sdug bsngal chen pos gdungs par gyur to zhes smras nas brang la khu tshur gyis rdeg cing / cho nges 'don pas lus kyis mi bzod pa tsam du shin tu 'dar te ba spu'i khung bu nas khrag kyang zag par gyur to/ /de'i tshe 'khor gyi dkyil 'khor de na grong khyer rtswa mchog gi shing mkhan gyi bu dge bsnyen tsun da zhes bya ba ris 'thun pa'i 'khor lnga bcu dang lhan cig tu 'dus so/ /des 'jig rten du bcas pa dag dge ba'i 'bras bu thob par bya ba'i phyir sngon gyi tshul btang nas 'dug pa las langs te/ bla gos phyogs gcig tu byas/ pus mo g.yas pa'i lha nga sa la btsugs te/ bcom ldan 'das gang na ba de logs su thal mo sbyar mchi ma blags te/ sangs rgyas kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das dge slong gi dge 'dun dang bcas pas bdag cag gis mchod pa tha ma 'di bzhes su gsol/ de yang sems can dpag tu ma mchis pa dag bsgral ba'i slad du'o/ /bcom ldan 'das bdag cag ni deng slan chad mgon ma mchis/ skyabs ma mchis/ dpung gnyen ma mchis/ rten ma mchis/ gnas ma mchis te/ shin tu dbul phongs pas de bzhin gshegs pa la slad ma ma mchis pa'i dus kyi tshogs tsam zhig gsol lo/ /bcom ldan 'das thugs brtse ba'i slad du/ bdag cag gi mchod pa tha ma 'di bzhes nas/ gdod yongs su mya
52-1-19a
ngan las 'da' bar gshegs su gsol/ bcom ldan 'das dper na rgyal rigs sam/ bram ze 'am/ gdol pa yang rung / dbul phongs pas yul gzhan du mchis te/ zhing gi las la zhugs nas rmon pa dul ba dang / zhing yang gshin la sa gzhi yang mnyam pa dang / gseg ma dang / zhing gi ngo yur ma mchis na dgung char 'ba' zhig la re'o/ /bcom ldan 'das rmon pa dul ba zhes bgyi ba ni lus dang ngag gi las bdun po'i dpe'o/ /zhing gshin la sa gzhi mnyam pa zhes bgyi ba ni shes rab kyi dpe'o/ /gseg ma dang zhing gi ngo yur ma mchis pa zhes bgyi ba ni nyon mongs pa'i dpe'o/ /bcom ldan 'das bdag cag la yang rmon pa dul ba dang / zhing gshin pa yang mchis la zhing gi ngo yur ma bsal na de bzhin gshegs pa'i bdud rtsi'i char 'ba' zhig la re'o/ /rigs dbul po bzhi ni bdag lags te/bdag ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i chos kyi rin po ches dbul te phongs na thugs brtse ba'i slad du bdag cag gi dbul phongs pa'i sdug bsngal bsal zhing / sdug bsngal gyis yongs su gdungs pa'i sems can tshad ma mchis pa bsgral du gsol/ bdag cag gi mchod pa 'di shin tu chung mod kyi 'on kyang de bzhin gshegs pa'i 'khor mang po kun gyi bsod snyoms su 'tshal na bcom ldan 'das bdag cag la mgon ma mchis/ skyabs ma mchis/ dpung gnyen ma mchis/ sgra gcan 'dzin lta bur thugs brtse bar dgongs su gsol/ de nas bcom ldan 'das thams cad mkhyen pa/ bla na med pa/ skyes bu 'dul ba'i kha lo sgyur bas tsun da la 'di skad ces bka' stsal to/ /legs so legs so/ /ngas khyod kyi dbul phongs pa med pa dang bla na med pa'i chos kyi char khyod kyi lus la dbab cing chos kyi myu gu skye bar bya'o/ /khyod ni da ltar tshe dang / mdog dang / stobs dang / bde ba dang / thogs pa med pa'i so sor yang dag par shes pa thob par 'dod de/ ngas khyod
52-1-19b
la tshe dang / mdog dang / stobs dang / bde ba dang / thogs pa med pa'i so sor yang dag par shes pa rtag tu sbyin no/ /de ci'i phyir zhe na/ tsun da zas kyi sbyin pa byin pas khyad par med pa'i 'bras bu rnam pa gnyis thob par 'gyur ro/ /gnyis gang zhe na/ bzhes nas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub thob pa dang / bzhes nas yongs su mya ngan las 'da' bar 'gyur ba'o/ /ngas kyang khyod kyi mchod pa nang gi tha ma 'di bzhes pas khyod kyi sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par gyur to/ /de nas tsun das bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na sbyin pa byin pa'i 'bras bu rnam pa gnyis khyad par ma mchis so zhes bgyi ba de ma lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ sngar sbyin pa bzhes pa ni nyon mongs pa yang ma bas/ thams cad mkhyen pa'i ye shes kyang rdzogs par ma gyur/ sems can gyi sbyin pa'i pha rol tu phyin pa rdzogs par bgyid pa 'ang ma lags so/ /sbyin pa byin pa slad kyis bzhes pa ni nyon mongs pa yang bas par gyur la thams cad mkhyen pa'i ye shes kyang yongs su rdzogs shing sems can gyi sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yang yongs su rdzogs par bgyid pa lags so/ /sbyin pa sngar blangs pa ni sems can no/ /sbyin pa phyis bzhes pa ni lha'i lha'o/ /sbyin pa sngar blangs pa ni zas dang 'dres pa'i lus/ nyon mongs pa dang bcas pa'i lus/ tha ba can gyi lus/ mi rtag pa'i lus so/ /sbyin pa phyis bzhes pa ni nyon mongs pa ma mchis pa'i sku/ rdo rje lta bu'i sku/ chos kyi sku/ rtag pa'i sku/ mtha' yas pa'i sku lags na ci'i slad du sbyin pa rnam pa gnyis kyi 'bras bu khyad par ma mchis zhes gsungs/ sngar sbyin pa blangs pa ni sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par mi 'gyur ba nas shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i bar du yongs su rdzogs par mi 'gyur te/ sha'i mig 'ba' zhig thob kyi sangs rgyas kyi spyan mi thob pa nas shes rab kyi spyan
52-1-20a
gyi bar du thob pa ma lags so/ /sbyin pa phyis bzhes pa ni sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs pa nas shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i bar du yongs su rdzogs la sangs rgyas kyi spyan dang ldan pa nas/ shes rab kyi spyan gyi bar du ldan pa lags na ci'i slad du sbyin pa rnam pa gnyis kyi 'bras bu khyad par ma mchis zhes gsungs/ bcom ldan 'das sbyin pa sngar blangs pa ni blangs ma thag tu 'tshal nas de ma thag tu zhu bas tshe dang / mdog dang / stobs dang / bde ba dang / so so yang dag par rig pa thob pa lags so/ /sbyin pa phyis bzhes pa ni gsol ba dang zhu ba yang ma mchis la/ 'bras bu rnam pa lnga po yang ma mchis na ci'i slad du sbyin pa rnam pa gnyis kyi 'bras bu khyad par ma mchis zhes gsungs/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni bskal pa tshad med/ mtha' yas grangs med pa'i bar du zas sam nyon mongs pa dang bcas pa'i sku ma yin/ nang gi tha ma'i sku ma yin te/ rtag pa'i sku/ chos kyi sku/ rdo rje'i sku'o/ /rigs kyi bu sangs rgyas kyi rang bzhin ma mthong ba ni nyon mongs pa'i lus/ zas dang bcas pa'i lus/ nang gi tha ma'i lus so/ /byang chub sems dpa' de'i tshe bsod snyoms bzhes nas rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin la snyoms par zhugs te bsod snyoms zhu ma thag tu sangs rgyas kyi rang bzhin mthong nas/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par rdzogs par sangs rgyas te/ de bas na sbyin pa gnyis kyi 'bras bu khyad par med do zhes ngas gsungs so/ /byang chub sems dpa' thog ma yang bdud bzhi bcom la/ nga mya ngan las 'da' kar yang bdud rnam bzhi bcom pas de bas na sbyin pa rnam pa gnyis kyi 'bras bu khyad par med do zhes ngas gsungs so/ /byang chub sems dpa' de'i tshe na mdo sde bcu gnyis rgyas par ma gsungs mod kyi/ thams cad sngar thugs su chud la nga mya ngan las 'da' kar sems can rnams
52-1-20b
la rgyas par phye zhing bstan pas de bas na sbyin pa rnam pa gnyis la khyad par med do/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa'i sku ni bskal pa tshad med grangs med pa'i bar du bsod snyoms mi gsol mod kyi nyan thos rnams la 'di skad ces gsungs te/ sngon de bzhin gshegs pas gnag rdzi mo nan ta dang / nan ta pa la gnyis kyis 'o ma'i 'jams phul ba bzhes nas gdod bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par rdzogs par sangs rgyas so/ /da ni yang dag par bshos mi gsol te/ 'khor gyi dkyil 'khor mang po 'di dag gi phyir khyod kyi mchod pa tha ma 'di bzhes mod kyi/ yang dag par na gsol ba med do/ /de'i tshe na 'khor gyi dkyil 'khor de rnams bcom ldan 'das kyis tsun da'i mchod pa bzhes pa mthong nas thams cad dga' mgu rangs te skad 'thun pas tsun da la legs so/ /shin tu legs so zhes smras te/ khyod kyi ming btags pa thog tu bab bo/ /tsun da zhes bya ba ni don dam pa la mkhas pa ste/ khyod kyis kyang deng 'dir don chen po brtsams pas de bas na don las ming tsun da zhes btags te/ khyod kyis ni tshe 'di nyid la grags pa dang phan pa'i don chen po thob cing smon pa yang yongs su rdzogs par gyur te/ ngo mtshar che'o/ /tsun da mi'i nang du skyes kyang bla na med pa'i bde ba shin tu rnyed dka' ba thob bo/ /legs so/ /tsun da me tog u dum bA ra ltar 'jig rten na shin tu dkon pa ste/ sangs rgyas 'jig rten du gshegs pa yang shin tu rnyed dka' la/ sangs rgyas dang phrad nas dad pa skyed pa yang shin tu dka'/ chos thos pa yang shin tu dka'/ sangs rgyas yongs su mya ngan las 'da' kar mchod pa bshams te 'bul ba yang shin tu dka'o/ /tsun da la phyag 'tshal lo/ /tsun da la phyag 'tshal lo/ /khyod ni sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs te/ ston gyi tshes bcwa lnga'i zla ba ltar rgyas shing yongs su dag la/ sprin nam na bun gyis mchod na thams cad kyis blta ba dang 'dra bar khyod
52-1-21a
kyang de dang 'dra bar bdag cag la sogs pas shin tu blta bar gyur to/ /khyod kyi mchod pa nang gi tha ma bzhes pas khyod kyi sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par gyur te/ tsun da khyod la phyag 'tshal lo/ /de bas na khyod ni zla ba yongs su rgyas pa dang 'dra ste/ sems can gang yang mi lta ba med do/ /tsun da khyod la phyag 'tshal lo/ /mi'i lus thob nas kyang sems ni sangs rgyas kyi thugs dang 'dra bas tsun da khyod ni sangs rgyas kyi sras yang dag pa ste/ sgra gcan 'dzin dang tha mi dad do/ /de nas 'khor gyi dkyil 'khor de rnams kyis tshigs su bcad de smras pa/ mi yi nang na khyod skyes pa/ /drug po lha las shin tu 'phags/ /bdag cag 'khor rnams thams cad kyis/ /khyod la phyag 'tshal gsol ba 'debs/ /mi yi skyes bu khyu mchog ni/ / yongs su mya ngan 'da' zhes gsungs/ /bdag cag rnams la snying brtse'i phyir/ /sangs rgyas bzhugs par gsol ba thob/ /yun du 'jig rten 'dir bzhugs shing / /tshad med 'khor la phan pa'i phyir/ /mkhas pa rnams kyis bsngags pa yi/ / bla med chos mchog bshad du gsol/ /khyod kyis gsol ba ma btab na/ /bdag cag mi rnams mi 'tsho'o/ /de bas khyod kyis gsol ba thob/ /kha lo sgyur ba'i ston pa la de'i tshe tsun da shin tu dga' mgu rangs pa ni dper na mi zhig pha ma shi ba las phyir sos pa tsam du tsun da yang shin tu dga' bar gyur nas sangs rgyas kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal te tshigs su bcad pa 'di skad ces gsol to/ /legs so bde ba'i don du gyur/ /mi yi lus kyang legs par thob/ /'dod chags zhe sdang gti mug bsal/ /ngan song gsum yang yongs su spangs/ /legs so bde ba'i don gyur te/ /rin chen gser gyi ri mthong nas/ /ston pa kha lo sgyur dang mjal/ /byol song khams su skye mi dogs/ /sangs rgyas u dum bA ra ltar/ /phrad pa'i dus kyang shin tu dka'/ /phrad
52-1-21b
nas dge ba'i rtsa ba'ang bskyed/ /yi dgas sdug bsngal yongs su bcom/ /gzhan yang yongs su bcom pa ni/ /lha ma yin gyi ris rnams te/ /khab rtses yungs kar bzed pa bas/ /sangs rgyas 'byung ba de bas dka'/ /bdag ni sbyin pa yongs rdzogs te/ /lha dang mi yi rgyud las thar/ /'jig rten chos kyis ma gos pa/ /pad mo chus mi chags bzhin te/ /srid pa'i bar du legs par spangs/ /'khor ba'i rgyun las yongs su grol/ /mi yi lus thob shin tu dka'/ /sangs rgyas 'byung dang phrad par dka'/ /ji ltar rgya mtsho chen po'i nang / /rus sbal long ba 'byung ba de/ /shing gi bu gar mgo chud bzhin/ /sangs rgyas 'byung ba de bas dka'/ /bdag gis mchod pa gsol ba 'di/ /bla med 'bras bu thob par smon/ /kun nas nyon mongs thams cad ni/ / snying po med pas thams cad bcom/ /bdag nyid da ltar 'di nyid na/ /lha dang mi yi lus mi re/ /ci ste thob par gyur na yang / /de la dga' ba mos pa med/ /bcom ldan bdag gi mchod bzhes pas/ /shin tu dga' ba dpag ma mchis/ /e raN+Da yi me tog las/ /tsan dan bzang po'i dri 'byung bzhin/ /bdag ni e raN 'dra ba ste/ /bcom ldan bdag gi mchod bzhes pas/ /tsan dan bzang po'i bsung mngar bzhin/ /de bas bdag ni shin tu dga'/ /bdag ni 'bras bu mngon du thob/ /bla med mchog gi gnas phyin te/ /tshangs pa brgya byin lha rnams kyang / /lhags nas bdag la mchod pa bgyid/ /'jig rten bcas pa thams cad ni/ /sdug bsngal chen po mya ngan skyes/ /sangs rgyas bcom ldan 'das bzhugs pa/ /yongs su mya ngan 'da' zhes rtogs/ /thams cad 'thun par skad chen pos/ /'jig rten kha lo sgyur ba med/ /sems can thams cad mi spang zhing / /sras dang 'dra bar gzigs su gsol/ /bcom ldan dge 'dun 'khor rnams la/ /bla na med pa'i chos ston pa/ /ji ltar rgya mtsho chen po'i dbus/ /rin
52-1-22a
chen ri rab snang ba bzhin/ /bcom ldan mi shes yongs gcod pa/ /ma rig pa yi mun sel te/ /ji ltar nam mkha' bar snang la/ /sprin chod yongs su bsil ba bzhin/ /bcom ldan yongs su sel ba ni/ /kun nas nyon mongs thams cad de/ /ji ltar nyi ma shar nas su/ /sprin med kun du snang ba bzhin/ /da ltar sems can 'di dag ni/ /shin tu ngu bas mig kyang skrangs/ /thams cad 'khor bar 'khor ba yi/ /sdug bsngal 'bab klung g.yengs par gyur/ /de bas sangs rgyas bcom ldan 'das/ /'gro ba'i dad pa bskyed pa dang / /'khor ba'i sdug bsngal gcad pa'i phyir/ /'jig rten yun du bzhugs par gsol/ /bcom ldan 'das kyis tsun da la bka' stsal pa/ de de bzhin te/ de de bzhin no/ /khyod kyis smras pa bzhin te/ sangs rgyas bcom ldan 'das 'jig rten du gshegs pa yang shin tu dka' ba ni me tog u dum bA ra dang 'dra'o/ /sangs rgyas dang phrad nas dad pa skye ba yang de bas shin tu dka'o/ /sangs rgyas yongs su mya ngan las 'da' kar mchod pa phul ba bzhes te/ sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par gyur pa yang de bas shin tu dka' ste/ tsun da khyod mya ngan ma byed par spro ba skyed cig /de bzhin gshegs pas mchod pa nang gi tha ma 'di bzhes te/ sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par gyur pas chog gi bcom ldan 'das la 'jig rten na yun du bzhugs par gsol ba ma 'debs shig /khyod kyis sangs rgyas rnams kyi spyod yul thams cad mi rtag la 'du byed rnams kyi mtshan nyid kyang de'i tshul du rig par gyis shig /de nas tsun da la tshigs su bcad de bka' stsal pa/ 'jig rten bcas pa thams cad ni/ /skye ba yod na 'chi ba yod/ /tshe lo grangs med thub pa yang / /tha mar zad par rig par bya/ /dar ba yod na rgud pa yod/ /'du ba yod na 'bral ba yod/ /lang tsho de yang mi rtag ste/ /dar ba'i mdog kyang nad kyis 'phrog /'tsho
52-1-22b
ba'i tshe yang 'chi bas 'phrog /rtag pa'i chos ni gang yang med/ /dbang du gyur pa'i rgyal po dag /byin dang mthu stobs zla med kyang / /thams cad 'gyur zhing 'pho bas na/ /'tsho ba'i srog kyang de bzhin no/ /sdug bsngal 'khor lo mtha' med de/ /'khor bar 'khor ba rgyun mi 'chad/ /khams gsum thams cad rtag pa med/ /srid pa thams cad bde ma yin/ /srid pa'i mtshan nyid dngos po ni/ /thams cad stong pa med pa ste/ /'jig pa'i chos can 'gyur zhing 'pho/ /mya ngan skyon dang rtag tu bcas/ / skyon mang 'jig pa'i chos can te/ /rga dang na 'chis rtag tu gtses/ /srid pa'i chos ni mtha' yas pas/ /'gyur zhing 'pho ba'i dgra dang bcas/ /nyon mongs kun du glags pa ni/ /ji ltar dar gyi srin bu bzhin/ /de la mkhas pa shes rab can/ /su zhig dga' zhing mos par byed/ /lus 'di sdug bsngal phung po ste/ /thams cad mi gtsang btsog pa'o/ /skyon gyis bcings shing rma dang ldan/ /phan pa'i don ni ye nas med/ /yar na lha yi lus bar du/ /thams cad de dang 'dra bas na/ /'dod pa thams cad mi rtag pas/ /nga ni de la chags mi byed/ /'dod spangs legs par yid byas na/ /yang dag bden pa rig par 'gyur/ /srid pa yongs su gcod pa ni/ /deng 'dir yongs su mya ngan 'da'/ /nga ni srid pa'i pha rol phyin/ /sdug bsngal kun las shin tu 'das/ /de bas da ltar thob pa ni/ /bla med bde ba 'ba' zhig go/ /de yi rgyu dang rkyen gyis na/ /spros pa med pa'i mtha' rig ste/ /bcing ba thams cad yongs bcad nas/ /deng 'dir yongs su mya ngan 'da'/ /nga la rga shi na ba med/ /sku tshe'i tshad kyang zad mi shes/ /deng du mya ngan 'das pa ni/ /ji ltar me chen shi ba bzhin/ /tsun da khyod ni ma rtog shig /de bzhin gshegs pa'i don rnams la/ /de bzhin gshegs pa'i snying po 'di/ /ri rab bzhin du brtag par bya/ /nga ni mya ngan 'das zhugs te/ /mchog gi
52-1-23a
bde ba myong bar 'gyur/ /sangs rgyas rnams kyi chos nyid yin/ /de bas ngu bar mi bya'o/ /de nas tsun das bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /de de bzhin te/ de de bzhin no/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa bzhin te/ bdag 'tshal ba'i shes rab shin tu chung ba ni dper na sbrang bu dang 'dra ba bdag gis de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'da' bar gshegs pa'i don zab mo ga la rig /bcom ldan 'das bdag ni klung chen po dang 'dra ba'i byang chub sems dpa' sems dpa' chen po kun nas nyon mongs pa dang zag pa thams cad bas pa 'jam dpal gzhon nur gyur pa la sogs pa dang mnyam par gyur to/ /bcom ldan 'das dper na gsar bu rab tu byung ba bsnyen par ma rdzogs mod kyi/ dge 'dun gyi grangs su mchi ba dang 'dra bar bdag kyang sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi byin gyi rlabs kyis de ltar byang chub sems dpa' chen po de dag gi grangs su gtogs par gyur te/ de bas na bdag ni de bzhin gshegs pa yun du 'jig rten na bzhugs shing / mya ngan las mi 'da' bar gsol lo/ / bcom ldan 'das dper na mi bkres pa de ni slar slon mi gda' ba ste/ bcom ldan 'das bdag kyang de dang 'dra na mya ngan las mi 'da' bar 'jig rten na yun du bzhugs par gsol lo/ /de nas 'jam dpal gzhon nur gyur pas tsun da la 'di skad ces smras so/ /tsun da khyod 'di skad du de bzhin gshegs pa 'jig rten na yun du bzhugs shing yongs su mya ngan las mi 'da' bar gsol ba/ ji ltar mi shin tu bkres pa de skyug bro mi srid do zhes de skad ma zer bar khyod 'du byed rnams kyi mtshan nyid la shin tu rtogs shig /de ltar 'du byed la brtags na stong pa nyid kyi ting nge 'dzin dang ldan par 'gyur gyis/ yang dag pa'i chos 'dod pa dag de lta bu'i tshul du bslab par bya'o/ /tsun das 'jam dpal la smras pa/ de bzhin gshegs pa zhes bya ba ni lha dang mi'i nang na mchog tu gyur/ phul du gyur na ci de bzhin gshegs
52-1-23b
pa 'du byed lags sam/ ci ste 'du byed lags na skye zhing 'gog pa'i chos can du 'gyur te/ dper na chu'i chu bur ltar de ma thag tu 'byung la/ de ma thag tu 'jig ste/ 'khor bar 'khor ba ni shing rta'i 'khor lo dang mtshungs te/ 'du byed thams cad kyang de dang mtshungs so/ /bdag gis sngon thos pa ltar na lha rnams kyi tshe'i tshad kyang shin tu ring ngo zhes 'byung na ci'i slad du bcom ldan 'das lha'i lha sku tshe rab tu thung ste/ lo brgyar yang mi bzhugs par gyur/ dper na dbang du gyur pa'i grong rdal gyi gtso bo yang dbang dang mthu yod pas phas rgol ba thul te/ nam bsod nams zad de dbul phongs par gyur na kun gyis brnyas shing tho btsams te bkol bar 'gyur ro/ /de ci'i slad du zhe na/ byin dang mthu nyams pa'i phyir ro/ /'o na bcom ldan 'das kyang 'du byed rnams dang 'thun par 'gyur ro/ /ji ste 'du byed rnams dang 'thun par gyur na lha'i lha zhes kyang gdags su mi rung ngo / /de ci'i slad du zhe na/ 'du byed rnams ni skye shi'i chos so/ /de bas na 'jam dpal de bzhin gshegs pa la 'du byed dang 'thun par mi blta'o/ /'jam dpal mkhyen bzhin du gsung ngam 'on te mi mkhyen pas de bzhin gshegs pa 'du byed rnams dang 'thun no zhes gsungs/ ci ste de bzhin gshegs pa 'du byed rnams dang 'thun na lta/ de bzhin gshegs pa ni 'jig rten gsum na lha'i lha ste/ dbang du gyur pa'i chos kyi rgyal po zhes gdags su mi rung ngo / /dper na rgyal po zhig la gyad stobs po che gcig gis phas rgol ba stong thub ste gang gis kyang mi thub na de ni mi stong thub pa'i gyad ces bya ste/ gyad de la ni rgyal pos kyang gnang la bya dga' yang gzhan pas lhag par stsal to/ /gyad des mi stong thub ces bya ba yang gyad des stobs 'ba' zhig gis mi stong thub pa ma yin gyi/ rtsal rnam pa sna tshogs kyis mi stong las phul du gyur pas na stong thub pa'i gyad ces btags so/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ nyon mongs pa'i bdud dang / phung po'i bdud
52-1-24a
dang / lha'i bu'i bdud dang / 'chi bdag gi bdud yongs su bcom pas de bzhin gshegs pa ni khams gsum na phul du gyur pa'o zhes gsungs te/ ji ltar gyad gcig gis mi stong thub pa bzhin no/ /de bas na de bzhin gshegs pa yang rnam pa sna tshogs kyi yon tan tshad med pa dang ldan pas na de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas zhes btags so/ /'jam dpal rnam par rtog pas de bzhin gshegs pa la 'du byed rnams dang 'thun no zhes rnam par rtog par mi rigs so/ /dper na khyim bdag phyug po zhig gi bu khye'u zhig btsas nas mtshan mkhan gyis bltas te/ tshe thung ngo zhes dpyad na pha mas de skad ces thos ma thag tu rigs 'tshob par mi 'gyur bar shes pas de la sdug par mi byed de/ rtswa tsam gyi tshod du 'dzin to/ /gang tshe thung ba de la ni dge sbyong dang / bram ze la sogs pa'i khye'u dang / bu mo che chung gi bar du btsun par mi byed do/ /ci ste de bzhin gshegs pa 'du byed rnams dang 'thun na lta/ 'jig rten du bcas pa lha dang mi dang / sems can thams cad kyis kyang btsun par mi byed do/ /de bzhin gshegs pas gsungs pa'i yang dag pa'i chos mi 'gyur mi 'pho ba yang 'dzin pa med par 'gyur ro/ /de bas na 'jam dpal de bzhin gshegs pa la 'du byed rnams dang 'thun no zhes gsung ba mi rigs so/ /'jam dpal dper na bud med dbul mo gnas med pa/ rten med pa/ skyabs med pa zhig nad kyis kyang gzir la/ zas dang skom gyis kyang phongs te 'khyams shing 'gro ba gcig gi khyim du phyin nas bu btsas na/ khyim bdag des 'dug tu mi ster te skrod do/ /bud med de bu btsas nas ring po ma lon kyang bu pang du thogs te yul gzhan du 'gro ba las lam du rlung dang char pa dang lhags pas nyon mongs pa/ sbrang bu dang / sha sbrang dang / sbrul gdug pa dang phrad dam/ lam gyi bar chu klung gang gAs chod kyang chu klung shin tu zab cing drag pa de las bu pang du thogs te 'bog go/ /
52-1-24b
de nas ma smad gnyis ka chu'i nang du nub bo/ /de ltar bud med de bu la byams shing sdug pas bsams pa'i bsod nams kyis shi ma thag tu tshangs pa'i lhar skyes so/ /'jam dpal rigs kyi bu dag dam pa'i chos bsrung ba'i phyir de bzhin gshegs pa la 'du byed rnams dang 'thun no zhe'am/ 'du byed rnams dang mi 'thun no zhes brjod par mi bya'i bdag ni gti mug gis ldongs pas shes rab kyi mig med de/ de bzhin gshegs pa'i dam pa'i chos ni bsam gyis mi khyab pas mi rtog ste/ de bas na de bzhin gshegs pa ni nges par 'dus byas zhe'am/ nges par 'dus ma byas zhes brjod par mi bya'o/ /gang yang dag par lta bas ni de bzhin gshegs pa la nges par 'dus ma byas pa'o zhes brjod par mi bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ sems can thams cad dge bar 'gyur ba'i chos bskyed cing 'gro ba mang po la thugs brtse ba'i phyir ro/ /ji ltar bud med dbul mo de klung gang gA la rgal ba na bu sdug par bsams te/ lus dang srog kyang yal bar gyur pa dang 'dra bar rigs kyi bu chos bsrung ba'i byang chub sems dpa' yang de bzhin du lus dang / srog la bab kyi bar du de bzhin gshegs pa la 'dus byas dang 'thun zhe'am/ de bzhin gshegs pa la 'dus ma byas dang 'thun zhes brjod par mi bya'o// //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po gsum pa/ de ltar de bzhin gshegs pa 'dus ma byas pa dang 'thun no zhes brjod pas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu 'gyur ba ni ji ltar bud med dbul mo de tshangs pa'i lhar skyes pa bzhin no/ /de ci'i phyir zhe na/ chos bsrung ba'i phyir ro/ /de la chos bsrung ba gang zhe na/ de bzhin gshegs pa ni 'dus ma byas pa'o zhes smra ba'o/ /rigs kyi bu gang zag de ni rnam par grol ba la mi re mod kyi/ rnam par grol ba rang thob ste/ ji ltar bud med dbul mo de tshangs pa'i lhar mi re mod kyi/ tshangs pa'i lhar rang skyes
52-1-25a
so/ /'jam dpal 'di lta ste dper na mi zhig lam ring por 'dron du song ba las lam du ngal chad de gzhan gyi khyim du nyal nyal ba las de'i khyim mes 'bar te rab tu 'jigs skrag nas de 'di snyam du bdag ni gdon mi za bar 'chi'o snyam bsams nas khrel zhing ngo tsha ba dang ldan pa'i phyir gos kyis lus dkris so/ /der tshe 'phos nas sum cu rtsa gsum gnam gyi lhar skyes so/ /de nas yang lan brgyad cu'i bar du tshangs pa chen po'i rgyal por skyes so/ /de nas lo brgya stong tshang bar mi'i nang du 'khor los sgyur ba'i rgyal por skyes te/ gang zag de nam du yang ngan song gsum du ma skyes kyi gong nas gong du rab tu bde ba'i gnas su skyes so/ /de bas na 'jam dpal rigs kyi bu dag khrel zhing ngo tsha ba dang ldan pa rnams kyis sangs rgyas bcom ldan 'das la 'dus byas rnams dang 'thun par mi blta'o/ /'jam dpal mu stegs can ngan par lta ba ni de bzhin gshegs pa la 'dus byas dang 'thun no zhes smra'i tshul khrims srung ba'i dge slong dag ni de ltar de bzhin gshegs pa la 'dus byas pa yin par mi lta'o/ /ci ste de bzhin gshegs pa la 'dus byas yin no zhes brjod na de ni brdzun du smra ba yin te/ gang zag de ni shi ma thag tu sems can dmyal bar skye bar rig par bya ba ni ji ltar gang zag bdag gi khyim na gnas pa bzhin no/ /'jam dpal de bzhin gshegs pa ni yang dag par 'dus ma byas pa'i chos can yin pas 'dus byas zhes brjod par mi bya'o/ /'jam dpal deng slan chad 'khor bar 'khor ba na shes pa med par spangs te/ yang dag pa'i ye shes btsal bar bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni 'dus ma byas pa ste/ gang zhig de bzhin gshegs pa la de lta bu'i tshul du lta na mtshan sum cu rtsa gnyis dang ldan zhing myur du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu 'tshang rgya'o/ /de nas 'jam dpal gzhon nur gyur pas tsun da la smras pa/ legs so legs so/ /rigs kyi bu khyod ni shin tu tshe ring bar 'gyur ba'i rgyu
52-1-25b
mngon sum du gyur te/ de bzhin gshegs pa ni rtag pa'i chos can/ mi 'gyur mi 'pho ba'i chos can/ 'dus ma byas pa'i chos su rtog pa legs so/ /khyod kyis de bzhin gshegs pa la 'dus byas kyi mtshan nyid du ma brjod pa legs so/ /ji ltar mes tshig pa'i gang zag de khrel zhing ngo tsha ba dang ldan pas gos kyis lus g.yogs pa dang / bsam pa de dge bas sum cu rtsa gsum gnam gyi lhar skyes te/ tshangs pa'i rgyal po dang / 'khor los sgyur ba'i rgyal por gyur te/ rtag tu gnas bde bar skyes kyi ngan song du ma skyes so/ /de bzhin du khyod kyang de bzhin gshegs pa'i 'dus byas kyi mtshan nyid ma brjod pas phyi ma ma 'ongs pa'i dus su gdon mi za bar mtshan sum cu rtsa gnyis dang / dpe byad bzang po brgyad cu dang / ma 'dres pa'i chos bcwa brgyad dang / tshe tshad med pa dang / 'khor bar mi gnas pa dang / rab tu bde ba dang / ring por mi thogs par yang dag par rdzogs pa'i byang chub thob par 'gyur ro/ /tsun da de ni de bzhin gshegs pas rgyas par gsung bar 'gyur gyis bdag cag gnyis kas de bzhin gshegs pa'i 'dus byas kyi mtshan nyid mi brjod par bya'o/ /'dus byas dang 'dus ma byas pa 'di re zhig zhog la bsod snyoms ci 'byor pa myur du phul cig sbyin pa 'di ni sbyin pa byin pa'i nang na phul du 'gyur ro/ /dge slong dang / dge slong ma dang / dge bsnyen dang / dge bsnyen ma lam ring po nas 'ongs pa ngal chad pa dag la yongs su dag pa'i sems kyis ci 'dod pa myur du phul cig dang / khyod kyi sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs pa'i sa bon du 'gyur ro/ /tsun da gang gis nang gi tha mar sangs rgyas dang dge 'dun la mang yang rung / nyung yang rung / chog kyang rung / mi chog kyang rung / de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'da' kar mchod pa phul cig/ tsun das 'jam dpal la smras pa/ ci'i phyir bsod snyoms la chags te/ mang ba dang / nyung ba dang / chog pa dang / ma chog pa
52-1-26a
dang / dus su phul cig ces gsung / 'jam dpal de bzhin gshegs pa sngon lo drug gi bar du dka' ba spyod kyang bzod na/ deng 'dir skad cig thang cig tsam thogs pa lta ci smos/ 'jam dpal ci de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyis bsod snyoms 'di yang dag par bzhes so snyam sems sam/ bdag ni de bzhin gshegs pa'i sku 'di nges par chos kyi sku yin gyi/ zas kyi sku ma yin par shes so/ /de nas bcom ldan 'das kyis 'jam dpal la 'di skad ces bka' stsal to/ /de de bzhin no/ /de de bzhin te/ tsun das smras pa bzhin no/ /tsun da shin tu legs so/ /khyod ni mchog gi ye shes chen po dang ldan te/ theg pa chen po'i mdo sde shin tu zab mo yang legs par rtogs so/ /'jam dpal gyis tsun da la smras pa/ khyod kyis de bzhin gshegs pa la 'dus ma byas par rtogs pa ni de bzhin gshegs pa'i sku tshe'i tshad ni shin tu ring bas de lta bu'i tshul du shes na de bzhin gshegs pas kyang khyod la spro ba gnang bar gyur to/ /tsun das smras pa/ bdag 'ba' zhig la spro ba gnang ba ma yin gyi sems can thams cad la yang spro ba gnang ba yin no/ /'jam dpal gyis smras pa/ de bzhin gshegs pas khyod dang bdag dang sems can thams cad la yang spro ba gnang ba yin no/ /tsun das smras pa/ 'jam dpal de bzhin gshegs pas spro ba gnang ngo zhes ma zer cig /spro ba zhes bya ba ni phyin ci log tu 'du shes pa'o/ /gang phyin ci log tu 'du shes pa ni 'khor ba'o/ /gang 'khor ba de ni 'dus byas kyi chos can no/ /de bas na 'jam dpal de bzhin gshegs pa la 'dus byas su mi blta'o/ /ci ste de bzhin gshegs pa la 'dus byas yin par smras na skyes bu khyod dang bdag kyang phyin ci log spyod par gyur to/ /'jam dpal de bzhin gshegs pa la ni sdug par dgongs pa med do/ /sdug par sems pa ni dper na ba be'u la sdug par sems
52-1-26b
te/ ltogs sam skom yang 'gro bzhin du rtswa dang chu tshol te/ chog kyang rung / ma chog kyang rung / de ma thag tu be'u tshol zhing 'ong ngo / /sangs rgyas bcom ldan 'das la ni de lta bu'i dgongs pa mi mnga'i thams cad la sgra gcan 'dzin dang 'dra bar gzigs so/ / gang de ltar dgongs pa de ni sangs rgyas rnams kyi ye shes kyi spyod yul lo/ /'jam dpal 'di lta ste/ dper na rgyal po chen po'i rta shin tu dul ba las bcas pa'i shing rta la bong bu'i shing rtas slebs su re ba ni gnas med do/ /skyes bu khyod dang bdag kyang de dang 'dra ste/ de bzhin gshegs pa'i dgongs pa zab mo'i mtha' chub par rtogs su re ba yang gnas med do/ /'jam dpal 'di lta ste dper na bya nam mkha' lding gi rgyal po steng gi nam mkha' la dpag tshad grangs med pa zhig las 'phags te/ 'og tu rgya mtsho la bltas na chu'i nang na gnas pa nya dang / rus sbal dang / kho gor bab sha dang / chu srin dang / klu la sogs pa chu la gnas pa'i ris su gtogs pa thams cad gsal bar mthong ba ni ji ltar me long gsal ba'i nang na gzugs brnyan snang ba dang 'dra ste/ bus pa shes pa chung ba dag gis ni dpag nus pa ma yin no/ /de ltar des mi mthong ba bzhin du skyes bu khyod dang bdag kyang de dang 'dra ste/ de bzhin gshegs pa'i ye shes la dpag nus pa ma yin no/ /'jam dpal gyis tsun da la smras pa/ de de bzhin no/ /de de bzhin te/ khyod kyis smras pa bzhin te/ ngas don 'di dag ma rtogs pa ni ma yin gyi khyod dang byang chub sems dpa' rnams bstan par zad do/ /de'i tshe bcom ldan 'das kyis zhal gyi sgo nas 'od zer rnam pa sna tshogs bkye nas 'od des 'jam dpal gyi lus la yongs su snang bar byas so/ /'jam dpal la 'od des reg ma thag tu dngos po ji lta ba nyid mod la rtogs nas tsun da la 'di skad ces smras so/ /de bzhin gshegs pas ltas 'di bstan nas ring po mi thogs par yongs su mya ngan las 'das
52-1-27a
par gshegs nges kyis khyod kyi mchod pa nang gi tha mar bshams pa bcom ldan 'das dang / dge 'dun chen po rnams la dbul ba'i dus la bab bo/ /tsun da de bzhin gshegs pas 'od zer rnam pa sna tshogs bkye ba 'di ni rgyu med rkyen med pa ma yin par rig par gyis shig /tsun das de skad ces smras pa thos nas cang mi smra bar 'dug go/ /bcom ldan 'das kyis tsun da la bka' stsal pa/ khyod kyis mchod pa bshams pa sangs rgyas dang dge 'dun rnams la dbul ba'i dus la bab bo/ /de bzhin gshegs pa ni yongs su mya ngan las 'da'o zhes lan gnyis lan gsum gyi bar du de bzhin du bka' stsal to/ /de'i tshe tsun das bcom ldan 'das kyis de skad ces bka' stsal pa thos ma thag tu skad chen po phyung ste ngus nas 'di skad du kyi hud kyi hud 'jig rten stongs so zhes cho nges rdung ngo / /yang 'khor gyi dkyil 'khor rnams la 'di skad du bdag cag gis lus smad lnga sa la gtugs te/ thams cad kyis skad 'thun par bcom ldan 'das mya ngan las mi 'da' bar gsol ba gdab par bya'o/ /bcom ldan 'das kyis tsun da la bka' stsal pa/ sems yongs su gdungs shing ma ngu bar bdag gi lus la chu shing lta bu'am/ smig rgyu ba'am/ chu'i chu bur ram/ sgyu ma'am/ dri za'i grong khyer ram/ rdza so ma btang ba lta bu 'am/ glog gi 'od dam/ chu la ri mo bris pa 'am/ gsod du khrid pa'i btson lta bu'am/ shing tog smin pa lta bu 'am/ sha rul pa'am/ thags kyi rgyu zad pa'am/ gtun lta bur blta'o/ /'du byed rnams la dug dang 'dres pa'i zas lta bur blta'o/ /'dus byas kyi chos rnams la nyes pa'i skyon rnam pa mang bar blta'o/ / de nas tsun das bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /de bzhin gshegs pa 'jig rten na yun du bzhugs par mi dgyes na bdag mi ngu ba'i gtol ga la mchis/ kyi hud kyi hud 'jig rten stongs so/ /bcom ldan 'das bdag cag dang / sems can
52-1-27b
thams cad la thugs brtse ba'i slad du 'jig rten na yun du bzhugs shing mya ngan las mi 'da' bar gsol lo/ /bcom ldan 'das kyis tsun da la bka' stsal pa/ bdag cag la thugs brtse ba'i phyir 'jig rten na yun du bzhugs par gsol zhes ma zer cig ngas khyod la sogs pa 'gro ba thams cad la thugs brtse ba'i phyir yongs su mya ngan las 'da' bar gshegs so/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas rnams kyi chos nyid kyang de yin la 'dus byas kyang de dang 'dra'o/ /de nas bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad pa 'di skad ces gsungs so/ /'dus byas pa yi chos thams cad/ /rang bzhin nyid kyis mi rtag ste/ /skyes nas mi gnas pa yin pas/ /rab tu zhi ba de bde'o/ /tsun da khyod 'dus byas thams cad 'dres pa dang / chos thams cad la bdag med pa dang / mi rtag pa dang / ring du mi gnas te/ lus 'di ni shin tu skyon mang bas chu bur lta bur ltos la de bas na ma ngu shig /de nas tsun das bcom ldan 'das la gsol pa/ de de bzhin no/ /de de bzhin te/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa bzhin te/ de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'da' ba yang thabs su bstan par 'tshal mod kyi bdag gis mya ngan mi bgyid kyang mi bzod do/ /yang shin tu bsams na dga' zhing spro ba yang skye'o/ /bcom ldan 'das kyis tsun da la bka' stsal pa/ legs so shin tu legs so/ /de bzhin gshegs pas sems can dang 'thun pa'i tshul du mya ngan las 'da' bar bstan pa shes pa legs so/ /tsun da khyod legs par nyon cig /'di lta ste dper na bya sa la sa zhes bya ba dbyar tsha ba'i dus su thams cad mtsho ma dros pa zhes bya bar 'du'o/ /bcom ldan 'das kyang de dang 'dra ste gnas de nyid du gshegs so/ /tsun da khyod de bzhin gshegs pa'i sku tshe'i tshad ring zhe 'am/ thung zhes ma rtog par chos thams cad sgyu ma dang 'dra ste/ de bzhin gshegs pas thabs kyis ci la'ang
52-1-28a
chags par mi mdzad do/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas kyi chos nyid kyis de'o/ /tsun da khyod kyi mchod pa nang gi tha mar bshams pa 'di bzhes pa ni khyod 'khor ba'i klung las bsgral ba'i phyir ro/ /de la lha'am/ mi'am/ 'jig rten du bcas pa gang yang rung nang gi tha mar mchod pa bshams te/ nga la phul na mi g.yo ba'i 'bras bu thob cing rtag tu bde ba myong bar 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ nga ni sems can thams cad kyi bsod nams kyi zhing yin pa'i phyir ro/ /khyod kyang sems can rnams kyi bsod nams kyi zhing du 'gyur bar 'dod na mchod pa bshams pa ma thogs par myur du phul cig /de nas tsun das sems can thams cad rnam par grol bar bya ba'i phyir mgo smad de mchi ma blags bzhin du bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /shin tu legs so/ /bcom ldan 'das bdag bsod nams kyi zhing du 'gyur yang dag na lta/ de bzhin gshegs pa mya ngan las 'da' ba dang / mya ngan las 'da' ba ma lags par rtog par 'gyur ba zhig na bdag cag nyan thos dang rang sangs rgyas kyi ye shes ni sbrang bu dang 'dra bas de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'da' ba dang / mya ngan las mi 'da' ba dpog mi nus so/ /de nas tsun da 'khor dang bcas pas mchi ma blags te ngu bzhin du de bzhin gshegs pa la bskor ba byas bdug spos dang me tog gis gtor te/ mchod pa byas nas 'jam dpal dang bcas su 'dug pa las langs te/ mchod pa shom du dong ngo / /de ltar song ma thag tu de'i tshe sa yang tshangs pa'i 'jig rten la thug gi bar du rnam pa drug tu g.yos so/ /sa g.yo ba la rnam pa gnyis te/ sa g.yos pa dang / rab tu g.yos pa'o/ /cung zad g.yos pa ni sa g.yos pa zhes bya'o/ /cher g.yos pa ni rab tu g.yos pa zhes bya'o/ /skad chung ba ni sa g.yos pa zhes bya'o/ /skad che ba ni rab tu g.yos pa zhes bya'o/ /
52-1-28b
sa 'ba' zhig g.yos pa ni sa g.yos pa zhes bya'o/ /ri dang chu dang shing dang rgya mtsho la sogs pa thams cad g.yos pa ni rab tu g.yos pa zhes bya'o/ /phyogs gcig tu g.yos pa ni sa g.yos pa zhes bya'o/ /kun tu 'khor zhing g.yos pa ni rab tu g.yos pa zhes bya'o/ /'gul ba ni sa g.yos pa zhes bya'o/ /'gul ba na sems can thams cad kyi sems kyang g.yos pa ni rab tu g.yos pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' thog ma gnas pa de na gnam nas babs te 'dzam bu'i gling du gshegs pa na rab tu g.yos pa zhes bya'o/ /thog ma btsas pa dang / rab tu byung ba dang / bla na med pa yang dag par rdzogs par sangs rgyas pa dang / chos kyi 'khor lo bskor ba dang / yongs su mya ngan las 'da' bar gshegs pa ni rab tu g.yos pa zhes bya'o/ /deng de bzhin gshegs pa yang yongs su mya ngan las 'da' bar gshegs pa lta ste/ de bas na sa 'di yang rab tu g.yos so/ /de nas lha dang / klu dang / dri za dang / lha ma yin dang / nam mkha' lding dang / mi'am ci dang / lto 'phye chen po dang / mi dang mi ma yin pa la sogs pa de dag thos ma thag tu lus kyi ba spu kun langs nas thams cad du ngus te skad 'thun par tshigs su bcad pas 'di skad ces gsol to/ /phyag 'tshal kha lo sgyur ba la/ /bdag cag rnams ni gsol ba 'debs/ /drang srong chen pos bor bas na/ /mgon skyabs rten ma mchis par gyur/ /bcom ldan mya ngan 'das gshegs pas/ /bdag cag sdug bsngal rgya mtshor nub/ /yid blong mya ngan gdung ba ni/ /ji ltar be'u dag ma stor bzhin/ /dbul phongs mgon dang skyabs ma mchis/ /ji ltar shin tu na ba de/ /sman pa mkhas pa ma mchis pas/ /yid bzhin bza' ba ci yang 'tshal/ /sems can nyon mongs nad kyis gzir/ /lta ba rnams kyis rtag tu gtse/ /chos kyi sman pa mkhas dang bral/ /ngan par lta ba'i gdug
52-1-29a
pa 'tshal/ /de bas sangs rgyas bcom ldan 'das/ /bdag cag spang ba mi mdzad gsol/ /dper na rgyal po mi bzhugs na/ /yul mi thams cad ltogs par gyur/ /bdag cag rnams kyang de 'dra ste/ /chos kyi ro dang skyabs kyang stor/ / sangs rgyas mya ngan 'da' thos pas/ /bdag cag sems ni myos par gyur/ /ji ltar sa chen rab g.yos nas/ /phyogs rnams shin tu bslad pa bzhin/ /drang srong mya ngan 'das gshegs pas/ /sangs rgyas nyi ma sa la lhung / /chos kyi chu yang skams par gyur/ /bdag cag gdon mi za bar 'chi/ /bcom ldan mya ngan 'das gshegs na/ /'gro ba'i sdug bsngal gdung ba ni/ /dper na tshong pa zhig gi bu/ /gsar du pha ma shi ba bzhin/ /bcom ldan mya ngan 'das gshegs te/ /ci ste mi bzhugs par gyur na/ /bdag dang sems can thams cad ni/ /mgon dang skyabs ma mchis par 'gyur/ /bcom ldan mya ngan 'das gshegs na/ /byol song skye gnas bar du yang / /thams cad sdug bsngal yid blong zhing / /gdungs par gyur te smre sngags 'don/ /deng 'dir bdag cag rnams kyis ni/ /mya ngan mi bgyid gtol ma mchis/ /de bzhin gshegs pas bor ba yang / /ji ltar mchil ma ngar snabs bzhin/ /dper na nyi ma shar ba na/ /'od zer kun tu lham mer snang / / kun tu snang bar byas pa na/ /mun pa thams cad med par gyur/ /de bzhin gshegs pa'i rdzu 'phrul 'od/ /bdag cag rnams kyi nyon mongs bsal/ /'khor gyi nang du bzhugs pa yang / /ri rab ri yi rgyal po bzhin/ /bcom ldan 'das dper na rgyal po zhig gi sras bu byad gzugs bzang ba blta na sdug pa shin tu mdzes pa dag mchis na shin tu byams pas sngar rtsal sna tshogs bslabs te/ khong du chud pa'i 'og tu gshed ma la sod cig ces gtad do/ /bcom ldan 'das bdag cag kyang chos kyi sras su gyur te/
52-1-29b
bcom ldan 'das kyis bstan cing bcos na yang dag par lta ba dang ldan par 'gyur gyis bdag cag rnams mi spang du gsol/ ci ste bdag cag yongs su spangs par gyur na rgyal po'i sras dang 'dra bar mi 'gyur ram/ mya ngan las mi 'da' bar 'jig rten na yun du bzhugs par gsol/ bcom ldan 'das dper na skyes bu zhig gtsug lag rnams legs par bslabs nas gtsug lag gis skrag par gyur to/ /bcom ldan 'das kyang de dang mtshungs te/ chos thams cad thugs su chud nas chos kyis bsnyengs par gyur to/ /gal te de bzhin gshegs pa 'jig rten na yun du bzhugs shing / bdud rtsi lta bu'i chos bstan te/ thams cad ngoms par mdzad na sems can thams cad kyang sems can dmyal bar ltung gis mi dogs so/ / bcom ldan 'das dper na skyes bu zhig las byed pa'i 'phro las bzung ste/ btson rar bcug nas de la mi zhig gis 'di skad du khyod 'di na ci byed ces dris na bdag ni shin tu sdug bsngal chen po myong zhing 'dug ste/ 'di las thar na rab tu bde bar 'gyur ro zhes mchi'o/ /bcom ldan 'das kyang de dang 'dra ste/ bdag cag gi slad du spyod pa dka' ba mdzad mdzad de/ bdag cag 'khor ba'i nyon mongs pa las ma thar na de bzhin gshegs pa bde bar ga la 'gyur/ bcom ldan 'das dper na sman pa shin tu mkhas pa ni sman dpyad gsang ba dag bu la ston gyi/ slob ma gzhan la mi ston no/ /bcom ldan 'das kyang de dang 'dra ste/ dgongs te gsungs pa'i snying po shin tu zab mo yang 'jam dpal 'ba' zhig la bstan gyi/ bdag cag rnams la bstan par ma gyur to/ /de bzhin gshegs pa yang sman pa lta bu 'ba' zhig la bstan gyi/ slob ma gzhan la mi ston pa ltar de bzhin gshegs pa ni chos thams cad la phrag dog tu ma gyur pa lags so/ /sman pa des kun la 'dra bar ma bstan pa ni byams sdang gi sems dang
52-1-30a
bcas pas gsang ste ston par gyur na de bzhin gshegs pa'i thugs ni byams sdang mi mnga' na ci'i slad du bdag cag la bstan par ma gyur/ bcom ldan 'das yun du bzhugs shing mya ngan las mi 'da' bar gsol lo/ /bcom ldan 'das dper na rgan po 'am/ gzhon nu yang rung nad kyis sdug bsngal bar gyur la/ lam bzang po spangs nas lam nyam nga ba g.yang sa dang bcas pa/ lam ngan par zhugs na shin tu sdug bsngal myong bar 'gyur ro/ /de la mi zhig gis mthong nas snying brtse bas lam nyam nga ba med pa bzang po bstan to/ /bcom ldan 'das bdag cag kyang de dang 'dra ste/ de la gzhon nu zhes bgyi ba ni chos can gyi lus ma bskyed pa'i dpe'o/ /rgan po zhes bgyi ba ni nyon mongs pa chen po'i dpe'o/ /na ba ni 'khor ba las ma thar ba'i dpe'o/ /lam g.yang sa dang ldan pa ni srid pa nyi shu lnga po'i dpe'o/ /bcom ldan 'das bdag cag la bdud rtsi'i lam yang dag par bstan cing mya ngan las mi 'da' bar 'jig rten na yun du bzhugs par gsol lo/ /de nas bcom ldan 'das kyis dge slong gi dge 'dun rnams la bka' stsal pa/ khyod dge slong dag byis pa ma rabs sam/ lha dang mi lta bur mya ngan dang ngu ba ma byed par yang dag par dran pa nye bar gzhag pa la brtson 'grus su gyis shig /de'i tshe lha dang mi dang lha ma yin la sogs pas bcom ldan 'das kyis ma ngu shig ces bka' stsal pa thos nas dper na mi zhig bu shi nas bu'i shid btang ma thag tu ma ngu shig ces bsgo ba dang mtshungs so/ /de nas bcom ldan 'das kyis 'khor mang po de dag la tshigs su bcad de bka' stsal pa/ khyed rnams so sor spro skyed la/ /mya ngan chen po ma byed cig /sangs rgyas rnams kyi chos nyid yin/ /de bas cang mi gsung bar bzhugs/ /bag yod spyod la mos par bya/ /yang dag dran pas sems kyang srung / /chos ma yin pa rab spangs
52-1-30b
te/ /spro ba skyed la dga' bar gyis/ /gzhan yang dge slong dag the tshom dang som nyir gyur pa yod na/ thams cad zhu zhing dris shig /stong pa dang stong pa ma yin pa dang / rtag pa dang / mi rtag pa dang / sdug bsngal ba dang / sdug bsngal ma yin pa dang / gnas dang / gnas ma yin pa dang / song ba dang / ma song ba dang / 'ongs pa dang / 'ongs pa ma yin pa dang / ther zug dang / ther zug ma yin pa dang / chad pa dang / rtag pa dang / sems can dang / sems can ma yin pa dang / yod pa dang / med pa dang / bden pa dang / mi bden pa dang / yang dag pa dang / yang dag pa ma yin pa dang / 'gog pa dang / 'gog pa ma yin pa dang / gsang ba dang / mi gsang ba dang / gnyis dang mi gnyis pa la sogs pa'i chos la the tshom du gyur pa yod na/ zhu ba'i skabs la bab kyis dris shig dang / ci dang ci dris pa de'i the tshom bcad do/ /khyed la sngar bdud rtsi lta bu'i chos bstan te/ gdod yongs su mya ngan las 'da' bar bya'o/ /dge slong dag sangs rgyas 'jig rten du gshegs pa yang shin tu dkon/ mi'i lus thob pa yang shin tu dka'/ sangs rgyas dang phrad cing dad pa skyed pa yang shin tu dka'/ bzod dka' ba bzod pa yang shin tu dka'/ tshul khrims rdzogs shing ma god ma nyams te/ dgra bcom pa'i 'bras bu thob pa yang shin tu dka' ste/ sa le sbram mam me tog u dum bA ra tshol ba bzhin no/ /dge slong dag mi khom pa brgyad dang bral te/ mi'i lus thob par dka' ba thob nas nga dang phrad par gyur na don med par chud mi gzan to/ /nga sngon dka' ba rnam pa sna tshogs spyad pas da ltar 'di lta bu'i bla na med pa'i thabs mkhas pa dang ldan par gyur to/ /khyed la sogs pa'i phyir bskal pa tshad med pa'i bar du lus kyi yan lag lag pa dang / rkang pa dang / mgo dang / mig dang / rkang dang /
52-1-31a
glad pa yang yongs su btang ngo / /de bas na khyed rnams bag med par mi bya'o/ /dge slong dag ji ltar na yang dag pa'i chos kyi rin po che'i mkhar brgyan cing yon tan rin po che rnam pa sna tshogs dang ldan zhing / tshul khrims dang / ting nge 'dzin dang / shes rab kyi ra ba dang / 'obs dang nyen lta bur 'gyur bar bya ba soms shig /khyed sangs rgyas kyi chos rin po che'i mkhar lta bu dang phrad pa'i 'og tu yang dag pa ma yin pa sgyu dang bcas pa len pa'i mi rigs so/ /dper na tshong dpon dag rin po che yang dag pa'i gling du phyin na/ gyo mo dang rdo ba blangs te phyir khyim du 'ongs pa 'dra bar khyed kyang de dang 'dra ste/ rin po che'i gling du phyin nas rdzas sgyu ma dag len to/ /dge slong dag zhum pa'i bsam pas chog pa'i sems ma skyed cig /khyed rnams rab tu byung mod kyi/ theg pa chen po la mos par mi byed do/ /dge slong dag kha dog bsgyur ba'i gos ngur smrig gyon mod kyi/ sems ni theg pa chen po yongs su dag pa'i chos la zhen par ma gyur to/ /dge slong dag bsod snyoms la zhugs te kun tu rgyu mod kyi/ theg pa chen po'i chos kyi zas ma myong ngo / /dge slong dag skra dang kha spu bregs mod kyi/ yang dag pa'i chos kyi kun nas nyon mongs pa med par ma byas so/ /dge slong dag deng thams cad tshogs pa 'dir yang dag par gsung gis khyed la ston to/ /de bzhin gshegs pa'i chos rnams kyi mtshan nyid ni yang dag pa ste/ phyin ci ma log pa'o/ /de bas na khyed rnams dpa' zhing rtul phod pa'i sems kyis kun nas nyon mongs pa gzhom pa la brtson par gyis shig /stobs bcu dang ldan pa'i ye shes kyi nyi ma nub par gyur na khyed rnams kyang ma rig pas khebs par 'gyur ro/ /dge slong dag dper na sa chen po dang ri la skyes pa'i rtsi shing ni sems can rnams kyi dgos par 'gyur ro/ /nga'i chos kyang de dang 'dra ste/ shin tu dge ba'i bdud rtsi lta bu'i chos kyi ro
52-1-31b
yang skye la/ sems can gyi nyon mongs pa'i nad rnam pa sna tshogs kyi sman du yang 'gyur ro/ /ngas deng 'dir sems can thams cad dang nga'i sras su gyur pa 'khor rnam pa bzhi yang dgongs te gsungs pa'i snying po la bde bar dgod cing nga de la bde bar gnas nas yongs su mya ngan las 'da'o/ /de la dgongs te gsungs pa'i snying po zhes bya ba gang zhe na/ dper na yi ge i lta bu thig le gsum thad kar bzhag gam/ dngar na ir mi 'gyur gyi/ dbang sgyur chen po'i mig lta bur pho gsum du bzhag na ir 'gyur te/ thig le gsum so sor phral ba las kyang ma yin no/ /nga yang de dang 'dra ste/ rnam par grol ba'i chos kyang mya ngan las 'da' ba ma yin/ de bzhin gshegs pa'i sku yang mya ngan las 'da' ba ma yin/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa yang mya ngan las 'da' ba ma yin chos gsum po so sor phral ba las kyang mya ngan las 'da' ba yang ma yin te/ nga ni chos gsum po 'di la gnas nas sems can gyi phyir mya ngan las 'da' ba zhes bya ste/ ji ltar 'jig rten na yi ge i zhes grags pa bzhin no/ /de'i tshe na dge slong rnams sangs rgyas bcom ldan 'das nges par yongs su mya ngan las 'da'o zhes gsungs pa thos nas shin tu mi dga' ste/ lus kyi ba spu thams cad langs nas mig mchi mas gang bzhin du sangs rgyas kyi zhabs la spyi bos phyag 'tshal nas lan grangs med par bskor te bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das mi rtag pa dang / sdug bsngal ba dang / stong pa nyid dang / bdag med pa legs par gsungs so/ /bcom ldan 'das dper na 'gro ba thams cad kyi rjes kyi nang na/ bal glang gi rjes mchog go/ / mi rtag pa'i 'du shes kyang de dang 'dra ste/ 'du shes thams cad kyi nang na mchog go/ /gang zhig de la brtson 'grus su nan tan bgyid na 'dod pa'i khams kyi 'dod pa thams cad dang / gzugs dang / gzugs med pa'i 'dod pa dang / ma rig pa dang /
52-1-32a
nga rgyal dang / mi rtag pa'i 'du shes thams cad kyang ma mchis par bgyid do/ /bcom ldan 'das gal te de bzhin gshegs pa mi rtag pa'i 'du shes dang bral na/ da yongs su mya ngan las 'da' bar gshegs par mi rigs so/ / ci ste ma bral na ci'i slad du mi rtag pa la nan tan bgyis nas khams gsum gyi 'dod pa dang / ma rig pa dang / nga rgyal dang / mi rtag pa'i 'du shes dang bral bar 'gyur ro zhes gsungs/ bcom ldan 'das dper na zhing pa dag ni ston gyi dus su zhing rmos nas zhing gi ngo yur ma yongs su sel to/ /mi rtag pa'i 'du shes kyang de dang 'dra ste/ 'dod pa'i khams kyi 'dod pa dang / gzugs dang gzugs ma mchis pa'i 'dod pa dang / ma rig pa dang / nga rgyal dang / mi rtag pa'i 'du shes kyi bar du sel to/ /bcom ldan 'das dper na zhing rmo ba'i nang na ston log btab pa bzang ngo / /rjes thams cad kyi nang na bal glang gi rjes mchog go/ /'du shes thams cad kyi nang na yang mi rtag pa mchog go/ /bcom ldan 'das dper na rgyal po chen po ni 'gum pa'i dus bgyid pa na/ sngar mtha' bzhir sho btang nas btson thams cad thar pa'i 'og tu tshe'i bya ba bgyid do/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra bar sems can thams cad shes rab med pa'i ma rig pas yongs su khebs pa las bsgral te thar bar mdzad nas/ gdod mya ngan las 'da' bar gshegs pa'i rigs kyi/ bdag cag ma bsgral bar ci'i slad du de bzhin gshegs pas bdag cag yongs su btang ste/ yongs su mya ngan las 'da' bar gshegs/ bcom ldan 'das dper na mi zhig yi dgas kyis brlams te/ sngags mkhan dang phrad na sngags kyi mthus de las thar bar 'gyur ro/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ nyan thos rnams kyis ma rig pa'i yi dgas bsal cing / shes rab kyi pha rol tu
52-1-32b
phyin pa dang / rnam par grol ba la sogs pa'i chos la bde bar dgod pa ni ji ltar 'jig rten na yi ge i zhes grags pa bzhin no/ /bcom ldan 'das dper na spos kyi glang po che ni mis bcings na 'dul mkhas pa'i mkhan po mchis kyang mi thul te/ bcings pa'i thag pa bcad nas yid bzhin du mchi'o/ /de ltar bdag cag ni nyon mongs pa lnga bcu rtsa bdun gyis bcings pa las yongs su ma grol na ci'i slad du de bzhin gshegs pas yongs su btang ste mya ngan las 'da' bar gshegs/ bcom ldan 'das dper na tsha ba'i nad kyis btab pa ni sman pa mkhas pa dang phrad na de ma thag tu 'tsho'o/ /bdag kyang de dang 'dra ste log par 'chi ba'i tsha ba'i nad mang pos sdug bsngal bar gyur te/ de bzhin gshegs pa dang mjal kyang nad ma byang ste/ bla na med pa'i bde ba rtag pa yang ma thob na/ ci'i slad du de bzhin gshegs pas yongs su spangs te/ mya ngan las 'da' bar gshegs/ bcom ldan 'das dper na mi ra ro ba ni mi dran pas na nye ring mi shes te/ ma dang / bu mo dang / sring mo la mi 'os mi rigs pa byed cing bag ma mchis par smras te/ mi gtsang ba'i steng na nyal lo/ /de la sman pa mkhas pas sman btang ste chang 'thungs pa slar skyugs na/ de ma thag tu slar dran te 'dzem pa dang ngo tsha ba'i sems skyes nas/ chang ni sdig pa mi dge ba thams cad kyi rtsa ba yin te/ gang gis yongs su spangs na sdig pa thams cad kyang spong bar 'gyur ro zhes 'gyod pa skye'o/ /bcom ldan 'das bdag cag kyang de dang 'dra ste/ thog ma ma mchis pa'i dus nas 'khor bar 'khor te/ 'dod pas myos nas 'dod pa lnga la chags pas ma ma lags pa la mar 'du shes/ sring mo ma lags pa la sring mor 'du shes/ bu mo ma lags pa la bu mor 'du shes/ sems can ma lags pa la sems can du 'du shes bskyed pas 'khor bar 'khor te/ sdug bsngal myong ba ni ji ltar mi ra ro ba ngan skyugs kyi steng na nyal
52-1-33a
ba bzhin no/ /de bzhin gshegs pas kyang bdag la chos kyi sman btang nas nyon mongs pa'i chang slar skyugs mod kyi/ legs par ma sangs par ci'i slad du de bzhin gshegs pas yongs su spangs te mya ngan las 'da' bar gshegs/ bcom ldan 'das dper na gang zag gcig shing chu shing la sra zhing snying po yod do zhes ston na/ de ni gnas ma lags so/ /bcom ldan 'das so so'i skye bo dag kyang de dang 'dra ste/ bdag dang / gang zag dang / sems can dang / 'tsho ba dang / shed can dang / shed bdag dang / shes pa dang / mthong ba dang / bya ba dang / byed pa po la yang dag pa bden pa'o zhes ston na/ de yang gnas ma lags so/ /bdag cag kyang de ltar bdag ma mchis pa la nan tan bgyid do/ /bcom ldan 'das dper na sbrang ma ni cir yang mi dgos te/ lus kyang de dang 'dra bar bdag ma mchis/ bdag po ma mchis so/ /bcom ldan 'das me tog 'dab ma bdun pa la dri bsung ma mchis pa dang 'dra bar lus 'di la yang bdag ma mchis/ bdag po ma mchis te/ bdag cag kyang de lta bu'i sems kyis bdag ma mchis pa'i 'du shes la nan tan bgyid do/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar chos thams cad la bdag dang bdag gi ba ma mchis te/ dge slong dag de lta bu'i tshul du nan tan gyis shig /de lta bur nan tan byas na nga rgyal yongs su spong bar 'gyur ro zhes gsungs pa ltar bdag cag gis nga rgyal spangs nas mya ngan las 'da' bar gshegs su gsol lo/ /bcom ldan 'das dper na nam mkha' la 'phur ba'i bya'i rjes ni mngon du snang ba'i gnas ma mchis so/ /gang bdag ma mchis pa la nan tan bgyid pa ni lta ba rnams mchis zhes bgyi ba'i gnas ma mchis so/ /de nas bcom ldan 'das kyis dge slong rnams la bka' stsal pa/ legs so shin tu legs so/ /khyed rnams
52-1-33b
kyis bdag med pa'i 'du shes legs par bsgoms so/ /de nas dge slong rnams kyis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag ni bdag ma mchis pa'i 'du shes la nan tan bgyid par ma bas kyi/ de ma lags pa gzhan yang sdug bsngal bar 'du shes pa dang / stong pa dang / mi rtag pa dang / bdag ma mchis par 'du shes pa la yang nan tan bgyid do/ /bcom ldan 'das dper na mi ra ro ba ni sems myos par gyur pas ri dang / chu dang / brag dang / shing dang / khang khyim dang / nyi zla dang / skar ma'i bar du 'khor ba snyam bgyid de/ bcom ldan 'das gang sdug bsngal ba dang / mi rtag pa dang / bdag ma mchis pa'i 'du shes la sogs pa la nan tan mi bgyid na/ gang zag de ni 'phags pa zhes mi bgyi ste/ bag ma mchis pas 'khor bar yongs su 'khor ro/ /bcom ldan 'das de bas na bdag cag ni 'du shes de dag la shin tu nan tan bgyid do/ /de'i tshe bcom ldan 'das kyis dge slong rnams la bka' stsal pa/ legs par nyon la shin tu yid la zung shig / khyed kyis mi ra ro ba la dpe blangs pa ni tshig dang 'bru tsam shes par zad kyi/ don ni ma rtogs so/ /de la don zhes bya ba gang zhe na/ dper na mi ra ro bas nyi zla la sogs pa mi 'khor bar 'khor bar 'du shes pa dang 'dra bar so so'i skye bo yang de dang 'dra ste/ kun nas nyon mongs pa'i ma rig pas yongs su khebs pas na phyin ci log gi sems bskyed de/ bdag la bdag med par 'du shes/ rtag pa la mi rtag par 'du shes/ yongs su dag pa la yongs su ma dag par 'du shes/ bde ba la sdug bsngal bar 'du shes te/ kun nas nyon mongs pas yongs su khebs pas de dang 'dra bar 'du shes mod kyi/ don khong du ma chud pas mi ra ro ba de 'khor ba'i gnas ma yin pa la 'khor bar 'du shes bskyed pa bzhin no/ /bdag ces bya ba ni sangs rgyas zhes bya ba'i
52-1-34a
don no/ /rtag pa ni chos kyi sku zhes bya ba'i don no/ /bde ba ni mya ngan las 'das pa zhes bya ba'i don no/ /yongs su dag pa ni chos zhes bya ba'i don yin na/ ci'i phyir dge slong khyed bdag tu 'du shes pa ni nga rgyal can yin te/ 'khor ba na 'khor ro zhes smra/ khyed smra ba ltar na bdag cag kyang mi rtag pa dang / sdug bsngal ba dang / bdag med pa'i 'du shes la nan tan byed do zhes bya ba ni yang dag par don med do/ /nan tan byed pa gsum po de la yang dag pa'i don med pas de ma yin pa nan tan byed pa'i chos gsum po las lhag pa ngas bshad par bya'o/ /sdug bsngal la bde bar 'dzin pa dang / bde ba la sdug bsngal du 'dzin pa na phyin ci log gi chos so/ /mi rtag pa la rtag par 'dzin pa dang / rtag pa la mi rtag par 'dzin pa ni phyin ci log gi chos so/ /bdag med pa la bdag tu 'dzin pa dang / bdag la bdag med par 'dzin pa ni phyin ci log gi chos so/ /yongs su ma dag pa la dag par 'dzin pa dang / yongs su dag pa la yongs su ma dag par 'dzin pa ni phyin ci log gi chos so/ /phyin ci log gi chos rnam pa bzhi po 'di ni yang dag par ji lta bur nan tan bya ba gang zag gis mi shes so/ /dge slong dag sdug bsngal gyi chos la bde bar 'du shes skyed cig /mi rtag pa la rtag par 'du shes skyed cig /bdag med pa la bdag tu 'du shes skyed cig /yongs su ma dag pa la dag par 'du shes skyed cig /'jig rten na yang rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa yod do/ /'jig rten las 'das pa la yang rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa yod do/ /'jig rten gyi chos ni brjod du yod la don med pa'o/ /'jig rten las 'das pa ni brjod du yang yod la/ don yang yod do/ /de ci'i phyir zhe na/ 'jig rten gyi chos ni
52-1-34b
phyin ci log bzhi dang bcas pas don mi rtogs so/ /de ji lta zhe na/ 'du shes phyin ci log dang / sems phyin ci log dang / lta ba phyin ci log dang / phyin ci log gsum gyis 'jig rten pa ni bde ba la sdug bsngal du lta/ rtag pa la mi rtag par lta/ bdag la bdag med par lta/ yongs su dag pa la yongs su ma dag par lta ste/ phyin ci log ces bya'o/ /phyin ci log pas na 'jig rten pas ni tshig tu smra ba shes kyi don mi shes so/ /de la don zhes bya ba gang zhe na/ bdag med pa ni 'khor ba zhes bya'o/ /bdag ces bya ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /mi rtag pa ni nyan thos dang rang sangs rgyas so/ /rtag pa ni de bzhin gshegs pa'i chos kyi sku'o/ /sdug bsngal ba ni mu stegs can thams cad do/ /bde ba ni yongs su mya ngan las 'das pa'o/ /yongs su ma dag pa ni 'dus byas pa'i chos so/ /yongs su dag pa ni sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi yang dag pa'i chos yin te/ de bas na phyin ci ma log pa zhes bya'o/ de ltar na phyin ci ma log pas tshig tu brjod pa yang shes la/ don yang shes so/ /gang zhig phyin ci log bzhi po yongs su spong bar 'dod na/ de lta bu'i tshul du rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag par rig par bya'o/ /de nas dge slong rnams kyis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar/ phyin ci log bzhi rtog pas rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa khong du chud ces gsungs na/ de bzhin gshegs pa ni phyin ci log bzhi mi mnga' ste/ rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa thugs su chud do/ /de ltar rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa thugs su chud na/ ci'i slad du bskal pa gcig gam/ bskal pa phyed kyi
52-1-35a
bar du bzhugs shing / bdag cag gi phyin ci log bzhi yongs su spong bar 'gyur ba mi ston par bdag cag spangs te/ yongs su mya ngan las 'da' bar gshegs/ de bzhin gshegs pas bdag cag la thugs brtse ba'i slad du bdag cag gi ston par gyur na/ bdag cag kyang rtse gcig pa'i sems kyis spyi bos len cing nan tan bgyid do/ /gal te de bzhin gshegs pa mya ngan las 'da' na/ bdag cag kyang de ltar gdug pa can gyi lus dang lhan cig tu gnas te tshangs par spyad pa spyod/ bdag cag kyang bcom ldan 'das kyi zhabs 'bring du mya ngan las 'da'o/ /de'i tshe bcom ldan 'das kyis dge slong rnams la yang 'di skad ces bka' stsal to/ /khyed de skad ma zer cig /ngas ni bla na med pa'i yang dag pa'i chos thams cad kyang 'od srung chen po la gtad do/ /'od srung chen po ni khyed kyi gnas dang rten du 'gyur te/ ji ltar de bzhin gshegs pa sems can thams cad kyi gnas dang rten du gyur pa bzhin/ 'od srung chen po 'di yang khyed la sogs pa thams cad kyi gnas dang rten du 'gyur ro/ /dper na rgyal po chen po dbang dang ldan pa yang bsang du 'gro ba na yul gyi srid thams cad kyang blon po chen po la gtad do/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra bar dam pa'i chos thams cad kyang 'od srung chen po la gtad do/ /khyed rnams mi rtag pa dang / sdug bsngal ba'i 'du shes la nan tan byed pa yang yang dag pa ma yin no/ /dper na dbyar gyi dus su rdzing chen po'i nang na gzings kyi steng na rtse ba las/ rin po che bai dUr+ya chur lhung na de'i tshe mi mkhas pa thams cad chu'i nang du zhugs nas/ gyo mo dang / rdo ba dang / rtswa dang / shing dang / gseg ma dag so so nas phyung ste/ rin po che bai dUr+ya rnyed snyam nas dga' bzhin du phyir byung na/ gdod yang dag pa ma yin par shes so/ /de'i tshe rin po che chu'i nang na yod
52-1-35b
pas rin po che'i mthus chu yongs su dang bas na thams cad kyis nor bu rin po che chu'i gting na yod par shes te ji ltar steng gi nam mkha' la zla ba lta ba bzhin no/ /de'i tshe na 'khor de dag gi nang na mkhas pa thabs dang ldan pas ni/ dal gyis chu'i nang du zhugs nas rin po che len to/ /dge slong khyed kyang mi rtag pa dang / sdug bsngal ba dang / bdag med pa dang / yongs su ma dag pa'i 'du shes la nan tan byed pa ni ji ltar mi mang po dag so so nas gyo mo dang / rdo ba dang / rtswa dang / shing dang / gseg ma dag phyung nas nor bu rin po che rnyed do snyam sems pa dang 'dra'o/ /khyed rnams kyang thabs la shin tu mkhas par gang nas gang du gnas kyang bdag tu 'du shes pa dang / rtag pa dang / bde ba dang / yongs su dag par 'du shes pa la mkhas par gyis shig /khyed kyis sngar chos rnam pa bzhi po'i mtshan ma tsam la nan tan byas pa ni thams cad kyang phyin ci log tu gyur to/ /'du shes rnams la yang dag pa ji lta ba bzhin du nan tan du sgom pa na/ ji ltar mkhas pa thabs dang ldan pa des nor bu rin po che phyung ba dang 'dra bar bdag tu 'du shes pa dang / rtag pa dang / bde ba dang / yongs su dag par 'du shes pa la nan tan bya'o/ /de nas yang dge slong rnams kyis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis sngar gsungs pa ltar na/ chos thams cad la bdag med kyis khyed de lta bu'i tshul du nan tan gyis shig /de ltar nan tan byas na bdag tu 'du shes pa spong bar 'gyur ro/ /bdag tu 'du shes pa spangs na nga rgyal dang bral bar 'gyur ro/ /nga rgyal dang bral na mya ngan las 'da'o zhes gsung ba'i don ji lta bu lags/ de nas bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ legs so shin tu legs so/ /bdag cag gi the tsom bcad pa'i phyir don 'di legs par dris so/ /
52-1-36a
'di lta ste dper na rgyal po mi mkhas pa shes pa chung ba la sman pa yang mi mkhas pa glen pa zhig yod na/ rgyal pos ma rtogs pas sman pa de la bya dga' cher stsal to/ /sman pa glen pa des ni nad thams cad la sman du 'o ma gtong ste/ nad thog ma ci las gyur pa yang mi shes la/ sman du 'o ma gtong ba la yang mi mkhas pas/ rlung nad dang / bad kan dang / mkhris pa'i nad thams cad la yang sman du 'o ma gtong ste/ rgyal pos ni sman pa nyid kyang ma rtogs la 'o ma bzang ngam ngan pa'i bye brag kyang mi phyed do/ /de la sman pa mkhas pa rig pa brgyad dang ldan pa/ nad thams cad gso ba la shin tu mkhas pa/ dpyad thams cad khong du chud pa zhig yul gzhan nas 'ongs na/ de'i tshe sman pa mi mkhas pa de mkhas pa de la 'dri ba'am slob par mi byed kyi/ phyir nga rgyal gyi sems bskyed do/ /de'i tshe sman pa mkhas pa de mi mkhas pa de la brten nas slob dpon du bzung ste/ sman dpyad gsang ba dag bslab pa'i phyir sman pa glen pa de la bdag ni khyod la slob dpon du gsol gyis dpyad rnams bstan cing bshad du gsol/ zhes gsol ba btab na/ sman pa glen pa de mkhas pa de la 'di skad ces dam 'cha'o/ /khyod ci ste lo bzhi bcu rtsa brgyad kyi bar du kho bo'i g.yog bya na/ dpyad thams cad kyang bstan to zhes bsgo'o/ / de nas sman pa mkhas pa des mi mkhas pa'i lung bzhin du bdag gis de bzhin du bgyi'o/ /bdag gis rngo ci thogs kyis khyod kyi g.yog bgyi'o/ /zhes smras so/ /de nas sman pa glen pa de sman pa gsar pa khrid nas rgyal po'i pho brang du chas so/ / rgyal po dang phrad nas/ de'i tshe sman pa gsar ba des rgyal po de la dpyad rnam pa sna tshogs dang / gzhan yang sgyu rtsal mang po'i gtam dang / yul gyi srid gzung ba dang / nad pa gso ba'i thabs 'di'o/ /rgyal po chen po thugs su chud par gyis shig
52-1-36b
ces gtam byas so/ /de'i tshe rgyal po des de skad smras pa thos pa dang / sman pa rnying pa de mi mkhas par shes nas/ yul de nas bskrad do/ /de nas kyang sman pa gsar pa de la lhag par rim gro dang bkur sti bskyed do/ /de'i tshe sman pa gsar pa de 'di snyam du rgyal po 'di la bstan pa'i dus la bab bo snyam du bsams nas/ rgyal po la 'di skad ces gsol to/ /rgyal po chen po bdag la dgongs par mad na/ bdag gis gsol pa gcig gnang bar mdzod cig /rgyal pos smras pa/ kho bo'i lag pa g.yas pa nas lus kyi yan lag thams cad kyi bar du yid bzhin du slongs shig dang / thams cad sbyin par bya'o/ /sman pa des gsol pa/ 'di ltar rgyal po'i lus kyi yan lag thams cad kyang bdag 'tshal bar gnang mod kyi/ bdag thugs mi thub la mang po yang mi gsol na/ deng slan chad yul mi thams cad kyis sman pa rnying pa'i dpyad sman du 'o ma gtong ba shos bcad par bkar gdags su gsol/ de ci'i slad du zhe na/ sman de ni gdug pa dang bcas pas mang du 'chi ba'i phyir ro/ / gal te sman de gtong ba yod na yan lag mgo bcad do zhes bkar btags nas/ sman 'o ma gtong ba chod pas dus ma yin par 'chi ba med de/ thams cad bde zhing skyid par 'gyur gyis bdag gis gsol ba 'di gnang bar mdzod cig /de nas rgyal pos smras pa/ khyed gsol ba 'di shin tu phan par 'gyur ba yin te/ deng phyin chad yul mi las na ba zhig yod na/ sman 'o ma gtong du mi gnang ngo / /gal te 'o ma gtong ba zhig yod na/ yan lag gi dam pa mgo bcad do zhes bkar btags so/ / de'i tshe na sman pa mkhas pa de tsha ba dang / kha ba dang / skyur ba dang / mngar ba dang / bsngal ba la sogs te/ ro rnam pa sna tshogs kyi sman sbyar te nad gsos na gang yang ma sos pa med do/ /de nas phyis ring po ma lon par rgyal po de nad kyis btab nas
52-1-37a
sman pa de bkug ste 'di ltar nga ni nad kyis shin tu sdug bsngal bar gyur na ji ltar gso zhes smras pa dang / sman pa des rgyal po'i nad bltas na sman du 'o ma dgos pa 'dra nas/ rgyal po la gsol pa/ rgyal po'i nad thabs dang sbyar na sman du 'o ma gtang 'tshal te/ bdag gis sngar sman du 'o ma gtang du mi rung zhes gsol ba brdzun du gyur te/ sman du 'o ma las bzang ba ma mchis la/ rgyal po'i nad kyang tsha ba las gyur pas/ sman du 'o ma btang na bzang ngo / /rgyal pos smras pa/ sman pa khyod 'on te myos sam/ tsha ba'i nad kyis btab na nad 'di la 'o ma phan no/ /zhes smra/ khyod kyis sngar 'o ma la dug yod do zhes smras na/ da ji ltar btung / khyod kyis nga la bgam mam/ sman pa snga mas bsngags pa la dug yod do zhes byas pas sman pa gcig bskrad pa'i 'og tu da yang na ba la sman du 'o ma bzang ngo zhes khyod smra ba dang sbyar na/ nga'i sman pa rnying pa ni khyod pas mkhas nges so/ /de nas sman pas yang rgyal po la 'di skad ces gsol to/ /rgyal po de skad ma gsungs shig /dper na srin bu shing zan gyi rjes las yi ger rung ba'ang yod do/ /srin bus ni yi ge yin nam ma yin pa mi shes kyi/ de la mkhas pa shes rab can gyis mthong na/ srin bu yi ge shes so zhes ngo mtshar du mi 'dzin to/ /rgyal po chen po sman pa snga ma yang de dang 'dra ste/ nad rnams mi rtogs pas thams cad la sman 'o ma gtong ba ni ji ltar srin bu'i rjes las yi ger 'gyur ba bzhin te/ sman pa snga mas ni 'o ma bzang ngan dang / rung mi rung yang mi shes so/ /rgyal pos smras pa/ sman pa snga mas ji lta bur mi shes/ sman pas smras pa/ sman 'o ma zhes bya ba ni gdug pa yang lags la/ bdud rtsi yang lags so/ /de la ji ltar na 'o ma de gdug pa yang yin la/ bdud rtsi yang yin zhe na/ gal te ba nyid spang ma dang / rtswa sbyin pa dang / phub ma ma zos la/ be'u yang shin
52-1-37b
tu dul zhing 'tsho ba'i sa yang ri mthon po'i steng ma yin nags khrod ma yin pa na 'tsho zhing / chu yang 'bab chu dngas ma la blud de/ drag tu mi bda'/ khyu mchog dang khyu gcig tu mi 'tsho bar bag yangs su za zhing 'thung la/ 'gro ba dang sdod pa yang bag yangs su 'gyur ba'i ba'i 'o ma ni nad rnams la phan pas bdud rtsi zhes bya'o/ /'o ma de ma yin pa ni thams cad kyang gdug pa dang bcas pa zhes bya'o/ /de'i tshe na rgyal po chen pos de skad ces smras pa thos nas sman pa legs so/ /shin tu legs par smras so/ /da slan chad 'o ma bzang ngan dang rung mi rung yang shes so/ /de nas sman du 'o ma btang nas nad kyang byang bar gyur te/ yul mi thams cad la da phyin chad sman du 'o ma thong shig ces bkar btags so/ /yul mi rnams kyis de skad ces thos nas thams cad gshe ste/ rgyal po chen po 'di ni yi dgas kyis brlams sam/ smyos sam ci nyes na/ bdag cag bslus te/ sman du 'o ma thong shig ces gsung / yul mi thams cad khros bzhin du rgyal po'i spyan sngar lhags so/ /de la rgyal pos bka' stsal pa/ khyed nga la ma gshe shig /sman du 'o ma btang du rung ngam mi rung ba ni sman pa 'di'i dpyad yin gyi/ ngas ni ma nyes so/ /de'i tshe rgyal po chen po dang / yul mi thams cad kyang shin tu dga' zhing mgu bar gyur nas/ sman pa de la lhag par rim gro dang bkur sti bskyed de/ nad pa thams cad la sman 'o ma btang bas nad kyang byang bar gyur to/ /dge slong khyed kyang de lta bu'i tshul du de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas/ mkhyen pa dang zhabs su ldan pa/ bde bar gshegs pa/ 'jig rten rig pa/ bla na med pa/ skyes bu 'dul zhing kha lo sgyur ba/ lha dang mi rnams kyi ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das la de ltar rig par bya ste/ sman pa chen po lta bur 'jig rten du gshegs nas/ mu stegs
52-1-38a
can ngan par lta ba'i sman pa thams cad btul nas rgyal po thams cad la nga ni sman pa'o zhes brjod de/ mu stegs can dag gdul ba'i phyir 'di skad du bdag med do/ /gang zag med/ sems can med/ 'tsho ba med/ shed can med/ shed bdag med/ shes pa dang / mthong ba dang / bya ba dang / byed pa po med do zhes gsungs so/ /dge slong dag mu stegs can gyis bdag ces brjod pa ni srin bu'i rjes las yi ger 'gyur ba yang de dang 'dra ste/ de bas na de bzhin gshegs pas ni sangs rgyas kyi chos la bdag med do zhes gsungs te/ de ni sems can gdul ba'i phyir/ dus mkhyen pa'i phyir de ltar bdag med ces gsungs pa yang / rgyu yod rkyen yod pas na/ bdag yod ces gsungs pa ni ji ltar sman pa mkhas pas 'o ma la sman du rung ba dang / mi rung ba shes pa dang 'dra ste/ byis pa ma rabs kyis bdag tu 'dzin pa lta bu ni ma yin no/ /byis pa ma rabs kyis bdag tu 'dzin pa ni mthe bo tsam zhe 'am/ yungs kar tsam zhe 'am/ rdul phra mo tsam du 'dzin to/ /de bzhin gshegs pas bdag ces brjod pa ni de lta bu ma yin pas chos thams cad la bdag med do zhes gsungs kyang yang dag par na bdag med pa ma yin te/ bdag ces bya ba ni chos gang bden pa/ yang dag pa rtag par gnas pa bdag por gyur pa/ mi 'gyur mi 'pho ba de ni bdag ces bya ste/ ji ltar sman pa chen po de sman 'o ma la mkhas pa bzhin no/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ so so'i skye bo'i phyir chos thams cad la yang dag par bdag yod do zhes gsungs kyis khyed la sogs pas 'khor rnam bzhi yang de lta bu'i tshul du chos thams cad la nan tan gyis shig// //bam po bzhi pa/ bcom ldan 'das kyis gzhan yang dge slong rnams la 'di skad ces bka' stsal to/ /dge slong dag khyed 'dul
52-1-38b
ba la ji tsam the tshom du gyur pa de dag ji dga' bar dris shig dang ngas bstan cing bshad de khyed kyi sems rangs par bya'o/ /ngas ni chos thams cad ngo bo nyid kyis stong pa nyid du mngon par rtogs te/ dge slong dag de bzhin gshegs pas ni chos thams cad rang bzhin gyis stong pa nyid du rtogs par zad do snyam du mi bsam mo/ /dge slong dag 'dul ba la ji tsam du the tshom du gyur pa de dag da zhu ba'i dus la bab bo/ /de nas dge slong rnams kyis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag ni shes rab dang mi ldan pas de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas la zhu zhing gsol ba'i mthu ma mchis so/ /de ci'i slad du zhe na/ de bzhin gshegs pa'i spyod yul bsam gyis mi khyab pas ting nge 'dzin yang bsam gyis mi khyab la/ ston pas bstan pa yang bsam gyis mi khyab pas bdag cag ni shes rab zhan te de bzhin gshegs pa la zhu zhing gsol ba'i mthu ma mchis so/ /bcom ldan 'das dper bgyi na/ rgan po lo brgya nyi shu lon pa/ rgas 'khogs pa/ rtag tu na ba rtsol ba'i mthu ma mchis pa/ nyam chung ba tshe'i dbang du ma gyur pa gcig la mi phyug po don gnyer ba'i phyir yul gzhan du mchi ba zhig gser srang brgya stong du ma gtams nas 'di skad du bdag gi nor bu rin po che 'di khyod la gtams kyis lo bcu 'am/ gal te lo nyi shu na phyir 'khor gyis slar byin cig ces smras so/ /rgan po des rin po che de blangs nas ring po ma lon par nad kyis shi ste/ rabs kyang chad pas rin po che de ci gtams pa rnams kyang thams cad 'khyams par gyur to/ /nor bdag phyir log nas slar blangs pa'i gnas ma mchis par gyur to/ /de ltar glen pa de gtams pa'i rigs sam/ mi rigs pa'i gnas mi 'tshal bas yul gzhan nas slar 'khor yang rin po che kun 'khyams te slar blangs pa'i gnas ma mchis
52-1-39a
so/ /bcom ldan 'das bdag cag nyan thos rnams kyang de dang 'dra ste/ de bzhin gshegs pas yang dang yang nan tan du 'dul ba bstan pa ni thos nas/ gzungs su 'dzin cing chos yun du gnas par bgyid mi nus pa ni ji ltar rgan po des pha rol pos gtams pa blangs pa dang mtshungs te/ bdag cag la shes rab ma mchis pas 'dul ba rnams la gang zhu zhing 'dri ba'i cha yang ma mchis so/ /bcom ldan 'das kyis dge slong dag la bka' stsal pa/ khyed deng nga la zhus na sems can thams cad la phan pa dang bde ba'i don du 'gyur gyis de bas na khyed ci dang ci 'dod pa dris shig /de nas dge slong rnams kyis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das dper na skyes bu tshad la bab pa/ lo nyi shu rtsa lnga lon pa/ shin tu lang 'tsho ba/ byad gzugs dang ldan pa/ nor rin po che gser dang / dngul dang / bai dUr+ya rab tu mang ba/ pha dang / ma dang / chung ma dang / bu dang 'khor du bcas pa zhig la/ gal te mi zhig gis nor rin po che dag gtams te/ de la 'di skad du bdag ni don gnyer zhing yul gzhan du mchis/ nor rin po che 'di dag khyod la gtams kyis/ nam 'khor ba na slar stsol cig ces smras so/ /de nas skyes bu des bdag gi nor dang 'dra bar shin tu bsrungs so/ /skyes bu de phyis nad kyis btab nas drung gi 'khor kun bsdus te/ 'di skad du rin po che 'di dag ni che ge mo zhig gis gtams kyis/ nam len du 'ongs pa dang slar byin cig ces bsgo'o/ /mkhas pa shes rab can ni de ltar gtams pa dang mi gtams pa'i gnas 'tshal bas slar 'khor ma thag tu rin po che kun thob bo/ /bcom ldan 'das de bzhin du chos kyi dkon mchog 'di yang gal te/ dga' bo'am dge slong dag la gtams na yun ring por mi gnas so/ /de ci'i slad du zhe na/ 'od srung chen po dang nyan thos thams cad ni mi rtag pa ste/ ji ltar rgan po des
52-1-39b
gzhan gyis gtams pa'i nor len pa dang mtshungs so/ /de bas na bla na ma mchis pa'i chos kyi dkon mchog 'di byang chub sems dpa' rnams la gtams na byang chub sems dpa' rnams ni 'dri ba dang lan glan pa la mkhas pas chos rin po che 'di yun du gnas shing bskal pa tshad med pa'i bar du shin tu rgyas par 'gyur la/ sems can la phan pa'i don du 'gyur te/ ji ltar skyes bu lang 'tsho la nor rin po che gtams pa dang mtshungs so/ /de lta bas na byang chub sems dpa' chen pos ni zhu zhing gsol ba'i mthu mchis kyi bdag cag sbrang bu dang 'dra ba'i shes rab kyis ni de bzhin gshegs pa'i chos shin tu zab mo la zhu ba'i mthu ma mchis so/ /zhes gsol nas cang mi smra bar 'khod do/ /de nas bcom ldan 'das kyis shin tu legs so shin tu legs so zhes bstod nas dge slong dag khyed kyis zag pa med pa'i sems dang / dgra bcom pa'i sems legs par thob bo/ /nga yang de snyam du dgongs te/ rkyen rnam pa de gnyis kyis theg pa chen po 'di byang chub sems dpa' la gtams na dam pa'i chos yun du gnas par 'gyur ro/ /de nas bcom ldan 'das kyis 'khor gyi dkyil 'khor na 'dus pa'i rigs kyi bu dang rigs kyi bu mo rnams la bka' stsal pa/ nga'i sku tshe ni dpag tu med de/ so so yang dag par shes pa yang zad mi shes mod kyi/ khyed 'dul ba dang chos mngon pa las ci dang ci 'dod pa yid bzhin du dris shig ces lan gnyis lan gsum gyi bar du bka' stsal to/ /de'i tshe 'khor gyi dkyil 'khor de na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po grong khyer ta la zhes bya ba na gnas pa na/ bram ze'i rigs 'od srung chen po zhes bya ba rab tu gzhon pa zhig sangs rgyas kyis byin gyi brlabs kyis 'dug pa las langs nas/ bla gos phyogs gcig tu byas te/ lan brgya stong du mar bskor nas pus mo g.yas pa'i lha nga sa la btsugs te thal mo sbyar nas bcom ldan 'das
52-1-40a
la 'di skad ces gsol to/ /gal te bdag gis zhus nas zhus pa'i lung bstan par bcom ldan 'das kyis skabs dbye bar gnang na bdag gis de bzhin gshegs pa la phyogs gcig cig zhu'o/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ khyod kyis de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas la ci dang ci 'dod pa dris shig dang / ngas dris pa de dang de'i lung bstan pas khyod kyi sems rangs shing the tshom med par bya'o/ /de nas byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'od srung gis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis thugs brtse ba'i slad du bdag zhu bar gnang na bdag gi shes rab ni sbrang bu lta bur gyur la/ de bzhin gshegs pa'i yon tan ni shin tu mtho bas gcan gzan dang seng ge lta bu rnam par mi shigs pa'i 'khor gyis yongs su bskor te/ de bzhin gshegs pa'i sku yang rdo rje lta bu la mdog bai dUr+ya 'dra ste mi shigs pa lags la/ ye shes dang shes rab rgya mtsho lta bus yongs su bskor cing / 'khor gyi dkyil 'khor na gnas pa'i byang chub sems dpa' sems dpa' chen po la sogs pa yang tshad med mtha' yas pa'i yon tan mchog dang ldan te/ spos kyi glang po che lta bu'i 'khor gyi dkyil 'khor 'di'i nang na 'dri bar ga la spobs mod kyi/ 'on gyis kyang sangs rgyas kyis byin gyi rlabs dang / 'khor mang po'i dge ba'i rtsa ba'i shugs kyis cung zad cig zhu bar 'tshal to zhes bcom ldan 'das la tshigs su bcad de gsol pa/ tshe ring bar ni cis 'gyur zhing / /mi 'jig rdo rje'i lus cis 'thob/ / ci yi rgyu dang rkyen gang gis/ /shin tu brtan pa'i stobs kyang 'thob/ /ji ltar mdo sde 'di nyid kyis/ /mthar thug pha rol phyin par 'gyur/ /bcom ldan 'das kyis dgongs pa gang / /sems can dag la bshad du gsol/ /ji ltar che ba nyid
52-1-40b
'thob cing / /kun gyi rten dang gnas su 'gyur/ /dgra bcom pa nyid ma yin par/ /dgra bcom pa dang mnyam pa lags/ /ji ltar lha yi bdud rnams kyis/ /bar chad bgyid pa 'tshal bar bgyi/ /bcom ldan gsung dang bdud kyi tshig / ji ltar rtogs shing 'tshal bar bgyi/ /ji ltar kha lo sgyur ba dag /dgyes bzhin don dam bden pa gsungs/ /yang dag dge dang ldan bzhin du/ /phyin ci log bzhi ston pa lags/ /ji ltar dge ba'i las bgyid pa/ /drang srong chen pos bshad du gsol/ /ji ltar byang chub sems dpa' rnams/ /lta dka' nyid kyang mthong bar 'gyur/ /ji ltar rdzogs pa'i don chud cing / /don gyi phyed tsam rtogs pa lags/ /ji ltar 'phags dang 'thun spyod cing / /sa la sa zhes bya lta bu/ /ka ling te dang nyi zla dang / /phod dang skar chen lta bu lags/ /ji ltar sems ni ma bskyed par/ /byang chub sems dpa' zhes su gdags/ /ji ltar 'khor gyi dkyil 'khor du/ /mi 'jigs pa yi sems thob cing / /'dzam bu chu klung gser lta bur/ /skyon dang rnam par bral ba lags/ / ji ltar 'jig rten rnyog ma 'dir/ /pad mo bzhin du mi chags 'gyur/ /ji ltar kun nas nyon mongs kyang / /kun nas nyon mongs chags mi 'gyur/ /sman pa mkhas pas nad gsos pa/ /nad mi 'go ba lta bu lags/ /'khor ba'i rgya mtsho chen por ni/ /ji ltar ded dpon lta bur 'gyur/ /ji ltar 'khor ba yongs spangs pa/ /sbrul lpags rje ba lta bu lags/ /ji ltar dkon mchog gsum po la/ /yid bzhin lha yi shing lta bu/ /theg pa gsum gyi rigs med na/ /ci yi slad du gsungs par gyur/ / dper na bde ba ma skyes par/ /ji ltar bde ba myong zhes bgyi/ /ji ltar byang chub sems dpa' rnams/ /mi shigs pa yi 'khor yang 'thob/ /ji ltar mdongs shing 'thoms pa yi/ /'dren pa yi ni mig tu 'gyur/ /ji ltar mgo mang ston pa yang / /
52-1-41a
drang srong chen pos bshad du gsol/ /ji ltar chos rnams smra ba dag /zla ba tshes pa bzhin du skye/ /ji lta bur na mthar phyin pa'i/ /mya ngan 'da' ba ston pa las/ /ji ltar dpa' zhing brtson pa la/ /mi dang lha dang bdud lam ston/ / ji ltar chos kyi mtshan nyid shes/ /chos kyi bde ba myong ba lags/ /ji ltar byang chub sems dpa' rnams/ /thams cad nad dang bral ba lags/ /ji ltar so so'i skye bo'i phyir/ /dgongs te gsungs pa ston pa lags/ /mthar phyin pa yi don ni gang / /ji ltar mthar ma phyin pa lags/ /the tshom gcod pa'i phyir gsungs na/ /gcig tu nges par cis mi gsung / /ji ltar gya nom bla med pa'i/ /byang chub la ni bsnyen par 'gyur/ /byang chub sems dpa' rnams kyi phyir/ /de bzhin gshegs la bdag zhu'o/ /spyod pa shin tu zab mo yi/ /dam pa dag ni bshad du gsol/ /rnam pa thams cad chos kyi nang / /bde ba'i rang bzhin kun mchis na/ /drang srong chen po mchog gis su/ /rnam par phye ste bstan du gsol/ /skye bo'i rten dang gnas 'gyur ba/ /rkang gnyis mchog ste sman lta bu/ /phung po rnams las zhu brtsams kyang / /'tshal ba'i shes rab ma mchis so/ /de ltar shin tu zab mo yi/ /sangs rgyas rnams kyi spyod yul ni/ /byang chub sems dpa' brtson pa yang / /shes par nus pa ma lags so/ /de'i tshe bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la shin tu legs so shin tu legs so zhes bya ba byin nas/ rigs kyi bu khyod kyis rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes ma thob mod kyi/ khyod kyis shin tu zab mo'i snying po zhu zhing gsol ba 'di thams cad mkhyen pa'i ye shes kyis 'dri ba dang tha mi dad do/ /rigs kyi bu sngon byang chub kyi shing drung du snying por byang chub ste mngon par sangs rgyas pa na/ de'i tshe na yang sangs rgyas kyi zhing tshad med grangs med pa gang gA'i klung gi bye ma snyed
52-1-41b
nas byang chub sems dpa' rnams lhags te/ nga la shin tu zab mo'i don dris pa'i tshig gi rnam grangs dang / don dang yon tan yang 'di dang 'dra ste tha mi dad do/ /gang gis 'di skad du 'dri ba ni sems can tshad med pa snyed la phan pa dang / bde ba'i don du spyod pa yin no/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag la shes rab ma mchis pas 'di lta bu shin tu zab mo'i don dri ba'i mthu ma mchis so/ /bcom ldan 'das 'di lta ste dper na sbrang bu dag ni rgya mtsho'i pha rol du 'phur nus pa'i mthu 'am nam mkha'i dbyings kun tu phyin pa'i mthu ma mchis so/ /bdag kyang de dang 'dra bar de bzhin gshegs pa'i ye shes kyi rgya mtsho'i chos nyid nam mkha' lta bu shin tu zab mo'i don dri ba'i mthu ma mchis so/ /bcom ldan 'das dper na rgyal po'i gtsug phud la 'dogs pa'i nor bu rin po che bang mdzod srung ba'i blon po la bzhag na blon po des spyi bos len te srung ba'i dam bzhag cher bgyid do/ /bdag kyang de bzhin du de bzhin gshegs pas gsungs pa'i don shin tu rgyas pa'i don zab mo 'di spyi bos len te srung ba'i nan tan cher bgyid do/ /de ci'i slad du zhe na/ bdag gis shes rab shin tu zab mo bsgrub pa'i slad du'o/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu shin tu legs par nyon cig dang / de bzhin gshegs pa'i sku tshe ring ba'i las khyod la bshad do/ /byang chub sems dpas las de'i rgyu dang rkyen thos pas tshe ring bar 'gyur gyis de bas na shin tu legs par nyon cig /ci tsam du las gang gis byang chub kyi rgyur 'gyur ba de la ni shin tu legs par gzung zhing mnyan par bya'o/ /thos nas kyang gzhan la rgya cher bstan par bya'o/ /rigs kyi bu ngas kyang sngon las de dag sgrub pa'i nan tan shin tu byas pas myur du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas te/ de yang khyod la rgyas par bshad par bya'o/
52-1-42a
rigs kyi bu 'di lta ste dper na rgyal bu rgyal tshab cig mnyes pa byas te btsas na rgyal po de byams shing dran pa'i phyir gang nas gang du btsas pa'i gnas de dag tu bltar 'gro'o/ /byang chub sems dpa' yang tshe ring bar 'dod na de bzhin du sems can thams cad la bu dang 'dra bar srung zhing byams pa dang / snying rje dang / dga' ba dang / btang snyoms chen po bskyed de srog mi gcod pa'i khrims gzung bar bya'o/ /dge ba'i chos la gzud cing sems can thams cad khrims lnga dang dge ba bcu'i las kyi lam la dgod do/ /gzhan yang sems can dmyal ba dang / yi dgas dang /byol song dang / lha ma yin gyi gnas dang / rgyud thams cad du sdug bsngal ba'i sems can thams cad bsgral ba ni ma grol ba rnams grol bar bya ba dang / pha rol tu ma phyin pa rnams pha rol tu phyin par bya ba dang / mya ngan las ma 'das pa rnams mya ngan las 'da' bar bya ba dang / 'jigs skrag pa rnams bde bar spro bsring ngo / /de lta bu'i las kyi rgyu dang rkyen gyis byang chub sems dpa' tshe ring bar 'gyur zhing shes rab kyi dbang thob pa dang / gang nas gang du tshe 'phos kyang mtho ris kyi lhar skye bar 'gyur ro/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos sems can thams cad la bu gcig pa dang 'dra bar 'du shes bskyed do zhes bgyi ba'i don shin tu zab pas bdag gis mi rig go/ /bcom ldan 'das byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sems can thams cad la sems mnyam par bu gcig pa dang 'dra bar 'du shes bskyed do zhes de bzhin gshegs pas gsungs pa mi rigs so/ /de ci'i slad du zhe na/ de bzhin gshegs pas bstan pa la zhugs pa dag kha cig ni tshul khrims nyams pa yang mchis/ kha cig ni kha na ma tho ba'i chos bgyid/ kha cig ni dam pa'i chos nyams par bgyid
52-1-42b
pa dag kyang mchis na ji lta bur de dag la bu gcig pa dang 'dra bar 'du shes bskyed par bgyi/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ de de bzhin no/ /de de bzhin te/ nga ni sems can thams cad la sras sgra gcan 'dzin dang 'dra bar bur 'du shes so/ /bcom ldan 'das la 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /sngon zla ba nya ba bcwa lnga'i nyin par dge 'dun yongs su dag pa dag gso sbyong bgyid pa ni khye'u gzhon nu lus dang / ngag dang / yid ma byang ba zhig dben pa'i gnas nas dge 'dun gso sbyong bgyid pa mnyan pas lag na rdo rje sangs rgyas kyi byin gyi rlabs kyis rdo rje'i gtun gyis rdul bzhin du bgyis na/ bcom ldan 'das lag na rdo rje de shin tu khro bas khye'u de srog dang phral na ci'i slad du de bzhin gshegs pas sems can thams cad la sras sgra gcan 'dzin dang 'dra'o/ /zhes gsungs/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ khyod de skad ma zer cig /khye'u gzhon nu de yang sprul pa tsam du zad kyi yang dag par na mi ma yin te/ de ni tshul khrims nyams pa dag dge 'dun yongs su dag pa'i nang nas dbyung ba'i phyir ro/ /lag na rdo rje yang sprul ba tsam du zad do/ /'od srung dam pa'i chos ma rung bar byas pa dang / log sred can dang / srog gcod pa dang / ngan par lta ba dang / tshul khrims nyams pa dag la yang nga ni thugs rje chen po bskyed de sras sgra gcan 'dzin dang 'dra bar lta'o/ /rigs kyi bu dper na rgyal po ni blon po dag nyes pa byung ste khrims las 'gal na mi gtong ste/ khrims ci la bab pa dang sbyor ro/ /de bzhin gshegs pa ni de lta ma yin te/ bstan pa las nyams pa yod na bskrad pa'i las bya ba dang / spyo ba'i las bya ba dang / gzhag pa'i las bya ba dang / nyes pa gleng ba'i las bya ba dang / mi snang bar bya ba'i las bya ba dang / zhi bar bya ba'i las bya ba dang / ngan par lta ba spong ba'i las byed do/ /rigs kyi bu de bzhin
52-1-43a
gshegs pas ni chos la skur pa dag la yongs su gdul ba'i las byed de/ ngan par spyod pa dag rnam par smin pa'i 'bras bu ston par byed do/ /rigs kyi bu 'di ltar rig par bya ste/ de bzhin gshegs pas ni sems can ngan pa dag la mi 'jigs pa sbyin pa yin no/ /gal te 'od zer gcig gam/ gnyis sam/ lnga bkye bas gang la reg pa'i sems can de dag ni sdig pa yongs su spong bar 'gyur ro/ /de bas na de bzhin gshegs pa ni de lta bu'i mthu tshad med pa dang ldan no/ /rigs kyi bu gang ma mthong ba'i chos rnams khyod kyis mthong bar 'dod na khyod la de'i phyogs tsam zhig bstan par bya'o/ /nga yongs su mya ngan las 'das pa'i 'og tu phyogs gang na dge slong tshul khrims dang ldan zhing spyod lam ma nyams pa dam pa'i chos yongs su srung ba dag gis chos ma rung bar byed pa rnams mthong nas skrod cing chad pas kyang gcod pa'i skyes bu de ni bsod nams tshad med dpag tu med pa thob par rig par bya'o/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na rgyal po chos ngan pa 'ba' zhig spyod pa zhig nad kyis btab pa las yul de dang nye ba'i rgyal po zhig de ltar na bar gyur pa thos nas rgyal po nad pa de med par bya ba'i phyir dmag drangs so/ /rgyal po nad pa de mthu dang dpung chungs pas 'jigs skrag ste/ mi dge ba btang nas dge ba la brtson par gyur na phas rgol ba'i rgyal po des bsod nams tshad med pa thob par 'gyur ro/ /de bzhin du chos 'dzin pa'i dge slong dag kyang de dang 'dra bar chos ma rung bar byed pa'i gang zag dag skrod pa dang / chad pas gcod pa'i las byas te dge ba'i chos la btsud na bsod nams tshad med pa 'thob par 'gyur ro/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na khyim bdag gcig gi khyim du dug gi sdong po skyes na khyim bdag des dug yin par shes ma thag tu rtsa ba nas med par byed do/ /gzhan yang skyes bu lang tsho ba'i mgo la skra dkar zhig byung na de ngo tsha ste de ma thag tu rtsa ba nas bton te phyis mi
52-1-43b
skye ba'i chos su med par byed do/ /chos 'dzin pa'i dge slong yang de dang 'dra ste/ dge slong tshul khrims nyams pa dam pa'i chos ma rung bar byed pa mthong na gnas nas bskrad cing chad pas gcad par bya'o/ /dge slong dge bas bslab tshig nyams pa dag mthong ste gnas nas ma bskrad dam/ chad pas ma bcad na de ni sangs rgyas kyis bstan pa'i chos kyi dgra yin par rig par bya'o/ /gang gis gnas nas skrod dam/ chad pas gcod na de ni nga'i nye gnas nyan thos yang dag pa yin no/ /yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /ji ltar bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na sems can thams cad la sras sgra gcan 'dzin dang 'dra bar gzigs so zhes bgyi ba mi rung ngo / /bcom ldan 'das gal te gang zag gcig gis mtshon thogs te sangs rgyas la 'debs pa dang / gang zag gcig gis tsan dan gyi lde gus sangs rgyas kyi sku la byugs pa gnyis la/ bcom ldan 'das kyis thugs mnyam par gzigs na ci'i slad du bslab tshig nyams pa dag chad pas bcad do zhes gsungs/ ci ste bslab tshig nyams pa dag chad pas bcad na gsung ba dang 'gal lo/ /bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu 'di lta ste dper na rgyal po 'am blon po chen po zhig la bu gzugs byad dang ldan pa shes rab rno ba gnyis sam/ gsum mam/ bzhi yod de/ slob dpon ston pa mkhas pa la gnas bcas nas/ 'di skad du bdag gi bu 'di dag tshul dang / gtsug lag dang / rtsal dang / yi ge dang / bgrang ba dang / rtsis lobs pa zhig tu bslab par gsol lo/ /bdag gis bu bzhi po 'di khyod la bcol gyis ci ste bu gsum lcag 'og tu shi yang bla'i/ bu gcig bslab pa lobs par bya ba'i phyir nan tur skyed cig /bu gsum po shi yang bdag ni 'khon du mi 'dzin to/ /'od
52-1-44a
srung de la ji snyam du sems/ bu de'i pha dang slob pa'i slob dpon de gsod pa'i nyes pa thob bam/ gsol pa bcom ldan 'das ma lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ sdug par bsams te/ bslab pa lobs par bgyi ba lags kyis mi sdug par bsams te bslab pa ma lags pas bsod nams tshad med pa thob par 'gyur ro/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ bslab tshig nyams pa dag la yang bu gcig pa dang 'dra bar gzigs so/ de bzhin gshegs pas bla na med pa'i dam pa'i chos ni rgyal po dang / blon po chen po dang / dge slong dang dge slong ma dang / dge bsnyen dang / dge bsnyen ma la gtams shing gtang bas rgyal po dang / 'khor rnam bzhis gang bslab pa la zhugs pa dag lhag pa'i tshul khrims dang / ting nge 'dzin dang / shes rab thob par skul cig /gang bslab pa gsum po 'di la mi slob cing le lo byed pa dang / tshul khrims nyams pa dang / chos ma rung bar byed na rgyal po dang / blon po chen po dang 'khor rnam bzhis chad pas chod cig /rigs kyi bu rgyal po de dang / 'khor rnam bzhi po de kha na ma tho ba'i sdig 'thob par 'gyur ram/ ma lags so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu de ltar rgyal po de dang / 'khor rnam bzhi po de yang sdig par mi 'gyur na de bzhin gshegs pa lta smos kyang ci dgos/ rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni de ltar mnyam pa'i thugs kyis sems can thams cad la bu gcig pa dang 'dra bar dgongs so/ /gang de ltar sems pa de ni byang chub sems dpa' mnyam pa'i sems kyis sems can thams cad la bu gcig pa dang 'dra bar 'du shes pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' gang de ltar las de la nan tan byed pa ni tshe ring bar 'gyur zhing sngon gyi gnas kyang shes par 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /sangs rgyas
52-1-44b
kyis gsungs pa ltar byang chub sems dpa' gang mnyam pa'i sems la nan tan byas te/ sems can thams cad la bu gcig pa dang 'dra bar 'du shes pas tshe ring bar 'gyur ro zhes de bzhin gshegs pas de skad gsung ba mi rigs so/ /de ci'i slad du zhe na/ 'di lta ste shes rab dang ldan pa'i sri zhur bgyi ba'i chos rnam pa sna tshogs kyang ston mkhas pa zhig khyim du mchis nas pha ma la rdo dbyug gis 'tshog go/ /pha ma ni bsod nams kyi zhing lags te/ phan pa dang bde ba 'ba' zhig bgyid cing shin tu phrad dka' bas de ni mchod par 'os na/ de la gnod pas rnam par gtses na chos 'tshal ba de smra ba dang bgyid par mi 'thun te 'gal lo/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ de ltar byang chub sems dpa' sems mnyam pa la nan tan bgyid cing sems can thams cad la bu gcig dang 'dra bar 'du shes pas tshe ring zhing sngon gyi gnas shes par 'gyur la mi 'pho ste/ rtag tu 'jig rten na gnas pa zhig lags na ci'i slad du bcom ldan 'das mi dang 'dra bar sku tshe rab tu thung bar gyur/ de bzhin gshegs pas sems can thams cad la dgra lta bur dgongs pa mnga' 'am/ bcom ldan 'das sngon sdig pa ci zhig mdzad cing ji snyed kyi srog gi dbang po dang phral na 'di ltar sku tshe lo brgya 'ang ma thub par rab tu thung bar gyur/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu khyod ci'i phyir de bzhin gshegs pa'i spyan sngar ma rtsis pa'i tshig 'di lta bu smras/ de bzhin gshegs pa'i sku tshe ni tshe'i nang na mchog tu gyur/ phul du gyur te/ rtag pa'i chos kyi nang na yang mchog tu gyur phul du gyur to/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ de bzhin gshegs pa'i sku tshe ring zhes bgyi ba ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu chu klung chen po brgyad yod de/ gang gA zhes bya ba dang / yam pa la
52-1-45a
dang / sa la dang / a li la bar ta dang / ma hA dang / sin du dang / pag shu dang / si ta zhes bya ba chu klung chen po brgyad dang / de ma yin pa'i chu bran thams cad kyang rgya mtsho chen por 'bab bo/ /'od srung de bzhin du lha dang bcas pa dang / sa dang / nam mkha' la gnas pa thams cad kyi tshe srog gi chu klung thams cad de bzhin gshegs pa'i sku tshe'i rgya mtshor 'bab bo/ /de bas na de bzhin gshegs pa'i sku tshe ni tshad med do/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste/ mtsho ma dros zhes bya ba las chu klung chen po bzhi 'bab bo/ / de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra bar tshe thams cad kyi 'byung gnas yin no/ /'od srung 'di lta ste/ rtag pa'i chos thams cad kyi nang na/ nam mkha' ni mchog go/ /de bzhin gshegs pa yang / de bzhin du rtag pa'i nang na mchog tu gyur/ phul du gyur to/ /'od srung 'di lta ste/ sman gyi nang na mar gyi snying po ni mchog go/ /de bzhin du de bzhin gshegs pa yang / sems can thams cad kyi nang na sku tshe'i mchog tu gyur to/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ de bzhin gshegs pa'i sku tshe de ltar gyur na/ bskal pa gcig gam/ bskal pa gcig 'gribs kyi bar du bzhugs te/ dam pa'i chos kyi char rtag tu dbab pa'i rigs so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ 'od srung khyod kyis de bzhin gshegs pa la 'gog pa'am/ zad pa'i 'du shes ma skyed cig /'od srung ci ste dge slong ngam/ dge slong ma'am/ dge bsnyen nam/ dge bsnyen ma'am/ mu stegs can gyi bar du mngon par shes pa lnga dang ldan pa/ dbang du gyur pa dag kyang bskal pa gcig gam/ bskal pa gcig 'gribs kyi bar du/ nam mkha' stong pa la 'gro ba dang / sdod pa dang / 'dug pa dang / nyal ba'i dbang thob nas rtsib logs g.yon nas ni me 'bar/ rtsib logs g.yas nas ni chu 'bab/
52-1-45b
lus kyi stod nas ni dud pa 'thul te/ me'i phung po chen po lta bur yang sgyur la/ gal te tshe'i bar du gnas par 'dod na yang yid bzhin du gnas te tshe ring thung gi dbang thob nas de ltar mngon par shes pa lnga thob pa tsam gyis kyang yid bzhin gyi mthu dang ldan na de bzhin gshegs pa chos thams cad la dbang sgyur ba'i mthu brnyes pa lta ci smos te/ sku tshe bskal pa phyed dam/bskal pa gcig gam/ bskal pa brgya'am/ bskal pa brgya stong ngam/ bskal pa tshad med pa'i bar du gnas pa lta ci smos te/ don de lta bas na de bzhin gshegs pa ni rtag pa'i sku gnas pa'i chos can mi 'gyur ba'i chos can du rig par bya'o/ /de bzhin gshegs pa'i sku ni sprul pa'i sku ste/ zas rnams kyi sku ma yin gyi/ sems can bsgral ba'i phyir dug gi sdong po dang 'dra bar bstan te/ de bas na yongs su mya ngan las 'da' ba bstan par rig par bya'o/ /'od srung de bas na de bzhin gshegs pa ni rtag pa'i chos can mi 'gyur ba'i chos can du rig par bya ste/ khyed la sogs pas don dam pa la brtson 'grus shin tu nan tan bya'o/ /shin tu nan tan byas nas kyang gzhan dag la rgya cher bshad do/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /'jig rten las 'da' ba'i chos dang / 'jig rten gyi chos la bye brag dang khyad par ci mchis/ sangs rgyas kyis gsungs pa ltar sangs rgyas kyang rtag pa'i chos can mi 'gyur ba'i chos can lags na/ 'jig rten pa tshangs pa'i lha yang rtag la dbang sgyur gyi lha yang rtag ste/ mi 'gyur ba'i chos can bdag ces bya ba yang rtag la/ rang bzhin yang rtag /rdul phra mo yang rtag ces mchi na ci ste de bzhin gshegs pa yang rtag pa'i chos can lags na/ de bzhin gshegs pas ci'i slad du rtag pa mngon par mi ston/ ci ste rtag pa mngon par mi ston na bye brag dang khyad par yang ci zhig mchis/ tshangs pa'i lha nas rdul phra mo dang / rang bzhin rtag ces
52-1-46a
mchi ba yang mngon par ni ma mchis so/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ 'di lta ste/ dper na khyim bdag gcig la ba rnam pa mang po bdog pa'i spu mdog mi 'thun yang / khyu gcig tu rdzi'u la gtad de/ rtswa dang chu ga la yod par snyegs shing 'tsho'o/ /de yang zho dang 'o ma tsam gyi phyir ma yin gyi/ mar gyi snying po 'dod pa'i phyir ro/ /khyim bdag de phyis shi nas ba rnams kyang rkun pos ded do/ /rkun po de dag la bud med med pas/ ba bzhos nas so sor 'thungs so/ / phyis rkun po de dag gcig la gcig 'di skad du sngon khyim bdag chen po de ba 'di snyed gso ba yang zho dang 'o ma tsam gyi phyir ma yin gyi/ mar gyi snying po 'ba' zhig 'dod par zad na da bdag cag gis kyang thabs ci zhig byas na/ mar gyi snying po thob par 'gyur zhes bgros so/ /mar gyi snying po zhes bya ba ni 'jig rten na ro bro ba thams cad kyi nang na mchog yin te/ ci ste 'o ma yod du zin gyis kyang / blugs pa'i snod med ces smras so/ /yang 'di skad du bdag cag la rkyal pa yod pas rkyal par blugs zhes bgros te blugs pa'i gnas yod du zin gyis kyang zho dang srub pa'i thabs mi shes pas de dag gis dar ba tsam yang thob par mi nus na mar tha mal pa la lta ci smos te/ de'i tshe rkun po ma rungs pa de dag mar gyi snying po 'dod pa'i phyir yang dang yang chu bsnan pas 'o ma dang zho dang mar gyi snying po'i bar du bcas te nyams par gyur to/ /skye bo glen pa yang de dang 'dra ste/ dge ba'i bag cung zad yod pa yang de bzhin gshegs pa'i dam pa'i chos las byung ngo / /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas bcom ldan 'das yongs su mya ngan las 'das nas de bzhin gshegs pa'i dge ba'i chos tshul khrims dang / ting nge 'dzin dang / shes rab kyi cha las brkus pa ni ji ltar rkun po rnams kyis ba brkus pa bzhin no/ /skye bo glen pa dag kyang tshul khrims dang / ting nge 'dzin dang / shes rab kyi cha
52-1-46b
tsam thob mod kyi/ sbyor ba'i thabs med pas rnam par grol zhing ston mi nus so/ /don de lta bas na rtag pa'i tshul khrims sam/ rtag pa'i ting nge 'dzin nam/ rtag pa'i shes rab bam/ rnam par grol ba'i bar du thob par mi nus pa ni rkun po de dag thabs mi shes te/ mar gyi snying po mi thob pa dang mtshungs so/ /rkun po de dag mar gyi snying po 'dod pa'i phyir chu bsnan pa ltar skye bo ma rabs kyang de dang 'dra ste/ rnam par thar pa 'dod pa'i phyir bdag dang / sems can dang / srog dang / skyes bu dang / tshangs pa dang / dbang sgyur gyi lha dang / rdul phra mo dang / 'jig rten gyi rang bzhin dang / tshul khrims dang / ting nge 'dzin dang / shes rab dang / rnam par grol ba dang / 'du shes med pa dang / 'du shes med min gyi bar du mya ngan las 'das pa'o/ /zhes smras te/ de ni yang dag par rnam par grol ba'am/ mya ngan las 'da' ba mi thob pa ni ji ltar rkun po de dag mar gyi snying po mi thob pa bzhin no/ /skye bo ma rabs dag tshangs par spyod pa cung zad tsam dang / pha ma la sri zhu byas pa tsam gyi rgyu dang rkyen gyis mtho ris kyi lhar skye ste/ bde ba'i longs spyod cung zad myong ba ni ji ltar rkun po de dag 'o ma la chus bsnan pa bzhin no/ /skye bo ma rabs dag ni tshangs par spyod pa cung zad tsam dang / pha ma la sri zhu byas pa tsam gyi rgyus mtho ris kyi lhar skyes par mi shes so/ / gzhan yang tshul khrims dang / ting nge 'dzin dang / shes rab dang / dkon mchog gsum la skyabs su 'gro bar mi shes so/ /de ltar mi shes pas rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa smra mod kyi de yang mi shes so/ /de bas na de bzhin gshegs pa 'jig rten du gshegs nas rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa bstan cing bshad do/ /ji ltar 'khor los sgyur ba'i rgyal po 'jig rten du byung na/ de'i bsod nams kyi shugs kyis rkun po ma rungs pa dag so sor
52-1-47a
'byer zhing 'bros so/ /ba rnams ma shi bas 'khor los sgyur ba'i rgyal pos rdzi'u thabs dang ldan pa la gtad de/ rdzi'u thabs dang ldan pas mar gyi snying po yang yod par gyur to/ /mar gyi snying po yod pas sems can thams cad kyang nad kyi sdug bsngal dang bral lo/ /chos kyi 'khor los sgyur ba'i rgyal po 'jig rten du gshegs nas skye bo ma rabs dag tshul khrims dang / ting nge 'dzin dang / shes rab ston mi nus te so sor 'byer zhing 'bros so/ /de'i tshe bcom ldan 'das kyis 'jig rten gyi chos dang / 'jig rten las 'das pa'i chos sems can gyi don du byang chub sems dpa' rnams la bstan cing bshad nas byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang mar gyi snying po lta bu thob par gyur te/ gzhan yang sems can mtha' yas dpag tu med pa dag bla na med pa'i chos bdud rtsi lta bu thob par bya ba ni 'di lta ste/ de bzhin gshegs pa'i rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa'i chos rnams so/ /don de lta bas na rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni rtag pa dang / mi 'gyur ba'i chos can yin te/ 'jig rten pa skye bo ma rabs dag gis tshangs pa'i lha la sogs pa la rtag pa'i chos yin no zhes smra ba dang mi 'dra ste/ rtag pa'i chos su grags pa 'di ni mdor na de bzhin gshegs pa la bya'i chos gzhan dag la ni ma yin no/ /'od srung de lta bas na de bzhin gshegs pa'i skur rig par bya'o/ /'od srung gang rigs kyi bu 'am/ rigs kyi bu mo dag ni rtag tu rtse gcig pa'i sems kyis sangs rgyas rtag pa dang gnas pa'o zhes bya ba'i tshig 'di gnyis la nan tan bya'o/ /'od srung gang rigs kyi bu 'am rigs kyi bu mo dag ni tshig 'di gnyis la nan tan byed na/ gang zag de ni nga'i rjes su spyod cing ngas phyin pa'i gnas su phyin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu gang gis tshig 'di gnyis la nan tan byed pa de mtshan ma spangs na de bzhin gshegs pas yongs su mya
52-1-47b
ngan las 'da' bar dgongs par rig par bya'o/ /rigs kyi bu mya ngan las 'da' ba'i don ni sangs rgyas kyi chos nyid do/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das chos nyid ces bgyi ba'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das bdag ni chos nyid kyi don ji lta bu lags pa mi 'tshal na de bzhin gshegs pas thugs brtse ba'i slad du rgyas par bstan du gsol/ chos nyid ces bgyi ba ni lus dang rnam par bral/ lus dang bral ba ni ci yang ma mchis pa ste/ ci yang ma mchis na lus zhes bgyi ba yang ji ltar rnam par gzhag /lus rnam par gzhag tu mchis na ni lus la chos nyid kyang ma mchis par 'gyur ro/ /lus la chos nyid kyang ma mchis par gyur na ji lta bur rnam par gzhag /bdag gis don de dag ji ltar rig par bgyi zhes gsol nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la 'di skad ces bka' stsal to/ /rigs kyi bu khyod kyis 'di ltar chos nyid dgag par mi bya'o/ /chos nyid ces bya ba la ni 'gog pa med do/ /rigs kyi bu dper na 'du shes med pa'i lha dag gzugs kyi phung po dang ldan mod kyi/ gzugs kyi 'du shes med pas lha de la ni ji ltar gnas/ bde ba la ji ltar longs spyod/ ji ltar 'du shes la spyod/ ji ltar thos shing mthong zhes 'dri ba'i mi rigs so/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa'i spyod yul ni nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa ma yin no/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa'i sku la ni 'gog pa'i chos so zhes smra bar mi bya'o/ /rigs kyi bu 'gog pa'i chos ni sangs rgyas kyi spyod yul yin gyi/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa ma yin no/ /rigs kyi bu khyod kyis ni/ de bzhin gshegs pa ni gang du gnas/ gang du spyod/ gang du gzigs/ ci la longs spyod pa rtog cing dpag par mi bya'o/ /rigs kyi bu don de dag ni khyod
52-1-48a
la sogs pas shes shing rtogs pa ma yin te/ sangs rgyas kyi chos kyi sku dang / rnam pa sna tshogs kyi thabs ni bsam gyis mi khyab bo/ /rigs kyi bu gzhan yang sangs rgyas dang / chos dang / dge 'dun la rtag tu dran zhing nan tan bya'o/ /chos rnam pa gsum po 'di ni tha dad pa ma yin pa'i mtshan nyid mi rtag pa ma yin pa'i mtshan nyid/ mi 'pho ba'i mtshan nyid do/ /gang zhig chos rnam pa gsum po 'di la tha dad par 'du shes na skye bo de ni skyabs su 'gro ba gsum la mi gnas pa/ tshul khrims dang mi ldan pa zhes bya ste/ nyan thos dang / rang sangs rgyas kyi byang chub kyang thob par mi nus so/ /gang gis bsam gyis mi khyab pa de la rtag pa'i 'du shes kyis nan tan byed na de ni skyabs su 'gro ba'i gnas yin no/ /rigs kyi bu dper na shing yod pa'i rkyen gyis grib ma yod do/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ rtag pa'i chos yod pas skyabs su 'gro ba'i gnas yod kyi mi rtag pa ni ma yin no/ /gang zhig de bzhin gshegs pa la mi rtag pa'o zhes smra na de bzhin gshegs pa yang lha dang 'jig rten du bcas pa'i skyabs su 'gro ba'i gnas ma yin no/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das dper na nam rmus na skyed shing mchis kyang grib ma ni ma mchis so/ /bka' stsal pa/ 'od srung shing yod la grib ma med ces mi bya'o/ /de ni sha'i mig gis mi mthong ba'i phyir ro/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ rang bzhin nyid kyis rtag tu gnas la/ mi 'gyur mi 'pho mod kyi/ shes rab kyi mig med pas ni mthong bar mi nus te/ ji ltar nam rmus pa'i tshe shing gi grib ma mi mthong ba bzhin no/ /skye bo ma rabs kyang sangs rgyas mya ngan las 'das nas gang gis de bzhin gshegs pa ni mi rtag pa'i chos can no zhes smra ba yang de dang 'dra ste/ gang gis
52-1-48b
de bzhin gshegs pa ni chos dang / dge 'dun dang tha dad do zhes smra na de ni skyabs su 'gro ba'i gnas gsum por mi 'gyur ro/ /dper na khyod kyi pha ma ni so so tha dad pa'i phyir mi rtag ces byar rung ngo / /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag ni gdod sangs rgyas dang / chos dang / dge 'dun rtag pa dang / rabs bdun gyi pha ma'i bar du dran par 'gyur ba ni ngo mtshar che'o/ /bcom ldan 'das bdag gis de bzhin gshegs pa dang / chos dang / dge 'dun bsam gyis mi khyab pa la goms par bgyid de/ bdag de la goms nas gzhan dag la yang don de rgya cher bstan par bgyi'o/ /gang zhig 'di la yid mi ches pa de ni yun ring po nas mi rtag pa sgom pa ste/ bdag gis de la ni ba mo 'am/ ser ba lta bur bgyi'o/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la legs so/ /legs so zhes bka' stsal nas khyod ni dam pa'i chos shin tu srung zhing yongs su 'dzin pa ste/ de ltar chos srung zhing sems can la mi slu ba'i dge ba'i rtsa ba las de nyid kyi rkyen gyis tshe ring ba dang / sngon gyi gnas shes par 'gyur ro/ /'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las sku tshe'i le'u zhes bya ste gcig go// //de nas bcom ldan 'das kyis 'od srung la 'di skad ces bka' stsal to/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa'i sku zhes bya ba ni rtag tu gnas pa'i sku/ mi 'jig pa'i sku/ rdo rje'i sku/ zas rnams kyi sku ma yin gyi chos kyi sku'o/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar sku de dag ni bdag gis ma mthong gi /mi rtag pa dang / 'jig pa dang / rdul dang / zas rnams kyi skur mthong ngo / /de ci'i slad du zhe na/ de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'das par gshegs pa'i slad du'o/ /bcom ldan
52-1-49a
'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ khyod kyis de bzhin gshegs pa'i sku la snying po med pa'am/ 'jig pa can skye bo ma rabs kyi lus dang 'dra bar mi blta'o/ /rigs kyi bu khyod kyis 'di ltar rig par bya ste/ de bzhin gshegs pa'i sku ni bskal pa tshad med pa'i bar du brtan pa/ snying po can mi 'jig pa/ lha dang mi'i lus lta bu ma yin pa/ 'jig pa'i sku ma yin pa/ zas rnams kyi sku ma yin pa'o/ /de bzhin gshegs pa'i sku ni sku ma yin pa'i sku/ mi skye mi 'gog pa/ ma bsdus pa/ ma byas pa/ tshad med pa/ mtha' yas pa/ rjes med pa/ shes pa med pa/ gzugs med pa/ mthar rnam par dag pa/ mi g.yo ba tshor ba med pa/ 'du byed med pa/ mi gnas pa/ ma byas pa/ bro ba med pa/ ma 'dres pa/ 'dus byas pa ma yin/ las ma yin/ 'bras bu ma yin/ spyod pa ma yin/ 'gog pa ma yin/ sems ma yin/ bgrang ba ma yin/ bsam gyis mi khyab pa/ dpag tu med pa/ rnam par mi shes pa/ sems dang bral ba/ sems dang bral ba yang ma yin pa/ sems mnyam pa med pa/ med pa yang ma yin pa/ song ba dang 'ong ba med pa/ song ba dang 'ong ba med pa ma yin pa/ mi 'jig pa/ ma nyams pa/ mi chad pa/ ma chad pa/ ma byung ba/ mi 'gog pa/ bdag po med pa/ bdag po med pa yang ma yin pa/ yod pa yang ma yin/ med pa yang ma yin/ tshor ba yang ma yin/ rtog pa ma yin/ yi ge ma yin/ yi ge med pa ma yin/ ting nge 'dzin ma yin/ ting nge 'dzin med pa ma yin/ bltar med pa/ mngon par snang ba/ gnas med pa/ gnas med pa ma yin pa/ rten med pa/ rten med pa yang ma yin pa/ mun pa ma yin pa/ snang ba ma yin pa/ zhi ba ma yin/ ma zhi ba ma yin/ ci yang med pa mi len pa/ mi gtong ba/ rnam par dag pa/ dri ma med pa/ rtsod pa med pa/ rtsod pa chad pa/ gnas med par gnas pa/ mi len pa/ mi ltung ba chos ma yin pa/ chos
52-1-49b
ma yin pa yang ma yin pa/ bsod nams kyi zhing ma yin pa/ bsod nams kyi zhing ma yin pa yang ma yin pa/ mi zad pa zad pa med pa/ zad pa thams cad dang bral ba/ stong pa nyid stong pa dang bral ba/ rtag tu gnas pa ma yin pa/ skad cig pa'i rgyun gyis 'gog pa ma yin pa/ rnyog pa'i dri ma med pa/ yi ge med pa/ yi ge dang bral ba/ sgra ma yin/ bshad pa ma yin/ goms par bsgoms pa ma yin/ brjod pa ma yin/ dpog pa ma yin/ gcig ma yin/ tha dad pa ma yin/ gzugs ma yin/ mtshan ma ma yin/ mtshan rnam pas brgyan pa/ dpa' ba ma yin/ skrag pa ma yin/ zhi ba med pa/ ma zhi ba/ ma gdungs pa/ mi gdung ba bltar med pa/ mtshan ma med pa/ de bzhin gshegs pa ni sems can thams cad kyi don byas kyang sems can gyi don byas pa med pa/ sems can rnam par bkrol yang rnam par bkrol ba med pa/ sems can mngon par 'tshang rgya bar mdzad kyang mngon par 'tshang rgya ba med pa/ gnyis su med par yang dag pa ji lta ba bzhin du chos ston pa/ dpag tu med pa/ mi mnyam pa dang mnyam pa/ nam mkha' dang mnyam pa/ gzugs med pa ma skyes pa nyid dang 'thun pa/ mi chad pa/ mi rtag pa/ rtag tu theg pa gcig la spyod kyang sems can gyis gsum du mthong ba/ mi 'gyur ba mi ldog pa/ kun nas nyon mongs pa thams cad bcad pa/ mi rtsod pa/ mi gcig pa/ mtshan nyid ma yin pa/ mtshan nyid la gnas pa/ 'dus pa ma yin/ gyes pa ma yin/ ring ba ma yin/ thung ba ma yin/ zlum po ma yin/ gru bzhi ma yin/ phung po dang / skye mched dang / khams ma yin/ phung po dang skye mched dang khams ma yin pa yang ma yin/ 'phel ba ma yin/ 'bri ba ma yin/ bzang po ma yin/ ngan pa ma yin no/ /de bzhin gshegs pa'i sku ni de ltar yon tan tshad med pa dang ldan te/ shes pa med cing mi shes pa yang med/ mthong ba med cing mi mthong ba yang med/ 'dus byas pa ma yin/ 'dus ma byas pa ma yin/ 'jig rten ma yin/
52-1-50a
'jig rten ma yin pa'ang ma yin/ byas pa ma yin/ ma byas pa 'ang ma yin/ gnas ma yin/ mi gnas pa ma yin/ chen po bzhi ma yin/ chen po bzhi ma yin pa yang ma yin/ rgyu ma yin/ rgyu med pa ma yin/ sems can ma yin/ sems can med pa ma yin/ dge sbyong ma yin/ bram ze ma yin/ seng ge lta bu/ seng ge chen po/ sku ma yin/ sku ma yin pa yang ma yin pa/ brjod du med pa/ chos gcig tsam gyi mtshan nyid dang yang bral ba/ brtsi ba'am bgrang bar mi rung ba/ mya ngan las 'da' ba na mya ngan las mi 'da' ba ste/ de bzhin gshegs pa'i chos kyi sku ni de lta bu'i yon tan tshad med pa dam pa dang ldan no/ /'od srung de ni de bzhin gshegs pa nyag gcig gis mkhyen gyi nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa ma yin no/ /'od srung de ltar de bzhin gshegs pa'i sku ni yon tan tshad med pa dang ldan te/ zas rnams kyis bskyed cing gso ba'i sku ni ma yin no/ /'od srung de bzhin gshegs pa'i sku yang dag pa'i yon tan ni 'di lta bu yin na de la na ba'am/ sdug bsngal ba'am/ snying po med pa'am/ mi brtan pa rdza so ma btang ba lta bu ga la zhig yod/ 'od srung de bzhin gshegs pas na ba dang sdug bsngal ba bstan pa ni sems can gdul ba'i phyir ro/ /rigs kyi bu khyod kyis 'di ltar rig par bya ste/ de bzhin gshegs pa'i sku ni rdo rje'i sku yin te/ deng phyin chad khyod kyis don 'di rtse gcig pa'i sems kyis yid la bya'i zas rnams kyi skur ni mi bsam mo/ /gzhan la yang de bzhin gshegs pa'i sku ni chos kyi sku yin par ston cig /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das de ltar de bzhin gshegs pa de lta bu'i yon tan dang ldan na bsnyungs pa dang / mi rtag pa dang / 'jig pa lta ga la zhig mchis te/ bdag ni deng slan chad de bzhin gshegs pa'i sku ni rtag pa/ chos kyi sku rab tu bde ba'i skur yid la bgyid de gzhan dag la yang de bzhin
52-1-50b
du bstan par 'tshal lo/ /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa'i chos kyi sku ni rdo rje lta bur mi 'jig pa lags na ci'i rgyu las gyur pa ni bdag gis mi 'tshal to/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ dam pa'i chos srung zhing 'dzin pa de'i rgyu de'i rkyen gyis rdo rje'i sku dang ldan par gyur to/ /'od srung ngas sngon chos yongs su bsrung ba'i rgyu dang rkyen gyis rdo rje'i sku dang ldan te rtag tu gnas pa dang mi 'jig par gyur to/ /rigs kyi bu dam pa'i chos srung zhing srung ba ni khrims lnga yang mi 'dzin te/ spyod lam yang mi srung bar mtshon cha ral gri dang / mda' gzhu dang / mdung la sogs pa thogs te dge slong tshul khrims yongs su dag pa dag srung ba'o/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /yang bcom ldan 'das dge slong gang bsrung ba btang ste/ /dben pa'i gnas dur khrod dam/ shing drung na gnas pa ni dge slong yang dag pa lags kyi gang srung ba'i rjes su spyod pa ni khyim bdag mgo reg go zhes 'byung ngo / /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ khyim bdag mgo reg ces ma zer cig /dge slong gang du gnas kyang lus kyi yo byad tsam chog par len cing mdo sde klog pa dang / 'don pa dang / bsam gtan yid la byed pa dang / chos 'dri ba yod na de la sbyin pa dang / tshul khrims dang / bsod nams kyi tshogs dang / 'dod pa nyung ba dang / chog shes pa la sogs pa chos rnam pa sna tshogs ston kyang de ni seng ge'i sgra sgrogs pa zhes mi bya/ seng ges yongs su bskor ba zhes kyang mi bya/ chos ngan pa spyod pa gdul nus pa ma yin/ dge slong de ni bdag gi don kyang byed mi nus la/ gzhan gyi don byed pa yang ma yin te/ de ni bag med pa le lo can yin te/ tshul khrims srung zhing tshangs par spyod kyang de ni ci yang mi nus par rig par bya'o/ /dge slong gang 'tsho ba'i yo byad kyang mang du yod la/ tshul khrims kyang yongs su srung zhing seng ge'i sgra sgrogs te/ dam
52-1-51a
pa'i chos mdo'i sde dang / dbyangs kyis bsnyad pa dang / lung du bstan pa dang / tshigs su bcad pa dang / ched du brjod pa dang / skyes pa'i rabs dang / de lta bu byung ba dang / gleng gzhi dang / rmad du byung ba dang / rtogs pa brjod pa dang / shin tu rgyas pa dang / gtan la bab par bstan pa la sogs pa mdo sde dgu po dag 'don cing / gzhan dag la rgya cher ston la/ sems can la phan pa dang / bde ba'i phyir 'di skad du mya ngan las 'da' ba'i mdo las dge slong rnams bran khol dang / ba lang dang / lug la sogs pa chos ma yin pa'i dngos po 'chang du mi gnang ngo zhes 'byung ste/ dge slong ma brtags pa'i dngos po de dag 'chang na chad pas chod cig ces smras la/ de bzhin gshegs pas sngon mdo sde gzhan dag las kyang dge slong ma brtags pa'i dngos po de dag bcangs pas rgyal po che ge mo zhig gis chad pas bcad de khyim par phab bo zhes dge slong gang 'di skad du seng ge'i sgra sgrogs pa ni tshul khrims ngan pa can dag de skad ces thos nas zhe sdang skyes te chos smra ba de gsod do/ /chos smra ba de ci ste tshe 'phos nas yang tshul khrims 'dzin cing bdag dang gzhan gyi don byed pa zhes bya ste/ de lta bas na ngas ni rgyal po dang / blon po chen po dang / dge bsnyen rnams kyis chos smra ba dag bsrung bar gnang ngo / /gang dam pa'i chos bsrung bar 'dod pa ni de ltar bslab par bya'o/ /'od srung de ltar tshul khrims nyams shing chos mi srung ba ni khyim bdag mgo reg ces bya'i/ tshul khrims srung ba la ni ma yin no// //bam po lnga pa/ rigs kyi bu sngon gyi bskal pa tshad med mtha' yas grangs med pa 'das pa'i pha rol na grong khyer rtswa mchog 'di nyid du sangs rgyas bcom ldan 'das rab tu dga' ba bskyed pa zhes bya ba de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa/ mkhyen pa dang zhabs su ldan pa/ bde bar gshegs pa/ 'jig rten rig pa/ bla na med pa/ skyes bu 'dul zhing kha lo sgyur ba/ lha dang mi rnams kyi
52-1-51b
ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das mngon par byung ngo / /de'i tshe de'i dus na 'jig rten gyi khams 'di yang shin tu yangs shing yongs su dag la mi rab tu mang zhing bde skyid pa dang / zas dang skom gyis mi brel ba ni ji ltar rab tu bde ba can gyi 'jig rten gyi khams kyi byang chub sems dpa' bzhin no/ /sangs rgyas bcom ldan 'das de 'jig rten na tshad med pa'i bar du bzhugs nas sems can gyi don mdzad de shing sA la drung gnyis kyi bar du yongs su mya ngan las 'das so/ /sangs rgyas de mya ngan las 'das nas dam pa'i chos lo khri phrag tshad med pa bzhi bcu lhag gi bar du gnas par gyur to/ /de'i tshe na dge slong tshul khrims shin tu srung ba yon tan blo gros zhes bya ba zhig la 'khor shin tu mang zhing 'khor rnams la seng ge'i sgra sgrogs te/ mdo sde dgu yang rgyas par ston pa la shin tu mkhas pas dge slong rnams bran pho dang / bran mo dang / ba lang dang / lug la sogs pa chos ma yin pa'i dngos po rnams gsor mi gnang ngo zhes bsgo'o/ /de'i tshe na dge slong tshul khrims nyams pa shin tu mang bas de dag gis de skad ces bsgo ba thos nas thams cad zhe sdang gi sems skyes te/ mtshon cha thogs nas chos smra ba de la bsnyen to/ /de'i tshe de'i dus na yul de'i rgyal po yon tan can zhes bya ba des de lta bur gyur pa thos nas chos bsrung ba'i phyir de ma thag tu chos smra ba ga la ba'i drung du song ste/ dge slong tshul khrims nyams pa ma rungs pa dag dang g.yul bshams te 'thabs nas chos smra ba'i dge slong de bgegs de las thar bar byas so/ /de'i tshe rgyal po de'i lus la ral gri dang / mda' dang / mtshon shag ti la sogs pa mtshon cha'i rmas yungs kar tsam yang gson pa med do/ /de'i tshe dge slong yon tan blo gros kyis rgyal po de la shin tu legs so shin tu legs so/ /rgyal po khyod ni yang dag par dam pa'i chos shin tu srung ba ste/ ma 'ongs pa'i dus su tshad med pa'i chos kyi snod du 'gyur ro zhes smras so/ /rgyal po des de'i tshe na chos thos pas sems rab tu dga' bar gyur nas de ma
52-1-52a
thag tu tshe 'phos te/ mi g.yo ba de bzhin gshegs pa'i sangs rgyas kyi zhing du skyes nas sangs rgyas de'i nye gnas mchog tu gyur to/ /rgyal po de'i 'khor g.yul du zhugs te brgal ba dang / dga' ste rjes su yi rang ba rnam pa thams cad byang chub kyi sems las phyir mi ldog par gyur te/ tshe 'phos nas thams cad mi g.yo ba'i sangs rgyas kyi zhing du skyes so/ /dge slong yon tan blo gros kyang phyis tshe 'phos nas de bzhin du mi g.yo ba de bzhin gshegs pa'i zhing du skyes te/ sangs rgyas bcom ldan 'das de ni nyan thos kyi dge 'dun gyi nang na rab 'og tu gyur to/ /de bas na dam pa'i chos nub cing zad du nye ba na de ltar bsrung zhing bskyab par bya'o/ /'od srung de'i tshe de'i dus na rgyal po de ni nga yin no/ /chos smra ba'i dge slong de ni sangs rgyas 'od srung zhes bya ba yin no/ /'od srung dam pa'i chos bsrungs pas de lta bu la sogs pa tshad med pa'i 'bras bu yang thob la/ de'i rgyu de'i rkyen gyis 'di ltar nga ni rnam pa sna tshogs kyi mtshan dang dpe byad bzang po rnam pa sna tshogs kyis yongs su brgyan pa'i chos kyi sku dang / mi shigs pa'i sku lhun gyis grub par gyur to/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa'i sku rtag pa ni rdo la ri mo bris pa dang 'dra'o/ /bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la 'di skad ces bka' stsal to/ /rigs kyi bu de lta bas na dge slong dang / dge slong ma dang / dge bsnyen dang / dge bsnyen ma dag shin tu brtson 'grus bskyed de/ dam pa'i chos bsrung bar bya'o/ /dam pa'i chos bsrungs pa'i 'bras bu ni rgya che ste tshad med do/ /rigs kyi bu de bas na chos srung ba'i dge bsnyen dag lag na mtshon cha thogs te/ chos srung ba'i dge slong la bsrung zhing bskyab bya'o/ /gang tshul khrims lnga srung ba tsam gyis theg pa chen po'i gang zag ces mi bya'i/ tshul khrims lnga ma bsrungs kyang dam pa'i chos srung na theg pa chen
52-1-52b
po zhes bya'o/ /dam pa'i chos srung na lag na mtshon cha thogs te/ chos smra ba la bsrung bar bya'o/ /bcom ldan 'das la 'od srung gis yang 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das dge slong gang de ltar dge bsnyen mtshon cha thogs pa dang lhan cig 'grogs brten na de la ston pa zhes bgyi'am/ ston pa zhes mi bgyi/ de tshul khrims bsrung ba lags sam/ tshul khrims nyams pa lags/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ de dag la tshul khrims nyams pa'o/ /snyam du ma sems shig / rigs kyi bu nga yongs su mya ngan las 'das nas rnyog pa can gyi 'jig rten na yul 'khrugs te/ gcig la gcig 'phrog pas mu ges nyen par 'gyur ro/ /de'i tshe na mang du 'tsho bas phongs pa'i phyir rab tu byung bar rtsol te de dag ni mgo reg ces bya'o/ /gang zag mgo reg de dag gang dge slong tshul khrims 'dzin cing spyod lam dang ldan pa yongs su dag pa dam pa'i chos srung ba yod na skrod do/ /gsod do/ /gnod pa byed do/ /yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /dge slong tshul khrims srung zhing dam pa'i chos yongs su 'dzin pa dag ji ltar grong khyer dang ljongs su sems can gdul ba'i phyir rgyu zhing mchi bar bgyi/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu de bas na gang tshul khrims 'dzin pa dag khyim pa mtshon cha thogs pa la brten cing 'grogs shig ces ngas gnang ba yin no/ /gal te rgyal po'am/ blon po 'am/ khyim bdag gam/ dge bsnyen la sogs pa chos bsrung ba'i phyir mtshon cha thogs kyang de ni tshul khrims srung ba zhes bya ste/ mtshon cha thogs mod kyi/ srog mi gcod pas de ni tshul khrims srung ba'i mchog ces bya'o/ /'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das chos srung ba ni yang dag par lta ba dang ldan te/ theg pa chen po'i mdo sde rgyas par ston pa ni rgyal po'i rin po che'i gdugs dang / mar snod dang / khre 'bras
52-1-53a
dang / shing tog rnam pa sna tshogs la nam du yang dbang mi bgyid de/ rnyed pa dang bkur sti tsam gyi slad du rgyal po dang / blon po dang / khyim bdag la mi brten/ yon bdag la g.yo dang sgyus 'tsho ba'i sems kyang ma mchis so/ /spyod lam dang ldan pas tshul khrims nyams pa'i gang zag ma rungs pa dag btul kyang / de ni tshul khrims 'dzin cing chos srung ba'i ston pa zhes bgyi'o/ /sems can mang po'i dge ba'i bshes gnyen yang dag pa yin pas rgya mtsho ltar sems rgya che zhing yangs so/ / 'od srung dge slong gang rnyed pa dang bkur sti'i phyir gzhan la chos ston na gang zag de'i 'khor du gtogs pa thams cad kyang rnyed pa dang / bkur sti'i phyir chos ston te/ gang zag des bdag gi dge 'dun gyi 'khor yang ma rung bar byed do/ /'od srung dge 'dun la rnam pa gsum ste/ tshul khrims nyams pa go 'dun gyi dge 'dun dang / glen zhing gti mug pa'i dge 'dun dang / yongs su dag pa'i dge 'dun no/ /tshul khrims nyams shing go 'dun gyi dge 'dun ni 'jig kyang sla'i/ tshul khrims 'dzin cing yongs su dag pa'i dge 'dun ni rnyed pa dang bkur sti'i rkyen gyis 'jig nus pa ma yin no/ /de la ji ltar na tshul khrims nyams shing go 'dun gyi dge 'dun zhe na/ dge slong gang tshul khrims srung yang rnyed pa dang / bkur sti'i phyir tshul khrims nyams pa la brten te/ lhan cig tu 'dug gam/ 'gro 'am/ sdod dam/ 'grogs sam/ gcig la gcig bshes par byed cing las 'thun par byed na de ni tshul khrims nyams pa zhes kyang bya/ go 'dun gyi dge 'dun zhes bya'o/ /de la ji ltar na glen zhing gti mug pa'i dge 'dun gang zhe na/ dge slong gang bas mthar gnas shing dbang po mi rno la/ rtul ba glen pa 'dod pa nyung zhing bsod snyoms byed la/ gso sbyin gyi nyi ma dang / tshul nas byung ba'i dus su nye gnas su gyur pa rnams ni yongs su dag par 'chags shing 'thol du 'dzud kyi nye gnas ma yin
52-1-53b
pa tshul khrims nyams pa dag mthong na yongs su dag par 'chags shing 'thol du mi 'jug par lhan cig tu gso sbyong dang tshul nas 'byung ba'i las byed pa ni glen zhing gti mug pa'i dge 'dun zhes bya'o/ /de la ji ltar na yongs su dag pa'i dge 'dun gang zhe na/ dge slong gi dge 'dun gang bdud khri phrag brgya stong gis kyang mi phyed mi shigs na de ni byang chub sems dpa'i dge 'dun rang bzhin gyis rnam par dag pa ste/ dge 'dun gong du smos pa rnam pa gnyis po yang btul te/ yongs su dag pa'i dge 'dun gyi nang du btsud na de ni chos srung ba'i bla na med pa'i slob dpon chen po zhes bya'o/ /'dul ba la mkhas pa ni sems can la phan pa dang / gdul ba'i phyir tshul khrims kyi mtshan nyid lci ba dang / yang ba la shin tu mkhas te/ gang tshul khrims ma yin pa ni shes par mi rtsol lo/ /gang tshul khrims kyi phyogs la ni rtogs shing shes par byed do/ /de la ji ltar na sems can gdul ba'i phyir byang chub sems dpa' dag rtag tu dus med par grong khyer du 'jug cing / yugs sa mo dang / smad 'tshong ma'i gnas su'ang 'jug cing / lhan cig tu yang gnas la/ lo mang por thogs pa ni nyan thos dag gis de ltar mi bya ste/ de ni sems can la phan pa dang bde ba'i phyir gdul ba zhes bya'o/ /ji ltar na lci ba shes par bya zhe na/ de bzhin gshegs pas dngos po gcig las tshul khrims bcas te/ khyed deng phyin chad 'di las nyams par ma byed cig ces bya ba rtsa ba bzhi lta bu ste/ rab tu byung ba dag byed du mi gnang ngo zhes bcas pa las ched du byas na/ de ni dge sbyong ma yin/ shAkya'i sras ma yin te de dag ni lci ba zhes bya'o/ / de la ji ltar na yang ba zhe na/ yang ba'i dngos po la lan gsum gyi bar du bskul te btang na ni yang ba zhes bya'o/ /tshul khrims las mi 'byung ba ni gang yongs su ma dag pa'i dngos po spyod pa'i cha ma yin par gsungs pa dang lhan cig tu mi spyod pa'o/ /'dul ba
52-1-54a
las 'byung ba ni tshul khrims shin tu slob cing / tshul khrims nyams pa la mi rten pa dang / gang tshul khrims kyi rjes su gzhol zhing spyod pa mthong na rab tu dga' ba'i sems skye ba dang / de ltar sangs rgyas kyi chos su bya ba kun shes shing shin tu ston mkhas pa ni tshul khrims kyi slob dpon zhes bya ste/ yi ge 'bru gcig tsam la shin tu mkhas pa'am/ mdo sde shin tu 'dzin pa yang de dang 'dra'o/ /de ltar na rigs kyi bu sangs rgyas kyi chos tshad med de bsam gyis mi khyab la/ de bzhin gshegs pa yang bsam gyis mi khyab bo/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis gsol pa/ de de bzhin no/ /de de bzhin te/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa bzhin te/ sangs rgyas kyi chos bsam gyis mi khyab la/ de bzhin gshegs pa yang bsam gyis mi khyab pas de bas na de bzhin gshegs pa ni rtag pa dang / mi 'jig pa mi 'gyur ba ste/bdag kyang de la shin tu nan tan bgyid/ gzhan dag la yang don de dag rgyas par bstan par 'tshal lo/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la legs so shin tu legs so zhes bya ba byin nas 'di skad ces bka' stsal to/ /de bzhin gshegs pa'i sku ni rdo rje'i sku/ mi 'jig pa'i sku ste/ byang chub sems dpa' dag de ltar shin tu bslab cing mthong ba dang shes par bya'o/ /gang gis de ltar mngon par shes shing mthong ba ni de bzhin gshegs pa'i rdo rje'i sku dang mi shigs pa'i sku mthong ba zhes bya ba ste/ ji ltar me long gi nang na gzugs brnyan mthong ba bzhin no/ /'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las rdo rje'i sku zhes bya ba'i le'u ste gnyis so// //de nas bcom ldan 'das kyis 'od srung la yang 'di skad ces bka' stsal to/ /rigs kyi bu khyod kyis mdo sde 'di'i ming dang tshig dang / yon tan rnams legs par zung shig /rigs kyi bu'am rigs kyi bu mo gang zhig mdo sde 'di'i ming thos pa tsam gyis kyang lam rgyud bzhir skye ba'i gnas med do/ /de ci'i
52-1-54b
phyir zhe na/ mdo sde 'di ni sangs rgyas bcom ldan 'das tshad med dpag tu med pas bsgrubs pa'i yon tan du gyur pa ngas brjod pa yin no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis gsol pa/ bcom ldan 'das mdo sde 'di'i mtshan ci zhes bgyi/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos ji ltar yongs su gzung bar bgyi/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ mdo sde 'di'i ming ni yongs su mya ngan las 'das pa chen po thog mar yang dge /bar du yang dge /tha mar yang dge /don bzang ba/ tshig bzang po/ ma 'dres pa/ rnam par dkar ba/ tshangs par spyod pa 'ba' zhig rdo rje lta bu'i rin po che'i mdzod ma nyams pa zhes bya ste/ khyod shin tu legs par nyon cig dang / ngas khyod la bstan par bya'o/ /rigs kyi bu de la chen po zhes bya ba ni rtag ces bya ba'i don te/ dper na chu klung chen po brgyad ni thams cad rgya mtshor 'bab pa bzhin du mdo sde 'di yang kun nas nyon mongs pa thams cad dang / bdud kyi ris rnams btul nas mthar yongs su mya ngan las 'das pa chen po lus dang srog gtong bar 'gyur bas yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /rigs kyi bu dper na sman pa mkhas pa'i sman dpyad bzang po la sman gyi dpyad thams cad 'dus pa bzhin du rigs kyi bu de bzhin gshegs pas gsungs pa'i chos shin tu zab mo rnam pa thams cad yongs su mya ngan las 'das pa chen por 'dus pas yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na zhing pa dag ni dbyar zhing la sa bon btab nas rtag tu re ba'i sems yod de/ 'bras bu lag tu thob nas re ba thams cad zhi'o/ /rigs kyi bu sems can thams cad kyang de dang 'dra ste/ mdo sde gzhan la sgom pa ni rtag tu chos kyi ro 'di la re'o/ /ci ste yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di thos nas mdo sde gzhan gyi chos kyi ro la re ba thams cad zhi ba ni yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'dis sems can thams cad srid pa las sgrol ba'i
52-1-55a
phyir ro/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na rjes thams cad kyi nang na bal glang gi rjes mchog go/ /de bzhin du mdo sde 'di yang mdo sde gzhan thams cad kyi ting nge 'dzin pas mchog go /rigs kyi bu 'di lta ste/ zhing rmos pa'i nang na ston log btab pa ni zhing gi nang na mchog go/ /de bzhin du mdo sde 'di yang mdo sde kun gyi mchog go/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ sman gyi nang na mar gyi snying po mchog go/ /de bzhin du yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di yang sems can thams cad kyi nyon mongs pas gdung ba'i sems zhi bar byed pas mchog go/ /rigs kyi bu dper na mar dang ra ru ni ro rnam pa brgyad dang ldan no/ /de bzhin du mya ngan las 'das pa chen po 'di yang ro brgyad dang ldan no/ /brgyad gang zhe na/ rtag pa dang / ther zug dang / bde ba dang / bsil ba dang / mi rga ba dang / mi 'chi ba dang / dri ma med pa dang / rab tu skyid pa ste/ ro brgyad ces bya'o/ /ro brgyad dang ldan pas yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po gang 'di la rab tu gnas shing / bar bar gnas de nyid kyis mya ngan las 'da' ba ston pa de ni yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /'od srung rigs kyi bu'am rigs kyi bu mo gang zhig yongs su mya ngan las 'das pa chen pos mya ngan las 'da' bar 'dod na 'di bzhin du bslab par bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni rtag pa gnas pa'i chos can te/ chos dang dge 'dun yang de bzhin du rig par bya'o/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /ngo mtshar che'o/ /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa'i yon tan yang bsam gyis mi khyab/ chos dang dge 'dun yang bsam gyis mi khyab ste/ yongs su mya ngan las 'das pa chen po yang bsam gyis mi khyab bo/ /gang su zhig mdo sde 'di slob pa ni yang dag pa'i chos kyi sgo thob cing / sman pa mkhas pa zhes bgyi la/ gang mi slob pa de dag ni ldongs pa shes rab kyi
52-1-55b
mig ma mchis pa ma rig pas yongs su khebs pa lags par 'tshal lo/ /'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las mtshan gyi yon tan brjod pa zhes bya ba'i le'u ste gsum mo// //de nas bcom ldan 'das kyis 'od srung la 'di skad ces bka' stsal to/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'byed cing ston pa dag mtshan nyid rnam pa 'di bzhi la mkhas par bya'o/ /bzhi gang zhe na/ bdag tshul bzhin du bya ba dang / gzhan tshul bzhin du 'chos pa dang / ji skad dris pa de bzhin du lan 'debs pa dang / rten cing 'brel te 'byung ba la mkhas pa'o/ /de la bdag tshul bzhin du byed pa gang zhe na/ sangs rgyas bcom ldan 'das kyis rten cing 'brel te byung ba gzigs te gsungs pa dper na dge slong zhig me'i phung po chen po mthong na de 'di skad du bdag ni me'i phung po chen por zhugs te tshig kyang bla'i/ /de bzhin gshegs pas gsungs pa'i mdo sde bcu gnyis dang dgongs te gsungs pa'i snying po la 'di ni bdud sdig to can gyis bshad pa yin no zhes skur pa mi 'debs so/ /ji tsam du sangs rgyas dang / chos dang / dge 'dun la mi rtag go zhes smra ba de ni bdag kyang bslus la/ pha rol po gzhan yang bslus pa yin te/ gal te ral gri rnon pos lce bcad kyang bla'i/ sangs rgyas dang chos dang / dge 'dun la/ mi rtag go zhes mi smra'o/ /gzhan de skad smra ba la yang yid mi ches te/ de skad du smra ba de la snying rje'i sems bskyed do/ /sangs rgyas dang chos dang / dge 'dun la bsam gyis mi khyab par bzung ste/ bdag gi lus la me'i phung po ltar rtog pa ni bdag tshul bzhin du byed pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na gzhan tshul bzhin du 'chos pa gang zhe na/ bcom ldan 'das chos ston pa'i tshe/ bud med gcig cig bu nu zho bsnun pa thogs te/ bcom ldan 'das gang na bar 'ongs nas sangs rgyas kyi zhabs la phyag 'tshal te sangs rgyas la zhu bar bsams pa yid la byas bzhin du phyogs gcig tu 'dug go/ /
52-1-56a
de'i tshe bcom ldan 'das kyis mkhyen bzhin du bud med la 'di skad ces bka' stsal to/ /khyod bu sdug par bsams nas mar mang du bsnyod de/ zhu'am ma zhu rtogs pa'i phyir 'ongs sam/ de nas bud med des bcom ldan 'das la gsol pa/ ngo mtshar che'o/ / bcom ldan 'das bdag gi yid la bsams pa bzhin du mkhyen to/ /bdag gis mar stsal ba mangs sam nyungs pa/ bcom ldan 'das kyis bstan du gsol/ bcom ldan 'das bdag gis deng bu 'di mar zhig stsal te ma zhu bas tshe'i bar chad du 'gyur gyis dogs na de bzhin gshegs pas bdag la bstan du gsol/ de la bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ khyod kyi bus zos pa'i mar ni de ma thag tu zhu ste tshe dang lus kyi mchog tu gyur to/ /bud med des de skad ces bka' stsal pa thos nas rab tu dga' rangs te yang 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis yang dag par gsungs pas bdag rab tu dga' bar gyur to/ /bcom ldan 'das kyis 'di ltar sems can gdul ba'i slad du zhu ba dang / ma zhu ba rnam par phye ste gsungs pa dang / gzhan yang chos thams cad bdag med pa dang / mi rtag par gsungs pa shin tu legs so/ /gal te bcom ldan 'das kyis rtag pa sngar bshad na/ 'dul ba'i 'khor 'di dag 'di skad du chos 'di ni mu stegs can dang 'thun no zhes mchi ste spong bar gyur to/ /bcom ldan 'das kyis bud med de la bka' stsal pa/ khyod kyi bu de skyes te rgyug nus tsam na kha zas 'ju dka' ba yang zhu ste sngar byin pa'i mar tsam gyis ni chog pa ma yin no/ /nga'i nyan thos kyi nye gnas kyang khyod kyi bu chung ngu de dang 'dra ste/ rtag pa'i chos 'di 'ju mi nus so/ /de bas na ngas sngar sdug bsngal ba dang / mi rtag pa la sogs pa bshad pa yin no/ /nga'i nyan thos kyi nye gnas yon tan dang ldan pa theg pa chen po'i mdo la nan tan du spyod bzod pa dag la ni ngas mdo sde 'di nyid kyi ro rnam pa drug bstan to/ /ro rnam pa drug gang zhe na/ sdug bsngal ni skyur ba'i ro lta bu'o/ /mi rtag pa ni lan
52-1-56b
tshwa'i ro lta bu'o/ /bdag med pa ni kha ba'i ro lta bu'o/ /bde ba ni mngar ba'i ro lta bu'o/ /bdag ni tsha ba'i ro lta bu'o/ /rtag pa ni bsngal ba'i ro lta bu'o/ /'jig rten na ro rnam pa gsum ste/ mi rtag pa dang / bdag med pa dang / bde ba med pa ste/ nyon mongs pa ni shing lta bu/ shes rab ni me lta bu ste/ de'i rgyu dang de'i rkyen gyis mya ngan las 'das pa'i zas su gyur pa ni rtag pa dang / bde ba dang bdag dang / yongs su dag pa ste/ nye gnas su gyur pa'i rnams ro de la dgod do/ /yang bud med de la bka' stsal pa/ khyod don gnyer cing gzhan du 'gro na khyod kyi bu ma rungs pa khyim nas phyung la/ rin po che'i gter rnams bu mdzangs pa la gtod cig /bud med kyis gsol pa/ bcom ldan 'das 'phags pa'i bka' bzhin te/ rin po che'i gter rnams bu mdzangs pa la ston gyi/ bu ngan pa la ni ma lags so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ nga yang de dang 'dra ste/ yongs su mya ngan las 'da' ba na/ de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa bla na med pa'i chos kyi gter nyan thos kyi nye gnas rnams la mi ston pa'ang khyod kyis rin po che'i gter bu ngan pa la mi ston pa bzhin no/ /byang chub sems dpa' rnams la gdams shing gtad pa ni/ ji ltar khyod kyis rin po che'i gter rnams bu mdzangs pa la gtad pa bzhin no/ /de ci'i phyir zhe na/ nyan thos kyi nye gnas dag ni skye ba dang 'pho ba'i 'du shes dang bcas pas sangs rgyas bcom ldan 'das ni yang dag par mya ngan las 'das so snyam ste/ nga ni yang dag par mya ngan las 'das pa ma yin no/ /dper na khyod lam ring por song ba las phyir ma 'khor gyi bar du khyod kyi bu ma rungs pas khyod ma shi bar shi zhes zer ba dang 'dra'o/ /byang chub sems dpa' dag ni de bzhin gshegs pa rtag pa/ mi 'pho ba/ mi 'gyur ba'o zhes zer te/ ji ltar khyod kyi bu mdzangs pa khyod ma shi'o zhes zer ba dang 'dra'o/ don de lta bas na ngas bla na med pa dgongs te gsungs pa'i chos kyi gter byang chub sems dpa' rnams la gtad do/ /rigs
52-1-57a
kyi bu sems can gang zhig sangs rgyas rtag pa/ gnas pa/ mi 'pho mi 'gyur bar 'dzin na/ gnas de nyid na sangs rgyas bzhugs par rig par bya ste/ de dag ni tshul bzhin du gzhan 'chos pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na dris pa bzhin du lan 'debs pa zhe na/ gal te gang zag gcig gis/ sangs rgyas bcom ldan 'das la 'di skad du/ bdag gis nor dang / zang zing ci yang ma btang bar sbyin bdag chen po'i ming du grags par 'gyur zhes smra na/ bcom ldan 'das kyis de la 'di skad ces bka' stsal to/ / dge sbyong dang bram ze la sogs pa 'dod pa nyung zhing chog shes pa/ ma brtags pa'i yo byad mi 'chang mi sogs pa la bran pho dang / bran mo dang / las byed pa'i mi byin pa dang / tshangs par spyod pa la bud med byin pa dang / sha chang bcad pa la sha chang byin pa dang / phyi dro phan chad mi za ba la kha zas byin pa dang / 'jo ba'i me tog dang spos mi thogs pa la me tog dang spos byin pa dag /sbyin pa'i ming ni kun tu grags par yang 'gyur la/ nor dang zang zing ni cung zad tsam yang mi nyams te 'di dag ni dris pa bzhin du lan btab pa zhes bya'o/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das sha mi 'tshal ba la sha stsal ba mi rigs mod/ de ci'i slad du zhe na/ bdag ni sha mi 'tshal ba dag la yon tan chen po brgyad dang ldan par mthong ngo / /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ shin tu legs so/ /khyod kyis nga'i dgongs pa shes pa shin tu legs so/ /chos srung ba'i byang chub sems dpa' dag ni 'di ltar rig par bya'o/ /rigs kyi bu deng phan chad nyan thos kyi nye gnas dag sha zar mi gnang ngo / /gal te yon bdag dad pas byin na yang / de la bu'i sha lta bur 'du shes bskyed do/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis gsol pa bcom ldan 'das ci'i slad du/ de bzhin gshegs pas sha
52-1-57b
'tshal du mi gnang / bka' stsal pa/ rigs kyi bu sha za ba ni snying rje chen po'i rigs gcod pa yin no/ /'od srung gis gsol pa sngon bcom ldan 'das kyis sha brtags pa rnam pa gsum 'tshal du gnang ba ma lags sam/ bka' stsal pa/ 'od srung sha brtags pa rnam pa gsum zar gnang ba ni bags kyis bcad pa'i thabs su gsungs so/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis gsol pa/ ci'i slad du ma brtags pa rnam pa bcu dang / brtags pa rnam pa dgu'i bar du 'tshal du mi gnang / bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ de yang bags kyis bcad pa'i don du gsungs te/ mdor na sha bcad pa'i don du bstan pa yin no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis gsol pa/ bcom ldan 'das ci'i slad du de bzhin gshegs pas nya'i sha la bsod pa'i zas so zhes gsungs/ bka' stsal pa/ rigs kyi bu ngas ni nya sha la sogs pa la bsod pa'i zas so zhes ma gsungs kyi/ bu ram gyi shing dang / 'bras dang / kha ra dang khre dang / nas la sogs pa dang / ha se dang / 'o ma dang / zho dang / mar dang / 'bru mar la sogs pa la bsod pa'i zas so zhes gsungs te/ gos rnam pa mang po yang 'chang du gnang bar ngas gsungs mod kyi/ 'chang du gnang ba de yang kha dog bsgyur ba la bya na/ nya'i sha la chags pa lta smos kyang ci dgos/ 'od srung gis gsol pa de bzhin gshegs pas sha 'tshal du mi gnang na ro rnam pa lnga po/ 'o ma dang / zho dang / dar ba dang / mar dkar dang / zhun mar dang / til mar la sogs pa dang / gos ke'u sha ya dang / do shal dang / ko lham dang / gser dngul gyi snod la sogs pa yang 'chang du mi gnang ba'i rigs so/ /bka' stsal pa/ rigs kyi bu gcer bu pa'i lta ba dang 'thun pa ma yin gyi/ de bzhin gshegs pas tshul khrims bcas pa'i rnams ni so sor dgongs te gsungs pa yin pas dgongs pa tha dad pa'i phyir sha brtags pa rnam pa gsum zar
52-1-58a
gnang ba yin no/ /'du shes tha dad pa'i phyir sha rnam pa bcu bcad pa yin no/ /'du shes tha dad pas rang shi ba la sogs pa sha thams cad zar mi gnang ba yin no/ /'od srung ngas ni deng phan chad nye gnas su gyur pa rnams kyis sha thams cad zar mi rung ngo / /zhes gsungs so/ /'od srung sha za ba dag ni 'gro 'am/ sdod dam 'dug gam/ nyal yang sems can gang la dris phog pa thams cad 'jigs skrag go/ /'di lta ste dper na mi zhig seng ge'i dri bro bas des thams cad 'jigs shing skrag go/ /rigs kyi bu dper na mi zhig sgog pa zos na mnam pas thams cad kyis mi 'dod de 'byol na/ de la nye bar bsnyen pa lta ci smos/ sha za ba rnams kyang de dang 'dra ste/ sems can rnams la sha'i dris phog na skrag ste/ shi bas 'jigs pa'i 'du shes 'byung ngo / /chu la gnas pa dang / thang la gnas pa dang / nam mkha' la 'gro ba'i srog chags thams cad 'byol zhing 'bros te/ 'di ni bdag cag gi dgra yin no zhes zer ro/ /de bas na byang chub sems dpa' dag sha za bar mi rtsol lo/ /sems can sgrol ba'i phyir sha za ba ston te/ za ba ltar byed na'ang yang dag par na mi za'o/ /rigs kyi bu 'di ltar byang chub sems dpa' ni yongs su dag pa'i zas kyang mi za na sha za ba lta smos kyang ci dgos/ rigs kyi bu nga yongs su mya ngan las 'das nas lo tshad med pa brgya na 'phags pa'i lam bzhis byung ba'i 'phags pa kun kyang mya ngan las 'das nas dam pa'i chos ni nub/ gzugs brnyan la chos su byed pa na/ dge slong dag 'dul ba 'dzin pa dang 'dra bar 'chos shing mdo sde klog pa dang 'don pa ni nyung gi /lus gso ba'i phyir kha zas la ni chags lus la ni gos ngan pa rtsub po gyon la/ mdog kyang nag por gyur/ gzi brjid kyang med la/ ba lang dang lug kyang 'tsho/ shing dang rtswa yang khur du khyer te/ skra dang sen mo ni ring du bskyed pa dag kyang 'byung ste/ ngur smrig gi gos gyon mod kyi/ rngon pa dang 'dra ste/ mig phab
52-1-58b
la gom pa dal yang byi la byi ba la 'jab pa dang mtshungs te/ bdag ni dgra bcom pa yin no zhes rtag tu brjod kyang / nad dang sdug bsngal dang / gnyid dang mi gtsang bas gzir te/ phyi rol gyi tshul 'chos kyang nang gi sems ni phrag dog dang 'dod pas zil gyis non pas chos log pa can gyi bram ze la sogs pa dang mtshungs so/ /dge sbyong ma yin par dge sbyong gi gzugs su ston cing / ngan par lta ba bskyed nas yang dag pa'i chos la yang skur pa 'debs so/ /gang zag de dag gis de bzhin gshegs pas bcas pa'i tshul khrims dang / 'dul ba dang / spyod lam dang / rnam par grol ba'i 'bras bu bstan pa dang /ma brtags pa'i chos spang ba bstan pa yang ma rung bar byas/ dgongs te gsungs pa shin tu zab mo yang ma rung bar byas nas/ so so'i rang bzos mdo sde dang 'dul ba bshad de/ 'di skad du de bzhin gshegs pas bdag cag sha za bar gnang ngo zhes zer te/ yi ger bris nas/ sangs rgyas kyis gsungs so zhes phan tshun du rtsod cing so so nas bdag ni dge sbyong shAkya'i sras so zhes sgrogs so/ /rigs kyi bu de'i tshe na gzhan yang dge sbyong dag 'bru mang du stsogs shing / nya'i sha la lag dar te spyod do/ /mar gyi snod dang / rin po che'i gdugs dang / ko lham dag 'chang zhing / rgyal po dang / blon po dang / khyim bdag la brten nas mtshan lta ba dang / skar ma lta ba dang / mo dang sman dpyad dag slob cing / bran pho dang / bran mo dang / gser dang / dngul dang / mu sa la gar b+ha dang / spug dang / shel dang / mu tig dang / byi ru dang / sbur long dang / shel gyi snam bu dang / do shal la sogs pa dang / shing tog rnam pa sna tshogs la spyod de/ gzhan yang rtsal dang / ri mo dang / 'ji ba la spyod pa dang / yi ge slob pa'i slob dpon dang / zhing rmo ba dang / zhing rnga ba dang / byad stems dang / sngags dang sman sbyor ba dang / glu gar dang / rol mo dang / spos dang / me tog gis 'jo ba dang / ug shud dang mig mangs dang / bzo rnam pa sna tshogs slob cing byed pa dag 'byung ngo / /dge slong gang
52-1-59a
zhig mi dge ba'i dngos po de dag spangs na/ gang zag de ni nga'i nye gnas yang dag pa yin par rig par bya'o/ /de nas 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das dge slong dang / dge slong ma dang / dge bsnyen dang / dge bsnyen ma yon bdag la ltos te 'tsho ba dag /bsod snyoms byed pa'i tshe/sha dang 'dres pa'i zas shig stsal na/ ji ltar 'tshal bar bgyi/ cis brtags par 'gyur/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ sha dang zas so sor phye la/ chus bkrus te bza' bar bya'o/ /gal te lhung bzed sha dang 'bags kyang bro ba'i ro med na/ spyod kyang nyes med do/ /gal te bsod snyoms kyi nang na sha mang du 'ongs na yang blang bar mi bya'o/ /gal te zas kyi nang na sha snang na ma za shig /zos na nyes pa dang bcas pa ste/ ngas sha zar mi gnang ba dang bcas pa 'di rgyas par bstan na/ zad pa'i mtha' med de/ mya ngan las 'da' ba'i dus la bab pas phyogs tsam zhig bshad do/ /'di dag ni dris pa'i lan btab pa zhes bya'o/ /'od srung de la ji ltar na rten cing 'brel te byung ba'i don la mkhas pa zhe na/ 'di lta ste/ 'khor rnam bzhi nga'i drung du lhags te/ bcom ldan 'das kyis don 'di dag de bzhin gshegs pa thog ma mngon par byang chub nas rgyal po sde rab tu 'pham byed la chos kyi gzhung shin tu zab mo 'di ci'i slad du ma gsungs/ bar bar ni shin tu zab par yang gsungs/ bar bar ni mi zab par yang gsungs/ bar bar ni nyams pa zhes kyang bgyi/ bar bar ni ma nyams pa zhes kyang bgyi na/ de la ji ltar na ltung ba zhes bgyi/ 'dul ba ni gang so sor thar pa zhes bgyi ba ni gang lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ so sor thar pa zhes bya ba ni chog shes pa/ spyod lam dang ldan pa ci yang mi stsogs pa/ 'tsho ba yongs su dag pa'o/ /ltung ba ni rgyud bzhir ltung ba'o/ /gzhan yang ltung ba ni sems can dmyal ba dang / mtshams med pa'i bar du ltung ba ste/ mgyogs bul ni char pa drag
52-1-59b
po'i gtol med do/ /de thos pa tsam gyis kyang 'jigs skrag ste/ tshul khrims srung ba dang spyod lam sdom pa dang / chog shes pa la nan tan byed pa dang / ma brtags pa'i zang zing thams cad mi len par 'gyur ro/ /gzhan yang ltung ba zhes bya ba ni sems can dmyal ba dang / byol song dang / yi dgas kyi khams bskyed pa ste/ don de lta bas na ltung ba zhes bya'o/ /gzhan yang so sor thar pa zhes bya ba ni lus dang / ngag dang / yid kyi mi dge ba'i las ngan pa yongs su spang ba'o/ /'dul ba zhes bya ba ni tshul khrims dang mdo sde'i don shin tu zab mo la 'jug cing ma brtags pa'i zang zing thams cad dang / ma brtags pa'i rgyu dang rkyen len du mi gnang ba'o/ /gzhan yang phas pham pa bzhi dang / dge 'dun gyi lhag ma bcu gsum dang / ma nges pa'i chos gnyis dang / spang ba ltung ba'i chos sum cu dang / ltung ba dgu bcu rtsa gcig dang / so sor bshags pa'i chos bzhi dang / bslab pa mang po dang / bdun shin tu zhi ba la sogs pa nyams su mi gnang ngo / /gang zag la la ni tshul khrims thams cad nyams pa yang yod do/ /thams cad ces bya ba ni phas pham pa bzhi nas/ bdun shin tu zhi ba'i bar la bya'o/ /gang zag la la ni yang dag pa'i chos shin tu zab mo la skur te log sred can du gyur nas/ mtshan nyid thams cad dang / rgyu rkyen med pa rdzogs par 'dzin te/ gang zag de dag bdag ni dbang po rno zhing shes rab dang ldan pa'o zhes khas 'ches te kha na ma tho ba lci ba dang / yang ba thams cad 'chab cing sba ba ni ji ltar ru sbal yan lag drug sbed pa bzhin no/ /de ltar kha na ma tho ba'i rnams yun ring po nas mi 'gyod de/ de ltar mi 'gyod pas nyin mtshan du skye zhing 'phel bar 'gyur ro/ /dge slong de dag nyes pa byung ba'i rnams nam du yang mi 'gyod de/ de bas na nyes pas kun tu glags nas de'i phyir de bzhin gshegs pas dngos po de dag mkhyen te bags kyis bcas kyi cig car ni ma yin no/ /de'i tshe na rigs kyi bu dang rigs kyi bu mo dag gis bcom ldan 'das la
52-1-60a
'di skad ces gsol to/ /de bzhin gshegs pas de ltar mkhyen bzhin ci'i slad du sngar ma bcas/ bcom ldan 'das kyis sems can dag mtshams med pa'i sems can dmyal bar btang ba ma lags sam/ dper na mi mang po yul gzhan du 'gro ba las 'brog bslad nas lam dang bral te/ lam ma yin par zhugs kyang mi de dag 'brog bslad par mi 'tshal te lam mo snyam nas/ gzhan la lam yin nam ma yin par dri ba'i gnas kyang med do/ /de bzhin du sems can dag sangs rgyas kyi chos kyis bslad de/ de yang dag pa gang lags pa mi mthong na/ de bzhin gshegs pas sngar yang dag pa'i lam bstan te dge slong dag 'di ni tshul khrims nyams pa'o/ /'di ni tshul khrims srung ba'o zhes bka' stsal te/ tshul khrims bca' ba'i rigs na/ ci'i slad du de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa/ yang dag pa'i lam mkhyen cing gzigs pa/ lha'i nang na lha lta bu/ dge ba bcu'i yon tan dang don ston pa la shin tu mkhas pa/ ci'i slad du tshul khrims 'di sngar ma bcas/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu de bzhin gshegs pas sems can la dge ba bcu'i yon tan ston pa yang bden te/ de bzhin gshegs pa ni sems can thams cad la sras sgra gcan 'dzin dang 'dra bar gzigs na ci'i phyir khyod kyis 'di skad du/ bcom ldan 'das kyis sems can dag dmyal bar btang ba ma yin nam zhes smra/ ngas gang zag 'ga' zhig mtshams med pa'i sems can dmyal bar ltung ba'i rgyu dang ldan par gzigs na yang / gang zag de'i phyir bskal pa gcig gam bskal pa gcig 'gribs kyi bar du yang 'jig rten na bzhugs so/ /nga ni sems can thams cad la thugs rje chen po dang ldan pa yin na/ de'i phyir sras lta bur 'du shes pa dag sems can dmyal bar gtong / rigs kyi bu 'di lta ste dper na/ rgyal po'i khams 'di na tshem bu gyon pa dag /gos la bu ga rdol yod na/ gdod lhan pas klon no/ /de bzhin gshegs pa yang
52-1-60b
de dang 'dra ste sems can gang mtshams med pa'i sems can dmyal bar ltung bar 'gyur ba'i rgyu dang rkyen gcig gzigs na/ dge ba'i tshul khrims kyis de srung bar byed do/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na 'khor los sgyur ba'i rgyal po yang sngar sems can la dge ba bcu'i chos kyis 'dul lo/ /phyis mi dge ba spyod pa yod na de la ci rigs su bags kyis chad pas gcod do/ /nyes pa'i chad pas bcad nas gdod 'phrul gyi rgyal po'i chos spyod do/ /rigs kyi bu nga yang de dang 'dra ste/ bstan pa yod kyang sngar ma bcas pa ni/ dge slong dag chos ma yin par spyod du byed na/ gdod ci rigs su bags kyis bcas pas na/ gang chos la mos pa'i skye bo dag ni ston pa'i rjes su mos par 'gyur ro/ /de bas na 'khor de dag gis de bzhin gshegs pa'i chos kyi sku mthong bar gyur to/ /'di lta ste/ 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i 'khor lo rin po che'i ni bsam gyis mi khyab bo/ /de bzhin gshegs pa yang de bzhin du bsam gyis mi khyab ste/ chos dang dge 'dun yang bsam gyis mi khyab la/ chos ston pa dang / chos nyan pa yang bsam gyis mi khyab ste/ 'di ni rten cing 'brel te 'byung ba la mkhas pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' de ltar mtshan nyid rnam pa 'di bzhi'i don rnam par 'byed pa la mkhas pa ni theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i nang na rten cing 'brel te 'byung ba'i don la mkhas pa zhes bya'o/ /de la gzhan yang bdag tshul bzhin du byed pa zhes bya ba ni yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'thob pa'o/ /gzhan tshul bzhin du 'chos pa ni ngas dge slong dag la de bzhin gshegs pa ni rtag pa mi 'pho ba'o zhes bstan pa'o/ /dris pa'i lan btab pa ni 'od srung khyod kyis dris pa'i phyir byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dang / dge slong dang / dge slong ma dang / dge bsnyen dang / dge bsnyen ma la shin tu zab mo'i don rgyas par bstan pa'o/ /rten cing 'brel te 'byung ba'i don ni nyan thos dang / rang sangs rgyas dag shin tu zab mo'i don 'di lta bu mi shes shing yi ge'i
52-1-61a
'bru i lta bu thig le gsum gyis smra ba dang / rnam par grol ba mya ngan las 'da' ba'i shes rab chen po dgongs te gsungs pa'i snying po ma thos pa'i rnams ngas deng 'dir nyan thos pa dag la rnam par phye ste bstan pas shes rab kyi mig bskyed do/ /gal te gang zag la la zhig 'di skad du dngos po rnam pa bzhi po 'di gcig go zhes smra na brdzun du ma gyur tam zhes zer na/ de la 'di skad du nam mkha' ni ci yang med pa ste/ mi g.yo mi 'khrug pa yin na dngos po bzhi po la tha dad pa ci yod na/ de la brdzun zhes byar rung ngam gsol pa ma lags so/ /bcom ldan 'das tshig mang po de dag ni don gcig go/ /'di lta ste stong pa nyid kyi don to/ /bdag dang gzhan tshul bzhin du byed pa dang / dris pa'i lan 'debs pa dang / rten cing 'brel te 'byung ba'i don yang de 'dra ste/ mya ngan las 'das pa chen po dang mnyam par tha mi dad do/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu 'am rigs kyi bu mo gang zhig 'di skad du de bzhin gshegs pa ni mi rtag go/ /ji lta bur mi rtag ce na/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar nyon mongs pa/ thams cad 'gags pas mya ngan las 'da' ba zhes bya ste/ dper na me shi na ci yang med pa bzhin du/ nyon mongs pa thams cad 'gags pa yang de dang 'dra ste/ de la mya ngan las 'das pa zhes bya na/ de la ci'i phyir de bzhin gshegs pa rtag tu gnas pa'i chos can mi 'gyur mi 'pho ba zhes smra 'am/ yang bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar srid pa dang bral bas mya ngan las 'das pa zhes bya ste/ mya ngan las 'das pa de la ni srid pa gang yang med na/ de la ji ltar na de bzhin gshegs pa ni rtag tu gnas pa'i chos can mi 'gyur mi 'pho ba zhes bya/ dper na gos zad de zhig na dngos po ci yang med pa bzhin du mya ngan las 'das pa yang de dang 'dra ste/ nyon mongs pa thams cad 'gags pas dngos po zhes bya ba ci yang med na/ de la ci'i phyir de bzhin gshegs pa ni rtag tu gnas pa'i chos can mi 'gyur mi 'pho ba zhes smra
52-1-61b
'am/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na 'dod pa dang bral te rab tu zhi ba ni mya ngan las 'da' ba zhes bya ste/ dper na mi zhig mgo bo bcad na mgo bo med pa zhes bya ba dang 'dra bar 'dod pa dang bral ba rab tu zhi ba yang de dang 'dra ste/ stong pa ci yang med pas mya ngan las 'das pa zhes bya na/ de la yang ci'i phyir de bzhin gshegs pa ni rtag tu gnas pa'i chos can mi 'gyur mi 'pho ba zhes smra 'am/ gzhan yang bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad nas 'di skad ces bka' stsal to/ /dper na rab tu tsha ba'i lcags/ /tho bas brdungs na tsha ba 'byung / / gyes nas de ma thag tu med/ /de yi gnas kyang shes mi nus/ /yang dag rnam par grol ba yang / /mtshan nyid de dang 'dra ba ste/ /'dod pa thams cad yongs spangs nas/ /srid pa'i 'dam las rab rgal te/ /mi g.yo ba yi gnas thob nas/ /phyin pa'i gnas ni shes mi nus/ / zhes de skad bka' stsal pa de la yang ci'i phyir de bzhin gshegs pa ni rtag tu gnas pa'i chos can mi 'gyur mi 'pho ba'i chos can zhes smra na/ 'od srung de skad du smra ba'i gang zag de ni log par smra ba yin no/ /'od srung khyod kyang de bzhin gshegs pa nyid la 'gog pa dang zad pa'i 'du shes ma skyed cig /'od srung nyon mongs pa 'gags pa ni dngos po zhes mi gdags so/ /de ci'i phyir zhe na/ mthar phyin pa'i phyir rtag pa zhes bya'o/ /tshig 'di ni rab tu zhi ba ste bla na med pa'o/ /mtshan ma thams cad lhag ma ma lus par zad pa'o/ /tshig 'di ni rnam par dkar ba/ rtag pa gnas pa phyir mi ldog pa ste/ de'i phyir na mya ngan las 'das pa la rtag pa gnas pa zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ rtag pa gnas pa mi 'gyur ba'o/ /mi rtag ces bya ba ni nyon mongs pa'o/ /so sor gyes nas med par 'gyur te gnas kyang mi rnyed do zhes bya ba ni/ de bzhin gshegs pas nyon mongs pa thams cad 'gags nas rgyud lnga la mi gnas pa'o/ /de bas na de bzhin gshegs pa ni rtag pa gnas pa'i chos can mi 'gyur mi 'pho ba'o/ /gzhan yang 'od srung sangs rgyas rnams kyi ston pa ni chos
52-1-62a
so/ /de bas na de bzhin gshegs pa yang bkur sti dang mchod pa mdzad do/ /chos rtag pa'i phyir sangs rgyas rnams kyang rtag go/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /gal te nyon mongs pa'i me 'gags pas de bzhin gshegs pa yang 'gags na/ de bzhin gshegs pa ni rtag tu gnas pa ma lags te dper na lcags bsregs pa kha dog dmar po zhi ste mi rnyed pa bzhin du de bzhin gshegs pa'i nyon mongs pa yang de dang 'dra ste/ zhi ba'i gnas kyang mi rnyed do/ /gzhan yang dper na lcags de la tsha ba dang dmar ba zhi nas ma mchis par 'gyur ba bzhin du de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ zhi nas rtag pa med pas nyon mongs pa'i me 'gags nas yongs su mya ngan las 'das par zhugs pas de bzhin gshegs pa ni mi rtag pa'o/ /bka' stsal pa rigs kyi bu lcags zhes bya ba ni bus pa ma rabs la bya ste/ bus pa ma rabs ni nyon mongs pa 'gags kyang /'gags ma thag tu phyis skye bas mi rtag pa zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni de lta ma yin te/ 'gags nas phyir mi skye ba'i phyir rtag pa zhes bya'o/ /'od srung gis gsol pa/ dper na lcags ni kha dog dmar po zhi ba'i 'og tu phyis mer stsal na slar yang kha dog dmar por 'gyur ro/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra na lta nyon mongs pa slar yang skyes te/ nyon mongs pa slar yang skye bas mi rtag pa lags so/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ khyod 'di skad du de bzhin gshegs pa la mi rtag go zhes ma zer cig /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pa ni rtag pa'o/ /rigs kyi bu dper na shing tshig kyang thal ba yod do/ /nyon mongs pa 'gags na mya ngan las 'da' ba yod de/ gos zhig pa 'am mgo bcad pa'am snod chag pa la sogs pa'i dpe dang 'dra ste/ dngos po de dag kyang so so na gos zhig pa dang / mgo bcad pa dang snod chag pa zhes bya ba'i ming yod pa dang 'dra'o/ /'od srung lcags tsha ba grangs kyang phyis tsha bar 'gyur gyi/ de bzhin gshegs pa ni de lta ma
52-1-62b
yin te/ nyon mongs pa bcad nas mthar yongs su bsil bas nyon mongs pa'i me phyis mi skye'o/ /'od srung sems can tshad med pa rnams ni lcags de dang 'dra ste/ ngas zag pa med pa'i shes rab kyi mes sems can de dag gi kun nas nyon mongs pa bsreg par rig par bya'o/ / yang 'od srung gis gsol pa/ shin tu legs so shin tu legs so/ /bdag gis ni deng de bzhin gshegs pa rtag pa lags par legs par thos so// //bam po drug pa/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ 'di lta ste dper na 'khor los sgyur ba'i rgyal po 'chag pa'i phyir pho brang gi phyi rol du song ste/ slas mang po'i 'khor na med kyang 'khor los sgyur ba'i rgyal po de shi'o zhes byar mi rung ngo / /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste 'dzam bu'i gling gi khams 'di na mi snang ste/ mya ngan las 'da' bar zhugs kyang mi rtag go zhes mi bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni nyon mongs pa tshad med pa las byung ste/ mya ngan las 'das par zhugs nas rab tu bde ba'i gnas byang chub kyi yan lag gi me tog la rgyu zhing rab tu bde bas 'tsho'o/ /yang 'od srung gis gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na nga ni yun ring po nas nyon mongs pa'i rgya mtsho las rgal to zhes gsungs na/ gal te bcom ldan 'das nyon mongs pa'i rgya mtsho las rgal lags na/ ci'i slad du grags 'dzin las sras sgra gcan 'dzin lta bu bltam par gyur/ de bas na de bzhin gshegs pa ni nyon mongs pa dang kun nas nyon mongs pa'i rgya mtsho las ma grol ba 'dra na/ bcom ldan 'das de'i rgyu dang de'i rkyen bdag la bshad du gsol/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ khyod de bzhin gshegs pa la yun ring po nas nyon mongs pa'i rgya mtsho las rgal na/ ci'i phyir grags 'dzin las sras sgra gcan 'dzin bltam par gyur/ de bas na de bzhin gshegs pa ni nyon mongs pa dang / kun nas nyon mongs pa'i rgya mtsho chen po las ma rgal ba dang 'dra'o zhes de skad ma smra shig /rigs kyi bu yongs su mya ngan las 'das pa chen po ni don chen po rnam par bzhag pa yin gyis/
52-1-63a
khyed rnams shin tu brtags par nyon te/ gzhan la yang rgya cher ston la the tshom dang 'jigs pa ma skyed cig /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po gang zhig mya ngan las 'das pa chen po la gnas na ri rab ri'i rgyal po ltar mtho zhing che ba yungs kar gyi 'brum bu gcig gi nang du bcug kyang ri rab lhun po la gnas pa'i sems can de dag gcig la gcig dog pa 'am/ phan tshun du bskyod par mi shes so/ /gang 'dul ba'i rigs pa de dag ni byang chub sems dpas ri rab lhun po de yungs kar gyi nang du bcug kyang phyir gnas su bzhag par yang mthong ngo / /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mya ngan las 'das pa chen po la gnas na/ stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams 'di yungs kar gcig gi nang du bcug kyang de na gnas pa'i sems can dag gcig la gcig dog pa'am/ gnas phan tshun du bskyod par mi shes so/ /gang 'dul ba'i rigs pa 'ba' zhig gis ni byang chub sems dpas stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams 'di yungs kar gyi nang du bcug pa dang / phyir bzhag par yang shes so/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mya ngan las 'das pa chen po la gnas pa ni stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams 'di ba spu'i bu ga gcig tu bcug pa nas phyir gnas su bzhag pa'i bar du rgyas par ro/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mya ngan las 'das pa chen po la gnas pa ni stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams 'di blangs te/ khab kyi rtse mo la bzhag gam/ sangs rgyas kyi zhing gzhan du 'phangs kyang de na gnas pa'i sems can thams cad gang nas 'ongs pa dang / gang du song ba mi shes so/ /gang 'dul ba'i rigs pa 'ba' zhig gis ni mthong ba nas phyir gnas su bzhag pa'i bar du shes so/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mya ngan las 'das pa chen po la gnas pa ni phyogs bcu'i stong gsum gyi stong
52-1-63b
chen po'i 'jig rten gyi khams kun lag pa g.yas pas blangs nas rdza mkhan gyi 'khor lo ltar bskor te/ 'jig rten gyi khams rdul phra rab snyed kyi pha rol du 'phangs kyang sems can de dag la gcig tsam yang song ba'am 'ongs par mi tshor te/ gang 'dul ba'i rigs pa 'ba' zhig gis ni mthong ba nas phyir gnas su 'ongs pa'i bar du shes so/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mya ngan las 'das pa chen po la gnas pa ni phyogs bcu'i sangs rgyas kyi zhing tshad med pa thams cad bdag gi khong par bcug kyang de na gnas pa'i sems can dag gcig la gcig gzer cing dog pa'am/ song ba 'am 'ongs pa 'am/ gnas par mi shes te/ gang 'dul ba'i rigs pa 'ba' zhig gis ni mthong ba nas phyir gnas su 'ongs pa'i bar du shes so/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mya ngan las 'das pa chen po la gnas pa ni phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams kun rdul phra rab gcig gi nang du bcug kyang de na gnas pa'i sems can gcig la gcig gzer cing dog pa'am/ song ba dang 'ongs pa mi shes te/ gang 'dul ba'i rigs pa 'ba' zhig gis ni mthong ba nas gnas su phyin pa'i bar du shes so/ /rigs kyi bu de ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mya ngan las 'das pa chen po la gnas pas de lta bu'i mngon par shes pa'i cho 'phrul tshad med pa snyed ston te/ de bas na mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ / de ltar byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mngon par shes pa'i cho 'phrul tshad med par bstan pa de la ni sems can thams cad kyis dpag pa'am/ rig par mi nus na/ khyod kyis de bzhin gshegs pa 'dod chags kyi phyogs la nye bas/ sras sgra gcan 'dzin bltam par shes par ga la rung / rigs kyi bu yun ring po nas mya ngan las 'das pa chen po 'di la gnas nas mngon par shes pa'i cho 'phrul rnam pa sna tshogs ston te stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams na nyi zla phrag brgya dang / 'dzam bu'i gling phrag brgya la rnam pa sna
52-1-64a
tshogs su ston pa ni dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin gyi mdo las rgyas par bstan pa bzhin no/ /ngas stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams 'dzam bu'i gling 'dir yongs su mya ngan 'da' bar bstan kyang mthar yongs su mya ngan las 'das pa ma yin no/ /'dzam bu'i gling 'dir yum gyi lhums su bltam pa bstan pa yang / yab dang yum nga la sras su 'du shes gzhag par bya ba'i phyir yin gyi/ nga'i sku ni mthar 'dod chags 'dus pa las skyes pa ma yin no/ /nga ni bskal pa yun ring po tshad med pa'i bar du 'dod pa yongs su spangs pas/ nga'i sku 'di ni chos kyi sku ste/ 'jig rten pa'i rjes su mngal du zhugs pa bstan pa yin no/ /rigs kyi bu 'dzam bu'i gling 'dir lum bi'i tshal du yum lha mdzes kyi lhums nas bltam ste/ bltam ma thag tu shar phyogs su gom pa bdun bor nas/ 'di skad du nga ni lha dang / mi dang lha ma yin du bcas pa'i nang na mchog tu gyur/ phul du gyur/ gtso bor gyur to zhes smra ste/ yab dang yum dang / 'jig rten du bcas pa lha dang / mis mthong ba thams cad dga' nas ngo mtshar rmad kyi sems skyes so/ /mi thams cad kyis ni nga la bus pa chung ngur 'dzin te/ nga'i sku 'di ni bskal pa tshad med pa nas nyon mongs pa'i chos de lta bu dang bral lo/ /de bzhin gshegs pa'i sku ni chos kyi sku ste sha dang khrag dang rgyus pa dang / rtsa dang rus pa dang / rkang las bsgrubs pa'i lus ma yin mod kyi/ 'jig rten pa'i rjes su bus pa chung ngu'i lus bstan to/ /lho phyogs su gom pa bdun bor nas sems can tshad med pa la bla na med pa'i bsod nams kyi zhing mngon par bstan to/ /nub phyogs su gom pa bdun bor ba ni skye ba zad pa dang / rga ba dang / 'chi ba med pa'i sku tha ma bstan pa'i phyir ro/ /byang phyogs su gom pa bdun bor ba ni srid pa'i 'khor ba thams cad las grol bar bstan to/ /shar phyogs su gom pa bdun bor ba ni sems can gyi ston pa yin par mngon par bstan pa yin no/ /phyogs mtshams bzhir gom pa bdun bdun bor ba ni nyon mongs pa rnam pa sna tshogs dang bdud rnam bzhi
52-1-64b
yongs su bcom ste/ de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs par mngon par sangs rgyas pa bstan pa'o/ /bla ma phyogs su gom pa bdun bor ba ni gang mi gtsang ba'i dngos po thams cad kyis mi gos te/ nam mkha' lta bur gyur pa bstan pa'o/ /'og ma'i phyogs su gom pa bdun bor ba ni chos kyi char gyis sems can dmyal ba'i me gsad de/ sems can de dag rab tu bde ba myong ba dang / tshul khrims ngan pa can la ba mo dang ser ba lta bu bstan pa'o/ /'dzam bu'i gling du skyes nas zhag bdun lon pa dang / skra bregs pa bstan te/ mi thams cad kyis ni nga la bus par 'dzin to/ /thog ma skra 'dreg pa na/ 'jig rten du bcas pa lha dang / mi dang bdud dang tshangs pa dang / bram ze la sogs pa gang gis kyang / nga'i spyi gtsug gi mtshan yang mthong bar mi nus na/ gri thogs te nga'i skra 'dreg pa lta ci smos/ gri thogs te nga'i spyi gtsug 'dreg pa ni gnas med do/ /nga yun ring po nas bskal pa tshad med pa'i bar du skra dang kha spu bregs te/ da yang 'jig rten pa'i rjes su skra bregs pa bstan pa yin no/ /nga thog ma bltam nas yab dang yum gyis nga lha la bstan pa'i phyir lha'i rten gyi nang du khrid nas lha dbang sgyur chen po la bstan pa na/ lha dbang sgyur chen pos nga mthong ba'i tshe thal mo sbyar te bsti stang dang bcas pas phyogs gcig tu 'greng ngo / /nga ni yun ring po nas bskal pa tshad med pa'i bar du lha'i rten gyi nang du 'gro ba spangs mod kyi 'jig rten pa'i rjes su 'thun par bya ba'i phyir de yang bstan to/ /nga ni 'dzam bu'i gling du rna ba phug pa yang bstan te/ sems can thams cad kyis yang dag par nga'i rna ba dbug nus pa med de/ 'jig rten pa'i rjes su 'thun par bya ba'i phyir de yang mngon par bstan to/ /rin po che las rna cha seng ge can byas te/ nga'i rna ba la btags mod kyi/ nga ni bskal pa tshad med pa'i bar du brgyan pa'i rgyan yongs su spangs te/ 'jig rten pa'i rjes su 'thun par bya ba'i phyir de yang bstan to/ /yi ge'i grwar yig rtsis kyang bslabs te/ nga ni bskal pa tshad med pa'i bar du phun sum tshogs pa dang ldan pas khams
52-1-65a
gsum du brtags na sems can gang yang nga'i slob dpon du 'gyur ba med mod kyi/ 'jig rten pa'i rjes su 'thun par bya ba'i phyir bslab pa'i grwar zhugs pa yang bstan to/ /de bas na de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas zhes bya'o/ / glang po che'i rkya bslab pa dang / rta gdul ba dang / stobs rgol ba dang / nyam rtsal rnam pa sna tshogs sbyang ba'i bar du bstan to/ /'dzam bu'i gling du rgyal tshab kyang bstan te/ sems can dag nga la rgyal tshab tu bzung nas/ 'dod pa lnga la rab tu longs spyod par yang mthong ngo / / nga ni bskal pa tshad med pa'i bar du 'dod pa lnga'i bde ba yongs su spangs mod kyi/ 'jig rten pa'i rjes su de yang bstan to/ /mtshan mkhan gyis nga'i mtshan bltas pa na/ gal te rab tu ma byung na 'khor los sgyur ba'i rgyal por gyur te/ 'dzam bu'i gling la dbang sgyur ro zhes sems can thams cad yid ches so/ /nga ni bskal pa tshad med pa'i bar du 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i thabs btang ste/ chos kyi 'khor los sgyur ba'i rgyal por zhugs so/ /'dzam bu'i gling na bud med mang po dang 'dod pa lnga spangs te/ rga ba dang na ba dang / 'chi ba dang / dge sbyong mthong nas rab tu byung ba bstan pas sems can thams cad kyis rgyal tshab bzang sbyin gdod rab tu 'byung ngo zhes zer ro/ /nga ni bskal pa tshad med pa'i bar du rab tu byung ste lam bsgoms kyang / 'jig rten pa'i rjes su 'thun par bya ba'i phyir de yang mngon par bstan to/ /ngas 'dzam bu'i gling du khyim nas khyim ma yin par rab tu byung nas bsnyen par rdzogs te lam la shin tu nan tan byas pas/ rgyun du zhugs pa'i 'bras bu dang / lan cig phyir ldog pa'i 'bras bu dang / phyir mi ldog pa'i 'bras bu dang / dgra bcom pa'i 'bras bu'i bar du thob pa bstan te/ so so'i skye bo dag ni dgra bcom pa'i 'bras bu thob par mi dka' ste sla ba zhig go snyam du sems so/ /nga ni bskal pa grangs med pa'i snga rol du dgra bcom pa'i 'bras bu thob kyang sems can gdul ba'i phyir de yang bstan to/ /snying po byang chub kyi shing drung du
52-1-65b
rtswa bting ba la 'dug nas bdud kyi ris rnams btul te/ so so'i skye bo dag ni ngas gdod snying po byang chub kyi shing drung du bdud kyi ris rnams btul snyam sems te/ nga ni bskal pa grangs med pa'i snga rol du bdud thams cad btul zin mod kyi/ sems can ma dul ba dag gdul ba'i phyir bdud btul ba de yang mngon par bstan to/ /ngas ni bshang gci che chung dang / dbugs phyi nang du rgyu ba yang bstan pas so so'i skye bo dag ni nga la bshang gci che chung dang dbugs phyi nang du rgyu ba yod snyam sems te/ nga'i sku 'di bsod nams kyi 'bras bu yin pas de lta bu'i bshang gci che chung dang dbugs phyi nang du rgyu ba'i bag med kyang 'jig rten pa'i rjes su 'thun par bya ba'i phyir de yang mngon par bstan to/ /ngas ni pha rol pos sbyin pa byin pa blangs pa yang bstan te/ nga'i sku 'di la ni bkres pa 'am skom pa'i bag med do/ / 'on kyang 'jig rten pa'i rjes su 'thun par bya ba'i phyir de yang mngon par bstan to/ /gzhan yang so so'i skye bo dang 'thun par nyal ba dang gnyid log pa yang bstan te/ nga ni bskal pa grangs med pa'i bar du shin tu zab mo'i shes rab dang ldan te/srid pa gsum dang yongs su bral yang / 'gro ba dang sdod pa dang / spyod lam dang / glad pa na ba dang / lto na ba dang / rgyab na ba dang / 'brum bu dang / bkrus pa dang / rkang pa 'khru ba dang / lag pa 'khru ba dang / gdong 'khru ba dang / kha 'khru ba dang / so shing 'cha' ba'i bar du bstan te/ so so'i skye bo dag ni nga la de dag kun yod do zhes sems te/ nga'i sku la ni de dag gang yang med do/ /nga'i zhabs pad mo ltar yongs su dag cing zhal gyi dri me tog ud pa la bro yang so so'i skye bo dag ni nga la gang zag snyam du sems te/ yang dag par nang ni gang zag ma yin no/ / nga yang tshem bu gyon cing 'khru ba dang / 'tshed pa dang / 'chag par bstan te/ nga ni sngon yun ring po nas gos mi dgos par gyur to/ /so so'i skye bo dag ni sgra gcan 'dzin la nga'i bu snyam/ rgyal po zas gtsang ma ni nga'i yab snyam/ lha mdzes ni nga'i yum snyam/ 'jig rten
52-1-66a
gyi bde ba la yang longs spyad nas dngos po de dag thams cad btang ste/ rab tu byung nas lam la nan tan du byed do snyam sems so/ /gzhan yang kha cig ni rgyal po chen po'i rgyal tshab thu bo gau ta ma'i rigs chen po la gtogs pa'i 'jig rten gyi bde ba thams cad spangs nas 'jig rten las 'da' ba'i chos tshol lo snyam ste/ nga ni yun ring po nas 'jig rten gyi 'dod pa'i dngos po thams cad yongs su spangs te/ de dag thams cad ni bstan pa tsam du zad do/ /rigs kyi bu nga ni 'dzam bu'i gling 'dir yang dang yang mya ngan las 'das pa bstan kyang / mthar yongs su mya ngan las 'das pa ma yin te/ so so'i skye bo dag ni de bzhin gshegs pa yang dag par 'gog pa zad do snyam ste/ de bzhin gshegs pa ni mthar zad pa ma yin pas rtag tu gnas pa'i chos can mi 'gyur mi 'pho ba'i chos can du rig par bya'o/ /rigs kyi bu mya ngan las 'das pa chen po zhes bya ba ni/ sangs rgyas bcom ldan 'das rnams kyi chos kyi dbyings so/ /gzhan yang ngas 'dzam bu'i gling 'dir 'jig rten du mngon par 'byung ba bstan te/ so so'i skye bo dag ni da gdod mngon par sangs rgyas so snyam sems te/ nga ni bskal pa grangs med pa'i bar du bya ba thams cad byas kyang 'jig rten pa'i rjes su 'dzam bu'i gling 'dir gdod mngon par sangs rgyas pa bstan to/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir tshul khrims ma bsdams te rtsa ba bzhi yang nyams pa bstan pas so so'i skye bo dag ni yang dag par ngas tshul khrims nyams so snyam du sems kyang / nga ni bskal pa tshad med pa'i bar du tshul khrims bsrungs pa la nyams pa med do/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir log sred can du bstan te/ so so'i skye bo dag ni thams cad kyis nga la log sred can yin par sems kyang / nga ni yang dag par log sred can ma yin no/ /gal te log sred can yin na ji ltar bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas par gyur/ nga yang 'dzam bu'i gling 'dir dge 'dun 'dum pa'i dbyen byas pa bstan te/ so so'i skye bo dag ni nga la dge 'dun 'dum pa'i dbyen byas so snyam du sems kyang / ngas rnam par bltas na 'jig
52-1-66b
rten du bcas pa lha dang mi'i nang na dge 'dun 'dum pa'i dbyen byed nus pa ma mthong ngo / /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir dam pa'i chos yongs su srung ba bstan te/ so so'i skye bo dag ni nga la chos srung ba yin no snyam nas/ thams cad ngo mtshar du gyur te/ sangs rgyas rnams kyi chos nyid de yin pas de la ni ngo mtshar du mi bya'o/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir bdud sdig to can gyi lus su bstan te/ so so'i skye bo dag ni yang dag par nga la bdud sdig to can yin no zhes sems kyang / nga ni bskal pa tshad med pa'i bar du bdud kyi las dang yongs su bral te/ pad mo ltar yongs su dag pa la 'go ba med do/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir bud med kyi lus kyis sangs rgyas pa bstan te/ so so'i skye bo dag ni 'di ltar ngo mtshar che ste/ bud med kyis bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas so snyam du sems te/ de bzhin gshegs pa ni nam du bud med kyi lus mi len kyang sems can tshad med pa snyed gdul ba'i phyir bud med kyi gzugs su bstan to/ /sems can thams cad la thugs brtse ba'i phyir gzugs byad rnam pa sna tshogs bstan pa yin no/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir lam rgyud bzhir skye ba bstan te/ nga ni yun ring po nas lam gyi rgyud du 'gyur ba'i rgyun bcad do/ /las kyi rgyus lam rgyud bzhir lhung nas sems can de dag gdul ba'i phyir de dag tu skye ba yang mngon par bstan to/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir tshangs pa'i lha'i rgyal po byas te/ gang tshangs pa'i lha la rjed pa dag yang dag pa'i chos la dgod pa'i phyir gyi/ yang dag par tshangs pa ni ma yin yang so so'i skye bo dag ni nga la yang dag par tshangs pa'i lha'i rgyal po snyam sems te/ lha'i gzugs su lha gzhan dag tu bstan pa yang de bzhin no/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir bud med sbrul 'tshong ma'i gnas su 'gro ba bstan te/ nga la ni yang dag par 'dod chags pa'i 'du shes med la/ pad mo ltar yongs su dag cing cis kyang mi 'go yang sems can gang 'dod chags kyis zil gyis non pa dag /lam srang bzhi mdor dam pa'i chos bstan pa'i phyir gyi/ nga la yang dag par 'dod chags kyi sems med
52-1-67a
kyang / so so'i skye bo dag ni nga la bud med kyi dbang byed do snyam sems so/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir gos sngon po gyon pa'i rigs su 'gro ba bstan te/ de yang bran mor gyur pa yang dag pa'i chos la dgod pa'i phyir gyi/ nga la ni yang dag par gos sngon po gyon pa'i gnas su lhung ba'i las med par rig par bya'o/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir slob dpon lta bur bstan te/ bus pa gzhon nu shed ma bye ba yang dag pa'i chos la dgod pa'i phyir ro/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir chang 'thung ba dang / rgyal po'i gnas dang / pham rgyal gyi phyir thab mo byas pa yang bstan te/ de yang sems can de dag gdul zhing bsgral ba'i phyir gyi/ nga la ni de lta bu'i las ngan pa med kyang / so so'i skye bo dag ni nga la de lta bu'i las kyang byed do snyam sems so/ /nga yang yun ring por dur khrod na bya rgod kyi lus su bstan te/ de yang bya thams cad bsgral ba'i phyir gyi/ so so'i skye bo dag ni nga la yang dag par bya rgod kyi lus su sems te/ nga ni yun ring po nas las de lta bu dang bral yang bya rnams bsgral ba'i phyir de yang mngon par bstan to/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir sems can tshad med pa/ gdul zhing dam pa'i chos la dgod pa'i phyir khyim bdag gi lus kyang bstan to gzhan yang rgyal po dang / blon po dang / rgyal bu dang / blon po chen por gyur te/ de dag kun tu yang gtso bo dang phul du gyur cing / dam pa'i chos la nan tan bya ba'i phyir rgyal po'i thabs su yang zhugs so/ /nga yang 'dzam bu'i gling 'dir nad kyi bskal pa byung nas/ sems can mang po nad kyis rnam par gzir ba dag sman gyis gsos te/ de'i 'og tu dam pa'i chos bstan nas bla na med pa'i byang chub la bkod de/ so so'i skye bo dag ni nad kyi bskal pa byung snyam sems so/ /gzhan yang 'dzam bu'i gling 'dir mu ge'i bskal pa byung ba na/ de dag ci 'dod pa bzhin bza' ba dang btung ba byin nas gdod dam pa'i chos bstan te/ bla na med pa'i byang chub la bkod do/ /gzhan yang 'dzam bu'i gling 'dir mtshon gyi bskal pa byung ba na/ de la dam pa'i chos bstan te/ dgrar 'khon du 'dzin pa spangs nas/ bla na med
52-1-67b
pa'i byang chub la bkod do/ /gzhan yang rtag par 'dzin pa dag la mi rtag pa'i 'du shes bstan pa dang / bde bar 'du shes pa la sdug bsngal ba'i 'du shes bstan pa dang / bdag tu 'du shes pa dag la bdag med par bstan pa dang / yongs su dag par 'du shes pa dag la yongs su ma dag pa'i 'du shes bstan pa'i phyir ro/ /sems can gang zhig khams gsum la chags na de la dam pa'i chos bstan te gnas de spong bar byed do/ /sems can gdul zhing bsgral ba'i phyir bla na med pa'i dam pa'i chos sman lta bu ston to/ /kun tu nyon mongs pa'i shing thams cad gcad pa'i phyir bla na med pa'i chos kyi sman gyi shing bskyed do/ /mu stegs can gyi rnams gdul zhing bsgral ba'i phyir yang dag pa'i chos ston to/ /sems can thams cad kyi ston par mngon par bstan kyang thog ma nas sems can gyi ston pa'o snyam du mi dgongs so/ /bus pa ma rabs bsgral ba'i phyir de dag tu 'gro ba yang mngon par ston te/ chos bstan pa'i phyir gyi/ las ngan pas de'i lus len pa ni ma yin no/ /de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ni de ltar yongs su mya ngan las 'das pa chen po la bde bar gnas pa ste/ de bas na rtag tu gnas pa mi 'gyur ba'i chos can zhes bya'o/ /ji ltar 'dzam bu'i gling ltar shar gyi lus 'phags gling dang / nub kyi ban glang spyod dang / byang gi sgra mi snyan yang de bzhin du rgyas par ro/ /gling bzhi na ji lta ba bzhin du stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams kyang de bzhin te/ srid pa nyi shu lnga po ni ji ltar dpa' bar 'gro ba'i mdo las rgyas par bstan pa bzhin no/ /don de lta bas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po gang zhig yongs su mya ngan las 'das pa chen po la bde bar gnas na mngon par shes pa'i rdzu 'phrul 'di lta bu ston pa la 'jigs pa med do/ /'od srung rkyen de lta bas na khyod kyis sgra gcan 'dzin la sangs rgyas kyi sras yin no zhes ma zer cig /de ci'i phyir zhe na/ ngas sngon bskal pa tshad med pa'i bar du srid pa'i 'dod pa dang bral bas de bas na de bzhin gshegs pa ni rtag tu gnas pa'i chos can mi 'gyur mi
52-1-68a
'pho ba zhes bya'o/ /'od srung gis yang gsol pa/ ci'i slad du de bzhin gshegs pa la rtag tu gnas pa'i chos can zhes bgyi/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na me mar gum nas gnas dang phyogs kyang ma mchis pa de bzhin du de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ mya ngan las 'das nas gnas dang phyogs ma mchis pa yang de bzhin no zhes ma gsungs sam/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu khyod 'di skad du ji ltar me mar shi na gnas dang phyogs med pa bzhin du de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ mya ngan las 'das nas gnas dang phyogs kyang med do/ /zhes ma zer cig /rigs kyi bu 'di lta ste dper na/ skyes pa 'am bud med gcig me mar 'dzugs na/ mar gyi snod che chung las mar gyis bkang ste 'dzugs so/ /ji srid mar yod kyi bar du ni snang ba yang yod do/ /ci ste mar zad na snang ba yang med par 'gyur ro/ /snang ba med par gyur pa ni nyon mongs pa zad pa lta bu'o/ /snang ba zad de med par song yang me mar gyi snod med par 'gyur ba ma yin te/ de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ nyon mongs pa zad de med kyang chos kyi sku ni rtag tu yod do/ /rigs kyi bu de khyod kyi yid la ji snyam snang ba dang / me mar gyi snod cig car med par 'gyur ram/ 'od srung gis gsol pa/ ma lags so/ /bcom ldan 'das cig car ma mchis pa ma lags kyang mi rtag par 'dra'o/ /ci ste chos kyi sku mar gyi snod dang 'dra na/ mar me'i snod kyang mi rtag pas chos kyi sku yang de dang 'dra bar mi rtag par 'gyur ro/ /rigs kyi bu khyod de skad ces ma smra shig /'jig rten na snod ces bya bar grags pa dang / sangs rgyas bcom ldan 'das kyi bla na med pa'i chos kyi snod ces bya ba snod ni mi rtag pa yin yang de bzhin gshegs pa ni ma yin no/ /chos thams cad la mya ngan las 'da' ba ni rtag pa ste/ de bzhin gshegs pa'i ngo bo nyid yin pas rtag pa zhes bya'o/ /gzhan yang rigs kyi bu me mar zad ces bya ba ni dgra bcom pa'i mya ngan las 'da' ba la bya'o/ /'dod pa'i nyon mongs pa thams cad med par byas pas na me mar
52-1-68b
zad pa lta bu'o/ /lan cig phyir mi ldog pa ni 'dod pa dang bcas pa ste/ 'dod pa dang bcas pas me mar zad pa lta bu zhes byar mi rung ngo / /de bas na ngas sngon mtshan ma dgag pa'i phyir me mar zad pa lta bu'o/ /zhes bshad kyi/ yongs su mya ngan las 'das pa chen po ni me mar zad pa lta bu ma yin no/ /lan cig phyir mi ldog ces bya ba ni yang dang yang ldog pa ma yin/ srid pa nyi shu lnga por phyir mi ldog cing / lus mnam po dang / lus srin can dang / lus gdug pa can mi len pas na phyir mi ldog pa zhes bya'o/ /lus yang len pa ni phyir ldog pa zhes bya yang lus mi len pa ni phyir mi ldog pa zhes bya'o/ /song ba dang ldog pa yod pas phyir ldog pa zhes bya/ song ba dang ldog pa med pas phyir mi ldog pa zhes bya'o/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das sangs rgyas bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar dgongs te gsungs pa'i snying po mchis so zhes bgyi ba'i don de lta ma lags so/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas bcom ldan 'das la dgongs te gsungs pa'i brjod pa ni mnga'i/ dgongs te gsungs pa'i snying po zhes bgyi ba ni ma mchis so/ /dper na sgyu ma mkhan zhig gis shing gi 'khrul 'khor gyi mi zhig bgyis na/ shing gi mi de ni kun gyis kyang mthong bar rung gi brkyang ba dang / bskum pa dang / dgye ba dang / rgu ba ni nang nas bsgyur bar mi 'tshal to/ /sangs rgyas kyi chos ni de lta bu ma lags te/ sems can thams cad kyis mthong zhing shes par bgyi ba lags na/ ci'i slad du sangs rgyas bcom ldan 'das kyis dgongs te gsungs pa'i snying po mchis zhes gsungs/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ shin tu legs so shin tu legs so/ /rigs kyi bu khyod kyis smras pa bzhin te/ de bzhin gshegs pa la yang dag par na dgongs te gsungs pa'i snying po med do/ /de ci'i phyir zhe na 'di lta ste/ ston gyi zla ba nya ba ni steng gi nam mkha' la shin tu gsal bar snang bas bsgribs pa med pa'i phyir skye bo thams cad kyis mthong ngo / /de bzhin gshegs pa'i bka' yang de dang 'dra bar shin tu gsal zhing rnam par dag
52-1-69a
kyang / byis pa ma rabs kyis mi shes pa'i phyir na dgongs te gsungs pa'i snying po zhes bya'o/ /mkhas pa shes rab can dag gis khong du chud pas gsang ba zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na mi zhig gser dngul mang du bsags te/ srang grangs med par phyin kyang ser sna byed de/ dbul phongs pa la sbyin pa mi byed pa ni stsogs pas gsang ba'i mdzod ces bya'i/ de bzhin gshegs pa ni de lta bu ma yin te/ bskal pa tshad med pa'i bar du dam pa'i chos rin po che tshad med pa bsags pa ser sna med par sems can thams cad la rtag tu sbyin pa byed na ci'i phyir de bzhin gshegs pa la dgongs te gsungs pa'i snying po yod ces bya/ rigs kyi bu 'di lta ste dper na/ mi zhig dbang po ma tshang ba/ mig ya gcig gam/ lag pa ya gcig gam/ rkang pa ya gcig ma tshang na ngo tsha ba'i phyir gzhan gyis mi mthong bar byed pas gsang ba zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni de lta bu ma yin te dam pa'i chos thams cad phun sum tshogs te nyams pa med pas skye bo kun mthong bar byed na/ ci'i phyir de bzhin gshegs pa la dgongs te gsungs pa'i snying po yod ces bya/ rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na mi dbul po zhig la bu lon mang po chags na/ bu lon ded pas 'jigs te mi mthong bar bya ba'i phyir na gsang ba zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni de lta bu ma yin te/ sems can thams cad la 'jig rten gyi chos kyang ma chags la/ sems can la 'jig rten las 'das pa'i chos chags kyang mi gsang ngo / /de ci'i phyir zhe na/ sems can thams cad la bu gcig pa dang 'dra bar dgongs te bla na med pa'i chos 'byed cing ston to/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na khyim bdag phyug po zhig la bu gcig las med de shin tu sdug cing byams na/ rin po che ci bdog pa thams cad ston to/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ sems can thams cad la bu gcig pa dang 'dra bar gzigs so/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ 'jig rten na mi dag ni pho mo'i mtshan mi sdug pa'i phyir gos kyis 'gebs pas na gsang ba zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni de lta bu ma yin te/ dbang po las ring du gyur te/
52-1-69b
dbang po'i pha rol tu gyur pas gsang zhing gab pa med do/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ bram ze dag ni tshig tu smra ba'i gtsug lag thams cad rgyal rigs dang gdol rigs kyis thos par mi 'dod do/ /de ci'i phyir zhe na/ smra ba'i gtsug lag la nyes pa'i skyon yod pa'i phyir ro/ / de bzhin gshegs pa'i dam pa'i chos ni de lta ma yin te/ thog ma dang tha ma dang / bar du yang dge bas gsang ba zhes byar mi rung ngo / /rigs kyi bu dper na khyim bdag gcig la bu gcig las med de shin tu sdug cing byams pa'i phyir slob dpon gyi gan du khrid nas bslab pa slob tu bcug na/ myur du mi lobs su dogs pas sdug pa'i phyir khyim du khrid nas nyin mtshan du brtson 'grus bskyed de/ yi ge phyed slob cing ston gyi/ gtsug lag chen po mi ston to/ /de ci'i phyir zhe na/ na so gzhon la shed ma rdzogs pas ldob pa'i mthu med pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu khyim bdag des yi ge phyed bslabs na/ bu des de'i tshe gtsug lag chen po shes shing rtogs par 'gyur ram/ gsol pa/ ma lags so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ khyim bdag des bu de la gsang ba yin nam/ gsol pa ma lags so/ /bcom ldan 'das de ci'i slad du zhe na/ bu na so gzhon te mi ldob pa'i slad du ma bstan gyi/ ser sna byas te gsang ba'i slad du ma bstan pa ni ma lags so/ de ci'i slad du zhe na/ ser sna'i sems dang bcas pa ni gsang ba zhes bgyi na/ de bzhin gshegs pa ni de lta bu ma lags te/ dgongs te gsungs pa'i snying po mchis zhes bgyir mi rung ngo / /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ shin tu legs so shin tu legs so/ /rigs kyi bu khyod kyis smras pa bzhin te/ zhe sdang gi sems dang / phrag dog dang ser sna'i sems dang bcas pa ni gsang ba zhes bya'i/ de bzhin gshegs pa la ni zhe sdang ba dang / phrag dog dang / ser sna'i thugs mi mnga' bas na gsang ba yod do zhes byar mi rung ngo / /rigs kyi bu khyim bdag ces bya ba ni de bzhin gshegs pa lta bu'o/ /bu gcig pa zhes bya ba ni sems can thams cad la bya ste/ de bzhin gshegs pa ni sems can thams cad la bu
52-1-70a
gcig pa dang 'dra bar gzigs so/ /bu slob pa ni nyan thos kyi nye gnas lta bu'o/ /yi ge phyed ces bya ba ni yi ge sde dgu po lta bu'o/ /gtsug lag chen po zhes bya ba ni shin tu rgyas pa theg pa chen po'i mdo sde lta bu'o/ /nyan thos kyi rnams la shes rab kyi mthu med pas de bzhin gshegs pas yi ge phyed lta bu mdo sde dgu po bshad kyi gtsug lag chen po lta bu shin tu rgyas pa theg pa chen po'i mdo sde ma bshad do/ /rigs kyi bu khyim bdag gi bu shed rdzogs te ldob pa'i mthu yod bzhin du gtsug lag chen po ma bslabs na gsang ba zhes bya'o/ /nyan thos kyang gal te theg pa chen po'i gtsug lag ldob pa'i mthu yod par gyur la/ de bzhin gshegs pas ser sna mdzad de ma bstan na de bzhin gshegs pa la dgongs te gsungs pa'i snying po yod ces byar rung ngo / /de bzhin gshegs pa ni de lta bu ma yin te/ de bas na de bzhin gshegs pa la dgongs te gsungs pa'i snying po med do/ /ji ltar khyim bdag des sngar bu de la yi ge phyed po bstan nas de'i 'og tu gtsug lag chen po ston pa bzhin du/ de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ nye gnas rnams la sngar yi ge phyed lta bu mdo sde dgu po bstan nas de'i 'og tu gtsug lag chen po ston pa ni 'di lta ste/ de bzhin gshegs pa ni rtag tu gnas pa'i chos can mi 'gyur mi 'pho ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ dper na dbyar gyi dus su char sprin chen po langs te/ char pa chen po bab na zhing pa zhing las byed pa sa bon mang du btab pa rnams kyis ni lo thog mang du thob par 'gyur ro/ /gang sa bon nyung ngu btab pa rnams kyis ni lo thog nyung ngu thob ste/ de ni klu'i rgyal pos nyes pa ma yin la/ klu'i rgyal pos gsang ba yang ma yin no/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ chos chen po'i char yongs su mya ngan las 'das pa chen po phab pas sems can gang dge ba'i 'bras bu bskyed pa dag ni shes rab kyi myu gu dang 'bras bu thob par 'gyur/ dge ba'i sa bon med pa ni ci yang ma thob ste/ ci yang ma thob pa ni de bzhin gshegs pas nyes pa ma yin la/de bzhin gshegs pa la yang dag par na gsang ba
52-1-70b
yang med do/ /'od srung gis yang gsol pa/ bdag gis ni sangs rgyas bcom ldan 'das la dgongs te gsungs pa'i gsang ba'i snying po ma mchis par rtogs na/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar gtsug lag chen po ni de bzhin gshegs pas rtag tu gnas pa'i chos can mi 'gyur mi 'pho ba lta bu'o zhes bgyi ba de mi rung ngo / /de ci'i slad du zhe na/ sngon bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad pa 'di skad ces gsungs so/ /de bzhin gshegs dang rang rgyal dang / /nyan thos pa yi nye gnas kyang / /mi rtag pa yi lus 'dor na/ /bus pa ma rabs smos ci dgos/ /zhes gsungs la/ da 'dir rtag tu gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba zhes gsungs pa'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ /ngas ni nyan thos pa'i nye gnas thams cad la yi ge phyed po bstan pa'i phyir tshigs su bcad pa de skad ces gsungs pa yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang rgyal po rab tu sde 'pham byed kyi ma shi ba na/ rgyal po mya ngan gyis non te rab tu ngu zhing / yid la gcags bzhin du nga gang na bar 'ongs nas ngas rgyal po la mkhyen bzhin du rgyal po chen po ci'i phyir rab tu sdug bsngal zhing yi mug par gyur ces dris na/ rgyal pos gsol pa/ btsun mo chen mo deng tshe'i bya ba byas te/ gal te su zhig gis bdag gi ma'i tshe slar bzlog na/ bdag gis rgyal thabs dang / bal glang dang rta dang / rin po che sna bdun dang / lus dang srog kyang 'bul lo zhes smras so/ /ngas rgyal po de la 'di skad du rgyal po chen po mya ngan gyis yid gdungs par ma byed cig /sems can thams cad tshe zad de shi zhes bya ba yod do/ /sangs rgyas dang rang sangs rgyas dang nyan thos rnams kyang lus 'dor na/ bus pa ma rabs lta ci smos te/ rigs kyi bu ngas rgyal po de'i mya ngan bsang ba'i phyir yi ge phyed po'i tshigs su bcad pa de dag gsungs pa yin no/ /ngas da nyan thos kyi nye gnas rnams la gtsug lag chen po bstan te/ de bzhin gshegs pa ni rtag tu gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba'o/ /zhes gsungs pa la/ de la gang zag la la zhig gis de bzhin gshegs pa mi
52-1-71a
rtag ces zer na de'i lce ci ste chad par ma gyur/ 'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das kyis yang tshigs su bcad pa la 'di skad ces ma gsungs sam/ ci yang sogs pa med cing / /zas kyi tshod kyang shes pa/ /mkha' la bya 'phur bzhin te/ /rjes ni sus kyang mi chod/ /ces bgyi ba'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis dkyil 'khor 'di'i nang na ci yang mi sogs zhes bgyi ba ni gang lags/ zas kyi tshod 'dzin pa ni gang lags/ nam mkha' la bya 'phur ba ltar rjes mi rnyed pa de lta bu ni su/ song ba de yang phyogs gang du phyin par gyur/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ sogs pa zhes bya ba ni nor bu rin po che'o/ /rigs kyi bu sogs pa la rnam pa gnyis te/ 'dus byas dang 'dus ma byas pa'o/ /'dus byas kyi sogs pa ni nyan thos kyi spyod pa la bya'o/ /'dus ma byas pa'i sogs pa ni de bzhin gshegs pa'i spyod pa'o/ /rigs kyi bu dge 'dun la yang rnam pa gnyis te/ 'dus byas dang 'dus ma byas pa'o/ /'dus byas kyi dge 'dun zhes bya ba ni nyan thos so/ /nyan thos kyi dge 'dun zhes bya ba ni sogs pa med pa'o/ /ci mi sogs zhe na bran pho dang bran mo dang / chos ma yin pa'i dngos po bang mdzod dang khre 'bras dang / til dang zar ma dang / sran ma che chung la sogs pa mi sogs pa'o/ /de la gang zhig gis 'di skad du de bzhin gshegs pas bran pho dang / bran mo dang las byed pa'i mi la sogs pa 'chang du gnang ngo zhes zer na/ de'i lce lkugs par 'gyur ba'i rigs so/ /nga'i nyan thos kyi nye gnas dag ni mi sogs pa zhes kyang bya/ zas kyi tshod shes pa zhes kyang bya ste/ gang zas la chags pa ni chog mi shes pa zhes bya/ gang zas la ma chags pa ni chog shes pa zhes bya'o/ /rjes mi chod ces bya ba ni bla na med pa'i byang chub la bsnyen pa ste/ gang zag de ni ngas gsungs pa ltar song mod kyi/ phyin pa'i gnas med do/ /'od srung gis yang gsol pa/ 'dus byas kyi dge 'dun la yang mi sogs pa zhes bgyi na/ 'dus ma byas pa'i dge 'dun lta ci smos te/ de ni de bzhin
52-1-71b
gshegs pa la bgyi na/ de bzhin gshegs pa la sogs pa ga la zhig mchis/ sogs pa zhes bgyi ba ni gsang ba'am sbed pa la bgyi na/ de bzhin gshegs pa ni gsung la ser sna mi mnga' bas gsang ba zhes bgyir mi rung ngo / /rjes mi chod ces bya ba ni 'di lta ste/ mya ngan las 'das pa'o/ /mya ngan las 'das pa nyi zla dang skar ma dang / gza' skar dang / grang ba dang / tsha ba dang rlung dang char pa dang / skye ba dang rga ba dang / na ba dang 'chi ba dang / srid pa nyi shu lnga po yang ma mchis la/ mya ngan dang sdug bsngal dang / nyon mongs pa dang bral ba'o/ / de ltar mya ngan las 'das pa ni de bzhin gshegs pa'i gnas rtag pa mi 'gyur mi 'pho ba ste/ rgyu dang rkyen de lta bas na de bzhin gshegs pa ni shing sA la'i drung du yongs su mya ngan las 'da' ba chen pos yongs su mya ngan las 'das so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ 'od srung chen po zhes bya ba ni rang bzhin nyid yangs shing rgya che ba'o/ /dper na gang zag gcig tshe lo grangs med par thub pas na skyes bu chen po zhes bya'o/ /gal te dam pa'i chos la bde bar gnas na mi'i nang du phul du gyur pa zhes bya'o/ /ngas skyes bu chen po brgyad ces gsungs pa gang zag gcig 'ba' zhig gis thob pa'am/kun gyis thob par rung / gal te mi gcig gis brgyad char ldan na/ de ni mchog dang phul du gyur pa zhes bya'o/ /mya ngan las 'da' ba zhes bya ba ni nyes pa'i skyon med pa ste/ rigs kyi bu dper na mi zhig dug mdas phog na/ na ba'i sdug bsngal chen po myong ngo / /de gal te sman pa mkhas pa dang phrad na/ sman pas sman bzang pos bskus pas na ba'i sdug bsngal dang bral te rab tu bde bar 'gyur la/ sman pa de yang grong dang / grong khyer dang grong 'dab tu rgyu zhing gang na rma byung ba'i sdug bsngal ba thams cad gso zhing sdug bsngal dang bral bar byed do/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ mngon par sangs rgyas nas sman pa'i rgyal por gyur te/ 'dzam bu'i gling na bskal pa tshad med pa'i bar du sdug bsngal gyis rnam par
52-1-72a
gzir ba'i sems can 'dod chags dang / zhe sdang dang gti mug gi nyon mongs pa'i zug rngus gzir te sdug bsngal chen po myong ba dag la theg pa chen po'i mdo sde bdud rtsi lta bu'i chos kyi sman gyis de dag gsos nas phyogs dang gnas gzhan dag na nyon mongs pa'i zug rngus gzir ba yang mngon par sangs rgyas pa bstan te/ de yang 'tsho bar mdzad de/ de lta bas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya ba ni rnam par grol ba'i gnas te/ sems can gang na gdul ba'i gnas der de bzhin gshegs pa'i sku mngon par ston pas/ shin tu zab mo'i don yang dag pa 'di'i phyir yang yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das 'jig rten gyi sman pas sems can gyi nad thams cad gso nus sam/ rigs kyi bu 'jig rten na na ba la rnam pa gnyis te/ gsor rung ba dang gsor mi rung ba'o/ /gang gsor rung ba ni sman pas gsos na 'tsho'o/ /gsor mi rung ba ni sman pas gsos kyang mi 'tsho'o/ / 'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na/ de bzhin gshegs pa yang 'dzam bu'i gling na sems can gsos so zhes bka' stsal te/ /gal te gsos na sems can gyi nang na ci'i slad du mya ngan las ma 'das pa yang mang / gal te thams cad kyis ma thob na/ ci'i slad du de bzhin gshegs pas thams cad gsos nas phyogs gzhan du yang gshegs zhes bka' stsal/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu 'dzam bu'i gling na sems can la rnam pa gnyis so/ /dad pa dang bcas pa dang dad pa med pa'o/ /gang dad pa dang bcas pa ni gsor rung ngo / /de ci'i phyir zhe na/ nges par mya ngan las 'das te skyon med pa'i phyir ngas 'dzam bu'i gling gi sems can kun gsos so zhes gsungs so/ /gang dad pa med pa ni log sred can zhes bya ste/ log sred can zhes bya
52-1-72b
ba ni gsor mi rung ba'o/ /log sred can la ma gtogs pa thams cad gsos pas na/ mya ngan las 'da' ba la skyon med do/ /gsol pa/ bcom ldan 'das mya ngan las 'da' ba zhes bgyi ba gang lags/ rigs kyi bu mya ngan las 'da' ba zhes bya ba ni rnam par grol ba'o/ /'od srung gis yang gsol pa/ rnam par grol ba zhes bgyi ba gzugs lags sam/ 'on te gzugs ma lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu la la ni gzugs kyang yin/ la la ni gzugs ma yin no/ / gzugs ma yin pa ni nyan thos dang rang sangs rgyas kyis rnam par grol ba'o/ /gzugs zhes bya ba ni sangs rgyas bcom ldan 'das kyi rnam par grol ba'o/ /rigs kyi bu de lta bas na rnam par grol ba ni gzugs kyang yin la gzugs kyang ma yin no/ /de bzhin gshegs pas nyan thos kyi nye gnas la ni gzugs ma yin no/ /zhes gsungs so/ /gsol pa/ bcom ldan 'das nyan thos dang rang sangs rgyas la gal te gzugs ma mchis na ci la gnas/ rigs kyi bu dper na 'du shes med 'du shes med min gyi lha dang 'dra ste gzugs kyang yin la gzugs kyang ma yin pas ngas gzugs ma yin zhes gsungs so/ /gal te kha cig gis 'di skad du 'du shes med 'du shes med min gyi lha dag gal te gzugs ma yin na ci la gnas te 'gro ba dang / song ba dang 'ong bar 'gyur zhes rgol na/ de la don de dag ni sangs rgyas bcom ldan 'das kyi spyod yul yin pas/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa ma yin te/ rnam par grol ba yang de dang 'dra ste gzugs kyang yin la gzugs kyang ma yin pas gzugs ma yin no zhes gsungs so/ /'du shes kyang yin la 'du shes kyang ma yin pas 'du shes ma yin zhes gsungs te/ don de dag ni sangs rgyas rnams kyi spyod yul yin gyi/ nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyis shes pa ma yin no// //
52-1-73a
bam po bdun pa/ de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag la thugs brtse ba'i slad du yongs su mya ngan las 'das pa chen po rnam par grol ba'i don yang rgyas par bshad du gsol/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ shin tu legs so shin tu legs so/ /rigs kyi bu yang dag par rnam par grol ba zhes bya ba ni gang rnam par bcing ba'i bcings pa thams cad dang yongs su bral ba'o/ / de ltar yang dag par grol ba ni bcings pa thams cad dang yongs su bral bas skye ba yang med la 'dus pa yang med do/ /'di lta ste/ dper na pha ma 'dus shing phrad pa las bu byung ngo / /yang dag par rnam par grol ba ni de lta bu ma yin pas na rnam par grol ba de ni ma skyes pa zhes bya'o/ /'od srung dper na mar gyi snying po ni rang bzhin gyis rnam par dag go/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ /pha ma 'dus shing phrad pa'i rkyen gyis byung ba ma yin te/ rang bzhin gyis yongs su dag kyang so so'i skye bo dag gdul ba'i phyir pha ma mngon par bstan to/ /yang dag par rnam par grol ba zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa ste/ de bzhin gshegs pa'i rnam par grol ba la ni gnyis su med dbyer med do/ /dper na dbyar gyi dus su sa bon btab na drod gsher gyis rlan pas de ma thag tu skye zhing 'byung ngo / /yang dag par rnam par grol ba ni de lta bu ma yin no/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni stong zhing med pa'o/ /stong zhing med pa ni rnam par grol ba'o/ /rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni stong pa med pa byas pa ma yin byed pa ma yin no/ /byas pa zhes bya ba ni mkhar dang / grong dang / khang khyim dang / nyen dang cog bar ro/ /yang dag par rnam par grol ba ni de lta ma yin te/ de lta bas na rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par
52-1-73b
grol ba zhes bya ba ni 'dus ma byas pa'i chos so/ /'dus byas ni dper na rdza ma dang 'dra ste/ 'jig pa'i chos can no/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te/ yang dag par rnam par grol ba ni ma skyes pa mi 'gog pa'o/ /de bas na rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa ste/ de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra bar mi skye mi 'gog /mi rga mi 'chi mi 'jig mi 'chag ste/ 'dus byas kyi chos ma yin no/ /don de lta bas na de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'das te mi rga mi 'chi ba zhes bya'o/ /de yang gang zhe na/ rgas zhes bya ba ni 'pho zhing 'gyur ba/ skra dkar ba gdong la gnyer ma byung ba'o/ /shi zhes bya ba ni lus zhig ste tshe 'phos pa'o/ /dngos po 'di dag ni rnam par grol ba la med de/ de med pas na rnam par grol ba zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pa la skra dkar ba gdong la gnyer mar 'gyur ba 'dus byas pa'i chos med do/ /de bas na de bzhin gshegs pa la rga ba med do/ /rga ba med pas na 'chi ba'ang med do/ /gzhan yang rnam par grol ba ni na ba med pa'o/ /na ba zhes bya ba ni nad bzhi brgya rtsa bzhi dang / de ma yin pa'i rkyen gzhan gyis lus la gnod par 'gyur ba'o/ /de dag gang yang med pas na rnam par grol ba zhes bya'o/ /gang nad med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o zhes bya'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa la na ba med pas na chos kyi sku la yang na ba med do/ /de ltar na ba med pas de bzhin gshegs pa zhes bya'o/ /shi zhes bya ba ni lus zhig ste tshe 'phos pa'o/ /de la shi ba med pas zil dngar lta bu'o/ /zil dngar ni yang dag par rnam par dag par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de ltar de bzhin gshegs pa ni de lta bu'i yon tan phun sum tshogs pa dang ldan na ci'i phyir de bzhin gshegs pa la mi rtag ces bya/ gal te de bzhin gshegs pa la mi rtag ces smra na/
52-1-74a
de ni gnas ma yin no/ /de ni rdo rje lta bu'i sku yin na ci'i phyir mi rtag /de bas na de bzhin gshegs pa la ni tshe zad pa zhes mi bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni yongs su dag pa dri ma med pa'o/ /de bzhin gshegs pa'i sku ni mngal gyis ma gos pa ste/ me tog pun da rI ka ltar rang bzhin gyis rnam par dag pa'o/ /de bzhin gshegs pa'i rnam par grol ba yang de dang 'dra'o/ /rnam par grol ba de nyid de bzhin gshegs pa'o/ /de bas na de bzhin gshegs pa ni yongs su dag cing dri ma med pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni zag pa'i rma thams cad lhag ma ma lus par zad pa'o/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ zag pa'i rma thams cad med do/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni rtsod pa med pa ste/ dper na mi ltogs pa zhig kha zas mthong na shin tu chags par 'gyur ro/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin no/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni bde ba zhi ba'o/ /bus pa ma rabs dag ni dbang sgyur chen po la bde zhing zhi ba zhes zer ba tshig de ni brdzun te bden pa ma yin no/ /yang dag par bde zhing zhi ba ni mthar rnam par grol ba'o/ /mthar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni rab tu bde ba'o/ /dper na dgra mang po'i gnas ni bde ba ma yin no/ /dgra med pa'i gnas ni rab tu bde ba zhes bya'o/ /rnam par grol ba yang 'jigs pa med pas na rab tu bde ba zhes bya'o/ /de bas na rab tu bde ba ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa zhes bya ba ni chos so/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni mnyam pa'i zla med pa'o/ /mnyam pa'i zla med pa zhes bya ba ni dper na rgyal po dag ni yul sa mnyam pa'i zla yod pas mnyam mo/ /rnam par grol ba la ni de lta bu med do/ /mnyam pa'i zla med pa ni dper na 'khor los sgyur ba'i rgyal po la ni mnyam
52-1-74b
pa'i zla med do/ /rnam par grol ba la yang de dang 'dra ste/ mnyam pa'i zla med do/ /mnyam pa'i zla med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'i chos kyi 'khor los sgyur ba'i rgyal po'o/ /de bas na de bzhin gshegs pa la mnyam pa'i zla med de/ mnyam pa'i zla yod ces bya ba'i gnas med do/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni mya ngan med pa'o/ /mya ngan yod ces bya ba ni dper na rgyal po dag phas rgol ba'i dgras 'jigs pas mya ngan byed do/ /rnam par grol ba la ni de lta bu'i dngos po med do/ /dper na dgra kun bcom na/ de la ni mya ngan nam dogs pa med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ mya ngan nam 'jigs pa med pa'o/ /mya ngan nam 'jigs pa med pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni mya ngan dang rga ba med pa'o/ /dper na bud med cig bu gcig pa yul gzhan du song ba las shi'o/ /zhes gtam ngan thos na mya ngan gyis sdug bsngal bar 'gyur ro/ /phyis ma shi'o zhes thos na de ma thag tu dga' ba skye'o/ /rnam par grol ba la ni dngos po de dag med de/ mya ngan dang dga' ba med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni rdul dang dri ma med pa'o/ /dper na dpyid kyi dus na nyi ma nub na rlung dang rdul ldang ngo / /rnam par grol ba la ni dngos po de dag gang yang med do/ /rdul med pa ni yang dag par rnam par grol ba'i dpe'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /'di lta ste dper na 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i gtsug phud la 'dogs pa'i nor bu rin po che ni dri ma med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ dri ma dag med do/ /dri ma med pa ni rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /dper na gser btso ma ni bye ma dang ma 'dres pas rin po che
52-1-75a
yang dag pa zhes bya ste/ gang zag gis rnyed na de la nor gyi dbyig tu 'du shes so/ /rnam par grol ba nyid kyang rin po che yang dag pa dang 'dra ste/ rin po che yang dag pa ni yang dag par rnam par grol ba'i dpe'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /dper na rdza ma bcag pa ni sgra mi snyan no/ /rin po che rdo rje'i bum pa ni de lta bu ma yin te/ yang dag par rnam par grol ba la yang sgra mi snyan pa med do/ /rin po che rdo rje'i bum pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bas na de bzhin gshegs pa'i sku ni mi 'jig pa'o/ /sgra mi snyan pa zhes bya ba ni 'di lta ste/ e raN+Da'i 'bras bu dbyar nyi ma tsha ba la skams na nyi mas gdungs pas sgra 'byung ngo / /rnam par grol ba la ni dngos po de dag med de/ rin po che rdo rje'i bum pa ltar mi snyan pa chag pa'i sgra med do/ /gal te mi mang po brgya stong grangs med pa thams cad kyis cig car mda' 'phangs kyang 'jig par mi 'gyur la mi snyan pa chag pa'i sgra med do/ /mi snyan pa chag pa'i sgra med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /'di lta ste/ mi dbul po zhig la gzhan gyi bu lon chags na bzung ste/ lcags dang khong sgril dang / ltong 'dogs te sdug bsngal bar byed do/ /rnam par grol ba la ni de lta bu'i dngos po med de bu lon chags pa yang med do/ /'di lta ste/ tshong dpon phyug po ni nor rin po che grangs med pa zhig bdog la mthu dang dbang du ldan la/ bu lon chags pa yang med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ chos kyi nor rin po che mang po dang ldan la/ mthu dang dbang yod pas bu lon chags pa yang med do/ /bu lon chags pa med pa ni yang dag par rnam par grol ba'i dpe'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni yongs su gdung ba med
52-1-75b
pa'o/ /'di lta ste dpyid nyi ma tsha ba la 'gro ba dang / dbyar mngar po za ba dang / dgun grang bas reg pa'o/ /yang dag par rnam par grol ba la ni de 'dra ba'i yid du mi 'ong ba'i dngos po gang yang med do/ /yongs su gdung ba med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /yongs su gdung ba ni 'di lta ste/ mi zhig nya sha 'grangs par zos pa'i 'og tu 'o ma 'thungs na mi de ni shi ba las ring ba ma yin no/ /yang dag par rnam par grol ba la ni de lta bu'i dngos po med do/ /mi des gal te sman bdud rtsi lta bu zhig rnyed na ni nad de yang 'tsho bar 'gyur ro/ /yang dag par rnam par grol ba yang de dang 'dra'o/ /sman bdud rtsi zhes bya ba ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba de ni de bzhin gshegs pa yin na de la gdung ba dang mi gdung ba zhes ji skad bya/ 'di lta ste byis pa ma rabs nga rgyal gyi dbang du gyur pa dag ni 'di snyam du sems so/ /sems can thams cad kyi nang na bdag la gsod nus pa med do zhe nas stag dang / sbrul dang / srin gdug pa dag 'dzin te/ ma rabs de ni tshe zad pa'i mtha' las mi ring ste/ glo bur du 'chi bar rig par bya'o/ /yang dag par rnam par grol ba la ni de lta bu'i dngos po med do/ /yongs su mi gdung ba ni 'di lta ste/ 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i nor bu rin po che lta bu sbur ba la sogs pa srin gdug pa rnam pa dgu bcu rtsa drug snyed 'dul nus te/ gang nor bu rin po che de'i dri bro ba tsam gyis gdug pa thams cad med par 'gyur ro/ /yang dag par rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ srid pa nyi shu rtsa lnga po las ring du gyur to/ /gdug pa med pa zhes bya ba ni yang dag par rnam par grol ba'i dpe'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang gdug pa med pa ni nam mkha' lta bu'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ nam mkha' zhes bya ba ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par
52-1-76a
grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /rnam par gdung ba zhes bya ba ni rtswa skam po'i drung du me bus na tshig par 'gyur ro/ /yang dag par rnam par grol ba la ni de lta bu'i dngos po med do/ /gzhan yang yongs su gdung ba med pa ni 'di lta ste/ nyi zla ni sems can dag la yongs su gdung bar mi 'gyur ro/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ sems can thams cad la yongs su gdung bar mi 'gyur ro/ /gdung ba med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni mi g.yo ba'i chos can te/ dper na byams pa dang sdang ba med pa lta bu'o/ /yang dag par rnam par grol ba la ni de lta bu'i dngos po med do/ /mi g.yo ba zhes bya ba ni 'khor los sgyur ba'i rgyal po lta bu ste/ de la ni rgyal po de dang 'dra ba grogs su 'gyur ba med do/ /de la de 'dra ba'i grogs su 'gyur ba yod ces bya ba'i gnas med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ gzhan grogs su 'gyur ba med de/ grogs su 'gyur ba yod ces bya ba'i gnas med do/ /rgyal po de la grogs su 'gyur ba med ces bya ba ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa zhes bya ba ni chos yin no/ /gzhan yang mi g.yo ba zhes bya ba ni 'di lta ste/ dper na gos dkar po ni kha dog bsgyur sla'o/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin no/ /dper na me tog pa sha ka zhes bya ba la mnam pa'am/ kha dog sngon por 'dug ces bya ba'i gnas med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ de la mnam pa'am/ mdog gzhan du 'dug ces bya ba'i gnas med do/ /de bas na rnam par grol ba nyid de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni rmad du byung ba'o/ /'di lta ste chu'i nang na pad mo skyes pa ni ngo mtshar du mi bya'o/ /me'i nang nas pad mo skyes na rmad du ngo mtshar du bya ste/
52-1-76b
de mthong na thams cad dga' bar 'gyur ro/ /yang dag par rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ gang mthong ba thams cad sems rab tu dga' bar 'gyur ro/ /rmad du byung ba zhes bya ba ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa zhes bya ba ni chos kyi sku'o/ /gzhan yang rmad du byung ba zhes bya ba ni dper na bu btsas ma thag pa la so med kyi bags kyis cher skyes nas gdod so yang skye bar 'gyur ro/ /rnam par grol ba ni de lta bu ma yin te/ skye ba dang mi skye ba zhes bya ba med do/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni stong pa/ zhi ba ma nges pa med pa'o/ /ma nges pa ni log sred can la bya ste/ mthar rtsa ba nyams pa las mi 'gyur zhing 'tshang rgya ba'i gnas med do/ /de ci'i phyir zhe na/ gal te gang zag des sangs rgyas kyi dam pa'i chos la dad pa'i yongs su dag pa bskyed na/ de ni log sred med par byas pa yin te/ gal te dge bsnyen par 'gyur na yang / log sred med par byas pa yin no/ /rtsa ba nyams pa yang kha na ma tho ba'i sdig de med par byas na/ mngon par 'tshang rgya bar 'gyur ro/ /de bas na mthar mi 'gyur zhing mngon par 'tshang mi rgya'o zhes bya ba'i gnas med do/ /yang dag par rnam par grol ba la ni de lta bu'i 'gog pa'am med par byas pa'i dngos po med do/ /gzhan yang stong pa zhi ba zhes bya ba ni chos kyi dbyings yin te/ chos kyi dbyings ji lta ba nyid yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang log sred can zhes bya ba 'gags te zad par byas na de la log sred can zhes mi bya'o/ /de la log sred can zhes bya ba gang zhe na/ log sred can zhes bya ba ni dge ba'i rtsa ba thams cad bcad de/ dge ba'i chos thams cad la mi gnas shing / dge ba'i sems skad cig tsam yang mi 'byung ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba la ni dngos po
52-1-77a
de dag gang yang med do/ /dngos po gang yang med pas na yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni dpag tu med pa'o/ /'di lta ste dper na khre 'bras kyi phung po la tshad dpag cing shes par rung ngo / /yang dag par rnam par grol ba ni de lta bu ma yin no/ /'di lta ste/ rgya mtsho chen po ni tshad dpag cing gzhal du med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste tshad dpag cing gzhal du med do/ /dpag tu med pa ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni tshad med pa'o/ /ji ltar sems can thams cad la las kyi rnam par smin pa mang ba bzhin du rnam par grol ba yang de dang 'dra ste smin pa tshad med do/ /smin pa tshad med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni yangs shing rgya che ba'o/ /'di lta ste rgya mtsho chen po ni mnyam pa'i zla med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste mnyam pa'i zla med do/ /mnyam pa'i zla med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni bla na med pa'i mchog go/ /'di lta ste/ dper na nam mkha' ni mchog tu mtho ste zla med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste zla med par mchog tu mtho ba'o/ /mtho ste zla med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni gnas pa med do/ /'di lta ste/ ri dgas kyi rgyal po seng ge 'dug pa'i gnas su ni ri dgas gzhan thams cad mi gnas so/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste gnas med do/ /gnas pa med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par
52-1-77b
rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni bla na med pa'o/ /dper na byang phyogs ni phyogs thams cad kyi bla ma'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste bla na med pa'o/ /bla na med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni bla na med pa'i yang bla na med pa'o/ /dper na byang phyogs ni shar phyogs kyi bla na med pa'i yang bla na med pa'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ bla na med pa'i yang bla na med pa'o/ /bla na med pa'i yang bla na med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni rtag pa'i chos can no/ /dper na lha dang mi ni lus zhig ste tshe 'pho ba'i chos la mi rtag ste/ rtag pa ma yin no/ /rnam par grol ba ni de dang 'dra ste/ mi rtag pa ma yin no/ /mi rtag pa ma yin pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni sra ba'i snying po can no/ /'di lta ste/ seng ldeng dang / tsan dan dang / a ga ru ni rang bzhin gyis sra ba'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ rang bzhin gyis sra ba brtan pa'o/ /rang bzhin gyis sra ba brtan pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni gso ba ma yin pa zhes bya'o/ /dper na 'dam bu dang smyug ma ni khong stong pas gsob bo/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te/ de bas na rnam par grol ba nyid de bzhin gshegs pa yin par rig par bya'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni cis kyang mi gos pa'o/ /dper na rtsig pa phyi bdar ma byas na/ srin bu dang sbrang bu dag de la gnas shing rgyu'o/ /gal te 'ji bas bskus la ri mos bris na srin bu dag tshon rtsi'i dri tshor nas mi gnas so/ /de ltar mi
52-1-78a
gnas pa ni rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni mtha' med pa'o/ /dper na grong khyer ni mtha' yod de/ rnam par grol ba ni de lta bu ma yin no/ /dper na nam mkha' ni mtha' med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste mtha' med do/ /de bas na rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni bltar med pa'o/ /'di lta ste/ nam mkha' stong pa la bya'i rjes shin tu blta bar dka'o/ /shin tu blta bar dka' ba ni yang dag par rnam par grol ba'i dpe'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni shin tu zab pa zhes bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ nyan thos dang rang sangs rgyas thams cad kyis 'jug mi nus pa'i phyir ro/ /'jug mi nus pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang shin tu zab pa zhes bya ba ni sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyis bsti stang byed pa'o/ /dper na bu sri zhu che ba dag ni pha ma la shin tu bsti stang dang bkur sti byed de/ bsod nams shin tu zab bo/ /bsod nams shin tu zab pa de ni yang dag par rnam par grol ba'i dpe'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni bltar mi mthong ba'o/ /dper na mi dag bdag gi spyi bo mi mthong ba bzhin du rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas thams cad kyis bltar mi mthong ngo / /bltar mi mthong ba ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni gnas dang rten med pa'o/ /dper na nam mkha' ni gnas dang rten med de/ rnam par grol ba yang de dang 'dra'o/ /gnas dang rten zhes bya ba ni srid pa nyi shu rtsa lnga po'i dpe'o/ /gnas dang rten med pa
52-1-78b
ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni blang du med pa'o/ /dper na shing thog a mra'i 'bras bu ni blang zhing gzung du yod do/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te/ blang zhing gzung du med do/ /blang zhing gzung du med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni gzung du med pa'o/ /dper na sgyu ma ni gzung du med de/ rnam par grol ba yang de dang 'dra ste gzung du med do/ /gzung du med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni lus kyi dngos po med pa'o/ /dper na mi la lus yod pas shu ba dang mdze dang skem pa dang smyo ba la sogs pa yod do/ /yang dag par rnam par grol ba la ni de dang 'dra ba'i nad rnams med do/ /gang nad de dag med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni ro gcig pa'o/ /ji ltar 'o ma ro gcig pa bzhin du rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ ro gcig go/ /ro gcig pa ni rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni yongs su dag pa'o/ /dper na chu ma rnyogs pa ni shin tu dag cing dang ba'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste yongs su dag cing dang ba'o/ /yongs su dag cing dang ba ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni ro gcig pa'o/ /dper na nam mkha' las 'bab pa'i char pa ni rnam par dag cing ro gcig go/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste rnam par dag cing ro gcig go/ /rnam par dag cing ro gcig pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang
52-1-79a
dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni yongs su gsal ba'o/ /dper na zla ba rgyas pa la sprin nam na bun gyis ma chod pa dang 'dra bar rnam par grol ba yang de dang 'dra ste sprin dang na bun med do/ /sprin dang na bun med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni rab tu zhi ba'o/ /dper na mi zhig rims nad tsha bas btab pa las sos na zhi ba'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste rab tu zhi ba'o/ /rab tu zhi ba ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni mnyam pa'o/ /dper na 'brog dgon pa na sbrul gdug pa dang / spyang ki la sogs pa ni 'dra bar gsod sems yod do/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te gsod sems med do/ /gsod sems med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang mnyam pa zhes bya ba ni dper na pha ma ni bu la sems mnyam mo/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste sems mnyam mo/ /sems mnyam pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni gzhan pa'i gnas med pa'o/ / dper na mi zhig gnas shin tu bzang po yongs su dag pa zhig la gnas na de las gzhan pa'i gnas med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste gzhan pa'i gnas med do/ /gzhan pa'i gnas med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni chog shes pa'o/ /dper na mi zhig ltogs te kha zas zhim po dang phrad na chog mi shes par za'o/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te/ dper na 'o thug 'thungs na gzhan ci yang mi 'dod do/ /gzhan
52-1-79b
mi 'dod pa ni yang dag par rnam par grol ba'i dpe'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni yongs su gcod pa'o/ /dper na mi zhig bcings pa'i thag pa bcad na bcing ba las grol bar 'gyur ro/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ the tsom gyi bcings pa thams cad gcod do/ /de ltar the tsom gcod pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni pha rol tu phyin pa'o/ /dper na chu klung la ni tshu rol dang pha rol gyi 'gram yod do/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te/tshu rol ces bya ba med kyang pha rol ces bya ba yod do/ /pha rol ces bya ba ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ / gzhan yang rnam par grol ba ni cang mi smra'o/ /dper na rgya mtsho ni chu cher skyes na sgra skad mang po 'byung ngo / /rnam par grol ba ni de dang mi 'dra ste/ de ltar na rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni zhim pa dang mngar ba'o/ / dper na sman sbyar ba'i nang du a ru ra bcug na ro kha bar 'gyur ro/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te/ zil dngar gyi ro can no/ /zil dngar gyi ro can ni yang dag par rnam par grol ba'i dpe'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni nyon mongs pa kun sel ba'o/ /dper na sman pa mkhas pas sman sna tshogs sbyar te/ nad pa rnams gso ba la mkhas pa dang 'dra bar rnam par grol ba yang de bzhin du nyon mongs pa thams cad sel to/ /nyon mongs pa kun sel ba ni yang dag par rnam par grol ba'i dpe'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni dog pa med pa'o/ /dper na khang khyim chung ngu ni dog pa ste/ mang po mi shong ngo / /rnam par grol ba ni de lta ma yin te mang du shong ba'o/ /
52-1-80a
mang du shong ba ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni 'dod pa zhi ba 'dod chags dang ma 'dres pa'o/ /dper na bud med ni 'dod chags mang ba'o/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te/ de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de ltar na de bzhin gshegs pa ni 'dod chags dang zhe sdang dang gti mug dang nga rgyal la sogs pa'i kun nas nyon mongs pa thams cad med pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni 'dod pa med pa'o/ /'dod pa la rnam pa gnyis te yi dgas kyi 'dod pa dang chos kyi 'dod pa'o/ /yang dag par rnam par grol ba la yi dgas kyi 'dod pa med mod kyi sems can la thugs brtse ba'i phyir chos kyi 'dod pa yod do/ /de ltar na chos kyi 'dod pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni bdag dang bdag gi ba dang bral ba ste/ de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni chos so/ /gzhan yang rnam par grol ba ni 'gog pa zad pa srid pa'i chags pa thams cad las ring du gyur pa'o/ /de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni chos so/ /gzhan yang rnam par grol ba ni mgon dang skyabs te 'jigs pa thams cad las skyob pa'o/ /de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni chos so/ /rnam par grol ba ni gnas lta bu'o/ /gang zhig 'di la gnas na gnas gzhan ni mi tshol lo/ /dper na mi zhig rgyal po la rten na gnas gzhan mi tshol lo/ /rgyal po la gnas pa ni 'gyur ba yod kyi rnam par grol ba la gnas na 'gyur ba med do/ /'gyur ba med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni chos so/ /gzhan yang rnam par grol ba ni gnas dang rten lta bu'o/ /
52-1-80b
dper na mi zhig 'brog dgon par song na 'jigs pa'am bag tsha ba yod do/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te/ 'jigs pa'am bag tsha ba med do/ /'jigs pa'am bag tsha ba med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni 'jigs pa med pa'o/ /dper na seng ge'i rgyal po ni ri dgas thams cad kyis mi 'jigs so/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ bdud kyi ris thams cad kyis mi 'jigs so/ /'jigs pa med pa ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni mi dog pa'o/ /dper na lam dog por ni mi gnyis mnyam du 'gror med do/ /rnam par grol ba ni de dang mi 'dra ste/ rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang dog pa ni dper na mi zhig stag gis 'jigs te khron par mchongs pa lta bu'o/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te/ de ltar rnam par grol ba de ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang mi dog pa ni gru zhig pa chung ngu spangs nas gru bzang por zhugs te/ rgya mtsho la bde bar rgal nas bde ba'i gnas su phyin pa'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ sems rab tu bde ba'o/ /sems rab tu bde ba ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni rgyu dang rkyen las 'byin pa'o/ /'di lta ste/ 'o ma'i rkyen gyis zho'o/ /zho'i rkyen gyis mar ro/ /mar gyi rkyen gyis mar gyi snying po'o/ /yang dag par rnam par grol ba la ni rgyu gang yang med do/ /rgyu med pa ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni nga rgyal 'dul ba'o/ /dper na rgyal po chen po ni rgyal phran rnams la nga rgyal byed do/ /rnam par grol ba ni de lta bu ma yin te/ de ltar
52-1-81a
rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni chos so/ /gzhan yang rnam par grol ba ni bag med pa 'dul ba'o/ /bag med pa ni 'dod pa mang ba'o/ /rnam par grol ba la ni de dag med do/ /de dag med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni ma rig pa sel ba'o/ /dper na tshigs ma dang bral ba ni sman dam pa ste mar gyi snying po'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ ma rig pa'i tshigs ma bsal te yang dag pa'i rig pa dang ldan no/ /yang dag pa'i rig pa dang ldan pa ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni rab tu zhi ba gcig pu ste mi gnyis pa 'brog dgon pa'i bal glang rgod ltar gcig pu grogs med pa'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ gcig pu gnyis su med pa'o/ /gcig pu gnyis su med pa ni yang dag par rnam par grol ba ste yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ / gzhan yang rnam par grol ba ni sra ba snying po can no/ /smyig ma dang 'dam bu dang gso ma ni thams cad khong stong mod kyi/ 'bras bu ni sra ba'o/ /sangs rgyas bcom ldan 'das ma gtogs par 'jig rten du bcas pa lha dang mi thams cad ni mi sra mi brtan pa'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni srid pa'i rgyun thams cad las ring du gyur pa'o/ /de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni mngon par rig pa dag bskyed pa'o/ /yang dag par rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ de ltar rnam par grol ba de ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni srid pa thams cad spangs pa'o/ /dper na mi zhig 'grangs par zos na skyugs pa lta bu ste/ rnam par grol ba yang de dang 'dra bar srid pa thams cad spangs pa'o/ /srid pa thams cad spangs pa ni yang dag par rnam
52-1-81b
par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni gdon mi za ba'o/ /dper na me tog pa shi ka'i dri ni 'dab ma bdun po la med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni chu'i khams dang 'dra'o/ /'di lta ste chu'i khams ni chen po bzhi'i nang na mchog ste/ rtsi shing dang 'bras bu thams cad rlan cing snum par byed do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ skye ba thams cad rlan par byed do/ /de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni 'jug pa zhes bya'o/ /dper na sgo yod na 'jug pa yod pa dang / gser gyi 'byung khungs na gser yod pa dang 'dra bar rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ bdag med pa sgom pa'i rnams 'jug par byed do/ /de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni dge ba'o/ /dper na slob ma zhig slob dpon gyi rjes su 'brang zhing bsgo ba mnyan na dge ba zhes bya'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni 'jig rten las 'das pa'i chos te chos thams cad kyi phul du 'gyur ba'o/ /dper na ro bro ba thams cad kyi nang na mar dang 'o ma ni mchog go/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni mi g.yo ba zhes bya'o/ /dper na sgo'i them pa ni rlung gis bskyod mi nus so/ /yang dag par rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ /de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni dba' rlabs med pa'o/ /dper na rgya mtsho'i chu ni dba' rlabs rgod pa'o/ /rnam par grol ba ni de lta ma yin te/ de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni rgyal po'i pho brang lta bu'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra
52-1-82a
ste/ de ltar rnam par grol ba de ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni cir yang dgos te/ dper na 'dzam bu chu klung gi gser ni cir yang dgos te/ de la nyes pa'i skyon gdags su med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste nyes pa'i skyon med do/ /nyes pa'i skyon med pa ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba zhes bya ba ni bus pa shed ma bye ba'i bya ba spangs pa'o/ /dper na skyes bu chen po ni bus pa'i byed pa mi byed do/ / rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ phung po lnga yongs su spangs pa'o/ /phung po lnga yongs su spangs pa ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni mthar phyin pa'o/ /dper na btson dong du bcug pa de las thar na sngar rab tu khrus byas te gdod khyim du 'gro'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ mthar yongs su dag pa'o/ /mthar yongs su dag pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni ma byas par bde ba'o/ /ma byas par bde ba ni 'dod chags dang / zhe sdang dang gti mug la sogs pa thams cad skyugs pa'i phyir ro/ /dper na mi zhig ma tshor bar sbrul gdug pas zin na gdug pa med par bya ba'i phyir skyug sman gtang ngo / /skyugs na dug med par 'gyur te lus bde'o/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ kun nas nyon mongs pa'i gdug pa thams cad skyugs pas lus bde bar 'gyur te/ ma byas par bde ba zhes bya'o/ /ma byas par bde ba ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni nyon mongs pa rnam pa bzhi'i sbrul gdug pa bcad pa zhes bya'o/ /nyon mongs pa bcad pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni srid pa thams cad spangs
52-1-82b
te/ sdug bsngal thams cad 'gags pa/ bde ba thams cad thob pa 'dod chags dang / zhe sdang dang gti mug thams cad yongs su bcad de/ kun nas nyon mongs pa'i rtsa ba thams cad 'byin pa'o/ /nyon mongs pa'i rtsa ba 'byin pa ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni 'dus byas pa'i chos thams cad yongs su bcad nas zag pa med pa'i chos thams cad bskyed pa rgyud thams cad bcad pa 'di lta ste/ bdag dang bdag med pa dang / bdag ma yin pa dang / bdag med pa ma yin pa dang / chags shing 'dzin pa 'ba' zhig gcod kyi/ bdag tu lta ba gcad pa ma yin no/ /bdag tu lta ba ni sangs rgyas kyi rang bzhin no/ /sangs rgyas kyi rang bzhin ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ / gzhan yang rnam par grol ba ni mi stong pa'i stong pa'o/ /stong pa'i stong pa zhes bya ba ni ci yang med pa'o/ /ci yang med pa ni mu stegs can gcer bu pa la sogs pa'i rnam par grol ba lta bu'o/ /gcer bu pa la ni yang dag par rnam par grol ba med pas stong pa'i stong pa zhes bya'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de lta bu ma yin pas mi stong pa'i stong pa'o/ /mi stong pa'i stong pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni mi stong pa'o/ /dper na chu dang mar dang / zho dang chang dang sbrang rtsi'i snod rdze'u lta bu/ chu dang mar dang zho dang chang dang / sbrang rtsi med kyang / de la chu la sogs pa'i rdze'u zhes 'dogs te/ rdze'u de la ni stong zhe'am/ mi stong zhes gdags su med do/ /de la stong zhes byar ni gzugs dang / dri dang bro ba reg bya zhes gdags su mi rung ngo / /mi stong pa zhes byar ni chu la sogs pa gang yang med do/ /rnam par grol ba yang de dang 'dra ste/ gzugs zhe'am/ gzugs ma yin zhe'am/ stong zhe'am/ mi stong zhes gdags su med do/ /gal te stong zhes byar ni rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / dag pa
52-1-83a
zhes byar mi rung ngo / /mi stong zhes byar ni rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / dag pa sus myong ste/ don de lta bas na stong zhe'am/ mi stong zhes gdags su med do/ /'di lta ste srid pa nyi shu lnga po dang / kun nas nyon mongs pa dang / sdug bsngal ba thams cad dang / mtshan ma thams cad dang / 'dus byas kyi 'du byed thams cad med pa'i phyir rdze'u na zho med pa dang 'dra ste/ stong pa zhes bya'o/ /mi stong zhes bya ba ni yang dag pa'i gzugs rtag pa/ bde ba dang / bdag dang / dag pa zhes bya ba mi g.yo mi 'pho ba dper na rdze'u gzugs dang / dri dang bro ba dang / reg bya yod pas mi stong zhes bya ste/ de bas na rnam par grol ba ni rdze'u de dang 'dra 'o/ /rdze'u de ni rkyen dang phrad na chag par 'gyur gyi/ rnam par grol ba ni/ de lta bu ma yin te/ gzhig tu med do/ /gzhig tu med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang rnam par grol ba ni 'dod pa dang bral lo/ /dper na gang zag ni 'dod pa'i sems dang ldan pas brgya byin lha'i dbang phyug dang / tshangs pa'i rgyal po dang / dbang sgyur rgyal po la yang re'o/ /rnam par grol ba ni de lta bu ma yin te/ gal te bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas nas 'dod pa med de the tshom med do/ /'dod pa med pa the tshom med pa ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /gal te rnam par grol ba la 'dod pa dang the tshom yod ces zer na de ni gnas med do/ /gzhan yang rnam par grol ba ni srid pa'i 'dod pa dang / mtshan ma thams cad dang / rnam par 'ching ba thams cad dang kun nas nyon mongs pa thams cad dang 'khor ba thams cad dang rgyu dang rkyen thams cad dang / rnam par smin pa'i 'bras bu thams cad yongs su bcad pa'o/ /de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni mya ngan las 'das pa'o/ /sems
52-1-83b
can thams cad ni 'khor ba'i nyon mongs pas 'jigs pa'i phyir skyabs su 'gro ba gsum la gzhol lo/ /dper na ri dgas ni rngon pas 'jigs te/ ci ste bgegs las thar na mchongs pa gcig byed de/ de ni skyabs su 'gro ba gcig go/ /de ltar mchongs pa gsum byed pa ni skyabs su 'gro ba gsum gyi dpe'o/ /mchongs pa gsum byas pas bde bar 'gyur ro/ /so so'i skye bo yang de dang 'dra ste/ bdud rnam bzhi'i rngon pas 'jigs pas skyabs su 'gro ba gsum la gzhol bar byed do/ /skyabs su 'gro ba gsum la phyogs pas bde bar 'gyur ro/ /gang bde bar 'gyur ba ni yang dag par rnam par grol ba ste/ yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni mya ngan las 'das pa'o/ /mya ngan las 'das pa ni zad mi shes pa'o/ /zad mi shes pa ni sangs rgyas kyi rang bzhin no/ /sangs rgyas kyi rang bzhin ni gdon mi za ba'o/ /gdon mi za ba ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas so/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das gal te mya ngan las 'da' ba dang / sangs rgyas kyi rang bzhin dang / gdon mi za ba dang / de bzhin gshegs pa don gcig pa lags na/ ci'i slad du skyabs su mchi ba gsum du gsungs bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa rigs kyi bu sems can dag ni 'khor bas skrag nas skyabs su 'gro ba gsum la phyogs so/ /skyabs su 'gro ba gsum gyis na sangs rgyas kyi rang bzhin dang / gdon mi za ba dang mya ngan las 'das pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu chos kha cig ni ming gcig la don tha dad do/ /chos kha cig ni ming dang don gnyis ka tha dad do/ /ming gcig la don tha dad pa ni sangs rgyas rtag ces bya ba dang chos rtag pa dang / dge slong gi dge 'dun rtag pa dang / mya ngan las 'da' ba dang / nam mkha' rtag ces bya ba ni ming gcig la don tha dad pa zhes bya'o/ /ming dang don gnyis ka tha dad pa ni sangs rgyas ni
52-1-84a
ming tshor ba'o/ /chos ni ma tshor ba dge 'dun ni 'dum pa/ mya ngan las 'da' ba ni rnam par grol ba/ nam mkha' ni dge ba ma yin pa thogs pa med pa zhes kyang bya ste de ni ming dang don gnyis ka tha dad pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu skyabs su 'gro ba gsum yang de dang 'dra ste ming dang don gnyis ka tha dad do/ /de la gcig ces bya ba gang yang med do/ /de bas nangs skye dgu'i bdag mo gau ta mI la bka' stsal pa/ gau ta mI nga la ma mchod par dge 'dun la mchod cig /dge 'dun la mchod na dkon mchog gsum la mchod pa zhes bya'o/ /de nas skye dgu'i bdag mos 'di skad ces gsol to/ /dge 'dun gyi nang na sangs rgyas dang chos kyang med na ci'i phyir/ dge 'dun la mchod pas dkon mchog gsum la mchod par 'gyur/ de la ngas 'di skad ces bka' stsal to/ /khyod kyis ngas bstan pa bzhin byed pa ni sangs rgyas la mchod pa'o/ /rnam par grol bar 'dod pas chos la mchod pa'o/ /dge 'dun bzhes pas na dge 'dun la mchod pa'o/ /de bas na rigs kyi bu dkon mchog gsum gcig ces byar mi rung ngo / /rigs kyi bu bcom ldan 'das ni skabs kha cig tu gcig la gsum du gsung ngo / /skabs kha cig tu ni gsum yang gcig tu gsungs te/ de bas na sangs rgyas rnams kyi spyod yul ni nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes par nus pa ma yin no/ /'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar mthar bde ba ni mya ngan las 'das pa'o zhes gsungs pa'i don ji lta bu lags/ mya ngan las 'das pa zhes bgyi ba ni lus la btang snyoms ye shes la btang snyoms pa lags te/ lus dang ye shes la btang snyoms na bde ba sus myong bar 'gyur/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu dper na mi zhig 'grangs par zos pa'i 'og tu khong pa mi bde ba las phyi rol tu song ste skyugs nas phyir 'ongs na/ grogs po dag de la khyod mi bde ba ci lta sos sam
52-1-84b
zhes 'dri'o/ /des smras pa/ sos te mi bde ba med ces zer ro/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste mthar srid pa nyi shu lnga po dang bral nas yongs su mya ngan las 'das te/ rab tu bde ba'i gnas su phyin pas bskyod du med zad pa dang 'gog pa zhes bya ba med de/ tshor ba thams cad bcad pas bde bar tshor ba med pa zhes bya'o/ /de ltar tshor ba myong ba med pa ni rtag pa bde ba zhes bya'o/ /gang zhig de bzhin gshegs pa la bde bar tshor ba yod ces bya ba de ni gnas med do/ /de bas na mthar bde ba ni mya ngan las 'das pa'o/ /mya ngan las 'das pa de ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /'od srung gis yang gsol pa/ mi skye mi 'gog pa rnam par grol ba lags sam/ de de bzhin no de de bzhin no/ /rigs kyi bu mi skye mi 'gog pa ni rnam par grol ba'o/ /de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /'od srung gis yang gsol pa/ gal te mi skye mi 'gog pa de rnam par grol ba lags na/ nam mkha'i mtshan nyid kyang mi skye mi 'gog na/ de yang de bzhin gshegs pa lags sam/ de bzhin gshegs pa ni rnam par grol ba ma lags sam/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu de lta ma yin no/ /ci'i phyir de lta ma yin zhe na/ rigs kyi bu dper na bya ka lan da ka dang / 'tsho ba 'tsho byed ni shin tu'ang skad snyan pa yin na/ khwa skegs kyi skad dang 'dra ba'ang ma lags so/ /bcom ldan 'das khwa skegs ni shin tu yang skad mi snyan te/ 'tsho ba 'tsho byed dang bskrun du ma mchis te/ stong gi char yang bskrun du ma mchis so/ /'od srung gis yang gsol pa/ bya ka lan dka la sogs pa ni skad kyang shin tu snyan la/ lus kyang mi 'dra na ci'i slad du de bzhin gshegs pas khwa skegs kyi dper gsungs/ ri rab kyi dpe yungs kar la len pa dang mtshungs te/ bcom ldan 'das dang nam mkha' yang de bzhin no/ /bya ka lan da ka'i skad ni sangs rgyas bcom ldan 'das kyi gsung gi
52-1-85a
dper rung gi khwa skegs kyi skad kyi dper ni mi rung ngo / /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la 'di skad ces bka' stsal to/ /shin tu legs so shin tu legs so/ /khyod ni shin tu zab mo'i don la shin tu mkhas te/ de bzhin gshegs pa ni skabs kha cig tu rgyu dang rkyen la gzigs nas/ nam mkha' yang rnam par grol ba'i dper gsungs so/ /de ltar rnam par grol ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni 'jig rten du bcas pa lha dang mi thams cad kyis bskrun du med de/ nam mkha' 'di ni yang dag par dper mi rung mod kyi/ sems can gdul ba'i phyir nam mkha' lta bur dper mi rung yang dper gsungs te/ de bas na rnam par grol ba nyid de bzhin gshegs par rig par bya'o/ /de bzhin gshegs pa nyid ni rnam par grol ba'o/ /rnam par grol ba dang de bzhin gshegs pa ni gnyis su med la dbyer med do/ /rigs kyi bu dper mi rung zhes bya ba ni bskrun du med pa'i dngos po dag ni dper drang du mi rung yang rgyu dang rkyen kha cig gi skabs su dpe drang du yod do/ /mdo sde dag las kyang gsungs te/ zhal ni zla ba gang ba 'dra ba zhes bya ba dang / bal gyi glang po che shin tu dkar ba ni gangs kyi ri dang 'dra'o/ /zhes bya ba zla ba gang ba zhal yin zhes byar mi rung la/ gangs kyi ri yang bal gyi glang po che yin zhes byar mi rung ste/ rigs kyi bu dpes rnam par grol ba la dper byar mi rung mod kyi sems can gdul ba'i phyir na dpe bstan pa yin no/ /dpe mang pos chos rnams kyi chos nyid rig par 'gyur ba yang de bzhin no// //bam po brgyad pa/ 'od srung gis yang gsol pa/ ci'i slad du na de bzhin gshegs pas rnam pa gnyis su gsungs/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu dper na mi zhig ral gri thogs te/ zhe sdang gi sems kyis de bzhin gshegs pa la gsod du 'ongs na/ de la de bzhin gshegs pas mi khro zhing mdangs dang chas na/ mi de ni de bzhin gshegs pa
52-1-85b
la gsod pa'i mtshams med pa'i las su 'gyur ram/ma lags so/ /bcom ldan 'das ci'i slad du zhe na/ de bzhin gshegs pa'i sku ni gzhig mi nus pa'i phyir ro/ /de yang ji lta zhe na/ sku phung po ni ma mchis kyi chos nyid 'ba' zhig dang ldan te/ chos rnams kyi chos nyid ni gzhig tu mi rung ba lags na/ gang zag des sangs rgyas kyi sku gzhig ga la nus mod kyi/ sdig pa'i sems dang bcas pas mtshams ma mchis pa'i lus su ni 'gyur ro/ /de'i slad du dper na chos rnams kyi chos nyid rig par 'gyur ro/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la 'di skad ces bka' stsal to/ /shin tu legs so shin tu legs so/ /rigs kyi bu ngas gsungs pa las khyod kyis sngar gsol ba legs so/ /rigs kyi bu dper na mi sdig can zhig ma bsad par bsams nas zhing gi las byed par ma zan skyel du 'ongs pa las de la bsad par bsams te ral gri bdar te chas pa las mas tshor nas khre 'bras spungs pa'i phung por zhugs te/ mi des ral gri thogs te khre 'bras kyi phung po la bskor cing ral gris btab nas de ni sod do snyam nas dga' ba'i sems skyes so/ /phyis de'i ma khre 'bras kyi phung po'i nang nas byung ste/ phyir khyim du 'ongs na de khyod kyi yid la ji snyam/ mi de mtshams med pa'i sdig pa byas pa yin nam/ gsol pa bcom ldan 'das gcig tu nges pa ma lags so/ / de ci'i slad du zhe na/ de la sdig pa mchis zhes bgyir ni ma'i lus zhig par gyur pa ma lags/ lus zhig par ma gyur na sdig pa mchis zhes bgyir ga la rung / sdig pa ma mchis zhes bgyir ni sod do snyam bsams nas dga' sems kyang bskyed na ma mchis zhes bgyir yang ga la rung ste/ mi des mtshams med pa rdzogs pa ma lags mod kyi/ 'on kyang mtshams ma mchis pa'i las bgyis so/ /rgyu dang rkyen de lta bas na chos rnams kyi chos nyid rig par 'gyur ro/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ shin tu legs
52-1-86a
so shin tu legs so/ /rigs kyi bu rgyu dang rkyen de lta bas na ngas rnam pa sna tshogs kyi thabs dang dpes rnam par grol ba'i dper gsungs pa yin no/ /dpe rnam pa grangs med tshad med pa snyed kyis dper bstan kyang yang dag par na dper bskrun du med de/ rgyu dang rkyen kha cig gi skabs su ni dpes bstan du rung ngo / /rgyu dang rkyen kha cig gi skabs su ni dpes bstan du mi rung ste/ de bas na rnam par grol ba ni de lta bu'i yon tan tshad med pa dang ldan te/ mya ngan las 'das pa la zhugs pa'o/ /mya ngan las 'da' ba dang / de bzhin gshegs pa la yang de lta bu'i yon tan tshad med pa dang ldan no/ /de lta bu'i yon tan tshad med pa dang ldan te/ phun sum tshogs pa'i phyir na yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das bdag gis ni de bzhin gshegs pa byon pa'i gnas gdod 'tshal te/ bas mi 'tshal ba'i gnas so/ /de ltar bas mi 'tshal bas na sku tshe'i tshad kyang bas mi 'tshal bar rig par bgyi'o/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ legs so legs so/ / rigs kyi bu khyod ni yang dag pa'i chos shin tu 'dzin cing srung ba'o/ /rigs kyi bu'am rigs kyi bu mo gang kun nas nyon mongs pas rnam par bcings pa gcod 'dod pa dag ni de ltar dam pa'i chos gzung zhing bsrung bar bya'o/ /rigs kyi bu yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo shin tu zab mo 'di las gang zag rnam pa bzhis yang dag pa'i chos srung zhing yang dag pa'i chos rnam par 'jog pa dang / yang dag pa'i chos yid la byed nus shing 'jig rten du bcas pa la snying brtse ba dang / 'jig rten du bcas pa'i rten dang gnas su 'gyur zhing lha dang mi mang po la phan pa dang bde ba'i don byed par 'gyur ro/ /gang zag bzhi po gang zhe na gang zag gang 'jig rten las 'das te nyon mongs pa'i mtshan nyid dang ldan pa ni rgyun du zhugs pa zhes bya ste gcig go/ /gang zag lan cig phyir ldog pa ni gnyis so/ /lan cig phyir mi
52-1-86b
ldog pa ni gsum mo/ /dgra bcom pa ni bzhi'o/ /gang zag rnam pa bzhi po 'di dag 'jig rten du byung na/ 'jig rten du bcas pa la snying brtse zhing 'jig rten du bcas pa'i rten dang gnas su 'gyur te/ lha dang mi mang po la phan pa dang bde ba'i don byed par 'gyur ro/ / de la nyon mongs pa'i mtshan nyid dang ldan pa gang zhe na/ de la gang zag gang zhig tshul khrims yongs su sdom zhing spyod lam mi nyams pas yang dag pa'i chos rnam par gzhag nas sangs rgyas las ji skad du thos pa bzhin du yi ge dang don la mkhas te gzhan la yang rgyas par 'chad cing ston pa ni 'di lta ste/ 'dod pa nyung ba dang / 'dod pa mang ba dang / byang chub yin pa la sogs pa skyes bu chen po ya brgyad kyi chos rgyas par ston pa'o/ /gang nyes pa byung ba rnams kyang 'thol zhing 'gyod tshangs byed du bcug nas/ nyes pa byang bar byed pa dang / byang chub sems dpa' rnams kyi thabs dang spyod pa dang / dgongs te gsungs pa'i chos la shin tu mkhas pa ni byis pa so so'i skye bo zhes bya'i skyes bu ya brgyad po ma yin no/ /skyes bu ya brgyad po ni byis pa so so'i skye bo zhes mi bya ste/ byang chub sems dpa' zhes bya'i sangs rgyas zhes bya ba ni ma yin no/ /skyes bu gnyis po ni rgyun du zhugs pa zhes bya'o/ /lan cig phyir ldog pa ni yang dag pa'i chos rnyed dam/ yang dag pa'i chos 'dzin tam/ sangs rgyas las chos thos na ji ltar thos pa bzhin du glegs bam du 'dri zhing 'chang ba dang / klog pa dang / 'don pa dang / gzhan la yang rgyas par ston cing 'chad do/ /de chos thos nas mi 'dri ba dang 'chang ba dang / 'dzin par mi byed pa dang / gzhan la yang mi 'chad do/ /bran pho dang bran mo la sogs pa ma brtags pa'i dngos po dag sangs rgyas kyis 'chang du gnang ngo zhes smra ba'i gnas med de/ de ni gang zag gnyis po zhes bya ste/ gang zag de ni gnyis po dang gsum po'i sa thob pa yang ma yin la/ byang chub sems dpa' lung bstan pa zhes kyang mi bya'o/ /gang zag gsum po ni lan cig phyir mi ldog pa zhes bya ste/ lan
52-1-87a
cig phyir mi ldog pa ni yang dag pa'i chos la skur pa'am/ bran pho dang bran mo dang / las byed pa'i mi la sogs pa ma brtags pa'i dngos po dag 'chang du gnang zhe'am/ mu stegs can gyi gtsug lag dang / yi ge la slob cing 'dzin ce'am/ kun nas nyon mongs pas sgrib par 'gyur zhe'am/ bag la nyal ba'i nyon mongs pas sgrib cing g.yogs par 'gyur zhe'am/ de bzhin gshegs pa'i sku gdung yang dag pa sbed cing 'chab ce'am/ phyi rol gyi nad rnam pa mang pos 'tshe zhing gnod par 'gyur zhe'am/ sbrul gdug pa rnam pa bzhis zin par 'gyur zhe'am/ bdag tu smra ba la sogs pa'i gnas med kyi/ bdag med par smra ba'i gnas ni yod do/ /'jig rten gyi chos la chags par smra ba'i gnas ni med kyi/ theg pa chen po bar chad kyi rgyun med par ston pa'i gnas ni yod do/ /gang lus len pa de srin bu brgyad khris bza' ba'i gnas med kyi/ 'dod chags yongs su spangs nas chung ngu na rmi lam na yang mi gtsang ba mi 'byung ba'i gnas ni yod do/ /mthar tshe'i bya ba byed pa na 'jigs skrag par 'gyur ba'i gnas kyang med do/ /len cig phyir mi ldog pa zhes bya ba ci'i don zhe na/ gang zag de ni nyes pa'i skyon gong du smos pa'i nang du phyir mi 'khor te/ des gos par yang mi 'gyur la/ phyir 'khor zhing skye yang de ni byang chub sems dpa' zhes bya ste/ lung bstan pa yang thob pas ring por mi thogs par bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya bar yang 'gyur te/ de ni gang zag gsum pa zhes bya'o/ /gang zag bzhi pa ni dgra bcom pa zhes bya ste/ dgra bcom pa ni nyon mongs pa thams cad bcad pa/ khur bor ba/ bya ba byas pa/ phyis bdag gi don rab tu rnyed pa/ sa bcu la rab tu gnas pa/ ye shes la dbang sgyur ba/ so so'i skye bo ci la mos pa bzhin du rnam pa sna tshogs kyi gzugs dang cha lugs kyang de bzhin du ston pa/ mngon par 'tshang rgya bar 'dod na yang mngon par sangs rgyas pa ston pa ste/
52-1-87b
de lta bu'i yon tan tshad med pa dang ldan pas na dgra bcom pa zhes bya'o/ /de bas na skyes bu chen po bzhi 'jig rten du byung na/ 'jig rten du bcas pa la snying brtse bas 'jig rten du bcas pa'i gnas dang rten du 'gyur zhing lha dang mi mang po la phan pa dang bde ba'i don byed pa dang / lha dang mi'i nang na mchog tu 'gyur/ gtso bor 'gyur/ phul du 'gyur te/ ji ltar de bzhin gshegs pa thams cad kyi skyabs su 'gro ba'i gnas mi'i mchog tu gyur pa bzhin no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag ni skyes bu bzhi po la mi gnas mi rten to/ /de ci'i slad du zhe na/ bcom ldan 'das kyis sngon mdo sde gu shi las dris pa las 'di skad ces gsungs te/ gu shi la lha dang / bdud dang / tshangs pa la sogs pa khyod gzhig cing mi rung bar bya ba'i phyir sangs rgyas kyi gzugs lta bur bsgyur nas mtshan sum cu rtsa gnyis dang / dpe byad bzang po brgyad cu dang / 'od kyi dkyil 'khor 'dom gang ba dang / zhal zla ba rgyas pa lta bu dang / smin mtshams kyi mdzod spu'i mtshan dkar khyad gangs sam/ dung lta bus yongs su brgyan te 'ongs na khyod yang dag pa yin nam ma yin pa rtogs shig /rtogs shing shes nas gdul bar bya'o zhes gsungs te/ bcom ldan 'das bdud la sogs pas sangs rgyas kyi skur yang ston cing sprul nus na dgra bcom pa la sogs pa skyes bu bzhi'i lus su ston cing nam mkha' la 'gro ba dang / nyal ba dang / 'dug pa dang / rtsib logs g.yon nas chu 'byung ba dang / rtsib logs g.yas nas me 'byung ba dang / lus la dud pa 'thul zhing me'i phung po ltar ston pa lta smos kyang ci 'tshal te/ rgyu dang rkyen de lta bas na bdag ni de la dad pa yang mi skye la ston pa zhig yod na yang / tshul bzhin du mi bgyid bkur sti dang / rten dang gnas lta bu yang mi sems so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu ngas bstan pa la the tsom yod na yang gzung bar mi bya na de dag gis bstan pa lta ci smos te/ de bas na
52-1-88a
dge'am mi dge'am/ bya 'am mi bya ba shin tu brtags te khong du chud par bya'o/ /de ltar byas na yun ring por bde ba myong bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na khyi rkun zhig khyim du 'ongs te bran mo khyim srung gis tshor na de la spyos te myur du phyir song shig /ma bros na bsad do zhes smras te/ khyis de skad thos nas bros te phyir mi ldog go/ /khyod kyang de bzhin du bdud sdig to can 'dul ba na/ de la 'di skad du bdud sdig to can khyod 'di 'dra ba'i gzugs su ma ston cig /ci ste ston na 'ching ba rnam pa lngas 'ching ngo zhes gyis shig /bdud kyis de skad thos na 'bros te/ phyir mi ldog pa yang ji ltar khyi rkun de phyir mi ldog pa bzhin no/ /'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das kyis khyim bdag gu shi la la 'di skad ces gsungs te/ gang zhig de ltar bdud thul na/ yongs su mya ngan las 'das pa chen po la nye ba zhes bgyi na/ ci'i slad du bcom ldan 'das kyis gang zag bzhi po la gnas dang rten lta bur gsungs/ gang zag bzhi pos ston pa la nges par yid ches su rung ngam/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu ngas gsungs pa yang de dang 'dra ste/ de lta bu yin no/ /rigs kyi bu ngas ni nyan thos sha'i mig can dag la bdud 'dul bar bstan gyi/ theg pa chen po la nan tan byed pa'i gang zag la bshad pa ni ma yin no/ /nyan thos kyi gang zag ni 'phrul gyi mig can du gyur kyang sha'i mig ces bya'o/ /theg pa chen po slob pa'i ni sha'i mig can yang sangs rgyas kyi spyan zhes bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ theg pa chen po'i mdo sde ni sangs rgyas kyi theg pa zhes bya ste/ sangs rgyas kyi theg pa ni mchog tu gyur phul du gyur pa'o/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na skyes bu dpa' zhing sgyu rtsal che ba la ni gang sdar ma zhan pa dag rtag tu 'khor zhing rten to/ /skyes bu dpa' bo des sdar ma de la khyod gzhu 'di ltar zung shig /mda' 'di ltar 'phongs shig /shag ti slob cing kyo ba tang dang zhags
52-1-88b
pa 'di ltar thob shig ces ston to/ /gzhan yang 'di skad du dgra dang 'thab pa ni mtshon gyi khar song ba dang 'dra mod kyi/ 'jigs skrag pa'i 'du shes ma skyed par pha rol po lha dang mi la shin tu brnyas pa'i 'du shes skyed cig /bdag ni shin tu dpa' zhing rtsal che bar 'du shes skyed cig /bar bar gyi dus su mi sdar ma zhan pa dag cig dpa' bo ltar bcos te/ mda' gzhu dang / ral gri dang / mtshon cha sna tshogs thogs te/ g.yul ngor lhags nas skad chen pos bos na/ khyod de la 'jigs pa'am/ skrag pa ltar ma byed cig dang / sdar ma des khyod mi skrag par shes nas khyi rkun dang 'dra bar de ma thag tu 'gyes shing 'bros so/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ nyan thos rnams la khyed bdud sdig to can gyis ma skrag shig gal te bdud sdig to can sangs rgyas kyi skur sprul te/ khyod kyi drung du 'ong na yang khyod shin tu brtan pa'i brtson 'grus kyis bdud kyi sde rnams thul cig /de'i tshe na bdud kyang mya ngan gyis non te mi dga' nas phyir 'gro'o/ /rigs kyi bu dper na skyes bu dpa' bo gzhan la slob mi dgos pa ltar theg pa chen po la nan tan byed pa yang de dang 'dra ste/ shin tu zab mo'i mdo sde rnam pa sna tshogs thos kyang sems rab tu dga' zhing rangs par 'gyur gyi/ 'jigs pa'am skrag pa mi skye'o/ /de ci'i phyir zhe na/ 'di ltar theg pa chen po la slob pa'i gang zag ni sngon 'das pa'i sangs rgyas grangs med pa brgya stong la phyag dang / bsnyen bkur dang / mchod pa byas pas gal te bdud kyi 'khor grangs med pa brgya stong snyed kyis gnod pa'am/ rnam par gtses kyang de la ni nam du yang 'jigs skrag pa mi 'byung ngo / / rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na/ mi zhig sman a gas rnyed na sbrul gdug pa la sogs pa thams cad kyis mi 'jigs so/ /sman de'i mthus gdug pa thams cad gzhil nus pa'i phyir ro/ /theg pa chen po'i mdo sde yang de dang 'dra ste/ bdud gdug pa
52-1-89a
thams cad kyis mi 'jigs la/ phyis mi ldang bar yang gdul nus so/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na/ klu gdug pa ni pha rol la gsod pa'i tshe/ bar 'ga' ni mig gis bltas pa tsam mam/ bar 'ga' dbugs kyis rngubs pa tsam gyis 'chi ste/ de bas na seng ge dang / stag dang / 'phar spyang dang / khyi la sogs pa thams cad de la 'jigs so/ /gcan gzan de dag la sogs pas de'i skad thos sam/ de'i lus kyis reg pa tsam gyis mi 'chi ba med do/ /gang sngags la shin tu mkhas pa ni sngags kyi mthus na klu gdug pa dang / nam mkha' lding dang / bal gyi glang po che smyos pa dang / seng ge dang / stag dang / 'phar spyang la sogs pa thams cad thul te/ kha lo sgyur zhing zhon kyang nus so/ /gcan gzan de dag gis sngags la mkhas pa de mthong ba tsam gyis rang 'dul lo/ /nyan thos dang / rang sangs rgyas kyang de dang 'dra ste/ bdud sdig to can mthong na thams cad 'jigs skrag go/ /bdud sdig to can ni de dag la 'jigs pa'am skrag pa'i sems med de/ bdud kyi las kyang byed do/ /theg pa chen po la slob pa yang de dang 'dra ste/ de ltar nyan thos dag bdud kyis skrag ste/ theg pa chen po la mi mos mi dad pa mthong nas/ sngar thabs kyis bdud kyi ris rnams btul te/ thams cad 'dul bar byas nas/ de'i 'og tu dam pa'i chos rnam pa sna tshogs ston cing 'chad do/ /nyan thos dang / rang sangs rgyas dag de ltar bdud rnams btul ba mthong na/ gdod skrag pa skyes te/ theg pa chen po dam pa'i chos bla na med pa la mos pa dang dad pa bskyed de/ 'di skad du bdag cag ni da phyin chad dam pa'i chos 'di'i bar chad dang / bgegs mi bya'o zhes smra'o/ /gzhan yang rigs kyi bu nyan thos dang / rang sangs rgyas ni nyon mongs pa rnams la 'jigs pa dang skrag pa skye'o/ /theg pa chen po slob pa dag ni 'jigs pa'am bag tsha ba
52-1-89b
med do/ /theg pa chen po la nan tan byed pa ni de lta bu'i mthu dang ldan te/ rgyu dang rkyen de lta bas na sngar bstan cing bshad pa ni nyan thos dang rang sangs rgyas dag gis bdud gdul ba'i phyir gyi/ theg pa chen po'i phyir ni ma yin no/ /theg pa chen po mya ngan las 'das pa'i mdo sde shin tu zab mo 'di ni ngo mtshar che zhing rmad du gyur pa ste/ gdul nus pa med do/ /gang zhig mnyan te thos nas dad cing 'dzin tam/ de bzhin gshegs pa la rtag pa'i chos can du yid ches na gang zag de ni me tog u dum bA ra ltar shin tu dkon pa'o/ /nga mya ngan las 'das nas gang gis theg pa chen po'i mdo sde shin tu zab mo 'di thos nas dad pa'i sems skyes na/ de ni ma 'ongs pa'i dus su bskal pa brgya stong gi bar du ngan song du mi ltung bar rig par bya'o/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu nga mya ngan las 'das nas yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde dam pa 'di la sems can grangs med pa brgya stong snyed kyis skur cing yid mi ches par 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das sems can de dag sangs rgyas mya ngan las 'das pa'i 'og tu yun ring du mdo sde 'di la bsnyen nas bkur bar 'gyur na/ de la skye bo shin tu dge ba dang ldan pa ji lta bus chos la rnam par skur pa de sgrol bar 'gyur/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu nga mya ngan las 'das nas lo bzhi bcu'i bar du ni 'dzam bu'i gling 'dir rgyas par 'gyur te/ de nas sa'i 'og tu nub par 'gyur ro/ /rigs kyi bu dper na bu ram gyi shing dang 'bras dang / sha kha ra dang / 'o ma dang / mar dang / mar gyi snying po yod pa'i gnas na/ 'khod pa'i sems can dag ni ro bro ba de la ro'i nang na mchog dam par 'dzin to/ /de la kha cig ni khre dang yug po'i sa bon 'ba' zhig za na de dag kyang 'di skad du bdag
52-1-90a
cag gi zas 'di las 'da' ba med ces zer ro/ /de ni sems can bsod nams chung ba'i las kyi rnam par smin pa yin te/ bsod nams can skal ba dang ldan pa dag ni/ khre dang yug po'i sa bon rnams kyang mi thos te/ zas su 'bras dang bu ram dang / sha kha ra dang / mar gyi snying po 'ba' zhig za'o/ /mya ngan las 'das pa'i mdo sde dam pa 'di yang de dang 'dra ste/ dbang po rtul po bsod nams chung zhing skal ba med pa dag thos par mi 'dod do/ /ji ltar bsod nams chung ba dag 'bras dang / sha kha ra la sogs pa mi 'dod pa ltar/ theg pa chung ngu gnyis kyang de dang 'dra ste/ mya ngan las 'da' ba chen po'i mdo sde dam pa 'di mi 'dod do/ /de la so so'i skye bo gang mdo sde 'di thos par mos shing thos kyang rab tu dga' ste/ skur pa mi byed pa ni sems can bsod nams can 'bras la sogs pa za ba dang mtshungs so/ /rigs kyi bu dper na rgyal po zhig ri'i gseb shin tu nyam nga ba'i gnas na 'dug na/ bu ram gyi shing dang / 'bras dang / sha kha ra zhig yod kyang dkon pas na zad kyis dogs te/ za ba'i thugs ni mi thub kyi sogs so/ /khre dang yug po'i sa bon 'ba' zhig za'o/ /rgyal po gzhan zhig gis thos nas/ de snying brtse ba'i phyir 'bras dang sha kha ra la sogs pa shing rtas bskyas te byin na/ rgyal po des kun la bgos te byin nas gdod za'o/ /zos nas thams cad dga' ste/ 'di skad du rgyal po de'i phyir bdag cag kyang sngon ma myong ba'i zas zos par gyur to zhes zer ro/ /rigs kyi bu skyes bu gang zag bzhi po yang de dang 'dra ste/ bla na med pa'i chos chen po'i ded dpon no/ /gang zag rnam pa de bzhi las gang zag gcig gis phyogs gzhan zhig na/ byang chub sems dpa' tshad med pa rnams theg pa chen po'i mdo sde 'di slob bam/ glegs bam du 'dri 'am/ gzhan dag glegs bam du 'drir gzhug gam/ rnyed pa dang / bkur sti dang / grags pa'i phyir ram/ chos mngon pa'i phyir ram/ rten dang gnas
52-1-90b
kyi phyir ram/ mdo sde gzhan dag tu bskur zhing brje ba tsam gyi phyir gyi/ gzhan dag la rgyas par ston cing 'chad mi nus pa mthong na de dag gi phyir mdo sde dam pa 'di phyogs der bskyal te/ byang chub sems dpa' de dag la byin nas/ bla na med pa'i byang chub tu sems bskyed du bcug ste/ byang chub la bkod nas/ byang chub sems dpa' de dag kyang mdo sde 'di thos pas gzhan dag la rgyas par ston cing bshad de/ sems can tshad med pa rnams kyang / theg pa chen po'i mdo sde 'di'i chos kyi ro myong bar byas na/ de ni byang chub sems dpa' de gcig gi mthus sngon ma thos pa'i mdo sde thos par gyur te/ ji ltar rgyal po gcig gi mthus thams cad kyis sngon ma myong ba'i zas myong bar 'gyur ba bzhin no/ /rigs kyi bu gzhan yang mya ngan las 'da' ba chen po'i mdo gang na yod pa'i gnas de ni rdo rje lta bu yin la/ de na gnas pa'i mi yang rdo rje dang 'dra bar rig par bya'o/ /gang zhig mdo sde 'di mnyan na de ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub las phyir mi ldog pa ste/ ji ltar smon pa bzhin du yang 'grub par 'gyur ro/ / ngas 'dir ji skad du gsungs pa bzhin dge slong khyed shin tu gzungs su zung shig /sems can gang zhig mdo sde 'di mnyan mi nus na gang zag de ni shin tu thugs brtse ba'i gnas su rig par bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ gang zag des theg pa chen po'i mdo sde shin tu zab mo'i don 'di gzung mi nus pa'i phyir ro/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa mya ngan las 'das nas lo bzhi bcu'i bar du yongs su mya ngan las 'das pa theg pa chen po'i mdo 'di 'dzam bu gling du rgyas par 'gyur ro/ /de nas sa'i 'og tu nub nas phyis yun ring mo zhig na phyir yang 'byung ngo / /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu nga'i dam pa'i chos 'di lo brgyad cu la ma gtogs pa sngar lo bzhi
52-1-91a
bcu'i bar du 'dzam bu'i gling 'dir chos kyi char chen po 'bab par 'gyur ro/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das mdo sde 'di dam pa'i chos 'jig pa'i tshe/ yang dag pa'i tshul khrims nyams pa'i tshe/ chos ma lags pa 'phel zhing skye ba'i tshe/ tshul bzhin byed pa'i sems can dag ma mchis pa'i tshe/ su dag gis 'chang ba dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / khong du chud par bgyid pa dang / mchod pa dang / rim gro dang / bkur sti bgyid cing glegs bam du 'dri ba dang / rnam par 'grel cing ston par 'gyur ba de bzhin gshegs pas so so'i skye bo dag las thugs brtse ba'i slad du rgyas par phye ste bstan du gsol/ byang chub sems dpa' rnams thos nas 'dzin par 'gyur ro/ /gzungs su bzung bas na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub las phyir mi ldog par 'gyur ro/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la legs so shin tu legs so zhes bka' stsal nas/ rigs kyi bu khyod kyis don 'di dag dris pa legs so/ /rigs kyi bu sems can gang zhig chu klung dga' skyed kyi bye ma snyed kyi sangs rgyas la byang chub tu sems bskyed na/ des ni dus ngan pa'i tshe/ mdo sde 'di 'chang ba dang / 'dzin par 'gyur te/ skur pa mi 'debs so/ /rigs kyi bu sems can gang zhig chu klung gang gA gcig gi bye ma snyed kyi sangs rgyas las byang chub tu sems bskyed na/ des ni dus ngan pa'i tshe/ chos 'di la mi skur cing mdo sde 'di la mos par 'gyur te/ gzhan la rgyas par 'byed cing ston ni mi nus so/ /rigs kyi bu sems can gang zhig chu klung gang gA gnyis kyi bye ma snyed kyi sangs rgyas la byang chub tu sems bskyed na/ des ni dus ngan pa'i tshe chos 'di la mi skur te/ dad cing mos pa dang / 'chang zhing 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don par 'gyur te/ gzhan la rgyas par ston ni mi nus so/ /sems can
52-1-91b
gang zhig klung gang gA gsum gyi bye ma snyed kyi sangs rgyas las byang chub tu sems bskyed na/ des ni dus ngan pa'i tshe/ chos 'di la mi skur te/ 'chang ba dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / glegs bam du 'dri bar 'gyur te/ gzhan la ston mod kyi don zab mo ni mi shes so/ /sems can gang zhig chu klung gang gA bzhi'i bye ma snyed kyi sangs rgyas las byang chub tu sems bskyed na/ des ni dus ngan pa'i tshe na chos 'di la mi skur te/ 'chang ba dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / glegs bam du 'dri bar 'gyur te/ des ni gzhan dag la don zab mo bcu drug gi cha gcig tsam ston par 'gyur ro/ /ston cing 'chad mod kyi de yang rdzogs par shes pa ni ma yin no/ /sems can gang zhig klung gang gA lnga'i bye ma snyed kyi sangs rgyas las byang chub tu sems bskyed na/ des ni dus ngan pa'i tshe na chos 'di la mi skur te/ 'chang ba dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / glegs bam du 'dri ba dang / gzhan la yang don zab mo bcu drug cha'i cha brgyad ston nus par 'gyur ro/ /sems can gang zhig klung gang gA drug gi bye ma snyed kyi sangs rgyas las byang chub tu sems bskyed na/ des ni dus ngan pa'i tshe na chos 'di la mi skur te/ 'chang ba dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / glegs bam du 'dri ba dang / gzhan la yang bcu drug cha'i cha bcu gnyis ston nus par 'gyur ro/ /sems can gang zhig klung gang gA bdun gyi bye ma snyed kyi sangs rgyas las byang chub tu sems bskyed na des ni dus ngan pa'i tshe na/ chos 'di la mi skur te/ 'chang ba dang / 'dzin pa dang / 'don pa dang / klog pa dang / glegs bam du 'dri ba dang / gzhan la yang bcu drug cha'i cha bcu bzhi ston nus par 'gyur ro/ /sems can gang zhig klung gang gA brgyad kyi bye ma snyed kyi sangs rgyas las byang chub tu sems bskyed na/ des ni dus ngan pa'i tshe na/ chos 'di la mi skur te/ 'chang ba dang /
52-1-92a
'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / gzhan la yang glegs bam du 'drir bskul ba dang / bdag kyang nyan cing 'dzin la gzhan dag kyang nyan pa dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / khong du chud par byed par bskul ba dang / 'jig rten la snying brtse ba'i phyir shin tu srung zhing mdo sde la mchod pa byed pa dang / gzhan dag kyang mchod pa dang / rim gro dang / bkur sti dang / phyag bya ba dang / klog pa dang / 'don pa'i bar du bskul ba yang de bzhin no/ /des don zab mo yang rdzogs par khong du chud pa ni 'di lta ste/ de bzhin gshegs pa ni rtag tu gnas pa'i chos can mi 'gyur ba mthar bde ba dang / sems can la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par rgyas par 'chad pa dang / de bzhin gshegs pa'i chos kyi gter la shin tu mkhas pa dang / sangs rgyas de dag la mchod pa byas na bla na med pa'i yang dag pa'i chos 'di dag 'chang ba dang / 'dzin pa dang / skyob pa dang / rnam par gzhag pa rtogs par 'gyur ro/ /gang zhig bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed na/ gang zag de ni ma 'ongs pa'i dus su yang dag pa'i chos 'di 'chang ba dang / 'dzin pa dang / skyob par 'gyur zhing nges par yang dag pa'i chos rnam par gzhag par rig par bya'o/ /de bas na khyod kyis ma 'ongs pa'i dus ngan pa'i tshe/ dam pa'i chos bsrung bar 'gyur ba dag shes par bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ sems bskyed pa de dag ni ma 'ongs pa'i dus su gdon mi za bar bla na med pa yang dag pa'i chos dag srung zhing 'dzin nus pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu dge slong tshul khrims ngan pa can dag ni nga mya ngan las 'das pa thos na mya ngan mi byed de deng de bzhin gshegs pa mya ngan las 'das pas tshim mo/ /de bzhin gshegs pa 'jig rten na bzhugs na bdag cag gi rnyed pa'i bgegs su 'gyur te/ da mya ngan las 'das na bdag cag gi rnyed pa la bgegs byed cing 'phrog pa
52-1-92b
med do/ /bgegs byed cing 'phrog pa med pas rnyed pa yang mang du 'thob par 'gyur ro/ /de bzhin gshegs pa 'jig rten na bzhugs na tshul khrims shin tu dam ste/ da mya ngan las 'das na thams cad lhod par 'gyur te/ lus la chos gos 'di yang chos kyi tshul 'chos pa tsam du zad de/ da ni zhig cing ral bar gyur kyang shing gi kha na ba dan dang 'dra'o/ /zhes smra ba'i gang zag de ni mdo sde 'di la skur cing dbang za'o/ /rigs kyi bu khyod kyis de ltar yid la zung shig /sems can gang zhig tshad med pa'i yon tan phun sum tshogs pa dang ldan na des ni theg pa chen po'i mdo sde 'di la dad cing yid ches so/ /dad nas kyang 'chang zhing 'dzin te/ sems can gzhan dag thos par mos pa la rgyas par bstan cing bshad na/ gang zag des thos pa tsam gyis sngon 'das pa'i bskal pa grangs med tshad med pa'i mi dge ba'i las thams cad zhu zhing byang bar 'gyur ro/ /gang zhig mdo sde 'di la ma dad dam/ yid mi ches na tshe 'di nyid la yang nad rnam pa tshad med pas gzir te/ sdug bsngal bar 'gyur ba dang / mi mang pos gshe zhing spyo ba dang tshe 'phos nas kyang kun gyis brnyas shing smod pa dang / byad bzhin mi sdug pa dang / 'tsho ba'i yo byad kyis brel phongs pa dang / cung zad cig rnyed na yang ngan la rtsub pa dang / gang nas gang du skyes kyang rtag tu dbul phongs shing ma rabs ngan par skye ba dang / dam pa'i chos la skur pa ngan par lta ba'i rigs su skye ba dang / mthar dus byed pa na yul 'khrugs pa'am/ mtshon cha dang phrad pa dang / rgyal po chos bzhin mi byed pa dang / dgra sdang ba dang phrad pa dang / bshes gnyen grogs po yod kyang mi phrad pa dang / 'tsho ba'i yo byad ci yang mi rnyed pa dang / cung zad cig rnyed kyang rtag tu bkres skom pas yongs su gdungs pa dang / ma rabs ngan pa dang bshes shing sten pa dang / rgyal po dang blon pos kyang mi 'dod pa dang / ci ste
52-1-93a
ston cing 'chad pa don las ma 'gal yang su yang yid mi ches te/ mi 'dzin par 'gyur ro/ /gang zag de ni dge ba'i gnas bzang por mi skye ste/ bya 'dab ma chag pa 'phur mi nus pa ltar gang zag de yang de dang 'dra ste/ ma 'ongs pa'i dus su lha dang mi'i gnas bzang por mi skye'o/ /de la gang zag su zhig theg pa chen po'i mdo sde 'di la yid ches shing dad na mngon par thob pa'i lus ngan la mi sdug kyang mdo sde 'di'i yon tan gyis byad gzugs bzang ba dang / gzi brjid dang mthur ldan pa dang mdangs kyang 'phel zhing skye ste/ 'jig rten du bcas pa lha dang / mi thams cad kyi yid du 'ong zhing lta 'dod pa dang / rim gro dang / bkur sti dang / mchod pa byed cing gtong mi phod par 'gyur ro/ /rgyal po dang / blon po dang / gnyen dang / 'khor rnams kyis smra zhing bsgo ba la dad cing yid ches par 'gyur ro/ /gal te nga'i nyan thos kyi nye gnas gang zhig gis mchog gi phul du gyur pa'i don spyod par 'dod na 'jig rten du bcas pa la theg pa chen po'i mdo sde 'di rgyas par 'grel cing bstan par bya'o/ / rigs kyi bu dper na zil pa ni ring du gnas par 'dod kyang nyi ma shar ba las mi 'da' ste/ nyi ma shar ma thag tu lhag ma yang ma lus par med par 'gyur ro/ /rigs kyi bu sems can de dag gi mi dge ba'i las ji snyed yod pa yang de dang 'dra ste/ ring du gnas par 'dod kyang mya ngan las 'das pa chen po'i nyi ma shar ba mthong ba las mi 'da'o/ /nyi ma de shar ma thag tu de dag gi mi dge ba'i las thams cad zhu zhing byang bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na/ gang zag rab tu byung ba skra dang kha spu bregs te chos gos gyon na dge tshul gyi tshul khrims bcu ma mnos kyang khyim bdag gcig gis dge 'dun kun bos te/ khrims ma mnos pa yang dge 'dun 'gron du bos pa'i nang du gtogs na khrims ma mnos mod kyi/ dge 'dun gyi grangs su 'gro'o/ /
52-1-93b
rigs kyi bu sems can gang zhig theg pa chen po'i mdo yongs su mya ngan las 'das pa 'di bslab par sems bskyed de/ glegs bam du 'dri'am/ 'chang ngam/ 'dzin tam/ klog gam/ 'don pa yang de dang 'dra ste/ phun sum tshogs pa ma yin pa yang sa bcur phyin pa ste/ sa bcu pa'i grangs su bgrang ngo / /gal te sems can gang sangs rgyas kyi nye gnas su gyur kyang rung / ma gyur kyang rung ste/ 'dod chags kyis skrag gam/ khe dang rnyed pa'i phyir mdo sde 'di'i tshigs su bcad pa gcig tsam mnyan te thos nas mi skur na/ gang zag de ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub la nye bar bsnyen pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu rgyu dang rkyen de lta bas na/ skyes bu chen po bzhi sangs rgyas kyis gsungs pa bzhin du sangs rgyas kyis gsungs pa ma yin zhes zer na/ de ni gnas ma yin no/ /de bas na skyes bu chen po bzhi ni 'jig rten gyi rten dang gnas lta bur ngas gsungs so/ /rigs kyi bu de bas na khyod kyis skyes bu bzhi po la mchod pa bya'o/ /bcom ldan 'das bdag cag gis skyes bu chen po bzhi po de ji lta bur 'tshal cing mchod par bgyi/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ gang na dam pa'i chos srung zhing rnam par gzhag pa'i gang zag de la ni gsol ba gdab cing lus dang srog kyang btang ste mchod pa bya'o/ /zhes ngas theg pa chen po'i mdo sde gzhan las kyang 'di skad du gsungs so/ /dam pa'i chos dag shes na/ /rgan nam gzhon yang rung ste/ /pha ma'am bram ze lta bur/ /mchod cing bsti stang phyag bya/ /dam pa'i chos dag shes na/ /rgan nam gzhon yang rung ste/ /lha dag dbang phyug mchod ltar/ / mchod cing bsti stang phyag bya/ /de nas yang bcom ldan 'das la/ byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa bzhin te/ bla ma dang slob dpon la mchod pa bgyi ba ni de lags na yang rgyas par bshad du
52-1-94a
gsol/ gal te bla ma tshul khrims dang ldan pa zhig gzhon nu las sngon ma thos pa dag 'dri na gang zag de la phyag bgyi'am/ ci ste de la phyag bgyis na/ tshul khrims srung ba zhes bgyir yang mi rung / de la gzhon nu tshul khrims dang ldan pa zhig bla ma rgan po tshul khrims nyams pa zhig las sngon ma thos pa dag 'dri na de la yang phyag bgyi'am/ gal te rab tu byung ba zhig khyim pa las sngon ma thos pa 'dri na de la yang phyag bgyi ba lags sam/ rab tu byung bas khyim pa la phyag mi bya'o zhes kyang gsungs la sangs rgyas kyi chos kyis chung ngu gzhon nu dag gis bla ma rgan po la bkur sti dang phyag bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ bla ma rgan po dag sngar bsnyen par rdzogs pa'i phyir rim gro dang phyag bya'o zhes kyang gsungs/ yang bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na tshul khrims nyams pa ni sangs rgyas kyi chos kyi nang du mi chud de/ dper na zhing gshin pa'i nang na yug po'am/ rtswa lta bu zhes kyang gsungs/ gzhan du na bcom ldan 'das kyis dam pa'i chos shes na rgan nam gzhon yang rung / de la ni ji ltar lha rnams kyis dbang phyug rgyal po la phyag byed cing rim gro byed pa ltar mchod do zhes gsungs na/ don rnam pa gnyis po 'di ji lta bu lags/ de bzhin gshegs pas gsungs pa 'di la 'gal ba ma mchis sam/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar rnam pa gzhan du na dge slong tshul khrims srung ba yang nyes pa ma mchis zhes bcom ldan 'das kyis ci'i slad du de skad ces gsungs/ bcom ldan 'das kyis mdo sde gzhan dag las tshul khrims nyams pa dag chad pas gcod do zhes gsungs pa yang don nges pa ma lags so/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu ngas ma 'ongs pa'i dus na byang chub sems dpa' theg pa chen po la rtsol ba dag gi phyir tshigs su bcad pa de skad ces gsungs kyi/ nyan thos kyi nye gnas kyi phyir
52-1-94b
gsungs pa ni ma yin no/ /rigs kyi bu ngas sngon gsungs pa ltar na dam pa'i chos rnam par 'jig cing tshul khrims ngan pa can dag spyod pa na/ tshul khrims ngan pa can dag 'byung zhing chos ma yin pa spyod pa na/'phags pa thams cad mngon par mi 'byung ba na/ bran pho dang / bran mo dang / ma brtags pa'i dngos po dag 'chang zhing spyod pa'i dus na/ skyes bu rnam pa bzhi po las gcig tsam zhig mngon par 'byung ste/ skra dang kha spu bregs nas rab tu byung ste/ lam la nan tan byed do/ /des dge slong dag so so nas bran pho dang / bran mo dang / las byed pa'i mi ma brtags pa'i dngos po 'chang ste/ brtags sam ma brtags pa yang mi shes/ 'dul ba dang / 'dul ba ma yin pa yang mi shes pa de dag mthong nas/ skyes bu des dge slong de dag gdul ba'i phyir/ tshul khrims 'dra bar byed kyang spyod pa mi 'thun te/ bdag gis spyod pa'i gnas dang / sangs rgyas kyi spyod yul yang shin tu rtogs shing shes la pha rol pos phas pham pa'i nyes pa byung bar mthong yang cang mi smra ste mi gleng ngo / /de ci'i phyir zhe na/ bdag 'jig rten du byung ba ni dam pa'i chos srung zhing rnam par gzhag pa'i phyir te/ de bas na cang mi smra ste mi gleng ngo / /rigs kyi bu de ltar skyes bu des chos bsrung ba'i phyir nyes pa yod kyang tshul khrims zhig pa zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu dper na rgyal po zhig nad kyis btab ste shi la rgyal tshab ni na gzhon te/ srid kyi las mi nus pa'i skabs su res 'ga' ni gdol pa nor rin po che shin tu mang zhing rab tu phyug po longs spyod dang ldan pa 'khor rab tu mang ba zhig mthu bsnyems te/ rgyal po'i srid phrogs te/ rgyal por zhugs na yul de na gnas pa'i khyim bdag dang / bram ze la sogs pa phal cher yul gzhan du 'byer zhing 'bros so/ /ci ste de na gnas na yang rgyal po chen po de la lta yang mi 'dod do/ /gal te khyim bdag dang / tshong dpon dang / bram ze la sogs
52-1-95a
pa yul gtong ma phod pa yang dper na skyed shing gar skyes pa'i gnas de nyid du shi bar 'gyur ba dang mtshungs so/ /rgyal po gdol pa des yul mi dag byer bros mang bar rtogs nas/ gzhan yang gdol pa dag lam dang / srang kun bsrungs te zhag bdun gyi bar du rnga brdungs nas 'di skad du/ kye bram ze dag khyed la gang zhig gis bdag gi spyi bo nas dbang bskur na yul gyi phyed sbyin no/ /zhes bos kyang bram ze gcig gis kyang ma btub ste/ so so nas gcig la gcig 'di skad du bram ze'i rigs las 'di lta bu'i las byed pa'i mi srid do zhe'o/ /rgyal po gdol pas yang 'di skad du bram ze khyed las gcig tsam yang bdag gi ston par 'gyur ba med na/ bram ze khyed kyang rigs ngan gdol pa dang lhan cig tu bzhag cing bsnyal la las kyang 'dra bar byed du gzhug go/ /gal te bdag gi spyi bo nas dbang bskur na yul gyi phyed kyang sbyin no/ /tshig 'di mi brdzun par dam tshig kyang gzung ngo / /sum cu rtsa gsum gnam gyi bdud rtsi mi 'chi ba yang bgos te sbyin no zhes smras so/ /de'i tshe na bram ze'i bu shin tu na gzhon pa shin tu tshangs par spyod pa thor gtsug kyi mtshan dang ldan pa/ sngags dang cho ga la shin tu mkhas pa zhig rgyal po ga la ba der song nas rgyal po de la rgyal po chen pos bka' stsal pa bdag gis bgyi'o zhes gsol to/ /de nas rgyal po de shin tu dga' nas bram ze gzhon nu de spyi bo nas dbang bskur ba'i ston par bcug go/ /bram ze gzhan dag de thos nas thams cad gzhon nu de la gshe ste/ khyod bram ze yin na ci'i phyir rigs ngan gdol pa de'i slob dpon byed ces spyos so/ /de'i tshe rgyal po des yul de'i phyed gzhon nu de la byin nas/ yul gyi srid kyang lhan cig tu 'dzin to/ /phyis ring zhig lon pa dang gzhon nu des rgyal po la 'di skad ces gsol to/ /bdag gi khyim bor te rgyal po'i ston par mchis na rgyal po la sngags dang sgyu rtsal la sogs pa bstan cing bslabs kyang rgyal pos ni
52-1-95b
bdag la nye bar mi sems so/ /rgyal pos smras pa/ bdag gis khyod la nye bar ji ltar mi sems/ gzhon nus gsol pa/ sngon gyi rgyal po'i mi 'chi ba'i sman da dung ma 'tshal to/ /rgyal pos smras pa/ legs so legs so/ /ston pa chen po bdag gis de ltar ma 'tshal gyis/ ston pa bzhed na thams cad bzhes shig /de nas gzhon nu des rgyal pos gnang ba'i sman blangs nas khyim du 'ongs te/ blon po chen po rnams dang lhan cig 'thungs so/ /blon po rnams kyis 'thungs nas shin tu bde bar gyur te/ ston pa la sman mi 'chi ba/ bdud rtsi lta bu yod do zhes rgyal po la gsol to/ /rgyal pos de skad ces thos nas ston pa la 'di skad ces smras so/ /ston pa chen po blon po chen po rnams 'tshal ba'i bdud rtsi dag kyang shas mi stsal tam/ de nas gzhon nu des dug dang bsres te rgyal po la byin no/ /rgyal po de zos ma thag tu dug langs nas ci yang mi tshor te/ shi ba bzhin dus la 'gyel to/ /de nas bram ze gzhon nu des rgyal tshab rgyal por dbang bskur nas/ 'di skad du seng ge'i khri la chos nyid kyis gdol pa la sogs pa 'dug pa ma lags kyi bdag gis gna' nas kyang rigs ngan gdol pas rgyal po bgyid ces ma thos so/ /rigs ngan gdol pas rgyal po bgyid cing 'bangs kyi srid bzung ba'i chos ma mchis kyis khyod kyis rgyal po mdzad do/ /drang po'i chos kyis rgyal po'i srid zung shig /de'i tshe gzhon nu des las kun byas pa'i 'og tu phyir yang gso ba'i sman rigs ngan gdol pa la byin nas phyir dran par byas so/ /phyir dran par byas nas yul de nas bskrad do/ /de'i tshe gzhon nu des de lta bu dag byas mod kyi/ 'on kyang bram ze'i chos las ma nyams so/ /khyim bdag dang / bram ze la sogs pa de lta bur gyur pa mthong nas ngo mtshar rmad de legs so legs so/ /skyes bu khyod kyis rigs ngan gdol pa bskrad pa legs par bskrad do/ /zhes kun gyis bsngags shing bstod par
52-1-96a
gyur to/ /rigs kyi bu nga yongs su mya ngan las 'das pa'i 'og tu dam pa'i chos bsrung zhing 'dzin pa'i byang chub sems dpa' la sogs pa yang de dang 'dra ste/ sbyor ba'i thabs kyis tshul khrims nyams pa ming tsam gyi dge slong ma brtags pa'i rdzas thams cad 'chang ba dang las 'thun par spyod do/ /de'i tshe na byang chub sems dpa' dag gis gang zag la la tshul khrims mang du nyams kyang tshul khrims log pa can gyi dge slong sdig pa can dag la chad pas gcod na de'i gan du song ste bsnyen bkur dang phyag kyang byed/ yo byad rnam pa bzhi yang 'bul/ de ma yin pa mdo sde dang 'tsho ba'i yo byad kun 'bul lo/ /ci ste bdag la mi bdog na yang thabs rnam pa sna tshogs kyis/ sbyin bdag las kyang slongs te 'bul lo/ /de bas na ma brtags pa'i dngos po rnam pa brgyad kyang 'chang zhing spyod do/ /de ci'i phyir zhe na/ gang zag des dge slong sdig can 'dul ba ni ji ltar bram ze gzhon nus rigs ngan gdol pa 'dul ba bzhin no/ /de ltar byang chub sems dpas gang zag de la bsnyen bkur ram phyag byed dam/ ma brtags pa'i dngos po brgyad po 'chang yang sdig pa med do/ /de ci'i phyir zhe na/ byang chub sems dpa' des dge slong sdig can rnams bskrad de yongs su dag pa'i dge 'dun rnams rab tu bde bar bya ba'i phyir/ shin tu rgyas pa'i theg pa chen po'i mdo sde rgyas shing 'jig rten du bcas pa lha dang mi thams cad la phan pa dang bde bar bya ba'i don gyi phyir ro/ /rigs kyi bu de'i rgyu de'i rkyen gyis na mdo sde dag las ngas tshigs su bcad pa gnyis po gsungs te/ byang chub sems dpa' dag kyang dam pa'i chos bsrung ba'i gang zag la bsngags shing bstod pa ni ji ltar khyim bdag dang / bram ze la sogs pas bram ze gzhon nu legs so legs so zhes bsngags pa bzhin no/ /gang chos bsrung ba'i byang chub sems dpa' ni de lta bu'i tshul du bya'o/ /de la gang
52-1-96b
zhig chos bsrung ba'i gang zag dag tshul khrims log pa can dang las lhan cig tu byed pa mthong bas nyes pa yod par 'dzin na gang zag de ni bdag la gnod par rig par bya ste/ chos bsrung ba de la ni nyes pa med do/ /rigs kyi bu dge slong gang zhig tshul khrims nyams nas nga rgyal gyi dbang du gyur te/ 'chab cing mi 'gyod na gang zag de ni yang dag par tshul khrims nyams pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni chos bsrung ba'i phyir nyams pa yod kyang tshul khrims nyams pa'o zhes mi bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ nga rgyal gyi dbang du gyur pa ma yin te/ 'thol zhing bshags pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu de bas na ngas mdo sde las phyogs gcig pa'i tshigs su bcad pa 'di dag gsungs so/ /dam pa'i chos dag shes na/ /rgan nam gzhon yang rung ste/ /bsnyen bkur bsti stang phyag bya/ /bram ze me lha can dag /ji ltar me lha rjed bzhin/ /sum cu rtsa gsum lha dag /dbang phyug mchod pa ltar ro/ /rgyu dang rkyen de lta bas na ngas nyan thos kyi theg pa can la ma gsungs kyi/ byang chub sems dpa' 'ba' zhig gi phyir tshigs su bcad pa 'di dag gsungs so/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /de ltar byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dag ni tshul khrims la rab tu lhod pa 'dra na thog ma mnos pa'i tshul khrims mchis zhes bgyir rung ngam/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu khyod de skad ces ma zer cig /de ci'i phyir zhe na/ thog ma mnos pa'i tshul khrims ji ltar mnos pa bzhin du mi nyams so/ /ci ste nyams na yang de ma thag tu 'gyod cing 'thol te/ 'thol bas ni yongs su dag go/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na/ chu bsgyur ba'i rka mgo lta bu bug rdol du gyur na chu zag go/ /de ci'i phyir zhe na/ 'chos pa med pa'i phyir ro/ /ci ste de la bcos pa yod na phyi rol du chu mi zag
52-1-97a
go/ /byang chub sems dpa' yang de dang 'dra ste/ tshul khrims nyams pa dang lhan cig tu gso sbyin dang / tshul nas 'byung ba'i las dang / dge 'dun gyi las byed kyang tshul khrims mi nyams te/ chu rka bug rdol can lta bu ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ gal te tshul khrims yongs su dag pa'i gang zag med na dge 'dun 'grib par 'gyur te/ nga rgyal dang le lo yang phyi phyir skye'o/ /gal te tshul khrims yongs su dag pa yod na thog ma bsnyen par rdzogs pa'i tshul khrims kyang mi nyams so/ /rigs kyi bu theg pa la klod pa ni klod pa zhes bya'i tshul khrims la klod pa ni klod pa zhes mi bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dag theg pa chen po 'di la nga rgyal dang le lo'i sems med na tshul khrims nyid ces bya ste/ dam pa'i chos srung ba'i phyir theg pa chen po'i chus khrus byed do/ /de bas na byang chub sems dpa' tshul khrims nyams par ston kyang klod pa zhes mi bya'o/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das dge 'dun gyi nang na skyes bu rnam pa bzhi mchis kyang / shing tog a mra'i 'bras bu ltar smin nam ma smin brtag dka' na tshul khrims nyams pa dang / tshul khrims ma nyams pa ji ltar rtogs par bgyi/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'dis na shes par sla'o/ /ji ltar na mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'dis shes par 'gyur zhe na/ 'di lta ste dper na zhing pa dag zhing la 'bras dang khre dag rmos te/ khre rgod la sogs pa bsal nas/ sha'i mig gis brtags na zhing gshin pa zhes bya ste/ 'bru smin nas rtswa dang khre so sor dbye'o/ /de bzhin du yo byad rnam pa brgyad kyis dge 'dun sme bar 'gyur ro/ /de dag bsal na sha'i mig gis brtags kyang yongs su dag par rig go /tshul khrims nyams pa dang / tshul khrims srung ba dag nyes pa
52-1-97b
mi byed pa'i tshe na sha'i mig gis brtags pas rtogs par dka' ste/ nyes pa mngon du byung na shes par sla ba ni ji ltar khre rgod dag shes shing rtogs par sla ba bzhin no/ /dge 'dun yang de dang 'dra ste/ ma brtags pa'i dngos po brgyad sbrul gdug pa dang 'dra bar yongs su spangs nas de ni yongs su dag pa'i 'phags pa'i dge 'dun bsod nams kyi zhing zhes bya ste/ lha dang mis mchod par 'os pa'i gnas su yongs su dag pa'i 'bras bu smin par 'gyur ba ste/ sha'i mig can dag gis rtogs pa ma yin no/ / rigs kyi bu gzhan yang shing kA la ka'i tshal na/ shing kA la ka ni rab tu mang ste/ shing tsin ta ka ni drung gcig las med do/ /shing kA la ka dang tsin ta ka'i 'bras bu 'dra ste/ bye brag mi phyed pas 'bras bu smin pa na bud med gcig gis kun btus so/ /tshal de na tsin ta ka'i 'bras bu ni bcu cha gcig tsam kA la ka'i 'bras bu ni bcu cha bas mang ste/ bud med des mi shes pas btus nas tshong dus su btsongs so/ /byis pa chung ngu glen pa dag ngo ma shes nas kA la ka'i 'bras bu nyos te zos so/ /zos ma thag tu shi bar gyur to/ /mkhas pa shes rab can dag de ltar gyur pa thos nas bud med de la 'di skad du che zhe shing tog 'di ga las 'ongs zhes dris na/ bud med des phyogs dang gnas 'di nas 'ongs zhes smra'o/ /de la kun gyis gnas dang phyogs de na shing kA la ka mang rab ste/ tsin ta ka ni drung gcig las med do/ /zhes bgad nas 'gro'o/ /rigs kyi bu dge 'dun gyi nang na ma brtags pa rnam pa brgyad la spyod pa yang de dang 'dra ste/ dge 'dun gyi nang na ma brtags pa'i chos rnam pa brgyad la spyod pa ni mang rab kyi/ tshul khrims yongs su srung zhing ma brtags pa'i chos brgyad la mi spyod pa ni gcig tsam mo/ /de ltar ma brtags pa'i chos ma yin pa 'chang zhing spyod par shes kyang de dang las lhan cig tu byed do/ /mi 'bral ba ni ji ltar kA la ka'i tshal na tsin ta ka drung gcig skyes pa bzhin no/ /dge bsnyen gcig gis
52-1-98a
de ltar gang zag de dag chos ma yin pa mang du spyod cing mchod pa dang / rim gro byed pa med pa mthong bas gang zag de la mchod par byed pas sems na sngar de la 'di skad du btsun pa ma brtags pa'i dngos po brgyad spyod dam/ sangs rgyas kyis gnang ngam zhes dris shig /gal te sangs rgyas kyis gnang zhes zer na/ gang zag de dang lhan cig gso sbyin dang / gsol ba dang / zhu ba'i las dang / tshul nas 'byung ba'i las byar rung ngam mi rung zhes dris shig /dge bsnyen gyis de skad dris te dge 'dun dag 'di skad du 'di ltar ma brtags pa'i dngos po brgyad po ni bcom ldan 'das kyis thugs brtse ba'i slad du bdag cag 'chang zhing spyod du gnang ngo zhes zer na/ dge bsnyen gyis 'di skad du gtsug lag khang mtshams gcig gi dge slong las kha cig ni gser dang dngul la sogs pa sangs rgyas kyis spyod du gnang ngo zhes zer ro/ /kha cig ni mi gnang ngo zhes zer te/ gnang ngo zhes zer ba dang / mi gnang ngo zhes smra ba dang lhan cig tu gnas par yang mi bya/ gso sbyong dang tshul nas 'byung ba'i las kyang mi bya/ chung ngu na chu mig gcig tu chu yang mi btung zhing 'tsho ba'i yo byad thun mong du mi spyod do zhes gsungs na/ ci'i phyir khyed kyis sangs rgyas kyis gnang ba skad du smra/ bcom ldan 'das lha'i nang na lha ci ste spyod cing 'chang du gnang na khyed dge 'dun gyis spyod par ma 'os so/ /ci ste spyod par gyur na gso sbyong dang tshul nas 'byung ba dang / gsol ba dang / zhu ba dang / dge 'dun gyis bya ba'i las kyi bar du byed par ma 'os so/ /ci ste gso sbyong dang / tshul nas 'byung ba dang / gsol ba dang zhu ba dang / dge 'dun gyi las lhan cig tu byas na tshe 'phos ma thag tu sems can dmyal bar ltung ste/ ji ltar bus pa dag shing tog kA la ka zos nas shi ba bzhin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na/ grong ngam tshong dus na sman 'tshong ba gangs la skyes pa'i sman bzang po zhig 'tshong na nyo ba yang mang ngo / /
52-1-98b
sman de dang 'dra ba gzhan gyis btsongs kyang kun gyis mi shes pas thams cad sman nyo ba'i phyir sman 'tshong ba'i gan du 'ongs nas khyod la gangs la skye ba'i sman yod dam/ zhes 'dri na sman 'tshong ba des de dang 'dra ba'i sman zhig 'di ni gangs las skye ba'i sman no/ /zhes brdzun byas te btsongs kyang / sha'i mig gis mi rtogs pas bdag ni gangs las skyes pa'i sman bzang po nyos te rnyed do snyam sems so// //bam po dgu pa/ 'od srung nyan thos kyi dge 'dun gyi nang na ming tsam gyi dge 'dun dang / yang dag pa'i dge 'dun dang / 'dum pa'i dge 'dun zhes bya ba'i dge 'dun yod kyis tshul khrims srung ngam/ tshul khrims nyams kyang rung / dge 'dun de la ni mchod pa dang / bkur sti dang / phyag bya ba la sogs pa 'dra bar bya'o/ /dge bsnyen gyis mi rtogs pa ni gang zag gis gangs la skye ba'i sman bzang po mi rtogs pa bzhin no/ /tshul khrims srung ba ni gang / tshul khrims nyams pa ni gang / gang ni yang dag pa'i dge 'dun/ ming tsam gyi dge 'dun ni gang yin pa/ lha'i mig can gyis ni shes shing rtogs so/ / 'od srung gal te dge bsnyen gyis dge slong tshul khrims nyams par shes yang dag na de la ni bsnyen bkur dang / phyag dang / mchod pa la sogs pa mi bya'o/ /gal te gang zag des ma brtags pa'i chos brgyad po spyod par shes yang dag na/ de la ni bsnyen bkur dang / mchod pa'i yo byad sbyar ba dang / phyag dang mchod pa la sogs pa mi bya'o/ /gal te dge 'dun gyi nang na tshul khrims nyams pa yod na/ gos ngur smrig gyon pa tsam gyis/ de la phyag dang / mchod pa la sogs pa mi bya'o/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /legs so legs so/ /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pas bka' yang dag par gsungs te/ bdag gzungs su 'dzin par 'tshal lo/ /dper na rdo rje ni rin po che
52-1-99a
gzhan dang / tha dad de/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na/ dge slong rnams ni chos rnam pa bzhi po la gnas par bgyi'o/ /bzhi gang zhe na/ chos la gnas kyi gang zag la mi gnas pa dang / don la gnas kyi tshig la mi gnas pa dang / ye shes la gnas kyi rnam par shes pa la mi gnas pa dang / nges pa'i don la gnas kyi bkri ba'i don la mi gnas pa ste/ chos rnam pa bzhi po 'di rtogs par bgyi ba lags kyi/ skyes bu rnam pa bzhi po ni ma lags so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu chos la gnas zhes bya ba ni/ de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'da' ba chen po'o/ /sangs rgyas kyi chos ni chos rnams kyi chos nyid do/ /chos nyid ces bya ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bas na de bzhin gshegs pa ni rtag pa mi 'gyur ba'o/ /de la gang zhig de bzhin gshegs pa mi rtag ces smra na gang zag de ni chos nyid mi mthong / mi shes pa'o/ /gal te chos nyid mi mthong mi shes na/ de la mi gnas mi rten te/ gong du gsungs pa'i skyes bu bzhi po 'jig rten du byung ba dam pa'i chos srung zhing 'dzin na/ shes shing rig par bya ste/ de la gnas shing brten par bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ gang zag de ni de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i don zab mo la shin tu mkhas pas/ de bzhin gshegs pa ni rtag pa mi 'gyur bar shes pa'i phyir ro/ /gal te de bzhin gshegs pa la mi rtag ce'am/ 'gyur ba 'pho ba'i chos can no/ /zhes bya ba'i gnas med de/skyes bu rnam pa bzhi po ni de bzhin gshegs pa zhes bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ gang zag de ni de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa shes la ston kyang nus pa'i phyir ro/ /skyes bu gang zhig de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i don zab mo yang shes la/ de bzhin gshegs pa ni rtag pa mi 'gyur ba'i chos can du shes na
52-1-99b
skyes bu de ni rnyed pa tsam gyi phyir de bzhin gshegs pa ni mi rtag go/ /zhes smra ba'i gnas med de/ skyes bu de la yang gnas shing rten par bya na/ skyes bu bzhi po la gnas shing rten pa lta ci smos/ chos la gnas zhes bya ba ni chos nyid la bya'o/ /gang zag la mi gnas zhes bya ba ni nyan thos la bya'o/ /chos nyid ces bya ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /nyan thos zhes bya ba ni 'dus byas so/ /de bzhin gshegs pa ni rtag pa'o/ /'dus byas ni mi rtag pa'o/ /rigs kyi bu gang zag tshul khrims nyams pa rnyed pa'am/ grags pa'i phyir/ de bzhin gshegs pa ni mi rtag pa 'gyur zhing 'pho ba'o/ /zhes smra na gang zag de la ni/ gnas par mi bya ste/ rigs kyi bu de ni nges pa'i don zhes bya'o/ /don la gnas kyi tshig la mi gnas zhes bya ba gang zhe na/ don ni don mngon par rtogs pa'o/ / mngon par rtogs pa'i don zhes bya ba ni mi zhum pa'o/ /mi zhum pa ni phun sum tshogs pa'o/ /phun sum tshogs pa'i don ni de bzhin gshegs pa rtag tu gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba'o/ /de bzhin gshegs pa rtag tu gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba'i don ni chos rtag pa'o/ / chos rtag pa'i don dge 'dun rtag pa ste/ 'di ni don la gnas pa ste/ tshig la mi gnas pa zhes bya'o/ /de la mi gnas pa'i tshig gang zhe na/ 'di lta ste/ rnam par spros pa'i 'jig rten gyi gtsug lag dang / bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar mdo sde tshad med pa 'dod pa mang zhing chog mi shes pa sgyus 'tsho zhing g.yo byed pa/ spyod lam 'chos pa rnyed pa dang grags pa'i phyir khyim pa la rten pa dang / gzhan yang 'di skad du sangs rgyas bcom ldan 'das kyis dge slong rnams 'chang zhing spyod du gnang ba ni 'di lta ste/ bran pho dang / bran mo dang / yongs su ma brtags pa'i dngos po gser dang / dngul dang / rin po che dang / nas dang / 'bras dang / bang mdzod dang / ba lang dang / lug dang / bal gyi glang po che dang / rta la sogs pa spyod cing tshong spogs byed du gnang ba dang
52-1-100a
mu ge'i dus byung ba na sras rnams la thugs brtse ba'i phyir/ dge slong dag yo byad lhag pa sogs shing 'chang du gnang ngo zhes gsungs pa dang / bdag gis lag dar de kha zas kyi g.yos byas nas/ byin len ma byas par zos kyang rung ngo / /zhes mdo sde las gsungs kyang tshig de la ni gnas par mi bya'o/ /ye shes la gnas kyi rnam par shes pa la mi gnas zhes bya ba gang zhe na/ ye shes ni de bzhin gshegs pa'o/ /nyan thos pa gang zhig de bzhin gshegs pa'i yon tan la shin tu mi gnas pa de ni rnam par shes pa zhes bya ste/ gnas par mi bya'o/ /gang zhig de bzhin gshegs pa nyid chos kyi skur shes na de ni yang dag pa'i ye shes yin te/ de la ni gnas par bya'o/ /gang zhig de bzhin gshegs pas thabs su ston pa'i sku la 'di ni phung po dang / khams dang / skye mched las 'dus pa ste/ zhal zas kyis gso ba yin par shes na de ni rnam par shes pa ste gnas par mi bya'o/ /gang zhig de skad du ston tam/ yi ge dang gtsug lag las 'byung yang gnas par mi bya'o/ /nges pa'i don gyi mdo sde la gnas kyi bkri ba'i don gyi mdo sde la mi gnas so/ /zhes bya ba gang zhe na/ bkri ba'i don gyi mdo sde ni 'di lta ste/ nyan thos kyi theg pa can dag bcom ldan 'das kyi don shin tu zab mo thos na the tshom du skye zhing ngo mtshar du gyur te/ don zab mo snying po las ye shes kyi rgya mtsho chen po 'byung bar mi shes so/ /dper na bus pa chung ngu ci yang mi shes shing bye brag mi phyed pa lta bu ni bkri ba'i don ces bya'o/ /nges pa'i don ces bya ba ni byang chub sems dpa'i yang dag pa'i ye shes kyis ji ltar bsam pa bzhin du thogs pa med pa'i ye shes 'jug ste/ dper na skyes bu chen po ci yang mi shes pa med pa ni nges pa'i don ces bya'o/ /gzhan yang nyan thos kyi theg pa ni bkri ba'i don ces bya'o/ /bla na med pa'i theg pa chen po ni nges pa'i don ces bya'o/ /gang zhig de bzhin gshegs pa ni mi rtag go/ /'gyur zhing 'pho ba'o zhes smra ba ni bkri
52-1-100b
ba'i don to/ /gang zhig de bzhin gshegs pa ni rtag pa'o/ /mi 'gyur mi 'pho ba'o zhes smra ba ni nges pa'i don ces bya'o/ /gang nyan thos kyi bstan pas chud cing rtogs pa ni bkri ba'i don to/ /byang chub sems dpa'i bstan pas chud cing rig pa ni nges pa'i don ces bya'o/ /gang zhig de bzhin gshegs pa la zhal zas kyis gso dgos zhes smra ba ni bkri ba'i don to/ /gang zhig rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba'o zhes smra ba ni nges pa'i don ces bya'o/ /gang zhig de bzhin gshegs pa mya ngan las 'das pa ni ji ltar shing zad nas me shi ba bzhin no zhes smra ba ni bkri ba'i don to/ /gang zhig de bzhin gshegs pa ni chos kyi dbyings nyid la zhugs so/ /zhes smra ba ni nges pa'i don ces bya'o/ /mdor na nyan thos kyi theg pa'i chos la ni gnas par mi bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pas so so'i skye bo bsgral ba'i phyir nyan thos kyi theg pa ni sbyor ba'i thabs su gsungs so/ /'di lta ste dper na/ khyim bdag gis bu chung ngu la yi ge phyed bstan pa bzhin no/ /rigs kyi bu nyan thos kyi theg pa ni dper na zhing thog ma rmos ma thag pa dang mtshungs te 'bras bu med pas gnas par mi bya'o/ /de bas na nyan thos kyi theg pa ni bkri ba'i don ces bya'o/ /theg pa chen po'i chos la ni gnas par bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pas so so'i skye bo dag bsgral ba'i phyir sbyor ba'i thabs su theg pa chen po gsungs te/ de bas na nges pa'i don ces bya ste/ gnas par bya'o/ /de ltar de lta bu'i tshul du gnas pa rnam pa bzhi khong du chud cing shes par bya'o/ /gzhan yang don la gnas zhes bya ba don ni yang dag pa'o/ /yang dag pa ni 'od gsal ba'o/ /'od gsal ba ni ma zhum pa'o/ / ma zhum pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /gzhan yang 'od gsal ba ni ye shes so/ /yang dag pa ni rtag tu gnas pa'o/ /de bzhin gshegs pa rtag pa ni chos la gnas pa'o/ /chos zhes bya ba ni rtag pa mtha' yas pa bsam gyis mi khyab pa gzung du med pa bcing du med
52-1-101a
pa ste bltar rung ba'o/ /gang zhig mthong bar mi rung zhes smra na gang zag de la gnas par mi bya ste/ de bas na chos la gnas kyi gang zag la mi gnas so/ /gang zhig shin tu tshig bzang pos mi rtag ces smra na tshig de la ni gnas par mi bya ste/ de bas na don la gnas kyi tshig la mi gnas zhes bya'o/ /ye shes la gnas pa'i dge 'dun ni rtag pa 'dus ma byas pa mi 'pho ba ma brtags pa'i dngos po brgyad mi 'chang ba ste/ de bas na ye shes la gnas kyi rnam par shes pa la mi gnas so/ /kha cig 'di skad du rnam par shes pas byas/ rnam par shes pas myong ste 'dum pa'i dge 'dun med ces smra ba yang yod do/ /de ci'i phyir zhe na/ 'dum pa zhes bya ba ni ci yang med pa'o/ /ci yang med pas na rtag ces ci la bya/ de bas na rnam par shes pa la mi gnas so/ /nges pa'i don la gnas pa gang zhe na/ nges pa'i don ces bya ba ni chog shes pa ste/ nam du yang sgyus mi 'tsho/ spyod lam mi 'chos/ nga rgyal mi byed/ rnyed pa dang grags pa la mi chags/ de bzhin gshegs pas sbyor ba'i thabs su gsungs pa'i chos la chags par mi byed pa ste/ de ni nges pa'i don ces bya'o/ /gang zhig de la gnas na gang zag de ni don dam pa la gnas pa zhes bya ste/ de bas na nges pa'i don la gnas so/ /bkri ba'i don la mi gnas pa gang zhe na/ bkri ba'i don ni mdo sde dag las thams cad gdung ba can/ thams cad mi rtag pa/ thams cad sdug bsngal ba/ thams cad stong pa/ thams cad bdag med pa'o/ /zhes gsungs pa ni bkri ba'i don ces bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ don de dag mi shes pa 'gro ba mang po mtshams med pa'i sems can dmyal bar ltung bar byed pa'i phyir ro/ /de ci lta zhe na/ chags shing zhen pas don mngon par mi rtogs so/ /thams cad gdung ba can ni mya ngan las 'da' ba yang gdung ba dang / thams cad mi rtag pa ni mya ngan las 'da' ba yang mi rtag go/ /zhes de bzhin gshegs pas
52-1-101b
gsungs par 'dzin te/ sdug bsngal ba dang / stong pa dang / bdag med pa'i bar du rgyas par rig par bya ste/ de bas na bkri ba'i don gyi mdo sde la gnas par mi bya'o/ /de la gang zhig 'di skad du de bzhin gshegs pa ni sems can thams cad la thugs brtse ba'i phyir dus dang tshod la shin tu mkhas so/ /dus la mkhas pas yang ba dag kyang lci bar gsungs/ lci ba'ang yang bar gsungs te/ de bzhin gshegs pas mkhyen cing rtogs pas nye gnas gang la sbyin bdag dad pas dgos pa'i yo byad ci 'dod pa sbyor zhing sbyin pa'i gang zag de la ni bcom ldan 'das kyis bran pho dang / bran mo dang / gser dang / dngul dang / rin po che la spyod cing tshong spogs byed pa la sogs pa ma brtags pa'i dngos po thams cad 'chang zhing spyod du ma gnang ngo / /nye gnas gang la 'tsho ba'i yo byad sbyin pa'i yon bdag med la mu ge byung ste/ bsod snyoms mi rnyed pa'i dus na yang dag pa'i chos rnam par gzhag cing bsrung ba'i phyir/ nga'i nye gnas dag bran pho dang / bran mo dang / gser dang / dngul dang / bzhon pa'i theg pa dang / khang khyim dang / nas 'bras dang / tshong spogs la sogs pa 'chang zhing spyod du gnang ste/ de ltar 'chang zhing spyod du gnang mod kyi sbyin bdag dad pa chen po dang ldan pa med du mi rung ngo / /de ltar na chos rnam pa bzhi po 'di la gnas par bya'o/ /gzhan yang 'dul ba dang / chos mngon pa dang / mdo sde las rnam pa bzhi po 'di dang mi 'gal na gnas par bya'o/ /de la gang zhig dus dang dus ma yin pa'am/ chos srung ba'am/ chos mi srung ba dang / sbyor ba yang med de/ de bzhin gshegs pas ma brtags pa'i dngos po 'di dag dge slong thams cad spyod du gnang ngo / /zhes de skad smra na tshig de la ni gnas par mi bya'o/ /'dul ba'am/ chos mngon pa'am/ mdo sde dag las 'di skad du 'di dang 'thun par gsungs na sde snod gsum po la yang gnas par mi bya'o/ /ngas skye bo sha'i mig can la gnas pa bzhi
52-1-102a
po 'di gsungs kyi shes rab kyi mig can gyi phyir ma yin no/ /de bas na ngas gnas pa bzhi po 'di gsungs so/ /chos zhes bya ba ni chos rnams kyi chos nyid do/ /don ces bya ba ni de bzhin gshegs pa rtag pa mi 'gyur ba'o/ /ye shes zhes bya ba ni sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par shes pa'o/ /nges pa'i don ces bya ba ni theg pa chen po'i mdo sde thams cad rtogs pa'o/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis sngar gsungs pa'i skyes bu rnam pa bzhi po la gnas par mi bgyi'am/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ de de bzhin no/ /de de bzhin te/ rigs kyi bu bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na de la gnas par mi bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ bdud rnam pa bzhi yod pa'i phyir ro/ /bzhi gang zhe na/ bdud kyis bstan pa'i mdo sde dang 'dul ba 'dzin pa'o/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis gsol pa/ bcom ldan 'das kyis bdud rnam pa bzhi yang mchis par gsungs na de la bdud kyis bstan pa dang / sangs rgyas kyis gsungs pa bdag cag gis bye brag cis dbye/ so so'i skye bo dag bdud kyi rjes su spyod pa yang mchis/ sangs rgyas kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa yang mchis na de dag ji lta bur 'tshal bar bgyi/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ nga yongs su mya ngan las 'das nas lo bdun brgya lon pa'i 'og tu bdud sdig to can gyis dam pa'i chos bags kyis 'jig cing ma rung bar byed do/ / dper na rngon pa ngur smrig gi tshal bu gyon pa ltar bdud sdig to can yang de bzhin du dge slong gi gzugs dang / dge slong ma'i gzugs/ dge bsnyen gyi gzugs dang / dge bsnyen ma'i gzugs su yang ston te/ de ma yin pa gzhan yang rgyun du zhugs pa nas dgra
52-1-102b
bcom pa'i lus kyi bar du yang sprul cing sangs rgyas kyi gzugs su yang sprul cing ston to/ /bdud kyi rgyal po zag pa dang bcas pa'i lus kyis zag pa med pa'i lus su sprul te/ nga'i dam pa'i chos 'jig cing ma rung bar byed do/ /bdud sdig to can de dam pa'i chos ma rung bar byed pa na 'di skad ces zer ro/ /byang chub sems dpa' sngon dga' ldan gnam nas mi snang bar gyur te/ grong khyer ser skya'i rgyal po zas gtsang ma'i pho brang du pha ma gnyis 'dus pa'i 'dod pa las lus 'di skyes so/ /zhes smra'o/ /gang zag ni mi'i rgyud du skyes te/ 'jig rten du bcas pa lha dang / mi'i 'khor thams cad kyis mchod cing bsti stang byed par 'gyur ba ni gnas med do/ /gzhan yang 'di skad du sngon dka' ba rnam pa mang po spyod cing / mgo dang / mig dang / rus pa dang / rkang dang / yul dang / srid dang / chung ma dang / bu pho la sogs pa sbyin pa byas pas mngon par sangs rgyas te/ de'i rgyu de'i rkyen gyis 'jig rten du bcas pa/ lha dang / mi dang / dri za dang / lha ma yin dang / nam mkha' lding dang / mi'am ci dang / lto 'phye chen po la sogs pas mchod cing bsti stang byed par gyur to/ /zhes gal te mdo sde dang 'dul ba las de skad ces 'byung na yang de ni bdud kyis bstan pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu mdo sde'am 'dul ba las gang 'di skad du de bzhin gshegs pa ni mngon par sangs rgyas nas yun ring ste/ mngon par sangs rgyas pa bstan pa ni sems can rnams sgrol ba'i phyir te/ 'jig rten pa'i rjes su pha ma 'dus pa las skyes par bstan to/ /zhes mdo sde dang 'dul ba las 'di skad 'byung na de ni yang dag par de bzhin gshegs pa yin par rig par bya'o/ /de la gang bdud kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni bdud kyi ris su gtogs so/ /de la gang sangs rgyas kyis bstan pa'i mdo sde dang 'dul ba'i rjes su 'jug pa ni byang chub sems dpa' yin par rig par bya'o/ /de la
52-1-103a
gang zhig de bzhin gshegs pa thog ma bltams nas phyogs bcur gom pa bdun bdun gshegs par yid mi ches na de ni bdud kyis bstan pa la zhugs pa'o/ /de la gang de bzhin gshegs pa 'jig rten du byung nas phyogs bcur gom pa bdun bdun gshegs te/ de ni de bzhin gshegs pas thabs su bstan pa yin no/ /zhes smra na de ni de bzhin gshegs pas bstan pa'i mdo sde dang 'dul ba yin no/ /de la gang bdud kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni bdud kyi ris su gtogs pa zhes bya'o/ /sangs rgyas kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni byang chub sems dpa' zhes bya'o/ /de la gang zhig byang chub sems dpa' thog ma btsas nas rgyal po yab kyis lha'i rten la phyag 'tshal du khrid pa na phyir lha rnams kyis mthong ma thag tu phyag byas te/ de bas na sangs rgyas zhes bya'o/ /de la gang zhig 'di skad du lha zhes bya ba sngar byung ste/ sangs rgyas ni 'phyi na ci'i phyir lha rnams kyis sangs rgyas la bsti stang dang / phyag byed ces de skad du rgol na de ni bdud sdig to can gyis bstan pa yin par rig par bya'o/ /de la gang zhig 'di skad du sangs rgyas bcom ldan 'das lha'i rten du gshegs pa na dbang sgyur chen po dang / tshangs pa chen po dang / brgya byin lha'i dbang phyug la sogs pa lha thams cad kyis thal mo sbyar te/ bsti stang dang bcas pas zhabs la phyag byas so/ /zhes mdo sde dang 'dul ba las byung na de ni sangs rgyas kyis bstan pa'o/ /de la gang bdud kyis bstan pa'i rjes su 'jug na de ni bdud kyi ris su gtogs pa zhes bya'o/ /de la gang sangs rgyas kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni byang chub sems dpa' zhes bya'o/ /mdo sde dang 'dul ba gang las byang chub sems dpa' rgyal tshab mdzad pa na 'dod pa'i sems kyis phyogs bzhi nas btsun mo btsal te/ pho brang gi nang du 'dod pa rnam pa lnga bde bar spyod do/ /zhes mdo sde dang 'dul ba
52-1-103b
las 'byung na de ni bdud kyis bstan pa yin no/ /de la gang zhig byang chub sems dpa' yun ring po nas 'dod pa'i sems dang /btsun mo'i 'khor gyi 'dod pa yongs su spangs te/ sum cu rtsa gsum gnam gyi lha'i 'dod pa lnga yang mchil ma bzhin du bor na mi'i 'dod pa lta ci smos te/ skra dang kha spu bregs nas khyim nas khyim ma yin par rab tu byung ste/ byang chub la nan tan byed do/ /zhes mdo sde dang 'dul ba la de skad ces byung na de ni sangs rgyas kyis bstan pa yin no/ /de la gang bdud kyis bstan pa'i mdo sde dang / 'dul ba'i rjes su 'jug pa ni bdud kyi ris su gtogs pa zhes bya'o/ /de la gang sangs rgyas kyis bstan pa'i mdo sde dang 'dul ba'i rjes su 'jug pa ni byang chub sems dpa' zhes bya'o/ /gzhan yang 'di skad du sngon sangs rgyas bcom ldan 'das rgyal bu dze ta'i tshal na bzhugs pa'i tshe/ dge slong rnams kyis bran pho dang / bran mo dang / las byed pa'i mi dang / ba lang dang / ra lug dang / bal gyi glang po che dang / rta dang / bong bu dang / dre'u dang / bya dang / khyi dang / phag la sogs pa gso zhing 'chang ba dang / gser dang / dngul dang / bai dUr+ya dang / mu tig dang / shel dang / asma gar b+ha dang / mu sa la gal b+ha dang / shel gyi snam bu dang / lcags dang / zangs dang / zangs gzhong che chung la sogs pa ma brtags pa'i dngos po rnams 'chang zhing spyod pa dang / zhing rmo ba dang / tshong spogs dang / khre 'bras la sogs pa 'jog cing spyod du gnang bar bcom ldan 'das thugs rje chen pos sems can la thugs brtse ba'i slad du 'chang zhing spyod du gnang ngo / /zhes mdo sde'am 'dul ba las 'byung na de ni bdud kyis bstan pa yin no/ /de la gang zhig sngon sangs rgyas rgyal bu dze ta'i tshal yi dgas 'da' li lo zhes bya bar gnas pa na/ de'i tshe bcom ldan 'das bram ze ra'i yon tan zhes bya ba dang / rgyal po sde rab tu 'pham byed kyi phyir 'di
52-1-104a
skad du gsungs te/ dge slong ni gser dang / dngul dang / bai dUr+ya dang / shel dang / mu tig dang /mu sa la gal b+ha dang / byi ru dang / asma gar b+ha dang / shel gyi snam bu dang / bran pho dang / bran mo dang / las byed pa'i mi dang / khye'u dang / bu mo dang / ba lang dang / lug dang / bal gyi glang po che dang / rta dang / bong bu dang / dre'u dang / bya dang / khyi dang / phag dang / lcags dang / zangs dang / zangs gzhong che phra la sogs pa ma brtags pa'i dngos po khri stan dang / mal cha dang / 'tsho ba'i yo byad rnam pa mang po khang khyim dang / zhing rmo ba dang / tshong spogs dang / lag dar te kha zas kyi g.yos byed pa dang / lag dar te phye 'thag pa dang / 'bras 'dru ba dang / lus gso ba'i sngags dang / khra 'dul ba'i cho ga dang / skar ma blta ba dang / mo gdab pa dang / khyo shug gi mtshan blta ba dang / rmi lam gsod pa dang / 'di ni bu phor 'ong / 'di ni bu mor 'ong / 'di ni bu pho ma yin/ 'di ni bu mo ma yin zhes mkhas pa'i gnas drug cu rtsa bzhi brtag pa dang / gzhan yang rig pa'i gnas bcwa brgyad dang / sngags dang / bzo rnam pa sna tshogs dang / 'jig rten gyi gtsug lag tshad med pa smra ba dang / spos phye ma dang / byug spos dang / bdug spos rnam pa sna tshogs sbyor ba dang / me tog gi phreng ba rnam pa sna tshogs dang / skra 'chos pa'i cho ga dang / g.yo dang / sgyu dang / khe dang / rnyed pa la chog mi shes pa dang / 'du 'dzi la dga' ba dang / gtam dang / smrang la dga' ba dang / nya sha la dga' ba dang / dug sbyor ba dang / sme ba dbyung ba'i sman sbyor ba dang / byug pa'i mar bsung can sbyor ba dang / rin po che'i gdugs dang / lham la sogs pa byed pa dang / bsil yab dang / za ma tog dang / ri mo la sogs pa byed pa dang / khre 'bras dang / sran ma rnam pa mang po dang / shing tog gi rnam pa la sogs pa dang / rgyal po dang / rgyal bu
52-1-104b
dang / blon po dang / blon po chen po la rten pa dang / bud med la rten pa dang / bar bar skad chen pos dgod pa dang / bar bar cang mi smra bar kha rog pa dang / chos rnams la the tsom byed pa dang / brdzun du smra ba dang / bzang ngo ngan no dge'o/ /mi dge'o zhes brdzun du smra ba dang / gos bzang pos cha zhing 'jo ba la sogs pa de lta bu'i ma brtags pa'i gnas rnam pa sna tshogs la spyod cing byed pa dang / yon bdag dad pa'i mdun du bdag stod pa dang / ma brtags pa'i gnas su chang 'tshong ba dang / sbrul 'tshong ma dang tshong byed par rtag tu 'gro ba la sogs pa de dag thams cad ni dge slong dag la gnang bar ngas ma gsungs te/ de ni dge slong gi nang na 'dug par yang gnang ba ma yin te/ khyim par phab la las byed du gzhug go/ /dper na zhing gshin pa'i nang na khre rgod skyes pa dang mtshungs te/ lhag ma ma lus par bsal cing dbyung ngo / /zhes gsungs pa'i mdo sde dang 'dul ba ni de bzhin gshegs pas bstan pa yin par rig par bya'o/ /de la gang bdud kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni bdud kyi ris su gtogs pa zhes bya'o/ /sangs rgyas kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni byang chub sems dpa' zhes bya'o/ /gzhan yang 'di skad du byang chub sems dpa' ni 'jig rten gyi lha dag mchod pa'i phyir lha'i rten du 'gro'o/ /'di lta ste/ tshangs pa'i lha dang / dbang sgyur chen po dang / 'jug sel dang / kA t+yA ya na la sogs pa ste/ der 'gro ba yang lha rnams gdul ba'i phyir gyi de lta bu ma yin no/ /zhes bya ba'i gnas med do/ /gzhan yang 'di skad du byang chub sems dpa' ni mu stegs can gyi gtsug lag dang / dka' thub dang spyod lam dang / tshig dang smra ba las rgyal ba'i sgyu rtsal dang / 'thab cing rtsod pa'i sdums byed mi nus pas/ khye'u dang / bu mo dang / blon po chen po la sogs pas bsti stang mi byed do/ /sman la sogs pa'ang sbyor mi shes pas na de bzhin gshegs pa zhes bya ste/ ci ste shes na
52-1-105a
ngan par lta ba log pa can zhe 'am/ gzhan yang de bzhin gshegs pa ni dgra dang / gnyen la mnyam par dgongs te/ mtshon gyis btab bam/ byug spos kyis bskus kyang de gnyis ka la phan pa'am/ gnod pa'i thugs mi mnga' ste dbu mar gnas pas/ de bzhin gshegs pa'o zhes de skad du mdo sde'am/ 'dul ba las 'byung na de ni bdud kyis bstan pa yin par rig par bya'o/ /de la gang 'di skad du byang chub sems dpa' ni de ltar thabs kyis lha'i rten du 'gro ba dang / mu stegs can gyi chos las rab tu byung nas slob pa la 'jug pa bstan pa dang / spyod lam dang / dka' thub dang / chog shes par bstan pa dang / tshig dang smra ba las rgyal ba thams cad shes par bya ba'i phyir yi ge'i grwar slob pa bstan pa dang / 'thab cing rtsod par 'gyur ba'i sdums byed pa bstan pa dang / 'khor mang po dang / khye'u dang / bu mo dang / btsun mo dang / pho brang gi slas dang / khyim bdag dang / tshong dpon dang / bram ze la sogs pa rgyal po dang / blon po chen po dang / dbul po la sogs pa las phul du gyur pa dang / mchog tu gyur par bstan to/ /de dag gis bsnyen bkur byed pa la sogs pa'ang bstan/ de lta bu la sogs pa'i dngos po'i rnam pa mang po bstan to/ /lta ba de dag la gnas kyang ma chags pa ni dper na/ pad mo la rdul dang dri mas mi gos pa bzhin no/ /de la yang 'gro ba mang po bsgral ba'i phyir/ 'jig rten pa'i rjes su de lta bu'i thabs mkhas pa rnam pa sna tshogs spyod do/ /zhes mdo sde dang 'dul ba gang las 'byung na de ni de bzhin gshegs pas bstan pa yin par rig par bya'o/ /de la gang bdud kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni bdud kyi ris su gtogs pa zhes bya'o/ /sangs rgyas kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni byang chub sems dpa' chen po'o/ /de la gang 'di skad du de bzhin gshegs pas ni bdag cag la mdo sde dang 'dul ba gsungs pa
52-1-105b
las mi dge ba'i chos lci ba dang / yang ba dang / nyes byas kyi bar du rang bzhin gyis lci ba yin pas bdag cag ni 'dul ba las 'gal bar mi byed de/ bdag cag ni yun ring po nas bzod kyang chos 'di dag la khyed ni yid mi ches na/ bdag cag gis ji skad du bdag cag gis 'dul ba btang ste/ khyed kyi 'dul ba'i rjes su 'jug par bya/ khyed kyi 'dul ba ni bdud kyis bstan pa yin gyi/ bdag cag gi mdo sde dang 'dul ba ni sangs rgyas kyis bcas pa yin no/ /de bzhin gshegs pas sngar gsungs pa'i gsung rab dgu po yang bdag cag gi mdo sde dang 'dul ba dgu po la nges par gsungs kyi/ shin tu rgyas pa'i mdo sde ni tshig gcig gam/ yi ge gcig tsam yang ma thos so/ /de bzhin gshegs pas gsungs pa'i mdo sde dang 'dul ba ni tshad kyang ma mchis na shin tu rgyas pa'i mdo sde zhes mi 'byung ste/ de dag las ni gsung rab mdo sde bcu yod do zhes ma thos so/ /ci ste yod na gdon mi za bar lha sbyin gyis byas pa yin par rig par bya'o/ /lha sbyin ngan pa dge ba'i chos gzhig pa'i phyir shin tu rgyas pa'i mdo sde byas te/ bdag cag ni mdo sde bdud kyis bstan pa yin pas na yid mi ches so/ /de ci'i phyir zhe na/ chos gzhig cing gcig la gcig gis skyon 'dogs pa'i tshig de lta bu ni khyed kyi mdo sde las 'byung gi bdag cag gi mdo sde la med do/ /bdag cag gi mdo sde dang 'dul ba de bzhin gshegs pas gsungs pa las gsang bar 'di skad ces 'byung ste/ nga yongs su mya ngan las 'das nas dus ngan pa'i tshe mdo sde dang / 'dul ba yang dag pa ma yin pa theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo zhes bya ba 'byung ngo / /zhes smra ba ma 'ongs pa'i dus na de lta bu'i dge slong sdig pa can dag 'byung ngo / /ngas yang 'di skad du gsungs te/ gsung rab sde dgu la ma gtogs pa shin tu rgyas pa'i mdo sde yod par gsungs so/ /
52-1-106a
de la gang zhig de'i don shes na de ni mdo sde dang 'dul ba shin tu yang dag par rtogs pa yin te/ de ni ma brtags pa'i dngos po thams cad spangs pa/ zla ba nya ba ltar shin tu gsal zhing dag pa'o zhes ngas gsungs so/ /de la gang 'di skad du de bzhin gshegs pas mdo sde re re las kyang don gang gA'i klung gi bye ma snyed 'byung yang 'di skad du ma gsungs pas 'di ni yang dag par med pa yin no/ /ci ste yod na bdag cag gi 'dul ba las ci'i phyir ma gsungs/ 'di ltar ma gsungs te ma byung bas na bdag cag ni de la yid mi ches so/ /zhes de skad du smra na gang zag de ni shin tu kha na ma tho ba thob pa yin par rig par bya'o/ /gang zag de yang 'di skad du mdo sde dang 'dul ba de ni bdag gis gzung bar bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ 'dis chog shes shing 'dod pa nyung ba dang / kun nas nyon mongs pa gcod pa dang / shes rab dang mya ngan las 'da' ba'i dge ba'i chos kyi rgyur 'gyur ba'i phyir ro/ /zhes de skad du smra na yang nga'i nye gnas ma yin no/ /de la gang 'di skad du de bzhin gshegs pas 'gro ba mang po bsgral ba'i phyir shin tu rgyas pa'i mdo sde gsungs so/ /zhes smra na de ni nga'i nye gnas yang dag pa yin par rig par bya'o/ /de la gang zhig shin tu rgyas pa'i mdo sde mi 'dod na de ni nga'i nye gnas kyang ma yin/ sangs rgyas kyi chos kyis rab tu byung ba ma yin te/ de ni ngan par lta ba mu stegs can gyi 'khor yin par rig par bya'o/ /mdo sde dang 'dul ba gang las 'di skad du gsungs na/ de ni sangs rgyas kyis bstan pa yin no/ /de ma yin pa ni bdud kyis bstan pa yin no/ /de la gang bdud kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni bdud kyi 'khor ces bya'o/ /de la gang sangs rgyas kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni byang chub sems dpa' zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di skad du de bzhin gshegs pa ni
52-1-106b
yon tan tshad med pa las grub pa ma yin te/ mi rtag pa 'gyur zhing 'pho ba'o/ /stong pa'i chos thob pas bdag med ces gsungs te/ de ni 'jig rten dang 'thun pa ma yin no/ /zhes de skad du 'byung ba'i mdo sde dang 'dul ba ni bdud kyis bstan pa zhes bya'o/ /de la gang zhig 'di skad du de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas ni bsam gyis mi khyab pa ste/ tshad med grangs med pa'i yon tan las grub pa'o/ /de bas na rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba'o/ /zhes mdo sde dang 'dul ba las 'byung na de ni sangs rgyas kyis bstan pa yin no/ /de la gang bdud kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni bdud kyi ris su gtogs pa zhes bya'o/ /sangs rgyas kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni byang chub sems dpa' zhes bya'o/ /gzhan yang kha cig 'di skad du dge slong dag phas pham pa'i kha na ma tho ba ma byung bar kun gyis phas pham pa byung ste/ ta la'i mgo bcad pa bzhin du gyur to/ /zhes smra yang dge slong de ni phas pham pa byung ba ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ ngas ni phas pham pa bzhi las gcig tsam nyams na rdo bcag pa ltar phyir mi 'byor ro zhes gsungs te/ de la gang zhig bla ma mi'i chos thob bo zhes de skad smra na de ni phas pham pa'o/ /de ci'i phyir zhe na/ yang dag par cir yang ma thob par thob pa ltar sgyu dang g.yo 'chos na gang zag de ni mi'i chos las nyams pa zhes bya ste/ phas pham pa yin no/ /'di lta ste/ dge slong gang zhig 'dod pa nyung ba chog shes pa/ tshul khrims bsrung ba/ yongs su dag pa/ bas mthar gnas pa'i drung du rgyal po 'am/ blon po chen po 'ongs nas dge slong 'di ni dgra bcom par 'gyur ro snyam bsams te/ drung du bsnyen nas bstod pa dang / bsnyen bkur dang / phyag byas te/ 'di skad du slob dpon chen po lus 'di rjes ma thag tu bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu 'tshang rgya'o/ /zhes smra na dge slong de rgyal
52-1-107a
po de la 'di skad ces smra'o/ /rgyal po chen po bdag ni yang dag par dge sbyong gi 'bras bu ma thob kyis rgyal po chen po bdag la dge sbyong gi 'bras bu thob bo zhes ma gsung shig /rgyal po chen po bdag la chog mi shes pa'i chos bka' mi stsal du gsol/ gang chog mi shes pa dag ni khyod bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas so/ /zhes bya ba'i bar du bstod kyang lan ma btab ste cang mi smra'o/ /bdag gis kyang ci ste lan mi 'debs par cang ma smras na sangs rgyas bcom ldan 'das kyis rnam par smad par 'gyur ro/ /gang chog shes par spyod pa la ni sangs rgyas thams cad kyis bstod cing bsngags te/ de bas na bdag ni nam du yang chog shes pa la spyod par dga'o/ /chog shes pa ni bdag gis 'bras bu ma thob par rgyal pos 'bras bu thob bo zhes smras kyang bdag mi 'dod pa ni chog shes pa zhes bya'o/ /de'i tshe na rgyal po yang 'di skad du slob dpon chen po khyod ni yang dag par dgra bcom pa'i 'bras bu thob ste/ sangs rgyas dang tha mi dad do zhes smras na de'i tshe na rgyal po des yul mi thams cad dang / btsun mo dang / pho brang gi slas kyi 'khor thams cad du dge slong des dge sbyong gi 'bras bu thob bo zhes bsgrags nas/ de skad ces thos pa thams cad dge slong de la shin tu dad pa dang / mchod pa bya ba dang / bkur sti dang / rim gro bya ba'i sems skyes so/ /de ltar dge slong de yang yang dag par tshangs par spyod cing yongs su dag pa yin pas de'i rgyu de'i rkyen gyis de la dga' ba thams cad bsod nams chen po thob kyi/ dge slong de ni phas pham pa'i kha na ma tho ba nyams pa ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ pha rol pos dga' ba dang / dad pa dang / bstod pa dang / mchod par bya ba'i sems rang ba skyes pa'i phyir ro/ /de ltar na dge slong de la ni kha na ma tho ba nyams pa med do/ /de la ni gang zhig de la kha na ma tho ba yod ces smra na/
52-1-107b
mdo sde de ni bdud kyis bstan pa yin par rig par bya'o/ /gzhan yang dge slong dag sangs rgyas kyis dgongs te gsungs pa'i mdo sde zab mo las sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod de/ sangs rgyas kyi rang bzhin yod pas tshad med pa'i kun nas nyon mongs pa chod cing / bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par rdzogs par 'tshang rgya ste/ log sred can ni ma gtogs so zhes smra ba la/ rgyal po 'am/ blon po chen po zhig gis 'di skad du dge slong khyod mngon par 'tshang rgya'am mi rgya/ sangs rgyas kyi rang bzhin yod dam zhes 'dri na de la 'di skad ces smros shig /bdag gi lus la sangs rgyas kyi rang bzhin ni nges par yod na sangs rgyas su 'grub bam mi 'grub pa ni ma gtogs so/ /rgyal pos smras pa/ btsun pa log sred can gyi las ma byas na/ gdon mi za bar 'grub ste the tsom med do/ /dge slong gis de la rgyal po chen pos smras pa bzhin no/ /de skad du nges par sangs rgyas kyi rang bzhin yod do/ /zhes dge slong des smras kyang phas pham par mi 'gyur ro/ /gzhan yang dge slong dag rab tu byung ba'i tshe na 'di snyam du sems te/ bdag ni mthar gdon mi za bar bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya'o snyam bsams na/ gang zag de bla na med pa'i byang chub ma thob kyang bsod nams tshad med mtha' yas dpag tu med pa 'thob bo/ /ci ste de la gang zhig gis phas pham pa 'byung ngo zhes smra na 'o na lta dge slong thams cad phas pham pa ma byung ba med mod/ de ci'i phyir zhe na/ nga sngon bskal pa khrag khrig brgyad cu'i bar du ma brtags pa'i dngos po thams cad spangs te/ 'dod pa nyung ba dang / chog shes pa'i spyod lam dang ldan pas de bzhin gshegs pa'i bla na med pa'i chos kyi sde snod la nan tan byas te/ bdag gi lus la sangs rgyas kyi rang bzhin nges par yod par shes pas de bas na bla na med pa yang dag par rdzogs
52-1-108a
pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas nas sangs rgyas zhes bya ba thugs rje chen po dang ldan par gyur to/ /gang 'di skad du smra ba'i mdo sde dang 'dul ba ni sangs rgyas kyis bstan pa zhes bya'o/ /de la gang bstan pa 'di'i rjes su mi 'jug pa ni bdud kyi ris su gtogs pa zhes bya'o/ /bstan pa 'di'i rjes su 'jug pa ni byang chub sems dpa' zhes bya'o/ /gzhan yang 'di skad du phas pham pa bzhi yang med la dge 'dun gyi lhag ma bcu gsum dang / ma nges pa'i chos gnyis dang / spang ba'i ltung ba sum cu dang / ltung ba dgu bcu rtsa gcig dang / so sor bshags pa'i chos bzhi dang / bslab pa mang po dang / bdun shin tu zhi bar byed pa la sogs pa yang med/ sbom po dang mtshams med pa lnga la sogs pa dang / log sred ces bya ba thams cad med do/ / gal te dge slong dag de dag la sogs pa nyams pas sems can dmyal bar ltung na mu stegs can thams cad lta mtho ris kyi lhar skyes mod/ de ci'i phyir zhe na/ mu stegs can la sogs pa la tshul khrims zhes bya ba nyams pa med pa'i phyir ro/ /de bas na de bzhin gshegs pas gang zag dag gdul ba'i phyir tshul khrims zhes bya ba gsungs so/ /sangs rgyas kyis gsungs pa las kyang nga'i dge slong dag gal te mi tshangs par spyod 'dod na chos gos bzhag ste/ khyim pa'i gos gyon la mi tshangs par spyod cig /gzhan yang 'di snyam du mi tshangs par spyod pa 'di bdag cag 'ba' zhig gi skyon ma yin te/ de bzhin gshegs pa bzhugs pa'i tshe yang dge slong dag mi tshangs par spyod de/ rnam par grol ba yang yod/ tshe 'phos nas mtho ris kyi lhar skye ba yang ye nas yod de/ bdag 'ba' zhig gis spyod pa ma yin/ la la phas pham pa bzhi nyams pa dang / la la tshul khrims lnga nyams pa dang / la la ni ma brtags pa spyod lam ma yin pa'i las thams cad byas kyang yang dag par rnam par grol ba yod de/ de bzhin gshegs pas nyes pa gcig byas
52-1-108b
na/ sum cu rtsa gsum gnam gyi nyi ma dang / zla ba dang / lor bgrang ba'i lo stong phrag brgyad brgya'i bar du sems can dmyal bar ltung ngo zhes gsungs mod kyi/ de yang de bzhin gshegs pas gang zag dag gdul ba'i phyir gsungs par zad ce'am/ phas pham pa dang nyes byas kyi bar du lci yang gi khyad par med de/ 'dul ba 'dzin pa dag gis sangs rgyas kyis bcas par brdzun du smras so zhes de skad zer na de ni sangs rgyas kyis bstan pa ma yin gyi/ de skad du smra ba ni bdud kyi mdo sde dang 'dul ba yin par rig par bya'o/ /de la gang 'di skad du tshul khrims la gnas pa nyes byas phra mo'i bar du gcig tsam nyams na yang dpag tu med pa'i sdug bsngal myong bar gyur te/ de ltar shes nas ji ltar ru sbal dag yan lag drug sbed pa bzhin du bdag gi lus shin tu bsrung ngo / /de la gzhan yang 'dul ba 'dzin pa dag 'di skad du tshul khrims ci nyams kyang kha na ma tho ba'i 'bras bu smin pa med do/ /zhes smra na gang zag de la bsnyen par mi bya'o/ /zhes bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad pa las gsungs pa/ chos gcig tsam las 'das pa gang / /de ni brdzun du smra ba ste/ /'jig rten phyi ma mi mthong bas/ /sdig pa gang yang mi byed med/ /de bas na gang zag de la bsnyen par mi bya ste/ nga'i sangs rgyas kyi chos ni 'di ltar yongs su dag pa yin na nyes pa sbom po dang / dge 'dun gyi lhag ma dang / phas pham pa dag kha na ma tho ba yin par rtsi ba lta smos kyang ci dgos/ de bas na chos de dag shin tu bsrung ngo / /gal te ma bsrungs na gzhan du na chos gang la tshul khrims zhes gdags/ ngas mdo sde las kyang gsungs te/ phas pham pa bzhi nyams pa nas nyes byas phra mo'i bar du nyams na chad pas gcod do zhes gsungs so/ /so so'i skye bo dag gal te tshul khrims ma bsrungs na sangs rgyas kyi rang bzhin ji ltar mthong bar 'gyur te/ sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod pa yang tshul khrims
52-1-109a
bsrungs pa las mthong bar 'gyur ro/ /sangs rgyas kyi rang bzhin mthong bas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya'o/ /mdo sde gsung rab dgu po las shin tu rgyas pa'i mdo sde med de/ sangs rgyas kyi rang bzhin yod par yang ngas ma gsungs so/ /mdo sde de las ma gsungs mod kyi/ yang dag par yod par rig par bya'o/ /de la gang zhig de skad du smra ba ni nga'i nye gnas yang dag pa yin par rig par bya'o/ /bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin mchis par bka' stsal pa/ 'di mdo sde gsung rab dgu po las ni ma thos na da mchis par bstan cing gsungs na phas pham par mi 'gyur ram/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ khyod kyis smras pa bzhin te/ phas pham par mi 'gyur ro/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na gang zag gcig gis 'di skad du rgya mtsho'i nang na rin po che bdun ni yod kyi/ brgyad med do zhes smras kyang nyes pa med do/ /de bzhin du mdo sde gsung rab dgu po las sangs rgyas kyi rang bzhin med do ces smras kyang nyes pa med do/ /de ci'i phyir zhe na/ bcom ldan 'das kyis theg pa chen po ye shes kyi rgya mtsho las sangs rgyas kyi rang bzhin yod par gsungs kyi/ theg pa gnyis kyis ni shes pa 'am mthong ba ma yin te/ de bas na med ces smras kyang nyes pa med do/ /'di ltar spyod yul 'di ni sangs rgyas rnams kyis mkhyen gyi nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa'i yul ma yin no/ /rigs kyi bu gal te gang zag gis de bzhin gshegs pa'i snying po shin tu zab mo ma thos na sangs rgyas kyi rang bzhin yod par mi shes so/ /de la shin tu zab mo'i snying po gang zhe na/ de ni 'di lta ste/ shin tu rgyas pa theg pa chen po'i mdo sde'o/ /rigs kyi bu mu stegs can kha cig ni bdag ces bya ba rtag par yang smra/ kha
52-1-109b
cig ni bdag med ces bya ba chad par yang smra'o/ /de bzhin gshegs pa ni de lta ma yin te/ bdag yod par yang gsungs la/ bdag med par yang gsungs pas dbu ma zhes bya'o/ /de la gang zhig sangs rgyas kyis dbu mar gsungs pa las sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod de/ nyon mongs pas bsgribs pas mi shes mi mthong ngo / /de bas na nyon mongs pa gcod pa'i thabs la nan tan bya'o/ /zhes gang de skad du smra na de ni phas pham pa bzhi ma nyams pa yin par rig par bya'o/ /gang 'di skad du mi smra ba de ni phas pham pa nyams pa zhes bya'o/ /de la gang zhig 'di skad du bdag ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas so/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas kyi rang bzhin yod pa'i phyir ro/ /sangs rgyas kyi rang bzhin yod pa ni gdon mi za bar bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya ste/ de bas na bdag ni byang chub tu mngon par sangs rgyas so zhes smra na gang zag de ni phas pham pa byung ba rig par bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas kyi rang bzhin yod mod kyi sgrub pa'i thabs la nan tan ma byas na mthong bar mi 'gyur ro/ /mi mthong bas na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu 'tshang mi rgya'o/ /rigs kyi bu de lta bas na sangs rgyas kyi chos ni shin tu zab ste/ bsam gyis mi khyab bo/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das rgyal po zhig gis ji ltar na dge slong dag bla ma mi'i chos las nyams pa lags zhes 'dri na de la ji skad bgyi/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ dge slong gang zhig rnyed pa dang bsod snyoms kyi phyir g.yo dang sgyus 'tsho zhing / 'di snyam du bdag la 'jig rten du bcas pas dge slong du shes par 'gyur snyam du sems te/ bdag ji ltar na rnyed pa cher rnyed cing grags par 'gyur snyam nas dge slong glen pa gti mug can dag nyin mtshan du 'di snyam
52-1-110a
du sems te/ bdag dge sbyong gi 'bras bu ma thob kyang 'jig rten du bcas pa dag gis bdag gi dge sbyong gi 'bras bu thob pa tsam du 'dzin par 'gyur/ dge bsnyen dang / dge bsnyen ma la sogs pa thams cad kyis bdag la 'phags pa bsod nams can no zhes brjod par 'gyur snyam sems te/ de yang rnyed pa dang grags pa'i phyir gyi chos 'dod pa'i phyir ni ma yin no/ /spyod lam 'chos shing ngur smrig bgo ba dang / lhung bzed thogs pa tshul las mi nyams shing bas mthar gnas nas dgra bcom pa lta bur 'chos te/ 'jig rten gyi mi dag ji ltar na dge slong 'di ni mchog dam pa ste/ dka' thub dang rab tu zhi ba'i chos la nan tan byed pa'o/ /zhes bsngags shing de'i rgyu de'i rkyen gyis bdag la slob ma dang 'khor mang bar 'gyur/ thams cad kyis chos gos dang / bsod snyoms dang / mal cha dang / nad kyi rkyen sman mang du 'bul zhing bud med mang pos bsnyen bkur dang / bsti stang byed par 'gyur snyam/ dge slong pha'am/ dge slong ma dag de ltar sems na de ni bla ma mi'i chos can du 'gyur ba zhes bya'o/ /de la gang dge slong dag bla na med pa'i dam pa'i chos rnam par gzhag pa'i phyir bas mthar gnas na dgra bcom pa ma yin/ yang pha rol pos dgra bcom pa yin par sems na de ni dge slong shin tu dge ba/ dge slong zhi ba/ dge slong bzang po ste/ skye bo tshad med pa rnams dad pa'i sems skye bar 'gyur ro/ /de'i rgyu de'i rkyen gyis na tshad med pa'i dge slong dag de'i 'khor du 'gyur te/ tshul khrims nyams pa'i dge slong dang / dge bsnyen dag kyang tshul khrims sdom pa la gnas par 'gyur ro/ /de'i rgyu de'i rkyen gyis dam pa'i chos yun ring du gnas shing de bzhin gshegs pa'i bla na med pa'i chos rgyas pa dang / shin tu rgyas pa'i theg pa chen po'i chos kyis skye bo tshad med pa sgrol ba dang / de bzhin gshegs pas gsungs pa'i mdo sde dang 'dul ba'i don lci ba dang yang ba la shin tu
52-1-110b
mkhas par 'gyur ro/ /de 'di skad du bdag la sangs rgyas kyi rang bzhin yod de/ de bzhin gshegs pa'i snying po zhes bya ba'i mdo las kyang bdag ni gdon mi za bar mngon par 'tshang rgya ste/ tshad med pa'i kun nas nyon mongs pa'ang zad par 'gyur ro/ / zhes smra la tshad med pa'i dge bsnyen rnams la yang 'di skad du khyed la yang sangs rgyas kyi rang bzhin yod de/ bdag cag de bzhin gshegs pa'i byang chub kyi sa la gnas na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya ste/ tshad med pa'i kun nas nyon mongs pa'ang zhi bar 'gyur ro/ /zhes de skad du smras kyang gang zag de ni bla ma mi'i chos smra ba ma yin te/ byang chub sems dpa' zhes bya'o/ /de la nyes byas kyi kha na ma tho bas kyang sum cu rtsa gsum gnam gyi nyi ma dang / zla ba dang lor bgrang ba'i lo stong phrag brgyad brgya'i bar du sems can dmyal bar ltung ste/ sdug bsngal myong bar 'gyur na ched du nyes pa sbom po'i sdig pa byed pa lta ci smos/ theg pa chen po las dge slong gang zhig nyes pa sbom po byung na bsnyen par mi bya'o zhes gsungs so/ /de la theg pa chen po'i mdo las nyes pa sbom por 'gyur ba gang zhe na/ gal te khyim bdag gcig gis sangs rgyas kyi rten gtsug lag khang brtsigs nas me tog gi phreng ba sangs rgyas la phul te/ dge slong gcig gis me tog gi phreng ba brgyus pa'i srad bu ma zhus par blangs na nyes pa sbom po'o/ /shes kyang rung mi shes kyang rung sbom po'o/ /gal te 'dod pa'i sems kyis sangs rgyas kyi mchod rten bshig na yang nyes pa sbom po ste/ gang zag de la ni brten par mi bya'o/ /gal te rgyal po'am blon po zhig gis mchod rten zhig pa mthong nas sku gdung mchod pa'i phyir ram/ zhig pa gso ba'i phyir bcos te/ mchod rten gyi nang nas rin po che rnyed nas dge slong la bzhag pa las dge slong gi dbang byas te/ bdag gir spyad na dge slong de ni sme ba'o/ /rtsod cing 'thab pa'i phyir gzhir 'gyur ba ste/ dge bsnyen
52-1-111a
pa rnams kyis de la bsnyen bkur dang / mchod pa dang / bsti stang mi bya'o/ /dge slong de ni dbang po med pa zhes kyang bya/ mtshan gnyis pa zhes kyang bya/ ma ning zhes kyang bya'o/ /ma ning zhes kyang bya ba ni/ bud med la chags pa'i tshe bud med du 'gyur ba dang / skyes pa la chags pa'i tshe skyes par 'gyur ba'o/ /dge slong de ni dbang po ngan pa zhes bya ste/ skyes pa zhes kyang mi bya/ bud med ces kyang mi bya/ rab tu byung ba zhes kyang mi bya/ khyim pa zhes kyang mi bya ste/ dge slong de la ni bsnyen bkur dang mchod pa dang bsti stang mi bya'o/ /sangs rgyas kyi bstan pa las dge sbyong gi chos ni snying rje'i sems kyis sems can gyi mgon dang skyabs byed cing chung ngu na grog ma'i bar du yang mi 'jigs pa sbyin pa ni dge sbyong gi chos zhes bya'o/ /smyo ba'i khu ba chang mi 'thung zhing dri mi zhim pa dang mnam pa'i bar du yongs su spong ba ni dge sbyong gi chos zhes bya'o/ /brdzun du mi smra zhing chung ngu na rmi lam na yang brdzun smra bar mi sems pa ni dge sbyong gi chos zhes bya'o/ /'dod chags kyi sems rmi lam gyi bar du yang med pa ni dge sbyong gi chos zhes bya'o/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /gal te dge slong gis rmi lam du mi tshangs par spyad na tshul khrims nyams par 'gyur ram/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ de lta ma yin no/ /mi tshangs par spyod pa la shin tu btsog par bsams te/ chung ngu na skad cig tsam yang gtsang ba'i 'du shes mi skyed do/ /bud med kyis rnam par nyon mongs pa'i 'du shes spangs te/ rmi lam du mi tshangs par spyod par rmis na sad ma thag tu shin tu 'gyod pa'i sems bskyed do/ /dge slong gis bsod snyoms spyod pa na mu ge byung ba'i tshe/ sha zhig rnyed na bu'i sha la za ba tsam du 'du shes skyed do/ /'dod chags kyi sems byung na de ma thag tu yongs su spong ngo / /chos kyi rnam grangs 'di dag ni sangs rgyas kyi chos kyis gsungs pa'i mdo sde dang 'dul ba yin
52-1-111b
par shes par bya'o/ /de la gang bdud kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni bdud kyi ris su gtogs pa yin no/ /sangs rgyas kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni byang chub sems dpa' zhes bya'o/ /de la gang 'di skad du rtag tu rkang pa ya gcig gis 'greng ba dang / kha rog ste cang mi smra ba dang / chur mchongs pa dang / mer mchongs pa dang / brag la mchongs pa dang / ya nga ba la mi 'dzem pa dang / dug 'thung ba dang / kha zas mi za ba dang / thal khung na nyal ba dang / bdag gi rkang lag 'ching ba dang / sems can gsod pa dang / rig sngags can dang / gdol bu dang / dbang po med pa dang / mtshan gnyis pa dang / mtshan ma nges pa dang / dbang po ma tshang ba la sogs pa thams cad de bzhin gshegs pas rab tu byung bar gnang ngo zhes smra na de ni bdud kyis bstan pa yin no/ /sngon bcom ldan 'das kyis zar gnang ba ni ba'i 'o ma las bsgyur ba rnam pa lnga dang / 'bru mar dang / sbrang rtsi la sogs pa dang / gos ke'u sha ya dang / lham yu rdum la sogs pa gyon du gnang ba las de ma yin pa gzhan yang 'di skad du ma ha ling ka yang gyon du gnang ngo zhe'am/ sa bon thams cad sogs su gnang zhe'am/ rtswa dang shing la sogs pa thams cad la srog yod par sangs rgyas kyis gsungs nas mya ngan las 'das so/ /zhes mdo sde dang 'dul ba la de skad 'byung na de ni bdud kyis bstan pa yin par shes par bya'o/ /sangs rgyas kyis ni rtag tu rkang pa ya gcig gis 'greng bar yang ma gnang ste/ chos kyi phyir 'gro ba dang / sdod pa dang / 'dug pa dang / nyal du gnang ngo / /de ma yin pa dug za ba dang / kha zas mi za ba dang / tsha ba rnam pa lngas lus sreg pa dang / rkang lag 'ching ba dang / sems can gsod pa dang / rig sngags spyod pa dang / 'gron bu dang / ba lang gi mche ba las lham byed pa dang / sa bon sogs pa dang / rtsi shing la srog yod pa dang / ma ha ling ka gyon du mi
52-1-112a
gnang ste/ gal te bcom ldan 'das kyis gnang bar gsungs so/ /zhes smra na de ni mu stegs can gyi 'khor yin te/ sangs rgyas kyi nye gnas ma yin no/ /sangs rgyas kyis gnang ba ni ba'i 'o ma las bsgyur ba rnam pa lnga dang / 'bru mar dang / sbrang rtsi la sogs pa dang / ke'u sha ya dang / lham bu yu chad gyon du gnang ngo / /sangs rgyas kyis chen po bzhi la srog med par gsungs te/ mdo sde dang 'dul ba las 'di skad du byung ba ni sangs rgyas kyis bstan pa zhes bya'o/ /de la sangs rgyas kyis bstan pa'i rjes su 'jug pa ni nga'i nye gnas yang dag pa yin no/ /gal te sangs rgyas kyis bstan pa'i rjes su mi 'jug pa ni bdud kyi ris su gtogs pa zhes bya'o/ /gal te sangs rgyas kyis bstan pa'i mdo sde dang 'dul ba'i rjes su zhugs na de ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu bdud kyis bstan pa dang / sangs rgyas kyis gsungs pa'i khyad par dang bye brag ni rgyas par khyod la bshad pa 'di yin no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das bdag gis ni gdod bdud kyis bstan pa dang / sangs rgyas kyis gsungs pa'i bye brag gi mtshan nyid 'tshal te/ des na sangs rgyas kyi chos zab mo yang rtogs par 'gyur ro/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ legs so legs so/ / rigs kyi bu khyod kyis de ltar shin tu bye brag phyed cing gsal bar rtogs na mkhas pa shes rab can zhes bya'o/ /rigs kyi bu sdug bsngal ni 'phags pa'i bden pa zhes byar mi rung ngo / /de ci'i phyir zhe na/ ci ste sdug bsngal la sdug bsngal gyi 'phags pa'i bden pa zhes bya na lta/ ba lang dang / lug dang / bong bu dang / rta dang / sems can dmyal ba'i sems can la yang 'phags pa'i bden pa yod par 'gyur ro/ /rigs kyi bu gang zhig de bzhin gshegs pa'i spyod yul shin tu zab mo rtag pa gnas pa mi 'gyur ba'i chos kyi sku
52-1-112b
dam pa la zhal zas kyis gso ba'i sku snyam ste/ chos kyi sku ma yin par sems shing de bzhin gshegs pa'i yon tan dang / gzi brjid dang / che ba nyid mi shes na sdug bsngal ba zhes bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ mi shes pa'i phyir chos la ni chos ma yin par lta/ chos ma yin pa la ni chos su lta ste/ de bas na gang zag de ni gdon mi za bar ngan song du ltung zhing 'khor bar 'khor te/ kun nas nyon mongs pa skye zhing sdug bsngal chen po myong bar 'gyur ro/ /de la gang zhig de bzhin gshegs pa ni rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho bar shes sam/ rtag pa dang gnas pa'i tshig gnyis rna khung du thos pa tsam gyis mtho ris su skye ste/ phyis rnam par grol ba na de bzhin gshegs pa ni rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho bar rtogs shing rig par 'gyur te/ rig cing rtogs pas 'di skad du bdag sngon don 'di rtogs pas rnam par grol bar gyur to/ /bdag thog ma nas mi shes ma rtogs pas/ 'khor bar 'khor ba'i mtha' med par gyur te/ de ni yang dag pa'i ye shes kyis shes par gyur to zhes smra'o// //bam po bcu pa/ de ltar yang dag pa'i ye shes kyis shes pa ni sdug bsngal sgom pa zhes bya ste/ phan pa dang /bde ba'i don chen por 'gyur ro/ /gang de lta bu'i tshul du mi shes na shin tu nan tan byas kyang phan pa dang bde ba'i don du mi 'gyur ro/ /de ltar na sdug bsngal shes pa ste/ sdug bsngal gyi 'phags pa'i bden pa zhes bya'o/ /de la gang de lta bu'i tshul du nan tan ma byas na sdug bsngal zhes bya ste/ sdug bsngal gyi 'phags pa'i bden pa ma yin no/ /sdug bsngal kun 'byung gi bden pa ni yang dag pa'i chos la yang dag pa'i ye shes mi skye zhing ma brtags pa'i dngos po bran pho dang bran mo la sogs pa 'chang zhing spyod pa dang / chos ma yin pa la yang dag pa'i chos smra zhing dam pa'i chos med par byed/ yun ring du gnas par mi byed pa'o/ /de'i rgyu de'i rkyen gyis chos rnams kyi chos nyid kyang mi shes so/ /
52-1-113a
mi shes pas na 'khor bar 'khor te sdug bsngal mang po myong bas mtho ris su skye ba'am yang dag pa'i rnam par grol bas rnam par mi grol lo/ /de la gang zab mo'i ye shes dang ldan pa/ dam pa'i chos mi 'jig pa ni de'i rgyu/ de'i rkyen gyis mtho ris su skye ste/ yang dag pa'i rnam par grol bas rnam par grol lo/ /gang sdug bsngal kun 'byung gi bden pa mi shes te/ dam pa'i chos ni mi rtag pa mi gnas pa 'gyur ba'i chos can no/ /zhes smra na de'i rgyu de'i rkyen gyis bskal pa grangs med pa'i bar du 'khor bar 'khor zhing sdug bsngal mang po myong bar 'gyur ro/ /de la gang dam pa'i chos ni rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba nyid du shes na kun 'byung shes pa ste/ kun 'byung 'phags pa'i bden pa zhes bya'o/ /gang de lta bu'i tshul du nan tan mi byed na kun 'byung zhes bya ste/ kun 'byung 'phags pa'i bden pa ma yin no/ /sdug bsngal 'gog pa'i bden pa ni gang stong pa nyid la mang du sgom zhing nan tan byed pa dang dge ba zhes mi bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ chos thams cad 'gog pa'i phyir de bzhin gshegs pa'i yang dag pa'i chos kyi sde snod 'jig pa'i phyir ro/ /gang de ltar slob cing nan tan byed pa ni stong pa nyid sgom pa'o/ /sdug bsngal 'gog pa sgom pa ni mu stegs can thams cad las phyir bzlog pa'o/ /ci ste stong pa nyid sgom pa 'gog pa'i bden pa yin du zin na mu stegs can thams cad kyang stong pa'i chos sgom pas 'gog pa'i bden pa yod par 'gyur ro/ /de la gang zhig 'di skad du de bzhin gshegs pa'i snying po yod de bltar mi mthong mod kyi/ nyon mongs pa thams cad bsal na rtogs par 'gyur ro zhes smra'am/ gal te skad cig tsam sems bskyed na yang de'i rgyu de'i rkyen gyis chos thams cad la dbang thob par 'gyur ro/ /gang zhig de bzhin gshegs pa'i snying po la bdag dang / stong pa dang / zhi ba med pa'i tshul du sgom na gang zag de ni skye ba tshad med pa'i bar du 'khor bar yongs su 'khor
52-1-113b
zhing sdug bsngal myong bar 'gyur ro/ /de la gang de lta bu'i tshul du mi sgom na nyon mongs pa dang bcas kyang myur du byang bar 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pa'i snying po gsang ba shes pa'i phyir te/ sdug bsngal 'gog pa'i bden pa zhes bya'o/ /de la gang de lta bu'i tshul du nan tan byed na nga'i nye gnas so/ /gang de lta bu'i tshul du nan tan mi byed pa ni don med par sgom pa ste/ 'gog pa 'phags pa'i bden pa ma yin no/ /lam gyi 'phags pa'i bden pa ni 'di lta ste/ sangs rgyas dang / chos dang / dge 'dun dang / yang dag par rnam par grol ba la sems can kha cig phyin ci log gi sems kyis 'di skad du sangs rgyas dang / chos dang / dge 'dun dang / yang dag par rnam par grol ba med de/ sgyu ma lta bur 'khor bar 'khor ro zhes de lta bu'i tshul du lta na de'i rgyu de'i rkyen gyis srid pa gsum du 'khor zhing yun ring por sdug bsngal chen po myong bar 'gyur ro/ /de la gang 'di lta bur sems bskyed de/ de bzhin gshegs pa dang / chos dang / dge 'dun dang / rnam par grol ba ni rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba'i tshul du lta na de ltar skad cig sems pa tsam gyis skye ba tshad med pa'i bar du bsod nams yid bzhin du 'gyur ba'i dbang thob par 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ nga yang sngon phyin ci log bzhis chos ma yin pa la chos su bzung bas mi dge ba'i las kyi rnam par smin pa tshad med pa myong bar gyur to/ /da ni lta ba de lta bu'i tshul du lta ba 'gags pas yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas te/ 'di ni lam gyi 'phags pa'i bden pa zhes bya'o/ /de la gang zhig 'di skad du dkon mchog gsum mi rtag ces smra zhing lta ba de la sgom na don med par sgom pa ste/ lam gyi 'phags pa'i bden pa ma yin no/ /gang chos de la rtag pa gnas pa'i tshul du sgom na nga'i nye gnas zhes bya ste/ 'phags pa'i bden pa bzhi yang dag par mthong zhing 'phags pa'i bden
52-1-114a
pa bzhi bsgom pa la nan tan byed pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bdag ni gdod 'phags pa'i bden pa bzhi shin tu nan tan bya ba'i chos 'tshal bar gyur to/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu de la phyin ci log bzhi zhes bya ba ni 'di lta ste/ sdug bsngal ma yin pa la sdug bsngal du 'du shes bskyed pa ni phyin ci log ces bya'o/ /sdug bsngal med pa ni de bzhin gshegs pa zhes bya'o/ /sdug bsngal bar 'du shes bskyed pa ni de bzhin gshegs pa la mi rtag pa'am/ 'gyur zhing 'pho bar sems pa'o/ /gang de bzhin gshegs pa la mi rtag ces smra ba ni kha na ma tho ba chen po'i sdug bsngal lo/ /gang 'di skad du de bzhin gshegs pa ni sdug bsngal ba'i sku bor te/ shing zad me shi ba bzhin du mya ngan las 'das so zhes smra na de ni sdug bsngal med pa la sdug bsngal du 'du shes bskyed pa ste/ phyin ci log ces bya'o/ /ci ste ngas de bzhin gshegs pa rtag ces gsungs na/ de ni bdag tu lta ba ste/ bdag tu lta na tshad med pa'i kha na ma tho bar 'gyur te/ de bas na de bzhin gshegs pa ni mi rtag ces gsungs pa'i rigs so/ /gang de skad du smra na bdag ces bya ba bde ba myong ngo / /de bzhin gshegs pa mi rtag ces smra na sdug bsngal ba'o/ /ci ste sdug bsngal ba yin na ci'i phyir bde bar 'gyur zhe na/ sdug bsngal la bde bar 'du shes pas phyin ci log go/ /bde ba la sdug bsngal bar 'du shes na yang phyin ci log go/ /bde ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /sdug bsngal ba ni de bzhin gshegs pa mi rtag ces smra ba'o/ /ci ste de bzhin gshegs pa mi rtag ces smra na/ de ni bde ba la sdug bsngal du 'du shes pa zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pa rtag ces bya ba ni bde ba'o/ /ci ste ngas gsungs pa ltar de bzhin gshegs pa rtag pa yin na ci'i phyir mya ngan las 'da'/ gal te de bzhin gshegs pa
52-1-114b
sdug bsngal ba ma yin na ci'i phyir sku bor te mya ngan las 'da' bar zhugs zhes de ltar bde ba la sdug bsngal bar 'du shes na phyin ci log gcig ces bya'o/ /mi rtag pa la rtag par 'du shes pa dang rtag pa la mi rtag par 'du shes pa 'ang phyin ci log ces bya'o/ /mi rtag pa ni stong pa nyid mi sgom pa'o/ /stong pa nyid ma bsgoms pas tshe thung bar 'gyur ro/ /de la gang stong pa nyid kyis zhi ba ma bsgoms kyang tshe ring bar 'gyur ro/ /zhes smra na phyin ci log ces bya ste/ phyin ci log gnyis so/ /bdag med pa la bdag tu 'du shes/ bdag la bdag med par 'du shes pa yang phyin ci log go/ /'jig rten pa yang bdag yod par smra/ sangs rgyas kyi chos la yang bdag yod par smra ste/ 'jig rten pa dag bdag yod par smra mod kyi/ sangs rgyas kyi rang bzhin yod pa ma yin pas de ni bdag med pa la bdag tu 'du shes pa ste phyin ci log ces bya'o/ /sangs rgyas kyi chos kyi bdag yod pa ni sangs rgyas kyi rang bzhin no/ /'jig rten pa dag ni sangs rgyas kyi chos la bdag med ces smra bas/ de bas na bdag la bdag med par 'du shes pa zhes bya'o/ /gal te sangs rgyas kyi chos la nges par bdag med ces smra na de bzhin gshegs pas nye gnas rnams la bdag med par sgoms shig ces bka' stsal pa'ang phyin ci log ces bya bar 'gyur te/ 'di ni phyin ci log gsum mo/ /gtsang ba la mi gtsang bar 'du shes/ mi gtsang ba la gtsang bar 'du shes pa'ang phyin ci log go/ /gtsang ba ni de bzhin gshegs pa rtag pa gnas pa zhal zas dang 'dres pa'i sku ma yin/ nyon mongs pa'i sku ma yin/ sha dang khrag gi sku ma yin/ rtsa dang chu ba dang rus pas rnam par glags pa'i sku ma yin te/ de la gang 'di skad du de bzhin gshegs pa ni mi rtag pa zhal zas dang 'dres pa'i sku rtsa dang chu ba dang rus pa'i bar du rnam par glags pa'i sku yin te/ chos dang dge 'dun dang rnam par grol ba yang 'gog cing zad par 'gyur ro/ /zhes smra na phyin ci log ces bya'o/ /mi gtsang ba la gtsang bar 'du shes
52-1-115a
pa ni gang 'di skad du nga'i lus 'di la gcig tsam yang mi gtsang ba med de/ mi gtsang ba med pas na gdon mi za bar yongs su dag pa'i gnas su phyin par 'gyur te/ de bzhin gshegs pas mi gtsang ba sgom pa la nan tan gyis shig ces gsungs pa'ang brdzun no zhes smra na phyin ci log ces bya ste/ 'di ni phyin ci log bzhi zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ bdag cag ni sngon ngan par lta ba las gdod yang dag par lta bar gyur to/ /bcom ldan 'das srid pa nyi shu lnga po la bdag ces bgyi ba mchis sam ma mchis/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu bdag ces bya ba ni de bzhin gshegs pa'i snying po'i don to/ /sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod pa ni bdag ces bya ba'i don to/ /de ltar bdag ces bya ba'i don ni thog ma med pa'i dus nas tshad med pa'i kun nas nyon mongs pas rnam par bsgribs te/ de bas na sems can dag mthong bar ma gyur to/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na bud med dbul mo zhig khang pa'i nang na gser gyi gter yod kyang thams cad kyis yod par mi shes pa las phyis skyes bu shin tu thabs la mkhas pa gcig gis bud med dbul mo la 'di skad du/ bu mo khyod kho bo'i phyag dar bar gla za nus sam/ bud med des smras pa/ kho mos mi nus so/ /ci ste khyod kyis kho mo'i bus gser gyi gter zhig sbas pa bstan nus na khyod kyi las bya'o/ /skyes bu des smras pa/ kho bo ni shin tu thabs mkhas pas khyod kyi bus sbas pa'i gser gyi gter kho bos shes kyis bstan to/ /bud med des smras pa/ kho mo'i khyim gang gi mi che phra thams cad kyis kyang mi shes na cig khyod kyis shes sam/ skyes bu des smras pa/ kho bos ni the tsom med par shes so/ /bud med des smras pa/ kho mo da mthong bar 'dod kyis ston cig /de nas skyes bu des kho mo'i khang par zhugs nas gser gyi gter brus te bud med de
52-1-115b
la bstan to/ /bud med des gter mthong nas shin tu dga' mgu ste ngo mtshar rmad kyi 'du shes skyes nas skyes bu de la bsti stang du byed do/ /rigs kyi bu sems can thams cad kyi sangs rgyas kyi rang bzhin yang de dang 'dra ste/ sems can thams cad kyis mi mthong ba yang ji ltar bud med dbul mos rin po che'i gter mi mthong ba bzhin no/ /rigs kyi bu ngas skye bo thams cad sangs rgyas kyi rang bzhin yod pa kun nas nyon mongs pas bsgribs te/ mi mthong ba bstan pa yang ji ltar bud med dbul mos gser gyi gter mi mthong ba bstan pa bzhin no/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pas kyang sems can thams cad la mngon par sangs rgyas pa'i rin po che'i gter bstan pa ni 'di lta ste/ sangs rgyas kyi rang bzhin no/ /so so skye bo dag kyang de lta bu'i dngos po rnams mthong nas rab tu dga' ba'i sems skyes te de bzhin gshegs pa la bsnyen bkur byed cing phyogs so/ /thabs mkhas pa'i skyes bu zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa'i dpe'o/ /bud med dbul mo zhes bya ba ni so so skye bo tshad med pa'i dpe'o/ /gser gyi gter zhes bya ba ni sangs rgyas kyi rang bzhin gyi dpe'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na bud med bu chung ngu kha myag gso ba zhig gal te bu de nad kyis btab na bud med de shin tu mya ngan gyis gdungs te sman pa 'tshol lo/ /de la sman pas sman mar dang 'o ma dang / sha kha ra dang / gsum du sbyar te bu la blud nas bud med de la 'di skad ces bsgo'o/ /bu 'di sman gtang gis re zhig sman ma zhu'i bar du nu zho blud du mi rung ngo zhes bsgo'o/ /de nas bud med des nu zho ma bsnun pa'i phyir nu ma la mkhris pas byugs nas bu la kho mo'i nu ma dug gis bskus te nur mi rung ngo zhes zer ro/ /bu de skom gyis gdungs te/ nu ma nu 'dod kyang kha ba'i ro tshor ma thag tu nur mi btub bo/ /sman zhu nas bud med kyis nu ma dag par bkrus te/ 'di skad du bu tshur shog /da nu ma nur gzhug go zhes smras na khye'u de skom gyis gdungs kyang sngar kha ba'i ro myong bas
52-1-116a
bos kyang 'ong du mi btub bo/ /de la yang mas 'di skad du bsgo'o/ /khyod sngar sman 'thungs te sman ma zhu ba'i bar du nu ma blud du mi rung bas kho mos dug gis bskus pa yin gyis da khyod kyi sman kyang zhu la/ kha ba yang bkrus kyis da ni kha ba'i ro med do zhes smras na gdod bags kyis nye ste 'thung du btub bo/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de bzhin du sems can thams cad bsgral ba'i phyir/ sems can thams cad bdag med pa'i chos la nan tan byed pa ston to/ /de la nan tan byas pas bdag ces bya ba'i sems med de yongs su mya ngan las 'da'o/ /de la yang 'jig rten rgyang pan pa'i ngan par lta ba bsal ba'i phyir 'jig rten rgyang pan pa'i chos las 'das pa bstan pa'i phyir gzhan yang 'jig rten rgyang pan pa dag bdag tu lta ba yang dag pa ma yin par bstan pa'i phyir bdag med pa'i chos bsgoms pas yongs su dag pa'i lus su 'gyur ba'i phyir ji ltar bud med des bu'i phyir mkhris pas nu ma bskus pa bzhin du de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ stong pa nyid bsgoms pa'i phyir chos thams cad la bdag med ces gsungs so/ /ji ltar bud med des nu ma phyir bkrus nas bu bos te nu zho blud do zhes bya ba bzhin du ngas de bzhin gshegs pa'i snying po bstan pa yang de dang 'dra ste/ dge slong khyod kyang ma skrag par ji ltar bu de la mas bos te nu zho bags kyis 'thung ba bzhin du dge slong khyed kyang bye brag phyed par gyis shig /de bzhin gshegs pa'i snying po ni med par bya ba ma yin no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das yang dag par bdag ces bgyi ba ma mchis so/ / de ci'i slad du zhe na/ bus pa chung ngu ni thog ma btsas pa na ci yang bye brag mi phyed de mi 'tshal to/ /gal te bdag ces bgyi ba mchis pa lags na btsas ma thag tu thams cad bye brag 'byed cing 'tshal ba'i rigs so/ /de bas na nges par bdag ces bgyi ba ma mchis
52-1-116b
par mngon no/ /gal te bdag ces bgyi ba nges par mchis pa zhig lags na skye ba gcig blangs nas mthar ma mchis par 'gyur ba'i mi rigs so/ /ci ste thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin mchis te rtag pa zhig lags na 'jig pa yang mi rigs so/ /gal te 'jig pa'i mtshan nyid ma lags na ci'i slad du rgyal rigs dang / bram ze dang / rigs ngan dang / gdol pa dang / byol song la sogs pa rnam pa tha dad de/ las kyi rnam par smin pa rnam pa sna tshogs mi 'thun zhing rgyu tha dad par 'gyur/ ci ste bdag ces bgyi ba nges par mchis na sems can thams cad la bzang ngan ma mchis pa'i rigs te/ de lta bas na sangs rgyas kyi rang bzhin zhes bgyi ba ni rtag pa'i chos ma lags par mngon no/ /ci ste sangs rgyas kyi rang bzhin nges par rtag pa zhig lags na ci'i slad du srog gcod pa dang / ma byin par len pa dang / mi tshangs par spyod pa dang / brdzun du smra ba dang / phra ma dang / ngag rtsub mo dang / tshig thun tshags dang / 'dod chags dang / zhe sdang dang / ngan par lta ba la sogs pa bstan cing gsungs/ gal te bdag ces bgyi ba'i rang bzhin rtag pa lags na ci'i slad du chang 'thungs pas myos shing dran pa nyams par 'gyur/ gal te bdag ces bgyi ba'i rang bzhin rtag pa lags na/ long bas kyang gzugs mthong la/ 'on pas kyang sgra thos/ lkugs pas kyang smra nus/ zha bos kyang 'gro nus par 'gyur ro/ /ci ste bdag ces bgyi ba'i rang bzhin rtag na chu dang / me dang / g.yang sa dang / dug dang / mtshon dang / gcan gzan ma rungs pa las kyang 'byol ba mi rigs so/ /ci ste bdag ces bgyi ba rtag na sngon ci shes pa phyis brjed par mi rigs so/ /ci ste phyis mi brjed na ci'i slad du bdag gis mi 'di sngon ma mthong ngo / /zhes bgyi ba la sogs pa smra bar 'gyur/ gal te bdag ces bgyi ba rtag na gzhon nu lang tsho ba dang / rgas te rgud pa la sogs pa dang / sngon ci byas pa'i dngos po thams cad
52-1-117a
kyang mi brjed de dran pa'i rigs so/ /ci ste bdag ces bgyi ba rtag na ci la gnas/ mchil ma dang / snabs la gnas sam/ kha dog sngon po dang / ser po dang / dmar po la sogs pa la gnas/ ci ste bdag ces bgyi ba rtag pa zhig lags na til mar gyis lus bskus pa bzhin du thams cad du khyab pa'i rigs te/ gal te lus bcad pa'i tshe na bdag kyang 'chad par 'gyur ba'i rigs so/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu 'di lta ste dper na rgyal po la gyad gcig yod pa'i 'phral ba na rdo rje'i nor bu gcig yod pa gyad gzhan dang stobs bkye ba las gyad pha rol pos mgos reg ste/ 'phral ba'i nor bu de sha'i nang du nub kyang nor bu gar song ba mi shes so/ /rma byung ba'i phyir sman pa bos nas sman pa shin tu mkhas pas ni nor bu sha'i nang du song ba'i phyir rma byung bas de la sman mi byed de/ 'di skad du kye stobs po che khyod kyi 'phral ba'i nor bu ga re zhes zer ro/ /gyad de dngangs nas sman pa la 'di skad du bdag gi 'phral ba'i nor bu gar yang ma song ba'i rigs te/ de med na 'di sgyu ma ma yin nam snyam sems te/ shin tu mya ngan byed do/ /de nas sman pa des kyang de'i spro ba bskyed nas khyod de ltar mya ngan ma byed cig /khyod stobs bkye ba na nor bu sha'i nang du nub ste gzugs brnyan tsam phyi rol du snang ngo / /khyod stobs bkye ba na zhe sdang bskyed de/ nor bu'i mthus sha'i nang du nub kyang ma tshor ba yin no/ /de skad du smras kyang yid ma ches nas 'di skad du sman pa khyod brdzun ma zer cig /ci ste sha'i nang du nub na rnag khrag shin tu btsog pa yin pas phyir 'byung ba'i rigs so/ /ci ste chu ba'i nang du song na ni khyod kyis kyang mthong ba'i mi rigs so/ /de nas sman pas me long ltar bcug nas me long gi nang du nor bu yang gsal bar snang bar gyur to/ /gyad des de ltar gyur pa mthong nas ngo mtshar rmad kyi 'du shes skyes so/ /rigs kyi
52-1-117b
bu sems can thams cad kyang de dang 'dra ste/ dge ba'i bshes gnyen la bsnyen bkur ma byas pas sangs rgyas kyi rang bzhin yod kyang mthong bar mi nus so/ /'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug gis bsgribs te zil gyis non pas sems can dmyal ba dang / byol song dang / yi dgas dang / lha ma yin dang / gdol pa dang / rigs ngan dang / rgyal rigs dang / bram ze'i rigs la sogs pa rnam pa sna tshogs su skye zhing ltung bar gyur to/ /sems la rnam pa sna tshogs kyi las bskyed pas mi'i lus thob kyang 'on pa dang / long ba dang / lkugs pa dang / zha bo la sogs par gyur te/ srid pa nyi shu lnga por rnam par smin pa'i 'bras bu myong bar gyur to/ /'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug gis sems bsgribs pas na sangs rgyas kyi rang bzhin mi shes pas ni ji ltar gyad des nor bu rin po che sha'i nang du nub pa mi shes te stor snyam sems pa ltar so so skye bo yang de dang 'dra ste/ dge ba'i bshes gnyen la bsnyen bkur byed pa mi shes/ de bzhin gshegs pa'i snying po shin tu gsang ba mi shes pas bdag med pa la sgom zhing nan tan byed do/ /dper na 'phags pa ma yin pa dag ni bdag med pa smra yang bdag ces bya ba'i yang dag pa'i mtshan nyid mi shes so/ /nga'i nye gnas dag kyang de dang 'dra ste/ dge ba'i bshes gnyen la bsnyen bkur byed pa yang mi shes pas bdag med pa sgom pa yang mi shes te/ bdag med pa'i gnas kyang mi shes so/ /bdag med pa'i mtshan nyid kyang mi shes na bdag gi yang dag pa'i mtshan nyid shes pa lta ci smos/ rigs kyi bu de ltar de bzhin gshegs pas sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par gsungs pa yang ji ltar sman pa mkhas pas gyad kyi rdo rje'i nor bu bstan pa bzhin no/ /so so'i skye bo dag ni kun nas nyon mongs pa tshad med pa snyed kyis bsgribs shing zil gyis non pas sangs rgyas kyi rang bzhin mi shes so/ /gal te nam nyon mongs
52-1-118a
pa zad pa na de'i tshe gsal bar mngon par rtogs par 'gyur ba ni ji ltar gyad des me long gsal ba'i nang du nor bu rin po che mthong ba bzhin no/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa'i snying po ni de ltar tshad med de bsam gyis mi khyab bo/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na gangs kyi ri la sman bde ba zhes bya ba'i ro yod do/ /de'i ro ni shin tu mngar te/ nags stug po'i drung du skye bas mthong bar mi nus so/ /de la dri bro ba tsam gyis gnas de na sman de yod par shes so/ /sngon 'das pa'i dus na 'khor los sgyur ba'i rgyal po zhig sman de 'dod pa'i phyir gangs kyi ri de la gnas kun tu shing gi wa btsugs nas sman zag pa bzed do/ /sman de nam smin pa na chu bzhin du sa la zag pas shing gi wa bzed pa'i nang du yang zags te ro de ni yang dag pa'o/ /rgyal po de 'das pa'i 'og tu ni sman de'i ro bar 'ga' ni skyur/bar 'ga' ni lan tshwa/ bar 'ga' ni mngar/ bar 'ga' ni kha/ bar 'ga' ni tsha/ bar 'ga' ni bska'o/ /de ltar ro gcig po de yang gar zag pa'i gnas las rnam pa tha dad du gyur te sman de'i ro nyid ni ri la yod do/ /dper na zla ba rgyas pa ni bsod nams chung ba dag gis shin tu nyam thag par las su byas te gzhor gyis brkos kyang thob par mi nus so/ /gal te rgyal po 'phags pa dag 'jig rten du byung na bsod nams kyi rkyen gyis sman de'i ro yang yang dag par 'thob par 'gyur ro/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa'i snying po'i ro yang de dang 'dra ste/ kun nas nyon mongs pa'i nags stug pos bsgribs pas sems can ma rig pa dag gis mthong bar mi nus so/ /sman ro gcig pa zhes bya ba ni sangs rgyas kyi rang bzhin gyi dpe ste/ kun nas nyon mongs pa'i dbang gis ro rnam pa sna tshogs su gyur pa ni 'di lta ste/ sems can dmyal ba dang / yi dgas dang / byol song dang / lha dang / mi dang / skyes pa dang / bud med dang / ma ning dang / rgyal rigs dang / bram
52-1-118b
ze dang / rigs ngan gdol pa la sogs par gyur pa'o/ /sangs rgyas kyi rang bzhin ni shin tu dpa' bas de bas na gsod mi nus so/ /ci ste bsad na sangs rgyas kyi rang bzhin med par byas pa yin no/ /sangs rgyas kyi rang bzhin ni rang bzhin gyis med par byed nus pa ma yin te/ med par bya ba'i gnas med do/ /bdag ces bya ba'i rang bzhin nyid ni de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po'o/ /de ltar gsang ba'i snying po de ni gang gis kyang 'jig cing med par byed nus pa ma yin te/ med par byed mi nus kyang mthong bar mi rung ngo / /gal te bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas na rtogs shing rig par 'gyur te/ de bas na gsod nus pa med do/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis gsol pa/ ci ste gsod nus pa ma mchis na mi dge ba'i las zhes bgyi ba yang ma mchis sam/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ yang dag par na gsod pa yod do/ /de ci'i phyir zhe na/ rigs kyi bu sems can gyi sangs rgyas kyi rang bzhin ni phung po lnga la gnas te/ gal te phung po lnga bshig na srog bcad pa zhes bya'o/ /gal te srog bcad na ngan song du ltung bar 'gyur te/ las kyi rgyu dang rkyen gyis rgyal rigs dang bram ze la sogs pa dang / rigs ngan gdol pa dang / skyes pa dang / bud med dang / ma ning dang / srid pa nyi shu lnga po la sogs pa rnam pa tha dad pa'i mtshan nyid kyis 'khor bar 'khor ro/ /'phags pa ma yin pa dag ni bdag ces bya ba mtshan nyid chen po dang / chung ngu dang / til lam/ khre'am/ sran ma'am/ mthe bo'i bar du rnam pa sna tshogs su 'dzin te/ gang mi bden pa'i sgyu ma'i mtshan nyid du 'dzin pa yang dag pa ma yin no/ /'jig rten las 'da' ba'i bdag gi mtshan nyid ni sangs rgyas kyi rang bzhin zhes bya ste/ de ltar bdag tu 'dzin pa ni shin tu mchog ces bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na skyes bu gter gyi
52-1-119a
rgyus la shin tu mkhas pa zhig gzhor rnon po thogs te brkos na/ rdo'am gseg ma'am pha bong la yang thogs pa med par rko'o/ /gal te rdo rje la thug na cis kyang mi tshugs so/ /rdo rje zhes bya ba la ni mtshon cis kyang mi tshugs shing gcod mi nus so/ /rigs kyi bu sems can gyi sangs rgyas kyi rang bzhin yang de dang 'dra ste/ 'jig rten na rgol ba thams cad lha dang / bdud sdig to can dang / mi dang / 'jig rten du bcas pa thams cad kyis gzhig mi nus so/ /phung po lnga'i mtshan nyid ni byed pa dang bcas pa'o/ /byed pa dang bcas pa'i mtshan nyid ni rdo'am gseg ma lta bu ste/ 'bigs shing gcod nus so/ /sangs rgyas kyi rang bzhin ni rdo rje lta bu ste/ gzhig mi nus so/ /de bas na phung po lnga bshig pa ni srog gcod pa zhes bya'o/ / rigs kyi bu sangs rgyas kyi chos ni de ltar bsam gyis mi khyab par rig par bya'o/ /rigs kyi bu shin tu rgyas pa'i mdo sde ni bdud rtsi lta bu yang yin la dug lta bu yang yin no/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /ci'i slad du de bzhin gshegs pas shin tu rgyas pa'i mdo sde la bdud rtsi lta bu dang / dug lta bu lags so zhes gsungs/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu khyod de bzhin gshegs pa'i snying po yang dag pa'i don shes par 'dod dam/ 'od srung gis gsol pa/ bdag de bzhin gshegs pa'i snying po'i don gang lags pa rtogs par 'tshal lo/ /de nas bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad de bka' stsal pa/ kha cig bdud rtsi 'thungs pa las/ /tshe thung sngar shi ba yang yod/ /kha cig bdud rtsi 'thungs pa las/ /tshe ring rtag tu 'dug pa'ang yod/ /kha cig dug 'thungs dbang gis 'tsho/ /kha cig dug gi rkyen gyis 'chi/ /thogs med ye shes zil dngar ni/ /theg pa chen po'i mdo sde ste/ /theg pa chen po'i mdo sde ni/ /sman
52-1-119b
dang dug tu 'dres pa'o/ /ji ltar mar dang kha ra dang / /mar gyi snying po la sogs pa/ /'thungs te zhu na sman du 'gyur/ /ma zhu ba ni dug ces bya/ /shin tu rgyas pa'ang de bzhin te/ /mkhas pa dag gis bdud rtsir 'gyur/ /glen pas sangs rgyas rang bzhin dag / mi shes pa yis dug tu 'gyur/ /nyan thos pa dang rang rgyal dang / /theg pa chen po'i bdud rtsi ste/ /ji ltar bro ba'i ro thams cad/ /'o ma mchog tu 'gyur ba bzhin/ /de ltar brtson 'grus rtsom pa dag /theg pa chen po'i dbang gis ni/ /yongs su mya ngan 'das 'gyur zhing / /mi yi khyu mchog rgyal por 'gyur/ /'od srung khyod dang sems can gang / /sangs rgyas rang bzhin shes pa ni/ /bla na med pa'i zil dngar ros/ /mi skye mi 'chi bar 'gyur ro/ /'od srung khyod kyis shes par gyis/ /dkon mchog gsum dag rtogs par gyis/ /dkon mchog gsum gyi mtshan nyid ni/ /bdag ces bya ba'i mtshan nyid do/ /bdag dang sangs rgyas rang bzhin nyid/ /gang gis mngon sum rtogs gyur na/ /de bzhin gshegs pa'i snying po nyid/ /skyes bu des ni rtogs 'gyur ro/ /bdag dang bdag gir gang shes pa/ /de ni 'jig rten 'das pa'o/ /sangs rgyas chos dang dge 'dun ni/ /phul du bla na med pa'i mchog /tshigs su bcad de ngas gsungs pa/ /mtshan nyid don ni 'di dag go/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis tshigs su bcad de bcom ldan 'das la gsol pa/ skyabs su 'gro ba'i gnas gsum po/ /bdag ni gang yang ma rtogs na/ /bla med 'jigs pa ma mchis par/ /de la ji ltar skyabs su mchi/ /dkon mchog gsum yang ma rtogs na/ /bdag ma mchis par ji ltar bgyi/ /ji ltar sangs rgyas skyabs gsol na/ /rab tu bde ba thob par 'gyur/ /ji ltar chos la skyabs gsol ba/ /bdag la rgyal bas bstan du gsol/ /ji ltar che ba'i dbang thob 'gyur/ /dbang du mi 'gyur gang lags pa/ /ji ltar dge 'dun skyabs gsol na/ /
52-1-120a
bla med bde ba thob par 'gyur/ /ji ltar bde ba'i tshig smra na/ /ma 'ongs dus su mngon sangs rgyas/ /ma 'ongs dus su mi 'grub na/ /dkon mchog gsum la ji ltar phyogs/ /bdag gis snga nas mi 'tshal te/ /bags kyis 'tshal bar 'gyur bas na/ /ji lta bur na mi sbrum par/ /bu dag btsa' ba'i 'du shes bskyed/ /mngal na ji ltar mchis nges na/ /de ni bu mchis pa zhes bgyi/ /ci ste mngal na bu mchis na/ /ring por mi thogs nges par 'byung / /de ni bu yi don lags te/ /sems can las kyang de bzhin no/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar/ /glen pa dag gis shes mi nus/ /de ltar mi rtogs mi shes pas/ /yang dang yang du 'khor bar 'khor/ /ming tsam gyi ni dge bsnyen dag /yang dag pa yi don mi 'tshal/ /shin tu rgyas par 'byed bstan te/ /bdag gi the tsom bcad du gsol/ /ye shes chen po bcom ldan 'das/ /thugs brtse'i slad du rgyas par ni/ /de bzhin gshegs pas gsang ba yi/ /rin chen snying po bshad du gsol/ /'od srung khyod kyis shes par gyis/ /gsang ba'i snying po gang yin pa/ /ngas ni rab tu 'byed bstan te/ /khyod kyi the tsom gcad par bya/ /shin tu brtags par nyon cig dang / /khyod ni byang chub sems dpa'i nang / /sangs rgyas 'byung ba bdun pa yi/ /mtshan dang ming du 'thun par 'gyur/ /sangs rgyas dag la skyabs gsol ba/ /de ni yang dag dge bsnyen te/ /nam du'ang lha rnams gzhan dag la/ /skyabs gsol bar ni mi 'gyur ro/ /dam pa'i chos la skyabs gsol na/ /'tshe zhing gsod pa'i sems dang bral/ /dge 'dun la ni skyabs gsol na/ /mu stegs can la phyogs mi 'gyur/ /dkon mchog gsum la skyabs gsol na/ /'jigs pa med pa thob par 'gyur/ /'od srung sangs rgyas la gsol pa/ /bdag ni gsum la skyabs gsol bas/ /sangs rgyas rnams kyi spyod yul gyi/ /yang dag pa yi lam zhes bgyi/ /dkon mchog gsum gyi mtshan nyid mnyam/ /ye shes chen
52-1-120b
po nyid dang ldan/ /bdag dang sangs rgyas rang bzhin ni/ /gnyis su med de bye brag med/ /sangs rgyas bstod pa'i lam 'di ni/ /yang dag tshol ba bde ba'i gnas/ /thams cad mkhyen cing gzigs pas na/ /sangs rgyas mang pos bsngags par 'gyur/ /bdag kyang bde gshegs bsngags pa yi/ /bla med lam la gzhol zhing 'bab/ /bdud rtsi mchog gi dam pa ste/ /srid pa'i nang na med pa'o/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu khyod kyis nyan thos sam/ bus pa ma rabs ltar dkon mchog gsum la bye brag ma 'byed cig /theg pa chen po la ni dkon mchog gsum la rnam par bye brag 'byed pa'i mtshan nyid med do/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas kyi ngo bo nyid la chos dang dge 'dun yod pa'i phyir ro/ /nyan thos dang bus pa ma rabs bsgral ba'i phyir dkon mchog gsum rnam par phye ste tha dad par bstan to/ /rigs kyi bu gang 'jig rten pa'i chos kyi rjes su 'jug 'dod pa dag ni skyabs su 'gro ba'i gnas gsum yod par bye brag 'byed do/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' dag ni 'di snyam du sems te/ bdag gi lus 'di sangs rgyas la skyabs su song bas lus 'di nyid kyis mngon par 'tshang rgya ste/ mngon par sangs rgyas nas sangs rgyas la bsnyen bkur dang / bsti stang dang / mchod pa dang / phyag bya ba'i chos med do/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas bcom ldan 'das ni mnyam par sems can thams cad kyi skyabs su 'gro ba'i gnas mdzad pa'i phyir ro/ /gang chos kyi sku gdung la rim gro byed pa ni sangs rgyas rnams kyi mchod rten la gus par phyag bya ba'o/ /de ci lta zhe na/ so so'i skye bo bsgral ba'i phyir ro/ /gzhan yang sems can dag nga'i sku la mchod rten lta bur 'du shes bskyed de/ phyag dang mchod pa byed do/ /de ltar sems can de dag gis nga'i chos kyi sku la yang skyabs tshol ba'i gnas byed do/ /sems can thams cad ni yang dag pa ma yin pa chos log pa la gnas te/ de
52-1-121a
bas na ngas rim gyis yang dag pa'i chos bstan to/ /gzhan yang yang dag pa'i dge 'dun ma yin pa la skyabs su song ba dag la yang dag pa'i dge 'dun dag la skyabs su 'gro ba'i gnas kyang byed do/ /gang dkon mchog gsum la bye brag 'byed pa dag la ni skyabs su 'gro ba'i gnas gcig ste gsum du bye brag med do zhes kyang ston to/ /dmus long ldongs par gyur pa la ni mig lta bur yang ston to/ /gzhan yang nyan thos dang rang sangs rgyas kyi skyabs su 'gro ba'i gnas yang dag pa'ang bya'o snyam du sems so/ /rigs kyi bu de ltar byang chub sems dpa' dag ni sems can ma rungs pa tshad med pa dang mkhas pa shes rab can de dag gi phyir sangs rgyas kyi mdzad pa byed do/ /rigs kyi bu dper na skyes bu zhig g.yul ngor phyin pa'i tshe 'di snyam du bdag ni mchog ste/ dmag gi tshogs 'di dag thams cad kyang bdag 'ba' zhig la ltos so snyam sems so/ /gzhan yang dper na rgyal tshab gzhon nu 'di snyam du sems te/ bdag ni rgyal bu thams cad thul te rgyal po chen po'i srid dang dbang ba thams cad la bdag dbang du gyur te/ rgyal bu thams cad kyang bdag la phyogs pas de bas na zhan pa'i bsam pa mi skyed do snyam du sems te/ ji ltar rgyal po dang rgyal bu de bzhin du blon po chen po yang de dang 'dra'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'ang de dang 'dra bar 'di snyam du sems so/ /ji ltar na dngos po gsum po bdag dang rang bzhin gcig tu 'gyur snyam sems so/ /rigs kyi bu ngas bstan pa'i dngos po gsum po 'di ni mya ngan las 'das pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni bla na med pa'i skyes bu dam pa ste ji ltar mi'i lus la yan lag dang nying lag thams cad kyi nang na mgo bo dam pa ste gzhan ma yin pa bzhin du sangs rgyas kyang de dang 'dra bar mchog dam pa ste chos dang dge 'dun ni ma yin no/ /'jig rten pa rnams bsgral ba'i phyir mtshan nyid rnam pa sna tshogs su skas kyi them pa ltar bye brag tu bstan to/ /de bas na khyod ni bus pa glen
52-1-121b
pa ltar dkon mchog gsum la tha dad pa'i mtshan nyid du mi gzung ngo / /khyod ni theg pa chen po la zhugs pas dbang po rno ba ni ral gri rnon po dang 'dra'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bdag ni rtogs bzhin du bcom ldan 'das la zhu ba lags kyi mi 'tshal ba ni ma lags te/ bdag gis byang chub sems dpa' gang dpa' zhing dbang po rtul phod pa rnams kyi slad du dri ma ma mchis pa yongs su dag pa'i spyod yul du zhugs pa lags so/ /gzhan yang de bzhin gshegs pas byang chub sems dpa' rnams la ngo mtshar rmad kyi dngos po 'byed cing bstan pa dang shin tu rgyas pa theg pa chen po'i mdo sde bsngags pa'i slad du zhugs te de bzhin gshegs pas thugs rje chen pos legs par gsungs pas bdag kyang de la gnas par 'tshal lo/ /gang na byang chub sems dpa'i spyod yul la yongs su dag pa ston pa de ni yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde ston pa lags so/ /bcom ldan 'das bdag gis kyang de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po 'di sems can thams cad la rgyas par bstan cing dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba'i gnas yang dag par rtogs par bgyi'o/ /de la sems can gang zhig 'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'di la dad cing yid ches na skyes bu de ni dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba'i gnas rtogs shing khong du chud pa lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po la sangs rgyas kyi rang bzhin mchis pa'i phyir ro/ /gang mdo sde 'di ston cing 'chad pa de'i lus la sangs rgyas kyi rang bzhin ma mchis par smra ste skyes bu de ni dkon mchog gsum la skyabs su 'gro ba ma yin pa gzhan mi tshol lo/ /de ci'i slad du zhe na/ phyi ma ma 'ongs pa'i dus su bdag gi lus 'di nyid dkon mchog gsum du 'gyur te nyan thos dang rang sangs rgyas dang de ma yin pa'i skye bo gzhan thams cad kyang bdag la brten te rim gro dang bkur sti dang / phyag 'tshal bar 'gyur ba'i phyir ro/ /rigs kyi bu don de lta bas na
52-1-122a
theg pa chen po'i mdo sde la yang dag par bslab par bya'o/ /'od srung gis yang gsol pa sangs rgyas kyi rang bzhin ni bsam gyis mi khyab ste de bzhin du mtshan sum cu rtsa gnyis dang dpe byad bzang po brgyad cu yang bsam gyis mi khyab bo/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la legs so shin tu legs so zhes bka' stsal to/ /rigs kyi bu khyod ni shin tu zab pa'i shes rab dang ldan pas ngas kyang khyod kyi de bzhin gshegs pa'i snying po la 'jug pa legs par bstan par bya'o/ /gal te bdag ces bya ba ther zug tu rtag pa'i chos yin na ni sdug bsngal dang bral bar mi 'gyur ro/ /gal te bdag ces bya ba med na ni tshangs par spyod pa dag phan pa'i don med par 'gyur ro/ /gal te chos thams cad bdag med par smra na de ni chad par lta ba yin no/ /ci ste bdag ces bya ba ther zug tu smra na de ni rtag par lta ba yin no gang 'du byed thams cad mi rtag par lta na de yang chad par lta bar 'gyur ro/ /'du byed rtag par lta na de la yang rtag par lta bar 'gyur ro/ /gang sdug bsngal bar smra na chad par lta ba yin no/ /gal te bde bar smra na yang rtag par lta ba yin no gang chos thams cad rtag go bar nan tan byed na chad par lta bar ltung ngo / /chos thams cad chad par nan tan byed na rtag par lta bar ltung ngo / /dper na srin bu khung bur 'gro ba dag rkang pa snga ma bor nas rkang pa phyi ma 'dor ro/ /rtag pa dang chad pa la nan tan byed pa yang de dang 'dra ste chad pa dang rtag pa'i rkyen la ltos so/ / don de lta bas na sdug bsngal ba'i chos gzhan la nan tan byed pa ni mi dge ba'o/ /bde ba'i chos gzhan la nan tan byed pa ni dge ba zhes bya'o/ /bdag med pa'i chos gzhan la nan tan byed pa ni kun nas nyon mongs pa'i phyogs yin no/ /rtag pa'i chos gzhan la nan tan byed pa ni de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po zhes bya ste/ mya ngan las 'das pa ni gnas dang rten med pa'o/ /mi rtag pa'i chos gzhan la nan tan byed pa ni rdzas dang zang zing yod pa'o/ rtag pa'i chos gzhan la nan tan byed pa ni sangs rgyas dang chos dang dge 'dun dang yang dag par rnam
52-1-122b
par grol ba'o/ /de bas na sangs rgyas kyi rang bzhin ni lam dbu ma mtha' gnyis dang yongs su bral ba yin par rig par bya'o/ /yang dag pa'i chos bstan pa la bus pa ma rabs dag ni de la the tshom byed do/ /dper na nad pa nyam chung ba dag mar 'thungs na lus yang zhing dga' bar 'gyur ro/ /yod pa dang med pa'i chos kyang rang bzhin gcig tu ma chad de/ dper na chen po bzhi rang bzhin mi 'thun pas gcig gi gnyen por gcig 'gyur te/ de la sman pa mkhas pas ni gang gi shas che ba bzhin du shin tu rtogs so/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste sems can thams cad la sman pa lta bur kun nas nyon mongs pa'i rang bzhin rnam pa tha dad pa mkhyen pas yongs su bsal te/ de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po sangs rgyas kyi rang bzhin yongs su dag pa mi 'gyur mi 'pho ba ston to/ /gal te yod par smra na mkhas pa shes rab can dag chags pa'i mi rigs la gal te med par smra na brdzun du smra bar 'gyur ro/ /gal te yod par smra na 'phags pa cang mi smra ba'i mi rigs la/ gzhan yang khyal pa dang rtsed par smra ba'i mi rigs te yang dag pa'i chos nyid rtogs par 'dod do/ /bus pa ma rabs ni khyal par smra zhing rtsod pas de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po mi shes so/ /gal te sdug bsngal bar smra na bus pa glen pa dag lus 'di mi rtag go snyam sems so/ /thams cad sdug bsngal bar smra na lus la bde ba'i rang bzhin yod par mi shes so/ /gal te mi rtag par smra na bus pa glen pa dag lus thams cad mi rtag go snyam ste rdza so ma btang ba dang 'dra bar 'dzin to/ /de la mkhas pa shes rab can dag ni rnam par phye ste/ thams cad kyi thams cad du mi rtag par mi smra'o/ /de ci'i phyir zhe na/ bdag gi lus la sangs rgyas kyi rang bzhin gyi sa bon yod pa'i phyir ro/ /gal te bdag med par smra na/ bus pa glen pa dag sangs rgyas kyi chos thams cad bdag med do snyam du 'dzin to/ /mkhas pa shes rab can ni bdag med pa bla dgas su btags par zad de/ bden pa med par rnam par dbye'o/ /de ltar shes nas de la
52-1-123a
the tsom mi skyed do/ /gang de bzhin gshegs pa'i snying po stong par smra na bus pa glen pa dag thos nas chad pa'am/ med par lta ba skye'o/ /mkhas pa shes rab can dag ni de bzhin gshegs pa rtag pa mi 'gyur mi 'pho bar bye brag dbye'o/ /gal te rnam par grol ba sgyu ma lta bur smra na bus pa glen pa dag rnam par grol ba thob pa rnams bdud kyi chos yin no snyam du 'dzin to/ /mkhas pa shes rab can ni rnam par phye ste mi'i nang na seng ge lta bur de bzhin gshegs pa nyag gcig ni rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho bar dbye'o/ /gal te ma rig pa'i rkyen gyis 'du byed rnams byung bar smra na/ bus pa glen pa dag thos nas rig pa dang / ma rig par chos gnyis su med par bye brag 'byed do/ /mkhas pa shes rab can ni rang bzhin gyis gnyis su med par rtogs so/ /gang gnyis su med pa ni yang dag pa nyid do/ /gal te 'du byed kyi rkyen gyis rnam par shes pa byung bar smra na/ bus pa glen pa dag 'du byed dang rnam par shes pa gnyis su 'dzin to/ /mkhas pa shes rab can ni rang bzhin gyis gnyis su med par rtogs so/ / gnyis su med pa ni yang dag pa nyid do/ /gal te dge ba bcu dang mi dge ba bcu po 'di ni bya ba'i rigs/ 'di ni mi bya ba'i rigs/ 'di ni mtho ris kyi lam/ 'di ni ngan song gi rgyu/ 'di ni rnam par dkar ba'i chos/ 'di ni chos nag po'i zhes smra na/ bus pa glen pa dag gnyis su 'dzin to/ /mkhas pa shes rab can ni rang bzhin gyis gnyis su med par rtogs te/ gnyis su med pa ni yang dag pa nyid do/ /gal te chos thams cad sdug bsngal bar nan tan bya'o/ /zhes smra na bus pa glen pa dag gnyis su 'dzin to/ /mkhas pa shes rab can ni rang bzhin gyis gnyis su med par rtogs te/ gnyis su med pa ni yang dag pa nyid do/ /gal te 'du byed thams cad mi rtag ce'am/ de bzhin gshegs pa'i snying po yang mi rtag ces smra na/ bus pa glen pa dag gnyis su 'dzin
52-1-123b
to/ /mkhas pa shes rab can ni rang bzhin gyis gnyis su med par rtogs te/ gnyis su med pa nyid ni yang dag pa nyid do/ /chos thams cad bdag med de/ de bzhin gshegs pa'i snying po yang dag pa med ces smra na/ bus pa glen pa dag gnyis su 'dzin to/ / mkhas pa shes rab can ni rang bzhin gyis gnyis su med par rtogs te/ gnyis su med pa nyid ni yang dag pa nyid do/ /bdag dang bdag med pa rang bzhin gyis gnyis su med do/ /de bzhin gshegs pa'i snying po'i don ni/ de ltar dpag tu med cing tshad med mtha' yas par sangs rgyas bcom ldan 'das kyis yongs su bsngags pas/ ngas kyang yon tan dang ldan pa'i mdo sde thams cad las kyang rgyas par gsungs so// //bam po bcu gcig pa/ rigs kyi bu bdag ces bya ba dang bdag med pa rang bzhin gyis gnyis su med par khyod kyis de ltar gzungs su zung la spyi bos long shig /rigs kyi bu khyod kyis mdo sde 'di brtan par gzungs su zung la dran par gyis shig /ngas sngon 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa chen po'i mdo sde las kyang bdag dang / bdag med pa'i mtshan nyid kyis gnyis su med par bstan to/ /'di lta ste 'o ma las zho 'byung ba dang / zho las mar 'byung ba dang / mar las zhun mar 'byung ba dang / zhun mar las mar gyi snying po 'byung ste/ de ltar zho'i rang bzhin de/ 'o ma las byung ngam/ 'on te zho nyid las byung ngam/ 'on te gzhan nas byung ba mar gyi snying po'i bar du yang / de bzhin du rgyas par rig par bya'o/ /gal te gzhan nas byung na/ gzhan gyis byas pa yin te/ gzhan gyis byas na sems can thams cad 'o ma las byung ba ma yin par 'gyur ro/ /gal te 'o ma las ma byung na/ 'o ma cir yang mi dgos par 'gyur ro/ /gal te zho nyid las byung na 'dra ba'i yang mi rigs te/ gal te mar gyi snying po 'byung ste/ rgyun las skye bar 'gyur ro/ /gal te rgyun las skyes na lhan
52-1-124a
cig skyes pa ma yin no/ /gal te lhan cig ma skyes na ro rnam pa lnga dus gcig tu 'byung ba'i rigs te/ dus gcig tu byung ba yang ma yin mod kyi nges par gzhan nas 'ongs pa yang ma yin no/ /de bas na 'o ma'i nang na mngar ba'i ro che bas snga nas zho'i mtshan nyid yod kyang rang 'gyur bar mi nus so/ /de bzhin du mar gyi snying po'i bar du rgyas par rig par bya'o/ /ba rtswa zos pa dang / chu 'thungs pa'i rgyu dang / rkyen gyis khrag tu 'gyur te/ khrag las 'o mar gyur to/ /gal te rtswa mngar ba zos na 'o ma yang mngar ro/ /gal te rtswa kha ba zos na/ 'o ma yang kha bar 'gyur ro/ /gangs kyi ri la rtswa snum pa zhes bya ba yod de/ gal te bas zos na mar gyi snying po 'ba' zhig tu 'gyur te/ kha dog sngon po'am/ ser po'am/ dmar po'am/ dkar po'am/ nag por ni mi mngon no/ /rtswa gzhan zos pa'i rgyu dang / rkyen las 'o ma'i ro dang / kha dog kyang tha dad par 'gyur ro/ /bus pa so so'i skye bo dag rig pa dang / ma rig pa'i las kyi rgyu dang rkyen gyi mtshan nyid gnyis bskyed do/ /gal te ma rig pa las bzlog na rig pa zhes bya ste/ de bzhin du chos thams cad kyang dge ba dang mi dge ba zhes bya ba mtshan nyid gnyis su med do/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar 'o ma'i nang na zho mchis zhes bgyi ba'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das ci ste 'o ma'i nang na zho'i rang bzhin nges par mchis la shin tu phra bas mi mthong na ci'i slad du 'o ma'i rkyen gyis zho 'byung ngo zhes gsungs/ /chos thog ma nas ma mchis na ni skyes zhes bgyir rung na/ snga nas mchis pa zhig lags na ci'i slad du skyes zhes bka' stsal/ ci ste 'o ma'i nang na zho'i rang bzhin mchis par nges na rtsi shing thams cad kyi nang na yang 'o ma mchis pa'i rigs so/ /de bzhin du 'o ma'i nang na yang rtsi shing mchis par 'gyur ro/ /ci ste 'o ma'i nang na nges par zho ma mchis pa zhig lags na ci'i slad du 'o ma'i rkyen gyis zho 'byung bar 'gyur/ gal
52-1-124b
te chos kyang snga nas ma mchis la/ phyis skyes pa zhig lags na ci'i slad du 'o ma'i nang na rtsi shing mi skye/ bka' stsal pa/ rigs kyi bu gcig tu nges par 'o ma'i nang na zho yod ce'am/ 'o ma'i nang na zho med ces byar mi rung la/ de ma gtogs pa las byung zhes byar yang mi rung ngo / /gal te 'o ma'i nang na zho nges par yod do/ /zhes smra na ci'i phyir dngos po dang ro tha dad par 'gyur te/ de bas na nges par 'o ma'i nang na zho'i rang bzhin yod ces byar yang mi rung ngo / /gal te 'o ma'i nang na nges par zho med do/ /zhes smra na yang ci'i phyir ri bong gi rwa mi 'byung / 'o ma'i nang na dug blugs na zho de 'thungs pas 'chi bar 'gyur te/ de bas na 'o ma'i nang na nges par zho'i rang bzhin med ces byar yang mi rung ngo / /ci ste de ma gtogs pa gzhan las 'byung zhes smra na ci'i phyir chu las zho mi 'byung / de bas na de ma gtogs pa gzhan las zho 'byung ngo / /zhes byar yang mi rung ngo / /rigs kyi bu ba rtswa zos pa las khrag tu 'gyur/ khrag las 'o mar 'gyur te/ sems can gyi bsod nams kyi rgyus grub pa yin no/ /de ltar 'o ma de rtswa dang khrag las gyur mod kyi gnyis zhes byar mi rung ste/ rgyu dang rkyen las byung ba zhes bya'o/ /zho dang mar gyi snying po'i bar du yang / de bzhin du rgyas par rig par bya'o/ /de bas na ba'i zho zhes bya ste/ 'o mar mi snang ba'i rgyu dang rkyen gyis zho zhes gdags so/ /rgyu dang rkyen gang las gyur ce na/ drod dang skyur ba las gyur te/ de bas na rgyu dang rkyen las byung ba nas mar gyi snying po'i bar du de bzhin du rgyas par rig par bya'o/ /de bas na 'o ma'i nang na nges par zho'i rang bzhin med de/ gzhan las byung ngo / /zhes byar mi rung ste gnas med do/ /rigs kyi bu rig pa dang ma rig pa yang de dang 'dra ste/ kun nas nyon mongs pa dang lhan cig pa'i dus na ni ma rig pa zhes bya'o/ /nam dge ba'i chos dang lhan cig pa de'i dus na ni rig pa zhes bya ste/ de bas na ngas gsungs pa la mtshan nyid gnyis su med de/ de bas
52-1-125a
na de'i rgyu de'i rkyen gyis sngar ngas 'di skad ces gsungs so/ /gangs kyi ri la rtswa snum pa zhes bya ba yod de bas zos na/ thams cad mar gyi snying por 'gyur ba dang 'dra bar sangs rgyas kyi rang bzhin yang de dang 'dra'o/ /rigs kyi bu sems can bsod nams chung bas rtswa snum pa zhes bya ba mi mthong ba dang 'dra bar sangs rgyas kyi rang bzhin yang de dang 'dra ste/ kun nas nyon mongs pas khebs pas sems can rnams kyis mi mthong ngo / /'di lta ste dper na rgya mtsho'i ro gcig tu lan tshwa bro ba yin yang de'i nang na chu'i ro dam pa 'o ma'i ro bro ba yang yod do/ /dper na gangs kyi ri ni yon tan sna tshogs dang ldan te/ sman bzang po sha stag skye yang de la dug kyang mi skye ba ma yin no/ /so so'i skye bo'i lus kyang de dang 'dra ste sbrul gdug pa bzhi dang bcas pa yin mod kyi/ de la sman bzang po rgyal po lta bu yang yod pa ni 'di lta ste/ sangs rgyas kyi rang bzhin 'dus byas pa'i chos ma yin pa ste/ kun nas nyon mongs pas bsgribs par gyur to/ /de la gang rgyal rigs sam/ bram ze'am/ rje'u rigs sam/ dmangs rigs kyis nyon mongs pa kun bsal na/ sangs rgyas kyi rang bzhin mthong zhing / bla na med pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya bar 'gyur ro/ /'di lta ste/ dper na steng gi nam mkha' la sprin chags te 'brug grags na bal glang gi mche ba kun la me tog skye'o/ /ci ste 'brug ma grags na me tog kyang mi skye la/ btags pa yang med do/ /sems can rnams kyi sangs rgyas kyi rang bzhin yang de dang 'dra ste/ gal te kun nas nyon mongs pas khebs na mthong bar mi 'gyur ro/ /de bas na sems can la bdag med ces ngas gsungs te/ gang gis yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'di thos na sangs rgyas kyi rang bzhin 'di mthong bar 'gyur te/ bal glang gi mche ba'i me tog bzhin no/ /mdo sde gzhan gyis ting nge 'dzin thams cad thos kyang mdo sde 'di ma thos na de bzhin gshegs pa'i snying po dam pa mi mthong ste/ ji ltar 'brug ma grags na/ bal glang gi mche ba'i me tog mi mthong ba bzhin no/ /mdo sde 'di
52-1-125b
thos na de bzhin gshegs pa thams cad kyis dgongs te gsungs pa'i snying po rtogs par 'gyur ro/ /sangs rgyas kyi rang bzhin zhes bya ba ni steng gi nam mkha' la 'brug grags na bal glang gi mche ba'i me tog mthong ba'i dpe'o/ /mdo sde 'di thos na sems can tshad med pa thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par rtogs par 'gyur ro/ /de bas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po ni de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i snying po zhes bya ste/ chos kyi sku bskyed par 'gyur ba ni ji ltar 'brug grags na bal glang gi mche ba'i me tog skyes pa bzhin no/ /de lta bu'i don chen po 'byung zhing skye bas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /rigs kyi bu'am rigs kyi bu mo gang zhig gis yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di la shin tu nan tan byed na de ni sangs rgyas kyi drin la lan glon pa yin te/ sangs rgyas kyi nye gnas yang dag pa zhes bya'o/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /shin tu ngo mtshar to/ /bcom ldan 'das sangs rgyas kyi rang bzhin zhes bgyi ba ni shin tu zab cing shin tu phra bas mthong bar yang dka' la 'jug par yang dka' ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis rtogs par 'gyur ba ma lags so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu de de bzhin no/ /de de bzhin te/ khyod kyis smras pa bzhin no/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /sangs rgyas kyi rang bzhin zhes bgyi ba ji lta bur zab cing mthong bar yang dka' la 'jug par yang dka'/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na gang zag dmus long zhig mig gso ba'i phyir sman pa mkhas pa'i gan du song ngo / /sman pas gser gyi gri thogs te mig gi rab rib kyi bris ma bcad nas mdzub mo gcig bsgreng ste bstan na long ba des mi mthong ngo zhes zer ro/ /mdzub mo gnyis sam gsum bstan na gdod cung zad cig mthong ngo zhes zer ro/ /rigs kyi bu yongs su
52-1-126a
mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'di ma gsungs na byang chub sems dpa' tshad med pa pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs pa nas sa bcu'i bar du gnas kyang sangs rgyas kyi rang bzhin mi mthong ba ni de dang 'dra ste/ de bzhin gshegs pas gsungs nas cung zad cig mthong bar gyur to/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dag de ltar mthong bar gyur nas 'di skad ces smra'o/ /shin tu ngo mtshar to/ /bcom ldan 'das bdag cag ni bskal pa grangs med pa'i bar du 'khor bar 'khor te/ bdag med pas yongs su bslus par gyur to/ /rigs kyi bu de ltar byang chub sems dpa' sa bcu la gnas pas kyang sangs rgyas kyi rang bzhin gsal bar mi mthong na/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis mi mthong ba lta smos kyang ci dgos/ rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na steng gi nam mkha' mthon po la bya lding ba na/ bya'am nam mkha' gang yin pa legs par mi rtogs te brtags na gdod mngon no/ /sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpas de bzhin gshegs pa'i snying po phyogs tsam zhig rtogs shing / mthong ba yang de dang 'dra na/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis rtogs shing mthong ba lta ci smos/ rigs kyi bu dper na chang gis ra ro ba lam du 'gro na lam bde blag tu legs par mi mthong ba bzhin du sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpa' yang de dang 'dra ste/ de bzhin gshegs pa'i snying po phyogs tsam zhig rtogs shing mthong ngo / /rigs kyi bu dper na mi zhig 'brog dgon par song ba las skom gyis gdungs te/ chu tshol ba las shing gi steng na bya bzhad 'dug par mthong na mi de skom gyis gdungs pas shing ngam chu yin pa mi rtogs so/ /legs par brtags na gdod bya bzhad dang shing yin par shes so/ /rigs kyi bu sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpas de bzhin gshegs pa'i snying po phyogs tsam zhig mthong zhing rtogs pa yang de dang 'dra ste/ gsal bar bde blag tu rtogs pa ni ma yin no/ /rigs kyi bu dper na rgya mtshor zhugs pa dag dpag tshad brgya'am/ stong ngam/ tshad med pa'i pha rol nas gru chen
52-1-126b
po'i yang tog gam/ khang pa brtsegs ma mthong na de dag 'di snyam du yong tog gam/ nam mkha' gang yin snyam du sems te/ yun ring du brtags na gdod nges par yang tog gam/ khang pa brtsegs mar rtogs so/ /sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpas bdag gi lus la de bzhin gshegs pa'i snying po mthong ba yang de dang 'dra ste/ bde blag tu gsal ba ni ma yin no/ /rigs kyi bu dper na rgyal bu shin tu zhan pa zhig mtshan mo mtshan yal nangs kyi bar du rtse rtse na nang par du thams cad bde blag tu gsal bar mi rtogs so/ /sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpa' bdag gi lus la de bzhin gshegs pa'i snying po mthong ba yang de dang 'dra ste/ gsal bar yang mi rtogs so/ /rigs kyi bu dper na blon po zhig rgyal pos mngags na mtshan mo mun pa'i nang du song song ba las glog gi 'od kyis gnag gi khyu gcig mthong nas/ de 'di snyam du gnag gam/ nags tshal lam/ sprin nam/ khang khyim gang yin snyam sems so/ /mi des gnag yin par sems mod kyi/ nges pa ni ma yin no/ /sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpa' yang de dang 'dra ste/ bdag gi lus la de bzhin gshegs pa'i snying po legs par mi rtogs so/ /rigs kyi bu gzhan yang dper na tshul khrims la gnas pa'i dge slong dag srin bu med pa'i chu la rtog na chu'i nang na 'gul ba srin bu yin nam/ rdul yin pa bde blag tu mi rtogs so/ /yun ring du brtags na rdul yin par shes mod kyi/ nges par rtogs pa ni ma yin no/ /sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpa' yang de dang 'dra ste/ bdag gi lus la de bzhin gshegs pa'i snying po bde blag tu gsal bar mi rtogs so/ /rigs kyi bu dper na nam rmus te/ nam mkha' ma dag na rgyang ma nas byis pa chung ngu mthong nas phyugs sam/ bya'am/ mi 'am ci yin pa mi rtogs te/ yun ring du brtags na byis pa yin par mthong yang gsal bar rtogs pa ni ma yin no/ /sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpas bdag gi lus la de bzhin gshegs
52-1-127a
pa'i snying po mthong ba yang de dang 'dra ste/ gsal bar mi rtogs so/ /rigs kyi bu dper na mi zhig mtshan mo mun pa'i nang na byang chub sems dpa'i sku gzugs ri mo la bris pa zhig mthong na de 'di snyam du 'di byang chub sems dpa'i gzugs sam/ dbang phyug gi gzugs sam/ tshangs pa chen po'i gzugs sam/ gos kha dog bsgyur ba yin nam snyam sems te/ des yun ring du brtags na byang chub sems dpa'i gzugs yin par shes mod kyi/ gsal bar rtogs pa ni ma yin no/ /sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpas bdag gi lus la de bzhin gshegs pa'i snying po mthong ba yang de dang 'dra ste/ gsal bar rtogs pa ni ma yin no/ /rigs kyi bu sangs rgyas kyi rang bzhin zhes bya ba ni de ltar shin tu zab ste/ mthong zhing rtogs par dka' bas sangs rgyas nyag gcig gis rtogs kyi/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis rtogs par 'gyur ba ma yin no/ /rigs kyi bu mkhas pa shes rab can gyis de bzhin gshegs pa'i snying po la de lta bur brtag cing bye brag dbye bar bya'o/ /de nas yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das de ltar sangs rgyas kyi rang bzhin de shin tu zab cing mthong bar dka' na/ sha'i mig can dag gis ji ltar mthong bar 'gyur/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu dper na 'du shes med 'du shes med min gyi lha dag kyang theg pa gnyis pos mi rtogs mod kyi/ mdo sde'i lung gi rjes su yid ches pas rtogs so/ /rigs kyi bu nyan thos dang rang sangs rgyas kyis yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo la brten te/ bdag gi lus la de bzhin gshegs pa'i snying po yod par rtogs pa yang de dang 'dra'o/ /rigs kyi bu de bas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo spyod pa'i nan tan la brtson 'grus bya'o/ /rigs kyi bu sangs rgyas kyi rang bzhin ni sangs rgyas nyag gcig gis mkhyen gyi/ nyan thos dang rang sangs
52-1-127b
rgyas kyis ni shes pa ma yin no/ /yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis gsol pa/ 'phags pa ma yin pa byis pa ma rabs ni srog chags thams cad la bdag mchis par smra'o/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ dper na rgyal bu zhig dang mi dbul po zhig mdza' bor 'thams te/ gcig gi khyim du gcig 'gro'o/ /de'i tshe na mi dbul po des rgyal bu de la ral gri shin tu bzang po gcig yod pa mthong nas chags pa'i sems skyes so/ /phyis rgyal bu de ral gri thogs te yul gzhan du song nas mi dbul po de yang phyis gzhan zhig gi khyim na nyal ba las gnyid log na kha na ral gri ral gri zhes brdol lo/ /de'i gan na 'dug pa'i mis de skad ces brdol ba thos nas bzung ste rgyal po la phul lo/ /de nas rgyal pos mi de la 'di skad du khyod kyi kha nas ral gri ral gri zhes zer ba ga re zhes bka' stsal to/ /mi des rgyus zhib tu rgyas par rgyal po la gsol nas gal te rgyal pos bdag gi lus dang yan lag dang nying lag kun dum bu dum bur gtubs kyang ral gri ni bdag la ma mchis te/ bdag sngon rgyal bu che ge mo zhig dang mdza' bas rgyal bu de la ral gri bzang po cig mchis par mig gis ni mthong gi /lag pas reg pa'i thug kyang ma thub na ched du blangs pa lta ci smos/ rgyal po des bka' stsal pa/ khyod kyis ral gri de mthong yang dag na ral gri de'i dbyibs ci 'dra/ gsol pa/ rgyal po chen po bdag gis mthong ba ni ra ru 'dra ba zhig mthong ngo / /rgyal pos de skad ces smras pa thos nas/ dgod de khyod mya ngan ma byed par gar dga' bar song zhig /kho bo'i mdzod na ral gri de 'dra ba mi srid na/ khyod kyi rgyal bu de la mthong ba lta smos kyang ci dgos/ de nas rgyal po des blon po rnams la bka' stsal pa/ khyed kyis ral gri de 'dra ba zhig mthong ngam/ zhes dris nas/ de ring po ma lon par tshe 'das so/ /de nas rgyal po de'i rgyal tshab rgyal po'i dbang bskur nas rgyal po des kyang blon po rnams la yang 'di skad du khyed kyis sngon mdzod kyi nang na ral gri de 'dra ba zhig mthong ngam/ zhes
52-1-128a
dris so/ /blon po rnams kyis smras pa/ bdag cag gis sngon mthong ngo zhes gsol to/ /yang dris pa khyed kyis mthong na ral gri de'i dbyibs ci 'dra ba zhig mthong / gsol pa/ rgyal po chen po bdag cag gis ra ru 'dra ba zhig mthong ngo / / rgyal pos smras pa/ kho bo'i mdzod kyi nang na ral gri de 'dra ba yod mi srid do/ /de bzhin du rgyal po rabs bzhi'i bar du ral gri de rmas kyang khungs ma phyin to/ /phyis lo mang zhig lon pa'i 'og tu sngon bros pa'i rgyal bu de yul gzhan nas phyir log nas rgyal por zhugs te rgyal po'i dbang thob nas des kyang blon po rnams la bka' stsal pa/ khyed kyis ral gri de mthong ngam/blon po rnams kyis gsol pa/ rgyal po chen po bdag cag gis mthong ngo / /smras pa/ khyed kyis ci ste mthong na ral gri de'i dbyibs ci 'dra/ blon po kha cig gis gsol pa/ lha'i sras shin tu gsal te/ me tog ud pa la 'dra'o/ /kha cig gis ni ra ru 'dra'o zhes gsol to/ /kha cig gis ni kha dog dmar khyad me'i phung po 'dra'o zhes gsol to/ /kha cig gis ni sbrul nag po 'dra'o zhes gsol to/ /de'i tshe rgyal po de bgad nas blon po rnams la khyed kyis nga'i ral gri yang dag pa ma mthong ngo zhes bka' stsal to/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ 'jig rten du byung nas bdag ces bya ba'i mtshan nyid yang dag pa bstan te/ bstan ma thag tu song ba ni dper na rgyal bu ral gri bzang po thogs te yul gzhan du bros pa dang mtshungs so/ /bus pa glen pa dag thams cad la bdag yod do/ /bdag yod do zhes smra ba ni mi dbul po gzhan gyi khyim na gnyid log pa las ral gri ral gri zhes brdol ba dang mtshungs so/ /nyan thos dang rang sangs rgyas kyis sems can rnams la bdag ces bya ba'i mtshan nyid ci 'dra ba dris na/ de la kha cig ni bdag tu lta ba dang bdag med ces bya ba'i mtshan nyid mthe bo tsam zhig yod do zhes smra'o/ /kha cig ni khre'i 'brum bu tsam zhig yod do zhes smra'o/ /kha cig
52-1-128b
ni til gyi 'bru tsam zhig yod do/ /zhes smra'o/ /kha cig ni bdag gi mtshan nyid ces bya ba sems la gnas te/ nyi ma lta bur 'bar zhing gsal lo zhes smra ste/ de ltar so so'i skye bo dag bdag ces bya ba'i mtshan nyid mi shes pa yang / ji ltar blon po rnams kyis ral gri bzang po de mi shes pa bzhin no/ /byang chub sems dpas de ltar bdag ces bya ba'i mtshan nyid bstan pa bus pa glen pa dag gis mi shes pas rnam pa sna tshogs bye brag phye ste/ bdag ces bya ba'i mtshan nyid du 'dzin pa ni ral gri'i dbyibs ci 'dra ba zhes dris na ra ru 'dra'o zhes smra ba dang mtshungs so/ /de ltar bus pa ma rabs dag ni rgyun mi 'chad par ngan par lta ba bskyed de/ de ltar ngan par lta ba bcad pa'i phyir de bzhin gshegs pas bdag med pa bstan pa ni/ dper na rgyal bu dag blon po rnams la nga'i mdzod na de 'dra ba'i ral gri med do zhes smra ba dang mtshungs so/ /rigs kyi bu deng de bzhin gshegs pas bdag ces bya ba bstan pa ni sangs rgyas kyi rang bzhin zhes bya'o/ /de ltar sangs rgyas kyi rang bzhin de ni sangs rgyas kyis bstan pa'i chos kyi nang na ral gri shin tu gsal zhing dag pa dang mtshungs so/ / rigs kyi bu de la bus pa ma rabs gang de skad du legs par smra ba ni bla na med pa'i sangs rgyas kyi chos la 'bab pa ma yin no/ /de la gang zhig legs par rnam par phye ste/ bstan pa'i rjes su zhugs na de ni byang chub sems dpa'i gzugs lta bur rig par bya'o/ /rigs kyi bu ji tsam du rnam pa tha dad du smra ba rig sngags dang / tshig las rnam par rgyal ba'i gtsug lag dang / yi ge la sogs pa thams cad kyang sangs rgyas kyis bstan pa yin gyi/ mu stegs can gyis bstan pa ma yin no/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /de bzhin gshegs pas ji lta bur yi ge'i ma mo rnams bstan pa lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu sngar yi ge phyed kyi ma mo bstan pas gtsug lag dang / rig sngags dang / tshig las
52-1-129a
rnam par rgyal ba dang / sgra skad la sogs pa 'dzin par 'gyur te/ byis pa ma rabs dag yi ge'i ma mo bslabs pas de'i 'og tu chos dang chos ma yin pa la sogs pa shes par 'gyur ro/ /yang bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis gsol pa/ yi ge zhes bgyi ba'i don ji lta bu lags/ bka' stsal pa/ rigs kyi bu yi ge'i 'bru bcu bzhi po ni yi ge'i don ces bya'o/ /yi ge zhes bya ba ni mya ngan las 'das pa ste/ rtag pas na mi zag pa'o/ /gang mi zag pa de ni mi zad pa'o/ / mi zad pa zhes bya ba de ni de bzhin gshegs pa'i rdo rje'i sku'o/ /de bas na yi ge'i 'bru bcu bzhi po de ni yi ge'i ma mo'o/ /de la a zhes bya ba de ni mi 'jig pa'o/ /gang mi 'jig pa ni dkon mchog gsum zhes bya ste rdo rje lta bu'o/ /gzhan yang a zhes bya ba ni mi zag pa'o/ / gang mi zag pa ni de bzhin gshegs pa zhes bya ste/ de bzhin gshegs pa ni bu ga dgu nas ci yang mi zag pas de bas na zag pa med pa zhes bya'o/ /bu ga dgu med pas mi zag pa ste/ mi zag pa ni rtag pa'o/ /rtag pa ni de bzhin gshegs pa ste/ de bzhin gshegs pa ni 'dus ma byas pas mi zag pa'o/ /gzhan yang a zhes bya ba ni yon tan gyi tshogs zhes bya'o/ /yon tan gyi tshogs ni dkon mchog gsum yin pas de'i phyir a zhes bya'o/ /de la a zhes bya ba ni slob dpon zhes bya ba'i don to/ /slob dpon zhes bya ba'i don ji lta bu zhe na/ 'jig rten na 'phags pa zhes grags pa'o/ /'phags pa zhes bya ba de yang ji lta bu zhe na/ 'phags pa ni ma chags pa/ 'dod pa nyung ba/ chog shes pa/ yongs su dag pa/ srid pa gsum du 'khor ba'i sems can sgrol ba ni 'phags pa zhes bya'o/ /gzhan yang a zhes bya ba ni bcas pa ste/ tshul khrims lhag par bsrung zhing spyod lam gyi rjes su gzhol ba'o/ /gzhan yang a zhes bya ba ni 'phags pa'i rjes su spyod lam 'gro ba dang / sdod pa dang / bskyod pa dang / g.yo ba dang /
52-1-129b
dkon mchog gsum dang / pha ma la sri zhu dang / mchod pa dang / bkur sti dang / rim gro dang / phyag byed pa slob cing theg pa chen po la yang slob pa'o/ /rigs kyi bu khyed la sogs pa tshul khrims sdom pa dang / byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams ni 'phags pa zhes bya'o/ /gzhan yang A zhes bya ba ni ston cing 'chos pa ste/ ji ltar de bzhin gshegs pas 'di dag ni bya ba'i rigs pa'o/ /'di dag ni bya ba'i mi rigs so zhes bstan pa chos ma yin pa'i rnams mi byed pa ni 'phags pa zhes bya ste/ de bas na A zhes bya'o/ /de la i zhes bya ba ni sangs rgyas kyi chos tshangs par spyod pa rgya chen po zla ba rgyas pa ltar gsal zhing dri ma med pa ste/ khyed la sogs pa 'di dag ni bya ba'i rigs pa'o/ /'di dag ni bya ba'i mi rigs pa'o/ /'di ni don no/ / 'di ni don ma yin no/ /'di ni sangs rgyas kyis gsungs pa'o/ /'di ni bdud kyis bstan pa'o zhes bshad pa ste/ de bas na i zhes bya'o/ /de la I zhes bya ba ni sangs rgyas kyi chos shin tu zab cing phra ba/ chud dka' ba/ lha dbang sgyur chen po'am/ tshangs pa chen po ltar chos kyis dbang sgyur ba'o/ /gang gzungs su 'dzin pa ni chos bsrung ba zhes bya'o/ /gzhan yang dbang sgyur ba ni 'jig rten gyi mgon po bzhi ste/ dbang sgyur ba bzhi pos ni yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo 'di srung zhing 'dzin la rgyas par ston cing 'chad pa'i dbang byed do/ /gzhan yang I zhes bya ba ni so so'i skye bo la chos ston pa'i dbang byed pa'o/ /gzhan yang I zhes bya ba ni gang dbang du 'gyur ba'i phyir bshad pa'o/ /de yang gang zhe na/ 'di lta ste/ shin tu rgyas pa'i mdo sde la nan tan byed pa'o/ /gzhan yang I zhes bya ba ni mi gtsang ba bsal ba ltar ser sna dang phrag dog yongs su bcad de/ thams cad bkra shis par sgyur bas de'i phyir I zhes bya'o/ /de la u zhes bya ba ni mdo sde kun gyi nang na phul du gyur pa/ mchog dam pa/ bla ma'i yang
52-1-130a
bla mar gyur pa/ yongs su mya ngan las 'das pa chen po'o/ /gzhan yang u zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa'i rang bzhin nyan thos dang rang sangs rgyas thams cad kyis sngon ma thos pa ste/ gling thams cad kyi nang na byang gi sgra mi snyan mchog dam par gyur pa bzhin du/ byang chub sems dpas gal te mdo sde 'di nyan tam/ gzungs su 'dzin na/ sems can thams cad kyi phul du 'gyur/ gtso bor 'gyur/ mchog dam par 'gyur te/ de bas na mdo sde 'di ni kun gyi gtso bo/ mchog dam pa/ phul du gyur pas u zhes bya'o/ /de la U zhes bya ba ni ji ltar ba'i 'o ma ro thams cad kyi nang na mchog tu gyur pa ltar de bzhin gshegs pa'i rang bzhin yang de dang 'dra ste/ mdo sde thams cad kyi nang na gtso bo/ mchog dam pa/ phul du gyur pa'o/ /gang zhig 'di la 'phya ba'am/ skur na de byol song dang tha mi dad par rig par bya'o/ /gzhan yang U zhes bya ba ni gang zag de yang dag par dran pa'i shes rab med pas de bzhin gshegs pas gsang ba'i snying po la 'phya zhing skur bas gang zag de ni shin tu snying brtse ba'i gnas su rig par bya ste/ de ni de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po bdag med pa bstan pa dang bral bas U zhes bya'o/ /de la e zhes bya ba ni sangs rgyas kyi chos nyid mya ngan las 'das pa ste/ de bas na e zhes bya'o/ /de la e zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa'i don to/ /gzhan yang ai zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa gshegs sam/ bzhugs sam/ smyang ngam/ bskum mam bskyod cing g.yo ba thams cad du so so'i skye bo la phan pa dang bde ba'i don du mi 'gyur ba ma yin te/ de ni ai zhes bya'o/ /de la o zhes bya ba ni nyon mongs pa'i don to/ /nyon mongs pa ni zag pa dang bcas pa zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni nyon mongs pa thams cad yongs su bcad pas o zhes bya'o/ /de la au zhes bya ba ni theg pa chen po'i don te/ yi ge 'bru bcu bzhi po mthar phyin pa'i don to/ /theg pa chen po'i mdo sde yang de dang
52-1-130b
'dra ste/ mdo sde thams cad kyi nang na mthar phyin pa'i mchog yin pas au zhes bya'o/ /de la aM zhes bya ba ni ma brtags pa mi gtsang ba'i dngos po thams cad bsal te/ sangs rgyas kyi bstan pa las gser dang dngul la sogs pa rin po che thams cad gtong nus pas aM zhes bya'o/ /de la aHzhes bya ba ni theg pa mchog gi don to/ /de ci'i phyir zhe na/ theg pa chen po'i mdo mya ngan las 'das pa chen po 'di yang mdo sde thams cad kyi nang na gtso bo dam pa/ phul du gyur pas aHzhes bya'o/ /de la ka zhes bya ba ni sems can thams cad la snying rje skye ba ste/ ji ltar sgra gcan 'dzin bzhin du sras su 'du shes shing dge ba'i don du 'gyur bas ka zhes bya'o/ /de la kha zhes bya ba ni dge ba'i bshes gnyen ma yin pa'o/ /dge ba'i bshes gnyen ma yin pa ni sme ba btsog pa ste/ de bzhin gshegs pa'i snying po la yid mi ches pas kha zhes bya'o/ /de la ga zhes bya ba ni snying po'o/ /snying po zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po ste/ sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod ces bya ba ste/ de ni ga zhes bya'o/ / de la g+ha zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa rtag pa'i sgra'o/ /de la ji ltar na de bzhin gshegs pa rtag pa'i sgra zhe na/ 'di lta ste/ de bzhin gshegs pa rtag pa/ gnas pa/ mi 'gyur/ mi 'pho bas g+ha zhes bya'o/ /de la nga zhes bya ba ni 'du byed thams cad zhig pa'i mtshan nyid de/ de bas na nga zhes bya'o/ /de la tsa zhes bya ba ni bsgom pa'i don te/ sems can thams cad gdul ba ni bsgom pa'i don ces bya ste/ tsa zhes bya'o/ /de la tsha zhes bya ba ni de bzhin gshegs pas sems can thams cad la gdugs chen po ltar skyob cing khebs pas tsha zhes bya'o/ /de la dza zhes bya ba ni yang dag par rnam par grol ba rga ba'i mtshan nyid med pas dza zhes bya'o/ /de la dz+ha zhes bya ba ni kun nas nyon mongs pas 'ching ba ni nags thibs po dang 'dra bas dz+ha zhes bya'o/ /de la nya zhes bya ba ni shes rab kyi don
52-1-131a
to/ /yang dag pa'i chos nyid shes pas na nya zhes bya'o/ /de la Ta zhes bya ba ni 'dzam bu'i gling du sku phyed bstan te/ chos bshad pa ni zla ba phyed lta bu yin pas Ta zhes bya'o/ /de la Tha zhes bya ba ni chos kyi sku yongs su rdzogs pa zla ba rgyas pa dang 'dra bas Tha zhes bya'o/ /de la Da zhes bya ba ni dge slong glen pa dag rtag pa dang mi rtag pa mi shes te/ bus pa chung ngu dang 'dra bas Da zhes bya'o/ /de la D+ha zhes bya ba ni slob dpon gyi drin mi shes te/ lus sha bzan dang 'dra bas D+ha zhes bya'o/ /de la Na zhes bya ba ni 'phags pa'i don ma yin te/ mu stegs can lta bu yin pas Na zhes bya'o/ /de la ta zhes bya ba ni gnas gang du bcom ldan 'das kyis dge slong rnams la bka' stsal pa/ kye dge slong dag 'jigs shing skrag pa spongs shig dang / khyed la dam pa'i chos bstan to/ /zhes byung ba ni ta zhes bya'o/ /de la tha zhes bya ba ni glen pa gti mug pa'i don te/ sems can 'khor bas rnam par glags te rnam par 'khor ba ni dar gyi srin bu'am/ sbur pa lta bu yin pas tha zhes bya'o/ /de la da ni sbyin pa chen po byin pa ste/ theg pa chen po yin pas da zhes bya'o/ /de la d+ha ni yon tan bsngags shing bstod pa 'di lta ste/ dkon mchog gsum ni ri rab ri'i rgyal po dang 'dra ste/ shin tu bzang zhing mtho la yangs shing che bas rdib cing 'gyel ba med pas na d+ha zhes bya'o/ /de la na ni dkon mchog gsum rab tu brtan te/ sgo'i gtan pa dang 'dra bas mi g.yo ba zhes bya ba ni na zhes bya'o/ /de la pa ni phyin ci log gi don te/ gang 'di skad du dkon mchog gsum zad cing med par 'gyur ro zhes smra na/ de ni bdag bslus pa yin par rig par bya ste/ de ni pa zhes bya'o/ /de la pha ni 'jig rten gyi bgegs te 'jig rten na bskal pa 'byung ba'i tshe dkon mchog gsum yang med par 'gyur ro zhes smra na/ de ni shin tu yang glen zhing shes rab med pa ste/ 'phags pa la dbang za ba yin pas pha zhes bya'o/ /de la ba ni sangs
52-1-131b
rgyas kyi stobs bcu yin pas ba zhes bya'o/ /de la b+ha ni khur lci ba khyer ba ste/ bla na med pa'i yang dag pa'i chos phrag pa la bkur bzod pas de ni byang chub sems dpa' chen po yin par rig par bya ste/ b+ha zhes bya'o/ /de la ma ni shin tu sdom pa gnyan pa bcas pa theg pa chen po'i mdo sde yongs su mya ngan las 'da' ba chen po ste ma zhes bya'o/ /de la ya ni byang chub sems dpa' rnams gnas thams cad du sems can rnams la theg pa chen po'i chos ston pas ya zhes bya'o/ /de la ra ni 'dod chags dang zhe sdang dang gti mug yongs su bcom nas yang dag pa'i chos ston pas ra zhes bya'o/ /de la la ni nyan thos kyi theg pa can ni 'gyur ba mi gnas pa ste/ theg pa chen po ni bstan pa mi g.yo bas nyan thos kyi theg pa spong zhing bla na med pa'i theg pa chen po la brtson pas la zhes bya'o/ /de la wa ni sangs rgyas bcom ldan 'das sems can gyi phyir chos chen po'i char phab nas 'jig rten gyi rig sngags dang yi ge dang / gtsug lag la sogs pa ni wa zhes bya'o/ /de la sha ni zug rngu rnam pa lnga yongs su spangs pas sha zhes bya'o/ /de la Sha ni don yongs su rdzogs pa ste/ gang zhig yongs su mya ngan las 'das pa don chen po'i mdo mnyan na/ de ni theg pa chen po'i mdo sde thams cad thos shing 'dzin pas Sha zhes bya'o/ /de la sa ni sems can rnams la dam pa'i chos bstan te/ sems dga' bar gyur pas sa zhes bya'o/ /de la ha ni sems rab tu dga' ba ste/ bcom ldan 'das 'du byed thams cad dang bral ba ngo mtshar che'o/ /e ma de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'das so zhes bya ba ni ha zhes bya'o/ /de la k+Sha zhes bya ba ni bdud kyi don to/ /tshad med pa'i bdud kyis de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po 'jig mi nus pas k+Sha zhes bya'o/ /gzhan yang k+Sha ni 'jig rten pa'i rjes su pha ma dang / chung ma dang / bu'i bar du bstan pas k+Sha zhes bya'o/ /de la ri rI li lI zhes bya ba'i yi ge bzhi po 'di ni don rnam pa
52-1-132a
bzhi'o/ /'di lta ste sangs rgyas dang chos dang dge 'dun dang gnyen po'i chos so/ /de la gnyen po'i chos ni 'jig rten pa'i chos su lha sbyin ltar dge 'dun gyi dbyen byas pa dang / tshul khrims bcab pa'i phyir gzugs dang cha lugs rnam pa sna tshogs bstan kyang mkhas pa shes rab can ni khong du chud pas de la mi 'jigs te/ 'di ni 'jig rten gyi rjes su 'jug pa yin pas de'i phyir ri rI li lI zhes bya'o/ /dbugs rngub pa dang / lce'i dbang po dang / sna'i dbugs ring thung dang / 'dren pa las sgra'i rjes su don shes par 'gyur te/ de yang lce dang so las rnam pa tha dad du 'gyur ro/ /de ltar yi ge'i don 'di ni sems can dag gi ngag gi las yongs su dag par 'gyur te/ sems can gyi sangs rgyas kyi rang bzhin ni yi ge la ltos pas gdod yongs su dag par 'gyur ba ni ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ rang bzhin gyis thog ma nas rnam par dag pas phung po dang khams dang skye mched kyi nang na gnas kyang / phung po dang khams dang skye mched lta bu ni ma yin no/ /de bas na sems can dag ni byang chub sems dpa' rnams la skyabs su 'gro bar bya'o/ /sangs rgyas kyi rang bzhin gyi phyir sems can thams cad la khyad par med par rnam par lta'o/ /de bas na yi ge phyed po ni mdo sde dang gtsug lag dang smra ba dang tshig gis rnam par rgyal ba'i rtsa ba yin no/ /yi ge phyed po'i don ni kun nas nyon mongs pa kun gyi smra ba'i rtsa ba yin pas yi ge phyed ces bya'o/ /yi ge rdzogs pa ni dge ba'i chos thams cad smra ba'i rtsa ba'o/ /dper na 'jig rten na gang sdig pa mi dge ba byed pa ni skyes bu phyed ces bya'o/ /dge ba kun spyod pa ni/ rdzogs pa zhes bya'o/ /de ltar na mdo sde dang gtsug lag dang smra ba thams cad ni/ yi ge phyed po'i rtsa bar 'gyur ro/ /de la gang zhig 'di skad du de bzhin gshegs pa dang / yang dag par rnam par grol ba yang yi ge phyed po'i nang du 'jug ces smra na de lta ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ yi ge dang bral ba'i phyir
52-1-132b
te/ de bas na de bzhin gshegs pa ni chos thams cad la ma thogs ma chags te/ yang dag par rnam par grol lo/ /de la yi ge'i don rtogs shing shes pa gang zhe na/ gang zhig de bzhin gshegs pa 'jig rten du gshegs nas yi ge phyed po med par byas pa shes na/ de ni yi ge'i don shes shing rtogs pa zhes bya'o/ /gang yi ge phyed po'i don gyi rjes su 'jug pa ni de bzhin gshegs pa'i rang bzhin mi shes pa'o/ /de la yi ge med pa'i don gang zhe na/ gang mi dge ba'i chos la bsnyen cing spyod pa de ni yi ge med pa zhes bya'o/ /gzhan yang yi ge med pa ni dge ba'i chos la bsnyen cing spyod kyang de bzhin gshegs pa rtag pa'am/ mi rtag gam/ ther zug gam/ ther zug ma yin pa mi shes/ chos dang dge 'dun yang mi shes/ 'dul ba dang 'dul ba ma yin pa dang / mdo sde dang mdo sde ma yin pa dang / bdud kyis bstan pa dang / sangs rgyas kyis bstan pa mi shes te/ bye brag mi phyed pa de ni yi ge med pa'i don la zhugs pa zhes bya'o/ /de ltar na ngas yi ge med pa'i don gyi rjes su 'jug pa yang ngas bshad do/ /rigs kyi bu de bas na khyed kyis yi ge phyed po spangs te/ yi ge rdzogs pa la shin tu mkhas par bya'o/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag gis yi ge'i grangs shin tu mkhas par bgyi'o/ /bdag cag gis ston pa bla na med pa dang mjal bas de bzhin gshegs pas bstan pa'i bka' bzhin du bgyi'o/ /bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ legs so legs so/ /gang dam pa'i chos bsnyen par 'dod pa dag de bzhin du bslab par bya'o/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu 'di lta ste bya'i nang na bya ka lan da ka dang / bya ngur pa ni gar song ba yang mi 'bral te lhan cig go/ /de bzhin du sdug bsngal
52-1-133a
ba dang / mi rtag pa dang / bdag med pa yang de dang 'dra ste mi 'bral lo/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das ji ltar na sdug bsngal ba dang mi rtag pa dang bdag med pa la bya ngur pa dang bya ka lan da ka lta bu zhes bgyi/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu sdug bsngal gyi chos kyang gzhan la/ bde ba'i chos kyang gzhan/ rtag pa'i chos kyang gzhan la/ mi rtag pa'i chos kyang gzhan/ bdag ces bgyi ba'i chos kyang gzhan la/ bdag med pa'i chos kyang gzhan no/ /dper na 'bras ni nas las gzhan la/ nas kyang sran ma dang bu ram shing las gzhan no/ /de ltar rnam pa de dag thog ma myu gu byung ba nas lo ma dang me tog gi bar du ni mi rtag go/ /'bras bur smin nas mis yongs su spyod pa na rtag pa zhes bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ mtshan nyid kyis yang dag pa bden pa'i phyir ro/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das de ltar dngos po de dag rtag pa lags na de bzhin gshegs pa de dang 'dra ba lags sam/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu de skad ces ma zer cig /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pa la ri rab ri'i rgyal po dang 'dra'o zhes bya na ci bskal pas bshig pa'i tshe/ ri rab lhun po ni 'jig cing rnyil bar 'gyur na de bzhin gshegs pa yang de'i tshe 'jig par 'gyur ram/ rigs kyi bu khyod kyis ni don de dag zhu bar mi bya'o/ /rigs kyi bu chos thams cad kyi nang na mya ngan las 'das pa ma gtogs par chos gcig kyang rtag ces pa med de/ kun rdzob tu 'bras bu ni rtag ces gsungs so/ / byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das legs so shin tu legs so/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa bzhin no/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ de de bzhin te/ de de bzhin no/ /
52-1-133b
rigs kyi bu mdo sde la sogs pa thams cad kyi ting nge 'dzin la nan tan byas kyang yongs su mya ngan las 'das pa chen po ma thos na/ thams cad mi rtag ces smra'o/ /mdo sde 'di thos nas nyon mongs pa dang bcas kyang nyon mongs pa med pa dang 'dra ste/ lha dang mir bcas pa'i 'jig rten thams cad la phan pa dang / bde ba'i don byed par 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ bdag gi lus la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par rtogs pas rtag pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang dper na shing a mra la me tog ma byung ba ni mi rtag pa zhes bya'o/ /'bras bu mngon du gyur nas phan pa'i don du 'gyur bas rtag pa zhes bya'o/ /de ltar na rigs kyi bu mdo sde thams cad las byung ba'i ting nge 'dzin bsgoms kyang yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di ma thos na thams cad mi rtag ces smra'o/ / gal te 'di thos nas nyon mongs pa dang bcas kyang nyon mongs pa med pa dang 'dra ste/ lha dang mi thams cad la phan pa dang bde ba'i don du 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ bdag gi lus la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par rtogs pas rtag pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang dper na gser gyi gar bu bzhus te zhu ba'i tshe na mi rtag pa zhes bya'o/ /zhu nas gser du gyur te phan pa'i don du gyur pa na rtag pa zhes bya'o/ /de ltar na rigs kyi bu mdo sde thams cad kyi ting nge 'dzin bsgoms kyang yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di ma thos na thams cad mi rtag ces smra'o/ /mdo sde 'di thos nas nyon mongs pa dang bcas kyang nyon mongs pa med pa dang 'dra ste/ lha dang mi thams cad la phan pa dang bde bar 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ bdag gi lus la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par rtogs pas rtag pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang dper na til ni mar btsir ba'i tshe na mi rtag pa zhes bya'o/ /btsir te mar du gyur nas phan pa'i don du 'gyur bas rtag pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu mdo sde thams cad kyi ting nge 'dzin bsgoms kyang yongs su mya ngan
52-1-134a
las 'das pa'i mdo 'di ma thos na thams cad mi rtag ces smra'o/ /mdo sde 'di thos nas nyon mongs pa dang bcas kyang nyon mongs pa med pa dang 'dra ste/ lha dang mi thams cad la phan pa dang bde ba'i don du 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ bdag gi lus la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par rtogs pas rtag pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang dper na 'bab chu thams cad ni rgya mtshor 'bab bo/ /de bzhin du mdo sde thams cad kyi ting nge 'dzin kyang theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di la 'bab bo/ /de ci'i phyir zhe na/ mthar sangs rgyas kyi rang bzhin yod par legs par gsungs pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu de bas na rtag pa'i chos kyang gzhan la/ mi rtag pa'i chos kyang gzhan zhes ngas gsungs te/ bdag med pa'i bar du yang de bzhin du rgyas par rig par bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa ni slos pa'i mya ngan gyi zug rngu dang bral ba'o/ /slos pa'i mya ngan can ni gnam gyi lha lags te/ de bzhin gshegs pa ni lha ma lags so/ /slos pa'i mya ngan ni mi lags te/ de bzhin gshegs pa ni mi ma lags so/ /slos pa'i mya ngan can ni srid pa nyi shu lnga po lags te/ de bzhin gshegs pa ni srid pa nyi shu lnga po ma lags so/ /de bas na de bzhin gshegs pa la slos pa'i mya ngan mi mnga' na ci'i slad du de bzhin gshegs pa la slos pa'i mya ngan mnga' zhes bsgrags shing gsungs/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu 'du shes med pa'i lha ni 'du shes med pa zhes bya'o/ /gal te 'du shes med na 'tsho ba'i srog kyang med do/ /gal te 'tsho ba'i srog med na phung po dang khams dang skye mched ga la zhig yod de/ de bas na 'du shes med pa'i lha'i srog ni 'di na gnas so zhes smrar mi rung ngo / /rigs kyi bu dper na shing gi lha lta bu shing la gnas kyang yal
52-1-134b
ga'am/ 'dzer pa'am/ sdong po'am/ lo ma la nges par gnas zhes byar mi rung ste/ gnas ma nges kyang med ces byar ni mi rung ngo / /'du shes med pa'i lha'i srog kyang de dang 'dra'o/ /rigs kyi bu sangs rgyas kyi chos kyang de dang 'dra ste/ shin tu zab cing rtogs par dka'o/ /de bzhin gshegs pa la slos pa'i mya ngan dang sdug bsngal ba med kyang sems can la thugs rje chen po skyed pa'i phyir slos pa'i mya ngan yod par ston te/ sems can rnams la sgra gcan 'dzin lta bur gzigs so/ /gzhan yang rigs kyi bu 'du shes med pa'i lha'i srog ni sangs rgyas nyag gcig gis mkhyen gyi/ gzhan gyis rtogs pa'am shes pa ma yin no/ /'du shes med 'du shes med min skye mched stengs kyi lha yang de dang 'dra 'o/ /'od srung de bzhin gshegs pa'i rang bzhin ni yongs su dag cing chags pa med pa ste/ dper na sprul pa lta bu yin na slos pa'i mya ngan dang sdug bsngal ga la zhig yod/ gal te de bzhin gshegs pa la mya ngan med na ji ltar sems can thams cad la phan pa'i don du 'gyur zhing sangs rgyas kyi chos rgyas par ston par 'gyur/ ci ste med na ci'i phyir sems can thams cad la sras sgra gcan 'dzin dang 'dra bar gzigs so zhes gsungs/ ci ste sems can thams cad la sras sgra gcan 'dzin dang 'dra bar mi gzigs na de skad du gsungs pa de yang brdzun par 'gyur ro/ / de bas na rigs kyi bu sangs rgyas kyang bsam gyis mi khyab la/ chos kyang bsam gyis mi khyab/ sems can gyi sangs rgyas kyi rang bzhin yang bsam gyis mi khyab/ 'du shes med pa'i lha'i tshe'i tshad kyang bsam gyis mi khyab bo/ /de bzhin gshegs pa la mya ngan yod ces bya ba dang / mya ngan med ces bya ba sangs rgyas rnams kyi spyod yul yin gyi/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa ni ma yin no/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na/ nam mkha' stong pa la khang pa dang / rdul phra mo la sogs pa yang mi
52-1-135a
chags te/ ci ste khang pa ni nam mkha' la mi rten zhes bya ba yang gnas med do/ /de bas na khang pa ni nam mkha' la gnas zhe'am/ nam mkha' la mi gnas zhes byar mi rung ngo / /byis pa so so'i skye bo dag ni khang pa nam mkha' la gnas zhes smra mod kyi/ nam mkha' ni yang dag par na gnas med do/ /de ci'i phyir zhe na/ rang bzhin gyis gnas pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu sems kyang de dang 'dra ste/ phung po dang khams dang skye mched la gnas zhe'am mi gnas zhes byar mi rung ngo / / 'du shes med pa'i lha'i tshe yang de dang 'dra ste/ de bzhin du de bzhin gshegs pa'i mya ngan yang de dang 'dra'o/ /ci ste mya ngan med na ci'i phyir sems can la sras sgra gcan 'dzin dang 'dra bar gzigs zhes gsungs/ ci ste yod na ci'i phyir rang bzhin gyis nam mkha' dang 'dra'o zhes gsungs/ rigs kyi bu dper na sgyu ma mkhan zhig khang pa dang / gsod pa dang / gso ba dang / 'chang ba dang / btang ba dang / gzhan yang gser dang / dngul dang / bai dUr+ya dang / rin po che rnam pa sna tshogs dang / nags tshal dang / shing gel pa la sogs pa sna tshogs byas na de la ni bden pa'i rang bzhin med do/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ 'jig rten pa'i rjes su mya ngan la sogs pa bstan gyi bden pa ni ma yin no/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni yongs su mya ngan las 'das na de la mya ngan dang sdug bsngal ga la zhig yod/ gang zhig de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'das te mi rtag go snyam sems na gang zag de nyid mya ngan dang bcas pa yin par rig par bya'o/ /de la gang zhig de bzhin gshegs pa mya ngan las ma 'das zhe'am/ rtag pa gnas pa mi 'gyur bar sems na gang zag de ni mya ngan med pa ste/ de bzhin gshegs pa la mya ngan yod par ram/ mya ngan med par shes pa med do/ /gzhan yang rigs kyi bu dper na mi ma rabs
52-1-135b
tha ma ni skyes bu 'bring dang rab kyi chos mi shes so/ /skyes bu 'bring yang rab kyi chos mi shes so/ /skyes bu rab ni rab kyi chos shes kyang shes la/ 'bring dang tha ma'i chos kyang shes so/ /nyan thos dang rang sangs rgyas kyang de dang 'dra ste/ bdag gis shes par zad kyi/ de bzhin gshegs pa ni de lta ma yin te/ bdag gis yang mkhyen la gzhan gyis yang mkhyen pas de'i phyir na de bzhin gshegs pa ni thogs pa med pa'i ye shes zhes bya'o/ /'jig rten gyi rjes su sgyu ma dang 'dra ba bstan pas bus pa sha'i mig can dag ni yang dag pa bden pa yin no/ /snyam sems te/ des de bzhin gshegs pa'i thogs pa med pa'i ye shes shes par 'gyur ba'i gnas med do/ /mya ngan yod dam mya ngan med pa ni sangs rgyas nyag gcig gis mkhyen pas de'i phyir na bdag yod pa'i chos kyang gzhan la/ bdag med pa'i chos kyang gzhan te bya ngur pa dang ka lan da ka lta bu'o/ /gzhan yang rigs kyi bu sangs rgyas kyi chos ni bya ngur pa ka lan da ka dang lhan cig tu 'gro ba dang mtshungs so/ /bya ngur pa dang ka lan da ka ni dbyar chu brug pa na gnas mtho zhing btsan por phru gu glags nas gso ba'i phyir gdod gang na chu yod par 'gro'o/ /de bzhin gshegs pa 'jig rten du gshegs pa yang de dang 'dra ste/ tshad med pa'i sems can dam pa'i chos kyis skyong ba ji ltar bya ngur pa dang / ka lan da ka la sogs pa gnas btsan zhing mthon por phru gu 'jog pa dang 'dra bar de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ sems can gyi mdzad pa kun mdzad nas yongs su mya ngan las 'das par gshegs so/ /rigs kyi bu de ni sdug bsngal gyi chos kyang gzhan la/ bde ba'i chos kyang gzhan te/ 'du byed thams cad ni sdug bsngal ba/ mya ngan las 'das pa ni bde ba'o/ /don dam pa ni 'du byed thams cad 'jig pa'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das ji ltar na sems can mya ngan las 'da'
52-1-136a
ba thob pa dag rab tu bdezhes bgyi/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu ngas gsungs pa ltar na/ 'du byed thams cad 'dus pa ni rga ba dang 'chi ba'o/ /zhes gsungs so/ /bag dang ldan zhing bag byed pa/ / de ni bdud rtsi lta bu'i gnas/ /bag dang mi ldan bag med pa/ /de ni 'chi ba'i gnas yin no/ /de la bag byed pa dag ni/ /mi 'chi ba yi gnas 'thob po/ /de la bag med pa dag ni/ /rtag tu 'chi ba'i lam du 'gro/ /gang bag mi byed pa ni 'dus byas kyi chos zhes bya'o/ /gang 'dus byas kyi chos de ni sdug bsngal ba'i mchog yin no/ /gang bag byed pa ni mya ngan las 'das pa zhes bya ste/ mya ngan las 'das pa ni bdud rtsi zhes bya ste/ bde ba'i mchog go/ /gal te 'du byed la zhugs na 'chi ba'i gnas zhes bya ste/ sdug bsngal gyi mchog tu 'gyur ro/ /gal te mya ngan las 'das par phyin na/ mi 'chi ba zhes bya ste/ bde ba'i mchog myong bar 'gyur ro/ /gal te bag byed na 'du byed mang po 'dus kyang rtag pa/ bde ba/ mi 'chi ba/ mi 'jig pa zhes bya'o/ /de la bag med pa ni gang / bag byed pa ni gang zhe na/ 'phags pa ma yin pa bus pa ma rabs ni bag med pa ste/ 'chi ba dang bcas pa'i chos can no/ /'jig rten las 'das pa'i 'phags pa ni bag dang ldan pa ste/ rga shi med pa'o/ /de ci'i phyir zhe na/ mchog tu bde ba'i mya ngan las 'das par zhugs pa'i phyir ro/ /de bas na sdug bsngal ba'i chos kyang gzhan la/ bde ba'i chos kyang gzhan no/ /bdag ces bya ba'i chos kyang gzhan la/ bdag med pa'i chos kyang gzhan te/ ji ltar sa la 'gro ba'i mi dag nam mkha'i bya'i rjes brtags na mi mthong ba bzhin no// //bam po bcu gnyis pa/ rigs kyi bu sems can yang de dang 'dra ste/ 'phrul gyi mig ni med kyi/ nyon mongs pa
52-1-136b
dang bcas pas bdag la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par mi mthong ngo / /de bas na ngas bdag med pa zhes bya ba bstan pa yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ 'phrul gyi mig med pa dag bdag ces bya ba yang dag pa ni mi shes kyi/ bla dgas su bdag ces bya ba 'dzin pas nyon mongs pa'i dbang gis 'dus byas la rnam par 'du byed de/ mi rtag pa zhes bya'o/ /de bas na ngas rtag pa'i chos kyang gzhan la mi rtag pa'i chos kyang gzhan zhes bshad do/ /de la 'di skad ces bya'o/ /dpa' zhing rtsol nus pa dag ni/ /ri yi rtse mo la 'dug gam/ /thang ngam dgon pa gar gnas kyang / /byis pa ma rabs rtag tu mthong / /ye shes chen po'i gnas phyin te/ /bla na med pa'i stegs 'dzegs na/ /bdag gi mya ngan kun sel bas/ /sems can kun gyi mya ngan mthong / / de bzhin gshegs pa ni sems can tshad med pa'i nyon mongs pa thams cad bcom nas ye shes kyi ri bo la bzhugs pas so so'i skye bo thams cad ni rtag tu tshad med pa'i nyon mongs pas rnam par gzir bar gzigs so/ /de nas bcom ldan 'das la byang chub sems dpa' 'od srung gis 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad de gsungs pa ltar ma lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ mya ngan las 'das pa la mya ngan zhes bgyi ba yang ma mchis/ dga' ba yang ma mchis na/ ci'i slad du ye shes kyi stegs la 'dzegs pa dang / ri'i rtse mo lta bur phyin pa dang 'dra ste/ sems can thams cad mthong ngo zhes gsungs/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu ye shes kyi stegs ni mya ngan las 'das pa la bya'o/ /mya ngan med pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /mya ngan dang bcas pa ni byis pa ma rabs rnams so/ /byis pa ma rabs ni mya ngan dang bcas pa/ de bzhin gshegs pa ni mya ngan med pa zhes bya'o/ /ri rab kyi rtse mo zhes bya ba ni yang dag par rnam par grol ba'o/ /gang brtson 'grus
52-1-137a
la 'bad pa ni ri rab lhun po lta bu ste/ mi g.yo mi ldeg pa'o/ /sa zhes bya ba ni 'dus byas kyis rnam par 'du byed pa ste/ byis pa ma rabs dag ni sa de la gnas nas 'dus byas la rnam par 'du byed do/ /mkhas pa shes rab can dag ni mngon par sangs rgyas pa ste/ yod pa rnam par spangs nas rtag pa'i phyir de bzhin gshegs pa zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni so so'i skye bo tshad med pa dag srid pa'i zug rngus zug pa la thugs brtse ba'i phyir de bzhin gshegs pa la mya ngan yod ces bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis gsol pa/ bcom ldan 'das gal te de bzhin gshegs pa la mya ngan mnga' na/ yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas zhes gdags su mi rung bar 'gyur ro/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ de yang don med pa ma yin te/ so so'i skye bo gang dang gang gis 'dul bar 'gyur ba de dang de dag tu de bzhin gshegs pa skye ba ston to/ /skye ba ston mod kyi yang dag par skye ba med de/ de bas na de bzhin gshegs pa ni rtag pa gnas pa'i chos can te/ ka lan da ka dang bya ngur pa lta bu'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ dper na gang zag dag zla ba sprin gyis chod de mi snang na/ zla ba nub bo snyam sems te/ yang dag par na zla ba la nub pa med do/ /gling gzhan du shar ba na de na gnas pa'i sems can dag ni zla ba shar to snyam sems te/ yang dag par na zla ba la shar ba med do/ /de ci'i phyir zhe na/ ri rab lhun pos bsgribs te mi snang gi /zla ba la shar ba'am nub pa zhes bya ba med do/ /de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyang de dang 'dra ste/ stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams su gshegs pa 'dzam bu'i gling du pha dang ma yang yod par bstan nas so so'i skye bo dag ni de bzhin gshegs pa 'dzam bu'i gling du byung ngo snyam sems so/ /'dzam bu'i gling du mya ngan las 'das pa
52-1-137b
yang bstan te/ de bzhin gshegs pa yang dag par mya ngan las 'das pa med kyang / sems can dag ni de bzhin gshegs pa mya ngan las 'das so snyam sems te/ ji ltar zla ba nub pa'i dpe bshad pa bzhin no/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa nyid la yang yang dag par na skye ba dang 'gog pa med de sems can gdul ba'i phyir skye ba dang 'gog pa bstan to/ /rigs kyi bu dper na zla ba khams 'di dag tu yongs su rgyas par snang na khams gzhan na phyed du snang ngo / /khams 'di na phyed du snang na khams gzhan na rgyas par snang ngo / /'dzam bu'i gling gi mi dag zla ba thog ma shar ba mthong na tshes gcig ces zer te/ zla ba tshes pa'i 'du shes skyed do/ /zla ba rgyas shing gang ba mthong na tshes bco lnga zhes zer te zla ba rgyas pa'i 'du shes skyed do/ /yang dag par na zla ba nyid la ni skye ba dang 'bri ba med de/ ri rab lhun po'i dbang gis ni skye ba dang 'bri ba yang yod do/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ 'dzam bu'i gling 'dir thog ma skye ba yang bstan/ mya ngan las 'das pa yang bstan te/ thog ma skye ba bstan pa ni zla ba tshes pa dang 'dra'o/ /thams cad kyis gzhon nu thog ma btsas nas gom pa bdun bor ba na tshes gnyis kyi zla ba lta bur sems so/ /de nas gzhon nu slob pa la zhugs pa bstan pa na/ tshes gsum gyi zla ba lta bur sems so/ / rab tu byung ba bstan pa na tshes brgyad kyi zla ba lta bur sems so/ /ye shes kyi 'od chen po btang nas sems can tshad med pa dang bdud mang po btul ba na tshes bco lnga'i zla ba rgyas pa lta bur sems so/ /gzhan yang mtshan sum cu rtsa gnyis dang / dpe byad bzang po brgyad cus yongs su brgyan pa mya ngan las 'das pa bstan pa na zla ba bri ba lta bur sems so/ /de ltar sems can dag ni mthong ba mi 'dra ste/ la las ni zla ba phyed ral du mthong / la las ni zla ba rgyas par mthong / la las ni zla ba 'bri bar mthong ste/
52-1-138a
zla ba'i rang bzhin la ni yang dag par na skye ba dang 'bri ba med de/ rtag tu rgyas shing gang ngo / /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ de bas na rtag pa gnas pa mi 'gyur ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na zla ba rgyas pa ni gnas gang dang gang du grong khyer ram/ grong rdal lam/ ri'am/ 'brog gam/ chu'am/ khron pa'am/ rdzing ngam/ gzhong pa'am/ gnas thams cad du snang ste/ sems can gang dpag tshad gcig gam/ dpag tshad brgya stong gi bar du song yang zla ba de bzhin du mthong ste/ de la bus pa glen pa dag 'di snyam du sems te/ bdag gi khyim na 'dug pa na zla ba 'di mthong na da 'brog dgon pa 'dir yang mthong ba 'di zla ba sngon mthong ba de yin nam ma yin snyam sems so/ /de la de dag che chung gi tshad kyang dpyod de/ la la ni zangs kyi kha khor tsam mo zhes zer ro/ /la la ni shing rta'i 'khor lo tsam mo zhes zer ro/ /la la ni dpag tshad bzhi bcu rtsa dgu yod do zhes zer ro/ /thams cad kyis zla ba'i 'od mthong yang la la ni zlum po gser gyi gzhong pa lta bur mthong ste/ de ltar zla ba'i rang bzhin gcig kyang sems can rnam pa tha dad pas sna tshogs su rnam pa tha dad par 'du shes so/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ 'jig rten du mngon par gshegs nas de la lha dang mi kha cig ni 'di snyam du/ de bzhin gshegs pa ni bdag 'ba' zhig gi mig snga na bzhugs so snyam sems so/ /sems can kha cig kyang 'di snyam du de bzhin gshegs pa ni bdag 'ba' zhig gi mig snga na snang ngo snyam sems so/ /sems can 'on pa dang / lkugs pa kha cig ni de bzhin gshegs pa yang 'on tam lkugs snyam sems so/ /sems can skad rnam pa sna tshogs mi 'thun pa yang so so na de bzhin gshegs pa ni bdag gi skad du gsung ngo snyam sems so/ /so so nas bdag 'ba' zhig gi khyim du gshegs te/ bdag 'ba' zhig gi mchod pa bzhes
52-1-138b
so snyam sems so/ /sems can la las ni de bzhin gshegs pa'i sku tshad med par rgya chen por mthong ngo / /la las ni sku rab tu chung ngur mthong ngo / /la las ni nyan thos kyi gzugs lta bur mthong ngo / /la las ni rang sangs rgyas kyi gzugs lta bur mthong ngo / /mu stegs can kha cig ni 'di snyam du de bzhin gshegs pa ni bdag gi chos kyis rab tu 'byung ste/ slob pa la zhugs so snyam sems so/ /sems can la la ni 'di snyam du de bzhin gshegs pa bdag 'ba' zhig gi phyir 'jig rten du gshegs so snyam sems so/ /de bzhin gshegs pa'i rang bzhin yang dag pa ni zla ba dang 'dra ste/ chos kyi sku/ mi skye ba'i sku/ thabs kyi sku ste/ 'jig rten pa'i rjes su sngon gyi las rnam pa tshad med pa gnas thams cad du skye ba bstan pa ni zla ba dang 'dra'o/ / de bas na de bzhin gshegs pa ni rtag pa/ gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba'o/ /rigs kyi bu gzhan yang lha ma yin sgra gcan 'dzin lta bu lag pas zla ba bkab pa na 'jig rten pa dag ni zla ba shi'o zhes zer te yang dag par na lha ma yin gyi rgyal pos zla ba bsad pa ma yin gyi snang ba bsgribs su zad do/ /zla ba rgyas pa la 'bri ba med kyi lag pas bsgribs pas mi snang bar zad do/ /phyir lag pa bskums na 'jig rten pa dag ni zla ba phyir skyes so zhes zer te/ zla ba 'di ni sdug bsngal yang myong ngo zhes zer ro/ /gal te lha ma yin brgya stong snyed tshogs kyang zla ba la ni gnod pa byed mi nus so/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste sems can kha cig de bzhin gshegs pa la sdig pa'i sems bskyed de/ sangs rgyas kyi sku la khrag phyung ba dang / mtshams med pa lnga byas pa dang / log sred kyi bar du byas pa bstan pa yang phyi ma ma 'ongs pa'i sems can dge 'dun dang chos 'jig cing ma rung bar byed pa'i phyir bstan par zad kyi/ gal te bdud tshad med brgya stong snyed tshogs kyang de bzhin gshegs pa'i sku la khrag mi phyin to/ /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pa'i
52-1-139a
sku la ni sha dang / khrag dang / chu ba dang / rtsa dang / rkang dang / rus pa med pa'i phyir ro/ /de bzhin gshegs pa ni yang dag par na 'khrug pa'am 'jig pa med de sems can dag ni chos dang dge 'dun 'jig pa dang / de bzhin gshegs pa yang med par 'gyur ro/ /snyam sems so/ /de bzhin gshegs pa'i yang dag pa'i rang bzhin ni 'gyur ba'am 'jig pa med de/ 'jig rten pa'i rjes su de yang bstan to/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na/ mi gnyis shig 'thabs na mtshon btab ste lus la khrag byung ngam/ shi bar gyur kyang gsod pa'i 'du shes ma bskyed pas las de'i mtshan nyid de ni yang gi /lci ba ma yin no/ /de bzhin gshegs pa la yang thog ma nas gsod pa'i sems med na sku la khrag byung na las kyi mtshan nyid de ni yang gi /lci ba ma yin no/ /de ltar na de bzhin gshegs pas ma 'ongs pa'i sems can dag gdul ba'i phyir las kyi 'bras bu rnam par smin pa bstan to/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sman pa mkhas pa ni brtson 'grus bskyed de bu de la sman ston to/ /'di ni rtsa ba'i sman/ 'di ni dri'i sman/'di ni kha dog gi sman te rnam pa sna tshogs tha dad kyis khyod legs par shes par gyis shig ces ston na bu yang phas bsgo ba bzhin du brtson 'grus su slob ste sman la mkhas par byed do/ /phyis sman pa de tshe'i dus byas te shi na sman pa'i bu de 'di skad du phas bdag la rtsa ba'i sman dang / sdong bu'i sman dang / me tog gi sman dang / kha dog gi sman 'di yin no snyam bstan par dran no/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ sems can gdul ba'i phyir tshul khrims bcas nas 'di ni tshul khrims su gsungs so/ /'di ni mtshams med pa lnga dang / dam pa'i chos la dbang skur cing dbang za ba dang / 'di ni log sred kyi las yin gyi ma byed cig ces ma 'ongs pa'i skye bo'i phyir de dag kyang bstan pa yin no/ /de bas na dge slong dag sangs rgyas yongs su mya ngan las 'das pa'i 'og
52-1-139b
tu shin tu zab mo'i don gyi mdo sde 'di dag yin/ lci ba dang yang ba'i mtshan nyid du gsungs pa'i 'dul ba ni 'di dag yin/ chos kyi tshig rnam par spros pa chos mngon pa ni 'di yin no/ /zhes ji ltar sman pa mkhas pas bu la sman bstan pa bzhin du mngon par bstan to/ / gzhan yang rigs kyi bu 'jig rten na mi dag ni zla ba drug la zla ba lan cig shi bar sems so/ /mtho ris kyi lha dag ni skad cig tsam gyis zla ba shi bar mthong ngo / /de ci'i phyir zhe na/ lha'i zhag ni ring la/ mi'i zhag ni thung ba'i phyir ro/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ lha dang mi rnams kyis ni/ de bzhin gshegs pa'i sku tshe rab tu thung ngo snyam sems te/ ji ltar lha dang mi dag gis skad cig thang cig gis zla ba shi bar mthong ba bzhin no/ /de bzhin gshegs pas ni gzhan yang skad cig thang cig gis mya ngan las 'das pa khri phrag brgya stong snyed ston cing nyon mongs pa'i bdud dang / phung po'i bdud dang / 'chi bdag gi bdud dang / lha'i bu'i bdud la sogs pa bcom pa bstan pas na lha'i bdud khri phrag brgya stong snyed kyis de bzhin gshegs pa yongs su mya ngan las 'da' bar shes so/ /gzhan yang sngon gyi las dang rgyu dang rkyen khri phrag brgya stong snyed 'jig rten gyi mtshan nyid rnam pa tha dad pa bzhin du ston te/ de ltar tshad med mtha' yas bsam gyis mi khyab pas na de bzhin gshegs pa ni rtag pa gnas pa mi 'gyur ba'o/ /gzhan yang rigs kyi bu 'di lta ste dper na zla ba gsal ba la ni 'gro ba thams cad blta 'dod pa'i phyir de bas na zla ba blta na dga' ba zhes bya'o/ /sems can ni 'dod chags dang zhe sdang dang gti mug tu bcas pas blta na dga' ba zhes mi bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni yongs su dag pa dri ma med pa mchog dang phul du gyur pa yin pas blta na dga' ba zhes bya'o/ /gang chos la mos pa'i skye bo dag ni blta ba dag la dga' ba mi skye'o/ /gang mi dge ba dag ni mthong bar yang mi 'dod do/ /de bas na de bzhin gshegs pa ni dper na zla ba gsal ba dang 'dra'o/ /rigs kyi bu gzhan yang
52-1-140a
'di lta ste dper na nyi ma shar ba dang 'dra ba la dpyid dang dbyar dang dgun lta bu dus gsum tha dad de dgun ni nyi ma thung la/ dbyar ni nyi ma ring ste/ dpyid ni ring ba yang ma yin thung ba yang ma yin no/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams 'dir sku tshe rab tu thung la nyan thos rnams la yang sku tshe rab tu thung ba bstan pas de dag thams cad ni de bzhin gshegs pa'i sku tshe rab tu thung bar sems te/ dper na dgun gyi nyi ma dang 'dra'o/ /byang chub sems dpa' rnams la ni ring ba yang ma yin/ thung ba yang ma yin pa bskal pa gcig gam/ bskal pa gcig 'gribs kyi bar du bstan te/ ji ltar dpyid kyi nyi ma bzhin no/ /sangs rgyas rnams kyis ni sangs rgyas kyi sku tshe tshad med par gzigs te/ ji ltar dbyar gyi nyi ma bzhin no/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pas gsungs pa shin tu rgyas pa theg pa chen po'i mdo sde 'jig rten du bstan te/ chos chen po'i char phab pa ma 'ongs pa'i dus su skyes bu gang zhig mdo sde 'di srung ngam/ 'dzin tam/ rnam par 'byed cing bstan te sems can la phan pa'i don byed na de byang chub sems dpa' yang dag pa yin par rig par bya ste/ dper na dbyar gyi dus su char bab pa dang mtshungs so/ /de la nyan thos dang rang sangs rgyas kyis de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa bstan pa 'di thos nas dper na dgun gyi dus dang mtshungs te/ grang ba dang lhags pa chen po dang phrad do/ /byang chub sems dpas dgongs te gsungs pa de bzhin gshegs pa rtag pa dang mi 'gyur ba bstan pa 'di thos na dper na dpyid kyi dus su myu gu thams cad 'byung ba dang mtshungs so/ /de bzhin gshegs pa'i rang bzhin la ring thung zhes bya ba med do/ /'jig rten pa'i phyir de dag bstan kyang de ni sangs rgyas kyi yang dag pa'i chos nyid do/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na skar ma thams cad nyin par mi snang ste/ gang zag glen pa dag ni skar ma nub ste med par song ngo snyam sems
52-1-140b
so/ /yang dag par med pa ni ma yin gyi/ nyi ma'i 'od kyis mi snang bar zad do/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis mi mthong ba ni/ ji ltar 'jig rten pa dag gis nyin par skar ma mi mthong ba bzhin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na nam rmus pa'i tshe nyi ma dang zla ba mi snang na bus pa glen pa dag ni nyi ma dang zla ba med par song ngo snyam sems te/ yang dag par na nyi ma dang zla ba med par ma song ngo / /de bzhin gshegs pa'i dam pa'i chos med par song ba na dkon mchog gsum mngon sum du mi snang ba yang de dang 'dra ste/ de bzhin du gtan med par song ba ni ma yin no/ /de bas na de bzhin gshegs pa ni rtag pa mi 'gyur mi 'pho bar rig par bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ dkon mchog gsum gyi yang dag pa nyid la ni dri mas mi gos pa'i phyir ro/ / rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na zla ba shi ba'i nub mo ni skar ma phod shar na shin tu gsal te/ de ma thag tu phyir yang nub bo/ /'jig rten pa dag mthong na bkra mi shis so zhes zer ro/ /rang sangs rgyas kyang de dang 'dra ste/ sangs rgyas med pa'i 'jig rten du 'byung bas so so'i skye bo dag gis mthong na thams cad kyis de bzhin gshegs pa yang dag par mya ngan las 'das so snyam sems te mya ngan byed do/ /de bzhin gshegs pa ni yang dag par na med par ma gyur te/ ji ltar nyi ma dang zla ba mi snang ba bzhin no/ / rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na nyi ma shar na lho bur med par 'gyur ro/ /yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde yang de dang 'dra ste/ 'jig rten du byung bas gal te sems can gyi rna khung du thos na mi dge ba thams cad dang / mtshams med pa'i kha na ma tho ba'i las thams cad sel bar 'gyur ro/ yongs su mya ngan las 'das pa shin tu zab mo'i spyod yul 'di ni bsam gyis mi khyab ste/ de bzhin gshegs pa'i rang bzhin legs par gsungs pas de'i phyir na rigs kyi bu dang rigs kyi bu mo dag de bzhin
52-1-141a
gshegs pa la rtag pa dang mi 'gyur mi 'pho ba dang / dam pa'i chos kyang rgyun mi 'chad pa dang / dge 'dun yang med par mi 'gyur ba'i sems bskyed do/ /de bas na shin tu thabs mkhas pas mdo sde 'di la brtson 'grus su nan tan byas na skyes bu de ni ring po mi thogs par bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub thob par 'gyur ro/ /de bas na mdo sde 'di ni tshad med pa'i yon tan lhun gyis grub pa zhes kyang bya/ byang chub zad mi shes pa zhes kyang bya ste/ zad mi shes pas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes gdags so/ /shin tu 'od dang ldan pas dbyar gyi nyi ma dang mtshungs so/ /tshogs mtha' yas pas yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na nyi zla'i 'od ni 'od snang ba thams cad kyi mchog go/ /mya ngan las 'das pa chen po'i 'od kyang de dang 'dra ste/ mdo sde'i ting nge 'dzin gyi 'od thams cad pas mchog ste/ mdo sde'i ting nge 'dzin gyi 'od thams cad kyis nye ba ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ yongs su mya ngan las 'das pa'i 'od 'di ni sems can dag gi ba spu'i khung bu kun tu 'jug ste/ sems can la byang chub kyi sems med kyang / byang chub kyi rgyur 'gyur bar byed pas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na mya ngan las 'das pa chen po'i 'od zer gyis reg na sems can thams cad kyi ba spu'i bu gar 'jug pas sems can de dag la byang chub kyi sems ma mchis kyang byang chub kyi rgyur 'gyur ro/ /zhes bgyi ba de mi rung ngo / /de ci'i slad du zhe na/ bcom ldan 'das phas pham pa bzhi 'byung ba dang / mtshams med pa lnga bgyis pa dang / log sred kyi las bgyis pa 'od zer gyis reg pas byang chub kyi rgyur 'gyur na lta de dag dang tshul khrims srung zhing dge ba'i tshogs la sogs pa la khyad par yang ci
52-1-141b
mchis/ gal te khyad par zhig ma mchis na de bzhin gshegs pas gnas par bgyi ba'i chos rnam pa bzhi yang ci'i slad du gsungs/ bcom ldan 'das bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar/ sems can gang mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde rna khung du thos pas nyon mongs pa thams cad sel bar 'gyur na/ de bzhin gshegs pas ci'i slad du sngar 'di skad du gang zag dag sngon sangs rgyas klung gang gA'i bye ma snyed la sems bskyed de/ mya ngan las 'das pa chen po thos kyang don shes par ma gyur to zhes gsungs so/ / gal te don mi 'tshal na/ nyon mongs pa thams cad ji ltar chod par 'gyur/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu log sred can ma gtogs par sems can gzhan dag mdo sde 'di thos na thams cad kyi byang chub kyi rgyur 'gyur te/ chos kyi sgra'i 'od zer ba spu'i bu gar zhugs na gdon mi za bar bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub thob par 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ skyes bu gang zhig sangs rgyas tshad med pa snyed la bsnyen bkur ba dang / mchod pa dang / phyag byas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde thos te/ bsod nams chung ngu rnams kyis ni thos par 'gyur ba ma yin no/ /de yang ji lta zhe na/ gang yon tan chen po dang ldan pa dag ni don chen po 'di thos par 'gyur gyi zhan pa chung ngu rnams kyis thos par mi 'gyur ro/ / de la don chen po zhes bya ba ni sangs rgyas rnams kyi shin tu zab pa'i gsang ba'i snying po sangs rgyas kyi rang bzhin la bya ste/ de bas na don chen po zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das ji ltar na byang chub tu sems ma bskyed pa dag byang chub kyi rgyur 'gyur zhes bgyi/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ gang zhig yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde thos nas 'di skad du bdag ni byang chub tu sems bskyed mi dgos so zhes dam pa'i chos
52-1-142a
la skur na mi de rmi lam na srin po'i gzugs mthong ste/ shin tu skrag par yang 'gyur la/ srin po de 'di skad du kye rigs kyi bu khyod da gal te byang chub tu sems ma bskyed na khyod kyi 'tsho ba'i srog bcad do zhes smras pas mi de skrag bzhin du sad nas byang chub tu sems skyed par 'gyur ro/ /skyes bu de tshe 'phos nas gal te ngan song gsum du ltung ngam/ mi dang mtho ris kyi lhar skyes kyang byang chub kyi sems kyi rgyun mi chad de dran pas na gang zag de ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yin par rig par bya'o/ / don de lta bas na mya ngan las 'das pa chen po'i byin dang shugs kyis byang chub tu sems ma bskyed pa'i byang chub kyi rgyur 'gyur ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu de ni byang chub sems dpa'i sems bskyed pa'i rgyu dang rkyen zhes bya ste/ rgyu dang rkyen med pa ni ma yin no/ /de bas na theg pa chen po'i mdo sde dam pa 'di ni yang dag par sangs rgyas kyis gsungs pa'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na steng gi nam mkha' la char sprin gyis khebs te char pa chen po bab na shing skam mam/ brag gam/ ri mthon po chu mi phyin pa'i gnas thams cad du yang 'bab ste/ shong bu dang sa dma' ba kun chus yongs su gang la sems can tshad med pa thams cad la phan pa'i don du 'gyur ro/ /mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde yang de dang 'dra ste/ chos chen po'i char sems can kun la phab kyang / log sred can 'ba' zhig ni byang chub kyi sems skye ba'i gnas med do/ /rigs kyi bu dper na sa bon tshig pa ni bskal pa brgya stong gi bar du char gyis yongs su brlan kyang myu gu mi skye ste/ skye ba'i gnas med do/ /log sred can yang de dang 'dra ste/ yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde dam pa thos su zin kyang byang chub kyi sems kyi myu gu mi skye ste/ skye ba'i gnas med do/ /de ci'i phyir zhe na/ gang zag de ni dge ba'i rtsa ba thams cad med par byas te sa bon tshig pa dang 'dra bar gyur pas byang chub kyi rtsa ba dang myu gu mi skye'o/ /rigs kyi bu
52-1-142b
gzhan yang 'di lta ste dper na nor bu rin po che chu 'dang lta bu chu rnyog ma can gyi nang du bcug na nor bu'i mthus chu dang bar 'gyur gyi 'jim pa'i nang du bcug na dang bar mi 'gyur ro/ /mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde dam pa yang de dang 'dra ste/ sems can mtshams med pa lnga byas pa dang / phas pham pa bzhi byung ba'i chu rnyog ma can lta bu'i nang du bcug na dag par 'gyur zhing byang chub tu sems skye yang srid kyi/ log sred can 'jim rdzab lta bu'i nang du ni lo brgya stong gi bar du bzhag kyang dag par 'gyur zhe'am/ byang chub kyi sems skye mi srid do/ /de ci'i phyir zhe na/ log sred can ni dge ba'i rtsa ba kun med par byas pas snod du ma gyur to/ /de la gal te gang zag des lo brgya stong gi bar du mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'di mnyan tam/ 'dzin kyang byang chub tu sems bskyed mi nus so/ /de ci'i phyir zhe na/ dge ba'i sems med pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sman gyi sdong po'i nang na sman gyi rgyal po zhes bya ba ni sman gyi nang na mchog dang / phul du gyur pas dar ba dang sbyar ram/ sbrang rtsi dang sbyar ram/ mar dang sbyar ram/ chu dang bsres sam/ 'o ma dang bsres sam/ phye mar btags sam/ ril bur byas sam/ 'de gur bskus sam/ dris bdugs sam/ mig tu bskus sam/ mthong ngam/ bsnams pa tsam gyis kyang sems can gyi nad thams cad zhi bar byed de/ 'on kyang sman gyi sdong po de 'di snyam du sems can dag bdag gi rtsa ba blangs na lo ma brnga ba'i mi rigs snyam mam/ lo ma brngas na rtsa ba blang ba'i mi rigs snyam mam/ sdong po blangs na pags pa bshu ba'i mi rigs snyam mam/ pags pa bshus na sdong po brnga ba'i mi rigs snyam mi sems te/ de ltar mi sems mod kyi/ 'on kyang sems can gyi nad kyi sdug bsngal thams cad sel nus so/ /rigs kyi bu mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde dam pa 'di yang de dang 'dra ste/ sems can thams cad kyi phas pham pa bzhi dang /
52-1-143a
mtshams med pa lnga dang /phyi rol dang nang gi mi dge ba'i las thams cad med par byed de/ gang byang chub tu sems ma bskyed pa dag kyang 'di'i dbang gis byang chub tu sems bskyed par 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ mdo sde 'di yang mdo sde thams cad kyi nang na rgyal po lta bu ste/ ji ltar sman gyi nang na sman gyi rgyal po lta bu'o/ /gang zhig mya ngan las 'das pa chen po 'di la nan tan byed dam nan tan mi byed kyang rung / mdo sde 'di'i mtshan yod pa thos te thos ma thag tu dad cing yid ches na nyon mongs pa'i nad thams cad med par byed kyang log sred can dag bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub la bde bar dgod mi nus so/ /ji ltar sman gyi rgyal po de nad thams cad 'tsho bar byed mod kyi/ nges par 'chi ba'i dus la bab pa ni ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na lag pa la rma yod pa dag gis dug gzung na dug khong du 'gro'o/ /rma med pa ni gzung yang khong du mi 'gro'o/ /log sred can yang de dang 'dra ste/ byang chub kyi rgyu med pas rma med pas dug gzung ba dang mtshungs te khong du mi 'gro'o/ /rma zhes bya ba ni bla na med pa'i byang chub kyi rgyu'o/ /dug ces bya ba ni don dam pa'i sman lta bu'o/ /rma med pa ni log sred can lta bu'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na rdo rje ni cis kyang mi chogs te/ thams cad phigs shing gcog nus kyang ru sbal gyi khog pa dang ra rus chogs so/ /mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'di yang de dang 'dra ste/ tshad med pa'i sems can byang chub kyi lam la bde bar btsud kyang log sred can dag ni byang chub kyi rgyu skyed mi nus so/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste rtswa dan thu li ka dang / shing sba li shi dang / li ka lta bu sdong bu dang yal ga bcad kyang de ma thag tu phyir skyes te/ shing ta la ltar bcad nas phyir mi skye ba ni ma yin no/ /sems can de dag kyang de dang 'dra ste/ gal te mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde thos na phas pham pa bzhi byung ngam/ mtshams
52-1-143b
med pa lnga byas kyang byang chub kyi rgyu phyir skye yang srid kyi/ log sred can ni de ltar ma yin te/ mdo sde dam pa 'di thos sam/ mnyan kyang byang chub kyi rgyu skye mi srid do/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na shing ka ta la dang tsin do ka lta bu bcad na sa bon tshig pa dang 'dra ste phyir mi skye'o/ /log sred can dag de dang 'dra ste/ mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde thos kyang byang chub kyi rgyu mi skye ba ni sa bon tshig pa dang 'dra'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na char chen po bab na nam mkha' stong pa la mi chags so/ / mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde yang de dang 'dra ste/ chos kyi char kun tu phab kyang log sred can la mi chags so/ /log sred can gyi lus la rdo rje gtams pa ltar kun tu khyab pas cis kyang mi tshugs so/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad pa las kyang bka' stsal pa/ dge ba ma mthong dge mi byed/ /sdig pa mthong bas sdig pa byed/ /de la 'jigs shing byol ba ni/ /ji ltar lam ngan g.yang sa bzhin/ /zhes bcom ldan 'das kyis de skad ces gsungs pa'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu ma mthong zhes bya ba ni sangs rgyas kyi rang bzhin ma mthong ba'o/ /dge ba zhes bya ba ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub bo/ /mi byed ces bya ba ni dge ba'i bshes gnyen la bsnyen bkur mi byed pa'o/ /mthong zhes bya ba ni rgyu dang 'bras bu med par mthong ba'o/ /sdig pa zhes bya ba ni shin tu rgyas pa theg pa chen po'i mdo sde la skur pa'o/ /byed ces bya ba ni log sred can shin tu rgyas pa med par smra ste/ de bas na log sred can dag ni yongs su dag pa dge ba'i chos la 'jug cing 'bad pa'i sems med do/ /chos gang la dge ba zhes bya zhe na/ de ni mya ngan las 'das pa'o/ /mya ngan las 'das pa la 'jug cing 'bad pa ni 'phags pa'i spyod pa la nan tan byed pa'o/ /log sred can dag
52-1-144a
ni 'phags pa'i spyod pa mi spyod pas mya ngan las 'das pa la 'jug cing 'bad mi nus so/ /de la skrag par bya'o zhes bya ba ni dam pa'i chos la skur pa ste/ gang gis skrag par bya zhe na/ mkhas pa shes rab can dag gis so/ /de ci'i phyir zhe na/ chos la skur pas dge ba'i sems med de/ sbyor ba'i thabs med pa'i phyir ro/ /lam g.yang sa zhes bya ba ni 'du byed rnams so/ /'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa las/ bya ba mthong ba gang dag lags/ /dge ba'i chos su gang dag 'gyur/ /mi 'jigs pa yi gnas ni gang / /rgyal pos bde ba'i lam bgrod bzhin/ /zhes bgyi ba'i don ni ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu bya ba mthong zhes bya ba ni/ sdig pa mthol ba la bya ste/ 'khor ba'i mtha' nas sdig pa mi dge ba'i chos ci byas pa kun bshags te/ phyin pa med pa'i gnas su phyin pa'o/ /de bas na gnas de ni mi 'jigs pa ste/ dper na rgyal po lam du zhugs te song na lam ka nas mi rgod la sogs pa 'byol zhing 'bros so/ /de bzhin du sdig pa mi dge ba'i chos kyang mthol zhing bshags na thams cad byang bar 'gyur ro/ /gzhan yang byed pa mi mthong ba ni log sred can dag sdig pa mi dge ba'i las byas kyang mi mthong ba'o/ /log sred can dag ni nga rgyal gyi dregs pas sdig pa mi dge ba'i chos mang du byas kyang thog ma nas mi skrag mi 'jigs pa'o/ /de bas na mya ngan las 'das pa mi thob pa ni dper na spre'u dag chu'i nang gi zla ba 'dzin pa dang mtshungs so/ /rigs kyi bu gal te tshad med pa'i sems can thams cad cig car dus gcig tu bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas kyang de bzhin gshegs pa de dag gis kyang log sred can dag byang chub thob par mi rigs te/ de bas na bya ba mi mthong ba zhes bya'o/ /gzhan yang sus byas pa mi mthong zhe na/ de bzhin gshegs pas mdzad pas mi mthong ngo / /de bzhin gshegs pas
52-1-144b
so so'i skye bo la sangs rgyas kyi rang bzhin bstan cing bshad kyang log sred can dag ni 'khor ba na yongs su 'khor bas shes par ram/ mthong bar mi 'gyur ro/ /de bas na de bzhin gshegs pas mdzad pa mi mthong ba zhes bya'o/ /gzhan yang log sred can dag ni mthar de bzhin gshegs pa mya ngan las 'das te yang dag par mi rtag par 'dzin pa ni ji ltar mar me dang mar bcas par zad pa lta bur mthong ba'o/ /de ci'i phyir zhe na/ gang zag de sdig pa mi dge ba'i las mi 'bri ba'i phyir ro/ /byang chub sems dpa' gang zhig dge ba byas pa'i las bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu bsngos pa na log sred can dag ni de la 'phya zhing ma dad mod kyi/ 'on kyang byang chub sems dpa' rnams ni de dag kyang bla na med pa'i byang chub thob par yongs su sngo bar byed do/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas rnams kyi chos nyid de 'dra ba'i phyir ro/ /'o ma las ni zhor 'gyur zhing / /sdig pa 'phral du smin mi 'gyur/ /me mdag thal bas g.yogs pa la/ /glen pa brnyas pas rdzi bar 'gyur/ /log sred can dag ni mig med pa zhes bya ste/ de bas na dgra bcom pa'i lam mi mthong ngo / /dgra bcom pa ni 'khor ba'i lam ngan pa g.yang sar mi 'gro'o/ /mig med pa dag ni shin tu rgyas pa la skur pas dgra bcom pa ltar byams pa'i sems la nan tan mi byed do/ /log sred can dag shin tu rgyas pa la nan tan mi byed pa'ang de dang 'dra'o/ /skyes bu gang zhig 'di skad du bdag ni nyan thos pa'i mdo sde la ma dad kyi theg pa chen po la dad de 'don pa dang / klog pa dang /ston cing 'chad pa'ang byed do/ /de bas na bdag ni byang chub sems dpa' ste/ sems can thams cad la yang sangs rgyas kyi rang bzhin yod pas sems can gyi lus kyi nang na stobs bcu dang / mtshan sum cu rtsa gnyis dang / dpe byad bzang po brgyad cu yang yod do/ /bdag smra ba dang / sangs rgyas kyis gsungs pa tha mi dad do/ /bdag dang khyed bcas su tshad med pa'i nyon
52-1-145a
mongs pa 'joms par 'gyur ba ni ji ltar chu snod chag pa bzhin du/ nyon mongs pa kun bcom pas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub mthong bar 'gyur ro zhes skyes bu des de skad du ston cing 'chad mod kyi/ sems can la yang dag par sangs rgyas kyi rang bzhin yod par yid ches pa ma yin te phan pa dang bde ba'i phyir yi ge las 'byung ba bzhin ston te/ de ltar ston pa de ni sdig pa can zhes bya ste/ sdig pa can de ni ji ltar 'o ma las zhor 'gyur ba bzhin du 'bras bu myur du mi 'grub pa'o/ /dper na rgyal po'i pho nya shin tu smra mkhas la thabs dang ldan pa zhig yul gzhan du bka' stsal te btang na lus dang srog la bab kyang rgyal po'i bka' mi 'chab bo/ /mkhas pa shes rab can yang de dang 'dra ste/ byis pa ma rabs kyi nang du lus dang srog la mi lta bar theg pa chen po shin tu rgyas pa de bzhin gshegs pa'i snying po sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod pa sgrogs shing ston to/ /rigs kyi bu log sred can 'ga' zhig dgra bcom pa ltar 'chos te/ bas mthar gnas nas shin tu rgyas pa theg pa chen po'i mdo sde la 'phya zhing skur na bus pa ma rabs dag de la yang dag par dgra bcom pa'am/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yin par 'dzin te/ log sred can dge sbyong sdig pa can de bas mthar gnas kyang / bas mthar gnas pa'i chos ma rung bar byed do/ /pha rol pos rnyed pa dang bkur sti thob pa la phrag dog gi sems skyes nas 'di skad du shin tu rgyas pa theg pa chen po'i mdo sde yang bdud sdig to can gyis bstan pa yin te/ de bzhin gshegs pa yang mi rtag pa'o zhes smras te/ dam pa'i chos 'jig cing dge 'dun ma rung bar byed do/ /gzhan yang 'di skad du bdud sdig to can gyis smras pa ni dge ba'i rjes su smras pa ma yin no zhes sdig pa mi dge ba'i chos de skad ces smras te/ sdig pa de ltar byas kyang 'o ma las zhor 'gyur ba bzhin du 'phral du smin pa ma yin pas me mdag thal bas bkab pa la brnyas pa bzhin du steng
52-1-145b
du rdzi'o/ /gang zag de ni log sred can zhes bya'o/ /de bas na theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo sde dam pa 'di nges par yongs su dag pa'o/ /nor bu rin po che chu rnyog pa can gyi nang du bcug na chu dang bar 'gyur ba ltar theg pa chen po'i mdo sde 'di yang de dang 'dra'o/ / rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na me tog pad mo dag nyi ma'i 'od kyis phog ma thag tu kha 'bye'o/ /sems can thams cad kyang de dang 'dra ste/ gal te mya ngan las 'das pa chen po nyi ma lta bu mthong na sems ma bskyed pa dag sems bskyed cing byang chub kyi rgyur 'gyur ro/ /de bas na mya ngan las 'das pa'i 'od ba spu'i bu gar zhugs na rgyu dam par 'gyur ro/ /zhes ngas gsungs so/ /log sred can ni sangs rgyas kyi rang bzhin yod kyang kha na ma tho ba'i dri ma tshad med pa snyed kyis glags pas mi thar ba ni ji ltar dar gyi srin bu'i khog pa dang 'dra ste/ las de lta bu'i rkyen gyis byang chub kyi rgyu mi skye ste/ 'khor bar 'khor ba'i mtha' mi zad par gyur to/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na me tog ud pa la dang / me tog pad mo dang / me tog ku mu da dang / me tog pun da rI ka dag 'dam rdzab kyi nang nas skyes mod kyi/ 'dam gyis mi gos so/ /sems can gang mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde dam pa 'di la nan tan byed pa'ang de dang 'dra ste/ nyon mongs pa dang bcas mod kyi nyon mongs pas mi gos so/ /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pa'i rang bzhin gyi mtshan nyid shes pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu dper na yul la la na shin tu bsil ba'i rlung dang ldan na/ sems can gang tsha bas gdungs pa'i lus kyi ba spu'i khung la reg na tsha bas gdungs pa med par 'gyur ro/ /theg pa chen po'i mdo sde mya ngan las 'das pa chen po 'di'ang de dang 'dra'o/ /sems can thams cad kyi ba spu'i bu gar 'jug cing byang chub kyi rgyur 'gyur bar byed de/ log sred can 'ba' zhig ni ma gtogs so/ /de ci'i phyir zhe na/ chos kyi snod ma yin pa'i phyir ro/ /
52-1-146a
rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sman pa mkhas pa rig pa rnam pa brgyad la mkhas pa dag nad thams cad zhi bar byed nus mod kyi/ nges par shi ba'i dus la bab pa la ni ma yin no/ /mdo sde'i ting nge 'dzin thams cad kyang de dang 'dra ste/ sems can thams cad kyi 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug gi kun nas nyon mongs pa'i nad gso zhing kun nas nyon mongs pa'i zug rngu 'byin nus mod kyi/ phas pham pa bzhi nyams pa dang / mtshams med pa lnga byas pa la ni ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste sman pa mkhas pa rig pa brgyad las kyang 'das pa dag sems can gyi nad kyi sdug bsngal thams cad sel nus mod kyi/ gdon mi za bar shi ba'i dus la bab pa la ni ma yin no/ /mya ngan las 'das pa chen po theg pa chen po'i mdo sde 'di yang de dang 'dra ste/ sems can gyi nyon mongs pa thams cad spong bar byed cing / de bzhin gshegs pa'i yongs su dag pa'i rgyur 'gyur ba la bde bar 'jog pa dang / sems ma bskyed pa dag sems skyed par ni byed mod kyi/ nges par 'chi ba log sred can la ni ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ sman pa mkhas pa ni mig nad las long bar gyur pa dag la ni nyi ma dang / zla ba dang / me dang / skar ma dang / gzugs rnam pa thams cad mthong bar byed nus kyi/ thog ma nas dmus long du gyur pa la ni ma yin no/ /theg pa chen po'i mdo sde mya ngan las 'das pa chen po 'di yang de dang 'dra ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyi theg pa can yang shes rab kyi mig thob cing tshad med mtha' yas pa'i theg pa chen po'i mdo sde la dgod pa dang / sems ma bskyed pa phas pham pa bzhi nyams pa dang / mtshams med pa lnga byas pa dag kyang byang chub tu sems skyed par byed ni nus kyi/ thog ma nas dmus long du gyur pa log sred can dag la ni ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sman pa shin tu mkhas pa rig pa rnam pa brgyad dang ldan pa ni sems can gyi
52-1-146b
nad thams cad gso ba'i phyir sman rnam pa mang po sbyor te/ skyug pa dang / 'khru ba dang / bsku ba dang / bdug pa dang / snar blugs pa dang / phye ma dang / ril bu la sogs pa sbyor ro/ /gal te mi dbul po sman mi 'dod pa zhig na yang sman pas de la snying brtse ba'i phyir khyim du khrid nas nan gyis sman blud de/ nad 'tsho bar byed do/ /gal te bud med bu btsas pa zhig sha ma ma phyin na yang de la sman gtong ste/ sha ma yang byung la bu yang bde bar btsa' bar byed do/ /theg pa chen po'i mdo sde mya ngan las 'das pa chen po 'di yang de dang 'dra ste/ gnas gang dang gang na yod pa de dang de dag tu sems can gyi nyon mongs pa tshad med pa snyed zhi bar byed de/ phas pham pa bzhi nyams pa dang / mtshams med pa lnga byas pa dang / sems ma bskyed pa yang sems bskyed par 'gyur na log sred can ni ma gtogs so/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das phas pham pa bzhi nyams pa dang / mtshams ma mchis pa lnga bgyis pa dag ni ji ltar shing ta la'i mgo bcad na phyir mi skye ba dang 'dra ste/ de dag byang chub tu sems ma bskyed pa ci'i slad du byang chub kyi rgyur 'gyur/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu sems can de dag gal te rmi lam na sems can dmyal bar ltung ste/ sdug bsngal mang po myong ba rmis na 'gyod pa'i sems skyes te/ kyi hud bdag ci'i phyir 'di 'dra ba'i sdig pa myong bar 'gyur/ bdag ci ste sdig pa 'di las thar na gdon mi za bar byang chub tu sems bskyed par bya'o/ /da ltar myong ba 'di ni rab tu'ang sdug bsngal ba'o snyam bsams nas de nas sad de dam pa'i chos la 'bras bu chen po dang ldan par shes so/ /ji ltar bu chung ngu bags kyis cher skyes kyi bar du rtag tu 'di snyam du sems te/ sman pa de ni sman la shin tu mkhas so/ /bdag mngal na 'dug pa las bdag gi ma la sman gtong bas sman gyi mthus bde bar gyur te/ bdag kyang
52-1-147a
'tsho bar gyur to/ /ngo mtshar che'o/ /bdag gi mas zla ba bcu'i bar du sdug bsngal chen po myong ste/ bdag btsas nas kyang gsher ba mi bde ba dang ni bral/ bskam pa bde ba dang phrad de mi gtsang ba bshang gci che chung yang phyags nas nu zho bsnun te/ bdag gi lus 'di dag gsos nas rim gro cher byas so/ /de bas na bdag kyang drin la lan glan pa'i phyir rim gro cher byas te yid dang mi 'gal bar mchod pa bya'o snyam sems so/ /phas pham pa bzhi nyams pa dang / mtshams med pa'i sdig byas pa yang mthar dus byed pa na/ theg pa chen po'i mdo sde mya ngan las 'das pa chen po 'di dran par byas na sems can dmyal ba'am/ byol song gi skye gnas sam/ yi dgas sam/ lha'am/ mir skyes kyang mdo sde 'dis mi de'i byang chub kyi rgyur 'gyur bar byed de/ log sred can ni ma gtogs so/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sman pa mkhas pa'am/ sman pa mkhas pa'i bu sman gzhan las 'phags par mkhas pa dug gi sman la yang shin tu mkhas shing rig sngags la yang mkhas na sbrul gdug pa'am/ klu'am/ gdug pa gzhan dag kyang rig sngags dang sman gyi mthus gdug pa med par byed do/ /gal te lham la sman bskus te/ sbrul gdug pa la sogs pa la reg na gdug pa zhi bar 'gyur yang / gdug pa klu chen po zhes bya ba ni ma yin no/ /theg pa chen po'i mdo sde mya ngan las 'das pa chen po 'di yang de dang 'dra ste/ sems can gang phas pham pa bzhi nyams sam/ mtshams med pa lnga byas kyang de dag gi kha na ma tho ba'i sdig pa byang zhing byang chub la dgod par byed do/ /lham la sman gyis bskus na yang dug zhi bar byed pa ltar sems ma bskyed pa dag kyang sems bskyed cing byang chub la bde bar dgod par byed do/ /theg pa chen po mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde sman lta bu 'di'i mthus sems can thams cad bde bar byed kyang klu chen po lta bu log sred can dag ni ma gtogs so/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste
52-1-147b
dper na mi zhig gis dug rnam par sbyar nas rnga chen po la bskus te mi mang po'i nang du brdungs na sgra de thos par mi 'dod mod kyi/ thos pa thams cad 'chi yang glo bur du 'chi bar mi 'gyur ba 'ba' zhig ni ma gtogs so/ /theg pa chen po'i mdo sde mya ngan las 'das pa 'di yang de dang 'dra ste/ gang dang gang na 'du byed mang po'i nang du sgra thos par gyur na 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug gi nyon mongs pa kun 'byang bar 'gyur te/ de la sems shing yid la bya ba'i bsam pa med kyang mya ngan las 'das pa chen po'i mthus nyon mongs pa kun zhi bar 'gyur ro/ /phas pham pa bzhi nyams pa dang / mtshams med pa lnga byas pa dag kyang mdo sde 'di thos na bla na med pa'i byang chub kyi rgyur 'gyur te/ nyon mongs pa khad kyis 'byang bar 'gyur na glo bur du mi 'chi ba log sred can ni ma gtogs so/ / rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na mun sros na las bya ba thams cad gtong ste/ 'phro lus kyang sang gi bar du sdod do/ /theg pa chen po slob pa yang de dang 'dra ste/ mdo sde'i ting nge 'dzin thams cad la nan tan byas kyang mya ngan las 'das pa chen po nyi ma lta bu 'di las de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa 'di thos nas gdod byang chub kyi las byed de dam pa'i chos la bde bar gnas so/ /dper na char pa ni sa bon thams cad skye ba dang 'bras bu thams cad smin pa dang / mu ge la sogs pa sel cing longs spyod dang ldan par byed do/ /de bzhin gshegs pa'i snying po chos kyi char tshad med pa 'di yang de dang 'dra ste/ gdung ba'i nad rnam pa brgyad sel ba dang / mdo sde 'di 'jig rten du byung bas 'bras bu thams cad smin par byed pa dang / thams cad la phan pa dang bde bar 'gyur ba dang / so so'i skye bo dag sangs rgyas kyi rang bzhin mthong ba ji ltar puN+Da rI ka'i mdo las nyan thos brgyad stong rnams la lung bstan te 'bras bu chen po thob pa bzhin no/ /ji ltar ston gyi dus su las byas nas dgun sbed pa ltar las gzhan mi byed pa log sred
52-1-148a
can yang de dang 'dra ste/ dge ba'i chos la rtsol ba med do/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sman pa mkhas pa zhig pha rol po'i bu zhig 'dres brlams zhes thos na sman bzang po sbyar te/ mi cig de'i steng du mngags nas 'di skad ces khyod sman 'di thogs la de'i gan du skyol cig /ci ste mngags pa'i mi de nyid lam du yi dgas dang phrad na yang sman de'i stobs kyis 'byol zhing 'bros par 'gyur ro/ /khyod ci ste thogs na yang kho bo nyid don du 'gro ste/ nad pa de glo bur gyis 'chi bar mi bya'o/ / ci ste nad pa des mngags pa'i mi de'am/ kho bo nyid dang phrad na sman gyi stobs kyis nad kyi sdug bsngal dang bral te bde bar 'gyur ro/ /theg pa chen po'i mdo sde mya ngan las 'das pa chen po 'di yang de dang 'dra ste/ dge slong ngam/ dge slong ma'am/dge bsnyen nam/ dge bsnyen ma'am/ mu stegs can la sogs pa gang su yang rung ste/ mdo sde 'di 'chang ngam/ 'dzin tam/ klog gam/ 'don tam/ khong du chud par byed dam/ gzhan la rgyas par ston cing 'chad dam/ bdag gis glegs bam du bris sam/ gzhan 'drir bcug na de dag thams cad kyi byang chub kyi rgyur 'gyur ro/ /gal te phas pham pa bzhi nyams sam/ mtshams med pa lnga'i sdig byas sam/ yi dgas kyis brlams sam/ gdug pas gnod par gyur pa dag mdo sde 'di thos na sdig pa thams cad byang bar 'gyur te/ ji ltar sman pa mkhas pa de mthong na yi dgas la sogs pa 'byol zhing 'bros pa bzhin no/ /de bas na de ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang dag pa zhes bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ mya ngan las 'das pa chen po thos pa tsam dang / de bzhin gshegs pa rtag go bar bsams pa'i phyir ro/ /thos pa tsam gyis kyang de lta bur gyur na/ glegs bam du 'dri'am/ 'chang ngam/ 'dzin tam/ klog gam/ 'don pa lta smos kyang ci dgos te/ log sred can ma gtogs par thams cad byang chub sems dpa'
52-1-148b
sems dpa' chen po yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na 'on pas sgra skad ci yang mi thos so/ /log sred can yang de dang 'dra ste/ mdo sde dam pa 'di nyan par rtsol yang mi thos so/ /de ci'i phyir zhe na/ thos pa'i rgyu med pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sman pa mkhas pa dpyad thams cad rab tu rtogs pa rig sngags tshad med pa yang shes pa zhig gis rgyal po la 'di skad ces smras so/ /rgyal po chen po rgyal po chen po la ni nges par 'chi bar 'gyur ba'i nad yod do/ / rgyal pos smras pa/ khyod kho bo'i khong par ma phyin na/ kho bo la nges par 'chi bar 'gyur ba'i nad yod par ji ltar shes/ sman pas smras pa/de ltar yid mi ches na bkru sman thong shig dang / nad phyir 'byung ste mthong bar 'gyur ro zhes smras kyang sman 'thung du ma btub bo/ / de nas sman pa des rig sngags kyi mthus rgyal po de'i rkub la shu ba skyes nas rkub nas srin bu dang khrag byung bar byas so/ /rgyal po de de ltar gyur pa mthong nas shin tu skrag ste/ sman pa de la legs so legs so zhes bstod nas sngar khyod kyi tshig ma nyan te/ da yang khyod kyis bdag gi lus la shin tu phan pa chen po byas so zhes smras nas sman pa de pha ma lta bur bkur sti byed do/ /theg pa chen po'i mdo sde mya ngan las 'das pa chen po yang de dang 'dra ste/ sems can gang 'dod pa dang bcas pa'am/ 'dod pa med kyang rung ste/ de dag gi nyon mongs pa thams cad zhi bar byed do/ /sems can gang rmi lam na mdo sde 'di rmis pas mchod pa dang / bkur sti byed pa ni ji ltar rgyal po chen pos sman pa mkhas pa la bkur sti byed pa bzhin no/ /ji ltar sman pa mkhas pas nges par 'chi bar 'gyur ba mi gso ba bzhin du mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'di yang de dang 'dra ste/ log sred can la gso bar mi 'gyur ro/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sman pa mkhas pas rig pa'i gnas brgyad la mkhas pa dag nad thams cad gso nus kyang nges par 'chi bar 'gyur ba'i nad gso nus pa ma yin no/ /
52-1-149a
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyang de dang 'dra ste/ sems can gyi srid pa'i kha na ma tho ba thams cad gso nus kyang nges par 'chi bar 'gyur ba lta bu log sred can dag gso nus pa ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sman pa mkhas pas rig pa'i gnas brgyad la mkhas pa sman dpyad kun dang rig pa'i gnas brgyad kyi pha rol tu phyin te thams cad rtogs nas sngar bu la chu'i nang nas 'byung ba dang / skam sa la 'byung ba dang / ri la 'byung ba'i sman thams cad ston to/ /de dag shes nas bags kyis rig pa'i gnas brgyad ston to/ /de nas de ma yin pa dpyad gsang ba'i mchog kyang ston to/ /de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyang de dang 'dra ste/ sngar sras dang 'dra ba dge slong rnams la nyon mongs pa thams cad bsal ba'i thabs bstan te/ lus gtsang bar bya ba snying po med pa'i 'du shes la nan tan byed du bcug pa de ni chu dang skam sa dang ri brags lta bu bstan pa'o/ /chu zhes bya ba ni lus sdug bsngal myong ba chu'i chu bur dang 'dra'o zhes bstan pa'o/ /skam sa zhes bya ba ni lus 'di snying po med de chu shing dang 'dra'o zhes bstan pa'o/ /ri brags zhes bya ba ni nyon mongs pa'i nang na bdag med pa'i 'du shes bsgom pa bstan pa ste/ de bas na lus la bdag med pa zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pas de ltar nye gnas rnams la bags kyis mdo sde dgu po bstan te rtogs par byas nas de'i 'og tu de bzhin gshegs pa'i snying po bstan te/ sras lta bu'i phyir de bzhin gshegs pa rtag go zhes pa bshad do/ /de bzhin gshegs pas de ltar theg pa chen po'i mdo sde mya ngan las 'das pa bstan pa ni sems can gang sems skyed dam/ sems ma bskyed pa thams cad kyi byang chub kyi rgyur 'gyur te/ log sred can 'ba' zhig ni ma gtogs so/ /rigs kyi bu theg pa chen po'i mdo sde mya ngan las 'das pa chen po 'di ni tshad med mtha' yas pa ste bsam gyis mi khyab bo/ /de bas na 'di ni sman pa mkhas pa'i mchog phul du gyur pa/ gtso
52-1-149b
bor gyur pa/ mdo sde kun gyi rgyal po lta bu'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na gru chen po ni rgya mtsho'i tshu rol nas rgya mtsho'i pha rol du sgrol la/ rgya mtsho'i pha rol nas tshu rol du yang sgrol lo/ /de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyang de dang 'dra ste/ mya ngan las 'das pa chen po rin po che'i grur zhugs na sems can yongs su sgrol te gang nas gang du 'gro bar 'gyur ba yod na de dang de dag tu sgrol zhing de bzhin gshegs pa'i sku mthong bar mdzad do/ /de bas na de bzhin gshegs pa ni gru sgrol ba'i mkhan po lta bu'o/ / dper na gru gzings kyang mnyan pa yod na 'gro ba dag rgya mtsho las rgal bar gyur te/ de bzhin gshegs pa rtag tu sems can mang po sgrol ba'i don mdzad pa yang de dang 'dra'o// //bam po bcu gsum pa/ rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na rgya mtsho chen po las rgal ba'i grur zhugs pa dag gal te rlung dang ldan na ni skad cig thang cig gis dpag tshad tshad med pa'i pha rol tu phyin par 'gyur ro/ /gal te rlung dang mi ldan na lo tshad med pa'i bar du bsdad kyang gnas nas mi 'phags so/ /gal te gru zhig na chur nub ste 'chi bar yang 'gyur ro/ /gal te sems can dag gti mug gi 'khor ba'i rgya mtsho chen por 'du byed kyi gru la zhugs pa yang de dang 'dra ste/ gal te mya ngan las 'das pa chen po'i rlung drag po dang phrad na myur du bla na med pa'i byang chub tu phyin par 'gyur gyi/ gal te ma phrad na bskal pa tshad med pa'i bar du 'khor bar yongs su 'khor te/ gal te na sems can dmyal ba dang / yi dgas dang / byol song gi skye gnas su ltung bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na rgya mtsho chen po'i grur zhugs te yun ring po lon pa dag rlung dang mi ldan na de 'di snyam du sems so/ /bdag cag ni gdon mi za bar 'chi bar 'gyur ro snyam ste/ de ltar sems pa na ci ste rlung drag po dang phrad nas yid bzhin du rgya mtsho'i pha rol du phyin na de 'di skad du rlung gis shin tu tshim par gyur to/ /bdag cag kyang bde bar rgya mtsho'i bgegs
52-1-150a
las thar bar gyur to zhes zer ro/ /sems can yun ring por gti mug gi 'khor ba'i rgya mtshor 'khor te/ sdug bsngal gyis gzir ba mya ngan las 'das pa chen po'i rlung dang ma phrad pa na de 'di snyam du sems te/ bdag cag ni gdon mi za bar sems can dmyal ba dang / yi dgas dang / byol song gi skye gnas su ltung bar 'gyur ro snyam sems so/ /ji ltar sems pa na ci ste mya ngan las 'das pa chen po'i rlung dang phrad nas yid bzhin du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub la bzhag na gdod yang dag pa yin par rtogs te/ ngo mtshar rmad kyi 'du shes skyes nas bdag sngon 'di lta bu'i de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po ma thos so/ /zhes zer te mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde la yongs su dag pa'i dad pa'i sems skye bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sbrul pags pa brje ba na de la shi ba zhes bya'am/ gsol pa/ ma lags so/ /bcom ldan 'das rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ thabs kyis sku yongs su btang ba bstan pa la ji ltar de la de bzhin gshegs pa mi rtag go zhes bya bar rung ngam/ gsol pa/ ma lags so/ /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pas 'dzam bu'i gling 'dir thabs kyis sku btang ba ni dper na sbrul pags pa brje ba dang 'dra ste/ de bas na de bzhin gshegs pa ni rtag pa gnas pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na gser mgar mkhas pas gser la yo byad rnam pa sna tshogs yid bzhin du rdung ngo / /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ srid pa nyi shu lnga por gzugs kyi sku rnam pa sna tshogs mngon par bstan te/ so so'i skye bo 'khor ba las yongs su 'don pas de bzhin gshegs pa ni sku dpag tu med pa zhes bya'o/ /de ltar sku rnam pa sna tshogs ston kyang rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na shing a mra dang 'dzam bu'i shing ni lo gcig la lan gsum du 'gyur ro/ /'di lta ste
52-1-150b
ched 'ga'i dus su ni me tog la sogs pa shin tu rgyas par 'gyur/ ched 'ga'i dus su ni 'dab ma la sogs pa shin tu rgyas par 'gyur/ ched 'ga'i dus su ni 'dab ma thams cad lhags nas shing skam lta bur 'gyur ro/ /rigs kyi bu de khyod kyi yid la ji snyam sems/ de'i tshe na shing de yang dag par skams sam/ gsol pa/ ma lags so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ 'jig rten gsum por sku rnam pa gsum ston te 'di lta ste/ ched 'ga' ni thog ma btsas pa dang / ched 'ga' ni sku rdzogs pa dang / ched 'ga' ni mya ngan las 'das pa bstan te/ de bzhin gshegs pa'i sku mi rtag pa ni ma yin no/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'od srung gis bcom ldan 'das la legs so shin tu legs so zhes bstod nas bcom ldan 'das kyis gsungs pa bzhin te/ de bzhin gshegs pa ni rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba'o/ /zhes gsol to/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa ni shin tu yang shes par dka'o/ /'di lta ste dper na rgyal po chen po zhig gis blon po rnams la sen ta pa 'on cig ces bka' stsal na/ sen ta pa zhes bya ba ming gcig la dngos por bsngo ba bzhi yod do/ /'di lta ste/ lan tshwa dang / snod dang / chu dang / rta ste dngos po 'di bzhi ni 'thun no/ /de la blon po mkhas pas ni gal te rgyal po khrus bya bar bsams te sen ta pa 'on cig ces bsgo ba'i dus na chu 'bul lo/ /rgyal po zas kyi bya ba byed pa na sen ta pa 'on cig ces bsgo ba'i dus na lan tshwa 'bul lo/ /rgyal po zas kyi bya ba byas nas skom 'thung ba na sen ta pa 'on cig ces bsgo ba'i dus na de la snod 'bul lo/ /gal te rgyal po 'gro bar gzas te sen ta pa 'on cig ces bsgo ba'i dus na rta khrid de 'ong ngo / /de ltar blon po mkhas pas ni rgyal po'i man ngag bzhi po la mkhas so/ /theg pa chen po'i mdo sde 'di yang de dang 'dra ste/ mi rtag pa rnam pa bzhi yod do/ /
52-1-151a
theg pa chen po la shin tu mkhas pa'i skyes bu dag ni de la shin tu mkhas par bya'o/ /sangs rgyas bcom ldan 'das 'jig rten du byung nas sems can dag la de bzhin gshegs pa mya ngan las 'das pa bshad pas skyes bu mkhas pa dag gis de bzhin gshegs pas rtag par 'dzin pa la mi rtag par bstan par shes te/ dge slong dag ni mi rtag pa'i mtshan nyid la nan tan byed du gzhug pa'i phyir ro/ /gzhan yang ched 'ga'i dus na dam pa'i chos 'jig par 'gyur ro zhes bstan pas skyes bu mkhas pa dag gis de bzhin gshegs pas gang bde bar 'dzin pa la sdug bsngal ba bstan par shes te/ dge slong dag sdug bsngal ba'i mtshan nyid la nan tan byed du gzhug pa'i phyir ro/ /gzhan yang 'di skad du nga la na ba'i sdug bsngal yod de/ dge 'dun yang 'jig par 'gyur ro zhes bstan pas skyes bu mkhas pa dag gis de bzhin gshegs pas bdag tu 'dzin pa rnams la bdag med pa bstan par shes te/ dge slong dag bdag med pa la nan tan byed du gzhug pa'i phyir ro/ /ched 'ga' 'di skad du stong pa nyid ces bya ba ni yang dag par rnam par grol ba'o zhes bstan pas skyes bu mkhas pa dag gis ni de bzhin gshegs pas yang dag par rnam par grol bar bstan gyi/ srid pa nyi shu lnga po ni med par shes te/ dge slong dag stong pa nyid la nan tan byed du gzhug pa'i phyir ro/ /de bas na yang dag par rnam par grol ba la ni stong pa nyid do zhes bstan to/ /mi g.yo ba g.yo ba med pa zhes kyang bya ste/ rnam par grol ba de la sdug bsngal ba med pa'i phyir mi g.yo ba zhes bya'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni mtshan ma med pas mtshan ma med pa zhes bya ste/ gzugs dang / sgra dang / dri dang / ro dang / reg bya la sogs pa med pa'i phyir mtshan ma med pa zhes bya'o/ /yang dag par rnam par grol ba ni rtag pa mi 'gyur mi 'pho ba ste/ rnam par grol ba la mi rtag pa dang / gdung bar 'gyur ba dang / 'pho ba med pas/ de bas na rnam par grol ba ni rtag pa gnas pa mi 'gyur ba bsil ba'o/ /
52-1-151b
gal te sems can thams cad la de bzhin gshegs pa'i rang bzhin yod pa bstan na de la skyes bu mkhas pas ni 'di ltar de bzhin gshegs pas rtag pa zhes bya ba'i chos bstan te/ dge slong dag yang dag par rtag pa'i chos la nan tan byed du gzhug par shes so/ /dge slong dag de ltar rjes su nan tan byed cing slob pa de ni nga'i nye gnas yang dag pa yin par rig par bya'o/ /de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i snying po la mkhas pa de ni ji ltar rgyal po chen po de'i blon po mkhas pas rgyal po'i bsam pa shes pa dang 'dra'o/ /rigs kyi bu de ltar rgyal po chen po de la yang man ngag tu smra ba'i tshig yod na de bzhin gshegs pa la yod pa lta ci smos/ rigs kyi bu de bas na de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa ni shin tu shes par dka' ste/ mkhas pa shes rab can gyis ni ngas dgongs te gsungs pa'i chos zab mo 'di shes par 'gyur gyi/ 'jig rten na byis pa glen pa dag gis shes par 'gyur ba ma yin no/ /gzhan yang rigs kyi bu 'di lta ste dper na shing pa la sha dang / ka ni ka dang / a sho ka ni than chen byung na me tog dang 'bras bu mi skye ste/ gzhan yang chu las skyes pa thams cad kyang snum med la tshad du phyin par mi skye zhing sman thams cad kyang mthu chung bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu theg pa chen po'i mdo sde yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di yang de dang 'dra ste/ nga mya ngan las 'das nas sems can dag bsti stang mi byed de/ gzi brjid kyang chung bar 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ sems can de dag de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa mi shes pa'i phyir ro/ /de yang ji lta zhe na/ sems can dag bsod nams chung ba'i phyir ro/ /rigs kyi bu gzhan yang de bzhin gshegs pa'i dam pa'i chos rnam par 'jig cing zad du nye ba na de'i tshe de'i dus na dge slong sdig pa spyod pa mang ste/ de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i snying po mi shes pas le lo dang snyom las byed de/ de bzhin gshegs pa'i yang dag pa'i chos klog pa dang / 'don pa dang / rnam par
52-1-152a
'byed cing ston mi nus so/ /dper na rkun po glen pa dag rin po che yang dag pa bor nas phub ma khur du khyer ba dang 'dra bar de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i snying po mi shes pas mdo sde 'di la le lo byed de/ brtson 'grus mi skyed de/ kyi hud de dag ni ma 'ongs pa'i dus su shin tu 'jigs pa'i g.yang sa chen por ltung bar 'gyur ro/ /kyi hud sems can de dag ni theg pa chen po'i mdo sde yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di la brtson par mi byed kyi/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'ba' zhig gis ni mdo sde 'di'i don yang dag pa ji lta ba bzhin du 'jug ste/ 'bru dang tshig la mi chags de'i rjes su gzhol zhing 'gal bar mi byed pas/ sems can rnams la yang de bzhin du ston to/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na rdzi'u 'o ma 'tshong ba dag /'o ma mang bar bya ba'i phyir/ chu sum gnyis bsnan nas rdzi'u gzhan la yang 'tshong ngo / /rdzi'u des kyang de las chu sum gnyis bsnan nas grong khyer dang nye ba'i mi la 'tshong ngo / /des kyang de'i steng du chu sum gnyis bsnan nas grong khyer na gnas pa'i mi la 'tshong ngo / /des nyos nas de'i steng du yang chu sum gnyis kyis bsnan te tshong dus su 'tshong ngo / /de'i tshe de'i dus na mi zhig bu'i chung ma len pa'i 'gron bos nas 'o ma bzang po 'dod pa'i phyir tshong dus su 'o ma nyor song ba las 'o ma de dang phrad nas chus bsnan pa chu mang bar shes bzhin du dgos pa'i khar bab pas rin che yang nyos so/ /nyos nas phyir khyim du phyin pa dang thug pa btsos na 'o ma'i ro med do/ /de ltar 'o ma'i ro med mod kyi kha ba'i ro las ni brgya stong snyed kyis lhag go/ /de ci'i phyir zhe na/ 'o mas sgyur ba'i ro ni ro gzhan las mchog tu 'gyur ba'i phyir ro/ /rigs kyi bu nga mya ngan las 'das nas dam pa'i chos 'jig par ma gyur pa lo brgyad cu na/ de'i tshe de'i dus su 'dzam bu'i gling 'dir mdo sde 'di shin tu rgyas par 'gyur ro/ /de'i tshe de'i dus na dge slong sdig can dag mdo sde 'di la mdo sde btus nas phyogs cha
52-1-152b
rnam pa mang du byed de des ni dam pa'i chos kyi mdog dang bsung dang bro ba'i ro med par byas so/ /sdig pa can dag de ltar mdo sde 'di klog gam/ 'don mod kyi de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i don zab mo 'di med par byas kyi/ 'jig rten gyi snyan tshig don med pa brtags nas gong du smos pa ni 'og tu bcug /'og tu smos pa ni gong du bcug /thog ma dang tha mar smos pa ni bar du bcug /bar du smos pa ni thog ma dang tha mar bcug go/ /de ltar dge slong sdig pa can de dag ni bdud kyi grogs yin te/ ma brtags pa'i dngos po thams cad 'chang yang de bzhin gshegs pas 'chang du gnang ngo zhes zer te/ ji ltar rdzi'u la sogs pa 'o ma'i nang du chus snon pa bzhin du dge slong sdig pa can yang de dang 'dra ste/ 'jig rten gyi tshig gis bsnan te nor bar gtan la phab pas skye bo mang du yang dag par bstan pa dang / yang dag par glegs bam du 'dri ba dang / yang dag par 'drir 'jug cing bkur sti dang / bstod pa dang / mchod pa dang / rim gror byar med par byas so/ /dge slong sdig pa can des rnyed pa dang / grags pa'i phyir mdo sde 'di cung zad tsam yang ston mi nus na rgya cher ston pa lta ci smos te/ ji ltar rdzi'u dbul mos 'o ma gcig nas gcig tu 'tshong zhing ro med par 'gyur ba ltar theg pa chen po'i mdo sde yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di yang de dang 'dra ste/ phyir zhing mi bro ba dang ro med par 'gyur ro/ /de ltar ro med kyang gzhan pas stong 'gyur gyis lhag pa ni 'o ma'i ro de ro gzhan pas stong 'gyur gyis lhag pa bzhin no/ /de ci'i phyir zhe na/ theg pa chen po'i mdo sde yongs su mya ngan las 'das pa 'di nyan thos kyi mdo sde las phul du gyur mchog tu gyur pa ni ji ltar ba'i 'o ma ro thams cad pas mchog tu gyur pa bzhin no/ /de bas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang rigs kyi bu dang rigs kyi bu mo la sogs pa gang yang skyes pa'i lus mi 'dod pa med do/ /de ci'i phyir zhe na/ bud med thams cad ni sdig
52-1-153a
pa thams cad kyi gnas yin pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sbrang bu'i gcin gyis ni sa chen po 'di rlan par mi nus so/ /bud med ces bya ba'i 'dod chags chog mi shes pa yang de dang 'dra ste/ 'di lta ste/ dper na sa chen po 'di thams cad yungs kar gyi 'brum bu tsam dril ba'i skyes pa de snyed bud med gcig la mi tshangs pa spyad kyang chog pa'i sems med do/ /gal te klung gang gA'i bye ma snyed kyi skyes pa bud med gcig la byin te mi tshangs par spyod du bcug kyang chog pa'am skyo ba med do/ / rigs kyi bu 'di lta ste dper na rgya mtsho chen por ni char pa dang 'bab chu thams cad 'bab kyang rgya mtsho de la gang ba'am chog pa med do/ /bud med kyang chos nyid kyis de dang 'dra bas ci ste dngos po thams cad skyes par gyur te bud med gcig la mi tshangs par spyod kyang chog par ram skyo bar mi 'gyur ro/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na shing a sho ka dang / pa ta la dang / ka ni ka lta bu dbyar me tog rgyas pa na bung ba dag dri dang bsung len pa chog mi shes so/ /bud med skyes pa la chags pa yang de dang 'dra ste/ skyo mi shes so/ /rigs kyi bu de bas na rigs kyi bu dang rigs kyi bu mo dag theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di nyan na rtag tu bud med la yongs su smod de skyes pa'i lus tshol lo/ /de ci'i phyir zhe na/ theg pa chen po'i mdo sde 'di skyes bu'i mtshan dang ldan no/ /'di lta ste de ni sangs rgyas kyi rang bzhin no/ /de la gang sangs rgyas kyi rang bzhin mi shes pa de ni skyes bu'i mtshan med pa yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ bdag la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par mi shes pa'i phyir ro/ /gang sangs rgyas kyi rang bzhin mi shes pa de ni bud med ces ngas bshad do/ /gang sangs rgyas kyi rang bzhin shes pa de ni skyes bu'i mtshan dang ldan pa zhes ngas bshad do/ /de la bud med gang zhig gal te bdag la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par shes na de ni skyes pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das
52-1-153b
pa'i mdo sde 'di ni tshad med dpag tu med bsam gyis mi khyab pa'i bsod nams kyi phung por rig par bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po 'chad pa'i phyir ro/ /de bas na rigs kyi bu'am rigs kyi bu mo dag de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po myur du shes par 'dod na mdo sde 'di la sbyor ba'i nan tan brtson 'grus su bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ de de bzhin te/ de de bzhin no/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa bzhin te/ bdag kyang de bzhin gshegs pa'i gsang ba'i snying po rtogs pas skyes bu'i mtshan dang ldan no/ /de bzhin gshegs pas bskul bas nges par rtogs par gyur to/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ legs so/ /rigs kyi bu khyod 'jig rten pa'i rjes su 'di skad smras pa legs so/ /'od srung gis gsol pa/ bdag ni 'jig rten pa'i chos kyi rjes su 'jug pa ma lags so/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ legs so shin tu legs so/ /khyod kyis shes pa ni bla na med pa'i chos kyi ro shin tu zab mo shes par dka' ba shes te/ ji ltar bung ba dag kha dog la mi gnod par ro myong ba bzhin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na sbrang bu'i gcin gyis sa chen po 'di rlan par mi nus so/ /ma 'ongs pa'i dus na mdo sde 'di 'phel ba yang de dang 'dra ste/ dam pa'i chos rnam par 'jig tu nye ba na mdo sde 'di sa phyogs 'dir sngar nub par 'gyur ro/ /de bas na dam pa'i chos nyams par 'gyur bar rig par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na dbyar 'das pa'i 'og tu ston 'byung ste/ ston gyi dus su ni rgyun mi 'chad par char pa 'bab bo/ /theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di yang de dang 'dra ste/ lho phyogs kyi byang chub sems dpa' rnams kyi phyir shin tu rgyas par 'gyur te/ chos kyi char gyis gnas kun tu gang bar 'gyur ro/ /dam pa'i chos 'jig tu nye ba na yul kha che yul
52-1-154a
du mi nyams par bags kyis sa'i nang du nub par 'gyur te/ de dag las kha cig ni dad/ kha cig ni mi dad do/ /de nas theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo sde zil dngar gyi ro dang ldan pa thams cad sa'i nang du nub par 'gyur ro/ /mdo sde 'di nub nas theg pa chen po'i mdo sde gzhan thams cad kyang nub cing med par gyur to/ /gal te mdo sde 'di'i phun sum tshogs pa mi nyams pa mi'i nang na glang po che'i rgyal po lta bu byang chub sems dpa' la sogs pas ni de bzhin gshegs pa'i bla na med pa'i dam pa'i chos ring por mi thogs par med par 'gyur ba shes so/ /de nas 'jam dpal gzhon nur gyur pas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das da ltar tsun da'i the tsom du gyur pa bcom ldan 'das kyis the tsom bcad du gsol/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ ji ltar the tsom du gyur pa smros shig dang / khyod kyi the tsom bsal bar bya'o/ /'jam dpal gyis gsol pa/ sangs rgyas kyi rang bzhin 'tshal zhing mthong ba'i dus na de bzhin gshegs pa rtag pa lags la/ sangs rgyas kyi rang bzhin mthong bas rtag pa zhes bgyi na ma mthong ba'i sngon rol na rtag pa ma lags sam/ thog ma nas mi rtag pa zhig lags na ni phyis kyang mi rtag par 'gyur ba'i rigs so/ /de ci'i slad du zhe na/ dper na 'jig rten gyi rdzas lta bu thog ma nas ma mchis pa zhig lags la/ da mchis par rung na mchis nas kyang slar ma mchis par 'gyur te/ dngos po thams cad ni rtag pa ma lags so/ /de bas na sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang / nyan thos dang rang sangs rgyas la sogs pa yang de dang bye brag ma mchis so/ /de nas bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad de bka' stsal pa/ thog ma yod la da ltar med/ /thog ma med la da ltar yod/ /dus gsum srid pa'i chos thams cad/ /de lta bu ni ma yin no/ /rigs kyi bu de bas na sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang / nyan thos dang rang sangs rgyas dag tha dad pa yang yod la tha dad pa yang med
52-1-154b
do/ /'jam dpal gyis bcom ldan 'das la gsol pa/ legs so legs so/ /'phags pa'i bka' bzhin te/ bdag kyang de ltar rtogs so/ /sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang / nyan thos dang rang sangs rgyas dag tha dad pa yang lags la/ tha dad pa yang ma lags par 'tshal to/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang / nyan thos dang rang sangs rgyas dag tu tha dad pa ma mchis zhes bgyi ba de sems can thams cad la phan pa dang / bde ba'i don gyi slad du de bzhin gshegs pas rgyas par dbye zhing bstan du gsol/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu shin tu brtags par nyon la yid la zung shig dang / ngas khyod la rgyas par bshad par bya'o/ / rigs kyi bu 'di lta ste dper na khyim bdag gam/ khyim bdag gi bu zhig la ba bzhon spu mdog rnam pa tha dad pa mang du yod de/ rdzi'u cig 'tshor bcug nas phyis dus kyi lha rjed pa zhig na/ ba thams cad bzhos te 'o ma snod cig tu blugs so/ /'o ma de dag thams cad kha dog dkar po gcig tu 'thun pa mthong nas ngo mtshar rmad du gyur te/ 'di ltar ba 'di dag spu mdog tha dad pa ci'i phyir 'o ma kha dog gcig tu gyur snyam ya mtshan du gyur te/ 'di yang sems can gyi las kyi rnam par smin pa las 'o ma'i kha dog gcig tu gyur to snyam du sems so/ /rigs kyi bu nyan thos dang rang sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' yang de dang 'dra ste/ sangs rgyas kyi rang bzhin gcig tu 'thun pa ni 'o ma de dag lta bu'o/ /de ci'i phyir zhe na/ zag pa med par 'thun pa'i phyir ro/ /so so'i skye bo dag ni sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang / nyan thos dang rang sangs rgyas dag tha dad do zhes smra ste/ nyan thos dang bus pa ma rabs dag kyang theg pa gsum lta bu ci'i phyir tha mi dad snyam the tshom za mod kyi/ de dag gis theg pa gsum char sangs rgyas kyi rang bzhin du 'thun par phyis rang rtogs pa ni ji ltar gang zag de
52-1-155a
las kyi rgyu dang rkyen gyi dbang gis 'o ma'i kha dog gcig par shes pa bzhin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na gser rdo lta bu gang ngan pa'i rnams bsal te bor la bzhus na gser yang dag par 'byung ste/ rin thang yang tshad med do/ /rigs kyi bu nyan thos dang rang sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' yang de dang 'dra ste/ thams cad sangs rgyas kyi rang bzhin du sgrub par 'thun no/ /de ci'i phyir zhe na/ nyon mongs pa yongs su bsal ba'i phyir ro/ /de yang gser rdo bzhus te ngan pa bor ba dang mtshungs so/ / de bas na sems can thams cad sangs rgyas kyi rang bzhin du 'thun te tha dad pa med do/ /sngar de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i snying po thos na/ phyis mngon par 'tshang rgya ba'i tshe rang gis rig pa ni ji ltar khyim bdag des ba'i 'o ma de kha dog gcig tu rtogs pa bzhin no/ /de ci'i phyir zhe na/ dpag tu med pa'i nyon mongs pa thams cad bsal ba'i phyir ro/ /de bas na sems can thams cad sangs rgyas kyi rang bzhin gcig tu 'thun te tha dad pa med pa ni sngon de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i snying po thos pa ltar/ phyis mngon par 'tshang rgya ba na rang gis rig par 'gyur ba ni ji ltar khyim bdag des ba'i 'o ma gcig tu 'thun par rig pa bzhin no/ /de ci'i phyir zhe na/ dpag tu med pa'i nyon mongs pa thams cad bsal ba'i phyir ro/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das ci ste sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin mchis na/ sangs rgyas dang sems can tha dad pa'i bye brag ci mchis/ de skad ces gsungs pa 'di skyon du 'gyur ro/ /de ltar sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin mchis na ci'i slad du shA ri'i bu la sogs pa ni mya ngan las 'das pa chung ngus mya ngan las 'das par gyur/ rang sangs rgyas rnams ni mya ngan las 'das pa 'bring pos mya ngan las 'das par gyur/ byang chub sems dpa' rnams ni mya ngan las 'das pa chen pos
52-1-155b
mya ngan las 'das par gyur/ de dag la sogs pa sangs rgyas kyi rang bzhin gcig tu 'thun na ci'i slad du de bzhin gshegs pa'i mya ngan las 'das pas yongs su mya ngan las 'das par ma gyur/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das kyis mya ngan las 'da' ba thob pa ni nyan thos dang / rang sangs rgyas kyis thob pa ma yin te/ de bas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po ni dge ba'i bshes gnyen zhes bya'o/ /gal te 'jig rten na sangs rgyas mi bzhugs kyang theg pa gnyis pos mya ngan las 'das pa gnyis po mi thob pa ma yin no/ /'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das kyis yang 'di skad du gsungs pa'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ bskal pa tshad med dpag tu med grangs med pa'i bar du sangs rgyas bcom ldan 'das 'jig rten du lan 'ga' 'byung ste/ theg pa rnam pa gsum 'byed cing ston to/ /rigs kyi bu ji ltar khyod kyis byang chub sems dpa' dang / theg pa rnam pa gnyis po bye brag ci yod ces dris pa ni ngas sngar de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i snying po yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di las don de nyid rgyas par bstan te/ dgra bcom pa rnams la dge ba'i bshes gnyen med do zhes bshad pa yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ dgra bcom pa rnams yongs su mya ngan las 'das pa chen po thob pa'i phyir ro/ /de bas na mya ngan las 'das pa chen po ni mthar bde bar 'gyur bas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar bye brag mchis pa dang / bye brag ma mchis pa'i don bdag gis gdod rtogs so/ /de yang ci'i slad du zhe na/ byang chub sems dpa' dang / nyan thos dang / rang sangs rgyas la sogs pa thams cad kyang ma 'ongs pa'i dus su yongs su mya ngan las 'das pa chen po la 'bab par 'tshal to/ /dper na 'bab chu thams
52-1-156a
cad rgya mtshor 'bab pa ltar nyan thos dang / rang sangs rgyas thams cad kyang rtag pa zhes bgyi'i mi rtag pa ni ma lags so/ /de bas na bye brag kyang mchis la bye brag kyang ma mchis so/ /'od srung gis yang gsol pa/ mtshan nyid la bye brag mchis pa ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu nyan thos dag ni 'o ma lta bu'o/ /rang sangs rgyas ni zho lta bu'o/ /byang chub sems dpa' ni mar ram zhun mar lta bu'o/ /sangs rgyas bcom ldan 'das ni mar gyi snying po lta bu ste/ de bas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di las mtshan nyid rnam pa bzhi tha dad par bshad do/ /'od srung gis yang gsol pa/ sems can thams cad kyi mtshan nyid ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu dper na ba be'u byung ma thag gi 'o ma ni khrag dang 'dres so/ /byis pa ma rabs kyi mtshan nyid nyon mongs pa dang 'dres pa yang de dang 'dra'o/ /yang 'od srung gis gsol pa/ rtswa mchog gi grong khyer na gnas pa'i rigs ngan rab tu dga' ba zhes bya ba bcom ldan 'das kyis lung bstan pa khyod ni sems bskyed pa tsam gyis 'jig rten gyi khams 'dir sangs rgyas stong gi grangs su gtogs par myur du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu 'tshang rgya'o zhes lung bstan la/ btsun pa shA ri'i bu dang / maud gal ya na la sogs pa myur du mngon par 'tshang rgya'o zhes lung mi ston/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu nyan thos dang / rang sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' la la ni smon lam gyi dbang gis 'jig rten na yun ring du gnas shing / dam pa'i chos yun du bzung nas gdod bla na med pa'i byang chub tu 'tshang rgya'o/ /gang myur du 'grub par smon lam btab pa ni myur du 'grub bo zhes lung bstan pa yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na tshong dpon zhig rin thang med pa'i nor bu rin po che thogs te tshong dus su 'tshong du 'ong na glen pa nor ngo mi shes pa
52-1-156b
dag gis mthong na de la brnyas smod de 'phya'o/ /nor bdag gis 'di ni nor bu rin po che rin thang med pa yin no zhes smras kyang 'on kyang 'phya'o/ /de dag gcig la gcig 'di skad du 'di ni nor bu rin po che yang dag pa ma yin gyi/ shel gyi sgo nga yin no zhes zer ro/ / rigs kyi bu nyan thos dang rang sangs rgyas kyang de dang 'dra ste/ gal te myur du 'grub par lung bstan pa thos na le lo dang snyom las byed de/ brnyas shing smod la 'phya ba ni ji ltar glen pa dag nor bu rin po che yang dag pa mi shes pa bzhin no/ /phyi ma ma 'ongs pa'i dus su dge slong dag /dge ba'i chos la brtson 'grus su nan tan byed ni mi nus kyi/ dbul phongs nas zas dang skom gyis brel ba'i rkyen gyis rab tu byung ste lus gso ba'i phyir sems rgod pas sgyus 'tsho'o/ /ci ste de bzhin gshegs pas nyan thos dag myur du 'grub bo zhes lung bstan na 'phya zhing brnyas smod par 'gyur te/ de dag ni tshul khrims yongs su nyams kyang bla ma mi'i chos thob bo zhes smra'o/ /de bas na gang smon lam myur bar bskyed pa ni myur ba'i lung bstan to/ /gang dam pa'i chos srung zhing 'dzin pa dag ni yun ring po'i lung bstan to/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dag ji ltar na mi shigs pa'i 'khor 'thob par 'gyur/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ byang chub sems dpa' gang dam pa'i chos srung zhing 'dzin pa la brtson 'grus rtsom na de'i rgyu de'i rkyen gyis 'khor mi shigs pa 'thob par 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ ci'i rgyu ci'i rkyen gyis na sems can dag kha dang mchu skams par 'gyur/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ gang zhig dkon mchog gsum yun du gnas par mi shes na de'i rgyu de'i rkyen gyis kha dang mchu rtag tu skams par gyur to/ /mi gang mngar ba dang / kha ba dang / tsha ba dang / skyur ba dang / bsngal ba dang / lan tshwa'i ro la sogs pa bro ba rnam pa drug bye brag
52-1-157a
mi phyed cing mi rtogs par 'gyur ro/ /sems can thams cad glen zhing gti mug pa'i dbang gis dkon mchog gsum rtag par mi shes na de'i phyir kha dang mchu rtag par skams par 'gyur ro/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ sems can gang zhig de bzhin gshegs pa la rtag pa nyid du mi shes na gang zag de ni dmus long du rig par bya'o/ /sems can gang zhig de bzhin gshegs pa rtag pa nyid du shes na gang zag de ni sha'i mig can yin mod kyi/ lha'i mig dang ldan par ngas bshad do/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste gang zhig de bzhin gshegs pa la rtag pa nyid du shes na gang zag de ni yun ring po nas mdo sde 'di la nan tan byas pa yin te/ lha'i mig dang ldan par rig par bya'o/ /gang zhig lha'i mig dang ldan du zin kyang gal te de bzhin gshegs pa la rtag pa nyid du mi shes na de ni sha'i mig can zhes bya ste/ gang zag de ni bdag gi lus kyi yan lag dang / nying lag kyang mi shes la/ gzhan dag kyang shes par byed mi nus te/ de bas na sha'i mig can zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste de bzhin gshegs pa ni rtag tu sems can thams cad kyi pha ma mdzad do/ / de ci'i phyir zhe na/ sems can rnam pa sna tshogs rkang gnyis dang / rkang bzhi dang / rkang mangs dang / rkang med thams cad la de bzhin gshegs pas gsung gcig gis chos bstan na rnam pa tha dad pa de dang de dag thams cad kyis so sor go ste/ de dag so so nas de bzhin gshegs pa ni deng bdag 'ba' zhig la chos bstan to snyam sems te/ de bas na pha ma lta bu zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste bus pa btsas nas nam zla ba bcu drug lon pa dag smrar rtsol mod kyi/ go ba'am brda phrad pa nyid du mi lcogs te/de'i pha mas skad bslab pa'i phyir bus pa ci zer ba bzhin du smras te/ bags kyis ston na/ ci khye'u de'i pha ma de yang skad mi lcogs te zur ma phyin pa yin nam/ gsol pa ma lags so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ sems
52-1-157b
can rnam pa sna tshogs kyi rjes su gsung rnam pa sna tshogs kyis chos ston to/ /dam pa'i chos la dgod pa'i phyir ci rigs su cha lugs rnam pa sna tshogs ston te/ de bzhin gshegs pa de dang 'thun pa'i skad gsung na/ de ci yang ma lcogs pa yin nam/ gsol pa ma lags so/ / bcom ldan 'das ci'i slad du zhe na/ de bzhin gshegs pa'i gsung ni seng ge'i sgra lta bu ste/ 'jig rten pa rnam pa sna tshogs kyi rjes su gsung rnam pa sna tshogs kyis sems can rnams la dam pa'i chos ston to/ /'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las/ de bzhin gshegs pa'i snying po'i le'u ste bzhi pa'o// //de nas de'i tshe bcom ldan 'das kyi zhal gyi sgo nas 'od rnam pa sna tshogs bkye ba ni sngon po dang / ser po dang / dmar po dang / dkar po dang / le brgan dang / smug po ste/ tsun da'i lus kun snang bar byas so/ /tsun da'i lus la 'od des reg pa dang / 'khor dang bcas te zhal zas mang po thogs te sangs rgyas gang na ba der myur du song ste/ de bzhin gshegs pa dang / dge slong gi dge 'dun la mchod pa tha ma dbul ba'i phyir mchod pa'i yo byad phun sum tshogs pa rnam pa mang po thogs te sangs rgyas la nye bar bsnyen to/ /de'i tshe na lha gzi brjid chen po dang ldan pa rnams 'khor bar bskor te mdun kyang chod par gyur nas tsun da la tsun da khyod kyi mchod pa re zhig sdod cig ces bsgo'o/ /de'i tshe na yang de bzhin gshegs pas 'od tshad med dpag tu med pa rnam pa sna tshogs bkye nas lha rnams kyi lus la snang bar byas so/ /lha'i 'khor de dag 'od des reg ma thag tu lha rnams kyang go phye nas mchod pa 'bul du bcug go/ /de'i tshe na lha dang mi thams cad kyang so so nas mchod pa rnam pa sna tshogs thogs nas sangs rgyas kyi spyan sngar bsnyen te pus mo btsugs nas bcom ldan 'das kyis dge slong gi dge 'dun 'di dag bdag cag gi mchod pa len du gnang bar mdzad du gsol zhes de bzhin gshegs pa la gsol to/ /dge slong gi dge 'dun rnams kyang dus shes pas lhung
52-1-158a
bzed thogs nas sems rtse gcig tu spyod lam la gnas so/ /de'i tshe tsun das sangs rgyas dang dge 'dun bzhugs pa'i gdan seng ge'i khri rnam pa mang po btsugs nas/ ba dan dang / rgyal mtshan dang / gdugs bres te/ spos dang / me tog dang / phreng bas kyang yongs su brgyan to/ /de'i tshe stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten khams 'di rgyan gyis yongs su brgyan pa ni ji ltar nub phyogs kyi bde ba can gyi 'jig rten gyi khams lta bur gyur to/ /de nas tsun da sangs rgyas kyi spyan sngar mi dga' ba'i mya ngan chen pos non nas yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das thugs brtse ba'i slad du bskal pa gcig gam bskal pa gcig 'gribs kyi bar du bzhugs su gsol lo/ /bcom ldan 'das kyis tsun da la bka' stsal pa/ nga 'jig rten na yun du gnas par 'dod na khyod kyis mchod pa tha mar 'bul ba'i yo byad myur du phul la sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par gyis shig /de'i tshe na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dang / lha dang mi la sogs pa thams cad kyis skad 'thun par 'di skad ces smras so/ / ngo mtshar che'o/ /tsun da khyod bsod nams chen po yongs su rdzogs pas de bzhin gshegs pa khyod kyi mchod pa tha ma bzhes so/ /bdag cag ni bsod nams med pas mchod pa'i yo byad bshams pa yang chud zos par gyur to zhes smras so/ /de'i tshe na bcom ldan 'das kyis de dag gi re ba yongs su rdzogs par bya ba'i phyir sku'i ba spu'i khung re re nas sprul pa'i sangs rgyas tshad med pa sprul te/ sangs rgyas de dag re re la yang dge slong gi 'khor tshad med pa snyed kyis bskor nas bcom ldan 'das dang dge 'dun gyi 'khor tshad med pa de dag gis kyang de dag gi mchod pa bzhes par bstan to/ /bcom ldan 'das shAkya thub pa yang tsun da'i mchod pa bzhes so/ /de'i tshe tsun das phul ba'i bsod snyoms 'bras kyang yul dbus gyur 'chang gi bre khal tshad brgyad phul ba yang bcom ldan 'das kyi byin gyi rlabs kyis 'khor gyi dkyil
52-1-158b
'khor de dag thams cad bsod snyoms kyis chog par gyur to/ /de'i tshe tsun da de lta bur gyur pa mthong nas rab tu dga' ba skyes te/ 'khor gyi dkyil 'khor de dag thams cad kyang rab tu dga' bar gyur to/ /de'i tshe na 'khor gyi dkyil 'khor de dag thams cad bcom ldan 'das kyi byin gyi rlabs kyis so so'i yid la de bzhin gshegs pa ni bdag cag gi mchod pa bzhes pas ring po mi thogs par yongs su mya ngan las 'da'o snyam du sems par gyur to/ /de snyam du bsams nas so so'i sems la mya ngan dang dga' ba 'dres par gyur to/ /de'i tshe na tshal de'i sa gzhi shin tu chung zhing dog pa las de bzhin gshegs pa'i byin gyi rlabs kyis khab kyi rtse mo 'dzugs pa'i sa tsam la yang tshad med pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das 'khor dang bcas te bzhugs shing bsod snyoms bzhes te/ bsod snyoms de dag kyang bye brag med par mthong ngo / /de'i tshe na lha dang / mi dang / lha ma yin la sogs pa thams cad mchi ma blags te ngus nas 'di skad ces smras so/ /de bzhin gshegs pas bdag cag gi mchod pa tha ma bzhes te mchod pa bzhes nas yongs su mya ngan las 'das par gshegs na bdag cag gis slan chad mchod pa su la bgyi/ bdag cag gi bla na med pa'i kha lo sgyur ba dang gtan bral bas na mig ldongs par gyur to zhes smras so/ /de'i tshe bcom ldan 'das kyis 'khor gyi dkyil 'khor de dag spro ba sring ba'i phyir tshigs su bcad de bka' stsal pa/ khyed rnams mya ngan ma byed cig /sangs rgyas chos nyid de bzhin te/ /nga ni mya ngan 'das nas kyang / /tshad med pa yi bskal pa snyed/ /rtag tu bde ba'i mchog la spyod/ /rtag tu rab tu bde la gnas/ /khyed rnams shin tu brtags par nyon/ /mya ngan 'da' ba ngas bshad kyis/ /zas kyi 'du shes med pas na/ /bkres shing skom pa'i skyon rnams med/ /deng 'dir khyed la sogs pa la/ /rjes su gzhol ba'i smon lam btab/ /'khor gyi dkyil 'khor 'di thams cad/ /rab tu bde ba thob par bya/ /khyed rnams thos nas nan tan byos/ /sangs rgyas chos rnams rtag pa la/ /nam zhig khwa dang 'ug pa gnyis/ /tshang gcig
52-1-159a
nang du gnas bcas te/ /de gnyis spun bzhin gyur pa na/ /de na mya ngan 'da' bar 'gyur/ /de bzhin gshegs pas thams cad la/ /sgra gcan 'dzin ltar gzigs pas na/ /'gro ba kun gyi gtsor gyur pa/ /ci phyir yongs su mya ngan 'da'/ / nam zhig sbrul dang sre mo gnyis/ /khung gcig nang du tshang bcas te/ /de gnyis spun ltar gyur pa na/ /de na yongs su mya ngan 'da'/ /de bzhin gshegs pas thams cad la/ /sgra gcan 'dzin ltar kun gzigs te/ /sems can kun gyi gtsor gyur pa/ /ci phyir yongs su mya ngan 'da'/ /ci ste me tog 'dab bdun po/ /ka shi ka yi drir gyur tam/ /ka la ka yi shing las ni/ /tsin da'i 'bras bu 'chags srid kyi/ /de bzhin gshegs pas thams cad la/ /sgra gcan 'dzin ltar gzigs pas na/ /ci phyir snying rje kun btang ste/ /yongs su mya ngan 'da' bar gshegs/ /ci ste log sred can de dag /snying por byang chub sangs rgyas te/ /bde ba'i mchog la gnas gyur na/ /de na mya ngan 'da' bar 'gyur/ /de bzhin gshegs pas thams cad la/ /sgra gcan 'dzin ltar gzigs pas na/ /ci phyir snying rje kun btang ste/ / yongs su mya ngan 'da' bar gshegs/ /gal te so so'i skye bo dag /dus gcig mnyam par sangs rgyas te/ /nyes pa'i skyon rnams kun spangs na/ /de na mya ngan 'da' bar 'gyur/ /de bzhin gshegs pas thams cad la/ /sgra gcan 'dzin ltar gzigs pas na/ /ci phyir snying rje kun btang ste/ /yongs su mya ngan 'da' bar gshegs/ /ci ste sbrang bu chung ngu'i gcin/ /sa chen 'di yang 'jig nus la/ /ri dang ljongs kun med par ram/ /rgya mtsho chen po 'gengs 'gyur na/ /de na yongs su mya ngan 'da'/ /snying rje'i sems kyis thams cad la/ /sgra gcan 'dzin ltar gzigs pas na/ /'gro ba kun gyi gtso 'gyur ba/ /ci phyir yongs su mya ngan 'da'/ /de bas khyed la sogs pa dag /dam pa'i chos la mos par gyis/ /mya ngan gyis kyang ma gdungs par/ /yi blong ngu bar ma byed cig /yang dag la ni gang
52-1-159b
spyod pa/ /de bzhin gshegs pa rtag pa sgom/ /de ltar dam chos de nyid kyang / /mi 'gyur rtag tu gnas par rtogs/ /gzhan yang dkon mchog gsum dag la/ /rtag tu gnas par 'du shes skyed/ /de la shin tu srung ba na/ /sngags kyi mthu dbang shing skam la/ /me tog dag kyang skye ba bzhin/ /de ni dkon mchog gsum po la/ /'khor rnam bzhi ste legs par nyon/ /thos nas shin tu dga' bzhin du/ /byang chub tu ni sems bskyed cing / /gang zhig dkon mchog gsum po la/ /don dam bden par rtag 'dzin na/ /de ni sangs rgyas mang po yi/ /smon lam phul gyi mchog yin no/ /de la dge slong ngam/ dge slong ma'am/ dge snyen nam/ dge bsnyen ma gang zhig de bzhin gshegs pa'i smon lam mchog gi smon lam btab pa ni glen pa'am gti mug can ma yin te/ mchod pa'i gnas yin par rig par bya'o/ / smon lam de'i mthus yon tan gyi 'bras bu smin pa ni dgra bcom pa ltar 'jig rten gyi phul gyi mchog tu 'gyur ro/ /gang zhig de ltar dkon mchog gsum la rtag pa nyid du mi shes na de ni rigs ngan yin par rig par bya'o/ /gang zhig chos rnam pa gsum po rtag pa nyid du shes na chos bden pa'i rkyen gyis sdug bsngal ba dang 'bral zhing rab tu bde bar 'gyur/ gnod pa med par 'gyur/ bar chad byed pa med par 'gyur ro/ /de'i tshe lha dang mi dang / lha ma yin la sogs pa 'khor de dag gis de skad ces gsungs pa thos nas rab tu dga' mgu rangs pa'i sems skyes te/ shin tu dul zhing des pa'i sems su gyur/ sgrib pa kun shin tu bsal ba'i sems su gyur/ mthon dman med pa'i sems su gyur te/ gzi brjid rnam par dang ba dang / 'dzum pa'i mdangs can du gyur nas de bzhin gshegs pa rtag pa nyid du shes te/ de bas na lha rdzas kyi mchod pa rnam pa mang pos mchod de/ lha rdzas kyi me tog dang / spos dang / phye ma dang / byug spos dang / lha rdzas kyi rol mos yongs su mchod do/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu khyod kyis 'khor
52-1-160a
gyi dkyil 'khor 'di dag ngo mtshar rmad du gyur pa mthong ngam/ 'od srung gis gsol pa/ mthong ngo / bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa tshad med pa dpag tu med pa dag 'khor mang po'i mchod pa yongs su bzhes pa mthong ngo / /gzhan yang sangs rgyas mang po'i sku ni rab tu che la/ bzhugs pa'i gdan ni khab kyi rtse mo tsam ste/ 'khor mang pos yongs su skor kyang gcig la gcig 'dzer bar ma gyur par mthong ngo / /gzhan yang 'khor mang po 'di dag smon lam chen po bskyed nas tshigs su bcad pa bcu gsum po smras pa yang mthong ngo / /gzhan yang 'khor gyi dkyil 'khor 'di dag so so nas 'di snyam du/ de bzhin gshegs pa ni bdag 'ba' zhig gi mchod pa bzhes so snyam du sems par yang 'tshal to/ /gal te tsun das phul ba'i mchod pa rdul phra mor btags te/ sangs rgyas gcig la rdul phra mo cig tsam phul kyang chog pa'am khyab par mi 'gyur na de bzhin gshegs pa'i byin gyi rlabs kyis thams cad khyed cing chog par 'gyur ro/ /de nas byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'jam dpal gzhon nur gyur pa la sogs pas ngo mtshar rmad du gyur pa 'di dag shes so/ /de yang de bzhin gshegs pas thabs su bstan te/ nyan thos kyi 'khor rnams dang / lha ma yin la sogs pas de bzhin gshegs pa ni rtag pa'i chos nyid du shes so/ /de'i tshe bcom ldan 'das kyis tsun da la bka' stsal pa/ khyod kyis mthong ba 'di dag ngo mtshar rmad do snyam sems sam/ gsol pa de bzhin no/ /bcom ldan 'das bdag sngar tshad med pa'i sangs rgyas mang po mtshan sum cu rtsa gnyis dang / dpe byad bzang po brgyad cus yongs su brgyan par mthong na da ni thams cad byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byad gzugs mchog tu gyur te/ sangs rgyas nyag gcig sman gyi sdong po ltar bzhugs shing / byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams kyis yongs su bskor bar mthong ngo / /bcom ldan 'das kyis tsun da la bka' stsal pa/ khyod kyis sngar sangs rgyas tshad med pa mthong ba ni ngas mngon
52-1-160b
par sprul pa sha stag ste/ sems can thams cad la phan pa dang bde ba'i don gyi phyir/ dga' bar bya ba'i phyir mngon par sprul to/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po de dag kyang spyod pa bsam gyis mi khyab ste/ tshad med pa'i sangs rgyas kyi mdzad pa sha stag go/ /tsun da khyod kyang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i spyod pa dang ldan te/ sa bcu la rab tu gnas pas byang chub sems dpa'i spyod pa rdzogs par ldan no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ de de bzhin no/ /de de bzhin te/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa bzhin no/ /tsun da 'di ni spyod pa thams cad byang chub sems dpa'i spyod pa dang ldan te/ bdag cag rjes su yi rang ngo / /de bzhin gshegs pas phyi ma ma 'ongs pa'i skye bo tshad med pa la snang ba chen po mdzad pa'i slad du theg pa chen po'i mdo sde yongs su mya ngan las 'das pa chen po gsungs so/ /bcom ldan 'das mdo sde thams cad las/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa lhag ma dang bcas pa'i don lags sam/ lhag ma ma mchis pa'i don du gsungs pa lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu ngas gsungs pa ni lhag ma dang bcas pa yang yod la/ lhag ma med pa'i don yang yin no/ /de nas tsun das bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar zang zing bdog pa thams cad sbyin pa byin pa ni bsngags shing bstod mod kyi/ rnam par smod par mi bya'o/ /zhes bcom ldan 'das kyis gsungs pa'i don ji lta bu/ tshul khrims dang ldan pa dang tshul khrims ngan pa can la bye brag gi khyad par ci mchis/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rnam pa gcig pu ma gtogs par sbyin pa gzhan thams cad la bstod cing bsngags so/ /tsun das gsol pa/ gcig pu ma gtogs zhes bgyi ba de gang lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ de ni mdo sde 'di las gang tshul khrims ngan pa can du gsungs pa'o/ /tsun das yang gsol pa/ bcom ldan
52-1-161a
'das de'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ tshul khrims ngan pa can zhes bya ba ni log sred can la bya'o/ /de ma yin pa sbyin pa thams cad la bstod cing bsngags te/ 'bras bu chen po thob par 'gyur ro/ /tsun das yang gsol pa/ log sred can zhes bgyi ba ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis tsun da la bka' stsal pa/ dge slong ngam/ dge slong ma'am/ dge bsnyen nam/ dge bsnyen ma gang zhig tshig ngan pa smra zhing dam pa'i chos la skur pa 'debs pa dang / kha na ma tho ba'i las byas kyang 'gyod pa'am/ khrel ba'am/ 'dzem pa'i sems med de/ gang zag de lta bu ni log sred can gyi lam la 'bab pa zhes bya'o/ /gang zhig rtsa ba bzhi nyams sam/ mtshams med pa lnga byas par bdag nyid kyis shes la/ de ltar kha na ma tho ba chen po byas kyang thog ma nas 'jigs pa'am khrel zhing 'dzem pa'i sems med de/ mi 'gyod mi 'thol ba dang dam pa'i chos la phangs shing gces par mi 'dzin te/ rnam par gzhag pa'i sems med kyi/ brnyas shing skur pa dang nyes pa mang po zhes skyon 'dogs pa'i gang zag de yang log sred can gyi lam la 'bab pa zhes bya'o/ /gzhan yang gang zhig sangs rgyas dang / chos dang dge 'dun med do zhes smra ba de yang log sred can gyi lam la 'bab pa zhes bya'o/ /de ltar log sred can 'di 'ba' zhig ma gtogs pa byis pa gzhan thams cad la bstod cing bsngags so// // bam po bcu bzhi pa/ de nas tsun das yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das tshul khrims ngan pa can gyi don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ gang tshul khrims rtsa ba bzhi nyams pa mtshams med pa lnga byas pa dang / dam pa'i chos la rnam par skur pa 'debs pa de ni tshul khrims ngan pa zhes bya'o/ /tsun das yang gsol pa/ de ltar tshul khrims ngan pa can de rnam par grol ba'i skal ba mchis sam/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rgyu dang rkyen du ldan na grol ba'i skal ba yod de/
52-1-161b
gal te chos gos kyang gyon la yongs su ma spangs/ khrel zhing 'dzem pa dang 'jigs pa'i sems dang yang ldan/ shin tu yang 'gyod la 'di snyam du kyi hud bdag gis ci'i phyir kha na ma tho ba'i las chen po 'di byas/ kyi hud bdag gis ci'i phyir sdug bsngal du 'gyur ba'i las 'di byas snyam du shin tu 'gyod pa'i sems skyes la/ chos bsrung ba'i sems dang chos rnam par gzhag pa'i sems kyang bskyed de/ chos bzung zhing 'dzin pa la mchod par byed pa dang / theg pa chen po'i mdo sde 'don cing klog pa la zhu ba dang / gsol ba 'debs pa dang / bdag kyang 'chang ba dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / khong du chud par byed la/ gzhan la yang rgyas par ston cing 'chad pa'i gang zag de ni tshul khrims ngan pa can zhes mi bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ rigs kyi bu 'di lta ste dper na nyi ma shar na na bun dang / khug rna mi snang ba'i mun pa kun sel bar 'gyur ro/ /yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde chen po 'di 'jig rten du byung ba yang de dang 'dra ste/ sems can gyis bskal pa tshad med pa'i kha na ma tho ba'i las ci byas pa thams cad sel bar nus so/ /de bas na mdo sde 'di las dam pa'i chos kyi skyabs byas pa dag 'bras bu chen po thob par 'gyur te/ tshul khrims ngan pa can dag rnam par dgrol nus so zhes bshad pa yin no/ /de la gang zhig dam pa'i chos la skur kyang shin tu 'gyod cing 'thol la/ chos la skyabs su song nas mi dge ba'i las byas pa thams cad dran par byas te/ dper na mi zhig gsad pa'i las byas na shin tu 'jigs pa'i sems skye ba ltar ram/ rab tu ngo tsha ba dang khrel ba'i sems skyes te/ dam pa'i chos 'di ma gtogs par gzhan gud na skyabs dang dpung gnyen du 'gyur ba med do snyam pa'i sems skyes te/ dam pa'i chos la skyabs su 'gro ba ji ltar bstan cing gsungs pa bzhin du skyabs su song ba'i gang zag de la sbyin pa byin na bsod nams dpag tu med pa 'thob cing 'jig rten gyi mchod pa'i gnas su 'gyur ro/ /gang zhig de ltar gang du smos pa'i kha
52-1-162a
na ma tho ba'i las byas nas zla ba gcig gam/ zhag bco lnga'i bar du skyabs su 'gro ba'am 'thol ba'am/ 'gyod pa'i sems mi skye ba'i gang zag de la sbyin pa byin na yang 'bras bu chen por mi 'gyur te/ mtshams med pa lnga'i sdig byas pa yang de dang 'dra ste/ 'gyod pa'i sems skyes la/ khong nas ngo tsha ba dang khrel ba'i sems su ldan te/ bdag gis mi dge ba'i las byas pas sdug bsngal chen po myong bar 'gyur ro/ /snyam sems te dam pa'i chos rnam par gzhag pa'i phyir mgon dang skyabs byed na de yang mtshams med pa lnga'i sdig byas pa ma yin no/ /ci ste de la sbyin pa byin na tshad med pa'i bsod nams 'thob par 'gyur ro/ /mtshams med pa'i las byas kyang dam pa'i chos bsrung ba'am/ skyabs su 'gro ba'i sems bskyed pa de la sbyin pa byin na/ bsod nams su 'gyur ba ni smos su yang mi chog go/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na kha na ma tho ba'i las chen po byas pa dag shin tu brtags par nyon cig dang / khyod la rgyas par phye ste bshad par bya'o/ /de dag 'di snyam du sems skyed cig /dam pa'i chos zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa'i snying po ste/ de bas na bsrung zhing bskyab pa dang rnam par gzhag par bya'o/ /de la sbyin pa byin pas bsod nams kyi 'bras bu mchog 'thob par 'gyur ro/ /rigs kyi bu dper na bud med sbrum ma bu 'byung du nye ba zhig yul du mu ge byung ste 'khrugs nas yul gzhan zhig gi lha'i rten bcas pa zhig tu bu btsas nas phyis bdag gi yul nyid na 'khrug pa yang zhi/ lo yang rab tu legs so zhes gtam thos nas bu khur du khyer te phyir bdag gi yul du chas so/ /de'i bar du chu chen po brug nas bu khur du khyer te chu rgal ma nus pas de 'di snyam du sems te/ bdag cag ma smad gnyis lhan cig tshe 'phos kyang bla'i/ bu bor te bdag 'ba' zhig chu rgal bar mi bya snyam bsam pa las chu rgal ba las ma smad gnyis chu'i nang du shi'o/ /shi ma thag tu mtho ris kyi lhar skyes so/ /de yang bu la byams te chu las sgrol bar bsams pa'i phyir ro/ /bud med de rang bzhin ngan la
52-1-162b
gtum yang bu la byams par bsams pas mtho ris kyi lhar skyes so/ /rtsa ba bzhi nyams pa dang mtshams med pa lnga byed pa dag kyang dam pa'i chos bsrung zhing bskyab pa'i sems bskyed pa yang de dang 'dra ste/ sngar mi dge ba'i las byas mod kyi/ chos bsrungs pas na 'jig rten na bla na med pa'i bsod nams kyi zhing du 'gyur te/ de ltar na chos srung zhing skyob pa de tshad med pa'i 'bras bu mchog dang ldan no/ /tsun das yang gsol pa/ bcom ldan 'das log sred can dag shin tu 'gyod cing ngo tsha ba dang ldan la/ dkon mchog gsum la yang bsti stang bcas pas mchod pa bgyid bstod pa bgyid na de la sbyin pa byin na 'bras bu chen po thob par 'gyur ram/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu khyod de skad ces ma zer cig /rigs kyi bu 'di lta ste dper na mi zhig shing tog a mra zos nas 'bras bu sa la bor ro/ /de 'di snyam du 'bras bu'i nang na yang ro mngar ba yod du nges so snyam bsams nas 'bras bu bcag ste myangs pa dang / shin tu kha bar gyur pas de la 'gyod pa'i sems skyes te shing tog de mthar med kyis dogs nas 'bras bu bcag pa'i phyir sa la smos nas de skye bar 'dod pa'i phyir dus su mar dang 'o ma la sogs pa blugs te shin tu nan tan byas na/ de khyod kyis yid la ji snyam de skye bar 'gyur ram/ gsol pa ma lags so/ /bcom ldan 'das gal te gnam las bla na med pa'i bdud rtsi'i char bab kyang skye bar mi 'gyur ro/ /rigs kyi bu log sred can de yang de dang 'dra ste/ dge ba'i rtsa ba kun bsregs na/ kha na ma tho ba'i las ci la brten te 'byang bar 'gyur/ rigs kyi bu gal te dge ba'i sems skyes na de ni log sred can zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu sbyin pa byas pa thams cad kyi rnam par smin pa'i 'bras bu khyad par med pa ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ nyan thos rnams la sbyin pa byas pa'i 'bras bu rnam par smin pa dang / rang sangs rgyas la sbyin pa byin pa yang khyad par yod de/ de bzhin gshegs pa 'ba' zhig la sbyin pa byin pa ni/ bla na med pa'i 'bras bu thob par
52-1-163a
'gyur te/ de bas na sbyin pa thams cad la khyad par med pa yang ma yin no/ /tsun das yang gsol pa/ ci'i slad du de bzhin gshegs pas tshigs su bcad pa 'di skad ces gsungs/ bcom ldan 'das kyis tsun da la bka' stsal pa/ ngas tshigs su bcad pa 'di gsungs pa ni rgyu dang rkyen med pa ma yin te/ sngon rgyal po'i khab 'di na dge bsnyen shin tu ma dad pa zhig mu stegs can gcer bu pa la sbyin pa byin nas nga la sbyin pa'i don dris pas de'i rgyu de'i rkyen gyis tshigs su bcad pa de dag ngas smras so/ /gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams la dgongs te gsungs pa'i snying po bstan pa'i phyir ngas gsungs so/ /tshigs su bcad pa 'di'i don ji lta bu zhe na/ thams cad ces bya ba yang phyogs gcig gi thams cad la bya ste/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mi'i gtso bor gyur pa yang tshul khrims srung ba dag ni yongs su sdud cing ci dgos pa sbyin par yang byed do/ /tshul khrims ngan pa can dag ni zhing gshin pa'i yug po'am/ khre rgod ltar yongs su spong ba'o/ /gzhan yang rigs kyi bu ngas sngon tshigs su bcad pa 'di dag gsungs so/ /'bab chu'i chu klung thams cad ni/ /nges par gya gyu yod yang dag /nags tshal gtogs pa thams cad ni/ /nges par shing du gdon mi za/ /bud med smos pa thams cad ni/ /kun kyang g.yo sgyu yod du nges/ /dbang dang ldan pa thams cad ni/ /gdon mi za bar longs spyod ldan/ /de nas byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'jam dpal gzhon nur gyur pa 'dug pa las langs nas bla gos phrag pa gcig tu byas/ pus mo g.yas pa'i lha nga sa la btsugs nas bcom ldan 'das kyi zhabs la mgo bos phyag 'tshal te tshigs su bcad pa 'di skad ces gsol to/ /'bab chu'i chu klung thams cad ni/ /nges par gya gyu mchis ma lags/ /nags tshal gtogs pa thams cad ni/ /nges par thams cad shing ma lags/ /bud med smos pa thams cad ni/ /thams cad g.yo sgyu mchis ma lags/ /
52-1-163b
dbang du gyur pa thams cad ni/ /thams cad longs spyod ldan ma lags/ /de bas na bcom ldan 'das kyis gsungs pa'i don 'di ni lhag ma dang bcas pa lags na/ bdag cag la thugs brtse ba'i slad du de'i rgyu dang rkyen bstan du gsol/ de ci'i slad du zhe na/ bcom ldan 'das stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams na/ gling nub kyi ba lang spyod ces bya ba na chu klung sa pa ka zhes bgyi ba zhig mchis te/ thig nag po ltar nub kyi rgya mtshor 'bab bo/ /chu klung de'i mtshan nyid mdo sde gzhan dag las kyang bcom ldan 'das kyis ma gsungs na/ de bzhin gshegs pas shin tu rgyas pa'i mdo sde 'di las lhag ma mchis par gsungs pa 'di/ byang chub sems dpa' rnams kyang don 'di dag rtogs par mdzad du gsol/ /bcom ldan 'das dper na mi la la zhig sngar gser rdo ngo shes la gser ngo mi shes pa dang mtshungs te/ de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra bar chos thams cad thugs su chud kyang bstan cing gsungs pa ma bas pa'i lhag ma dang bcas so/ /de bzhin gshegs pas de lhag ma dang bcas pa gsungs mod kyi/ de yang thabs dang sbyar te dgongs nas gsungs par 'tshal to/ / nags tshal thams cad nges par shing ngo zhes bgyi ba yang lhag ma dang bcas so/ /de ci'i slad du zhe na/ gser dang / dngul dang / bai dUr+ya la sogs pa rin po che rnam pa sna tshogs kyi nags la yang tshal zhes bgyi'o/ /bud med thams cad nges par g.yo sgyu can no zhes bgyi ba yang lhag ma dang bcas so/ /de ci'i slad du zhe na/ bud med kha cig tshul khrims yongs su srung zhing yon tan dang ldan pa/ byams pa dang snying rjer ldan pa yang mchis so/ /dbang dang bcas pa thams cad longs spyod dang ldan no zhes bgyi ba yang lhag ma dang bcas so/ /de ci'i slad du zhe na/ dbang dang bcas pa 'khor los sgyur ba de bzhin gshegs pa chos kyi rgyal po ni 'chi bdag gi bdud kyi ris su ma gtogs te/ med par byed mi nus so/ /tshangs pa dang brgya byin la sogs pa ni dbang dang bcas mod kyi mi rtag pa lags so/ /gang
52-1-164a
rtag pa mi 'gyur mi 'pho ba ni dbang dang bcas pa zhes bgyi ste/ de yang theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa 'di lags so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu khyod ni shin tu smra ba'i spobs pa dang ldan te/ 'on kyang skad cig sdod la brtan por nyon cig /'jam dpal dper na khyim bdag nad kyis gzir te shin tu nyam chung ba zhig sman pa mkhas pa dang phrad nas sman pa des sman a gas sbyar te/ nad pa de brkam pa zhig ste mang du za 'dod na de la sman pas 'di skad zer ro/ /nad pa khyod sman zhu na ni mang du yang gtang ba zhig na/ khyod nyam chung zhing rid de mi 'ju bas mang du gtang du mi rung ngo / /de bas na sman a ga sa 'di ni bdud rtsi zhes kyang bya la/ dug ces kyang bya'o/ /gal te mang du 'thungs te ma zhu na dug ces bya'o/ /rigs kyi bu khyod sman pa mkhas pa des smras pa de la don 'gal zhing nor ba'am/ sman gyi mthu med par gyur to snyam du ma sems shig /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ rgyal po dang / btsun mo dang / rgyal bu dang / blon po chen po rnams dang / rgyal po rab tu sde pham byed dang / rgyal bu dang / btsun mo dang / pho brang gi slas nga rgyal can dag gi dbang du byas te/ de dag gdul ba'i phyir de dag 'jigs shing skrag par bya ba'i phyir sman pa mkhas pa de dang 'dra bar tshigs su bcad pa 'di dag gsungs so/ /'bab pa'i chu klung thams cad ni/ /nges par gya gyu yod yang dag /nags tshal gtogs pa thams cad ni/ /nges par shing du gdon mi za/ /bud med smos pa thams cad ni/ /kun kyang gcam sgyu yod du nges/ /dbang dang ldan pa thams cad ni/ /gdon mi za bar longs spyod ldan/ /'jam dpal khyod kyis 'di ltar rig par bya ste/ de bzhin gshegs pas gsungs pa la ni 'khrul pa med do/ /sa chen po 'di 'gyur zhing ldog kyang srid kyi/ de bzhin gshegs pas gsungs pa la 'khrul pa med do/ /de bas na de bzhin gshegs pas gsungs pa thams cad lhag
52-1-164b
ma dang bcas so/ /de nas bcom ldan 'das kyis 'jam dpal gzhon nur gyur pa la shin tu legs so/ /shin tu legs so zhes bstod de/ rigs kyi bu khyod ni yun ring po nas don 'di rab tu rtogs pas thams cad la snying brtse ba dang / sems can thams cad ye shes su 'gyur bar bya ba'i phyir de bzhin gshegs pa la tshigs su bcad pa'i don 'di rgyas par dris pa legs so/ /de nas 'jam dpal gzhon nur gyur pas yang sangs rgyas kyi spyan sngar tshigs su bcad de gsol ba/ pha rol gzhan gyis smras pa la/ /rjes su gzhol gyi phyir mi bzlog /gzhan gyis byas dang ma byas pa/ /de la brtag par mi bya'o/ /bdag la shin tu brtag pa ni/ /dge dang mi dge gang spyod pa/ /bcom ldan 'das kyis de skad gsungs pa'i chos kyi sman de ni yang dag par gsungs pa ma lags na/ pha rol pos gzhan gyis smra ba'i rjes su gzhol zhing 'gal bar mi bgyid pa de bzhin gshegs pas thugs brtse ba'i slad du yang dag par bstan du gsol/ de ci'i slad du zhe na/ bcom ldan 'das kyis rnam pa du ma las slob pa phyi rol du rnam pa dgu bcu rtsa lnga po thams cad ngan song du 'gro'o zhes gsungs la/ nyan thos kyi nye gnas rnams ni thams cad yang dag pa'i lam du 'gro'o zhes gsungs te/ gang tshul khrims yongs su srung zhing spyod lam shin tu sdom pa dbang po rnams srung ba'i gang zag de ni chos chen po la shin tu mos shing dge ba'i lam la spyod pa yang lags na/ bcom ldan 'das kyis ci'i slad du mdo sde dgu po las pha rol po gzhan la smod na rnam par smad cing spyo bar bya'o zhes tshigs su bcad pa'i don 'di ci las dgongs te gsungs/ bcom ldan 'das kyis 'jam dpal la bka' stsal pa/rigs kyi bu ngas tshigs su bcad pa gsungs pa 'di yang sems can thams cad kyi phyir ni ma yin gyi/ de'i tshe na rgyal po ma skyes dgra 'ba' zhig gi phyir gsungs te/ sangs rgyas bcom ldan 'das ni rgyu dang rkyen med par bzlog ste gsungs pa'i chos med do/ /rgyu dang rkyen yod pas na de skad ces gsungs pa yin no/ /rigs kyi bu
52-1-165a
rgyal po ma skyes dgras pha bsad nas nga gang na ba der 'ongs nas gdul bar 'dod pa'i phyir nga la 'di skad ces dris so/ /ji ltar na sangs rgyas bcom ldan 'das thams cad mkhyen pa zhes bgyi ba de ni thams cad mkhyen pa ma lags so/ /ci ste thams cad mkhyen pa lags na/ lha sbyin lta bu sngon skye ba grangs med pa'i bar du ngan sems kyis de bzhin gshegs pa la gnod pa bgyid pa lags na/ ci'i slad du de bzhin gshegs pas rab tu byung bar gnang zhes dris nas rigs kyi bu de'i rgyu de'i rkyen gyis rgyal po de'i phyir tshigs su bcad pa 'di skad ces smras so/ /pha rol gzhan gyis smras pa la/ /rjes su gzhol gyi phyir mi bzlog /gzhan gyis byas dang ma byas pa/ /de la brtag par mi bya'o/ /bdag gi lus la shin tu brtag /dge dang mi dge gang spyod pa/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rgyal po chen po pha bsad pa'i mtshams med pa'i kha na ma tho ba'i las byas kyis/ shin tu 'gyod cing mthol la yongs su dag par 'gyur bar mi bya bar ci'i phyir gzhan gyi nyes pa'i skyon 'tshol ba la zhugs zhes/ rigs kyi bu ngas rgyal po de'i phyir de bas na tshigs su bcad pa de dag gsungs pa yin no/ /gzhan yang rigs kyi bu gang tshul khrims yongs su srung zhing spyod lam dang ldan pa dag gzhan gyi skyon tshol ba la zhugs pa rnams kyi phyir yang tshigs su bcad pa de skad ces gsungs pa yin no/ /gang zag su zhig pha rol pos bstan cing 'chos pa'i rjes su mi dge ba yongs su spong ste/ gzhan dag kyang mi dge ba'i las zlog par byed na de ni nga'i nye gnas yang dag pa'o/ /de nas bcom ldan 'das kyis 'jam dpal la tshigs su bcad de bka' stsal pa/ mtshon chas mi 'jigs gang yang med/ /'tsho ba'i srog la thams cad chags/ /bdag gi lus la dpe blangs te/ /gzhan la ma 'tshog ma gsod cig /de nas 'jam dpal gzhon nur gyur pas yang bcom ldan 'das kyi spyan sngar tshigs su bcad de gsol ba/ thams cad mtshon chas 'jigs pa min/ /
52-1-165b
srog la thams cad chags ma lags/ /bdag gi lus la dpe blangs te/ /dge bar spyod la brtson par bya/ /de bzhin gshegs pas chos kyi tshig gi don gsungs pa 'di yang bas pa'i mthar phyin pa ma lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ dgra bcom pa dang / 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i bud med rin po che dang / bal glang dang / rta dang / blon po rin po che ni gnam gyi lha'am/ lha ma yin gyi mtshon rnon po thogs kyang gsod nus pa'i gnas med do/ /skyes bu dpa' bo dang / bud med chu gang can dang / rta'i rgyal po dang / gcan gzan gyi rgyal po dang / dge slong tshul khrims srung ba ni gnyen po mngon du snang yang mi 'jigs mi skrag pas de bas na de bzhin gshegs pas tshigs su bcad de gsungs pa 'di yang lhag ma dang bcas so/ /bdag gi lus la dpe blang ngo / /zhes bgyi ba yang lhag ma dang bcas pa lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ ci ste dgra bcom pa dag bdag la gzhan gyi dpe len na bdag tu 'du shes pa dang / srog tu 'du shes pa yod par 'gyur ro/ /bdag tu 'du shes pa dang srog tu 'du shes pa yod na srung bar 'gyur te/ byis pa ma rabs dag gis kyang dgra bcom pa mthong bar 'gyur te/ thams cad rnal 'byor can du 'gyur ro/ /ci ste de lta bu lags na ngan par lta ba lags so/ /gal te ngan par lta ba lags na tshe 'phos ma thag tu sems can dmyal bar skye bar 'gyur ro/ /gzhan yang dgra bcom pa dag ni sems can thams cad la gsod pa'i sems gal te yang skye ba'i gnas ma mchis so/ /sems can tshad med pa dag kyang dgra bcom pa la gsod nus pa ma mchis so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu bdag tu 'du shes zhes bya ba ni sems can la snying rje chen po'i sems skyes te gsod pa'i 'du shes med pa ni dgra bcom pa dag gi sems mnyam pa nyid do/ /bcom ldan 'das la rgyu dang rkyen med par 'gal bar gsungs pa yod do snyam ma sems shig /sngon rgyal po'i khab 'di na rngon pa zhig ri dgas mang du bsad nas nga la sha
52-1-166a
zo shig ces spyan drangs so/ /ngas de'i tshe gsol ba gnang mod kyi/ sems can thams cad la sgra gcan 'dzin ltar shin tu byams pa'i sems nye bar bzhag nas tshigs su bcad pa 'di skad ces gsungs so/ /khyod ni shin tu tshe ring zhing / /'jig rten 'dir yang ring du 'dug /mi gsod pa yi chos 'dzin cing / /sangs rgyas tshe dang 'dra bar shog /tshigs su bcad pa 'di yang smras/ /mtshon chas mi 'jigs gang yang med/ /'tsho ba'i srog la thams cad chags/ /bdag gi lus la dpe blangs te/ /'tshog dang gsod pa ma byed cig /de nas yang bcom ldan 'das kyis 'jam dpal gzhon nu la shin tu legs so shin tu legs so zhes bya ba byin nas byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams kyi phyir de bzhin gshegs pa la don shin tu zab mo 'di lta bu dris pa legs so zhes bya ba byin no/ /de nas 'jam dpal gyis tshigs su bcad de gsol pa/ ji ltar shin tu pha ma la/ /bsti stang bcas pas rjes su gzhol/ /ji ltar nyams su blangs pa dag /mtshams med sems can dmyal bar ltung / /de nas bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad de 'jam dpal la bka' stsal pa/'dod chags pa ni ma zhes bya/ /ma rig pa ni pha yin no/ /bsti stang bcas pas rjes 'jug na/ /mtshams med sems can dmyal bar ltung / /de nas bcom ldan 'das kyis yang byang chub sems dpa' 'jam dpal la tshigs su bcad de bka' stsal pa/ thams cad gzhan gyis dbang sgyur na/ /de ni sdug bsngal ba zhes bya/ /thams cad bdag gis dbang sgyur na/ /de ni dbang dang bde bar ldan/ /nga rgyal dregs pa thams cad ni/ /mthu dang ldan pas khro gtum che/ /dge zhing des pa thams cad ni/ /kun la byams te snying rjer ldan/ /de nas byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'jam dpal gzhon nur gyur pas yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /de bzhin gshegs pas gsungs pa 'di
52-1-166b
yang bas pa'i mthar phyin pa ma lags so/ /bcom ldan 'das thugs brtse ba'i slad du de'i rgyu dang rkyen bstan du gsol/ de ci'i slad du zhe na/ dper na khyim bdag gi bu dag slob dpon la slob pa'i tshe na slob dpon gyi dbang du gyur pa ma lags sam/ gal te slob dpon gyi dbang du gyur na yang slob pa'i don mi 'grub la/ slob dpon gyi dbang du ma gyur na yang mi 'grub/ bdag gi dbang du gyur na yang slob pa yang mi 'grub ste/ de bas na de bzhin gshegs pas gsungs pa ni lhag ma dang bcas pa lags so/ /bcom ldan 'das gzhan yang 'di lta ste dper na rgyal bu ci yang mi slob ci yang mi shes pa dag bdag gi dbang du 'gyur ba lags mod kyi/ glen zhing mi shes pas rtag tu sdug bsngal lo/ /de ltar na rgyal bu de ni bdag gi dbang du 'gyur zhes bgyir yang grub pa'i don ma mchis la/ gzhan gyi dbang du 'gyur zhes bgyir yang grub pa'i don ma mchis pas/ de bas na bcom ldan 'das kyis gsungs pa'i don 'di ni lhag ma dang bcas pa lags pas/ de bas na thams cad gzhan gyi dbang du 'gyur ba la yang nges par sdug bsngal zhes bgyir mi rung la/ thams cad bdag gi dbang du 'gyur ba la yang nges par bde ba zhes bgyir mi rung ngo / /nga rgyal gyis dregs pa thams cad kyang khro gtum can no zhes bgyi ba yang lhag ma dang bcas so/ /bcom ldan 'das dper na bud med chu gang can dag nga rgyal gyi dbang gis rab tu byung ste/ slob pa la zhugs na tshul khrims yongs su srung zhing spyod lam shin tu sdom ste/ dbang po mi g.yeng bar nan tan byed do/ /de bas na nga rgyal gyi kun nas nyon mongs pa thams cad nges par khro gtum pa'o zhes bgyir mi rung ngo / /des shing dge ba thams cad kyang byams pa dang snying rjer ldan no zhes bgyi ba yang lhag ma dang bcas pa lags so/ /dper na mi zhig phas pham pa zhig byung yang chos gos ma spangs/ phyi rol gyi spyod lam shin tu sdom yang chos srung ba dag mthong na mi 'dod de spong ngo / /de tshe 'phos nas kyang sems can dmyal bar ltung ngo / /gal te
52-1-167a
dge slong zhig phas pham pa byung na chos srung ba de dag gis skrod par byed de khyim par 'bebs so/ /de bas na des shing dge ba thams cad la nges par byams pa dang ldan no zhes bgyir mi rung ngo / /de nas bcom ldan 'das kyis 'jam dpal la bka' stsal pa/ rgyu dang rkyen yod pa'i phyir de bzhin gshegs pas 'di ltar lhag ma dang bcas pa'i don gsungs so/ /gzhan yang bcom ldan 'das ni rgyu dang rkyen yod pa'i phyir 'di skad ces gsungs pa yin no/ /rgyal po'i khab 'dir bud med shin tu bzang mo zhes bya ba zhig pha ma'i khyim du 'gro ba'i lam yogs su nga ga na bar 'ongs nas sangs rgyas dang chos dang dge 'dun la skyabs su gsol nas 'di skad ces smras so/ /bud med thams cad ni mthu med pa dbang med pa yin no/ /skyes pa thams cad ni dbang la thogs pa med pa yin no zhes smras pas de'i tshe na bud med de'i bsam pa thugs su chud nas de'i phyir tshigs su bcad pa 'di dag smras pa yin no/ /'jam dpal legs so legs so/ /khyod kyis sems can thams cad kyi phyir de bzhin gshegs pa la de lta bu'i don dri ba legs so/ /de nas 'jam dpal gyis tshigs su bcad de gsol pa/ sems can skye dgu thams cad ni/ /kun kyang zas dang skom la rten/ /mthu dang ldan pa thams cad ni/ /de yi sems la phrag dog med/ /thams cad zas dang skom gyi rkyen/ /nad kyi sdug bsngal myong bar 'gyur/ /spyod pa rnam par dag pa ni/ /rab tu bde ba myong bar 'gyur/ /de bas na bcom ldan 'das tsun da'i bsod snyoms dang mchod pa bzhes pa 'di de bzhin gshegs pa la bsnyengs pa mi mnga' 'am/ de la bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad de 'jam dpal la bka' stsal pa/ sems can skye dgu thams cad ni/ /zas dang skom la ltos ma yin/ /mthu dang ldan pa thams cad kyang / /phrag dog sems ni med ma yin/ /thams cad zas kyi rkyen dbang gis/ /nad kyis gzir bar 'gyur ma yin/ /
52-1-167b
spyod pa dag pa thams cad kyang / /thams cad bde ba myong ma yin/ /'jam dpal ci ste khyod na bar gyur na de bzhin du nga yang na bar 'gyur ba'i rigs so/ /de ci'i phyir zhe na/ dgra bcom pa rnams dang / rang sangs rgyas rnams dang / byang chub sems dpa' dang / de bzhin gshegs pa ni yang dag par na ci yang za ba med de/ pha rol gdul ba'i phyir so so'i skye bo tshad med pa dag gi sbyin pa blangs par bstan te/ de yang de dag gi sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par bya ba dang / sems can dmyal ba dang / byol song gi skye gnas dang gshin rje'i 'jig rten las bsgral ba'i phyir ro/ /de la gang zhig 'di snyam du de bzhin gshegs pa yang lo drug gi bar du shin tu spyod dka' ba spyad de/ sku yang shin tu nyam chung bar gyur to snyam du sems na de ni gnas ma yin no/ /sangs rgyas bcom ldan 'das ni srid pa las rnam par grol bas bus pa ma rabs dang mi 'dra ba yin na ci'i phyir sku nyam chung zhing rid par 'gyur/ sangs rgyas bcom ldan 'das ni shin tu brtson 'grus su nan tan byas pas rdo rje lta bu'i sku 'thob par 'gyur te/ 'jig rten dang bcas pa'i lus skyon yod pa lta bu dang 'dra ba ma yin te nga'i nye gnas rnams kyang de dang 'dra bar bsam gyis mi khyab pas zas la rten pa ma yin no/ /mthu bo che thams cad phrag dog med do zhes bya ba yang lhag ma dang bcas so/ /dper na 'jig rten na mi kha cig tshe gcig tu phrag dog gi sems kyang med la mthu med pa yang yod do/ /nad thams cad zas la 'gyur zhes bya ba yang lhag ma dang bcas so/ /mi kha cig ni glo bur gyi nad bag ma byas pa las 'gyur ba yang yod do/ /'di lta ste de ni tsher mas zug pa dang / mtshon chas phog pa la sogs pa'o/ /spyod pa rnam par dag pa thams cad bde ba myong ngo zhes bya ba yang lhag ma dang bcas so/ /'jig rten na mu stegs can tshangs par yongs su dag par spyod mod kyi sdug bsngal mang du myong ba yang yod do/ /de bas na de bzhin gshegs pas gsungs pa thams cad
52-1-168a
kyang lhag ma dang bcas te/ de ni de bzhin gshegs pas rgyu dang rkyen med bzhin du tshigs su bcad pa 'di smras pa ma yin gyi/ rgyu yod rkyen yod par gsungs so/ /sngon yul hu da ya na 'dir bram zer skyes yon tan zhes bya ba nga gang na ba der 'ongs nas dus brgyad kyi khrims bzhi po bsrung bar 'dod pas ngas de'i tshe de la tshigs su bcad pa de dag gsungs pa yin no/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das gang dag ni lhag ma ma mchis pa'i don zhes bgyi ba lags/ gang dag ni don thams cad ces bgyi ba lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu thams cad ces bya ba ni byang chub kyi phyogs dang / dge ba'i chos la mos pa ma gtogs pa ni thams cad kyang yin la/ lhag ma med pa zhes kyang bya'o/ /chos gzhan thams cad ni lhag ma dang bcas pa zhes kyang bya la/ lhag ma med pa zhes kyang bya ste/ chos la mos pa'i rigs kyi bu dag lhag ma dang bcas pa dang / lhag ma med pa'i don shes par 'dod pa'i phyir ro/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung shin tu dga' zhing mgu la rangs par gyur nas yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /ngo mtshar che'o/ /bcom ldan 'das sems can thams cad la sras sgra gcan 'dzin ltar mnyam par gzigs so/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la legs so legs so/ /khyod kyis don shin tu zab mo rtogs pa legs so legs so zhes bya ba byin no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa 'di'i yon tan dang bsod nams ji snyed cig thob pa bstan du gsol/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu gang zhig gis mdo sde 'di'i ming thos pa tsam gyi bsod nams kyi phung po thob pa ni sangs rgyas bcom ldan 'das ma
52-1-168b
gtogs par nyan thos dang rang sangs rgyas kyis kyang brjod du nus pa ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas kyi spyod yul yin te/ bsam gyis mi khyab pa'i phyir ro/ /de la gang zhig 'chang ngam/ 'dzin tam/ klog gam/ 'don tam/ khong du chud par byed dam/ glegs bam la 'dri'am/ 'drir bcug pa lta smos kyang ci dgos te de'i tshe 'jig rten du bcas pa lha dang mi dang lha ma yin la sogs pa thams cad kyis/ sangs rgyas kyi spyan sngar skad 'thun par tshigs su bcad pa 'di skad ces gsol to/ /sangs rgyas rnams ni bsam mi khyab/ /chos dang dge 'dun de bzhin te/ /de bas bdag cag gsol ba 'debs/ /da rung cung zad bzhugs par gsol/ /btsun pa 'od srung chen po dang / /gzhan yang dga' bo la sogs pa/ /'khor gyi dkyil 'khor gnyis po yang / / ma mchis re zhig gzhes su gsol/ /dbus gyur 'chang gi yul bdag po/ /rgyal po chen po ma skyes dgra/ /sangs rgyas la ni rab mos pa/ /de yang da dung 'dir ma mchis/ /de bzhin gshegs pa thugs brtse'i phyir/ /da dung cung zad gzhes su gsol/ / 'khor gyi dkyil 'khor mang po 'dir/ /bdag gi the tsom gcad du gsol/ /de nas de bzhin gshegs pas 'khor mang po dag la tshigs su bcad de bka' stsal pa/ nga yi chos kyi sras thu bo/ /'od srung chen po zhes bya ste/ /dga' bo brtson 'grus rtsom pa'i mchog / kun gyi the tsom gcod par 'gyur/ /khyod kyis shin tu legs par nyon/ /dga' bo mang du thos pa las/ /shin tu rtogs par 'gyur ba ni/ /rtag dang mi rtag don rnams te/ /de bas de yi phyir na khyed/ /mi dga' mya ngan ma byed cig /de'i tshe 'khor gyi dkyil 'khor mang po de dag mchod pa'i yo byad rnam pa sna tshogs kyis bcom ldan 'das la mngon par mchod nas/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par gyur to/ /byang chub sems dpa' tshad med mtha' yas pa klung gang gA'i bye ma snyed ni sa
52-1-169a
dang po la gnas par gyur to/ /de'i tshe bcom ldan 'das kyis 'jam dpal gzhon nu dang / byang chub sems dpa' 'od srung dang / tsun da la lung bstan nas 'di skad ces bka' stsal to/ /rigs kyi bu dag bdag gi sems la shin tu nan tan byos la/ bag yod par gyis shig /nga ni da ltar rgyab na bas thams cad du na bar gyur gyis/ nga ni ji ltar bus pa chung ngu na ba ltar nyal lo snyam dgongs so/ /'jam dpal la sogs pa khyed rnams kyis 'khor bzhi po la theg pa chen po'i chos rgyas par ston cig / da chos 'di dag kyang khyed la yongs su gdams so/ /de bzhin du 'od srung dang / dga' bo khyed la yang yang dag pa'i chos 'di dag gdams so/ /de'i tshe de bzhin gshegs pas de skad ces gsungs nas/ so so'i skye bo dag gdul ba'i phyir nad pa ltar glo g.yas pa phab ste gzims so/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa ni nad kyis sdug bsngal ba'i skyon thams cad dang bral ba lags te/ bsnyengs pa mi mnga' na/ bcom ldan 'das sems can thams cad ni gdug pa'i zug rngu rnam pa bzhis nad kyi rgyur 'gyur ba ni 'di lta ste/ 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug dang / nga rgyal lo/ /gal te nad kyi rgyu mchis na/ nad mang po skye bar 'gyur ba ni 'di lta ste/ 'dod pas tsha ba dang / glo na ba dang / dbugs rgod pa dang / skyug bro ba dang / lus kun sbrid pa dang / snying 'khrug cing mi dran pa dang / tshad par 'khrug pa dang / za gu dang / mig dang / rna ba tsha zhing na ba dang / rgyab 'dzings pa dang / lto dbo ba dang / smyo ba dang / rid cing skam pa dang / yi dgas kyis brlams pa la sogs pa ste/ lus dang sems kyi nad rnam pa sna tshogs ni bcom ldan 'das la mi mnga' na deng ci'i slad du de bzhin gshegs pa sku tshe la gzigs te/ nga rgyab na bar 'gyur gyis 'jam dpal khyod 'khor mang po la chos ston cig ces bka' stsal/ rgyu dang rkyen
52-1-169b
rnam pa gnyis kyi nad kyis sdug bsngal bar mi 'gyur ba ni 'di lta ste/ sems can thams cad la byams shing snying brtse ba dang / nad pa la na ba'i rkyen sman sbyin zhing dbul ba ste/ de bzhin gshegs pa ni sngon bskal pa tshad ma mchis pa'i bar du byang chub kyi lam la shin tu nan tan mdzad de/ rtag tu gsung snyan pas sems can la bde ba'i don mdzad cing sdug bsngal bar mi 'gyur ba dang / nad pa la sman rnam pa sna tshogs yongs su gtong ba lags na de ci'i rkyen gyis deng 'di ltar bsnyung ngo zhes bka' stsal/ bcom ldan 'das 'jig rten na nad pa dag ni bar bar 'dug bar bar nyal/ bar 'ga' ni mi bde bas bza' ba dang 'thung ba yang slong / bar 'ga' ni 'khor rnams la so tshis dang las kyang 'di ltar bya'o zhes ston na de bzhin gshegs pa ci'i slad du cang mi gsung bar gzims te nyan thos kyi nye gnas rnams la tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa dang / bsam gtan dang / rnam par grol ba dang / snyoms par 'jug pa dang / yang dag par spong ba la brtson pa dag ci'i slad du mi ston/ ci'i rkyen gyis theg pa chen po'i mdo sde shin tu zab mo 'di dag mi gsung zhing ci'i slad du de bzhin gshegs pas tshad med pa'i thabs kyis 'od srung chen po mi'i nang na glang po'i rgyal po dang 'dra ba dang / skyes bu chen po rnams la bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub las phyir mi ldog pa mi ston/ ci'i slad du dge slong ma rungs pa ma brtags pa'i dngos po thams cad 'chang ba la chad pas gcod pa mi ston/ bcom ldan 'das yang dag par snyun mi mnga' bzhin du ci'i slad du cang mi gsung bar glo g.yas pa phab nas gzims par gyur/ byang chub sems dpa' dag nad pa la nad kyi rkyen sman byin pa na/ dge ba'i rtsa ba thams cad sems can la bdar nas thun mong du thams cad mkhyen pa'i ye shes su bsngos te/ sems can thams cad kyi nyon mongs pa'i sgrib pa dang / las kyi sgrib pa dang / rnam par smin pa'i sgrib pa yongs su sel to/ /nyon mongs pa'i sgrib pa zhes bgyi ba ni 'dod chags
52-1-170a
dang / zhe sdang dang / gti mug dang / khong khro ba'i kun nas dkris pa'i nyon mongs pa dang / phrag dog dang / ser sna dang / g.yo dang / sgyu dang / mi 'dzem pa dang / khrel med pa dang / nga rgyal dang / rab kyi nga rgyal dang / nga rgyal las kyang nga rgyal dang / nga'o snyam pa'i nga rgyal dang / log pa'i nga rgyal dang / mngon pa'i nga rgyal dang / chung ba'i nga rgyal dang / bag med pa dang / dregs pa dang / khon du 'dzin pa dang / rtsod pa dang / log par 'tsho ba dang / g.yo sgyus tshul 'chos pa dang / rnyed pas rnyed pa tshol ba dang / chos ma yin pas tshol ba dang / mang du tshol ba dang / bsti stang med pa dang / bstan pa bzhin du mi byed pa dang / mi dge ba'i bshes gnyen la sten pa dang / rnyed pa la chags pas mi skyo ba dang / 'ching bas rnam par bcings pas dgrol bar dka' ba dang / 'dod pa ngan pa la 'dod pa dang / chags pa ngan pa la chags pa dang / 'jig tshogs su lta ba dang / yod par lta ba dang / med par lta ba dang / smyang zhing 'phres pa dang / dga' ba dang / gnyid dang / glal ba dang / mi dga' ba dang / bza' ba dang / btung ba la chags pa dang / sems rmugs pa dang / sems gzhan la dmigs pa dang / mi dge ba yid la byed pa dang / lus dang ngag ngan par spyod pa dang / mang du smra ba la dga' ba dang / dbang po rnams rtul ba dang / smra'o cog tu brdzun zer ba dang / 'dod pa'i rtog pa dang / zhe sdang gi rtog pa dang / gnod pa'i rtog pas kun tu khebs pa nyon mongs pa'i sgrib pa zhes bya ba dang / mtshams med pa lnga'i kha na ma tho ba'i las kyi sgrib pa dang / sems can dmyal ba dang / byol song dang / yi dgas su skye ba dang / dam pa'i chos la skur pa dang / log sred can du skyes pa ni rnam par smin pa'i sgrib pa zhes bgyi ste/ sgrib pa rnam pa gsum po 'di ni nad chen po zhes bgyi na byang chub sems dpa' rnams ni bskal pa tshad med pa'i bar du byang chub kyi spyad pa spyod pa na na ba thams cad la sman gsos kyi sbyin pa byin te 'di skad du smon lam btab bo/ /sems can thams cad nad dang
52-1-170b
yongs su bral te/ de bzhin gshegs pa'i rdo rje'i sku thob par gyur cig /sems can tshad med pa thams cad la sman dam pa'i rgyal por gyur te nad ma rungs pa thams cad sel bar gyur cig /sems can thams cad sman a ga ta thob cing / sman de'i mthus gdug pa thams cad sel bar gyur cig /gzhan yang sems can thams cad bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub las phyir mi ldog cing / myur du bla na med pa'i sangs rgyas kyi sman rnyed de nyon mongs pa'i zug rngu thams cad bsal bar gyur cig /gzhan yang sems can thams cad shin tu brtson 'grus brtsam pas de bzhin gshegs pa'i rdo rje lta bu'i thugs dang ldan te sman dam par gyur nas nad thams cad gso zhing rtsod pa'i 'du shes med par gyur cig /gzhan yang sems can dag sman gyi sdong po chen por gyur te/ nad ma rungs pa thams cad bsal bar gyur cig /gzhan yang sems can thams cad gdug pa'i zug rngu phyung nas de bzhin gshegs pa'i bla na med pa'i 'od zer thob par gyur cig /gzhan yang sems can thams cad de bzhin gshegs pa'i ye shes kyi sman chen po'i chos kyi gter shin tu zab mo la 'jug par gyur cig ces smon lam 'debs so/ /bcom ldan 'das byang chub sems dpa' yang de ltar bskal pa tshad med dpag tu med/ bgrang du med pa brgya stong gi bar du de skad ces smon lam btab ste/ sems can thams cad nad ma mchis par bgyid na ci'i rkyen gyis de bzhin gshegs pa nga na'o zhes bka' stsal/ bcom ldan 'das gzhan yang 'jig rten na nad pa kha cig ni 'dug pa dang / ldang ba dang / 'gro ba dang / 'gog kyang mi nus/ kha zas dang / skom yang mi chud de/ bu tsha la ston cing 'chos kyang mi nus/ 'tsho nam gyi las bya ba'i 'doms kyang mi nus te/ de'i tshe na de'i pha ma dang / chung ma dang / bu dang / 'khor dang / gnyen bshes la sogs pa thams cad kyis de ni nges par 'chi bar 'du shes so/ /
52-1-171a
bcom ldan 'das de ltar de bzhin gshegs pa de yang de dang 'dra ste/ glo g.yas pa phab nas gzims te/ cang mi gsung bar gyur pas 'dzam bu'i gling 'di na skye bo blun po dag 'di snyam du sems par 'gyur ro/ /de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas nges par mya ngan las 'das te 'gog pa zad pa'i 'du shes skyed do/ /de bzhin gshegs pa nyid ni mthar yongs su mya ngan las 'da' ba yang ma mchis so/ /de ci'i slad du zhe na/ de bzhin gshegs pa ni rtag pa mi 'gyur mi 'pho ba'i phyir ro/ /de'i rgyu de'i rkyen gyis nga 'di ltar rgyab na'o zhes gsungs pa'i mi rigs so/ /bcom ldan 'das gzhan yang 'jig rten na nad pa kha cig ni shin tu skem zhing rid pas gan rkyal lam/ glos nyal nas ldang mi nus te/ de'i tshe 'khor rnams kyang de la mi 'dod pa'i sems skyes nas gdon mi za bar 'chi bar 'du shes so/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ mu stegs can rnam pa dgu bcu rtsa lnga po mi 'dod de mya ngan las 'da' bar 'du shes so/ /mu stegs can dag 'di skad du bdag cag la sogs pa ni bdag ces bya ba dang / bdag po dang / dus dang / rdul phra mo la sogs pa'i chos kyis rtag par gyur pas 'gyur zhing 'pho ba med kyi/ dge sbyong gau ta ma ni mi rtag pas phrogs nas 'gyur zhing 'pho ba'i chos can du gyur to zhes smra'o/ /de bas na bcom ldan 'das cang mi gsung bar glo g.yas pa phab ste gzims pa'i mi rigs so/ /bcom ldan 'das gzhan yang 'jig rten na nad pa dag ni chen po bzhi nyams nas shas mi mnyam pa la shin tu rid cing skem par gyur te/ de bas na yid bzhin du ldang ba dang 'dug pa mi nus te nyal ba lags na de bzhin gshegs pa ni chen po bzhi yang mi mnyam pa ma mchis la/ sku'i mthu dang yang ldan/ nyams rid pa yang ma mchis te/ bcom ldan 'das khyu mchog chung ngu bcu'i stobs ni khyu mchog chen po gcig gi stobs su ma mchis/ khyu mchog chen po bcu'i stobs kyang khyu mchog chen po sngon po
52-1-171b
gcig gi stobs su ma mchis/ khyu mchog sngon po bcu'i stobs kyang bal glang g.yung gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang g.yung bcu'i stobs kyang bal glang rgod gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang rgod bcu'i stobs kyang bal glang mche ba gnyis pa gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang mche ba gnyis pa bcu'i stobs kyang bal glang mche ba bzhi pa gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang mche ba bzhi pa bcu'i stobs kyang gangs kyi ri'i bal glang dkar po gcig gi stobs su ma mchis/gangs kyi ri'i bal glang dkar po bcu'i stobs kyang spos kyi bal glang gcig gi stobs su ma mchis/ spos kyi bal glang bcu'i stobs kyang bal glang sngon po gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang sngon po bcu'i stobs kyang bal glang ser po gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang ser po bcu'i stobs kyang bal glang dmar po gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang dmar po bcu'i stobs kyang bal glang dkar po gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang dkar po bcu'i stobs kyang bal glang ri zhes bya ba gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang ri zhes bya ba bcu'i stobs kyang bal glang ud pa la gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang ud pa la bcu'i stobs kyang bal glang ku mu da gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang ku mu da bcu'i stobs kyang bal glang pun da rI ka gcig gi stobs su ma mchis/ bal glang pun da rI ka bcu'i stobs kyang mi'i nang na gyad gcig gi stobs su ma mchis/ mi'i gyad bcu'i stobs kyang par gan de gcig gi stobs su ma mchis/ par gan de bcu'i stobs kyang mthu bo che lag pa brgyad pa gcig gi stobs su ma mchis/ mthu bo che bcu'i stobs kyang gnas bcu pa'i byang chub sems dpa' tshigs gcig pa'i stobs su ma mchis so/ /so so'i skye bo thams cad kyi rus pa'i tshigs ni gcig la gcig reg cing 'brel ba ma lags kyi/ gyad stobs po che'i rus pa'i tshigs ni gcig la gcig reg go/ /par gan de'i rus
52-1-172a
pa'i tshigs ni gcig la gcig 'brel to/ /mthu bo che'i rus pa'i tshigs ni lu gu rgyud bzhin gcig la gcig 'brel to/ /byang chub sems dpa'i rus pa'i tshigs ni 'brug 'khyil pa ltar mdud pa can du mchis pas de bas na de'i stobs ni mchog tu che'o/ /'jig rten thog ma mngon par chags pa na rdo rje'i mtha' la brtan te/ rdo rje'i gdan snying po byang chub kyi dkyil 'khor du mngon par byung nas byang chub sems dpa' gdan de la bzhugs te/ de nyid kyi tshe na stobs bcu rnyed par gyur to/ /de bzhin gshegs pa ni byis pa chung ngu lta bu ma lags te/ byis pa chung ngu ni glen te shes pa ma mchis la/ smra yang mi shes pas na yid bzhin du 'gre zhing nyal yang su yang mi 'phya ste/ de bzhin gshegs pa ni ye shes chen po dang ldan pas thams cad la 'od kyis gsal bar mdzad pa ni mi'i nang na klu lta bu lags pas gzi brjid chen po dang ldan te/ rdzu 'phrul chen po mngon par rdzogs nas bla na med pa'i drang srong chen po the tshom gyi dra ba yongs su bcad pa/ 'dod pa'i zug rngu phyung ba/ spyod lam shin tu mdzes pa/ spyod lam gyi dbang du gyur pa/ bsnyengs pa mi mnga' ba lags na ci'i slad du glo g.yas pa phab ste gzims pas 'jig rten du bcas pa lha dang mi thams cad mi dga' zhing sdug bsngal gyis gdungs par mdzad/ de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das kyi spyan sngar tshigs su bcad de gsol pa/ yon tan chen po gau ta ma/ /bzhengs te dam chos bstan du gsol/ /ji ltar byis pa chung ngu 'am/ /nad pa nyal ba lta bu min/ /lha mi ston pa kha lo sgyur/ /shing dbang drung du gzims pa 'di/ /byis pa ma rabs mthong nas su/ /nges par mya ngan 'da' zhes mchi/ /shin tu rgyas pa'i mdo sde las/ /sangs rgyas spyod yul zab mo yi/ /dgongs te gsungs pa mi shes pa/ /dmus long lam mi mthong ba bzhin/ /byang chub sems dpa' chen po dang / /'jam dpal gzhon nu la sogs pa/ /zab
52-1-172b
mo'i don rnams rtogs pa ni/ /ji ltar 'phong la goms pa bzhin/ /dus gsum gshegs pa'i bcom ldan 'das/ /thugs rje chen po'i gtso bor gyur/ /de ltar thugs rje che ba de/ /da ltar ji ltar ga la mchis/ /ji ste thugs rje mi mnga' na/ / sangs rgyas zhes kyang bgyir mi rung / /ji ste mya ngan 'das gyur na/ /rtag pa zhes kyang bgyir mi rung / /bla na med pa'i bcom ldan 'das/ /bdag cag gsol ba gnang bar mdzod/ /'gro ba kun la bde ba'i phyir/ /mu stegs can dag gdul du gsol/ /de'i tshe bcom ldan 'das thugs rje chen po la goms pa'i thugs kyis sems can so so'i bsam pa mkhyen nas de dag gi rjes su mthar phan pa dang bde ba'i don mdzad pa'i phyir gzims pa las bzhengs nas/ skyil mo krung bcas te bzhugs so/ /de'i tshe sku mdog lhang nge lham mer 'tsher ba ni gser btso ma ltar gsal bar gyur to/ /zhal mdog shin tu mdzes pa ni ji ltar zla ba rgyas pa lta bu'o/ /sku shin tu gsal zhing dag pas dri ma'am/ rnyog pa'i bag med de 'od zer chen po bkye nas nam mkha'i dbyings yongs su gang bar gyur to/ /nyi ma brgya stong bas shin tu lhag pa'i 'od kyis shar phyogs dang / lho dang / nub dang / byang dang / phyogs mtshams bzhi dang / steng dang / 'og gi phyogs kyi sangs rgyas kyi 'jig rten gyi khams su sems can thams cad la ye shes chen po'i snang ba byin nas ma rig pa'i mun pa yongs su bsal to/ /gzhan yang sems can bye ba khrag khrig brgya stong snyed byang chub kyi sems las slar mi ldog par bkod do/ /de'i tshe bcom ldan 'das seng ge'i rgyal po ltar bsnyengs pa med bzhin du skyes bu chen po'i mtshan sum cu rtsa gnyis dang / dpe byad bzang po brgyad cus sku yongs su brgyan te/ sku'i ba spu'i bu ga re re nas pad mo re re byung bar sprul to/ /pad mo de dag kyang 'dab ma stong stong dang ldan te/
52-1-173a
pad mo nyid ni gser/ sdong bu ni bai dUr+ya/ ge sar ni rdo rje/ gzhi ni shel las byas pa ste/ zlum khyad ni shing rta'i 'khor lo tsam mo/ /pad mo de dag so so las kyang 'od rnam pa sna tshogs byung ba ni sngon po dang / ser po dang / dmar po dang / dkar po dang / smug po dang / shel gyi kha dog lta bu ste/ 'od de dag so so nas mtshams med pa'i sems can dmyal ba chen po dang / 'du shes kyi sems can dmyal ba dang / thig nag po'i sems can dmyal ba dang / sna tshogs 'dus pa'i sems can dmyal ba dang / 'o dod 'bod pa'i sems can dmyal ba chen po dang /'o dod 'bod pa chen po'i sems can dmyal ba dang / shin tu tshig pa'i sems can dmyal ba dang / rab tu cher tshig pa'i sems can dmyal ba dang / sems can dmyal ba brgyad por skyes pa'i sems can dag rtag tu sdug bsngal mang pos rnam par gzir ba ni 'di lta ste/ sreg pa dang / btso ba dang / me mur dang / gtun bus brdung ba la sogs pa ste/ de dag kyang 'od des phog ma thag tu sdug bsngal de dag lhag ma ma lus par thams cad byang nas rab tu bde ba dang / shin tu bsil bar longs spyod par gyur to/ /'od zer de las 'di skad du/ de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i snying po grags par gyur pa ni/ kye sems can khyed kun la yang sangs rgyas kyi rang bzhin yod do zhes grags par gyur to/ /sems can de dag gis de skad ces thos nas de ma thag tu tshe 'phos te mtho ris kyi lha dang mir skyes so/ /shin tu grang ba'i sems can dmyal ba brgyad la 'di lta ste/ a pa pa'i sems can dmyal ba dang / a ta ta'i sems can dmyal ba dang / a la la'i sems can dmyal ba dang / a tsha tsha'i sems can dmyal ba dang / ud pa la'i sems can dmyal ba dang / pa thu ma'i sems can dmyal ba dang / ku mu da'i sems can dmyal ba
52-1-173b
dang / pun da rI ka'i sems can dmyal ba ste/ de dag tu skyes pa'i sems can rtag tu sdug bsngal chen po myong ba ni 'di lta ste/ lus rab tu gas pa dang / zhig pa dang / dum bu dum bur chad par gyur te/ de dag kyang 'od kyis reg ma thag tu sdug bsngal lhag ma ma lus par byang bar gyur to/ /dro ba dang 'jam par gyur nas 'od de la 'di skad du/ de bzhin gshegs pa'i snying po ston pa'i sgra grags pa ni 'di lta ste/ kye sems can khyed la yang sangs rgyas kyi rang bzhin yod do zhes grags te de dag gis de skad ces thos nas de ma thag tu tshe 'phos te mtho ris kyi lha dang mir skyes par gyur to/ /de'i tshe de'i dus na 'dzam bu'i gling 'di dang / 'jig rten gyi khams gzhan dag gi sems can dmyal ba thams cad stongs par gyur te sdug bsngal myong ba med do/ /yi dgas kyi khams su skyes pa dag zas dang skom gyis yongs su gdungs pa/ skra shad 'dzings pas lus dkris pa/ lo brgya stong gi bar du chu'i ming yang mi thos pa dag 'od des reg ma thag tu bkres pa dang / skom pas gdungs pa dang bral te 'od de las 'di skad du de bzhin gshegs pa'i snying po ston pa'i sgra grags pa ni 'di lta ste/ sems can khyed la yang sangs rgyas kyi rang bzhin yod do zhes pa'i tshig grags par gyur to/ /sems can de dag gis tshig de skad ces thos nas de dag tshe 'phos te de ma thag tu mtho ris kyi lha dang mir skyes te/ yi dgas kyi khams kyang stongs par gyur te/ de la theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo sde la skur pa ni ma gtogs so/ /byol song gi skye gnas su skyes pa'i sems can gcig la gcig 'cha' zhing za ba gnod pa byed pa dag kyang 'od des reg nas sdig pa'i sems zhi bar gyur te/ 'od de las kyang 'di skad du de bzhin gshegs pa'i snying po ston pa grags pa ni 'di lta ste/ sems can khyed la yang sangs rgyas kyi rang bzhin yod do zhes
52-1-174a
grags par gyur to/ /sems can de dag gis 'di skad ces thos nas tshe 'phos te/ de ma thag tu lha dang mir skyes so// //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po bco lnga pa/ de'i tshe de'i dus na byol song gi khams kyang stongs par gyur te/ dam pa'i chos la skur pa ni ma gtogs so/ /pad mo re re la yang sangs rgyas re re bzhugs pa ni 'od zer 'khor bar 'dom gang dang ldan pa/ gser btso ma'i mdog lta bu lham mer 'tsher ba/ shin tu mdzes pa mchog tu bskrun du med pa/ skyes bu chen po'i mtshan sum cu rtsa gnyis dang / dpe byad bzang po brgyad cus sku shin tu brgyan pa/ sangs rgyas de dag la la ni bzhugs/ la la ni 'greng / la la ni mnal/ la la ni sdod/ la la ni 'brug gi sgra sgrogs/ la la ni char 'bebs/la la ni glog gi 'od 'gyed/ la la ni rlung gtong / la la ni sku me lce'i phung po ltar 'bar/ la la ni rin po che sna bdun gyi ri dang / rdzing dang / mtshe'u dang / chu mig dang / 'bab chu dang / nags tshal yang mngon par ston/ la la rin po che sna bdun gyi yul dang / grong dang / grong rdal dang / grong khyer dang / khang khyim yang mngon par ston/ la la ni ba glang dang / rta dang / seng ge dang / stag dang / spyang ki dang / rma bya dang / nam mkha' lding la sogs pa yang ston/ la la ni 'dzam bu'i gling na gnas pa'i sems can gyis sems can dmyal ba dang / byol song dang / yi dgas 'ba' zhig gis gang bar snang ba ston/ la la ni 'dod pa'i khams kyi gnas rim pa drug ston/ bcom ldan 'das la la ni phung po dang / khams dang / skye mched kyi skyon mang po ston to/ /la la ni bden pa bzhi'i chos ston to/ /la la ni rten cing 'brel te 'byung ba ston to/ /la la ni las dang nyon mongs pa thams cad rgyu dang rkyen las skye bar ston to/ /
52-1-174b
la la ni bdag dang bdag med pa ston to/ /la la ni sdug bsngal ba dang bde ba'i chos gnyis po ston to/ /la la ni rtag pa dang mi rtag pa ston to/ /la la ni gtsang ba dang mi gtsang ba ston to/ /bcom ldan 'das la la ni byang chub sems dpa' rnams la pha rol tu phyin pa drug ston to/ /la la ni byang chub sems dpa'i yon tan gang yin pa ston to/ /la la ni sangs rgyas bcom ldan 'das kyi yon tan gang yin pa ston to/ /la la ni nyan thos kyi yon tan gang yin pa ston to/ /la la ni theg pa gcig pa brtsams te ston to/ / la la ni theg pa gsum gyi mngon par byang chub pa ston to/ /bcom ldan 'das la la ni rtsib logs g.yon pa nas chu 'bab pa dang / rtsib logs g.yas pa nas me 'bar ba ston to/ /la la ni thog ma btsas pa dang / rab tu byung ba dang / snying po byang chub la zhugs pa dang / byang chub kyi shing drung du chos kyi 'khor lo skor ba dang / yongs su mya ngan las 'da' ba yang ston to/ /bcom ldan 'das la la ni seng ge'i sgra sgrogs te/ 'khor gyi dkyil 'khor dag 'bras bu dang po dang / gnyis pa dang / gsum pa dang / bzhi pa'i bar du thob par ston to/ /la la ni 'khor ba las byung ba'i rgyu dang rkyen tshad med pa yang ston to/ /de'i tshe na 'dzam bu'i gling 'dir gnas pa'i sems can 'od des reg pa'i rnams dmus long dag ni mthong bar gyur/ 'on pa dag ni thos par gyur/ lkugs pa dag ni smra shes par gyur/ zha bo dag kyang 'gro nus par gyur/ dbul phongs pa ni longs spyod dang ldan par gyur/ ser sna can ni gtong phod par gyur/ zhe sdang can ni byams pa'i sems dang ldan par gyur/ ma dad pa rnams ni dad par gyur te/ de ltar 'jig rten gyi khams na sems can gcig tsam yang mi dge ba'i chos la spyod pa med de/ log sred can 'ba' zhig ni ma gtogs so/ /de'i tshe na lha dang / klu dang / gnod sbyin dang / dri za dang / lha ma yin dang / nam mkha' lding dang / mi'am ci
52-1-175a
dang / lto 'phye chen po dang / srin po dang / grul bum dang / mi dang mi ma yin pa la sogs pa thams cad skad 'thun par 'di skad ces gsol to/ /shin tu legs so/ /bla na med pa bcom ldan 'das kyis thams cad la phan pa dang / bde ba'i don mdzad pa shin tu legs so zhes de skad ces gsol nas rab tu dga' mgu rangs te la la ni glu len/ la la ni gar byed/ la la ni yan lag bskul te/ me tog rnam pa sna tshogs kyis/ sangs rgyas dang / dge 'dun du bcas pa la mngon par gtor ba ni 'di lta ste/ lha rdzas kyi me tog ud pa la dang / lha rdzas kyi me tog ku mu da dang / me tog pad mo dang / pun da rI ka dang / lha rdzas kyi me tog man dA ra ba dang / man dA ra ba chen po dang / man dzu Sha ka dang / man dzu Sha ka chen po dang / san dan dang / san dan chen po dang / lo tsa ni dang / lo tsa ni chen po dang / bsung can dang / bsung can chen po dang / yid du 'ong ba dang / yid du 'ong ba chen po dang / blta na dga' ba dang / blta na dga' ba chen po dang / shin tu mdzes pa dang / mchog tu mdzes pa rnams so/ /gzhan yang lha rdzas kyi spos mang po mngon par gtor ba ni 'di lta ste/ lha rdzas kyi spos chu 'bying dang /a ga ru dang / tsan dan dang / gur gum dang / spos sbyar ma dang / rgya mtsho'i ngogs kyi brtsegs pa la sogs pa'o/ /gzhan yang lha rdzas kyi rin po che'i rgyal mtshan dang / ba dan dang / gdugs dang / gzhan yang lha rdzas kyi rol mo gling bu dang / gce'u kha mangs dang / dgu po rgyud mangs dang / rnga la sogs pas mngon par mchod nas sangs rgyas kyi spyan sngar tshigs su bcad de gsol pa/ bdag cag phyag 'tshal brtson 'grus rab rtsom pa/ /bla med yang dag rdzogs pa rkang gnyis mchog /lha mi bcas pa 'khor gyis mi shes pa/ /khyu mchog gau tam khyod ni shin tu rtogs/ /bcom ldan 'das pa'i dus na bdag cag phyir/ /
52-1-175b
bskal pa tshad med bar du dka' ba mdzad/ /ci yi slad du thugs dam rab btang ste/ /yongs su mya ngan 'da' bar gshegs par dgongs/ /'gro ba thams cad kun gyis mi shes pa/ /de bzhin gshegs pa gsang ba'i snying po'o/ /de yi rkyen gyis 'byung bar rab dka' ste/ /'khor ba kun tu 'khor zhing ngan song ltung / /bcom ldan 'das kyis gsungs pa'i dgra bcom pa/ /de dag thams cad mya ngan 'da' bar 'jug /de ltar sangs rgyas spyod yul zab mo ni/ /byis pa ma rabs su zhig rtogs par 'gyur/ /'gro ba kun gyi nyon mongs bsal ba'i phyir/ /'gro ba kun la zil dngar chos kyang ston/ /gang zhig bdud rtsi 'di dag myong ba ni/ /phyir yang skye rga na 'chi len mi srid/ /bcom ldan 'das kyis shin tu gso ba ni/ /sems can mang po brgya stong tshad med snyed/ /nad kyis shin tu gdungs te gzir ba'i rnams/ /lhag ma lus pa med par thams cad bsal/ /bcom ldan 'das ni yun ring nad spangs pas/ /de phyir sangs rgyas tha ma bdun por gyur/ /deng 'dir chos kyi char kun phab nas su/ /bdag cag yon tan sa bon brlan par mdzod/ /de ltar lha mir bcas pa 'khor rnams kyis/ /de skad gsol nas cang mi smra bar 'khod/ /tshigs su bcad pa 'di dag gsol pa'i tshe/ pad mo la bzhugs pa'i sangs rgyas thams cad 'dzam bu'i gling nas gtsang ma'i ris kyi bar du thams cad kyis thos par gyur to/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la legs so legs so zhes bya ba byin nas rigs kyi bu 'di ltar khyod ni shin tu zab mo'i ye shes 'di lta bu dang ldan pas na bdud dang mu stegs can thams cad kyis rnam par 'jig mi nus so/ / rigs kyi bu khyod 'di ltar shin tu bde bar gnas pas ngan par lta ba thams cad kyi rlung gis bskyod par mi nus so/ /rigs kyi bu khyod kyis 'di ltar so so yang dag par shes pa'i spobs pa dang ldan pa ni 'das pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das tshad med pa gang gA klung gi bye ma snyed la
52-1-176a
mchod pa byas pas na/ de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas la don 'di dag dris par gyur to/ /rigs kyi bu nga ni yun ring po'i bskal pa tshad med mtha' yas dpag tu med pa bye ba khrag khrig brgya stong gi bar du nad kyi dngos po dang bral bas bsnyengs te nyal ba yang yongs su spong ngo / /'od srung sngon bskal pa tshad med grangs med pa 'das pa de'i tshe de'i dus na sangs rgyas bcom ldan 'das bla med rgyal ba zhes bya ba de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa/ mkhyen pa dang zhabs su ldan pa bde bar gshegs pa 'jig rten rig pa/ bla na med pa/ skyes bu 'dul zhing kha lo sgyur ba/ lha dang mi rnams kyi ston pa/ sangs rgyas bcom ldan 'das 'jig rten du mngon par byung nas/ nyan thos rnams la theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di rgyas par phye zhing bstan te/ don rtogs par byas so/ /de'i tshe na nga yang sangs rgyas de'i nyan thos su gyur pas/ yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo 'di gzungs su bzung nas/ klog pa dang / 'don pa dang / don khong du chud pa dang / glegs bam du 'dri ba dang / gzhan la rgyas par 'byed cing ston pa la sogs pa byas te/ dge ba'i rtsa ba de nyid kyang bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu bsngos so/ /rigs kyi bu de tshun chad sdig pa'i nyon mongs pa'i las kyis ngan song du ltung ma myong ngo / /dam pa'i chos la skur te log sred can gyi lus sam/ nyung rum dang / dbang po med pa dang / mtshan gnyis pa'i lus kyang len ma myong ngo / /mtshams med pa'i las pha ma bsad pa dang / dgra bcom pa bsad pa dang / mchod rten bshig pa dang / dge 'dun gyi dbyen byed pa dang / sangs rgyas kyi sku la ngan sems kyis khrag phyung ba dang / rtsa ba bzhi nyams pa'i las byed ma myong ngo / /de tshun chad lus dang sems rab tu bde bar gyur gyi/ sdug bsngal gyis gdungs par ma gyur to/ /'od srung nga la ni yang dag par na nad thams cad med do/ /de ci'i
52-1-176b
phyir zhe na/ sangs rgyas bcom ldan 'das ni yun ring po nas nad thams cad yongs su spangs pa'i phyir ro/ /'od srung so so'i skye bo dag ni theg pa chen po shin tu rgyas pa las dgongs te gsungs pa'i don mi shes pas na de bzhin gshegs pa ni yang dag par nad yod do snyam sems so/ / 'od srung de bzhin gshegs pa ni mi'i nang na seng ge'o zhes bya ba de yang de bzhin gshegs pa ni yang dag par na seng ge ma yin te/ de skad ces gsungs pa de ni de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin par rig par bya'o/ /'od srung de bzhin gshegs pa ni mi'i nang na klu chen po zhes bya ba yang nga ni bskal pa tshad med pa'i bar du las de dag yongs su spangs pa yin no/ /'od srung de la de bzhin gshegs pa ni mi yin no/ /lha yin no zhes zer te/ yang dag par nang ni mi yang ma yin/ lha yang ma yin/ gnod sbyin ma yin/ dri za ma yin/ lha ma yin ma yin/ nam mkha' lding dang / mi'am ci dang / lto 'phye chen po ma yin/ bdag ma yin/ srog ma yin/ 'tsho ba ma yin/ shed can ma yin/ shed bdag ma yin/ byas pa ma yin/ ma byas pa ma yin/ tshor ba ma yin/ mi tshor ba ma yin/ bcom ldan 'das ma yin/ nyan thos ma yin/ smra ba ma yin/ mi smra ba ma yin te/ de skad ces gsungs pa de dag thams cad ni de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin par rig par bya'o/ /'od srung de la de bzhin gshegs pa ni rgya mtsho dang 'dra ba'o/ /ri rab dang 'dra ba'o zhes kyang bya ste/ yang dag par na de bzhin gshegs pa ni lan tshwa'i ro bro ba ma yin/ brag cha lta bu ma yin te/ de skad ces gsungs pa de yang de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin no/ /'od srung de bzhin gshegs pa ni pun da rI ka dang 'dra ba'o zhes kyang bya ste/ yang dag par na de bzhin gshegs pa ni pun da rI ka ma yin te/ de skad ces gsungs pa de yang de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin no/ /'od srung de bzhin gshegs pa ni pha ma lta bu'o zhes kyang bya ste/ de bzhin gshegs pa ni yang dag par na pha ma ma yin gyi/ de
52-1-177a
skad ces gsungs pa de yang de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin no/ /'od srung de bzhin gshegs pa ni ded dpon chen po zhes kyang bya ste/ de bzhin gshegs pa ni yang dag par na ded dpon chen po ma yin gyi/ de skad ces gsungs pa de yang de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin no/ /'od srung de bzhin gshegs pa ni tshong dpon dang 'dra ba'o zhes kyang bya ste/ yang dag par na de bzhin gshegs pa ni tshong dpon ma yin gyi/ de skad ces gsungs pa de yang de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin no/ /'od srung de bzhin gshegs pa ni bdud bcom pa zhes kyang bya ste/ yang dag par na de bzhin gshegs pa la ngan sems med kyi/ de dag gdul ba'i phyir de skad ces gsungs pa de yang de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin no/ /'od srung de bzhin gshegs pa ni 'brum bu ma rungs pa gso ba'o zhes bya ste/ yang dag par na de bzhin gshegs pa ni 'brum bu gso ba'i mkhan po ma yin gyi/ de skad ces gsungs pa de yang de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin no/ /'od srung ngas sngar gsungs pa ltar/ rigs kyi bu'am rigs kyi bu mo gang zhig lus dang / ngag dang yid kyi las yongs su dag par sbyong ba de yang tha ma 'chi ba'i dus byed pa na gnyen bshes yod mod kyi/ de'i ro gal te na mer sreg go/ /gal te na chu'i nang ngam/dur khrod du 'dor te/ wa dang / khyi dang / spyang ki la sogs pas zos kyang / de'i rnam par shes pa ni mtho ris su skye'o/ /de ltar de'i sems ni song ba dang / 'ong ba yang med/ phyin pa'i gnas kyang med kyi/ snga phyir 'dra ba'i skad cig ma'i rgyun yin gyi/ tha dad pa ni med do zhes de skad gsungs pa de yang de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin no/ /'od srung da ltar nga na'o zhes bya ba de yang de dang 'dra ste/ de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa yin te/ de bas na srog la lta bas nga rgyab snyung gis 'jam dpal khyod 'khor rnam bzhi la chos ston cig ces byas pa yin no/ /'od srung
52-1-177b
yang dag par na de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas mi snyung ste/ glo g.yas pa phab nas nyal ba yang med la/ mthar yongs su mya ngan las 'das pa yang med do/ /'od srung yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di ni sangs rgyas rnams kyi ting nge 'dzin shin tu zab mo yin gyi/ nyan thos dang / rang sangs rgyas rnams kyi spyod yul ma yin no/ /'od srung khyod sngar nga la 'dri ba las/ de bzhin gshegs pa ci'i slad du gzims te mi bzhengs/ zhal zas kyang mi gsol/ 'khor rnams la gdams pa dang / 'tsho tshis kyi las la sogs pa yang mi ston ces dris pa ni/ 'od srung 'di lta ste/ nam mkha' nyid la ni 'dug pa'am/ langs pa yang med/ zas dang skom 'dod pa yang med/ 'khor rnams la gdams pa dang / 'tsho tshis kyi las ston pa med/ 'ong ba dang / song ba dang / skye ba dang / 'gog pa dang / rga ba dang / lang 'tsho ba dang / byung ba dang / nub pa dang / smras pa dang / 'chag pa dang / grol ba dang / 'ching ba zhes bya ba med de/ bdag ces brjod pa med/ gzhan zhes brjod pa med/ bdag grol ba yang med/ gzhan dgrol ba yang med/ bde ba yang ma yin/ na ba yang ma yin no/ /rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das kyang de dang 'dra ste/ nam mkha' lta bu yin na/ nad kyis sdug bsngal ba ga la zhig yod/ 'od srung 'jig rten na gang zag rnam pa gsum gyi nad ni shin tu yang gso dka'o/ /gang zhe na/ theg pa chen po la skur pa dang / mtshams med pa lnga byas pa dang / log sred can te/ nad rnam pa 'di gsum ni 'jig rten na shin tu yang gso dka' ste/ nyan thos dang / rang sangs rgyas dang / byang chub sems dpas kyang gso nus pa ma yin no/ /rigs kyi bu dper na nges par 'chi ba'i nad gso dka' ba ni/ nad g.yog dang / yid bzhin gyi sman du ldan nam/ nad g.yog med dam/ yid bzhin du sman dang mi ldan na yang nad de ni nges par gsor mi rung bas na/ mi de gdon mi za bar 'chi'o/ /rigs kyi bu gang zag rnam pa gsum po de yang de dang 'dra ste/ gal te nyan
52-1-178a
thos sam/ rang sangs rgyas sam/ byang chub sems dpas chos bstan tam/ chos ma bstan kyang bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par 'gyur gyi/ chos ma thos pas sems bskyed par 'gyur ba ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems skyed du gzhug mi nus so/ /'od srung dper na nad gsor rung ba/ nad g.yog dang / yid bzhin gyi sman dang ldan na 'tsho bar 'gyur ro/ /rnam pa gsum po dang mi ldan na 'tsho bar mi 'gyur te/ nyan thos dang / rang sangs rgyas kyang de dang 'dra ste/ sangs rgyas dang byang chub sems dpa' las chos thos na de ma thag tu bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par 'gyur gyi/ chos ma thos pas sems bskyed par 'gyur ba ma yin no/ /'od srung dper na nad pa zhig nad g.yog dang / yid bzhin gyi sman dang ldan yang rung / nad g.yog dang / yid bzhin gyi sman du mi ldan yang rung ste/ 'tsho bar 'gyur ba yod de/ de bzhin du gang zag rnam pa gcig kyang de dang 'dra ste/ nyan thos dang phrad kyang rung / nyan thos dang ma phrad kyang rung / rang sangs rgyas dang phrad kyang rung / rang sangs rgyas dang ma phrad kyang rung / byang chub sems dpa' dang phrad kyang rung / byang chub sems dpa' dang ma phrad kyang rung / de bzhin gshegs pa dang phrad kyang rung / de bzhin gshegs pa dang ma phrad kyang rung / chos thos kyang rung / chos ma thos kyang rung ste/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya bar 'gyur ba yod do/ /'di lta ste/ gang zag su zhig bdag gi phyir ram/ gzhan gyi phyir ram/ gal te 'jigs pa'i phyir ram/ rnyed pa dang grags pa'i phyir ram/ g.yo sgyu'i phyir ram/ gzhan bslu ba can gyi phyir yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'di bris sam/ 'drir bcug gam/ 'chang ngam/ 'dzin tam/ klog gam/ 'don tam/ bsti stang dang bcas pas mchod pa byed dam/ gzhan la ston cing 'chad pa'o/ /'od srung gang zag rnam pa 'di lnga ni theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di la skyon dang bcas pa bzhin du spyod kyi/ de bzhin
52-1-178b
gshegs pa ni ma yin no/ /lnga gang zhe na/ 'di lta ste/ nyon mongs pa rnam pa gsum bcad nas/ rgyun du zhugs pa'i 'bras bu thob pas sems can dmyal ba dang / byol song dang / yi dgas kyi khams su mi skye'i/ lha dang mir lan bdun ldog pa/ sdug bsngal thams cad bcad nas mya ngan las 'das par zhugs pa ste/ 'od srung de ni skyon dang bcas pas spyod pa'i gang zag gcig ces bya ste/ ma 'ongs pa'i dus kyi bskal pa brgyad khri 'das nas/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya bar 'gyur ro/ /'od srung nyon mongs pa tha ma gsum po bcad nas/ 'dod chags dang zhe sdang dang / gti mug srab par gyur te/ lan cig phyir ldog pa'i 'bras bu 'thob pas/ lan cig phyir ldog ste sdug bsngal yongs su bcad nas mya ngan las 'das par zhugs pa ni/ 'od srung skyon dang bcas par spyod pa gnyis zhes bya ste/ de yang bskal pa drug khri 'das nas/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu 'tshang rgya bar 'gyur ro/ /'od srung gang zag gsum po ni nyon mongs pa tha ma lnga po bcad de phyir mi ldog pa'i 'bras bu thob pas phyir mi ldog ste/ sdug bsngal thams cad bcad nas mya ngan las 'das par zhugs pa ni/ skyon dang bcas par spyod pa gsum zhes bya ste/ de yang bskal pa bzhi khri 'das nas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu 'tshang rgya bar 'gyur ro/ /'od srung gang zag bzhi po ni 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug yongs su bcad nas/ dgra bcom pa'i 'bras bu thob pas nyon mongs pa lhag ma ma lus par mya ngan las 'das par zhugs pa ni bse ru ltar gcig tu spyod pa yang ma yin te/ de ni skyon dang bcas par spyod pa bzhi zhes bya ste/ de yang bskal pa nyi khri 'das nas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu 'tshang rgya bar 'gyur ro/ /'od srung gang zag lnga pa yang 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug yongs su bcad nas/ rang sangs rgyas kyi 'bras bu thob ste/ nyon mongs pa lhag ma ma lus par mya ngan las 'das par zhugs te/ bse ru ltar gcig pu spyod pa ni skyon dang bcas par spyod pa lnga zhes bya ste/ de yang bskal pa khri 'das nas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i
52-1-179a
byang chub tu mngon par 'tshang rgya bar 'gyur ro/ /'od srung de dag ni skyon dang bcas par spyod pa'i gang zag lnga zhes bya ste/ de bzhin gshegs pa ni ma yin no/ /'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo las/ 'khor mang pos kun nas dris pa zhes bya ba'i le'u ste lnga'o// //de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dag /yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'di las/ spyod pa rnam pa lnga yid la bya'o/ /lnga gang zhe na/ 'phags pa'i spyod pa dang / tshangs pa'i spyod pa dang / lha'i spyod pa dang / byis pa'i spyod pa dang / skyon dang bcas pa'i spyod pa'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams ni spyod pa lnga po 'di la shin tu nan tan bya'o/ /gzhan yang spyod pa gcig ste/ de bzhin gshegs pa'i spyod pa'o/ /de yang theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'di'o/ /'od srung de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos 'phags pa'i spyad pa spyod pa yin zhe na/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos gal te nyan thos sam/ de bzhin gshegs pa las yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di thos nas dad pa bskyed do/ /dad pa bskyed nas/ 'di snyam du bsam pa yid la bya'o/ /sangs rgyas bcom ldan 'das rnams la bla na med pa'i lam yod de/ yang dag pa'i chos chen po yod pas/ 'khor mang po rnams yang dag par spyod de/ gzhan yang shin tu rgyas pa theg pa chen po'i mdo sde yod de/ bdag kyang de la dad pa dang / mos par bya'o/ /theg pa chen po'i mdo sde tshol ba'i phyir shin tu chags pa'i chung ma dang bu dang / 'khor rnams dang / gnas pa'i khang khyim dang / gser dang dngul dang / rin po che dang / rgyan dam pa dang / me tog dang / spos dang / rol mo dang / bran pho dang / bran mo dang / las byed pa'i mi dang / khye'u dang / bu mo dang / bal glang dang / rta dang / shing rta dang / ba lang dang / lug dang / bya dang / khyi dang / phag la sogs pa yang yongs su
52-1-179b
gtang bar bya'o/ /yang 'di snyam du sems te/ khyim na gnas pa shin tu dog pa dag ni btson ra dang mtshungs te/ nyon mongs pa thams cad kyang de'i dbang gis skye'o/ /rab tu byung ba shin tu yangs pa ni nam mkha' dang 'dra ste/ dge ba'i chos thams cad kyang de'i dbang gis skye zhing 'phel lo/ /khyim na gnas pas 'tsho ba'i mthar mi phyin gyi/ bdag tshangs par spyod pa'i phyir skra dang kha spu bregs te/ khyim nas khyim ma yin par rab tu 'byung zhing byang chub la nan tan bya'o snyam du bsams nas/ bdag gdon mi za bar rab tu byung ste/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub la nan tan byed do/ /byang chub sems dpa' de ltar rab tu byung ba'i tshe/ bdud sdig to can shin tu sdug bsngal bar gyur nas/ 'di skad du byang chub sems dpa' 'di yang nga dang rtsod par 'gyur ro zhes zer ro/ /rigs kyi bu de ltar byang chub sems dpa' gzhan dang lta ga la zhig rtsod de/ de'i tshe na byang chub sems dpa' de dge 'dun gyi gnas su song nas/ gal te de bzhin gshegs pa'am/ de bzhin gshegs pa'i nye gnas spyod lam dang ldan pa/ dbang po zhi ba/ sems mnyen zhing des pa/ yongs su dag pa rab tu zhi ba'i drung du song nas/ rab tu 'byung bar gsol te/skra dang kha spu bregs nas/ chos gos ngur smrig gyon no/ /de ltar rab tu byung nas/ tshul khrims yongs su bsrungs te/ spyod lam mi nyams pa dang / spyod lam mdzes pa dang / nyes pa mi byed pa dang / chung ngu na nyes byas kyi bar du yang 'jigs pa'i sems skyed cing / tshul khrims srung ba'i sems rdo rje ltar brtan pa'o/ /rigs kyi bu dper na mi zhig rkyal pa thogs te rgya mtshor zhugs pa las/ de'i tshe rgya mtsho'i nang nas srin po zhig gis mi de la rkyal pa bslangs pa las/ mi des de skad ces thos nas/ de 'di snyam du sems te/ bdag ci ste rkyal pa 'di byin na gdon mi za bar chu'i nang du nub ste 'chi'o snyam bsams nas/ srin po de la 'di skad ces smras so/ /khyod kyis bdag bsad kyang bla'i rkyal pa ni sbyin du mi rung ngo / /srin pos yang smras pa/ ril gyis sbyin du mi rung na
52-1-180a
yang phyed tsam zhig sbyin du mi rung ngam zhes smras kyang ma ster ro/ /srin pos yang smras pa/ phyed sbyin du mi rung na sum cha tsam zhig byin cig ces byas kyang ma ster ro/ /srin pos yang smras pa/ sum cha tsam sbyin du mi rung na yang lag mthil tsam byin cig ces smras kyang ma ster ro/ /srin pos yang smras pa/ 'di ltar khyod kyis lag mthil tsam yang mi sbyin na/ bdag ni shin tu ltogs pas sdug bsngal gyis yongs su gdungs na rdul gyi cha shas tsam zhig bdag la stsal du gsol/ mi des smras pa/ khyod slong ba 'di yang chen po ma yin te shin tu yang chung mod kyi/ 'on kyang bdag rgya mtsho ma rgal la/ pha rol gyi mtha' nye ring yang ma rtogs par khyod la byin par gyur na/ dbugs phyir 'byung ste/ rgya mtsho'i bgegs las kyang ga la zhig thar te/ chu'i nang du bdag 'chi bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i tshul khrims yongs su bsrung ba yang de dang 'dra ste/ ji ltar rgya mtsho rgal ba'i mi de rkyal pa phangs pa bzhin du byang chub sems dpa' yang tshul khrims srung ba'i tshe na/ nyon mongs pa'i srin po ma rungs pa rnams byang chub sems dpa' la 'di skad ces zer ro/ /khyod bdag smra ba la yid ches par gyis shig dang khyod la slu ba ma yin te/ khyod kyis phas pham pa bzhi nyams kyang tshul khrims gzhan srung na de'i rgyu de'i rkyen gyis khyod rab tu bde ba'i mya ngan las 'da' ba 'thob par 'gyur ro zhes zer ro/ /de'i tshe na/ byang chub sems dpa' de 'di skad ces zer ro/ /bdag tshul khrims de dag bsrungs pas mtshams med pa'i sems can dmyal bar lhung yang bla'i/ tshul khrims nyams te mtho ris kyi lhar skye ba mi 'dod do/ /nyon mongs pa'i srin po yang 'di skad ces zer te/ khyod phas pham pa bzhi nyams par mi 'dod na/ dge 'dun gyi lhag ma ma bsrungs kyang de'i rgyu de'i rkyen gyis rab tu bde ba'i mya ngan las 'da' ba thob par 'gyur ro zhes smras kyang / byang chub sems dpa' tshig de'i rjes su mi 'jug go/ /nyon mongs pa'i srin po yang 'di skad du/ khyod dge 'dun gyi lhag ma nyams par mi 'dod na/ nyes pa sbom po'i chos
52-1-180b
nyams kyang de'i rgyu de'i rkyen gyis khyod rab tu bde ba'i mya ngan las 'da' ba thob par 'gyur ro zhes smras kyang / byang chub sems dpa' tshig de'i rjes su mi 'jug go/ /nyon mongs pa'i srin po yang 'di skad du/ khyod nyes pa sbom po'i chos nyams par mi 'dod na/ spang ba'i ltung ba'i chos nyams kyang de'i rgyu de'i rkyen gyis rab tu bde ba'i mya ngan las 'da' ba thob par 'gyur ro zhes smras kyang / byang chub sems dpa' tshig de'i rjes su mi 'jug go/ /srin pos yang smras pa/ khyod de ltar spang bas ltung ba'i chos nyams par mi 'dod na ltung ba'i chos dgu bcu nyams kyang de'i rgyu de'i rkyen gyis rab tu bde ba'i mya ngan las 'da' ba thob par 'gyur ro zhes smras kyang / byang chub sems dpa' tshig de'i rjes su mi 'jug go/ /srin pos yang 'di skad du ltung ba dgu bcu nyams par mi 'dod na/ nyes byas kyi chos nyams kyang de'i rgyu de'i rkyen gyis rab tu bde ba'i mya ngan las 'da' ba thob par 'gyur ro zhes smras kyang / byang chub sems dpa' de'i tshe 'di snyam du sems te/ gal te bdag la nyes byas kyi kha na ma tho ba byung ste ma bshags ma mthol na 'khor ba'i pha rol tu yang mi phyin/ mya ngan las 'da' bar yang mi 'gyur ro snyam sems nas/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po chung ngu na nyes byas la yang rdo rje lta bu'i sems kyis srung zhing 'dzin to/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni phas pham pa bzhi srung ba dang / nyes byas srung ba la shin tu brtan te tha dad pa med do/ /byang chub sems dpas gal te de ltar srung ba ni tshul khrims kyi yan lag lnga dang ldan pa zhes bya'o/ /'di lta ste byang chub sems dpa'i las kyi ngo bo nyid yongs su dag pa'i tshul khrims dang / snga ma dang phyi ma'i 'khor yongs su dag pa'i tshul khrims dang / ngan par rtog pa ma yin pa rtog pa rnam par dag pa'i tshul khrims dang / yang dag pa'i dran pa srung zhing dran pa rnam par dag pa'i tshul khrims dang / bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu bsngo ba'i tshul khrims so/ /'od srung gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i tshul khrims la rnam pa gnyis te/ 'jig rten na yang dag par bstan pa'i tshul khrims blangs pa dang / yang dag pa'i chos kyi tshul
52-1-181a
khrims thob pa ste/ byang chub sems dpas gal te yang dag pa'i chos kyi tshul khrims thob na/ nam du yang sdig pa mi byed do/ /'jig rten na yang dag par bstan pa'i tshul khrims blang ba ni gsol ba dang / bzhi'i las byas pas thob par 'gyur ro/ /gzhan yang rigs kyi bu tshul khrims la rnam pa gnyis te/ rang bzhin gyis lci ba'i tshul khrims dang / 'jig rten gyis dpyas pa med par byed pa'i tshul khrims so/ /rang bzhin gyis lci ba'i tshul khrims ni phas pham pa bzhi'o/ /'jig rten gyis dpyas pa med par bya ba'i tshul khrims ni/ tshong mi byed pa dang / bre phul dang / srang mi 'chos pa dang / gzhan la mi slu ba dang / gzhan yang rigs dang mthu bsnyems te gzhan gyi nor mi 'phrog pa dang / gzhan yang gnod sems kyis 'ching ba dang / las su byas pa bshig ste ma rung bar byed pa dang / me mar gyi 'od yod bzhin du nyal ba dang / khang khyim dang / rmo ba'i las byed pa dang / 'tsho tshis kyi las la sogs pa byar mi rung ba dang / gzhan yang bal glang dang / rta dang / shing rta dang / ba lang dang / lug dang / rnga mo dang / bong bu dang / bya dang / khyi dang / spre'u dang / rma bya dang / ne tso dang / 'tsho byed dang / ko byi la dang / phar ba dang / stag dang / gzig dang / byi la dang / phag dang / de ma yin pa gcan gzan ma rungs pa rnams dang / khye'u dang / bu mo dang / skyes pa dang / bud med dang / bran pho dang / bran mo dang / las byed pa'i mi mi 'chang mi gso ba dang / gzhan yang gser dang / dngul dang / bai dUr+ya dang / shel dang / mu tig dang / asma gar b+ha dang / mu sa la gal b+ha dang / byi ru dang / shel gyi snam bu dang / do shal la sogs te rin po che rnams dang / zangs dang / khar ba dang / ra gan gyi snod dang / gding ba bar tang dang / dre'u rngog dang / gding ba 'jam po dang / de ma yin pa khre dang / 'bras dang / nas dang gro dang / sran ma dang / zar ma dang / zas g.yos byas pa dang / ma byas pa la sogs pa mi 'chang ba dang / rtag tu za gcig byed cing yang dang yang mi len pa dang / rtag tu bsod snyoms spyod pa dang / dge 'dun
52-1-181b
gyi nang na zas kyi bya ba byed pa dang / rtag tu chog shes pa dang / khud par 'gron du bos par mi 'gro ba dang / sha mi za ba dang / smyo ba'i khu ba chang mi 'thung ba dang / dku ba rnam pa lnga la sogs te/ dku zhing mnam pa'i bag mi za ba dang / de bas na de'i lus ni mnam pa'i bag med de/ rtag tu 'jig rten du bcas pa'i lha dang mi thams cad kyis bkur sti dang / rim gro byed cing / mchod pa dang / bstod par 'gyur ba dang / zas kyi tshod 'dzin pa dang / lhag ma mi 'chang ba dang / sbyin bdag gi gos byin pa len na yang ran par len pa dang / gang nas gang du 'gro yang chos gos gsum dang / lhung bzed du bcas te bya'i 'dab ma ltar mi 'bral ba dang / gzhan yang rtsa ba'i 'bras bu dang / sdong bu'i 'bras bu dang / tshigs kyi sa bon dang / mdud pa'i sa bon dang / 'bras bu'i sa bon mi 'chang ba dang / gzhan yang rin po che'i gter dang / gser dang / dngul dang / bza' ba dang / btung ba dang / tshang mang dang / bang mdzod dang / bgo ba'i gos dang / khri stan mthon po dang / bal glang gi mche ba'i khri dang / gser gyi khri dang / thags su btags pa rnam pa mang po la sogs pa la mi nyal mi 'chang ba dang / gzhan yang rtswa las byas pa'i stan 'jam po thams cad mi 'chang ba dang / bal glang gi khyogs dang / rta'i khyogs la mi 'dug pa dang / shin tu 'jam pa'i gos mi gding ba dang / khri la sngas gnyis mi bca' ba dang / gzhan yang sngas bzang po dang / bsnyes pa'i sngas mi 'chang ba dang / nam du yang bal glang 'thab pa dang / rta 'thab pa dang / shing rta 'thab pa dang / dmag 'thab pa dang / skyes pa 'thab pa dang / bud med 'thab pa dang / khyu mchog 'thab pa dang / lug 'thab pa dang / chu glang 'thab pa dang / bya 'thab pa dang / ne tso 'thab pa la sogs pa la mi lta ba dang / ched du g.yul bshams pa la mi lta ba dang / gzhan yang dung 'bud pa dang / rnga rdung ba dang / gling bu dang / gce'u kha mangs dang / gim dang / shir dang / dgu po rgyud mangs la sogs te/ rol mo rnams sangs rgyas la mchod pa ma gtogs par mi nyan pa dang / ug shud dang / mig mangs dang / par sig gi rtsed mo seng ge
52-1-182a
dang / bal glang gi rkya 'gyed pa dang / cho lo dang / rgyan po dang / pho long rdebs pa dang / rdo 'phen pa dang / khras dang / rtsed mo'i bag thams cad mi byed mi lta ba dang / nam du yang ltas dang / mtshan lta ba lag pa dang / rkang pa dang / ngo dang / mig gi mtshan lta ba mi byed pa dang / sen mo la me long lta bur lta ba dang / rtswa dang lcug ma dang / bum pa dang / thod pa la mo 'debs shing ltas su lta ba mi byed pa dang / de ma yin pa gnyid bsang ba ma gtogs par skar ma la sogs pa mi lta ba dang / rgyal po'i pho nya dang / phrin gyis tshu rol gyi tshig pha rol du smra zhing / pha rol gyi tshig tshu rol du smra ba mi byed pa dang / g.yo dang / sgyus log par 'tsho ba ma yin pa dang / gzhan yang rgyal po'i gtam dang / blon po dang / rkun po dang / dgra thabs dang / bza' ba dang / btung ba dang / yul dang / mu ge dang / 'jigs pa dang / bde skyid pa la sogs pa'i gtam mi smra ba ste/ rigs kyi bu de dag ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i 'jig rten pas mi dpyas pa'i tshul khrims zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni de ltar bcas pa'i tshul khrims srung ba dang / rang bzhin gyis lci ba'i tshul khrims srung ba la tha dad pa'i bye brag med do/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de ltar tshul khrims yongs su srung ba na 'di skad ces dam 'cha'o/ /bdag gi lus 'di me ma mur gyi dong zab mor mchongs kyang bla'i 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar bzhugs pa'i sangs rgyas rnams kyis bcas pa'i tshul khrims las nyams te/ rgyal rigs kyi bu mo'am/ bram ze mo'am/ khyim bdag mo la mi tshangs par spyod pa'i las mi bya'o zhes dam 'cha'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad ces dam 'cha'o/ /gal te lcags shin tu tsha bas bdag gi lus dkris glags kyang bla'i/ tshul khrims nyams pa'i lus kyis sbyin bdag dad pas byin pa'i gos mi bgo'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad du dam 'cha'
52-1-182b
ste/ bdag gi khar lcags kyi thu lum mid kyang bla'i/ tshul khrims nyams pa'i kha 'dis nam du yang sbyin bdag dad pas byin pa'i kha zas mi za'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad du dam 'cha' ste/ bdag gi lus 'di lcags shin tu tsha ba'i steng du nyal yang bla'i/ tshul khrims nyams pa'i lus kyis nam du yang sbyin bdag dad pas byin pa'i khri stan la mi nyal lo/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad ces dam 'cha' ste/ bdag gi lus la mtshon shag ti sum brgyas btsugs kyang bla'i/ tshul khrims nyams pa'i lus kyis nam du yang sbyin bdag dad pas byin pa'i nad kyi rkyen sman mi btung ngo / /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad ces dam 'cha' ste/ bdag gi lus 'di shin tu khol ba'i zangs po cher bskol kyang bla'i/ tshul khrims nyams pa'i lus kyis sbyin bdag dad pas byas pa'i gnas khang du mi 'dug go/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad ces dam 'cha' ste/ gal te lcags kyi tho bas mgo nas rkang gi bar du brdungs te rdul du gyur kyang bla'i/ tshul khrims nyams pa'i lus kyis rgyal rigs dang bram ze dang khyim bdag gi rim gro dang phyag bya ba mi 'dod do/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad ces dam 'cha' ste/ lcags kyi thur ma shin tu tsha bas mig gnyis brus kyang bla'i/ 'dod chags kyi sems kyis pha rol gyi gzugs bzang po la mi lta'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad ces dam 'cha' ste/ ji ste smyung mang pos rna ba'i dbang po gtsags kyang bla'i/ 'dod chags dang bcas pa'i sems kyis sgra snyan pa mi mnyan no/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad ces dam 'cha' ste/ gri rnon pos sna bcad kyang bla'i/ 'dod chags kyi sems kyis dri zhim po la mi snom mo/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems
52-1-183a
dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad ces dam 'cha' ste/ gri rnon pos lce bcad kyang bla'i/ 'dod chags kyi sems kyis ro zhim po la mi chags so/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang 'di skad ces dam 'cha' ste/ gal te sta re rnon pos bdag gi lus dum bu dum bur gtubs kyang bla'i/ 'dod chags dang bcas pa'i sems kyis reg bya mang po la mi chags so/ /de ci'i phyir zhe na/ de'i rgyu de'i rkyen gyis rnal 'byor can dag sems can dmyal ba dang / byol song gi skye gnas dang / gshin rje'i 'jig rten du skye bar 'gyur ro/ /'od srung de ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po tshul khrims yongs su srung ba zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos tshul khrims shin tu bsrungs nas/ sems can thams cad la sngo bar byed do/ /de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can thams cad tshul khrims shin tu bsrung ba dang / rnam par dag pa'i tshul khrims dang / shin tu dge ba'i tshul khrims dang / mi nyams pa'i tshul khrims dang / mi zlos pa'i tshul khrims dang / theg pa chen po'i tshul khrims dang / phyir mi ldog pa'i tshul khrims dang / sems dang sbyor ba'i tshul khrims dang / mthar phyin pa'i tshul khrims dang / pha rol tu phyin pa'i tshul khrims rdzogs par gyur cig ces smon lam 'debs so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po de ltar tshul khrims yongs su dag par sbyong ba na/ thog ma mi g.yo ba'i sa la gnas par 'gyur ro/ /ci'i phyir mi g.yo ba'i sa zhes bya zhe na/ byang chub sems dpa' mi g.yo ba'i sa la gnas pa na/ mi g.yo mi ltung mi ldog mi shigs pa'i phyir ro/ / rigs kyi bu dper na ri rab ri'i rgyal po ni rlung shin tu drag po rdzi rlung yug gis kyang g.yo ba'am/ ltung ba'am/ 'jig par mi nus so/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de la gnas pa yang de dang 'dra ste/ gzugs dang / sgra dang / dri
52-1-183b
dang / ro dang / reg byas g.yo bar mi nus/ sems can dmyal ba dang / byol song gi skye gnas dang / gshin rje'i 'jig rten du ltung bar mi 'gyur/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyi sar phyir mi ldog ste/ lta ba mang po'i rlung gis kyang mi shigs shing log par 'tsho bar mi 'gyur ro/ /rigs kyi bu gzhan yang mi g.yo ba zhes bya ba ni 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug gis mi g.yos so/ /gzhan yang mi ltung zhes bya ba ni phas pham pa bzhir mi ltung ngo / gzhan yang phyir mi ldog ces bya ba ni phyir tshul khrims las khyim du mi ldog go/ /gzhan yang mi 'jig ces bya ba ni theg pa chen po'i mdo sde las mi 'gal bas mi shigs so/ /gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni nyon mongs pa'i bdud kyis mi g.yos so/ /phung po'i bdud kyis ltung bar mi 'gyur ro/ /snying po byang chub kyi bar du lha'i bu'i bdud yod mod kyi/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub las phyir mi ldog go/ /'chi bdag gi bdud kyis kyang mi shigs so/ /rigs kyi bu de ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'phags pa'i spyod pa la shin tu nan tan byed pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu ci'i phyir 'phags pa'i spyod pa zhes bya zhe na/ 'phags pa'i spyod pa ni sangs rgyas dang byang chub sems dpa' spyod pa'i phyir na/ 'phags pa'i spyod pa zhes bya'o/ /ci'i phyir sangs rgyas dang byang chub sems dpa' la 'phags pa zhes bya zhe na/ de dag la sogs pa 'phags pa'i chos dang ldan pa'i phyir/ chos thams cad la ngo bo nyid kyis stong pa nyid du rtogs pa'i phyir/ de bas na 'phags pa zhes bya'o/ /gzhan yang 'phags pa'i tshul khrims dang ldan pas 'phags pa zhes bya'o/ /'phags pa'i ting nge 'dzin dang shes rab tu ldan pas 'phags pa zhes bya'o/ /gzhan yang 'phags pa'i nor bdun dad pa dang / tshul khrims dang / 'dzem pa dang / khrel ba dang / mang du thos pa dang / shes rab dang / btang snyoms
52-1-184a
kyi nor dang ldan pas 'phags pa zhes bya'o/ /gzhan yang 'phags pa'i lam yan lag rnam pa bdun dang ldan pas 'phags pa zhes bya ste/ de bas na 'phags pa'i spyod pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'phags pa'i spyad pa spyod pa ni/ lus 'di la spyi bo nas rkang pa'i bar du brtags na/ skra dang / sen mo dang / so dang / mi gtsang ba btsog pa/ pags pa dang / sha dang / rgyus pa dang / rus pa dang / mcher pa dang / mkhal ma dang / snying dang / glo ba dang / mchin pa dang / mkhris pa dang / rgyu ma dang / pho ba dang / zhu ba dang / ma zhu ba'i snod gnyis dang / bshang gci che chung dang / mchil ma dang / snabs dang / mchi ma dang / klad pa dang / thod pa dang / rkang dang / rnag dang / khrag dang / rtsa la sogs pa mi gtsang ba 'ba' zhig gis gang bar mthong ngo / /byang chub sems dpa' de ltar rtse gcig tu shin tu rtog pa na/ bdag ces bya ba su dbang / gang na gnas/ bdag ces bya ba su dbang zhes shin tu rtog ste/ yang 'di snyam du sems so/ /rus pa de bdag yin nam/ rus pa las gzhan pa zhig yod dam snyam/ byang chub sems dpa' de'i tshe pags pa dang / sha btang ste/ keng rus 'ba' zhig la rtog go/ /yang 'di snyam du sems te/ rus pa'i kha dog kyang rnam pa tha dad de/ sngon po dang / ser po dang / dmar po dang / dkar po dang / phug ron gyi gshog pa lta bu ste/ de ltar na rus pa'i mtshan nyid kyang bdag ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ bdag ces bya ba ni sngon po'am/ ser po'am/ dmar po'am/ dkar po'am/ phug ron gyi gshog pa lta bu ma yin pa'i phyir ro/ /byang chub sems dpas de ltar rtse gcig pa'i sems kyis shin tu rtog pa na/ gzugs la 'dod chags pa thams cad zhi bar 'gyur ro/ /yang 'di snyam du sems te/ rus pa de yang rten cing 'brel te 'byung ba yin te/ rkang pa'i rting pa'i rus pas ni long bu'i rus pa brten/ long bus ni rje ngar gyi rus pa brten/ rje ngar gyi rus pas ni pus mo brten/
52-1-184b
pus mo'i rus pas ni brla'i rus pa brten/ brla'i rus pas ni dpyi'i rus pa brten/ dpyi'i rus pas ni rked pa'i rus pa brten/ rked pa'i rus pas ni sgal tshigs kyi rus pa brten/ rgal tshigs kyi rus pas ni rtsib ma'i rus pa brten/ yang rgal tshigs kyi rus pas ni gnya' ba'i rus pa brten/ gnya' ba'i rus pas ni 'gram pa'i rus pa brten/ 'gram pa'i rus pas ni 'gram so dang thod pa'i rus pa brten to/ /yang ltag rus ni phrag pa'i rus pa la rten/ phrag pa'i rus pa ni lag ngar gyi rus pa la rten/ lag ngar gyi rus pa ni mkhrig ma'i rus pa la rten/ mkhrig ma'i rus pa ni lag mthil gyi rus pa la rten/ lag mthil gyi rus pa ni sor mo'i rus pa la rten te/ de ltar rus pa thams cad gcig la gcig rten cing 'brel bar byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de ltar rtog pa na lus kyi rus pa thams cad so so nas 'dug par rtogs so/ /de ltar shin tu rtogs pa na gzugs la chags pa dang / mnga' byad la chags pa dang / reg na 'jam pa'i chags pa rnam pa gsum po yongs su spong bar 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rus pa sngon po la rtog pa na sa chen po 'di lho byang shar nub dang / phyogs mtshams bzhi dang / steng dang / 'og kun sngon por mthong ngo / /sngon po la rtog pa bzhin du ser po dang / dkar po dang / phug ron gyi gshog pa lta bu yang de bzhin no/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de ltar rtog pa na smin mtshams nas 'od zer sngon po dang / ser po dang / dmar po dang / dkar po dang / phug ron gyi gshog pa lta bu byung ste/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po des 'od de re re las kyang sangs rgyas bzhugs par mthong nas/ de la lus 'di mi gtsang ba'i rgyu dang rkyen rten cing 'brel te 'byung ba 'dri zhing zhu ba ni 'di lta ste/ lus 'di 'dug pa dang / ldang ba dang / 'gro ba dang / sdod pa dang / dgu ba dang / dgye ba dang / lta ba dang / mig 'dzums pa dang / dbugs rgyu ba dang / ngu ba dang / rgod pa dang / dga' bar 'gyur ba de la ni bdag po med na su zhig de ltar bsgyur zhes zhu zhing 'dri'o/ /de skad ces dris nas 'od kyi nang na bzhugs pa'i sangs rgyas kyang mod la mi snang bar gyur to// //
52-1-185a
'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/bam po bcu drug pa/ yang 'di snyam du sems te/ 'on te rnam par shes pa de bdag yin nam/ ci na sangs rgyas rnams kyis bdag la bstan par ma gyur snyam nas/ yang rnam par shes pa la brtags na rnam par shes pa la ni skad cig skad cig tu chu bo'i rgyun bzhin skye zhing 'gog pas de yang bdag ma yin no yang 'di snyam du sems te/ phyi nang du rgyu ba'i dbugs 'di ni rlung yin te/ rlung gi mtshan nyid ni chen po bzhi yin pas/ chen po bzhi la bdag ces bya ba gang yin/ sa'i mtshan nyid kyang bdag ma yin la/ de bzhin du chu dang / me dang / rlung gi mtshan nyid kyang bdag ces bya ba ma yin no snyam sems so/ /yang 'di snyam du sems te/ lus 'di la ni thams cad kyang bdag ces bya ba med de/ sems dang rlung 'dus shing tshogs pa'i rgyu dang rkyen las bya ba rnam pa sna tshogs mngon du snang bar gyur pa ni dper na sngags kyi phyir ram/ sgyu ma mkhan gyis byas pa bzhin no/ /gzhan yang dgu po rgyud mangs dang 'dra ste/ yid bzhin du sgra 'byung bas des na lus 'di mi gtsang ba ste/ rgyu dang rkyen tshogs pa la rag lus pas grub pa yin na chags su yang ci zhig yod/ gal te pha rol pos gshe'am spyos na yang zhe sdang bskyed du yang ci zhig yod de/ bdag gi lus 'di ni mi gtsang ba rnam pa sum cu rtsa drug gis yongs su gang na gshe zhing spyo ba de yang ci la gnas/ gshe ba thos na yang 'di snyam du sems te/ sgra skad gang gis spyo bar 'gyur snyam/ sgra skad kun la so sor brtags na gshe ba yod par mi mthong ste/ gcig la med pa bzhin mang po yang de dang 'dra ste/ de bas na zhe sdang mi skye'o/ /gal te pha rol pos brdegs na yang 'di snyam du sems te/ 'di ltar brdegs pa 'di ci las byung snyam brtags na lag pa dang / stobs dang / dbyig pa dang / bdag gi lus tshogs pa las rdeg pa zhes bya ba byung na/ ci'i phyir pha rol la khros/ 'di ni bdag gi lus yod pas na 'di 'dra ba myong bar gyur te/ bdag gi phung po lnga'i lus 'di yod pa las 'di 'dra bar gyur to/ /dper na 'ben
52-1-185b
yod pa'i rkyen gyis mda' 'ong ba dang 'dra bar bdag gi lus kyang de dang 'dra ste/ lus yod pas na rdeg pa yod de/ gal te bdag gis lus bzod pa ma byas na sems 'khrug par 'gyur ro/ /gal te sems 'khrugs na yang dag pa'i dran pa nyams par 'gyur/ gal te yang dag pa'i dran pa nyams na/ dge ba dang mi dge ba'i don mi rtogs so/ /dge ba dang mi dge ba'i don ma rtogs na kha na ma tho ba'i chos spyod par 'gyur ro/ /kha na ma tho ba'i chos byas na sems can dmyal ba dang / byol song gi skye gnas dang / yi dgas kyi khams su ltung bar 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' de'i tshe de ltar rtogs pas dran pa nye bar gzhag pa bzhi thob par 'gyur ro/ /dran pa nye bar gzhag pa bzhi thob pas shin tu bzod pa'i sa la gnas par 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po de ltar sa de la gnas na/ 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug la bzod do/ /gzhan yang grang ba dang / tsha ba dang / bru ba dang / skom pa dang / sbrang ma dang / mchu smyung dang / rlung dang / reg bya yid du mi 'ong ba dang / nad rnam pa sna tshogs dang / tshig ngan pas gshe ba dang / spyo ba dang / rdeg pa dang / 'tshog pa dang / gzhu ba dang / mdor na lus dang sems sdug bsngal bar 'gyur ba thams cad la bzod de/ de bas na shin tu bzod pa'i sa la gnas pa zhes bya'o/ /de nas byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'od srung gis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das byang chub sems dpa' mi g.yo ba'i sa la gnas par ma gyur gyi bar du tshul khrims yongs su dag par bsrung ba na rgyu dang rkyen gang gis tshul khrims nyams par 'gyur ba mchis sam/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu yod do/ / byang chub sems dpa' mi g.yo ba'i sa la gnas par ma gyur gyi bar du rgyu dang rkyen gyis tshul khrims nyams par gyur pa yod do/ /'od srung ngo mtshar du gyur nas de gang lags zhes gsol pa dang / bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ byang chub sems dpa'
52-1-186a
bdag gi tshul khrims nyams par gyur pa de'i rgyu de'i rkyen gyis/ pha rol po gzhan dag theg pa chen po'i mdo sde la mos shing dang bas 'chang zhing 'dzin par 'gyur ram/ pha rol po gzhan dag klog pa dang / 'don pa dang / khong du chud par byed pa dang / glegs bam du 'dri bar 'gyur ba dang / gzhan dag la yang rgyas par ston cing 'chad de/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub las phyir mi ldog par 'gyur ba tsam gyi tshod na/ de'i phyir tshul khrims nyams par byed de byang chub sems dpa' de'i tshe 'di snyam du sems so/ /bdag bskal pa gcig gam bskal pa gcig 'gribs kyi bar du mtshams med pa'i sems can dmyal ba chen por lhung yang bla'i/ pha rol po de bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub las phyir mi ldog par dgod par byed do/ /'od srung de'i rgyu de'i rkyen gyis na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po tshul khrims dag nyams par 'gyur ro/ /de'i tshe byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'jam dpal gzhon nur gyur pas bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das gal te byang chub sems dpa' pha rol po byang chub kyi sems las phyir mi ldog par bskyab cing bsdu ba'i slad du tshul khrims nyams kyang mtshams med pa'i sems can dmyal bar ltung ba'i gnas ma mchis so/ /de nas bcom ldan 'das kyis 'jam dpal la bka' stsal pa/ legs so shin tu legs so/ /khyod kyis smras pa bzhin no/ /nga yang sngon 'dzam bu'i gling 'dir rgyal po chen po drang srong zhes bya bar gyur pas na theg pa chen po'i mdo sde la bsti stang dang bcas pas shin tu dad cing mos te/ sems dge ba 'ba' zhig la brtson pas kha na ma tho ba'i las phrag dog dang ser sna'i bag med de/ ngag gi las kyis ni rtag tu ngag snyan pa dang / dge ba'i chos smra zhing ston to/ /lus kyis kyang dbul phongs pa mgon dang skyabs med pa'i dpung gnyen byas te/ sbyin pa la bar chad med par brtson par gyur to/ /de'i tshe de'i dus na 'jig rten na
52-1-186b
sangs rgyas kyang mi bzhugs/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyang med de/ de'i tshe na theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo sde la dad cing mos pa'i phyir ngas lo bcu gnyis kyi bar du bram ze'i g.yog byas te/ yo byad ci 'dod pa sbyar to/ /lo bcu gnyis kyi bar du bde ba byin nas ston pa de rnams la 'di skad ces smras so/ /kye ston pa khyod bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems skyed cig ces smras so/ /bram zes smras pa/ rgyal po chen po byang chub kyi mtshan nyid ni ci yang med pa ste/ theg pa chen po'i mdo sde yang de dang 'dra ba yin na/ rgyal po chen po ci'i phyir mi zhes bya ba bkur bkur te/ nam mkha' dang mnyam zhes smras so/ /rigs kyi bu nga de'i tshe theg pa chen po la shin tu mos pas bram zes shin tu rgyas pa la skur pa'i tshig de thos nas/ de'i tshe na ngas bram ze de'i srog bcad do/ /rigs kyi bu de'i rgyu de'i rkyen gyis de tshun cad sems can dmyal bar ma skyes so/ /rigs kyi bu theg pa chen po'i mdo sde la bsrung zhing bskyab pa'i mthu stobs ni de ltar tshad med do/ /'od srung gzhan yang 'phags pa'i spyod pa ni 'di lta ste/ 'phags pa'i bden pa bzhi'o/ /de yang gang zhe na/ sdug bsngal dang / kun 'byung ba dang / 'gog pa dang / lam ni 'phags pa'i bden pa bzhi zhes bya'o/ /'od srung sdug bsngal zhes bya ba ni sha thang zhing gdung ba'i mtshan nyid do/ /kun 'byung ba ni skye zhing 'phel ba'i mtshan nyid do/ /'gog pa ni zhi ba 'gog pa'i mtshan nyid do/ / lam ni theg pa chen po'i mtshan nyid do/ /rigs kyi bu gzhan yang sdug bsngal ni mngon du snang ba'i mtshan nyid do/ /kun 'byung ba ni 'gyur ba'i mtshan nyid do/ /'gog pa ni bsal ba'i mtshan nyid do/ /lam ni bsal bas 'gyur ba'i mtshan nyid do/ /rigs kyi bu gzhan yang sdug bsngal la rnam pa gsum ste/ sdug bsngal ba'i sdug bsngal dang 'du byed kyi sdug bsngal dang / 'gyur ba'i sdug bsngal lo/ /kun 'byung ba ni srid pa nyi shu rtsa lnga'o/ /'gog pa ni nyi shu rtsa lnga 'gog pa'o/ /lam ni tshul khrims dang / ting nge 'dzin dang / shes rab bsgom
52-1-187a
pa'o/ /rigs kyi bu gzhan yang zag pa dang bcas pa'i chos la yang rgyu dang bcas/ 'bras bu dang bcas pa rnam pa gnyis yod do/ /zag pa med pa'i chos la yang rgyu dang bcas 'bras bu dang bcas pa rnam pa gnyis yod do/ /zag pa dang bcas pa 'bras bu dang bcas pa ni sdug bsngal zhes bya'o/ /zag pa dang bcas pa'i rgyu dang bcas pa ni kun 'byung zhes bya'o/ /zag pa med pa'i 'bras bu dang bcas pa ni 'gog pa zhes bya'o/ /zag pa med pa'i rgyu dang bcas pa ni lam zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang mtshan nyid rnam pa 'di brgyad ni sdug bsngal zhes bya'o/ /'di lta ste/ skye ba'i sdug bsngal dang / rga ba'i sdug bsngal dang / na ba'i sdug bsngal dang / shi ba'i sdug bsngal dang / 'dod pa dang bral ba'i sdug bsngal dang / dgra sdang ba dang phrad pa'i sdug bsngal dang / 'dod pa mi rnyed pa'i sdug bsngal dang / phung po lnga ni sdug bsngal te/ gang sdug bsngal brgyad po 'di dag skye bar byed pa ni kun 'byung zhes bya'o/ /chos 'di dag gi gnas kyang med pa ni 'gog pa zhes bya'o/ /stobs bcu dang / mi 'jigs pa bzhi dang / dran pa nye bar gzhag pa gsum dang / snying rje chen po ni lam zhes bya'o/ /rigs kyi bu skye ba zhes bya ba ni 'byung ba'i mtshan nyid de/ de yang rnam pa lnga'o/ /'di lta ste/ thog ma byung ba dang / tha mar zad pa dang / 'phel zhing skye ba dang / mngal nas byung ba dang / rigs las skyes pa'o/ / rgas zhes bya ba ni rgas pa la rnam pa gnyis te/ skad cig skad cig tu rgas pa dang / mthar rgas pa'o/ /yang rnam pa gnyis te/ skye zhing 'phel bas rgas pa dang / 'gog cing zhigs pas rgas pa ni rgas pa zhes bya'o/ /na ba zhes bya ba gang zhe na/ na ba ni chen po bzhi'i sbrul gdug pa shas mi mnyam pa las nad du gyur te/ de yang rnam pa gnyis so/ /lus na ba dang / sems na ba ste/ lus na ba la yang rnam pa lnga'o/ /bad kan las gyur pa dang / rlung las gyur pa dang / mkhris pa las gyur pa dang / 'dus pa las nad du gyur pa
52-1-187b
dang / bag ma byas pa las nad du gyur pa'o/ /bag ma byas pa'i nad la yang rnam pa bzhi ste/ nyams kyis mi lcogs bzhin du byed pa dang / g.yang du ltung ba dang / rdo dbyug dang mtshon gyis phog pa dang / mi ma yin pas brlams pa'o/ /sems na ba la yang rnam pa bzhi ste/ shin tu dga' ba las gyur pa dang / 'jigs skrag pa las gyur pa dang / mya ngan byed pa las gyur pa dang / gti mug las gyur pa'o/ /rigs kyi bu gzhan yang lus na ba dang / sems na ba la rnam pa gsum ste/ las kyi rnam par smin pa dang / sdig pa'i gnyen po ma spangs pa dang / dus las gyur pa ste/ de dag la sogs pa las rgyu dang / rkyen dang / ming du 'dogs pa dang / rnam pa tha dad pa'i nad skyes par gyur to/ /rgyu rkyen las gyur pa ni rlung la sogs pa'i nad rnams so/ /ming du 'dogs pa ni sems myos pa dang / glo na ba dang / dbugs mi bde ba dang / skyug bro ba dang / snying stor ldang ba dang / tshad par 'khru ba'o/ /rnam pa tha dad pa ni klad pa na ba dang / mig na ba dang / rkang lag la sogs pa na ba ste/ de dag ni na ba zhes bya'o/ /shi ba zhes bya ba gang zhe na/ bdag gi lus blangs pa de dang bral ba'o/ /lus blangs pa dang bral ba la yang rnam pa gnyis te/ tshe zad nas shi ba dang / phyi rol gyi rkyen gyis shi ba'o/ /tshe zad de shi ba la yang rnam pa gsum ste/ tshe zad la bsod nams ma zad pa dang / bsod nams ni zad la tshe ma zad pa dang / bsod nams dang tshe gnyis ka zad pa'o/ /phyi rol gyi rkyen gyis shi ba la yang rnam pa gsum ste/ mi rigs par bdag lcebs te shi ba dang / pha rol po gzhan gyis bsad pa dang / gnyis ka dang bcas te shi ba'o/ /gzhan yang shi ba la rnam pa gsum yod do/ /bag med pas shi ba dang / tshul khrims nyams pas shi ba dang / tshe'i dbang po zhig ste shi ba'o/ /de la bag med pas shi ba gang zhe na/ theg pa chen po shin tu rgyas pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa la skur pa ni bag med pas shi ba zhes bya'o/ /
52-1-188a
tshul khrims nyams te shi ba gang zhe na/ 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar bzhugs pa'i sangs rgyas rnams kyis bcas pa'i tshul khrims bshig pa ni tshul khrims nyams te shi ba zhes bya'o/ /tshe'i dbang po zhig ste shi ba gang zhe na/ phung po lnga'i lus dang bral ba ni tshe'i dbang po zhig nas shi ba zhes bya ste/ de dag ni shi ba'i sdug bsngal chen po zhes bya'o/ /'dod pa dang / bye bral ba'i sdug bsngal gang zhe na/ gang yid du 'ong zhing 'dod pa'i dbang po zhig gam bral lam gyes par gyur pa'o/ /yid du 'ong zhing 'dod pa'i dngos po dang bye bral ba la yang rnam pa gnyis te/ mi'i nang na phung po lnga zhig pa dang / lha'i nang na phung po lnga dang bral ba'o/ /de ltar lha dang mi la 'dod pa'i phung po lnga ni rnam par phye na tshad med de/ mdor na de dag ni 'dod pa dang bye bral ba'i sdug bsngal ba zhes bya'o/ /dgra sdang ba dang phrad pa'i sdug bsngal gang zhe na/ gang yid du mi 'ong zhing mi 'dod pa dang 'dus shing phrad pa'o/ /yid du mi 'ong zhing mi 'dod pa dang phrad pa la yang rnam pa gsum ste/ sems can dmyal ba dang / yi dgas dang / byol song gi skye gnas so/ /de ltar ngan song gsum po yang rnam par dbye na tshad med mod kyi/ mdor na de dag ni dgra sdang ba dang phrad pa'i sdug bsngal ba zhes bya'o/ /'dod pa mi rnyed pa'i sdug bsngal gang zhe na/ 'dod pa mi rnyed pa'i sdug bsngal la yang rnam pa gnyis te/ re ba'i gnas nas 'dod pa mi rnyed pa dang / las mang du byas nas 'bras bu don du ma grub pa ni 'dod pa mi rnyed pa'i sdug bsngal zhes bya'o/ /phung po lnga'i sdug bsngal gang zhe na/ phung po lnga'i sdug bsngal ni/ skye ba'i sdug bsngal dang / rga ba'i sdug bsngal dang / na ba'i sdug bsngal dang / shi ba'i sdug bsngal dang / 'dod pa dang bye bral ba'i sdug bsngal dang / dgra sdang ba dang phrad pa'i sdug bsngal ni phung po lnga'i sdug bsngal zhes bya'o/ /'od srung skye ba'i dngos po la de ltar rga ba'i sdug bsngal nas phung po lnga'i sdug bsngal gyi bar du sdug bsngal rnam pa bdun yod do/ /'od srung rgud pa
52-1-188b
dang / na ba ni thams cad la yod pa ma yin te/ sangs rgyas dang lha rnams la ni nges par med do/ /mi la gcig tu ma chad de la la la yod/ la la la med do/ /'od srung khams gsum gyi lus su gyur pa ni mi skye ba med de/ rga ba ni gcig pu ma chad do/ /de bas na thams cad kyang skye ba ni rtsa bar 'gyur ro/ /'od srung 'jig rten gyi sems can dag ni phyin ci log gis bsgribs pas na/ skye ba la ni 'dod cing chags kyi/ rga ba dang 'chi ba mi 'dod do/ /'od srung byang chub sems dpa' ni de lta ma yin te/ thog ma skye ba nas skyon du rtogs so/ /'od srung dper na mi zhig gi khyim du bud med bzang mo blta na sdug pa shin tu mdzes pa tshul du shis pa rgyan bzang pos yongs su brgyan pa zhig 'ongs nas/ khyim bdag gis de la 'di skad ces 'dri'o/ /bud med khyod ming ci su dbang zhes dris na/ bud med des kho mo ni lha chen po bkra shis ma yin no zhes smra'o/ /khyim bdag gis yang dris pa khyod mi'i khyim du 'ongs na ci dang ci nus/ bud med des smras pa/ kho mo ni gar 'ongs par khyim bdag de la gser dang / dngul dang / bai dUr+ya dang / shel dang / mu tig dang / byi ru dang / sbur long dang / as ma gar b+ha dang / mu sa gal b+ha la sogs pa'i rin po che rnam pa mang po dang / bal glang dang / rta dang / shing rta dang / bran pho dang / bran mo las byed pa'i mi bdog par 'ong ngo / /khyim bdag gis de skad kyi tshig thos nas shin tu dga' mgu rangs te/ bdag cag gi bsod nams smin pas lha mo khyod bdag gi khyim du 'ongs zhes smras nas/ spos dang / me tog gis mchod de/ bsti stang dang bcas pas phyag byed do/ /de'i sgo na yang bud med shin tu mi sdug pa gos hrul po dri ma can gyon pa/ pags pa rtsub pa mdog ngan pa gcig kyang 'ongs nas khyim bdag gis bud med de la khyod kyi ming ci su dbang zhes dris so/ /bud med des smras pa/ kho mo'i ming ni rna nag mo zhes bya'o/ /des smras pa khyod kyi ming ci'i phyir rna nag mo zhes bya/ bud med des smras pa/ kho mo gang du 'ongs
52-1-189a
pa de'i khyim na nor rin po che dang / longs spyod thams cad med par 'gyur bas na rna nag mo zhes bya'o/ /khyim bdag gis de skad thos nas mtshon rnon po thogs te bud med de la 'di skad ces smras so/ /khyod myur du song shig /mi 'gro na khyod bsad do zhes byas so/ / bud med des smras pa/ khyod ni shin tu glen pa shes pa med pa yin no/ /khyim bdag gis smras pa/bdag ci'i phyir glen pa shes pa med pa yin/ bud med des smras pa/ da ltar khyod kyi khyim na 'dug pa de kho mo'i nu mo yin te/ gar 'gro yang 'grogs dgos na/ gal te kho mo skrod na nang na 'dug pa yang skrod cig /mi de phyir khyim du song nas lha bkra shis ma la 'di skad du sgo na bud med cig lha'i nu mo zhes zer na yin nam/ bkra shis mas smras pa/ de ni kho mo'i nu mo yin te/ gar song yang lhan cig 'grogs te 'bral ma myong ngo / /gar song yang bdag ni legs par dga' ste legs par byed/ phan par byed kyi/ nu mo ni rtag tu nyes par dga' zhing nyes par byed/ gnod par byed do/ /ci ste bdag 'dod na/ de yang 'dod par bya dgos so/ /bdag la bsti stang byed na/ de la yang bsti stang bya dgos so/ /khyim bdag des de skad smras pa thos nas/ 'di skad ces smras so/ /de ltar legs pa dang nyes pa gnyis yod na/ gnyis ka kho bo la mi dgos kyis gar dga' bar deng shig ces bsgo'o/ /de nas bud med de gnyis kyang phyir gnas su song nas/ de'i tshe khyim bdag de rab tu dga' mgu rangs par gyur to/ /de nas bud med de gnyis yang 'grogs te/ dbul po zhig gi khyim du song nas dbul po de rab tu dga' ste/ de gnyis ka la 'di skad ces smras so/ /da phyin chad khyod gnyis rtag tu bdag gi khyim na 'dug shig /bkra shis mas smras pa/ bdag cag gnyis sngar yang gzhan gyis bskrad pa yin na/ da ci'i phyir khyod kyis bdag cag gnyis ka 'dug ces smras/ dbul pos smras pa/ khyod kyis bdag la dgongs shig dang / bdag ni khyod kyi phyir 'di la yang rim gro byed na/ de bas na gnyis ka 'dug par gsol ba
52-1-189b
byed pa yin no/ /'od srung byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste lhar skye bar mi 'dod do/ /skyes pas na rga ba dang / na ba dang / 'chi ba yod de/ de bas na gnyi ga spong ste mi 'dod do/ /byis pa ma rabs ni rga ba dang / na ba dang / 'chi ba la sogs pa'i skyon mang po mi shes pas/ skye ba dang 'chi ba'i skyon gnyis la chags so/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ bram ze'i bu chung ngu shed ma bye ba bkres pas nyen na ngan skyugs kyi nang na a mra'i 'bras bu yod pa len to/ /de la mkhas shing shes pa dag gis mthong nas 'di skad du gshe ste/ khyod ni bram ze'i rigs shin tu gtsang ba yin na/ ci'i phyir na ngan skyugs kyi nang na a mra'i 'bras bu len ces smras so/ /bram ze'i khye'u de ni ngo tsha nas de la 'di skad ces smras so/ /bdag gis yang dag par na za bar ni ma byas kyi/ bkrus te dor snyam mo/ /mkhas pa des smras pa/ khyod ni shin tu yang glen te phyir dor bar bsams na blang ba'i mi rigs so zhes smras so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ skye ba'i phyogs mi len mi spong ste/ ci ltar mkhas pa khye'u de la spyos pa bzhin no/ /bus pa ma rabs ni skye ba ni 'dod kyi/ 'chi ba mi 'dod de khye'u des shing tog blangs nas dor ba dang 'dra'o/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na lam gyi bzhi mdor mi zhig snod bzang po'i nang du kha zas bro dang / bsung dang / kha dog dang ldan pa 'tshong ba la/ lam ring po nas 'ongs pa'i mi bkres pa nyam chung la ngal ba zhig /kha zas de bro bsung dang / kha dog tu ldan pa de mthong nas drung du bsnyen te 'di ci yin zhes 'dri'o/ /zas kyi bdag po des smras pa/ 'di ni kha zas kyi mchog bro bsung dang kha dog tu ldan pa yin te/ gang gis 'di zos na mdog dang stobs kyang skye zhing bkres pa dang skom pa yang sel la/ lha rnams kyang mthong bar 'gyur te/ skyon sna gcig cig yod de/ de ni 'chi bar 'gyur ba'o/ /mi des de skad ces thos nas 'di snyam du bdag mdog dang stobs kyang dgos/ lha mthong ba dang shi ba
52-1-190a
yang mi 'dod do/ /snyam nas 'di skad ces smras so/ /zas 'di zos pas 'chi bar 'gyur na 'di btsongs te ci zhig bya/ zas bdag gis smras pa/ mkhas pa shes rab can su yang mi nyo'i/ glen pa shes pa med pa dag ni nga la rin yang mang du byin nas nyos te za'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ lhar skye ba yang mi 'dod la mdog dang / stobs dang lha mthong bar yang mi 'dod do/ /de ci'i phyir zhe na/ sdug bsngal mang po las mi thar ba'i phyir ro/ /bus pa ma rabs ni rga ba dang / na ba dang / 'chi ba'i skyon ma mthong nas/ skye ba'i gnas kun la chags so/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na dug gi sdong po ni rtsa bas kyang 'chi bar byed/ sdong pos kyang 'chi bar byed/ shun pa dang lo ma dang me tog dang / 'bras bus kyang 'chi bar byed do/ /rigs kyi bu srid pa nyi shu rtsa lnga por skye ba'i gnas su phung po lnga blangs pa yang de dang 'dra ste/ thams cad 'chi bar byed do/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste/ dper na ngan skyugs ni mang nyung 'dra ste mnam mo/ /rigs kyi bu skye ba yang de dang 'dra ste/ gal te tshe lo brgyad khri thub bam/ lo bcu thub pa 'dra ste/ thams cad sdug bsngal du 'dra'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ dper na g.yang sa shin tu nyam nga ba rtswas yog pa'i drung na bdud rtsi mang du yod de/ gal te zos na lha'i lo stong thub la/ nad rnams kyang rab tu byang zhing bde bar 'gyur ro/ /byis pa ma rabs ni ro la chags pa'i phyir rkang pa'i 'og na g.yang sa nyam nga ba chen po yod par mi shes te/ blangs par chas pa las rkang pa 'gred de/ g.yang sar lhung nas shi'o/ /mkhas pa shes rab can ni shes pas na der mi 'gro'o/ / rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ lha rdzas kyi zas bzang po yang mi 'dod na mi dag gi zas lta smos kyang ci dgos/ byis pa ma rabs ni sems can dmyal bar lcags kyi thu lum za bar yang bzod par byed na/ lha dang mi'i zas bzang po
52-1-190b
lta smos kyang ci dgos/ 'od srung dper bstan pa 'di dag dang / gzhan yang dpe tshad med grangs med pa'i sgo nas skye ba 'di ni sdug bsngal chen po yin par rig par bya'o/ /'od srung de ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos theg pa chen po yongs su mya ngan 'das pa'i mdo las skye ba'i sdug bsngal rtogs pa zhes bya'o/ /'od srung de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo las rga ba'i sdug bsngal rtogs pa zhe na/ rgas zhes bya ba ni skyug bro ba lu ba/ dpa' ba dang nyam rtsal 'phrog pa/ dran pa dang / brtson pa dang / 'dzin pa dang / gzhon dar ba dang / rab tu bde ba dang / nga rgyal dang / rgyags 'chos pa/ bde ba la yid bzhin du spyod pa kun ma rung bar byed de/ de las bzlog nas le lo dang / snyom las che ba dang / gzhan gyis brnyas par 'gyur bar byed do/ /'od srung 'di lta ste dper na rdzing bu'i nang na pad mos yongs su gang ste 'dab ma rgyas na/ kha dog 'tsher bas thams cad kyi yid du 'ong ste 'dod do/ /gal te ser ba bab na thams cad bcom ste ma rung bar byed do/ /rigs kyi bu rga ba yang de dang 'dra ste/ gzhon dar ba'i mdog bzang po ma rung bar byed do/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ rgyal po zhig la blon po mdzangs pa blo dang ldan pa dgra chos la mkhas pa zhig yod de/ rgyal phran gzhan zhig de la sdo ste mi nyan na/ rgyal po des blon po de la pha rol gyi rgyal phran de zung shig ces bsgo na des khrid de 'ong ngo / /rgas pa yang de dang 'dra ste/ gzhon dar ba bzung nas 'chi bdag gi rgyal po la 'bul lo/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ shing rta'i srog shing chag na spyad du mi rung ngo / /rgas pa yang de dang 'dra ste cir yang mi rung ngo / /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ khyim bdag phyug po zhig la gser dang / dngul dang / bai dUr+ya dang / byi ru dang / a sma gar b+ha dang / mu sa la gal b+ha mang du yod pa'i khyim du rkun po'am/ mi rgod mang po 'ongs na thams
52-1-191a
cad phrogs te khyim stongs par byed do/ /rigs kyi bu gzhon dar ba'i mdog bzang po yang de dang 'dra ste/ rtag tu rga ba'i dgras rku zhing 'phrog go/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na/ mi dbul po zhig zas bzang po dang gos 'jam po la chags te/ rtag tu re yang rnyed par mi 'gyur ro/ /rigs kyi bu rgas pa yang de dang 'dra ste/ 'dod pa lnga'i bde skyid la yid bzhin du longs spyod par 'dod mod kyi mi nus so/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ skam sa la 'dug pa'i rus sbal ni/ sems la rtag tu chu dran no/ /rigs kyi bu mi yang de dang 'dra ste/ rgas 'khogs pas yongs su bskams nas/ sems la rtag tu gzhon dar ba'i 'dod pa lnga'i bde ba dran no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ dper na/ ston gyi dus su me tog pad mo kha bye ba la ni/ thams cad 'dod de yid du 'ong ngo / /rnyings te ser por song nas thams cad kyis mi 'dod do/ /rigs kyi bu gzhon dar ba'i mdog bzang po yang de dang 'dra ste/ thams cad kyis 'dod cing dga' ba las rgas par gyur na/ thams cad kyi yid du mi 'ong ste mi 'dod do/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste/ dper na/ bu ram shing btsir zin pa'i tshigs ma ni ro med pa yin no/ /rigs kyi bu gzhon dar ba'i mdog kyang de dang 'dra ste/ rgas rgud pas khebs pas na/ rab tu 'byung ba'i ro dang / klog cing 'don pa'i ro dang / bsam gtan gyi ro dang / ro gsum po med par 'gyur ro/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ zla ba rgyas pa ni mtshan mo shin tu snang zhing gsal gyi nyin par ni ma yin no/ /rigs kyi bu mi yang de dang 'dra ste/ gzhon pa'i tshe ni bzang zhing mdzes so/ /rgas nas ni skams shing rid do/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste/ dper na rgyal po yang dag pa'i chos kyis srid 'tsho zhing g.yo sgyu med la snying rje dang ldan pa yongs su gtong ba dang ldan pa zhig yul gzhan gyi dmag gis btab nas 'khyams te/ yul gzhan du
52-1-191b
phyin par gyur na thams cad kyis de la snying brtse ste/ 'di skad ces zer ro/ /rgyal po chen po sngon yang dag pa'i chos kyi srid 'tsho ste mi dga' ba gcig kyang med na/ da ci'i phyir 'khyams par gyur ces zer ro/ /rigs kyi bu mi yang de dang 'dra ste/ rgas 'khogs pas nyams par gyur nas gzhon dar ba'i las ci byas pa la smon to/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ me mar gyi snying po ni mar la rag lus te/ mar zad na ring po mi thogs so/ /rigs kyi bu mi yang de dang 'dra ste/ gzhon dar ba la rag lus so/ /gzhon dar ba zad na rgas shing 'khogs pa'i snying po ni ring po mi thogs so/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na/ chu skams pa'i gram pa ni mi dang mi ma yin pa dang / bya dang / gcan gzan la sogs pa la phan mi thogs so/ /rigs kyi bu mi yang de dang 'dra ste/ rgas pas skams par gyur na/ las su bya ba thams cad la phan par mi 'gyur ro/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ chus bzas pa'i gad ka na shing skyes pa ni/ rlung drag po langs ma thag tu gdon mi za bar 'gyel to/ /rigs kyi bu mi yang de dang 'dra ste/ rgas pa'i gad ka g.yang sa dang nye bas 'chi ba'i rlung langs nas ring por mi gnas so/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ shing rta'i srog shing chag na khal lci ba bkur mi bzod do/ /rigs kyi bu rgas pa yang de dang 'dra ste/ dge ba'i chos thams cad 'dzin mi nus so/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ bus pa chung ngu shed ma bye ba la ni thams cad kyis brnyas so/ /rigs kyi bu rgas pa yang de dang 'dra ste/ thams cad kyis brnyas so/ /'od srung dpe 'di dag dang / gzhan yang dpe tshad med dpag tu med pa'i sgo nas rgas pa ni sdug bsngal chen po yin par rig par bya'o/ /'od srung 'di dag ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde spyod pa na/ rga ba'i sdug bsngal rtogs pa zhes bya'o/ /
52-1-192a
'od srung de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde spyod pa na na ba'i sdug bsngal rtogs pa zhe na/ na ba zhes bya ba ni bde ba'i dngos po thams cad med par byed pa ste/ dper na ser ba bab na lo thog thams cad bcom ste ma rung bar byed do/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ mi zhig la sha 'khon gyi dgra yod na rtag tu mya ngan byed de 'jigs so/ /rigs kyi bu sems can thams cad kyang de dang 'dra ste/ rtag tu na ba'i sdug bsngal gyis 'jigs nas mya ngan byed do/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ skyes bu byad bzhin bzang po zhig yod na/ rgyal po'i btsun mos 'dod pas bkug nas lhan cig tu nyal lo/ /de nas rgyal pos 'phrigs nas/ de bzung ste mig ya gcig phyung / rna ba ya gcig kyang bcad/ lag pa ya gcig kyang bcad na de'i tshe byad bzhin sngon las nyams te sus kyang mi 'dod do/ /rigs kyi bu mi yang de dang 'dra ste/ lus kyi yan lag dang mig dang / rna bar ldan mod kyi/ na ba'i sdug bsngal gyis gzir bar gyur na/ thams cad kyis mi 'dod do/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste dper na/ chu shing dang / smyig ma dang / 'dam bu dang / dre'u ni 'bras bu'am/ bu yod par gyur na 'chi'o/ /rigs kyi bu mi yang de dang 'dra ste nad yod na 'chi'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na/ 'khor los sgyur ba'i rgyal po ni dmag la dbang ba'i blon po sngar song ba'i phyi bzhin du rgyal po 'gro'o/ /nya'i rgyal po dang / bung ba'i rgyal po dang / dung gi rgyal po dang / khyu mchog gi rgyal po dang / tshong dpon sngar song na de'i phyi bzhin gzhan dag 'gro ste mi 'bral lo/ /rigs kyi bu 'chi ba'i 'khor los sgyur ba'i rgyal po yang de dang 'dra ste/ rtag tu na ba'i blon po'i rjes su 'gro ste mi 'bral lo/ /nya dang bung ba dang / dung dang / khyu mchog dang / tshong dpon lta bur na ba'i rgyal po'i rjes su yang 'chi ba'i 'khor
52-1-192b
rtag tu phyi bzhin du 'brang ste rtag tu mi 'bral lo/ /'od srung na ba'i rgyu dang rkyen ni 'di lta ste/ sdug bsngal ba dang / 'khrug pa dang / slos pa'i mya ngan dang /smre sngags 'don pa dang / lus dang sems mi bde bar byed pa ste/ dgra ma rungs pas nyen pa zhes kyang bya/ rkyal pa 'dral ba zhes kyang bya/ zam pa 'jig pa zhes kyang bya/ yang dag pa'i dran pa 'phrog pa zhes kyang bya/ gzhan yang gzhon dar ba'i mdog bzang po dang / mthu stobs dang / bde ba ma rung bar byed pa zhes kyang bya'o/ /khrel dang ngo tsha med pa lus dang sems 'bar zhing tshig par byed pa ste/ dpe 'di dag dang de ma yin pa gzhan yang dpe tshad med dpag tu med pa bstan pa'i sgo nas na ba'i sdug bsngal ni sdug bsngal chen po yin par rig par bya'o/ /'od srung de ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde spyod pa na na ba'i sdug bsngal rtogs pa zhes bya'o/ /'od srung de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde spyod pa na 'chi ba'i sdug bsngal rtogs pa yin zhe na/ 'di lta ste/ 'chi ba zhes bya ba ni tshig cing med par byed pa'o/ /'od srung 'di lta ste/ me'i bskal pa byung ba na bsam gtan gnyis pa ma gtogs par gzhan thams cad tshig par byed pa'o/ /rigs kyi bu 'chi ba'i sems kyang thams cad med par byed de/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas pa'i mthu stobs dang ldan pa ni ma gtogs so/ /'od srung 'di lta ste/ chu'i bskal pas bkru ba na thams cad bkrus te med par byed na bsam gtan gsum pa ni ma gtogs so/ /rigs kyi bu 'chi ba'i chu yang de dang 'dra ste/ thams cad bkru ste med par byed na byang chub sems dpa' theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di la gnas pa ni ma gtogs so/ /'od
52-1-193a
srung 'di lta ste/ rlung gi bskal pa byung ba na thams cad gtor te med par byed na bsam gtan bzhi pa ni ma gtogs so/ /rigs kyi bu 'chi ba'i rlung yang de dang 'dra ste/ thams cad med par byed mod kyi byang chub sems dpa' theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas pa ni ma gtogs so/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /ci'i slad du bsam gtan bzhi pa de rlung gis kyang mi shigs/ chus kyang mi 'khrus/ mes kyang mi tshig / bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu bsam gtan bzhi pa ni phyi nang gi skyon thams cad med pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu bsam gtan dang po pa la nang na rtog pa'i skyon yod pas phyi rol gyi mes 'tshig go/ /bsam gtan gnyis pa ni nang na dga' ba'i skyon yod pas phyi rol gyi chus bkrus so/ /bsam gtan gsum pa ni nang na dbugs rgyu bas rlung gi bskal pas 'jig par 'gyur ro/ /rigs kyi bu bsam gtan bzhi pa ni phyi nang gnyis ka'i skyon thams cad bral bas bskal pas mi tshugs pa yin no/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la bde bar gnas na phyi nang gi skyon thams cad dang bral bas 'chi ba'i rgyal pos kyang mi tshugs pa yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ nam mkha' lding gi rgyal po ni klu dang / nya dang / gser dngul dang / rin po che la sogs pa zos kyang zhu bar nus na/ rdo rje 'ba' zhig ni zhu bar mi nus so/ /rigs kyi bu 'chi ba'i nam mkha' lding gi rgyal po yang de dang 'dra ste/ sems can thams cad zos kyang zhu bar nus na/ theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde la gnas pa'i byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni zhu bar mi nus so/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste/ chu 'gram na shing dang rtswa skyes pa
52-1-193b
thams cad chu brug na thams cad chus khyer te/ rgya mtshor phyin gyi bar du 'gro yang lcang ma ni ma gtogs te rtsa ba mnyen pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu sems can thams cad kyang de dang 'dra ste/ thams cad 'khor ba'i rgya mtshor 'bab na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas pa ni ma gtogs so/ /'od srung 'di lta ste/ mthu bo che ni gyad la sogs pa thams cad gdul nus na/ rlung chen po 'ba' zhig ni ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ gnyen po med pa'i phyir ro/ / rigs kyi bu shi ba'i mthu bo che yang de dang 'dra ste/ sems can thams cad gdul nus na/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas pa ni ma gtogs so/ /de ci'i phyir zhe na/ gnyen po med pa'i phyir ro/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste/ dgra sdang ba dag 'khon yod kyang de las sgyus bsnyen te nye ba'am mdza' ba ltar 'chos shing lus kyi grib ma ltar 'grogs shing gsad pa'i glags tshol yang pha rol pos snga nas bag byas na gsod mi nus so/ /rigs kyi bu 'chi ba'i dgra yang de dang 'dra ste/ rtag tu sems can thams cad gsod pa'i glags tshol te/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo la gnas pa la gsod nus pa ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ byang chub sems dpa' bag byed pa'i phyir ro/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste/ rdo rje'i char pa bab na thams cad 'jig par nus te/ shing dang nags tshal dang / sa dang bye ma dang gseg ma dang / gyo mo dang rdo dang / gser dang dngul dang bai dUr+ya la sogs pa thams cad 'jig par 'gyur gyi/ rin po che yang dag pa'i rdo rje la ni ma yin no/ /rigs kyi bu 'chi ba'i rdo rje'i char pa yang de dang 'dra ste/ sems can thams cad med par byed nus na/ byang chub sems dpa' rdo rje lta bu theg pa chen po yongs su mya ngan las
52-1-194a
'das pa la gnas pa ni ma gtogs so/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste/ bya nam mkha' lding ni klu thams cad za yang skyabs su 'gro ba gsum la skyabs su song ba la ni ma yin no/ /rigs kyi bu 'chi ba'i nam mkha' lding yang de dang 'dra ste/ sems can tshad med pa thams cad zos na stong pa nyid dang / mtshan ma med pa dang smon pa med pa ste/ stong pa nyid gsum la gnas pa ni ma gtogs so/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste/ sbrul gdug pa ma la na zhes bya bas zin na sngags mkhas pa dang sman pa mkhas pa yod mod kyi ci byar med do/ /a ka ta s+ya'i sngags shes pa 'ba' zhig gis 'tsho bar 'gyur ba ni ma gtogs so/ /rigs kyi bu 'chi ba'i sbrul gdug pas zin pa yang de dang 'dra ste/ sman dpyad thams cad kyis ci byar yang med de/ byang chub sems dpa' theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i sngags la gnas pa ni ma gtogs so/ /'od srung gzhan yang 'di lta ste/ mi zhig rgyal po sdang bar gyur na mi des tshig snyan pa 'jam po smras te/ nor dbyig rin po che rgyal po la phul na/ mi sdang bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu 'chi ba'i rgyal po de ni de dang mi 'dra ste/ tshig snyan pa 'jam po smras sam/ nor dbyig rin po che phul yang de las mi thar ro/ /rigs kyi bu bus pa ma rabs ni g.yang sa chen por 'gro ba'i grogs med pa ste/ shin tu lam ring por 'gro ba'i grogs med pa/ nyin mtshan du song yang phyin pa'i mtha' mi shes pa/ shin tu gnag pa'i mun par 'thoms pa/ snang ba'i sgron ma med pa/ 'jug pa'i sgo med la gnas yod pa/ na ba'i dmigs med la gsor mi rung ba/ 'gro ba la bar du gcod pa med cing thar pa med pa'i gnas su phyin pa/ gzhig tu med pa/ mthong ba tsam gyis mya ngan gyis gdungs par 'gyur ba/ gzugs gdug pa ma yin yang kun gyis 'jigs skrag pa/ lus la khyab par yod kyang mi tshor mi shes pa'o/ /'od srung dpe 'di dag
52-1-194b
dang gzhan yang dpe tshad med pa bstan pa'i sgo nas shi ba ni sdug bsngal chen po yin par rig par bya'o/ /'od srung 'di dag ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po/ theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde spyod pa na 'chi ba'i sdug bsngal rtogs pa zhes bya'o/ /'od srung ji ltar na de la byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas pa na 'dod pa dang bye bral ba'i sdug bsngal rtogs pa zhe na/ 'dod pa dang bye bral ba'i sdug bsngal ni sems can thams cad kyi sdug bsngal ba'i rtsa ba ste tshigs su bcad pa las kyang 'di dag 'byung ngo / /'dod pa'i rkyen gyis mya ngan skye/ /'dod pa'i rkyen gyis 'jigs pa skye/ /'dod pa thams cad yongs spangs na/ /mya ngan 'jigs pa ga las 'ong / /'dod pa'i rkyen gyis mya ngan gyi sdug bsngal skye ste/ mya ngan gyi sdug bsngal yin pas na sems can dag rgas shing rgud par 'gyur te/ 'dod pa dang bye bral ba'i sdug bsngal ni 'di lta ste tshe zad pa'o/ /rigs kyi bu bye bral bar gyur pas na sdug bsngal phra mo rnam pa sna tshogs kyang skye bar 'gyur te/ khyod la rgyas par phye zhing bstan par bya'o/ /rigs kyi bu sngon 'das pa'i dus na mi'i tshe yang tshad med de/ de'i tshe de'i dus na rgyal po dge ba la gnas pa zhes bya ba byung ngo / /de'i tshe na rgyal po de gzhon nu'i lus kyis rgyal tshab kyi las kyang lo brgyad khri bzhi stong gi bar du byas nas rgyal sar dbang bskur te/ rgyal po yang lo brgyad khri bzhi stong gi bar du byas so/ /de'i tshe rgyal po de'i spyi bo la sha lhag pa shin tu 'jam pa shing bal lam/ ras 'jam po ltar 'jam pa skyes te/ bags kyis je che je cher skyes kyang gnod par ma gyur te/ zla ba bcu lon pa dang rdol nas nang nas khye'u gzhon nu byad bzhin bzang ba dpe med pa/ mtshan dang mdog tu ldan pa/ mi'i nang na phul du gyur pa gcig byung ngo / /rgyal po chen po de dga' nas ming yang spyi bo skyes zhes btags te/ de'i tshe rgyal po dge ba la gnas pa de rgyal po'i
52-1-195a
srid kun spyi bo skyes la gtad nas pho brang dang / btsun mo dang / bu dang 'khor kun yongs su spangs te/ lo ril po brgyad khri bzhi stong gi bar du byang chub la nan tan byas so/ /de'i tshe rgyal po spyi bo skyes de tshes bcwa lnga'i nyin par khrus byas te/ rgyal thabs blangs nas yang thog mthon por 'dug pa las shar phyogs nas gser gyi 'khor lo rtsibs ma stong dang ldan pa bzo byas pa ni ma yin gyi lhun gyis grub pa cig byung bar gyur to/ /de'i tshe rgyal po spyi bo skyes de 'di snyam du sems par gyur to/ /bdag gis sngon drang srong mngon par shes pa lnga dang ldan pa las thos na rgyal rigs rgyal por 'gyur ba tshes bcwa lnga'i nyin par khrus byas te rgyal po'i dbang blangs nas yang thog mthon por 'dug pa las gser gyi 'khor lo rtsibs ma stong dang ldan pa bzo ma byas pa lhun gyis grub pa rang byung na rgyal po de gdon mi za bar 'khor los sgyur ba'i rgyal por 'gyur ro zhes thos pa bsams nas/ de brtag pa'i phyir lag pa g.yon pas ni 'khor lo blangs/ lag pa g.yas pas ni pog phor thogs nas pus mo g.yas pa sa la btsugs te 'di skad ces smras so/ /gser gyi 'khor lo 'di yang dag pa zhig yin na sngon 'das pa'i 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i chos su gar 'gro bar song shig ces smras pa dang / de skad smras ma thag tu gser gyi 'khor lo de steng gi nam mkha' la 'phags nas phyogs bcur bskor te phyir rgyal po'i lag pa g.yon par 'ongs so/ /de'i tshe rgyal po spyi bo skyes shin tu dga' mgu rangs nas bdag ni nges par 'khor los sgyur ba'i rgyal po yin no zhes smras so/ /phyis ring po ma lon par bal glang rin po che shin tu bzang ba pad mo dkar po ltar dkar la yan lag bdun sa la reg pa byung ste/ rgyal po spyi bo skyes des mthong nas yang 'di snyam du bsams so/ /bdag gis sngon drang srong mngon par shes pa lnga dang ldan pa las thos na/ gal te 'khor los sgyur ba'i rgyal po tshes bcwa lnga'i nyin par
52-1-195b
khrus byas nas yang thog mthon por 'dzegs te 'dug pa las/ bal gyi glang po che shin tu bzang po pad mo dkar po ltar dkar la yan lag bdun sa la reg pa byung na de ni gdon mi za bar 'khor los sgyur ba'i rgyal por 'gyur zhes thos pa bsams nas de brtag pa'i phyir pog phor thogs te pus mo g.yas pa'i lha nga sa la btsugs nas 'di skad ces smras so/ /bal glang rin po che 'di gal te yang dag pa zhig yin na sngon 'das pa'i 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i chos ltar gar 'gro bar song shig /ces smras nas bal glang rin po che de nang par nas dgongs su phyogs mtshams brgyad rgya mtsho'i mtha' la thug gi bar du bskor nas phyir gnas su 'ongs so/ /de'i tshe rgyal po spyi bo skyes rab tu dga' mgu rangs nas bdag ni gdon mi za bar 'khor los sgyur ba'i rgyal po yin no zhes smras so/ / de nas phyis ring po ma lon par rta rin po che spu mdog mthon mthing du 'dug la/ rnga rngog gser gyi kha dog 'dra ba zhig rang byung ste/ rgyal po spyi bo skyes des mthong nas yang 'di snyam du bsams so/ /bdag gis sngon drang srong mngon par shes pa lnga dang ldan pa las thos na/ gal te 'khor los sgyur ba'i rgyal po tshes bcwa lnga'i nyin par khrus byas nas yang thog mthon por 'dzegs te 'dug pa las rta rin po che spu mdog mthon mthing la rnga rngog gser gyi kha dog 'dra ba byung na rgyal po de ni gdon mi za bar 'khor los sgyur ba'i rgyal po yin no/ /zhes thos pa bsams nas de brtag pa'i phyir pog phor thogs te/ pus mo g.yas pa'i lha nga sa la btsugs nas 'di skad ces smras so/ /rta rin po che mthon mthing 'di yang dag pa zhig yin na sngon gyi 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i chos ltar gar 'gro bar song shig ces smras nas rta rin po che nang par nas dgongs su phyogs mtshams brgyad du rgya mtsho'i mtha' la thug par bskor nas phyir gnas su 'ongs so/ /de'i tshe rgyal po spyi bo skyes rab tu dga' mgu rangs nas bdag ni gdon mi za bar 'khor los sgyur ba'i
52-1-196a
rgyal po yin no zhes smras so/ /de nas ring po ma lon par bud med rin po che gzugs byad mdzes pa shin tu sdug pa phul du gyur pa/ mi ring mi thung / ha cang yang mi dkar/ ha cang yang mi gnag /lus kyi ba spu'i khung nas spos tsan dan gyi dri bro ba/ kha nas pad ma sngon po'i bsung bro ba/ mig rgyang ring po dpag tshad gcig tshun chad mthong ba/ rna bas kyang thos pa/ snas kyang bsung tshor ba/ lce shin tu mnyen zhing ring la ngo yog pa/ mdog 'jam zhing 'tsher ba ni zangs glebs pa dang 'dra ba shes rab rno la blo che ba/ sems can thams cad la rtag tu ngag 'jam pos smra ba/ bud med de'i lag pas rgyal po'i gos la reg pa tsam gyis kyang rgyal po de'i na ba dang bde ba yang shes la ci la dmigs ci la sems pa yang shes so/ /de'i tshe rgyal po spyi bo skyes de 'di snyam du bud med gang rgyal po'i sems shes pa ni bud med rin po che yin no snyam bsams so/ /de nas ring po ma lon par rgyal po'i pho brang gi nang nas nor bu rin po che bai dUr+ya sngon po lta bu che khyad mi'i brla tsam zhig byung ste/ nor bu rin po che des mun pa dpag tshad gcig kho ra khor yug tu snang bar yang byed la/ gal te char pa'i thigs pa shing rta'i srog shing tsam bab kyang / nor bu rin po che de'i mthus dpag tshad gcig kho ra khor yug tu gdugs su gyur te char pa mi zag go/ /de'i tshe rgyal po spyi bo skyes 'di snyam du 'khor los sgyur ba'i rgyal pos nor bu rin po che 'di thob na gdon mi za bar 'khor los sgyur ba'i rgyal po yin no snyam sems so/ /de nas ring po ma lon par rin po che'i gter la dbang ba'i blon po rang byung ste/ nor bu rin po che rab tu mang ba/ shin tu phyug pa/ bang mdzod tshad med pa shin tu gang ba/ cis kyang mi phongs mi brel ba bsod nams las gyur pa'i mig gi dbang pos sa'i 'og na gter ci yod pa thams cad mthong bas rgyal pos bsams pa bzhin du sbyor ro/ /de'i tshe rgyal po spyi bo
52-1-196b
skyes de brtag pa'i phyir grur zhugs nas rgya mtsho chen por zhugs te/ rgyal pos de la 'di skad ces bsgo'o/ /kho bo nor bu rin po che rnam pa tha dad pa dag cig 'dod do/ /blon po des de skad ces thos ma thag tu lag pa gnyis kyis rgya mtsho'i nang nas bcus pa dang sor mo bcu la nor bu rin po che'i gter bcu yod par gyur te/ rgyal po la phul nas 'di skad ces gsol to/ /rgyal po chen po ji tsam 'dod pa bzhes te lhag ma slar rgya mtshor dor du gsol/ de'i tshe rgyal po spyi bo skyes rab tu dga' mgu rangs nas bdag ni nges par 'khor los sgyur ba'i rgyal po yin no/ /zhes smras so/ /de nas ring po ma lon par dmag la dbang ba'i blon po byung ste/ shin tu'ang rtsal che zhing dpa' ba/ dgra thabs la phul du mkhas pa dmag gi tshogs rnam bzhi la shin tu mkhas pa/ rgyal po gzhan la rgol du cha na dmag mngon par ston pa/ rgol ba med pa na cang mi snang ba/ ma btul ba/ thul ba/ thul ba'i rnams mthus shin tu skyob pa la mkhas pa byung ngo / /de'i tshe rgyal po spyi bo skyes yang 'di snyam du sems te/ 'khor los sgyur ba'i rgyal po la dmag dpon rin po che 'di yod de/ bdag ni gdon mi za bar 'khor los sgyur ba'i rgyal po yin no/ /snyam sems so/ /de'i tshe 'khor los sgyur ba'i rgyal po spyi bo skyes kyis blon po rnams la bka' stsal pa/ khyed 'di ltar rig par gyis shig / 'dzam bu'i gling 'dir ni rab tu bde zhing skyid par gyur la/ nga ni rin po che sna bdun dang bu stong du yang ldan na da gzhan ci zhig byar yod/ blon po rnams kyis gsol pa/ de bzhin no/ /rgyal po chen po shar gyi lus 'phags gling zhes bgyi ba da dung ma btul te/ rgyal ba'i bka' mi nyan na de yang dbab pa'i rigs so zhes gsol to/ /de'i tshe 'khor los sgyur ba'i rgyal po rin po che sna bdun dang bcas te/ thams cad nam mkha' la 'phags nas shar gyi lus 'phags gling du chas te/ gling de'i mi rnams thams cad
52-1-197a
dga' nas bka' nyan par gyur to// //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po bcu bdun pa/ de nas yang blon po rnams la bka' stsal pa/ lho'i 'dzam bu'i gling dang / shar gyi lus 'phags kyi gling ni rab tu bde bar gyur te/ thams cad bka' nyan par yang gyur/ rin po che sna bdun dang bu stong du yang ldan na da yang gzhan ci zhig byar yod/ blon po rnams kyis gsol pa/ de bzhin no/ /rgyal po chen po nub kyi ba lang spyod ces bgyi ba da dung ma btul lo/ /de nas rgyal po rin po che sna bdun dang bcas te/ thams cad nam mkha' la 'phags nas nub kyi ba lang spyod du chas so/ /rgyal po der phyin ma thag tu de na gnas pa'i mi thams cad kyang bka' nyan par gyur to/ /yang blon po rnams la bka' stsal pa/ lho'i 'dzam bu'i gling dang / shar gyi lus 'phags gling dang / nub kyi ba lang spyod na gnas pa'i mi dag ni rab tu bde zhing skyid la bka' yang nyan par gyur te/ rin po che sna bdun dang / bu stong du yang ldan na da gzhan yang ci zhig byar yod/ blon po rnams kyis gsol pa/ de bzhin no/ /rgyal po chen po byang gi sgra mi snyan zhes bgyi ba da dung ma btul lo/ /de nas rgyal po yang rin po che sna bdun dang bcas te/ thams cad steng gi nam mkha' la 'phags nas byang gi sgra mi snyan du chas so/ /der phyin ma thag tu de na gnas pa'i mi thams cad rab tu dga' nas bka' nyan to/ /de nas yang blon po rnams la bka' stsal pa/ gling bzhi na gnas pa'i mi dag ni rab tu yang skyid cing bde la bka' nyan par gyur te/ rin po che sna bdun dang bu stong du ldan na da gzhan yang ci zhig byar yod/ /blon po rnams kyis gsol pa/ de bzhin no/ /rgyal po chen po sum cu rtsa gsum gyi lha ni tshe yang rab tu ring la shin tu bde skyid do/ /lha'i lus ni shin tu yang bzang ste/ dpe zla med la gnas pa'i pho brang
52-1-197b
dang / 'dug pa'i khri dang / nyal ba'i mal yang rin po che sna bdun 'ba' zhig ste/ lha'i bsod nams bsnyems pas de dag kyang rgyal po'i bka' mi nyan na btul zhing dbab pa'i rigs so/ /de nas 'khor los sgyur ba'i rgyal po rin po che sna bdun dang bcas te/ thams cad nam mkha' la 'phags nas sum cu rtsa gsum gnam du chas so/ /der phyin pa dang shing kha dog sngon por 'dug pa cig mthong nas sngon por 'dug pa 'di ci zhig yin zhes blon po rnams la dris so/ /blon po rnams kyis gsol pa/ 'di ni shing pA ri dzA ta zhes bya ste/ sum cu rtsa gsum gnam gyi lha rnams dbyar gyi zla ba gsum la shing de'i 'og na longs spyod cing rtse'o/ /gzhan yang kha dog dkar po sprin dkar po dang 'dra ba zhig mthong nas 'di ci yin zhes dris so/ /blon po rnams kyis gsol pa/ 'di ni sum cu rtsa gsum gnam gyi chos bzang gi lha'i 'dun sa zhes bya ste/ sum cu rtsa gsum gnam gyi lha rnams ni der 'du zhing lha dang mi'i gtam zer ro/ /de'i tshe brgya byin lha'i dbang pos kyang rgyal po spyi bo skyes 'ongs par shes nas phyi rol du bsu ste/ lag pas bzung nas 'grogs te chos bzang gi 'dun sar bzhugs nas gdan phyed bdar te lhan cig tu 'dug go/ /de'i tshe rgyal po gnyis lhan cig tu 'dug pa na gzugs byad dang mtshan la sogs pa tha dad pa med de/ lta ba dang mig 'dzums pa tsam zhig mi 'dra'o/ / de'i tshe na 'khor los sgyur ba'i rgyal po des 'di snyam du bsams par gyur te/ bdag gis lha'i rgyal po 'di'i thabs phrogs te bdag gis byar rung ngam snyam bsams so/ /rigs kyi bu de'i tshe de'i dus na brgya byin lha'i dbang po theg pa chen po'i mdo sde 'chang ba dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / gzhan la yang 'byed cing ston pa'i las byed de/ shin tu zab mo'i don zad par rtogs pa ni ma yin no/ /de ltar theg pa chen po'i mdo sde 'chang ba dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa
52-1-198a
dang / gzhan la rgyas par 'byed cing ston pa de'i rgyu de'i rkyen gyis gzi brjid chen po dang ldan par gyur to/ /rigs kyi bu de'i tshe na rgyal po spyi bo skyes de de ltar brgya byin la ngan sems bskyed pas de ma thag tu phyir 'dzam bu gling du lhung nas 'dod pa'i lha dang / mi dang bye bral bar gyur te/ sdug bsngal chen po skyes so/ /de nas kyang nad kyis btab ste tshe 'phos par gyur to/ /de'i tshe de'i dus na brgya byin du gyur pa de ni sangs rgyas 'od srung zhes bya ba yin no/ /'khor los sgyur ba'i rgyal po de ni da ltar nga yin no/ /rigs kyi bu de bas na 'dod pa dang bye bral na sdug bsngal chen po yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de ltar 'das pa'i dus kyi bye bral ba'i sdug bsngal dran pa yin na/ byang chub sems dpa' theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas pa/ da ltar gyi dus kyi 'dod pa dang bye bral ba'i sdug bsngal la rtogs pa lta ci smos/ rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la spyod pa na dgra sdang ba dang phrad pa'i sdug bsngal zhe na/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos ni 'di ltar sems can dmyal ba dang / byol song gi skye gnas dang / gshin rje'i 'jig rten dang / mi dang lha la yang dgra sdang ba dang phrad pa'i sdug bsngal zhes bya ba yod do/ /'di lta ste/ dper na mis ni btson rar bcug pa dang / bzung ba dang / bcings pa dang / lcags dang / khong sgril dang / shing sgrog tu bcug pa la sdug bsngal chen por mthong ngo / /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ lam rgyud lnga'i sems can thams cad kyang dgra sdang ba dang phrad pa'i sdug bsngal chen po yin par rtogs so/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ dper na mi zhig khon yod
52-1-198b
pas 'jigs sam/ ltong ngam/ lcags sam/ khong sgril gyis 'jigs pas pha ma dang chung ma dang / bu dang 'khor rnams dang / rin po che der so nam kun spangs te/ lam ring por byol zhing bros so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ 'khor bas 'jigs pa dang pha rol tu phyin pa drug rdzogs par spyad de mya ngan las 'das par 'jug go/ /'od srung 'di ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde spyod pa na dgra sdang ba dang phrad pa'i sdug bsngal rtogs pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo spyod par 'dod pa mi rnyed pa'i sdug bsngal rtogs pa zhe na/ 'dod pa ni thams cad 'dod pa'o/ /thams cad 'dod pa yang rnam pa gnyis te/ dge ba'i chos 'dod pa dang / mi dge ba'i chos 'dod pa'o/ /de yang dge ba'i chos ma rnyed na sdug bsngal ba'o/ /mi dge ba'i chos dang ma bral na sdug bsngal ba ste/ 'di dag ni phung po lnga sdug bsngal ba mdor bshad pa'o/ /'od srung de dag ni sdug bsngal gyi bden pa zhes bya'o/ /de nas byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'od srung gis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis phung po lnga sdug bsngal bar gsungs pa'i don de lta ma lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ bcom ldan 'das kyis sngon shAkya ming chen la 'di skad ces bka' stsal to/ /gal te gzugs sdug bsngal ba yin na/ sems can thams cad gzugs 'dod pa'i mi rigs te/ thams cad 'dod pas na sdug bsngal zhes byar mi rung ngo zhes kyang gsungs/ yang bcom ldan 'das kyis dge slong rnams la bka' stsal pa/ tshor ba la yang rnam pa gsum ste/ bde bar tshor ba dang / sdug bsngal bar tshor ba dang /
52-1-199a
bde ba yang ma yin sdug bsngal ba yang ma yin par tshor ba ste/ sngon bcom ldan 'das kyis dge slong rnams la bka' stsal pa/ gang zhig gis dge ba'i chos la nan tan byas na bde ba myong bar 'gyur ro zhes kyang gsungs/ yang bcom ldan 'das kyis gsungs pa/ dge ba'i rgyud du reg bya drug gis kyang bde ba myong bar 'gyur te/ mig gis gzugs bzang po mthong na de yang bde ba lags na rna ba dang / sna dang / lce dang / lus dang / yid kyi bar du bzang po la reg pa yang bde'o zhes gsungs te/ bcom ldan 'das kyis tshigs su bcad de gsungs pa/ tshul khrims ldan pa bde ba ste/ /lus kyi sdug bsngal mi myong ba/ /gnyid kyis log na'ang bde bar 'gyur/ /sad na sems kyang dga' bar 'gyur/ /gos dang bsod snyoms len pa dang / /klog dang sgom zhing 'chad pa dang / /bas mtha' dgon pa ri dang tshal/ /gnas par gyur na mchog tu bde/ /gang zhig sems can mang po la/ /nyin mtshan rtag tu snying rje zhing / /gzhan la gnod pa mi byed na/ /de yi rkyen gyis rtag tu bde/ /'dod pa nyung zhing chog shes bde/ /de bzhin mang du thos pa bde/ /chags med dgra bcom pa dag kyang / /rab tu bde ba zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' che/ /pha rol phyin pa'i mtha' phyin cing / /bya ba thams cad byas pa ni/ /mchog tu bde ba zhes bya'o/ /bcom ldan 'das kyis mdo sde gzhan dag las bde ba'i mtshan nyid du gsungs pa'i don 'di lags na/ de yang bcom ldan 'das kyis 'di skad du gsungs na don de dag 'thun par rung ngam/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ legs so/ /shin tu legs so/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa la don 'di dag dris pa legs so/ /rigs kyi bu sems can thams cad ni sdug bsngal ba tha ma la nan gyis bde bar 'du shes te/ de bas na sdug bsngal gyi mtshan
52-1-199b
nyid 'di bshad pa yang snga ma dang tha mi dad do/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bcom ldan 'das kyis sngar gsungs pa ltar/ sdug bsngal tha ma la yang bde bar 'du shes pa bskyed na/ skye ba tha ma dang / rga ba tha ma dang / na ba tha ma dang / 'chi ba tha ma dang / 'dod pa dang bye bral ba tha ma dang / 'dod pa mi rnyed pa tha ma dang / dgra sdang ba dang phrad pa tha ma dang / phung po lnga tha ma la sogs pa sdug bsngal ba la yang bde ba mchis pa'i rigs so/ /bcom ldan 'das skye ba tha ma zhes bgyi ba ni ngan song gsum mo/ /skye ba 'bring zhes bgyi ba ni mi'i nang du skyes pa'o/ /skye ba rab ces bya ba ni mtho ris kyi lhar skye ba lags na/ gal te la la zhig gis 'di skad du bde ba tha ma la sdug bsngal bar 'du shes/ bde ba 'bring la ni sdug bsngal med par bde bar 'du shes/ bde ba rab la ni bde bar 'du shes so zhes de skad ces dri ba mchis na/ de la ji skad ces lan gdab par bgyi/ bcom ldan 'das sdug bsngal tha ma la bde bar 'du shes pa ni/ dper na mi zhig lcag stong gis gzhu ba las/ thog ma gcig phog pa na bde bar 'du shes pa'i rigs na de bde bar 'du shes pa ma lags pas na ci'i slad du sdug bsngal tha ma la bde bar 'du shes par bgyi/ bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ de de bzhin no/ /de de bzhin no/ /khyod kyis smras pa bzhin te/ don de lta bas na bde bar 'du shes pa med do/ /de ci'i phyir zhe na/ dper na mi de lcag stong gis gzhu ba las/ lcag gcig phog ste btang na de'i tshe mi de bde ba'i 'du shes skye ste/ de bas na bde ba med pa la nan tan gyis bde bar 'du shes skyed do/ /'od srung gis gsol pa/ mi de lcag gcig phog pa la bde bar 'du shes pa ma lags kyi/ de las thar bas bde bar 'du shes pa lags so/ /bka'
52-1-200a
stsal pa/ 'od srung de bas ngas sngon shAkya ming chen la phung po lnga la bde ba gsungs pa yang dag pa ste/ brdzun pa ma yin no/ /'od srung tshor ba rnam pa gsum dang / sdug bsngal rnam pa gsum yod do/ /tshor ba rnam pa gsum ni 'di lta ste/ bde bar tshor ba dang / sdug bsngal bar tshor ba dang / sdug bsngal ba yang ma yin bde ba yang ma yin par tshor ba'o/ /sdug bsngal gsum ni sdug bsngal ba'i yang sdug bsngal dang / 'du byed kyi sdug bsngal dang / 'gyur ba'i sdug bsngal lo/ /rigs kyi bu sdug bsngal gyi tshor ba ni sdug bsngal ba'i sdug bsngal dang / 'du byed kyi sdug bsngal dang / 'gyur ba'i sdug bsngal dang / sdug bsngal gsum du sbyar ro/ /lhag ma gnyis ni 'du byed kyi sdug bsngal dang / 'gyur ba'i sdug bsngal dang sbyar ro/ /rigs kyi bu de'i rgyu de'i rkyen gyis na skye ba dang / 'chi ba'i nang na yang dag par bde bar tshor ba yod do/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni sdug bsngal dang bde ba nyid tha dad pa ma yin par rtogs pas thams cad sdug bsngal ba'o zhes gsungs so/ /rigs kyi bu skye ba dang 'chi ba'i nang na yang dag par na bde ba med de/ sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams ni 'jig rten pa'i rjes su bde ba yod do zhes gsungs pa yin no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams 'jig rten gyi dbang du mdzad de rjes su gsungs pa 'di brdzun du mi 'gyur ram/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na gang dge ba bgyid pa ni de'i 'bras bu myong bar 'gyur/ tshul khrims bsrungs pas ni lus bde ba dang / sdug bsngal mi myong ba nas bya ba thams cad rdzogs pa'i bar du 'gyur ba ni mchog tu bde bar 'gyur ba lags na/ mdo sde de dag la sogs pa las bde ba myong bar gsungs pa de dag kyang brdzun du
52-1-200b
mi 'gyur ram/ gal te brdzun du 'gyur na lta/ sangs rgyas bcom ldan 'das bskal pa tshad med grangs med pa brgya stong gi bar du byang chub bsgrubs pa na brdzun du smra ba yongs su spangs te de yang 'di skad du gsungs na de'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu gong du tshigs su bcad pa las bde ba myong bar bshad pa ni byang chub kyi lam gyi rtsa ba ste/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub kyang skye bar 'gyur bas na de'i phyir sngar mdo sde dag las bde ba'i mtshan nyid de skad ces gsungs pa yin no/ /rigs kyi bu dper na 'jig rten gyi dgos pa'i longs spyod ni bde ba'i rgyur 'gyur te/ bde ba zhes bya'o/ /'di lta ste na chung bzang mo dang / chang zhim po dang / kha zas ro mchog dang / skom pas gdungs pa na chu dang phrad pa dang / grang ba'i tshe me dang phrad pa dang / gos dang / lus kyi rgyan dang / bal glang dang / rta dang shing rta dang / bran pho dang bran mo dang / las byed pa'i mi dang / gser dang / dngul dang / bai dUr+ya dang / byi ru dang / mu tig dang / bang mdzod dang / nas 'bras la sogs pa ni 'jig rten gyi dgos pa ste/ bde ba'i rgyur 'gyur bas na bde ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu dngos po de dag la sogs pas sdug bsngal yang skye bar byed do/ /'di lta ste bud med kyi phyir skyes pa dag sdug bsngal ba dang / mi dga' ba dang / mya ngan byed pa dang / cho nge rdung ba dang / srog gi bar du yang bar chad du 'gyur ba yod do/ /chang dang zas zhim po nas bang mdzod kyi bar du yang sdug bsngal chen po skye bar 'gyur te/ de bas na thams cad sdug bsngal yin gyi bde ba'i mtshan nyid med do/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos ni sdug bsngal brgyad la sdug bsngal bar shes te bde ba med do/ /rigs kyi bu nyan thos dang / rang sangs rgyas la sogs pa ni bde ba'i rgyu mi shes pas na de dag gi phyir sdug bsngal tha ma la bde
52-1-201a
ba'i mtshan nyid yod par smra'o/ /byang chub sems dpa' theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo la gnas pa 'ba' zhig ni sdug bsngal gyi rgyu dang / bde ba'i rgyu rtogs shing shes so/ /rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas pa na/ kun 'byung gi bden pa rtogs pa zhe na/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni kun 'byung gi bden pa 'di phung po'i rgyu dang rkyen yin par rtogs so/ /kun 'byung zhes bya ba ni phyir yang srid pa la 'dod pa ste/ 'dod pa la rnam pa gnyis so/ /bdag gi lus 'dod pa dang / dgos pa 'dod pa'o/ /yang rnam pa gnyis te/ 'dod pa lnga ma thob pa la sems rtse gcig tu tshol ba dang / rnyed nas shin tu chags pa la bzod par byed pa'o/ /gzhan yang rnam pa gsum ste/ 'dod pa'i 'dod pa dang / gzugs kyi 'dod pa dang / gzugs med pa'i 'dod pa'o/ /gzhan yang rnam pa gsum ste/ las kyi rgyu dang rkyen la 'dod pa dang / nyon mongs pa'i rgyu dang rkyen la 'dod pa dang / sdug bsngal gyi rgyu dang rkyen la 'dod pa'o/ /rab tu byung ba la 'dod pa rnam pa bzhi'o/ /chos gos dang / bsod snyoms dang / mal cha dang / nad kyi rkyen sman no/ /gzhan yang rnam pa lnga ste/ phung po lnga la chags nas dgos pa'i rjes su thams cad 'dod do/ /rnam par rtog pa tshad med mtha' yas pa'o/ /rigs kyi bu 'dod pa la yang rnam pa gnyis te/ dge ba la 'dod pa dang / mi dge ba la 'dod pa'o/ /mi dge ba la 'dod pa ni glen pa 'ba' zhig 'dod do/ /dge ba la 'dod pa ni byang chub sems dpa' rnams 'dod do/ /dge ba'i chos 'dod pa la yang rnam pa gnyis te/ mi dge ba dang / dge ba'o/ /theg pa gnyis po tshol ba ni mi dge ba'o/ /theg pa chen po tshol ba ni dge ba'o/ /rigs kyi bu byis pa ma rabs kyi 'dod pa ni
52-1-201b
kun 'byung zhes bya ste bden pa ma yin no/ /byang chub sems dpa'i 'dod pa ni bden pa zhes bya ste/ kun 'byung ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ sems can bsgral ba'i don gyi phyir skye ba len gyi/ 'dod pa'i phyir skye ba len pa ni ma yin no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ sangs rgyas bcom ldan 'das kyi mdo sde gzhan dag las sems can dag gi phyir las ni rgyu dang rkyen du 'gyur ro zhes gsungs/ bar bar ni nga rgyal rgyur 'gyur ro zhes gsungs/ bar bar ni reg bya drug rgyur 'gyur ro zhes gsungs/ bar bar ni ma rig pa phung po lngar 'gyur te/ rgyu dang rkyen du 'gyur ro zhes gsungs na/ de ci'i slad du 'phags pa'i bden pa bzhi las 'dod pa'i mtshan nyid 'ba' zhig phung po lnga'i rgyur 'gyur zhes gsungs/ bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ legs so legs so/ /rigs kyi bu khyod kyis smras pa bzhin te/ rgyu dang rkyen gzhan dag kyang rgyur mi 'gyur ba ni ma yin mod kyi/ phung po lnga'i rgyu ni mdor na 'dod pa las gyur to/ /rigs kyi bu dper na/ rgyal po chen po gshegs na blon po chen po 'khor dang bcas te rjes su 'gro'o/ /'dod pa yang de dang 'dra ste/ 'dod pa gang du spyod pa'i rjes su kun nas nyon mongs pa rnams kyang rjes su 'gro'o/ /dper na gos gang du snum pa der rdul chags pa bzhin du 'dod pa yang de dang 'dra ste/ gang du 'dod par las kyi nyon mongs pa yang de la gnas so/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ dper na gang du brlan pa'i sa la ni myu gu skye'o/ /'dod pa yang de dang 'dra ste/ las kyi nyon mongs pa'i myu gu thams cad skye bar byed do/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa la gnas pa dag ni 'dod pa la rnam pa dgur shin tu rtogs so/ /'di lta ste bu lon ma 'khor ba lta bu dang / chung ma srin mo lta bu dang /
52-1-202a
me tog bzang po'i sdong bu la sbrul gdug pas dkris pa lta bu dang / zas yid du mi 'ong zhing mi 'dod pa nan gyis za ba lta bu dang / sbrul 'tshong ma lta bu dang / 'ba' lu ka'i 'bras bu lta bu dang / rma'i sha rman lta bu dang / rlung drag po lta bu dang / skar ma phod lta bu'o/ /de la ji ltar na bu lon ma 'khor ba lta bu zhe na/ rigs kyi bu dper na mi dbul po zhig bu lon chags pas rdzogs su nye ste/ mjug lus na bzung ba las mi thar to/ /nyan thos dang rang sangs rgyas kyang de dang 'dra ste/ 'dod pa'i bag chags kyi lhag ma lus pas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu 'tshang mi rgya'o/ /rigs kyi bu de ltar na bu lon ma 'khor ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na chung ma srin mo lta bu zhe na/ rigs kyi bu dper na mi zhig chung mar srin mo blangs na bu btsas ma thag tu bu za'o/ /bu zad nas khyo yang za'o/ /rigs kyi bu 'dod pa'i srin mo yang de dang 'dra ste/ sems can dag dge ba'i rtsa ba ji tsam bskyed pa skyes ma thag tu med par byed do/ /dge ba'i rtsa ba zad par byas nas sems can dag sems can dmyal ba dang / byol song gi skye gnas dang / gshin rje'i 'jig rten du skye bar byed de/ byang chub sems dpa' ni ma gtogs so/ /de ltar na chung ma srin mo lta bu zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na me tog bzang po'i sdong bu la sbrul gdug pas dkris pa lta bu zhe na/ dper na me tog bzang po la dga' ba zhig me tog gi sdong bu la sbrul gdug pa'i nyen yod par mi shes pas drung du bsnyen nas me tog bzung ngo / /bzung ma thag tu sbrul gyis zin nas tshe'i dus byas so/ /bus pa ma rabs thams cad kyang de dang 'dra ste/ 'dod pa lnga'i me tog la chags pas 'dod pa'i sbrul gdug pa'i skyon yod par mi shes pas len to/ /blangs nas 'dod pa'i gdug pas zin te tshe'i dus byas nas ngan song gsum du lhung ste/ byang chub sems dpa' ni ma
52-1-202b
gtogs so/ /de ltar na me tog bzang po'i sdong bu la sbrul gdug pas dkris pa lta bu zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na yid du mi 'ong ba'i zas ngan pa nan gyis za ba lta bu zhe na/ 'di lta ste la la zhig zas ngan pa yid du mi 'ong ba nan gyis zos na/ zos ma thag tu lto ba na ste tshad par 'khrus te 'chi'o/ /'dod pa'i zas kyang de dang 'dra ste/ lam rgyud lnga'i sems can dag 'dod pa la nan gyis chags pas de'i rgyu de'i rkyen gyis ngan song gsum du ltung ste/ byang chub sems dpa' ni ma gtogs so/ /de ltar na zas yid du mi 'ong ba nan gyis za ba lta bu zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na bud med sbrul 'tshong ma lta bu zhe na/ dper na mi glen pa dag ni bud med sbrul 'tshong ma dang 'drul te/ bud med des gcam dang sgyu rnam pa sna tshogs kyis mi'i nor kun phrog go/ /de'i nor zad nas ni skrod do/ /'dod pa'i sbrul 'tshong ma yang de dang 'dra ste/ glen pa shes rab med pa dag de la bsten te 'dod pa des dge ba'i chos thams cad 'phrog go/ /dge ba'i chos kun zad par byas nas ngan song gsum du lhung bar skrod de/ byang chub sems dpa' 'ba' zhig ni ma gtogs so/ /de ltar na bud med sbrul 'tshong ma lta bu zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na 'ba' lu ka'i 'bras bu lta bu zhe na/ dper na 'ba' lu ka'i 'bras bu byas zos na/ zos ma thag tu phyir byung nas sa la gtugs pa rlung gis bdas te/ shing drung du phyin na de ma thag tu skyes te/ shing de nyid la dkris glags nas shing n+ya gro d+ha yang tshad du phyin par mi skye bar byed cing skams par yang 'gyur ro/ /'dod pa'i 'ba' lu ka'i 'bras bu yang de dang 'dra ste/ bus pa ma rabs kyi dge ba'i rtsa ba ci yod pa dkris glags nas mi 'phel mi skye ba dang med par 'gyur zhing skams pa'i bar du'ang byed do/ /skams shing med par byas nas tshe 'phos pa'i 'og tu ngan song gsum du ltung bar byed de/ byang chub sems dpa' ni ma gtogs so/ /de ltar na 'ba' lu ka'i 'bras
52-1-203a
bu lta bu zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na rma'i sha rmen lta bu zhe na/ dper na mi zhig rma byung ste sha rmen yod na gso dgos te gtang du mi rung ngo / /bzhag ste ma gsos na rma yang red la 'bu yang 'jug ste/ de'i rkyen gyis tshe'i dus kyang byed par 'gyur ro/ /byis pa glen pa'i 'dod pa lnga'i 'bras bu yang de dang 'dra ste/ 'dod pa ni rma'i nang na sha rmen lta bu yin pas brtson 'grus su gso dgos so/ /'dod pa'i sha rmen ma gsos na/ tshe 'phos ma thag tu ngan song gsum du ltung ste/ byang chub sems dpa' ni ma gtogs so/ /rigs kyi bu de la ji ltar na rlung drag po lta bu zhe na/ dper na rlung drag po langs na ri yang rnyil/ gad pa yang rdig shing yang rtsa ba nas 'don to/ /'dod pa'i rlung drag po yang de dang 'dra ste/ pha ma la yang ngan sems skyed la/ shes rab chen po'i mchog ri bo la sogs pa'i bla na med pa'i byang chub kyi rtsa ba shin tu brtan pa yang rtsa nas 'byin te/ byang chub sems dpa' ni ma gtogs so/ /de ltar na rlung drag po lta bu zhes bya'o/ /de la ji ltar skar ma phod lta bu zhe na/ dper na skar ma phod byung na/gang du byung ba'i yul der mu ge dang nad dang 'khrug pa 'byung ngo / /'dod pa'i skar ma phod kyang de dang 'dra ste/ dge ba'i rtsa ba thams cad kyi sa bon gcod cing byis pa ma rabs dag dbul phongs pa dang / mu ge 'byung ba dang / nyon mongs pa'i nad skye ba dang / 'khor bar 'khor zhing sdug bsngal rnam pa sna tshogs myong bar byed de/ byang chub sems dpa' ni ma gtogs so/ /de ltar na skar ma phod lta bu zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas pa na 'dod pa'i kun nas nyon mongs pa la rnam pa 'di dgu lta bur rtogs so/ /rigs kyi bu de bas na byis pa ma rabs ni sdug bsngal yod kyi bden pa med do/ /nyan thos dang rang sangs rgyas ni
52-1-203b
sdug bsngal yang yod/ sdug bsngal gyi bden pa yang yod kyi/ yang dag pa'i bden pa ni med do/ /byang chub sems dpa' rnams ni sdug bsngal shes shing sdug bsngal med de de bas na sdug bsngal ba ni med kyi yang dag pa'i bden pa ni yod do/ /byis pa ma rabs ni kun 'byung ni yod kyi/ bden pa ni med do/ /nyan thos dang rang sangs rgyas ni kun 'byung yang yod kun 'byung gi bden pa yang yod do/ /byang chub sems dpa' ni kun 'byung shes shing kun 'byung med de de bas na kun 'byung ni med kyi/ yang dag pa'i bden pa ni yod do/ /nyan thos dang rang sangs rgyas ni 'gog pa yod kyang yang dag pa ma yin/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni 'gog pa yang yod/ yang dag pa'i bden pa yang yod do/ /nyan thos dang rang sangs rgyas ni lam yod kyang bden pa ni ma yin no/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni lam yang yod la yang dag pa'i bden pa yang yod do/ /rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas pa na 'gog pa mthong zhing 'gog pa'i bden pa mthong ba yin zhe na/ 'di lta ste nyon mongs pa thams cad yongs su bcad pa'o/ /gal te nyon mongs pa bcad na rtag pa zhes bya'o/ /nyon mongs pa'i me bsad pas na rab tu zhi ba zhes bya'o/ /nyon mongs pa bgags pas na bde ba myong bar gyur to/ /sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams ni rten cing 'brel par 'byung ba 'dod pas yongs su dag pa zhes bya'o/ /srid pa nyi shu lnga po phyir mi len pas na 'jig rten las 'das pa zhes bya'o/ /'jig rten las 'das pas na bdag ces bya'o/ /gzugs dang / sgra dang / dri dang / ro dang / reg bya dang / skyes pa dang / bud med dang / skye ba dang / gnas pa dang / 'gog pa dang / sdug bsngal dang / bde ba dang / sdug bsngal yang ma yin bde ba yang ma yin pa la mtshan
52-1-204a
mar mi len pas na mthar phyin pa rab tu zhi ba yang dag pa'i bden pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu de ltar na byang chub sems dpa'i theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas pa na 'gog pa'i 'phags pa'i bden pa la yongs su rtog pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa la gnas pa na lam gyi 'phags pa'i bden pa rtog pa yin zhe na/ rigs kyi bu dper na mun khung gi nang du me mar byung na de'i nang na dngos po chen po dang chung ngu kun mthong bar 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo la gnas pa dag 'phags pa'i lam brgyad kyi rkyen gyis chos thams cad mthong bar 'gyur ro/ /'di lta ste rtag pa dang / mi rtag pa dang / 'dus byas dang / 'dus ma byas dang / sems can dang sems can ma yin pa dang / dngos po dang dngos po ma yin pa dang / bde ba dang sdug bsngal dang / bdag dang bdag med pa dang / gtsang ba dang mi gtsang ba dang / nyon mongs pa dang nyon mongs pa ma yin pa dang / las dang las ma yin pa dang / bden pa dang bden pa ma yin pa dang / theg pa dang theg pa ma yin pa dang / shes pa dang shes pa ma yin pa dang / yon tan dang yon tan ma yin pa dang / bdag po dang bdag po ma yin pa dang / mthong ba dang mthong ba ma yin pa dang / gzugs dang gzugs ma yin pa dang / lam dang lam ma yin pa dang / shes rab dang shes rab ma yin pa rnams so/ / rigs kyi bu de ltar na byang chub sems dpa' theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo la gnas pa na 'phags pa'i lam gyi bden pa la yongs su rtog pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces
52-1-204b
gsol to/ /bcom ldan 'das gal te 'phags pa'i lam brgyad kyi 'phags pa'i bden pa lags na/ de'i don 'thun pa ma lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ de bzhin gshegs pas skabs kha cig tu zag pa dang bcas pa sgrol ba'i slad du dad pa'i sems ni lam lags so zhes gsungs/ skabs kha cig tu ni bag byed pa lam lags so zhes gsungs te/ sangs rgyas bcom ldan 'das rnams bag byas na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par rdzogs par 'tshang rgya bas byang chub sems dpa'i lam gyi yan lag go zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni brtson 'grus ni lam lags so zhes gsungs te de yang dga' bo la bka' stsal pa/ dga' bo gang zhig brtson 'grus shin tu brtsams na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par rdzogs par 'tshang rgya'o zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni lus la lus kyi rjes su dran pa nye bar gzhag pa ni sems rtse gcig tu dmigs te/ brtson 'grus su lus la lus kyi rjes su dran pa nye bar gzhag pa la nan tan byas na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya'o zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni yang dag pa'i ting nge 'dzin lam lags so zhes kyang gsungs te/ de yang 'od srung chen po la bka' stsal pa ltar na yang dag pa'i ting nge 'dzin ni lam lags te/ yang dag pa'i ting nge 'dzin ma lags pa ni lam lags so zhes ma gsungs/ ting nge 'dzin du zhugs na phung po lnga skye zhing 'gog pa yid la byed nus par 'gyur gyi/ ting nge 'dzin du ma zhugs par yid la byed nus pa ma yin no zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni chos gcig la gang bsgom zhing nan tan byed pa des sems can thams cad kyi mya ngan dang / sdug bsngal ba dang / 'khrug pa rnams yongs su sbyang zhing yang dag pa'i chos thob par 'gyur ro zhes gsungs pa ni 'di lta ste/ sangs rgyas rjes su dran pa'i ting nge 'dzin
52-1-205a
lags so zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni mi rtag pa la bsgom pa lam lags so zhes kyang gsungs te/ de yang dge slong rnams la bka' stsal pa/ gang zhig mi rtag pa la mang du bsgoms na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya'o zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni shin tu dben pa'i bas mthar gcig pu gnas te yid la byas na myur du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya'o zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni pha rol po gzhan la chos bstan pa ni lam lags te chos thos pas the tsom gyi dra ba chod par 'gyur/ the tsom gyi dra ba chod pas na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya'o zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni tshul khrims bsrungs pa ni lam lags so zhes gsungs te/ de yang dga' bo la bka' stsal pa/ dga' bo gang zhig tshul khrims srung ba la shin tu nan tan byas na gang zag de ni 'khor ba'i rgya mtsho las rgal bar 'gyur ro zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni dge ba'i bshes gnyen la bsten pa ni lam lags so zhes gsungs te/ de yang dga' bo la bka' stsal pa/ gang zhig dge ba'i bshes gnyen la bsten na tshul khrims yongs su dag par 'gyur te/ sems can gang zhig nga la bsnyen bkur byas na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par 'gyur ro zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni byams pa bsgom pa ni lam lags te/ byams pa bsgoms na nyon mongs pa thams cad chod cing mi g.yo ba'i gnas thob par 'gyur ro zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni shes rab ni lam lags so zhes gsungs te/ de yang sngon bcom ldan 'das kyis dge slong ma skye dgu'i bdag mo'i slad du phu nu mo gsungs pa dang / nyan thos rnams kyang shes rab kyi mtshon gyis srid pa'i zag pa dang bcas pa'i nyon
52-1-205b
mongs pa gcad do zhes kyang gsungs/ skabs kha cig tu ni de bzhin gshegs pas sbyin pa ni lam lags so zhes gsungs te/ de yang sngon sangs rgyas bcom ldan 'das kyis rgyal po sde rab tu pham byed la 'di skad ces bka' stsal to/ /rgyal po chen po ngas sngon sbyin pa mang du byas pas/ de'i rgyu de'i rkyen gyis nga bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sangs rgyas par rig par gyis shig ces kyang gsungs pa lags na/ bcom ldan 'das da gal te 'phags pa'i lam brgyad lam gyi bden pa lags so zhes gsungs na mdo sde gzhan dag las de skad ces gsungs pa dag brdzun du ma gyur tam/ gal te mdo sde de dag las 'byung ba brdzun du ma gyur na ci'i slad du de dag las kyang 'phags pa'i lam brgyad ni lam gyi bden pa yin no zhes ma gsungs/ de ltar ma gsungs pas na sngon de bzhin gshegs pas gsungs pa yang 'khrul pa 'dra ste/ bdag ni nges pas sangs rgyas bcom ldan 'das ni yun ring po nas 'khrul pa dang bral bar 'tshal to/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ legs so legs so/ / rigs kyi bu khyod ni byang chub sems dpa'i theg pa chen po'i mdo sde las don shin tu zab mo shes par 'dod pas de skad ces zhus pa shin tu legs so/ /rigs kyi bu mdo sde de dag kyang thams cad lam gyi bden par 'jug go/ /rigs kyi bu dad pa ni lam mo/ / zhes bya ba dad pa ni lam yin te/ dad pa ni rtsa ba yin pas na byang chub kyi lam gyi grogs su 'gyur te/ de bas na ngas gsungs pa de la 'khrul pa med do/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni tshad med pa'i thabs la shin tu mkhas pas sems can gdul ba'i phyir de ltar rnam pa sna tshogs su gsungs pa yin no/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na sman pa mkhas pa ni sems can gyi nad rnam pa sna tshogs la shin tu mkhas pas ji ltar na ba bzhin du sman sbyor te/ sman gyi mi rung ba'i gnyen po yang ston na chu
52-1-206a
'ba' zhig ni ma gtogs so/ /de yang 'di lta ste sge'u gsher gyi khu ba dang / shing mngar gyi khu ba dang / sha kha ra nag po'i khu ba dang / a ma la'i khu ba dang / ni pa la'i khu ba dang / pa ra ha la'i khu ba dang / chu grang mo dang / chu tsha ba dang / dgun chu dang / bal po se'u yi chu la sogs pa'o/ /rigs kyi bu sman pa mkhas pa nad kyi rnam pa la mkhas pa dag kyang sman la mi rung ba'i gnyen po mang mod kyi chu ni der ma gtogs so/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ thabs la shin tu mkhas pas chos kyi mtshan nyid gcig gis sems can ji lta ji lta ba'i rjes su ming dang mtshan nyid de dang de lta bus rgyas par 'byed cing ston te/ sems can rnams kyang ji ltar bstan pa bzhin du nyams su len to/ /nyams su blangs nas nan tan byas pas nyon mongs pa thams cad byang bar 'gyur ba ni ji ltar nad pas sman pa'i lung bzhin du byas pas nad 'byang ba bzhin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na mi zhig skad rnam pa kun la mkhas te/ mi phal mo che'i nang du 'dug pa las mi thams cad skom gyis yongs su gdungs te/ 'di skad du bdag skom ste chu 'dod do zhes smra na/ mi des rnam pa ji bzhin du chu grang mo gtsang ma so sor byin na rnam pa de dag la la ni chu 'dod do zhes zer/ la la ni pa Ni zhes zer/ la la ni u di zhes zer/ la la ni sa le ma zhes zer/ la la ni sa li zhes zer/ la la ni pa na zhes zer/ la la ni bdud rtsi zhes zer/ la la ni 'o ma zhes zer te/ de ltar chu'i ming smra ba tshad med pa 'khor rnams la smra'o/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ 'phags pa'i lam gcig gis nyan thos rnams la dad pa'i dbang po nas 'phags pa'i lam brgyad kyi bar du rgyas par ston cing 'chad do/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste/ dper na gser mgar mkhas pa ni gser gcig pu la lus kyi rgyan rnam pa sna tshogs yid
52-1-206b
bzhin du byed do/ /'di lta ste gdu bu dang / sor gdub dang / rna cha dang / cod pan dang / dpung rgyan la sogs pa rnam pa sna tshogs mi 'thun mod kyi gser las gzhan ma yin no/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ sangs rgyas ni lam gcig las sems can gyi rjes su rnam pa sna tshogs su 'byed cing ston te/ bar bar ni rnam pa gcig ces ston to/ /'di lta ste sangs rgyas rnams kyi byang chub ni gcig ste/ gnyis su med do zhes gsungs pa/ yang rnam pa gnyis te/ ting nge 'dzin dang / shes rab bo zhes kyang gsungs/ gzhan yang rnam pa gsum du gsungs te/ lta ba dang / ye shes dang / shes rab bo/ /gzhan yang rnam pa bzhi ste/ mthong ba'i lam dang / sgom pa'i lam dang / mi slob pa'i lam dang / sangs rgyas kyi lam mo/ /gzhan yang rnam pa lnga ste/ dad pa spyod pa'i lam dang / chos spyod pa'i lam dang / dad pas rnam par grol ba'i lam dang / mthong bas phyin pa'i lam dang / lus kyis rig pa'i lam mo/ /gzhan yang rnam pa drug ste rgyun du zhugs pa'i lam dang / lan cig phyir ldog pa'i lam dang / lan cig phyir mi ldog pa'i lam dang / dgra bcom pa'i lam dang / rang sangs rgyas kyi lam dang / sangs rgyas kyi lam mo/ /gzhan yang rnam pa bdun te/ dran pa byang chub kyi yan lag dang / chos rnam par 'byed pa byang chub kyi yan lag dang / brtson 'grus byang chub kyi yan lag dang / dga' ba byang chub kyi yan lag dang / shin tu sbyangs pa byang chub kyi yan lag dang / ting nge 'dzin byang chub kyi yan lag dang / btang snyoms byang chub kyi yan lag go/ /gzhan yang rnam pa brgyad de/ yang dag pa'i lta ba dang / yang dag pa'i rtog pa dang / yang dag pa'i ngag dang / yang dag pa'i las kyi mtha' dang / yang dag pa'i 'tsho ba dang / yang dag pa'i rtsol ba dang / yang dag pa'i dran pa dang /
52-1-207a
yang dag pa'i ting nge 'dzin to/ /gzhan yang rnam pa dgu ste/ 'phags pa'i lam yan lag brgyad dang dad pa'o/ /gzhan yang rnam pa bcu ste/ stobs bcu'o/ /gzhan yang rnam pa bcu gcig ste/ stobs bcu dang byams pa chen po'o/ /gzhan yang rnam pa bcu gnyis te/ stobs bcu dang / byams pa chen po dang / snying rje chen po'o/ /gzhan yang rnam pa bcu gsum ste/ stobs bcu dang / byams pa chen po dang / snying rje chen po dang / sangs rgyas rjes su dran pa'i ting nge 'dzin no/ /gzhan yang rnam pa bcu drug ste/ stobs bcu dang / byams pa chen po dang / snying rje chen po dang / sangs rgyas rjes su dran pa'i ting nge 'dzin dang /sangs rgyas kyis brnyes pa'i yang dag pa'i dran pa nye bar gzhag pa gsum mo/ /gzhan yang rnam pa nyi shu ste/ stobs bcu dang / mi 'jigs pa bzhi dang / byams pa chen po dang / snying rje chen po dang / sangs rgyas rjes su dran pa'i ting nge 'dzin dang / yang dag pa'i dran pa nye bar gzhag pa gsum mo/ /rigs kyi bu lam de dag ni dngos po gcig ste/ de bzhin gshegs pas sngon sems can gyi phyir rnam pa sna tshogs su gsungs pa yin no/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na me lta bu dngos po gcig tu zad na tshig pa las me mang por gyur to/ /'di lta ste/ shing gi me dang / rtswa'i me dang / phub ma'i me dang / rta rtug dang / ba lang gi lci ba'i me zhes rnam pa mang por btags so/ /rigs kyi bu sangs rgyas kyi lam yang de dang 'dra bar gcig ste gnyis su med mod kyi/ sems can gyi phyir rnam pa sna tshogs su so sor phye ba yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na/ rnam par shes pa gcig las rnam pa drug tu phye ste/ bstan pa ni mig gi skabs su ni mig gi rnam par shes pa zhes btags pa nas yid kyi rnam par shes pa'i bar du de bzhin du rgyas par rig par bya'o/ /rigs kyi bu
52-1-207b
lam yang de dang 'dra bar gcig ste/ gnyis su med mod kyi/ de bzhin gshegs pas sems can dag gdul ba'i phyir rnam pa sna tshogs su phye zhing bstan pa yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang 'di lta ste dper na/ gzugs lta bu gcig la mig gis mthong ba'i skabs su ni gzugs zhes bya/ rna bas thos pa'i skabs su ni sgra zhes btags/ snas snom pa'i tshe ni dri zhes bya/ lces myong ba'i dus su ni ro zhes bya/ lus kyis tshor ba'i skabs su ni reg bya zhes btags so/ /rigs kyi bu lam yang de dang 'dra bar gcig ste gnyis su med mod kyi/ sems can dag gdul ba'i phyir rnam pa sna tshogs su phye zhing bstan to/ /rigs kyi bu don de lta bas na 'phags pa'i lam gyi yan lag brgyad kyang 'phags pa'i lam gyi bden pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das kyis 'phags pa'i bden pa bzhi rim gyis bstan te/ de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can tshad med pa snyed 'khor ba las sgrol bar gyur to/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis sangs rgyas la gsol pa/ /bcom ldan 'das sngon dus gcig cig na/ klung gang gA'i 'gram shi shu zhes bgyi ba'i tshal na bzhugs te/ de'i tshe de bzhin gshegs pas shing gi 'dab ma gcig phyag gis blangs nas dge slong rnams la bka' stsal pa/ da ltar nga'i lag na yod pa'i 'dab ma mang ngam/ sa la brten te rtsi shing la sogs pa skyes pa thams cad kyi lo ma mang zhes bka' stsal pa dang / dge slong rnams kyis gsol pa/ sa la brten te skyes pa'i rtsi shing gi lo ma ni rab tu mang ste/ dpag tu ma mchis so/ /de bzhin gshegs pa'i phyag na bsnams pa'i lo ma ni shin tu yang nyung ste smos su mi 'tshal lo/ /bka' stsal pa/ dge slong dag ngas rtogs pa'i chos thams cad ni sa chen po la brten te skyes pa'i rtsi shing la sogs pa'i lo ma dang 'dra'o/ /sems can rnams la bstan pa ni lag na khyer
52-1-208a
ba'i lo ma dang 'dra zhes gsungs na/ bcom ldan 'das de'i tshe de skad ces gsungs pa de de bzhin gshegs pas chos tshad med pa thugs su chud pa/ gal te bden pa bzhi'i nang du gtogs na ni de bzhin gshegs pas sngar gsungs kyang lags/ gal te ma gtogs na ni bden pa lnga mchis par 'gyur ro/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ legs so legs so/ /rigs kyi bu khyod kyis de skad ces zhus pa ni sems can tshad med pa la phan pa dang bde ba'i don gyi phyir zhus pa legs so/ /rigs kyi bu 'di ltar chos thams cad ni 'phags pa'i bden pa bzhi'i nang du gtogs so/ /'od srung gis yang gsol pa/ de ltar chos thams cad 'phags pa'i bden pa bzhi'i nang du gtogs na ci'i slad du de bzhin gshegs pas smos pa tsam ste rgyas par ma gsungs/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu der gtogs pa ni yin mod kyi bstan cing bshad pa zhes mi bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ rigs kyi bu 'phags pa'i bden pa rtogs pa la shes rab rnam pa gnyis te/ 'bring dang rab bo/ /'bring ni nyan thos dang rang sangs rgyas kyi shes rab bo/ /rab ni sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i ye shes so/ /rigs kyi bu phung po rnams la sdug bsngal bar rtogs pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /phung po rnams la mtshan nyid grangs med par phye ste/ thams cad sdug bsngal bar shes pa nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyis shes pa'i spyod yul ma yin pa ni ye shes rab ces bya'o/ /rigs kyi bu don 'di dag ni mdo sde dag las kyang ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu 'jug pa shes pa ni sgo zhes kyang bya/ sdug bsngal zhes kyang bya ste/ de ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /mtshan nyid rnam pa sna tshogs su phye ste/ thams cad sdug bsngal ba/ nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyis shes pa'i spyod yul ma yin pa ni ye shes rab
52-1-208b
ces bya'o/ /don 'di dag kyang mdo sde de dag las ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu gang khams shes pa ni yan lag ces bya/ mtshan nyid ces kyang bya/ sdug bsngal ba zhes kyang bya ste/ de ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /khams rnams la mtshan nyid tshad med par phye ste/ thams cad sdug bsngal ba/ nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyis shes pa'i spyod yul ma yin pa ni ye shes rab ces bya'o/ /rigs kyi bu don 'di dag kyang mdo sde de dag las ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu gzugs 'jig pa'i mtshan nyid du shes pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /gzugs la mtshan nyid rnam pa sna tshogs su phye ste/ thams cad sdug bsngal ba/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa'i spyod yul ma yin pa ni ye shes rab ces bya ste/ don 'di yang mdo sde de dag las ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu tshor ba la tshor ba'i mtshan nyid du shes pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /tshor ba la mtshan nyid rnam pa sna tshogs su phye ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa'i spyod yul ma yin pa ni ye shes rab ces bya ste/ rigs kyi bu don 'di yang mdo sde de dag las ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu 'du shes la len pa'i mtshan nyid du shes pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /'du shes la len pa'i mtshan nyid rnam pa sna tshogs su phye ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa'i spyod yul ma yin pa ni ye shes rab ces bya ste/ don 'di ni mdo sde de dag las kyang ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu 'du byed la byed pa'i mtshan nyid du shes pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /'du byed la byed pa'i mtshan nyid rnam pa sna tshogs su phye ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes par 'gyur ba'i mtshan nyid ma yin pa ni ye shes rab ces bya'o/ /rigs kyi bu don 'di ni mdo sde dag las kyang ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu rnam par shes pa la bye brag 'byed pa'i mtshan nyid du shes
52-1-209a
pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /rnam par shes pa la shes pa'i mtshan nyid rnam pa sna tshogs su phye ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa'i mtshan nyid ma yin pa ni ye shes rab ces bya'o/ /rigs kyi bu don 'di ni mdo sde de dag las kyang ngas ma gsungs so// //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po bcwa brgyad pa/ rigs kyi bu 'dod pa'i rkyen gyis phung po lnga skyes par shes pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /gang zag gcig gi 'dod pa skyes pa yang nyan thos dang rang sangs rgyas tshad med mtha' yas pa rnams kyis mi shes pa/ sems can thams cad kyi 'dod pa gang dang gang skyes pa de dang de dag thams cad shes pa ni ye shes rab ces bya ste/ don 'di yang mdo sde de dag las ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu nyon mongs pa 'gog par shes pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /nyon mongs pa yang dpag tu med pa la/ 'gog pa yang de bzhin dpag tu med par rnam par phye ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyis shes pa'i spyod yul ma yin pa ni ye shes rab ces bya ste/ don 'di yang mdo sde de dag las ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu lam gyi mtshan nyid kyis nyon mongs pa spong bar shes pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /rigs kyi bu lam gyi mtshan nyid kyang tshad med mtha' yas pa la/ spong bar 'gyur ba'i nyon mongs pa yang tshad med mtha' yas par rnam par phye ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyis shes pa'i spyod yul ma yin pa ni ye shes rab ces bya ste/ don 'di yang mdo sde de dag las ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu kun rdzob kyi bden pa shes pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /kun rdzob kyi bden pa tshad med mtha' yas dpag tu med par rnam par phye ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyis shes pa'i spyod yul ma yin pa ni ye shes rab ces bya ste/ don 'di yang mdo sde de
52-1-209b
dag las ngas ma gsungs so/ /rigs kyi bu 'du byed thams cad mi rtag pa dang / chos thams cad bdag med pa dang mya ngan las 'das pa ni zhi ba don dam par shes pa ni shes rab 'bring zhes bya'o/ /don dam pa tshad med mtha' yas dpag tu med par shes shing / nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyis shes pa'i spyod yul ma yin pa ni ye shes rab ces bya ste/ don 'di yang mdo sde de dag las ngas ma gsungs so/ /de nas byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'jam dpal gzhon nus bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kun rdzob kyi bden pa dang / don dam pa'i bden pa zhes bgyi ba'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das don dam pa'i bden pa la kun rdzob kyi bden pa mchis sam/ kun rdzob kyi bden pa la don dam pa'i bden pa mchis sam/ ci ste mchis na bden pa gcig tu bas so/ /ci ste ma mchis na de bzhin gshegs pas gsungs pa brdzun du mi 'gyur ram/ bka' stsal pa/ rigs kyi bu kun rdzob kyi bden pa nyid don dam pa'i bden pa'o/ /gsol pa/ bcom ldan 'das de lta na ni bden pa gnyis su ma mchis so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu shin tu thabs mkhas pas sems can gyi rjes su bden pa gnyis su gsungs so/ /rigs kyi bu tshig tu smra ba ltar na rnam pa gnyis te/ 'jig rten gyi chos dang / 'jig rten las 'das pa'i chos so/ /rigs kyi bu 'jig rten las 'das pa'i gang zag gis shes pa de ni don dam pa'i bden pa zhes bya'o/ /'jig rten pa'i gang zag gis shes pa ni kun rdzob kyi bden pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu phung po lnga 'dus pa las bdag ces btags te/ sems can ma rabs ni btags pa'i rjes su 'jug pas kun rdzob kyi bden pa zhes bya'o/ /phung po la yang bdag ces bya ba med par shes la/ phung po'i pha rol na yang bdag med par shes pa ni 'jig rten las 'das
52-1-210a
pa zhes bya ste/ mtshan nyid ji lta ba bzhin du shes pa ni don dam pa'i bden pa zhes bya'o/ /gzhan yang rigs kyi bu chos la la ni ming yang yod la 'bras bu yang yod do/ /chos la la ni ming yod la 'bras bu med do/ /rigs kyi bu ming yod la 'bras bu med pa ni kun rdzob kyi bden pa'o/ /ming yang yod la 'bras bu yang yod pa ni don dam pa'i bden pa'o/ /rigs kyi bu bdag ji lta ba bzhin du sems can dang / srog dang / shes pa dang / mthong ba dang / 'tsho ba dang / shed can dang / shed bdag dang / tshor ba dang / byas pa dang / tsha ba'i dus kyi smig rgyu dang / dri za'i grong khyer dang / rus sbal gyi spu dang / ri bong gi rwa dang / me mgal bskor ba'i 'khor lo dang / phung po dang / khams dang /skye mched rnams ni kun rdzob kyi bden pa zhes bya'o/ / sdug bsngal ba dang / kun 'byung dang / 'gog pa dang / lam ni don dam pa'i bden pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu 'jig rten gyi chos la rnam pa lnga ste/ ming gi 'jig rten dang / tshig gi 'jig rten dang / 'ching ba'i 'jig rten dang / chos kyi 'jig rten dang / chags pa'i 'jig rten dang lnga'o/ /rigs kyi bu ming gi 'jig rten gang zhe na/ skyes pa dang / bud med dang / bum pa dang / gos dang / shing rta dang / khang khyim la sogs pa'i dngos po ni ming gi 'jig rten zhes bya'o/ /tshig gi 'jig rten gang zhe na/ rtsa ba bzhi pa'i tshigs su bcad pa gcig ste/ tshigs su bcad pa de dag ni tshig gi 'jig rten zhes bya'o/ /'ching ba'i 'jig rten gang zhe na/ dril ba dang / sbyar ba dang / mdud pa bor ba dang / sbams pa dang / bcings pa dang / thal mo sbyar ba ni 'ching ba'i 'jig rten zhes bya'o/ /chos kyi 'jig rten gang zhe na/ gaN DI brdungs na dge 'dun 'du ba dang / rnga brdungs na dmag cha ba dang / dung bus na dus shes pa ste/ de ni chos kyi 'jig rten zhes bya'o/ /chags pa'i 'jig rten gang zhe na/ dper na rgyang ring po nas kha
52-1-210b
dog bsgyur ba'i gos gyon pa'i mi mthong na/ de ni dge sbyong yin gyi/ bram ze ma yin no zhes chags pa dang / thag pa mdud pa bor ba se ral kha ru thogs pa mthong na/ de 'di snyam du de ni bram ze yin gyi/ dge sbyong ma yin no snyam bsams pa de ni chags pa'i 'jig rten zhes bya'o/ /rigs kyi bu de dag ni 'jig rten gyi chos rnam pa lnga zhes bya'o/ /rigs kyi bu so so'i skye bo gang zhig de ltar 'jig rten gyi chos rnam pa lnga po la sems phyin ci ma log ste/ yang dag pa ji lta ba bzhin du shes na don dam pa'i bden pa zhes bya'o/ /gzhan yang rigs kyi bu tshig pa dang / chod pa dang / shigs pa dang / 'jig pa ni kun rdzob kyi bden pa zhes bya'o/ /mi tshig /mi chod/ mi shigs/ mi 'jig pa ni don dam pa'i bden pa zhes bya'o/ /gzhan yang rigs kyi bu sdug bsngal gyi mtshan nyid brgyad dang bcas pa ni kun rdzob kyi bden pa zhes bya'o/ /skye ba med/ rga ba med/ na ba med/ 'chi ba med/ 'dod pa dang bye bral ba med/ dgra sdang ba dang phrad pa med/ 'dod pa mi rnyed pa med/ phung po lnga med pa ni don dam pa'i bden pa zhes bya'o/ /gzhan yang rigs kyi bu dper na shes pa'i rtsal mang po dang ldan pa'i mi zhig rgyug pa'i tshe ni rgyug pa zhes bya/ zhing brnga ba'i tshe ni zhing pa zhes bya/ zas kyi g.yos byed na g.yos mkhan zhes bya/ shing bzhog pa'i tshe ni shing mkhan zhes bya/ gser dngul gyi rdungs byed pa'i tshe ni gser mgar zhes bya ste/ de ltar mi gcig la ming du btags pa mang du yod do/ /chos kyang de dang 'dra ste/ yang dag par gcig mod kyi ming du btags pa mang ngo / /pha ma phrad cing 'dus pa las skyes pa ni kun rdzob kyi bden pa zhes bya'o/ /rten cing 'brel te 'byung ba bcu gnyis 'dus pa las skyes pa ni don dam pa'i bden pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'jam dpal gzhon nus yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom
52-1-211a
ldan 'das yang dag pa'i bden pa zhes bgyi ba'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu yang dag pa'i bden pa zhes bya ba ni yang dag pa'i chos so/ /rigs kyi bu gang chos yang dag pa ma yin pa de ni yang dag pa'i bden pa ma yin no/ /rigs kyi bu yang dag pa'i bden pa zhes bya ba ni phyin ci ma log pa ste/ phyin ci ma log pa ni yang dag pa'i bden pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu yang dag pa'i bden pa ni mi bden pa med pa ste/ mi bden pa dang bcas pa ni yang dag pa'i bden pa zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu yang dag pa'i bden pa ni theg pa chen po ste/ theg pa chen po ma yin pa ni yang dag pa'i bden pa zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu yang dag pa'i bden pa ni sangs rgyas kyis gsungs pa ste/ bdud kyis smras pa ma yin no/ /bdud kyis smras pa dang / sangs rgyas kyis gsungs pa ma yin pa ni yang dag pa'i bden pa zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu yang dag pa'i bden pa zhes bya ba ni rnam par dag pa'i lam gcig ste/ gnyis su med pa'o/ /rigs kyi bu rtag pa dang bcas/ bde ba dang bcas/ bdag dang bcas yongs su dag pa dang bcas pa ni yang dag pa'i bden pa'i don zhes bya'o/ /'jam dpal gzhon nus yang gsol pa/ bcom ldan 'das gal te yang dag pa de yang dag pa'i bden pa lags na yang dag pa'i chos ni de bzhin gshegs pa'i stong pa nyid dang / rang sangs rgyas kyi rang bzhin lags te/ ci ste de lta bu lags na/ de bzhin gshegs pa dang / nam mkha' nyid dang / sangs rgyas kyi rang bzhin bye brag ma mchis par 'gyur ro/ /bcom ldan 'das kyis 'jam dpal la bka' stsal pa/ sdug bsngal yod na bden pa dang bcas/ yang dag pa dang bcas/ kun 'byung yod na bden pa dang bcas/ yang dag pa dang bcas/ 'gog pa yod na bden pa dang bcas/ yang dag pa dang bcas/ lam yod na
52-1-211b
bden pa dang bcas/ yang dag pa dang bcas so/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni sdug bsngal ma yin/ bden pa ma yin te/ yang dag pa yin no/ /stong pa nyid kyang sdug bsngal ma yin/ bden pa ma yin te/ yang dag pa yin no/ /sangs rgyas kyi rang bzhin yang sdug bsngal ma yin/ bden pa ma yin te/ yang dag pa yin no/ /'jam dpal sdug bsngal zhes bya ba ni mi rtag pa'i mtshan nyid/ gcad du rung ba'i mtshan nyid de/ de bas na yang dag pa'i bden pa zhes mi bya'o/ /de bzhin gshegs pa nyid ni sdug bsngal ma yin/ mi rtag pa ma yin/ gcad du rung ba ma yin te/ de bas na yang dag pa zhes bya ste/ nam mkha' dang sangs rgyas kyi rang bzhin yang de bzhin du rig par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang kun 'byung zhes bya ba ni phung po lnga 'dus shing skye bar byed pas sdug bsngal zhes kyang bya/ mi rtag pa zhes kyang bya/ gcad du rung ba ste/ yang dag pa'i bden pa zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni kun 'byung gi mtshan nyid ma yin/ phung po'i rgyu ma yin/ gcad du rung ba'i mtshan nyid ma yin te/ de bas na yang dag pa zhes bya ste/ nam mkha' dang / sangs rgyas kyi rang bzhin yang de bzhin du rig par bya'o/ /rigs kyi bu 'gog pa zhes bya ba ni nyon mongs pa 'gog pa ste/ rtag pa yang yin/ mi rtag pa yang yin no/ /theg pa gnyis kyis 'thob pa ni mi rtag pa zhes bya'o/ /sangs rgyas rnams kyis 'thob pa ni rtag pa zhes kyang bya/ rang gis rig pa'i chos zhes kyang bya ste/ yang dag pa'i bden pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa nyid ni 'gog pa zhe'am/ nyon mongs pa 'gog pa zhes kyang mi bya/ rtag pa dang / mi rtag pa yang ma yin/ rang gis rig pa yang ma yin/ rtag pa gnas pa mi 'gyur ba ste/ de bas na yang dag pa zhes bya'o/ /nam mkha' dang / sangs rgyas kyi rang bzhin yang de bzhin du rig par bya'o/ /
52-1-212a
rigs kyi bu lam zhes bya ba ni nyon mongs pa gcod pa ste/ rtag pa yang ma yin la mi rtag pa yang ma yin te/ bsgom pa'i chos yin pas na yang dag pa'i bden pa zhes bya'o/ /de bzhin gshegs pa ni lam gyis nyon mongs pa gcod pa yang ma yin/ rtag pa dang mi rtag pa yang ma yin/ bsgom pa'i chos kyang ma yin te/ rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho bas de'i phyir bde ba zhes bya ste/ nam mkha' dang sangs rgyas kyi rang bzhin yang de bzhin du rig par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang yang dag pa zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa ste/ de bzhin gshegs pa yang yang dag pa'o/ /yang dag pa ni nam mkha' ste/ nam mkha' yang yang dag pa'o/ /yang dag pa ni sangs rgyas kyi rang bzhin te/ sangs rgyas kyi rang bzhin yang yang dag pa'o/ /'jam dpal sdug bsngal yod na sdug bsngal gyi rgyu dang bcas/ sdug bsngal zad pa dang bcas/ sdug bsngal gyi gnyen po dang bcas te/ de bzhin gshegs pa ni sdug bsngal ma yin pa nas gnyen po'i bar du ma yin pas de bas na yang dag pa zhes bya ste/ bden pa ma yin no/ /nam mkha' dang sangs rgyas kyi rang bzhin yang rig par bya'o/ /sdug bsngal ni 'dus byas dang bcas/ zag pa dang bcas/ mi bde ba dang bcas so/ /de bzhin gshegs pa ni 'dus byas dang bcas pa ma yin/ zag pa dang bcas pa ma yin te/ rab tu bde bas na yang dag pa yin gyi/ bden pa ma yin no/ /'jam dpal gzhon nus yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar phyin ci ma log pa ni yang dag pa'i bden pa zhes gsungs te/ gal te de lta bu lags na bden pa bzhi la phyin ci log bzhi mchis sam/ gal te mchis na ci'i slad du phyin ci ma log pa ni yang dag pa'i bden pa zhes gsungs/ phyin ci log thams cad ni yang dag pa ma lags so/ /bcom ldan 'das kyis 'jam dpal la bka' stsal pa/ phyin ci log thams cad ni sdug
52-1-212b
bsngal gyi bden pa'i nang du gtogs te/ dper na sems can lta bu phyin ci log gi sems dang bcas pas phyin ci log ces bya'o/ /rigs kyi bu dper na mi zhig pha ma dang / slob dpon dang / bla ma'i ngag mi nyan la/ bstan pa bzhin du mi byed pa de ni phyin ci log pa zhes bya ste/ phyin ci log de yang sdug bsngal ma yin pa ma yin gyi/ sdug bsngal yin no/ /'jam dpal gyis yang gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar mi bden pa ma lags pa de yang dag pa'i bden pa lags na/ mi bden pa de ni yang dag pa'i bden pa ma lags par 'tshal to/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu mi bden pa brdzun thams cad ni sdug bsngal gyi nang du gtogs te/ dper na sems can zhig pha rol po gzhan la dbang bzas te/ g.yo sgyu zhig byas na/ de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can dmyal ba dang / byol song gi skye gnas dang / yi dgas kyi khams su ltung ste de dag ni mi bden pa zhes bya'o/ /mi bden pa de ni sdug bsngal ba ma yin pa ma yin gyi sdug bsngal ba yin no/ /nyan thos dang / rang sangs rgyas dang / sangs rgyas bcom ldan 'das rnams ni yongs su spangs te mi spyod pas na mi bden pa zhes mi bya'o/ /mi bden pa ni sangs rgyas rnams dang theg pa gnyis kyis yongs su bsal ba'i phyir yang dag pa'i bden pa zhes bya'o/ /'jam dpal gyis yang gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar theg pa chen po la yang dag pa'i bden pa zhes bgyi na/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyi theg pa ni yang dag pa ma lags par 'gyur ro/ /bcom ldan 'das kyis 'jam dpal la bka' stsal pa/ theg pa gnyis po ni yang dag pa yang yin la/ yang dag pa yang ma yin no/ /nyan thos dang rang sangs rgyas kyis nyon mongs pa rnams bcad pas na yang dag pa zhes bya'o/ /mi rtag cing mi gnas la 'gyur zhing 'pho ba'i chos can yin pas na yang dag pa ma yin no/ /'jam dpal
52-1-213a
gyis yang gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar yang dag pa zhes bgyi na/ gang bdud kyis smras pa de yang dag pa ma lags par 'tshal te/ bcom ldan 'das bdud kyis smras pa de 'phags pa'i bden par rtogs pa lags sam/ bcom ldan 'das kyis 'jam dpal la bka' stsal pa/ bdud kyis smras pa ni sdug bsngal dang / kun 'byung zhes bya ba'i bden pa gnyis kyi nang du gtogs so/ /ji tsam du chos ma yin pa dang / 'dul ba ma yin pa pha rol la phan pa dang / bde ba'i don du mi 'gyur ba thams cad ni dus thams cad du mi dal bar smras kyang / pha rol pos sdug bsngal mthong bar ram/ kun 'byung chod par ram/ 'gog pa rig par ram/ lam bsgom par 'gyur ba med de/ de bas na mi bden pa yin te/ mi bden pa de ni bdud kyis smras pa zhes bya'o/ /'jam dpal gyis yang gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar rnam par dag pa'i lam gcig ste/ gnyis su ma mchis so zhes bgyi ba/ mu stegs can rnams kyang 'di skad du rnam par dag pa'i lam gcig ste gnyis su ma mchis so zhes mchi na/ ci ste lam gcig pu de yang dag pa'i bden pa lags na/ mu stegs can dang khyad par ci mchis/ ci ste khyad par ma mchis na rnam par dag pa'i lam gcig go zhes gsungs pa'i yang mi rigs so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu mu stegs can rnams la sdug bsngal dang / kun 'byung gi bden pa ni yod kyi/ 'gog pa dang / lam gyi bden pa ni med pas 'gog pa ma yin pa la 'gog par 'du shes/ lam ma yin pa la lam du 'du shes/ 'bras bu ma yin pa la 'bras bur 'du shes/ rgyu ma yin pa la rgyur 'du shes/ de bas de la ni rnam par dag pa'i lam gcig ste/ gnyis su med do zhes bya ba med do/ /'jam dpal gyis yang gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar rtag pa dang
52-1-213b
bcas/ bdag dang bcas/ bde ba dang bcas/ dag pa dang bcas pa la yang dag pa'i don ces bgyi na lta/ mu stegs can rnams la yang dag pa'i bden pa mchis kyi sangs rgyas kyi chos la ni ma mchis par 'gyur ro/ /de ci'i slad du zhe na/ mu stegs can rnams kyang 'di skad ces smra ste/ 'du byed thams cad ni rtag pa'o/ /ji ltar rtag ce na/ yid du 'ong ba dang / yid du mi 'ong ba'i las kyi rnam par smin pa la sogs pa med par mi 'gyur ba'i phyir ro/ /yid du 'ong ba ni dge ba bcu'i 'bras bu myong ba'o/ /yid du mi 'ong ba ni mi dge ba bcu'i rnam par smin pa ste/ gal te 'du byed thams cad mi rtag na las byas pa'i rnams 'di nas shi 'phos nas pha rol tu rnam par smin pa'i 'bras bu sus myong bar 'gyur/ de bas na 'du byed thams cad ni rtag pa lags te srog bcad pa'i rkyen gyis rtag pa zhes bya'o/ /bcom ldan 'das ci ste 'du byed thams cad mi rtag na gsod pa dang / bsad pa gnyi ga mi rtag par 'gyur ro/ /gal te mi rtag na sems can dmyal bar kha na ma tho ba'i las myong bar 'gyur/ gal te nges par sems can dmyal ba'i rnam par smin pa myong na 'du byed rnams kyang yang dag par mi rtag pa ma lags par 'gyur ro/ /bcom ldan 'das sems rtse gcig tu sems shing dran pa yang rtag pa zhes bgyi'o/ /'di lta ste/ lo bcu lon te dran pa ni lo brgya'i bar du dran te mi brjed pa yang rtag pa zhes bgyi ste/ ci ste mi rtag na sngon mthong ba'i dngos po dag sus dran par 'gyur/ de bas na 'du byed thams cad mi rtag pa ma lags so/ /bcom ldan 'das dran pa thams cad kyang rtag pa zhes bgyi'o/ /dper na mi zhig sngon mi gzhan zhig gi lag pa'am/ rkang pa'am/ mgo'am/ gnya' ba la sogs pa ci 'dra ba mthong na phyis mthong ma thag tu ngo shes so/ /ci ste mi rtag pa zhig lags na mtshan ma snga ma med par song ba'i rigs so/ /bcom ldan 'das las byed pa thams cad ni yun ring du goms pa las 'gyur te/
52-1-214a
thog ma slob pa nas lo gsum mam/ lo lnga nas mkhas par 'gyur bas rtag pa zhes bgyi'o/ /bcom ldan 'das rtsis slob pa yang gcig las gnyis/ gnyis las gsum ste/ brgya stong gi bar du'o/ /ci ste mi rtag na thog ma'i gcig kyang ma mchis par 'gyur ro/ /gal te thog ma gcig ma mchis na gnyis su ga la 'gyur te/ de ltar na gcig ni rtag pa ste gnyis ma lags so/ /gcig ma mchis par ma song bas gnyis nas brgya stong gi bar du 'gyur te/ de bas na rtag go/ /bcom ldan 'das dper na chos klog pa'am/ 'don pa lta bu a ga ma gcig dang / a ga ma gnyis dang / a ga ma gsum dang / bzhi'i bar du 'don par 'gyur ro/ /gal te mi rtag na klog pa dang / 'don pa bzhi la thug gi bar du mi 'gyur te/ klog pa dang 'don pa 'phel zhing skye bas na rtag pa zhes bgyi'o/ /bcom ldan 'das bum pa dang / gos dang / shing rta dang / bu lon chags pa dang / sa chen po'i mtshan nyid ri dang / chu dang / nags tshal dang / rtsi shing gi lo ma dang / sems can gyi nad gso ba la sogs pa thams cad rtag ste de dang 'dra'o/ /bcom ldan 'das mu stegs can thams cad ni de skad ces mchi ste/ 'du byed thams cad rtag ces mchi'o/ /'du byed thams cad rtag na yang dag pa'i bden pa lags par 'gyur ro/ /bcom ldan 'das mu stegs can kha cig kyang 'di skad du bde ba yang yod ces mchi'o/ /ji ltar shes zhe na/ yid du 'ong ba'i 'bras bu myong bar 'gyur ba'i slad du'o/ /bcom ldan 'das bde ba myong ba ni nges par mchis so/ /'di lta ste/ tshangs pa'i rgyal po chen po dang / dbang bsgyur chen po dang / brgya byin lha'i dbang phyug dang / 'jug sel dang / lha dang / mi la sogs pa ste/ de bas na nges par bde ba mchis so/ /bcom ldan 'das mu stegs can kha cig kyang 'di skad du bde ba mchis zhes smra ste/ de yang sems can dag re zhing
52-1-214b
tshol ba'i sems skye ba'o/ /'di lta ste bkres pa zas tshol ba dang / skom pa chu tshol ba dang / grang ba dro ba tshol ba dang / tsha ba bsil ba 'dod pa dang / ngal ba bsti 'dod pa dang / nad pa 'tsho 'dod pa dang / 'dod pa gzugs tshol ba ste/ ci ste bde ba ma mchis na de dag ci'i slad du tshol/ tshol ba mchis pas na bde ba mchis par mngon no/ /bcom ldan 'das mu stegs can kha cig kyang 'di skad ces mchi'o/ /sbyin pa byin pas bde bar 'gyur te/ 'jig rten pa dag dge slong ngam/ bram ze'am/ dbul phongs pa la gos dang / zas dang / skom dang / mal cha dang / nad kyi rkyen sman dang / bal glang dang / rta dang / theg pa dang / spos phye ma dang / me tog dang / khang khyim dang / gnas dang / me mar la sogs pa sbyin pa byin na/ tshe phyi ma la yid du 'ong ba'i 'bras bu myong bar 'gyur te/ de bas na nges par bde ba mchis so/ /bcom ldan 'das mu stegs can kha cig kyang 'di skad ces mchi'o/ /rgyu dang rkyen gyi phyir bde ba mchis par 'tshal lo/ /'di lta ste bde ba myong ba yang rgyu dang rkyen mchis pas na bde ba la reg pa zhes bya ste/ bde ba ma mchis na rgyu dang rkyen yang ga la mchis/ dper na ri bong gi rwa ma mchis na/ rgyu dang rkyen yang ma mchis so/ /bde ba'i rgyu dang rkyen mchis pas bde ba mchis par 'tshal lo/ /bcom ldan 'das mu stegs can kha cig kyang 'di skad ces mchi ste/ rab dang 'bring dang / tha ma'i phyir bde ba mchis par 'tshal to/ /bde ba myong ba tha ma ni brgya byin lha'i dbang phyug go/ /bde ba myong ba 'bring ni tshangs pa chen po lha'i rgyal po'o/ /bde ba myong ba rab ni dbang sgyur chen po ste/ de ltar rab dang 'bring dang / tha ma mchis pas bde ba mchis par 'tshal to/ /bcom ldan 'das mu stegs can kha cig ni 'di skad ces dag pa mchis so/ /zhes mchi'o/ /de ci'i slad du zhe na/ ci ste dag pa zhig ma mchis na 'dod pa skye ba yang mi rigs na/ 'dod pa skye ba las na dag pa mchis par 'tshal to/ /kha
52-1-215a
cig kyang 'di skad ces mchi ste/ gser dang / dngul dang / bai dUr+ya dang / shel dang / a sa ma gar b+ha dang / mu sa la gal ba dang / spug dang / mu tig dang / shel gyi snam bu dang / do shal dang / 'bab chu dang / chu mig dang / khrus kyi rdzing bu dang / bza' ba dang / btung ba dang / gos dang / me tog dang / spos dang / spos phye ma dang / byug spos dang / snang ba'i sgron ma la sogs pa thams cad kyang yongs su dag pa'i chos can no/ /zhes mchi'o/ /gzhan yang 'di skad du phung po lnga ni snod gtsang ma ste bcud kyang gtsang mas yongs su gang ngo / /'di lta ste lha dang / mi dang / drang srong dang / dgra bcom pa dang / rang sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' dang / sangs rgyas rnams te don de lta bas na gtsang ngo zhes mchi'o/ /bcom ldan 'das mu stegs can kha cig ni bdag ces bgyi ba mchis so zhes mchi ste/ ji tsam du mthong ba dang / bya ba byed pa ni bdag go zhes mchi ste/ dper na mi zhig rdza mkhan gyi khyim du phyin na rdza mkhan nyid dang ma phrad kyang / 'ji ba dang 'khor lo mthong bas gdon mi za bar rdza mkhan gyi khyim yin par shes te/ bdag ces bya ba yang de dang 'dra ste/ mig gis gzugs mthong ma thag tu nges par bdag ces bgyi ba mchis par 'tshal to/ /ci ste bdag ces bgyi ba ma mchis na/ su zhig gis gzugs mthong su zhig gis sgra thos pa nas reg bya dang / chos kyi bar du rgyas par ro/ /gzhan yang bdag ces bgyi ba mchis te/ ji ltar shes zhe na/ mtshan ma las rig par 'gyur te/ mtshan ma zhes bgyi ba ji lta bu zhe na/ dbugs rgyu ba dang /mig gis blta zhing 'dzum pa dang / tshe'i tshad dang / sdug bsngal dang / bde ba myong ba dang / chags pas khro ba dang / chos de dag la sogs pa ni thams cad bdag ces bgyi ba'i mtshan ma lags te/ de bas na nges par bdag ces bgyi ba mchis par 'tshal to/ /gzhan
52-1-215b
yang bdag ces bgyi ba mchis pa ni ro bro ba'i bye brag phyed pa ste/ dper na mi zhig shing thog zos na mthong ma thag tu ro ci bro ba 'tshal te/ de bas na bdag ces bgyi ba mchis so/ /gzhan yang bdag ces bgyi ba mchis par las bgyid pa'i sgo nas rig ste/ skam pa thogs na 'dzin pa'i las byed/ sta re thogs na gcod pa'i las byed/ bum pa thogs na chu ldugs pa'i las byed/ shing rta dang 'grogs na 'khor los sgyur ba'i las bgyid de/ las de dag la sogs pa yang bdag ces bgyi ba des bzung bas na byed par 'gyur te/ de bas na nges par bdag ces bgyi ba mchis so/ /gzhan yang bdag ces bgyi bar mchis par ci mngon zhe na/ dper na bu byung ma thag tu nu zho 'thung 'tshal ba ni sngon gyi bag chags las gyur te/ de bas na nges par bdag ces bgyi ba mchis so/ /gzhan yang bdag ces bgyi ba mchis te/ ci mngon zhe na/ 'dus shing tshogs pa las sems can pha rol la phan par 'gyur ba'i phyir te/ dper na bum pa dang / gos dang / shing rta dang / zhing dang / khyim dang / ri dang / nags tshal dang / shing dang / bal glang dang / rta dang / ba lang dang / lug la sogs te/ dngos po de dag 'dus pa las phan pa'i don du 'gyur te/ nang gi phung po lnga yang de dang 'dra bar mig gi dbang po la sogs pa 'dus shing tshogs na bdag ces bya ba la phan par 'gyur te/ de bas na bdag ces bgyi ba nges par mchis so/ /gzhan yang bdag ces bgyi ba mchis par ci mngon zhe na/ bar du gcod cing sgrib nus pa'i phyir ro/ /dper na dngos po mchis na bar du bcad cing / bsgrib tu rung gi /dngos po ma mchis na bsgrib tu ma mchis te/ bsgrib cing bar du gcad du mchis pas na bdag ces bgyi ba mchis par 'tshal to/ /de bas na bdag ces bgyi ba nges par mchis so/ /gzhan yang bdag ces bgyi ba mchis par ci mngon zhe na/ grogs dang grogs ma yin pa'i phyir te/ gnyen dang gnyen ma yin pa yang grogs su 'gyur ba ma
52-1-216a
lags/ yang dag pa'i chos dang log pa'i chos kyang grogs su 'gyur ba ma lags/ ye shes dang ye shes ma yin pa yang grogs su 'gyur ba ma lags/ dge sbyong dang dge sbyong ma yin pa yang grogs su 'gyur ba ma lags/ bram ze dang bram ze ma yin pa dang / bu dang bu ma yin pa dang / nyin dang nyin ma yin pa dang / mtshan dang mtshan ma yin pa dang / bdag dang bdag ma yin pa la sogs pa chos de dag ni grogs dang grogs ma yin pas na/ bdag ces bgyi ba nges par mchis so/ /bcom ldan 'das mu stegs can dag kyang de ltar rnam pa sna tshogs kyi sgo nas rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa mchis par smra ste/ rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang yongs su dag pa zhes bgyi ba nges par mchis par 'dzin to/ /bcom ldan 'das don de lta bas na mu stegs can dag kyang yang dag pa'i bden pa mchis zhes smra'o/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu dge sbyong ngam bram ze gang zhig rtag pa yod ce'am/ bde ba yod ce'am/ yongs su dag pa yod ce 'am/ bdag yod ces smra na/ de ni dge sbyong ma yin/ bram ze ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ 'khor ba las 'khrul te/ thams cad mkhyen pa'i ye shes dang ldan pa'i ston pa chen po spong ba'i phyir ro/ /dge sbyong dang bram ze de dag ni 'dod pa'i nang du shin tu bying bas dge ba'i chos nyam chung ba'i phyir ro/ /mu stegs can de dag ni 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug gis rnam par bcings kyang / 'dod pa'i bde ba la bzod par byed pa'i phyir ro/ /mu stegs can de dag ni las kyi 'bras bu bdag gis byas pa/ bdag gis myong bar shes mod kyi/ mi dge ba'i chos spong bar mi nus so/ /mu stegs can de dag ni yang dag pa'i chos can ma yin/ yang dag pa'i 'tsho bas 'tsho ba ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ shes rab kyi me med de sbyong mi nus pa'i phyir ro/ /mu stegs can de dag ni 'dod pa lnga'i mchog
52-1-216b
dam pa la chags mod kyi/ brtson 'grus su nan tan mi byed pas dge ba'i chos kyis dbul ba'i phyir ro/ /mu stegs can de dag ni yang dag pa'i rnam par thar pa 'dod mod kyi tshul khrims bsrung ba'i rkang pa dang mi ldan pa'i phyir ro/ /mu stegs can de dag ni bde ba 'dod mod kyi bde bar 'gyur ba'i rgyu dang rkyen tshol mi nus so/ /mu stegs can de dag ni sdug bsngal bar 'gyur ba thams cad mi 'dod mod kyi/ spyod pa thams cad sdug bsngal gyi rgyur 'gyur ba mi spong ngo / /mu stegs can de dag ni chen po bzhi'i sbrul gdug pas dkris shing glags kyang bag med par spyod do/ /mu stegs can de dag ni ma rig pas yongs su khebs pas dge ba'i bshes gnyen spong ste/ khams gsum du gnas par mos pas mi rtag pa'i me chen po shin tu 'bar ba las thar bar mi nus so/ /mu stegs can de dag ni nyon mongs pa'i nad lci ba 'tsho dka' bas btab kyang mkhas pa dang ldan pa'i sman pa mi tshol lo/ /mu stegs can de dag ni ma 'ongs pa'i dus mtha' med pa'i lam ring po shin tu ya nga ba bgrod dgos kyang bde ba'i chos kyi tshogs bsag cing bdag gi rgyan du 'gyur ba mi shes so/ /mu stegs can de dag ni 'dod chags kyi gdug pas gsod par 'gyur yang 'dod pa lnga'i ba mo gdug pa la chags so/ /mu stegs can de dag ni zhe sdang gi me shin tu 'bar zhing mched kyang mi dge ba'i bshes gnyen la sten par byed do/ /mu stegs can de dag ni ma rig pas khebs te zil gyis non kyang ngan par lta ba'i chos log pa tshol lo/ /mu stegs can de dag ni/ ngan par lta bas rtag tu bslus kyang de dag la dge ba'i bshes gnyen du 'du shes skyed do/ /mu stegs can de dag ni 'bras bu zhim po la re yang 'bras bu kha ba'i sa bon 'debs so/ /mu stegs can de dag ni nyon mongs pa'i mun khang du zhugs kyang ye shes chen po'i sgron ma spong bar byed do/ /mu stegs can de dag ni nyon mongs pas shin tu gdungs te shin tu skom yang
52-1-217a
'dod pa'i tshwa chu 'thung ngo / /mu stegs can de dag ni 'khor ba'i rgya mtsho mtha' yas pas g.yengs kyang bla na med pa'i gru spong bar byed do/ /mu stegs can de dag ni phyin ci log gis shin tu bslad kyang 'du byed thams cad rtag ces smra ste/ 'du byed thams cad ni rtag ces bya ba'i gnas med do/ /rigs kyi bu ngas bltas na 'du byed thams cad ni mi rtag pa'o/ /de yang ji ltar shes zhe na/ rgyu dang rkyen gyi sgo nas shes so/ /ji tsam du rkyen las skyes pa'i chos thams cad ni mi rtag par rig par bya'o/ /de bas na mu stegs can gyi chos thams cad ni gcig tsam yang rkyen las ma skyes pa med do/ /rigs kyi bu sangs rgyas kyi rang bzhin ni ma skyes pa/ mi 'gog pa/ 'ong ba yang med/ song ba yang med/ 'das pa ma yin/ ma 'ongs pa ma yin/ da ltar byung ba ma yin/ rgyu las byas pa ma yin/ rgyu med pa las byas pa ma yin/ ma byas pa ma yin/ byas pa ma yin/ mtshan ma ma yin/ mtshan ma med pa ma yin/ ming yod pa ma yin/ ming med pa ma yin/ ming ma yin/ gzugs ma yin/ ring po ma yin/ thung ngu ma yin/ phung po dang / khams ma yin/ skye mched du gtogs pa ma yin pas na rtag pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu rang sangs rgyas kyi rang bzhin ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni chos so/ /chos ni rtag pa'o/ /rigs kyi bu rtag ces bya ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni dge 'dun no/ / dge 'dun ni rtag pa'o/ /don de lta bas na rkyen las skyes pa'i chos thams cad ni rtag pa zhes mi bya ste/ mu stegs can de dag gi chos ni gcig tsam yang rkyen las ma skyes pa med do/ /rigs kyi bu mu stegs can dag ni sangs rgyas kyi rang bzhin dang / de bzhin gshegs pa dang / chos mi mthong bas de bas na mu stegs can dag smra ba thams cad ni brdzun te yang dag pa'i bden pa med do/ /bus pa ma rabs dag ni sngon bum pa dang / gos dang / theg pa dang / khang khyim dang / grong khyer dang / chu klung dang / ri dang / nags
52-1-217b
tshal dang / skyes pa dang / bud med dang / bal glang dang / rta dang / ba lang dang / lug la sogs pa mthong ba las phyis de 'dra ba zhig mthong na rtag pa yin no zhes smra ste/ yang dag par na de ni rtag pa ma yin no/ /rigs kyi bu 'dus byas thams cad ni mi rtag pa'o/ / nam mkha' dang 'dus ma byas ni rtag pa zhes bya'o/ /sangs rgyas kyi rang bzhin ni 'dus ma byas pas na rtag pa zhes bya'o/ /nam mkha' zhes bya ba ni sangs rgyas kyi rang bzhin no/ /sangs rgyas kyi rang bzhin ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni 'dus ma byas pa'o/ /'dus ma byas pa ni rtag pa'o/ /rtag pa ni chos so/ /chos ni dge 'dun no/ /dge 'dun ni 'dus ma byas so/ /'dus ma byas ni rtag pa'o/ /rigs kyi bu 'dus byas kyi chos la mdor na rnam pa gnyis te/ gzugs kyi chos dang / gzugs ma yin pa'i chos so/ /gzugs ma yin pa'i chos zhes bya ba ni sems dang sems las byung ba'i chos so/ /gzugs kyi chos zhes bya ba ni sa dang chu dang me dang rlung ngo / /rigs kyi bu sems ni mi rtag pa zhes bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ rang bzhin gyis dmigs shing rnam par rtog pa dang ldan pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu mig gi rnam par shes pa'i rang bzhin so so ba nas yid kyi rnam par shes pa'i rang bzhin gyi bar du yang so so ste/ de bas na mi rtag go/ /rigs kyi bu gzugs kyi spyod yul so so ba nas chos kyi spyod yul gyi bar du yang so so ste/ de bas na mi rtag go/ /rigs kyi bu mig gi rnam par shes pa dang ldan pa so so ba nas yid kyi rnam par shes pa dang ldan pa'i bar du so so ste/ de bas na mi rtag go/ /rigs kyi bu ci ste sems rtag pa zhig yin na ni mig gi rnam par shes pa 'ba' zhig gis chos thams cad la dmigs par 'gyur ba'i rigs so/ /rigs kyi bu mig gi rnam par shes pa so so ba nas yid kyi rnam par shes pa'i bar du so so bas na mi rtag par shes so/ /'dra ba'i chos skad cig skad cig tu skye zhing 'gog pas byis pa ma rabs kyis de ltar mthong nas rtag par 'dzin to/ /
52-1-218a
rigs kyi bu rgyu dang rkyen gyi mtshan nyid gzhig tu rung bas na mi rtag pa zhes bya'o/ /'di lta ste mig gi dbang po dang / gzugs dang / snang ba dang / bsams pa'i rkyen las mig gi rnam par shes pa skye ste/ rna ba'i rnam par shes pa skye ba na yang rkyen so so bas/ mig gi rnam par shes pa'i rkyen gyis ma yin pa nas yid kyi rnam par shes pa'i bar du so so ba yang de bzhin du rig par bya'o/ /gzhan yang rigs kyi bu 'du byed rnams kyi rgyu dang rkyen 'jig pas na sems ni mi rtag go/ /'di lta ste mi rtag pa sgom pa'i sems kyang gzhan la/ sdug bsngal ba dang / stong pa nyid dang / bdag med pa bsgom pa'i sems kyang gzhan no/ /ci ste sems rtag pa zhig yin na mi rtag pa rtag tu bsgom pas na sdug bsngal ba dang / stong pa nyid dang / bdag med pa rtogs par yang mi 'gyur na/ rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa rtogs pa lta ci smos te/ don de lta bas na mu stegs can gyi chos kyi nang du rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang yongs su dag pa bsdu mi nus so/ /rigs kyi bu de bas na sems kyi chos ni nges par mi rtag go/ /yang na rigs kyi bu sems kyi rang bzhin tha dad pa'i phyir na mi rtag go/ /'di lta ste nyan thos kyi sems kyi rang bzhin so so/ rang sangs rgyas kyi sems kyi rang bzhin so so/ sangs rgyas rnams kyi sems kyi rang bzhin yang so so ste/ mu stegs can thams cad kyi sems ni rnam pa gsum ste/ rab tu byung ba'i sems dang khyim na gnas pa'i sems dang / khyim na gnas pas dben pa'i sems so/ /dben pa dang ldan pa'i sems kyang gzhan la/ sdug bsngal dang ldan pa'i sems kyang gzhan/ bde ba yang ma yin sdug bsngal ba yang ma yin pa dang ldan pa'i sems kyang gzhan/ 'dod chags dang ldan pa'i sems kyang gzhan/ zhe sdang dang ldan pa'i sems kyang gzhan/ gti mug dang ldan pa'i sems kyang gzhan te/ mu stegs can thams cad kyi sems kyi mtshan nyid kyang gzhan no/ /'di lta ste gti mug dang ldan pa'i sems kyang gzhan la/
52-1-218b
the tsom dang ldan pa'i sems kyang gzhan/ ngan par lta ba dang ldan pa'i sems kyang gzhan/ 'gro ba dang sdod pa'i spyod lam gyi sems kyang gzhan no/ /rigs kyi bu ci ste sems rtag pa zhig yin na/ kha dog sngon po dang / ser po dang / dmar po dang / dkar po dang / smug por bye brag mi phyed pa'i rigs so/ /rigs kyi bu gal te sems rtag pa zhig yin na/ dran par bya ba'i chos thams cad brjed par 'gyur ba'i mi rigs so/ /rigs kyi bu ci ste sems rtag pa zhig yin na klog pa dang / 'don pa'i las byed pa 'phel zhing skye ba'i mi rigs so/ / rigs kyi bu ci ste sems rtag pa zhig yin na byas pa dang / byed pa dang / bya ba bshad pa'i mi rigs te/ byas pa dang / byed pa dang / bya ba yod pas na sems de ni nges par mi rtag par shes par bya'o/ /rigs kyi bu ci ste sems rtag pa zhig yin na/ sdang ba dang / byams pa med do/ /sdang ba yang ma yin/ byams pa yang ma yin par 'gyur ro/ /ci ste sems rtag pa zhig yin na bdag gi rdzas dang / gzhan gyi rdzas zhe'am/ 'chi'o skye'o zhes brjod pa'i mi rigs so/ /ci ste sems rtag pa zhig yin na bya ba byas kyang skye zhing 'phel ba'i mi rigs so/ /rigs kyi bu don de lta bas na sems kyi rang bzhin ni so so tha dad de tha dad pas na mi rtag par rig par bya'o/ /rigs kyi bu ngas 'dir gzugs ma yin pa'i chos la mi rtag pa'i don bshad pa ni 'di dag yin no/ /de la gzhan yang khyod la gzugs mi rtag pa bshad de/ gzugs ni mi rtag pa ste thog ma nas ma skyes pa'o/ /skyes nas 'gog pa'i phyir mngal du 'jug pa nur nur po'i tshe thog ma nas ma skyes la/ skyes nas 'gyur ba'i phyir ro/ /phyi rol gyi myu gu dang / sdong bu yang thog ma nas ma skyes la/ skyes nas 'gyur ba'i phyir ro/ /de bas na gzugs kyi chos thams cad ni mi rtag par shes par bya'o/ /rigs kyi bu nang gi gzugs ni dus bzhin du 'gyur te/ nur nur po'i tshe yang gzhan la mer mer po'i tshe yang gzhan/ mkhregs pa'i tshe yang gzhan/ mngal gyi tshe yang gzhan/ skye ba'i tshe yang gzhan/ bus pa'i tshe yang gzhan/ gzhon
52-1-219a
nu'i tshe yang gzhan pa nas rgas pa'i bar du 'gyur te so sor 'gyur bas na gzhan no/ /phyi rol gyi gzugs thams cad kyang de dang 'dra ste/ myu gu'i tshe yang gzhan/ sdong bu'i tshe yang gzhan/ yal ga'i tshe yang gzhan/ lo ma'i tshe yang gzhan/ me tog gi tshe yang gzhan/ 'bras bu'i tshe yang gzhan no/ /rigs kyi bu gzhan yang nang gi ro bro ba yang nur nur po'i tshe yang gzhan pa nas rgas pa'i bar du yang tha dad de gzhan no/ /phyi rol gyi ro bro ba de dang 'dra ste/ myu gu dang / sdong bu dang / yal ga dang / lo ma dang / me tog dang / 'bras bu'i bar du tha dad de gzhan no/ /nur nur po'i mthu stobs kyi tshe gzhan pa nas rgas kyi bar du mthu stobs kyang tha dad de gzhan no/ /nur nur po'i tshe gzugs byad kyang gzhan pa nas rgas pa'i bar du gzugs byad kyang tha dad de gzhan no/ /nur nur po'i tshe na rnam par smin pa'i 'bras bu yang gzhan pa nas rgas pa'i bar du rnam par smin pa'i 'bras bu yang tha dad de gzhan no/ /nur nur po'i tshe ming btags pa yang gzhan pa nas rgas pa'i bar du ming 'dogs pa yang tha dad de gzhan no/ /'di lta ste nang gi gzugs kyang zhig ma thag tu phyir 'du bas na mi rtag ste/ phyi rol gyi rtsi shing yang zhig ma thag tu phyir 'du bas na mi rtag go/ /bags kyis skye ba'i phyir yang mi rtag go/ /nur nur po nas rgas pa'i bar du yang bags kyis skye zhing 'gyur la myu gu nas 'bras bu'i bar du yang bags kyis skye zhing 'gyur bas na mi rtag go/ /gzugs thams cad 'gog par 'gyur bas na mi rtag ste/ nur nur po 'gog pa'i tshe gzhan pa nas rgas pa'i bar du 'gog pa yang gzhan no/ /myu gu 'gog pa gzhan pa nas 'bras bu 'gog pa'i bar du yang gzhan pas na mi rtag go/ /byis pa ma rabs shes pa med pa dag ni skye ba dran par mthong bas rtag par 'dzin te/ don de lta bas na mi rtag pa zhes bya'o/ /gal te mi rtag na de ni sdug bsngal ba yin no/ /sdug bsngal ba yin pas na mi gtsang ba'o/ /rigs kyi bu don 'di dag ni 'od srung gis kyang sngar dris te ngas rgyas par bshad do/ /gzhan
52-1-219b
yang rigs kyi bu 'du byed thams cad la yang bdag ces bya ba med do/ /rigs kyi bu chos thams cad ces bya ba ni mdor na gzugs dang gzugs ma yin pa ste/ gzugs la ni bdag ces bya ba med do/ /de ci'i phyir zhe na/ gzhig tu rung / gcad du rung / btsog tu rung la/ skye zhing 'phel ba'i phyir ro/ /bdag ces bya ba ni gzhig tu mi rung / gcad du mi rung / skye zhing 'phel ba med de/ de bas na gzugs ni bdag ma yin no/ /gzugs ma yin pa'i chos kyang bdag ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ rgyu dang rkyen las skyes pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu ci ste mu stegs can dag rtse gcig tu dran pas bdag yod par shes pa yin na/ rtse gcig tu dran pa nyid ni bdag ces bya ba ma yin no/ /ci ste rtse gcig tu dran pa bdag yin no zhes byar ni 'das pa'i dngos po dag brjed pa yang yod do/ /brjed pa yod pas na nges par bdag ces bya ba med do/ /rigs kyi bu ci ste mu stegs can dag dran pa'i phyir bdag yod ces byar ni dran pa med pas na bdag ces bya ba med do/ /rigs kyi bu dper na mi zhig lag pa la sor mo drug yod pa mthong na/ de la 'di skad du sngon che ge mo zhig tu ma phrad dam zhes 'dri'o/ /ci ste bdag ces bya ba yod na 'dri ba'i yang mi rigs te/ 'di 'dri ba las na bdag ces bya ba nges par med do/ /rigs kyi bu ci ste mu stegs can dag bar du gcad cing sgrib tu rung ba'i phyir bdag yod ces byar ni rigs kyi bu sgrib tu yod pas na nges par bdag ces bya ba med par shes so/ /dper na lha sbyin zhes brjod pa'i tshe lha sbyin ma yin no zhes mi brjod do/ /bdag kyang de dang 'dra ste/ nges par bdag yin na lta/ bdag ces bya ba la sgrib par mi 'gyur te/ sgrib par 'gyur bas na nges par bdag ces bya ba med do/ /ci ste sgrib par 'gyur bas bdag yod par shes na de ltar khyod ma bsgribs na nges par bdag ces bya ba med do/ /rigs kyi bu ci ste mu stegs can dag grogs dang grogs ma yin pa las bdag yod par shes so zhes byar ni grogs med pas na bdag ces bya ba med pa'i rigs so/ /grogs
52-1-220a
med pa'i chos yod de/ 'di lta ste de bzhin gshegs pa dang / nam mkha' dang / sangs rgyas kyi rang bzhin no/ /bdag ces bya ba yang de dang 'dra bar yang dag par grogs med de/ de bas nges par bdag ces bya ba med do/ /rigs kyi bu gzhan yang mu stegs can dag ci ste ming btags pa las bdag yod par shes so zhes byar ni bdag med pa'i chos la yang bdag med ces 'dogs pa'i ming yod de/ dper na shin tu dbul po zhig gi ming phyug po zhes 'dogs pa dang / dper na bdag shi'o zhes bya ba ste/ gal te bdag ces bya ba shi na bdag gis bdag gsod par 'gyur ro/ /bdag ces bya ba ni yang dag par na gsad du mi rung ste tha snyad du bdag gsod pa zhes btags so/ /dper na mi thung ngu zhig ring po zhes btags pa dang 'dra ste de bas na nges par bdag ces bya ba med par shes so/ /gzhan yang rigs kyi bu ci ste mu stegs can dag bu byung ma thag tu nu zho tshol ba las bdag yod par shes so zhes bya ba ni/ rigs kyi bu ci ste bdag ces bya ba yod na bus pa chung ngu thams cad mi gtsang ba ngan skyugs dang / me dang / sbrul dang / dug la 'dzin pa'i mi rigs so/ / de bas na nges par bdag ces bya ba med do/ /rigs kyi bu sems can thams cad ni rnam pa 'di gsum gyi ye shes mnyam par yod do/ /'di lta ste/ 'dod chags dang / za ba dang / 'jigs pa ste de bas na bdag ces bya ba med do/ /gzhan yang rigs kyi bu ci ste mu stegs can dag mtshan ma dang / gzugs tsam las bdag yod par shes so zhes byar ni/ rigs kyi bu mtshan ma yod pas kyang bdag med la/ mtshan ma med pas kyang bdag med do/ /dper na mi gnyid log pa'i tshe/ song ba dang / 'ong ba dang / rgu ba dang / dgye ba dang / blta ba yang med la/ bde ba dang sdug bsngal ba yang mi tshor bas na bdag yod pa'i mi rigs so/ /ci ste song ba dang / 'ong ba dang / rgu ba dang / dgye ba dang / blta ba yod pas bdag yod par shes na/ shing gi 'khrul 'khor byas pa'i mi la
52-1-220b
yang bdag yod pa'i rigs so/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ mi 'gro/ mi sdod / mi dgye/ mi rgu/ mi blta/ mi 'dzum/ sdug bsngal ba ma yin/ bde ba ma yin/ 'dod chags ma yin/ zhe sdang ma yin/ gti mug ma yin/ spyod pa ma yin te/ de ltar na de bzhin gshegs pa ni yang dag pa'i bdag ces bya ba yod do/ /gzhan yang rigs kyi bu ci ste mu stegs can dag pha rol pos shing thog skyur mo zos na/ tshu rol gyi 'gram chu langs pa las bdag yod par shes so zhes byar ni/ rigs kyi bu dran pa las mthong nas 'gram chu langs te 'gram chu ni bdag ma yin/ bdag kyang 'gram chu ma yin no/ /dga' ba ma yin/ mya ngan ma yin/ glal ba ma yin/ rgod pa ma yin/ lhung ba ma yin/ skye ba ma yin/ skom pa ma yin/ 'grangs pa ma yin te/ de bas na nges par bdag med par shes so/ /rigs kyi bu mu stegs can de dag ni bus pa chung ngu shed ma bye ba dang 'dra ste/ shes pa med pa/ thabs med pa/ rtogs pa med pa/ rtag pa dang / mi rtag pa dang / sdug bsngal ba dang / bde ba dang / yongs su dag pa dang / yongs su ma dag pa dang / bdag dang bdag med pa dang / tshor ba dang tshor ba ma yin pa dang / sems can dang sems can ma yin pa dang / bde ba dang bde ba ma yin pa dang / yod pa dang yod pa ma yin pa mi shes te/ sangs rgyas kyi chos las bag dang / cha tsam zhig blangs nas rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag par 'dzin te/ yang dag par rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa mi shes so/ /dper na dmus long 'o ma'i kha dog mi shes pas/ gzhan la 'o ma'i kha dog ci 'dra zhes dris pa las/ pha rol pos dung gi kha dog 'dra'o zhes bstan na/ dmus long de 'o ma'i kha dog la dung gi sgra 'dra ba zhig yin par 'dzin to/ /yang dung gi kha dog ci 'dra zhes dris pa las/ 'bras phye 'dra'o zhes smras na/ dmus long de dung gi kha dog la shin tu 'jam par 'dzin to/ /yang 'di skad
52-1-221a
du 'bras phye'i kha dog ci 'dra zhes dris pa las/ pha rol pos kha ba 'dra'o zhes smras na/ dmus long des 'bras phye ma'i kha dog la grang bar 'dzin to/ /kha ba'i kha dog kyang ci 'dra zhes dris pa las pha rol pos ngang pa'i gshog pa 'dra'o zhes smras kyang dmus long des de ltar dpe bstan pa bzhi'i sgo nas kyang dmus long des 'o ma'i kha dog yang dag pa ci 'dra ba mi shes so/ /mu stegs can de dag kyang de dang 'dra ste/ rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa mi shes so/ /rigs kyi bu de bas na sangs rgyas kyi chos la ni yang dag pa'i bden pa yod kyi/ mu stegs can rnams la ma yin no// //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po bcu dgu pa/ 'jam dpal gzhon nus bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /ngo mtshar che'o/ /de bzhin gshegs pa ni yongs su mya ngan las 'da' kar bla na med pa'i chos kyi 'khor lo bskor te yang dag pa'i bden pa rnam par phye ste bstan to/ /bcom ldan 'das kyis 'jam dpal la bka' stsal pa/ ci khyod de bzhin gshegs pa la mya ngan las 'da' bar 'du shes sam/ rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni yang dag par na rtag pa/ gnas pa/ mi 'gyur ba/ yongs su mya ngan las ma 'das pa'o/ /rigs kyi bu de la gang zhig bdag tu 'dzin na de ni sangs rgyas kyi bdag ces bya ste/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya'o/ /bdag ces bya ba ni chos te chos ni bdag gi ba'o/ /bdag ni lam ste lam ni bdag gi ba'o/ /bdag ni bcom ldan 'das te bcom ldan 'das ni bdag gi ba'o/ /bdag ni nyan thos te nyan thos ni bdag gi ba'o/ / bdag gi ba ni chos ston par 'gyur te gzhan dag nyan par byed do/ /bdag ni chos kyi 'khor lo bskor te gzhan gyis nus pa ma yin no/ /de bzhin gshegs pa ni de lta bur mi 'dzin te/ de bas na de bzhin gshegs pa ni chos ni 'khor lo mi skor ro/ /rigs kyi
52-1-221b
bu gang zhig de lta bur 'dzin na bdag ni mig go/ /mig ni bdag gi ba'o/ /rna ba dang / sna dang / lce dang / lus dang / yid kyi bar du yang de bzhin te/ bdag ni gzugs so gzugs ni bdag gi ba'o/ /de bzhin du chos kyi bar du yang rgyas par rig par bya'o/ / bdag ni sa'o/ /sa ni bdag gi ba ste/ chu dang / me dang / rlung yang de bzhin du rig par bya'o/ /rigs kyi bu de la gang zhig 'di skad du bdag ces bya ba ni dad pa'o/ /dad pa ni bdag gi ba'o/ /bdag ces bya ba ni mang du thos pa'o/ /mang du thos pa ni bdag gi ba'o/ /bdag ces bya ba ni sbyin pa'i pha rol tu phyin pa/ sbyin pa'i pha rol tu phyin pa ni bdag gi ba'o/ /bdag ces bya ba ni tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa/ tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa ni bdag gi ba'o/ /bdag ni bzod pa'i pha rol tu phyin pa/ bzod pa'i pha rol tu phyin pa ni bdag gi ba'o/ / bdag ni brtson 'grus kyi pha rol tu phyin pa/ brtson 'grus kyi pha rol tu phyin pa ni bdag gi ba'o/ /bdag ni bsam gtan gyi pha rol tu phyin pa/ bsam gtan gyi pha rol tu phyin pa ni bdag gi ba'o/ /bdag ni shes rab kyi pha rol tu phyin pa/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa ni bdag gi ba'o/ /bdag ni dran pa nye bar gzhag pa bzhi pa'o/ /dran pa nye bar gzhag pa bzhi ni bdag gi ba'o/ /de bzhin du yang dag par spong ba bzhi dang / rdzu 'phrul gyi rkang pa bzhi dang / dbang po lnga dang / stobs lnga dang / byang chub kyi yan lag bdun dang / 'phags pa'i lam yan lag brgyad kyang rgyas par rig par bya'o/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni de ltar mi 'dzin pas na de bzhin gshegs pa ni chos kyi 'khor lo mi bskor ro/ /rigs kyi bu ci ste de bzhin gshegs pa rtag pa gnas pa mi 'gyur mi 'pho ba yin na ci'i phyir de bzhin gshegs pa chos kyi 'khor lo bskor to zhes smras/ de bas na khyod kyis de bzhin gshegs pas chos kyi 'khor lo bskor to zhes bya ba'i mi rigs so/ /rigs kyi bu dper na mig dang snang ba dang / bsam pa 'dus pa las mig
52-1-222a
gi rnam par shes pa skye bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu mig kyang / 'di ltar bdag gis ni mig gi rnam par shes pa bskyed do snyam mi sems pa nas bsam pa'i bar du yang mig gi rnam par shes pa bskyed do snyam mi sems la/ mig gi rnam par shes pa nyid kyang bdag ni bdag bskyed do snyam mi sems te/ rigs kyi bu 'on kyang de rnams 'dus shing tshogs pa las mthong bar gyur to/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ pha rol tu phyin pa drug dang / byang chub kyi phyogs kyi chos sum cu rtsa bdun dang / chos rnams rtog pa dang / gzhan yang lkog ma dang / rkan dang / lce dang / so dang mchu dang / kha las tshig tu smra ba'i sgra las/ thog ma tshe dang ldan pa kauN+Di n+ya la chos bstan pa ni chos kyi 'khor lo bskor ba zhes bya ste/ don de lta bas na de bzhin gshegs pa ni chos kyi 'khor lo bskor zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu gang ma bskor ba de ni chos zhes bya ste chos ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu dper na gtsub shing dang / gtsub stan dang / lag pa dang / btsa' 'dus pa las me byung ste/ gtsub shing yang bdag gis ni me phyung ngo snyam mi sems/ gtsub stan dang / lag pa dang / btsa' yang bdag gis me phyung ngo snyam mi sems so/ /me yang de ltar bdag gis bdag phyung ngo snyam mi sems so/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste pha rol tu phyin pa drug nas tshe dang ldan pa kauN+Di n+ya'i bar du chos kyi 'khor lo bskor ba zhes bya ste/ de bzhin gshegs pa ni ngas chos kyi 'khor lo bskor ro snyam mi dgongs so/ /rigs kyi bu de ltar mi dgongs pa de ni chos kyi 'khor lo yang dag par bskor ba zhes bya ste/ de ltar chos kyi 'khor lo bskor ba de ni de bzhin gshegs pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu dper na mar yang zho dang / chu dang / rdza ma dang / srub shing / thag gu dang / lag pa las mar 'byung ste/ zho yang 'di ltar bdag gis mar phyung ngo snyam mi sems pa nas lag pa'i bar du bdag gis 'di ltar
52-1-222b
mar phyung ngo snyam mi sems/ mar yang 'di ltar bdag gis mar phyung ngo snyam mi sems te/ rkyen mang po 'dus pa las mar byung bar gyur to/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ 'di ltar ngas ni chos kyi 'khor lo bskor to snyam mi dgongs so/ /ji ltar mi dgongs pa de ni chos kyi 'khor lo yang dag par bskor ba zhes bya ste/ chos kyi 'khor lo bskor ba de ni de bzhin gshegs pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu dper na sa bon dang / sa dang / chu dang / me dang / rlung dang / rmed dang / dus dang / las su bya ba las myu gu skye bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu sa bon yang 'di ltar bdag gis myu gu bskyed do snyam mi sems pa nas las su byas pa'i bar du yang 'di ltar bdag gis myu gu bskyed do/ /snyam du mi sems/ myu gu yang 'di ltar bdag gis myu gu bskyed do snyam mi sems so/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra bar ngas ni chos kyi 'khor lo bskor to snyam du mi dgongs te/ rigs kyi bu gang mi dgongs pa de ni yang dag par chos kyi 'khor lo bskor ba zhes bya ste chos kyi 'khor lo bskor ba de ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu dper na rnga yang rnga shing dang / ko ba dang / mi'i lag pa dang / rdung ba 'dus pa las sgra 'byung ste/ rnga yang 'di ltar bdag gis sgra dbyung ngo snyam mi sems pa nas rdung ba dang / sgra'i bar du yang bdag gis sgra phyung ngo snyam mi sems so/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra bar ngas ni chos kyi 'khor lo bskor to snyam mi dgongs so/ /rigs kyi bu gang de ltar mi dgongs pa de ni yang dag par chos kyi 'khor lo bskor ba zhes bya ste/ rigs kyi bu chos kyi 'khor lo bskor ba ni 'dus ma byas pa'o/ /'dus ma byas pa ni chos kyi 'khor lo bskor ba'o/ / chos kyi 'khor lo bskor ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu chos kyi 'khor lo bskor ba ni sangs rgyas bcom ldan 'das kyi spyod yul yin gyi/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis shes pa ma yin no/ /rigs kyi bu nam mkha' ni skye ba ma yin/ skyes pa ma yin/ byed
52-1-223a
pa ma yin/ byas pa ma yin/ 'dus byas kyi chos ma yin no/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ skye ba ma yin/ skyes pa ma yin/ byed pa ma yin/ byas pa ma yin/ 'dus byas kyi chos ma yin no/ /de bzhin gshegs pa ji lta ba bzhin du sangs rgyas kyi rang bzhin yang de dang 'dra ste/ skye ba ma yin/ skyes pa ma yin/ byed pa ma yin/ byas pa ma yin/ 'dus byas kyi chos ma yin no/ /rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das kyi gsung ni rnam pa gnyis te/ 'jig rten gyi gsung dang / 'jig rten las 'das pa'i gsung ngo / /rigs kyi bu de bzhin gshegs pas nyan thos dang rang sangs rgyas la ni 'jig rten gyi gsung gis gsung ngo / /byang chub sems dpa' rnams la ni 'jig rten las 'das pa'i gsung gis gsung ngo / /rigs kyi bu 'khor gyi dkyil 'khor la yang rnam pa gnyis te/ theg pa chung ngu tshol ba dang / theg pa chen po tshol ba'o/ /nga sngon bA rA Na sIr nyan thos rnams la chos kyi 'khor lo bskor te da yang rtswa mchog gi grong khyer 'dir byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams la chos kyi 'khor lo bskor to/ /rigs kyi bu gzhan yang gang zag la rnam pa gnyis te/ dbang po 'bring dang / dbang po rab bo/ /dbang po 'bring po la ni bA rA Na sIr chos kyi 'khor lo bskor to/ /dbang po rab ni mi'i nang na khyu mchog gi rgyal po lta bu byang chub sems dpa' 'od srung la sogs pa la rtswa mchog gi grong khyer 'dir chos chen po'i 'khor lo bskor to/ /rigs kyi bu dbang po tha ma la ni de bzhin gshegs pa chos kyi 'khor lo mi bskor te/ dbang po tha ma zhes bya ba ni log sred can dag go/ /rigs kyi bu gzhan yang sangs rgyas kyi byang chub tshol ba la yang rnam pa gnyis te/ brtson 'grus 'bring po dang / brtson 'grus rab bo/ /bA rA Na sIr ni brtson 'grus 'bring po rnams la chos kyi 'khor lo bskor to/ /rtswa mchog gi grong khyer 'dir ni brtson 'grus rab rnams la chos chen po'i 'khor lo bskor to/ /
52-1-223b
rigs kyi bu gzhan yang ngas sngon bA rA Na sIr thog ma chos kyi 'khor lo bskor ba na lha dang mi brgyad khri snyed rgyun du zhugs pa'i 'bras bu thob par gyur to/ /da rtswa mchog gi grong khyer 'dir ni lha dang mi khri phrag brgyad cu snyed bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub las phyir mi ldog par gyur to/ /rigs kyi bu sngon bA rA Na sIr ni tshangs pa chen po'i rgyal po nga la phyag 'tshal te/ chos kyi 'khor lo bskor bar gsol to/ /rtswa mchog gi grong khyer 'dir ni byang chub sems dpa' 'od srung gis nga la phyag 'tshal te/ chos kyi 'khor lo bskor bar gsol to/ /rigs kyi bu gzhan yang sngon bA rA Na sIr chos kyi 'khor lo bskor ba na mi rtag pa dang / sdug bsngal ba dang / stong pa dang / bdag med pa ston to/ /da rtswa mchog gi grong khyer 'dir chos kyi 'khor lo bskor ba na rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa bstan to/ /gzhan yang rigs kyi bu ngas sngon bA rA Na sIr chos kyi 'khor lo bskor ba na gsung dbyangs tshangs pa'i 'jig rten la thug gi bar du grags so/ /da rtswa mchog gi grong khyer 'dir chos kyi 'khor lo bskor ba na gsung dbyangs kyis shar phyogs kyi sangs rgyas kyi zhing gang gA'i klung gi bye ma nyi shu snyed du grags te/ lho dang nub dang / byang dang / phyogs mtshams bzhi dang / steng dang / 'og tu yang de bzhin du grags par gyur to/ /gzhan yang rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das ji tsam du gsung ba thams cad ni chos kyi 'khor lo bskor ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu dper na 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i 'khor lo ni ma btul ba'i rnams thul ba dang / thul ba'i rnams bde bar byed do/ /rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das rnams kyis chos gsungs pa yang / de dang 'dra ste/ tshad med pa'i kun nas nyon mongs pa ma btul ba yang thul bar byed la/ thul ba yang dge ba'i rtsa ba skye bar byed do/ /rigs kyi bu dper na 'khor los sgyur ba'i rgyal po ni 'khor lo rin po ches phas rgol ba'i dgra thams cad zhi bar byed do/ /de bzhin gshegs
52-1-224a
pas chos bstan pa yang de dang 'dra ste/ kun nas nyon mongs pa'i dgra thams cad zhi bar byed do/ /gzhan yang rigs kyi bu dper na 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i 'khor lo rin po ches ni 'og nas steng du yid bzhin du 'gyur ro/ /de bzhin gshegs pas chos bstan pa yang de dang 'dra ste/ ngan song gi sems can thams cad mtho ris kyi lhar skye ba nas sangs rgyas kyi byang chub la thug gi bar du phyin par byed do/ /rigs kyi bu de bas na khyod kyi de bzhin gshegs pa la chos kyi 'khor lo gdod bskor ro zhes ma zer cig /de nas 'jam dpal gzhon nur gyur pas yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das don 'di dag bdag gis ma 'tshal ba'i slad du zhu ba ni ma lags kyi sems can thams cad la phan pa dang / bde ba'i slad du zhus pa lags so/ /bcom ldan 'das bdag ni yun ring po nas chos kyi 'khor lo bskor ba ni sangs rgyas bcom ldan 'das kyi spyod yul lags kyi/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyi spyod yul ma lags par 'tshal to/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu de ltar na byang chub sems dpa' theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo la gnas pa ni/ 'phags pa'i spyad pa spyod pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /gzhan yang ci'i slad du 'phags pa'i spyod pa zhes bgyi/ bka' stsal pa/ rigs kyi bu 'phags pa zhes bya ba ni sangs rgyas bcom ldan 'das te/ de bas na 'phags pa'i spyod pa zhes bya'o/ /gsol pa/ bcom ldan 'das gal te sangs rgyas bcom ldan 'das kyi spyod pa lags na nyan thos dang rang sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i spyod pa ma lags so/ /bka' stsal pa/ rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das kyang yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'di la brten te/ 'di ltar rnam par phye zhing bstan pas 'phags pa'i spyod pa zhes bya'o/ /nyan thos dang
52-1-224b
rang sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' rnams kyang de ltar thos nas rjes su spyod na 'phags pa'i spyod pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dag spyod pa 'di la gnas na 'jigs pa med pa'i sa la gnas par gyur to/ / rigs kyi bu byang chub sems dpa' gang mi 'jigs pa'i sa la gnas na 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug dang / skye ba dang / rga ba dang / na ba dang / 'chi bas nam du yang mi 'jigs te/ sems can dmyal ba dang / byol song gi skye gnas dang / yi dgas su ltung ba'i 'jigs pa med par 'gyur ro/ /rigs kyi bu mi dge ba la rnam pa gnyis te/ lha ma yin dang / mi'i nang du skyes pa'o/ /mi'i nang du skyes pa la yang mi dge ba rnam pa gsum ste/ log sred can dang / shin tu rgyas pa'i mdo sde la skur ba dang / phas pham pa bzhi nyams pa'o/ /rigs kyi bu sa de la gnas pa'i byang chub sems dpa' rnams ni nam du yang de lta bu'i mi dge ba'i gnas su ltung bas mi 'jigs so/ /gzhan yang dge sbyong dang / bram ze dang / mu stegs can ngan par lta ba dang / lha'i bu bdud sdig to can la sogs pas kyang mi 'jigs so/ /gzhan yang srid pa nyi shu lnga bos mi 'jigs te/ de bas na sa 'di ni 'jigs pa med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'jigs pa med pa'i sa la gnas pa ni ting nge 'dzin rnam pa nyi shu lnga thob pas srid pa nyi shu lnga gzhom par byed do/ /rigs kyi bu dri ma med pa'i ting nge 'dzin thob pas ni sems can dmyal ba'i srid pa bcom/ phyir mi ldog pa'i ting nge 'dzin thob pas ni byol song gi srid pa bcom/ sems bde ba'i ting nge 'dzin thob pas ni yi dgas kyi srid pa bcom/ rab tu dga' ba'i ting nge 'dzin thob pas ni lha ma yin gyi srid pa bcom/ nyi ma'i 'od zer gyi ting nge 'dzin thob pas ni shar gyi lus 'phags gling du skye ba'i srid pa bcom/ zla ba'i 'od zer gyi ting nge 'dzin thob pas ni nub kyi ba lang spyod du skye ba'i srid pa bcom/ me'i dbal gyi ting nge 'dzin thob
52-1-225a
pas ni byang gi sgra mi snyan du skye ba'i srid pa bcom/ sgyu ma lta bu'i ting nge 'dzin thob pas ni lho'i 'dzam bu'i gling du skye ba'i srid pa bcom/ chos thams cad mi g.yo ba'i ting nge 'dzin thob pas ni rgyal chen bzhi'i gnas su skye ba'i srid pa bcom/shin tu gdul dka'i ting nge 'dzin thob pas ni sum cu rtsa gsum gnam du skye ba'i srid pa bcom/ yid du 'ong ba'i ting nge 'dzin thob pas ni thun sbyong 'thab bral gnam du skye ba'i srid pa bcom/ thams cad sngon po'i ting nge 'dzin thob pas ni dga' ldan gnam du skye ba'i srid pa bcom/ thams cad ser po'i ting nge 'dzin thob pas ni 'phrul dga'i gnam du skye ba'i srid pa bcom/ thams cad dmar po'i ting nge 'dzin thob pas ni gzhan 'phrul dbang byed gnam du skye ba'i srid pa bcom/ thams cad dkar po'i ting nge 'dzin thob pas ni bsam gtan dang po'i srid pa bcom/ rnam pa sna tshogs kyi ting nge 'dzin thob pas ni tshangs pa chen po'i srid pa bcom/ zung du 'brel ba'i ting nge 'dzin thob pas ni bsam gtan gnyis pa'i srid pa bcom/ 'brug sgra'i ting nge 'dzin thob pas ni bsam gtan gsum pa'i srid pa bcom/ char pa bab pa'i ting nge 'dzin thob pas ni bsam gtan bzhi pa'i srid pa bcom/ nam mkha' lta bu'i ting nge 'dzin thob pas ni 'du shes med pa'i srid pa bcom/ me long lta bu'i ting nge 'dzin thob pas ni gtsang ma'i ris lan cig phyir ldog pa'i srid pa bcom/ chags pa med pa'i ting nge 'dzin thob pas ni nam mkha' mtha' yas skye mched stengs kyi srid pa bcom/ rtag pa'i ting nge 'dzin thob pas ni rnam shes mtha' yas skye mched stengs kyi srid pa bcom/ dga' ba'i ting nge 'dzin thob pas ni cung zad med pa'i skye mched stengs kyi srid pa bcom/ bdag gi ting nge 'dzin thob pas ni 'du shes med 'du shes med min skye mched stengs kyi srid pa bcom mo/ /rigs kyi bu 'di dag ni byang chub sems dpa'i ting nge 'dzin nyi shu rtsa lnga thob pas srid pa nyi shu rtsa lnga bcom pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu ting nge 'dzin nyi shu rtsa lnga po
52-1-225b
'di dag ni ting nge 'dzin gyi rgyal po zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ting nge 'dzin gyi rgyal po 'di dag la zhugs na/ gal te ri rab ri'i rgyal po 'di 'jig par 'dod na yang bsams pa bzhin du 'jig go/ /gal te stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams kyi sems can thams cad kyi bsam pa shes par 'dod na yang yid bzhin du shes par 'gyur ro/ /gal te stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams na gnas pa'i sems can thams cad lus kyi ba spu'i khung gcig tu zhugs par 'dod na yang yid bzhin du 'gyur te/ dog pa'am gzer ba'i sems med do/ /gal te sems can grangs med par sprul te stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams yongs su gang bar 'dod na yang yid bzhin du 'gyur ro/ /ci ste lus gcig las lus mang por 'dod dam/ lus mang po las lus gcig tu 'dod na yang yid bzhin du 'gyur te/ de lta bur 'gyur mod kyi/ pad mo ltar sems ci la yang mi chags so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos ting nge 'dzin gyi rgyal po de la zhugs nas dbang du 'gyur ba'i sa la yang gnas par 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' dbang du 'gyur ba'i sa la gnas pa ni dbang du 'gyur ba'i mthu dang ldan pas gang nas gang du skye bar 'dod pa de dang de dag tu yid bzhin du skye bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu dper na 'khor los sgyur ba'i rgyal po gling bzhir 'gro 'dod na yid bzhin du phyin te bar du gcod pa med do/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ gang nas gang du skye bar 'dod pa de dang de dag tu yid bzhin du skye bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos gal te sems can dmyal ba na gnas pa'i sems can dag dge ba'i rtsa ba la 'jog par 'gyur na byang chub sems dpa' der skye ste/ byang chub sems dpa' der skye mod kyi/ sngon gyi las kyi 'bras bu ni ma yin gyi/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dbang du
52-1-226a
gyur pa'i sa la gnas pa de'i rgyu de'i rkyen gyis der skye bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sems can dmyal ba na gnas mod kyi/ dmyal ba gtub pa'i sdug bsngal la sogs pa ni mi myong ngo / /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i lhun gyis grub pa'i yon tan yang tshad med dpag tu med de/ bskal pa khri phrag brgya stong gi bar du yang bshad kyis mi rdzogs na/ sangs rgyas bcom ldan 'das rnams kyi yon tan brjod pa lta smos kyang ci dgos/ de'i tshe na 'khor gyi dkyil 'khor de na/ byang chub sems dpa' dri ma med pa'i snying po'i rgyal po zhes bya ba gzi brjid chen po dang mngon par shes pa dang ldan pa/ gzungs chen po thob pa/ ting nge 'dzin phun sum tshogs pa/ 'jigs pa med pa thob pa zhig 'dug pa las langs nas bla gos phrag pa gcig tu byas/ pus mo g.yas pa'i lha nga sa la btsugs te/ bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi yon tan dang ye shes ni tshad ma mchis dpag tu ma mchis te/ bskal pa khri phrag brgya stong gi bar du yang bshad kyis mi rdzogs zhes bgyi ba bdag gis yid la bsams pa ltar theg pa chen po'i mdo sde dang sbyar na de lta ma lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo sde'i mthus sangs rgyas bcom ldan 'das rnams kyi bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub de las 'byung zhing skye'o/ /de nas bcom ldan 'das kyis legs so legs so zhes bya ba byin nas rigs kyi bu de de bzhin no/ /de de bzhin te/ khyod kyis smras pa bzhin te/ de ltar theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo sde yang de ltar yon tan tshad med mtha' yas pa dang ldan mod kyi/ mdo sde de dag mdo sde 'di'i dper yang mi bzod de/ brgya'i char yang mi bzod/ stong gi char yang mi bzod/ brgya stong gi char yang mi bzod pa nas rtsis sam/ grangs
52-1-226b
sam/ dpe'i bar du yang mi bzod do/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na ba las 'o ma 'byung ste/ 'o ma las ni zho 'byung / zho las ni mar 'byung / mar las ni zhun mar 'byung / zhun mar las ni mar gyi snying po 'byung / mar gyi snying po zhes bya ba ni mchog dang phul du gyur pa ste/ gang zhig gis 'thungs na nad rnam pa sna tshogs 'byang bar 'gyur te/ sman thams cad kyi nang du yang 'gro'o/ /rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das kyang de dang 'dra ste/ sangs rgyas las ni mdo sde bcu gnyis 'byung ngo / /mdo sde bcu gnyis las ni mdo'i sde 'byung ngo / /mdo'i sde las ni shin tu rgyas pa'i mdo sde 'byung ngo / /shin tu rgyas pa'i mdo sde las ni shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'byung ngo / /shes rab kyi pha rol tu phyin pa las ni yongs su mya ngan las 'das pa chen po mar gyi snying po lta bu 'byung ngo / /mar gyi snying po zhes bya ba ni sangs rgyas kyi rang bzhin gyi dpe'o/ /sangs rgyas kyi rang bzhin zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu de bas na de bzhin gshegs pa'i yon tan ni tshad med mtha' yas dpag tu med pa yin no/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pas gsungs pa ltar yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo ni mar gyi snying po lta bur mchog tu gyur/ phul du gyur te/ gang zhig gis 'thungs na nad kyi rnam pa yang 'byang bar 'gyur la/ sman thams cad kyi nang du'ang 'gro'o zhes gsungs pa thos nas bdag 'di snyam du gyur to/ /gang mdo sde 'di mi nyan cing mi 'don pa de ni shin tu yang gti mug che ba ste dge ba'i sems ma mchis par 'tshal to/ /bcom ldan 'das bdag ni pags pa bshus te yi ge 'dri ba'i gzhir byas la/ khrag phyung ste snag tshar bya ba dang / rkang phyung ste chur bya ba dang / rus pa gzhogs te smyug gur byas la/ yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di 'dri bar bzod do/ /bris nas kyang klog pa dang / 'don
52-1-227a
pa dang / khong du chud par bya ba dang / gzhan la yang rgya cher ston cing 'chad kyang bzod do/ /bcom ldan 'das gal te sems can gang zhig longs spyod la chags par 'gyur na bdag gis de la sngar longs spyod byin te/ de'i 'og tu yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo sde 'di klog par bskul lo/ /gal te longs spyod chen po dang ldan pa zhig na/ sngar yid la 'dod pa'i gtam snyan pa byas te/ de'i 'og tu theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di klog par bskul lo/ /gal te ma rabs shig yin na yang mthus nan gyis klog tu gzhug go/ /gal te nga rgyal can zhig yin na yang bdag gis sngar yid bzhin du g.yog byas te shin tu dga' zhing mgu bar byas la de'i 'og tu yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di bstan to/ /gal te shin tu rgyas pa'i mdo sde la skur pa zhig mchis na mthu stobs kyis btul bar 'tshal lo/ /btul nas de'i 'og tu yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde klog tu gzhug go/ /gal te theg pa chen po'i mdo sde la dad cing mos pa zhig na/ bdag de'i drung du mchis te/ shin tu bsti stang dang bcas pas rim gro dang / bkur sti dang / mchod pa dang / bstod pa bgyi'o/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la bka' stsal pa/ legs so legs so/ /khyod theg pa chen po'i mdo sde la shin tu mos pa dang / theg pa chen po'i mdo sde la shin tu dga' ba dang / theg pa chen po'i mdo sde 'dod pa dang / theg pa chen po'i mdo sde'i ro la dga' ba dang / theg pa chen po la shin tu dad pa dang / bsti stang dang / bkur sti dang / mchod pa byed pa legs so/ /rigs kyi bu khyod kyis 'di ltar shin tu dge ba'i sems 'di'i rgyu dang 'di'i rkyen gyis byang chub sems dpa' sems dpa' chen po tshad med mtha' yas pa gang gA klung gi bye ma snyed las shin tu 'phags te/ de dag pas sngar bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya'o/ /khyod
52-1-227b
ni ring po mi thogs par 'khor gyi dkyil 'khor mang po la yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde de bzhin gshegs pa'i sangs rgyas kyi rang bzhin dgongs te gsungs pa'i snying po ston cing 'chad par 'gyur ro/ /rigs kyi bu sngon 'das pa'i dus sangs rgyas kyi nyi ma ma shar ba de'i tshe de'i dus na nga bram zer gyur te/ byang chub sems dpa'i spyad pa spyod pa na mu stegs can thams cad kyis mu stegs can gyi gtsug lag thams cad kyang khong du chud de rab tu zhi bar spyod cing / spyod lam dang ldan pa sems yongs su dag pas phyi rol gyi rkyen gyis 'dod pa'i 'du shes mi skye ste/ zhe sdang gi me bsad nas/ rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa'i chos yid la bzung ste/ phyogs thams cad du theg pa chen po'i mdo sde btsal kyang shin tu rgyas pa'i ming tsam yang ma thos so/ /nga de'i tshe na gangs kyi ri zhig la gnas te/ ri de shin tu dben la/ chu mig dang / 'bab chu dang / khrus kyi rdzing bu dang / skyed shing dang / nags tshal dang / rtsi shing gis yongs su gang ste/ gnas de'i bar bar na/ brag las chu mig gtsang ma 'bab ste/ me tog bsung can gyis yongs su brgyan la/ bya dang ri dgas kyang dpag tu med do/ / de na shin tu ro dang ldan pa'i 'bras bu'i shing rnam pa tha dad pa yang dpag tu med la/ gzhan yang pad mo'i rtsa ba dngar po dang / shing sngon po'i rtsa ba bsung can gyis yongs su gang ngo / /nga de'i tshe de'i dus na gcig pu de na gnas te/ shing gi 'bras bu 'ba' zhig za'o/ /zos nas sems rtse gcig tu ting nge 'dzin yid la byed de/ lo tshad med pa'i bar du de bzhin gshegs pa 'jig rten du 'byung ngo zhes kyang ma thos la/ theg pa chen po'i mdo sde'i ming yang ma thos so/ /rigs kyi bu ngas de ltar dka' thub spyod pa na brgya byin lha'i dbang po dang / lha'i bu rnams shin tu ngo mtshar du gyur te/ 'dus nas so so nas 'di snyam du 'gyur te/ tshigs su bcad pa 'di smras so/ /gcig la gcig ni 'di skad ces/ /rnam dag gangs kyi ri 'di la/ /rab zhi 'dod chags spangs pa'i bdag /yon tan brgyad pa'i rgyal
52-1-228a
po'o/ /'dod chags zhe sdang nga rgyal spangs/ /gti mug g.yo sgyu yongs su bcad/ /ngag gi sgo nas mi smra ba/ /rtsub cing brlang ba'i tshig rnams so/ /de'i tshe 'khor de'i nang na lha'i sras po rab tu dga' ba zhes bya ba zhig gis yang tshigs su bcad de smras pa/ de ltar 'dod chags spangs nas su/ /yongs dag brtson 'grus rab brtson pa/ /brgya byin lha yi thabs 'dod dam/ /lha yi gnas su skye bar 'dod/ /ji ste mu stegs can yin na/ /shin tu dka' thub spyad pa 'di/ /brgya byin lha yi dbang po yi/ /dbang dang thabs dag tshol phyir ro/ /de'i tshe gzhan yang lha'i sras po drang srong gcig ces bya bas/ brgya byin la tshigs su bcad de gsol pa/ lha yi dbang po kau shi ka/ /de ltar the tsom bskyed mi rigs/ /mu stegs dka' thub spyod pa yang / /brgya byin dbang po'i thabs mi tshol/ / tshigs su bcad pa de skad ces smras nas yang 'di skad ces gsol to/ /kau shi ka 'jig rten na skyes bu chen po dag ni sems can la phan pa'i phyir gyi/ bdag gi lus la chags pa'i phyir ma yin/ sems can la phan pa dang bde ba'i don gyi phyir dka' thub tshad med pa rnam pa sna tshogs spyod do/ /skyes bu de ni 'khor ba'i skyon mang po mthong bas ci ste sa chen po 'di dang ri dang rgya mtsho chen por rin po ches yongs su gang bar mthong yang / mchil ma'am/ ngar snabs ltar chags pa mi skyed do/ /de ltar skyes bu chen po de rin po che dang / longs spyod dang / chung ma dang / bu dang / mgo dang / mig dang / klad pa dang / lag pa dang / rkang pa dang / yan lag dang / nying lag dang / gnas pa'i khang khyim dang / bal glang dang / rta dang / theg pa dang / bran pho dang / bran mo dang / las byed pa'i mi yang yongs su spangs te mtho ris kyi lhar skye bar mi smon gyi/ sems can thams cad la phan pa dang / bde ba'i don 'ba' zhig sbyor ro/ /bdag gis 'tshal ba ltar na skyes bu chen po de ni yongs su dag cing kun nas nyon mongs pa thams cad yongs su bcad nas bla na med pa yang dag par rdzogs
52-1-228b
pa'i byang chub 'ba' zhig tshol lo/ /brgya byin lha'i dbang pos yang 'di skad ces smras so/ /khyod kyis smras pa ltar drang srong chen po de 'jig rten dang bcas pa thams cad kyi skyabs su 'gyur ba yin la/ ji ste 'jig rten 'di na sangs rgyas kyi shing chen po byung na/ 'jig rten du bcas pa lha dang / mi dang / lha ma yin la sogs pa thams cad kyi nyon mongs pa'i sbrul gdug pa sel bar 'gyur te/ sems can de dag sangs rgyas kyi skyed shing gi grib ma la 'dug pas nyon mongs pa'i sbrul gdug pa thams cad rnam par sel bar 'gyur ro/ /drang srong chen po de ma 'ongs pa'i dus su bde bar gshegs par 'gyur na lta/ bdag cag la sogs pa thams cad kyang shin tu 'bar ba'i nyon mongs pa dpag tu med pa zhi bar 'gyur te/ de ni shin tu yang yid ches par dka'o/ /de ci'i phyir zhe na/ sems can tshad med pa brgya stong snyed bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par 'gyur la/ rkyen cung zad tsam gyis bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub las phyir ldog par 'gyur te/ dper na chu'i zla ba ltar chu 'gul na zla ba yang 'gul ba dang 'dra'o/ / yang dper na ri mo bris pa'i sku gzugs dang 'dra ste/ bya ba ni dka' la gzhig ni sla ba ltar byang chub kyi sems kyang de dang 'dra ste bskyed ni dka' la ldog ni sla'o/ /drang srong chen po dper na mi zhig go mtshon dang shin tu chas te/ g.yul ngor phyin nas dgra dang phrad ma thag tu 'jigs nas phyir ldog pa dang 'dra bar sems can thams cad kyang de dang 'dra bar byang chub tu sems bskyed pa'i go mtshon gyis yongs su brgyan nas 'khor ba'i skyon mthong ma thag tu 'jigs pa bskyed nas phyir ldog par 'gyur ro/ /de bas na ngas skyes bu de nyon mongs pa dang gdung ba med par dka' ba spyod de/ spyod pa yongs su dag par mthong mod kyi/ 'on kyang yid mi ches kyis de'i gan du nye bar song la/ skyes bu de bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub phrag pa la bskur nus sam mi nus pa brtag dgos so/ /
52-1-229a
dper na shing rta la 'phang lo gnyis yod na spyad du rung ba dang / bya la 'dab ma gnyis yod na 'phur nus pa dang 'dra bar dka' thub spyod pa yang de dang 'dra ste/ shin tu tshul khrims sdom par ni ngas kyang mthong na/ shin tu zab mo'i ye shes yod dam med pa brtag dgos so/ /ci ste shin tu zab mo'i ye shes yod na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub kyi khur lci ba phrag pa la khyer nus so/ /drang srong dper na nya mo lta bu mngal na phru gu ni rab tu mang mod kyi/ phru gur 'gyur ba ni nyung ngo / /dper na shing a mra yang me tog ni shin tu mang yang 'bras bur 'gyur ba ni nyung ngo / /sems can byang chub tu sems bskyed pa yang tshad med mod kyi/ tha mar 'bras bur 'gyur ba ni shin tu nyung ngo / /drang srong chen po bdag cag 'grogs te skyes bu de gang na bar rtog tu 'dong ngo / /drang srong dper na gser yang dag par yang rnam pa gsum gyi sgo nas brtags na yang dag pa yin nam ma yin pa rtogs so/ /'di lta ste/ bsreg pa dang / brdung ba dang / bdar ba'i sgo nas brtag pa'o/ /dka' thub spyod pa yang de dang 'dra'o zhes smras nas/ de'i tshe brgya byin lha'i dbang po bdag gi lus srin po'i lus shin tu 'jigs su rung ba zhig tu sprul nas gangs kyi ri la babs te/ ha cang yang mi ring ba na 'dug nas/ de'i tshe srin po de yang mi 'jigs pa'i sems dang / shin tu spobs pa'i skad gsang bas 'das pa'i sangs rgyas rnams kyis gsungs pa tshigs su bcad pa phyed po 'di smras so/ /kye ma'o 'du byed rtag pa med/ /skye zhing 'gog pa'i chos can yin/ /tshigs su bcad pa phyed pa 'di smras nas/ de'i drung du 'dug ste/ shin tu 'jigs su rung ba'i gzugs mngon par bstan nas/ mig bgrad de phyogs bzhi kun tu bltas so/ /de'i tshe dka' thub spyod pa des tshigs su bcad pa phyed po 'di thos nas rab tu dga' ba'i sems skyes pa ni dper na tshong pa shin tu nyam nga ba'i g.yang sar mtshan mo song song ba las grogs stor nas
52-1-229b
shin du 'jigs te grogs tshol ba las grogs dang phrad pa tsam du shin tu dga' mgu rangs pa tshad med pa skyes so/ /gzhan yang dper na nad yun ring pos btab pa zhig sman pa mkhas pa dang phrad de sman bzang pos gsos pa tsam mam/ dper na rgya mtshor ltung ba las gzings dang phrad pa tsam mam/ shin tu skom gyis gdungs pa zhig chu grang mo dang phrad pa'am/ dgras bdas pa las shor ba tsam mam/ yun ring por btson du bzung ba las thar ba tsam mam/ zhing pa than chen byung ba las char pa bab pa tsam mam/ 'dron po lam ring por 'dron du song ba phyir 'khor ba tsam du thos nas shin tu dga' ba chen po skyes so/ /rigs kyi bu de'i tshigs su bcad pa phyed po de thos nas shin tu dga' ba yang de dang 'dra ste/ 'dug pa las langs nas lag pas skra bteg ste/ phyogs bzhir bltas nas 'di skad ces smras so/ /de ci tshigs su bcad pa smras pa 'di su yin zhes bltas na/ gzhan ni mi snang gi srin po 'ba' zhig mthong nas yang 'di skad ces smras so/ /'di ltar rnam par grol ba'i sgo 'byed pa 'di su yin/ sangs rgyas rnams kyi gsung dbyangs kyi 'brug sgra sgrogs pa 'di su yin/ 'khor ba'i gnyid kyis shin tu log pa 'di las sad par byed pa 'di su yin zhes smras so/ /yang 'di skad du 'khor ba na shin tu mu ges gdungs pa'i sems can rnams la bla na med pa'i byang chub kyi ro ston pa 'di su yin/ sems can tshad med pa 'khor ba'i rgya mtshor bying ba las gru chen pos 'dren pa 'di su yin/ sems can mang po nyon mongs pa'i nad kyis shin tu gzir ba las nad gso ba'i sman par gyur te sman pa mkhas par 'gyur ba 'di su yin/ tshigs su bcad pa phyed po 'di smras pas bdag gi sems bskul te/ ji ltar zla ba phyed pos pad mo bags kyis phye ba ltar gyur to zhes smras so/ /rigs kyi bu nga de'i tshe de'i dus na gzhan ci yang ma mthong gi /srin po 'ba' zhig mthong bas yang 'di snyam du tshigs su bcad pa phyed po 'di srin pos ma
52-1-230a
smras snyam sems par gyur to/ /yang 'di snyam du sems te/ 'dis smras pa ni ma yin pa snyam/ de ci'i phyir zhe na/ 'di ltar byad gzugs shin tu mi sdug la 'jigs su rung ba ni 'di lta bur mi 'gyur ba'i phyir ro/ /gang gis tshigs su bcad pa 'di thos nas 'jigs su rung ba'i mi sdug pa thams cad dang bral ba'i rigs te/ ci'i phyir na 'di lta bu byad gzugs can gyis 'di skad du tshigs su bcad pa smras par gyur/ de ni me'i nang nas pad mo skye mi srid la/ nyi mas gdungs pa'i 'od las chu grang mo 'byung mi srid snyam sems par gyur te/ rigs kyi bu nga yang de'i tshe na 'di snyam du bdag ni shin tu shes pa med pa ste gal te na srin po 'di sngon 'das pa'i sangs rgyas dang phrad de/ sangs rgyas las tshigs su bcad pa phyed po 'di thos sam sus shes/ tshigs su bcad pa phyed po'i don 'di dri bar bya'o snyam du bsams nas srin po de la bsnyen te 'di skad ces smras so/ /legs so/ /skyes bu chen po khyod sngon 'das pa'i 'jigs pa dang bral bas gsungs pa'i tshigs su bcad pa phyed po 'di su las thos/ skyes bu chen po yid bzhin gyi nor bu rin po che phyed po 'di ga las rnyed/ skyes bu chen po tshigs su bcad pa phyed po 'di'i don 'di ni 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar bzhugs pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das thams cad kyi yang dag pa'i lam yin te/ 'jig rten na gnas pa'i sems can tshad med pa ni rtag tu lta ba'i dra bas kun tu glags pas na nam du yang mu stegs can gyi chos las 'jig rten las 'das pa stobs bcu dang ldan pa shin tu dpa' bas gsungs pa'i stong pa nyid kyi don 'di mi thos so/ /rigs kyi bu ngas de la de skad ces dris pa dang / phyir nga la 'di skad ces smras so/ /bram ze chen po khyod nga la 'di skad ces ma 'dri shig /de ci'i phyir zhe na/ kho bo zas ma rnyed nas zhag mang du lon te gnas kun tu btsal kyang ma rnyed pas/ bkres pa dang skom pas yongs su gdungs te sngar smras pa yang myos bzhin du smras par zad kyi/ dran bzhin nam shes bzhin
52-1-230b
du smras pa ma yin te/ gal te bdag gi mthu stobs kyis nam mkha' la 'phur te byang gi sgra mi snyan du phyin nas lha'i gnas kyi bar du phyin kyang bdag gi zas ma rnyed pas de skad ces smras pa yin no/ /rigs kyi bu ngas dus de'i tshe na srin po la 'di skad ces smras so/ /skyes bu chen po gal te khyod kyis nga la tshigs su bcad pa 'di rdzogs par smras na/ bdag tshe gcig tu khyod kyi slob mar dam 'cha'o/ /skyes bu chen po khyod kyis smras pa 'di ni tshig kyang ma rdzogs/ don yang ma rdzogs na khyod ci'i phyir rdzogs par mi smra/ zang zing gi sbyin pa ni rdzogs pa'i mtha' yod kyi/ chos kyi sbyin pa ni rdzogs pa'i mtha' med do/ /rdzogs pa'i mtha' med mod kyi/ phan pa dang bde ba'i don du che'o/ /bdag gis tshigs su bcad pa phyed po 'di thos nas ngo mtshar du the tsom du gyur gyis tshigs su bcad pa 'di rdzogs par smras te/ bdag gi the tsom bcad na tshe gcig tu khyod kyi slob ma bya'o zhes smras so/ /srin pos smras pa/ khyod kyi shes pa ni lhag ches pas khyod bdag gi don ni cher 'dzin gyi/ kho bo'i bsam pa ni mi sems pa lta/ kho bo ni shin tu bkres pas gdungs nas smra mi phod do/ /ngas yang de la 'di skad ces smras so/ /khyod zas su ci zhig za zhes dris na/ srin po des smras pa/ khyod nga la ma 'dri shig /ci ste ngas smras na mi mang po dag shin tu skrag par 'gyur ro/ /ngas yang de la 'di skad ces dris so/ /yul stong pa 'dir mi su yang med la nga ni khyod la mi 'jigs na/ ci'i phyir mi smra/ srin po des yang smras pa/ kho bo zas su ni mi'i sha rjen pa dang / khrag dron po 'thung ste/ kho bo ni bsod nams chung sa pas zas su 'di lta bu za yang gnas thams cad du ma rnyed do/ /'jig rten na mi dag shin tu mang mod kyi/ thams cad bsod nams dang ldan pa sha stag la/ lhas kyang bsrungs pas na bdag ni de dag gsod cing za ba'i mthu med do zhes smras so/ /rigs kyi bu ngas de la 'di skad ces smras so/ /khyod tshigs su bcad pa 'di don dang bcas su rdzogs
52-1-231a
par smros shig dang nga'i lus 'di khyod la yongs su gtang bar bya'o/ /skyes bu chen po ci ste kho bo'i lus 'di shin tu yang cir yang dgos pa byed kyi/ stag dang / spyang ki dang / 'phar ba dang / bya rgod dang / byan lag dang / khwa la sogs pas za bar 'gyur te/ spu nyag ma gcig tsam gyi bsod nams kyang skye bar mi 'gyur gyi/ bdag ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tshol ba'i phyir snying po med pa'i lus 'dis snying po dang bcas pa'i lus su gyur cig ces smras so/ /srin po des yang 'di skad ces smras so/ /khyod 'di skad du smra ba 'di yi ge 'bru brgyad po'i phyir lus yongs su gtang ngo / /zhes smra ba 'di su dag gis yid ches par 'gyur/ rigs kyi bu ngas de'i tshe na de la yang 'di skad ces smras so/ /khyod ni yang dag par shes pa med pa ste/ dper na mi zhig kham phor thogs te/ rin po che sna bdun gyi snod dang brjes pa dang 'dra bar bdag kyang snying po med pa'i lus 'dis rdo rje lta bu'i lus thob par 'gyur na/ 'di skad ces smras pa 'di la sus yid ches par 'gyur zhes bya ba ni kho bo'i dpang du tshangs pa chen po'i rgyal po dang / brgya byin lha'i dbang phyug dang / rgyal chen bzhi'i rgyal po la sogs pa dpang du yod do/ /de ma yin pa gzhan yang byang chub sems dpa' 'phrul gyi mig can sems can tshad med la phan pa dang / bde ba'i don gyi phyir theg pa chen po la nan tan byed cing pha rol tu phyin pa drug dang ldan pa yang dpang du 'gyur ro/ /de ma yin pa gzhan yang phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams na da ltar bzhugs pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das da ltar sems can gyi don du 'tsho zhing skyong ba rnams kyang bdag gi dpang du 'gyur te/ bdag ni yi ge 'bru brgyad po'i phyir lus 'di yongs su gtong ngo / /srin pos yang smras pa/ ci ste khyod de ltar lus yang dag par gtong phod na shin tu legs par nyon cig /tshigs su bcad pa 'di yang bstan par bya'o/ /rigs kyi bu ngas de'i tshe de skad ces thos nas sems rab tu dga' ba skyes
52-1-231b
te/ lus la gyon pa'i sha lpags kyi gos phud nas srin po'i stan du bting ste/ slob dpon gdan la bzhugs su gsol zhes smras nas/ thal mo sbyar te pus mo sa la btsugs nas 'di skad ces smras so/ /slob dpon bdag la tshigs su bcad pa phyed po 'di bstan du gsol zhes smras nas/ de nas srin pos tshigs su bcad pa phyed smras so/ /skyes nas 'gog par 'gyur bas na/ /de dag nye bar zhi ba bde/ /de'i tshe srin po des tshigs su bcad pa de smras nas yang 'di skad ces zer ro/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po khyod tshigs su bcad pa'i don rdzogs pa thos na/ da khyod kyi smon lam yongs su rdzogs mod kyi/ ci ste khyod nges par sems can la phan pa dang bde ba'i don spyod pa la yang dag pa yin zhe na/ da nga la lus sbyin pa'i dus la bab bo zhes smras so/ /rigs kyi bu nga de'i tshe de'i dus na don 'di shin tu yid la byas nas/ de'i 'og tu brag dang / rtsig ngos dang / shing dang / lam ka kun tu tshigs su bcad pa 'di bris nas/ lus kyi sha mi snang bar bya ba'i phyir lus la gyon pa'i gos bsdams nas shing khar 'dzegs so/ /de'i tshe shing de'i lhas nga la 'di skad ces dris so/ /legs so/ /legs so/ / skyes bu chen po khyod da ltar ci zhig byed snyam du sems/ rigs kyi bu ngas de'i tshe na de la 'di skad ces smras so/ /kho bo ni lus 'di yongs su btang ste tshigs su bcad pa thos pa'i drin bsab snyam sems so/ /shing gi lha des smras pa/ tshigs su bcad pa de thos na phan pa'i don ci zhig yod ces smras so/ /byang chub sems dpa' des smras pa/ tshigs su bcad pa 'di ni 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar bzhugs pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das rnams kyi stong pa nyid 'byed pa'i chos yin te/ nga ni chos 'di'i phyir lus yongs su gtong ngo / /rnyed pa dang / grags pa dang / longs spyod dang / rin po che dang / 'khor los sgyur ba'i rgyal po dang / rgyal chen ris bzhi'i rgyal po dang / brgya byin lha'i dbang phyug dang / tshangs pa chen po'i rgyal po dang / lha dang mi'i bde ba 'dod pa'i phyir ma yin gyi/
52-1-232a
sems can thams cad la phan pa dang / bde ba'i don gyi phyir lus 'di yongs su gtong ngo / /rigs kyi bu nga'i lus 'di yongs su gtong ba'i tshe yang 'di skad ces smras so/ /ji tsam du ser sna la gnas pa'i sems can dag bdag gis lus yongs su btang ba 'di mthong na sbyin pa la gnas par 'gyur ba dang / gang sbyin pa la zhen pa nga rgyal gyis mngon par zin pa dag kyang bdag gis 'di ltar lus yongs su btang ba 'di mthong bar shog shig ces smon lam btab nas/ lus 'di mchil ma'am/ sa rdo ltar yongs su gtong ngo / /byang chub sems dpas de'i tshe na de skad ces smras ma thag tu shing kha nas mchongs so/ /de'i tshe de'i dus na steng gi bar snang las sgra skad rnam pa sna tshogs byung nas srid pa'i rtse mo la thug gi bar du grags par gyur to/ /de'i tshe de'i dus na srin po de'i phyir brgya byin gyi lus su bsgyur nas byang chub sems dpa' sa la ma ltung bar blangs te bde bar bzhag go/ /de'i tshe brgya byin lha'i dbang phyug dang / lha'i sras po dang / tshangs pa chen po'i rgyal por bcas te/ byang chub sems dpa'i rkang pa la spyi bos phyag 'tshal nas 'di skad ces smras so/ /legs so legs so/ /byang chub sems dpa' yang dag pa ste/ sems can tshad med pa la phan pa dang bde ba'i don du 'gyur ba/ ma rig pa'i mun pa chen por chos chen po'i sgron ma snang bar byed pa/ bdag ni de bzhin gshegs pa'i chos chen po bsrung zhing bskyab pa'i phyir khyod kyi sems 'khrugs shing gnod pa byas pa dag 'gyod cing mthol lo/ /khyod ni ma 'ongs pa'i dus su nges par bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par 'tshang rgya ba na/ bdag cag kyang bsgral bar smon to/ /de'i tshe brgya byin lha'i dbang phyug dang / lha'i sras po rnams byang chub sems dpa' la phyag 'tshal nas mi snang bar gyur to/ /rigs kyi bu nga sngon tshigs su bcad pa phyed kyi phyir yang lus yongs su btang ste/ de'i rgyu de'i rkyen gyis bskal pa bcu gnyis kyis byams pa bas sngon du bla na
52-1-232b
med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu mngon par sangs rgyas so/ /rigs kyi bu ngas de ltar tshad med pa'i yon tan thob pa yang de bzhin gshegs pa'i yang dag pa'i chos la mchod pa'i dbang gis so/ /rigs kyi bu khyod kyang de dang 'dra ste/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed pas byang chub sems dpa' tshad med mtha' yas pa klung gang gA'i bye ma snyed pas shin tu 'phags te phul du gyur to/ /rigs kyi bu de ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa la gnas pa na 'phags pa'i spyad pa spyod pa zhes bya'o/ /'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa theg pa chen po'i mdo las/ 'phags pa'i spyod pa zhes bya ba'i le'u ste drug go// //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po nyi shu pa/ rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po tshangs par spyod pa zhe na/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa la gnas pa dag chos rnam pa 'di bdun gyis na tshangs par spyod pa dang ldan par 'gyur ro/ /bdun gang zhe na/ 'di lta ste/ chos shes pa dang / don shes pa dang / dus shes pa dang / chog shes pa dang / bdag shes pa dang / 'khor shes pa dang / bla ma dang 'og ma shes pa'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po chos shes pa zhe na/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos mdo sde bcu gnyis shes pa yin te/ mdo'i sde dang / dbyangs kyis bsnyad pa dang / lung du bstan pa dang / tshigs su bcad pa dang / ched du brjod pa dang / gleng gzhi dang / rtogs pa brjod pa dang / de lta bu byung ba dang / skyes pa'i rabs kyi sde dang / shin tu rgyas pa dang / rmad du byung ba'i chos dang / gtan la bab par bstan pa shes pa'o/ /rigs kyi bu mdo'i sde zhes bya ba ni 'di skad bdag gis thos pa zhes smos pa nas/ dga' nas
52-1-233a
rjes su yi rang ngo zhes bya ba'i bar du ni mdo sde zhes bya'o/ /dbyangs kyis bsnyad pa zhes bya ba ni gang bcom ldan 'das kyis dge slong rnams la bka' stsal pa/ bdag cag kyang shin tu glen te/ shes pa med pas 'phags pa'i bden pa bzhi yang dag pa ji lta ba bzhin du mi shes te/ de bas na 'khor bar yongs su 'khor zhing sdug bsngal gyi rgya mtsho chen por nub par gyur to/ /bden pa bzhi yang gang zhe na/ sdug bsngal ba dang / kun 'byung ba dang / 'gog pa dang / lam mo/ /sngon bcom ldan 'das kyis dge slong rnams la mdo'i sde gsungs nas/ de'i tshe na skyes bu dbang po rnon po dag de'i 'og tu chos mnyan pa'i phyir/ sangs rgyas kyi spyan sngar lhags te/ gzhan dag la 'di skad du bcom ldan 'das kyis sngar 'dir ci zhig mdzad ces dris pa dang / bcom ldan 'das mkhyen bzhin du mdo'i sde sngar gsungs pa las/ yang tshigs su bcad de 'di skad du gsungs pa yin no/ /nga sngon khyod dang 'dra bar ni/ /bden pa bzhi po ma mthong ste/ /de bas 'khor bar yongs su 'khor/ /sdug bsngal chen po'i rgya mtshor ltung / /gang gis bden pa bzhi rtogs na/ /'khor ba yongs su gcod par 'gyur/ /skye ba'i srid pa kun zad na/ /srid pa thams cad len mi srid/ /ces bya ba dag ni dbyangs kyis bsnyad pa'i sde zhes bya'o/ /lung bstan pa'i sde zhes bya ba ni mdo sde'am/ 'dul ba las de bzhin gshegs pas kha cig tu lha dang mi rnams la sangs rgyas su lung ston pa ste/ ma pham pa khyod ma 'ongs pa'i dus su rgyal po dung zhes bya ba 'byung ste/ de'i tshe de'i dus na mngon par 'tshang rgya ste/ mtshan yang byams pa zhes bya bar 'gyur ro/ /zhes smos pa dag ni lung du bstan pa'i sde zhes bya'o/ /tshigs su bcad pa'i sde zhes bya ba ni mdo sde dang / 'dul ba gang las lhag pa'i tshigs su bcad pa tshig bzhi po 'di dag smos pa ste/ sdig pa thams cad yongs su spang / /dge'o cog ni rdzogs par bya/ /bdag gi sems kyang shin tu gdul/ /de ni sangs rgyas bstan pa'o/ /zhes smos pa de dag ni tshigs su bcad pa'i
52-1-233b
sde zhes bya'o/ /ched du brjod pa zhes bya ba ni bcom ldan 'das phyi dro'i dus su ting nge 'dzin du zhugs nas lha rnams la rgya cher chos bstan te/ de'i tshe na dge slong dag so so nas 'di snyam du de bzhin gshegs pa da ltar ci zhig mdzad snyam bsams nas/ de'i nang par de bzhin gshegs pa ting nge 'dzin las bzhengs te/ sus kyang ma zhus par gzhan gyi bsam pa mkhyen pa'i ye shes kyis 'di skad ces gsungs so/ /kye dge slong dag 'di ltar shes par bya'o/ /lhar skyes pa thams cad ni shin tu yang tshe ring ngo / /dge slong khyed pha rol po gzhan gyi phyir rnyed pa mi tshol ba legs so/ /'dod pa nyung ba legs so/ /chog shes pa'ang legs so/ /dur khrod na gnas pa'ang legs so zhes sus kyang ma zhus par ched du gsungs pa de dag ni ched du brjod pa'i sde zhes bya'o/ /gleng gzhi zhes bya ba ni mdo sde las tshigs su bcad pa 'byung ba gleng gzhi nas 'byed cing bstan pa ste/ de yang yul mnyan du yod pa na skyes bu gcig gi bya rgyas bya bzung nas tshel por bcug ste/ chu dang 'bras bsnyod nas phyir btang ngo / /bcom ldan 'das kyis de'i sngon gyi rgyu dang rkyen mkhyen pas de las glengs te tshigs su bcad pa 'di gsungs so/ / sdig pa phra mo chung ngu la/ /mi gnod snyam du brnyas mi bya/ /chu yi thigs pa zag pa yang / /snod chen yongs su gang bar 'gyur/ /zhes gsungs pa de dag ni gleng gzhi'i sde zhes bya'o/ /rtogs pa brjod pa zhes bya ba ni 'dul ba las dpe bstan pa rnams te/ de dag ni rtogs pa brjod pa'i sde zhes bya'o/ /de lta bu byung ba zhes bya ba ni bcom ldan 'das kyis gsungs pa las/ dge slong dag 'di ltar rig par bya'o/ /nga 'jig rten du gshegs te gsungs pa rnams ni khams kyi mdo sde zhes bya ba dang / bcom ldan 'das bsod skyobs 'jig rten du gshegs te gsungs pa ni bdud rtsi lnga zhes bya ba dang / sangs rgyas rnam par gzigs 'jig rten du gshegs te gsungs pa ni chos kyi me long zhes bya ba dang / bcom ldan 'das 'od srung 'jig rten du gshegs te gsungs pa ni stong pa rnam par 'byed pa zhes bya ba smos
52-1-234a
pa de dag ni de lta bu byung ba'i sde zhes bya'o/ /skyes pa'i rabs zhes bya ba ni bcom ldan 'das sngon byang chub sems dpa'i spyad pa spyod cing dka' ba mdzad pa 'di dag yin te/ dge slong rnams shes par gyis shig /ngas sngon sha ba'i lus byas pa dang / dred mo'i lus dang / sha bkra'i lus dang / ri bong gi lus dang / rgyal po'i lus dang / 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i lus dang / klu dang / nam mkha' lding gi lus la sogs pa byang chub sems dpa'i spyad pa spyod pa na myong bar gyur to zhes smos pa ni skyes pa'i rabs zhes bya'o/ / shin tu rgyas pa zhes bya ba ni theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo sde'i don shin tu rgya che la yangs pa ni nam mkha' dang 'dra zhes gsungs pa ni shin tu rgyas pa'i mdo sde zhes bya'o/ /rmad du byung ba zhes bya ba ni byang chub sems dpa' thog ma btsas ma thag tu sus kyang ma bstan par gom pa bdun song ba dang / 'od zer chen po bkye ba dang / phyogs bcur bltas pa dang / spre'u sbrang rtsi'i snod thogs te de bzhin gshegs pa la phul ba dang / khyi gong kar sangs rgyas la chos nyan pa dang / bdud sdig to can ba lang sngon por sprul nas/ gyo mo'i lhung bzed mang po bzhag pa'i nang du song ste gcig la gcig reg cing 'khrol yang ma chag pa dang / sangs rgyas thog ma btsas nas lha'i rten du zhugs pa na/ lha rnams langs te phyag 'tshal ba la sogs pa de dag ni rmad du byung ba'i sde zhes bya'o/ /gtan la bab par bstan pa zhes bya ba ni sangs rgyas bcom ldan 'das kyis mdo sde gsungs pa las/ ji tsam du don gtan la phab par bye brag phye ste mtshan nyid bstan pa ni gtan la dbab par bstan pa'i sde zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' de ltar mdo sde bcu gnyis rtogs shing shes na chos shes pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po don shes pa zhe na/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos yi ge dang tshig tu smra ba thams cad kyi don rgyas par shes pa ni don shes pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dus
52-1-234b
shes pa zhe na/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos dus gang du dur khrod na gnas pa dang / gang gi dus su brtson 'grus shin tu rtsom pa dang / gang gi dus su btang snyoms dang ting nge 'dzin sgom pa dang / gang gi dus su sangs rgyas la mchod pa bya ba dang / gang gi dus su slob dpon la bsnyen bkur bya ba dang / gang gi dus su sbyin pa dang / tshul khrims dang / bzod pa dang / brtson 'grus dang / bsam gtan dang / shes rab la nan tan bya ba'i dus shes pa ni dus shes pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po chog shes pa zhe na/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po chog shes pa ni 'di lta ste/ zas dang skom dang / chos gos dang / sman dang / 'gro ba dang / sdod pa dang / 'dug pa dang / nyal ba dang / gnyid las sad pa dang / cang mi smra ba dag ni chog shes pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po bdag shes pa zhe na/ byang chub sems dpa' de bdag la bdag 'di ltar shes te/ bdag la dad pa ni 'di lta bu zhig yod/ tshul khrims ni 'di lta bu/ mang du thos pa 'di lta bu/ btang snyoms pa ni 'di lta bu/ shes rab ni 'di lta bu/ 'ong ba dang 'gro ba ni 'di lta bu/ yang dag par dran pa ni 'di lta bu/ dge ba spyod pa ni 'di lta bu/ dris pa ni 'di lta bu/ lan btab pa ni 'di lta bu'o zhes bya ba shes pa ni bdag shes pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'khor shes pa zhe na/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' 'di ltar 'di ni rgyal rigs kyi 'khor/ 'di ni bram ze'i rigs kyi 'khor/ 'di ni khyim bdag gi 'khor/ 'di ni dge sbyong gi 'khor te/ 'khor de dag tu 'di ltar 'gro bar bya/ 'di ltar 'dug par bya/ 'di ltar chos smra bar bya/ 'di ltar dri zhing lan glan par bya ba shes pa ni 'khor shes pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po bla ma dang 'og ma shes pa zhe na/ rigs kyi bu de la yang rnam pa gnyis te/ dad pa dang / ma dad pa'o/ /
52-1-235a
byang chub sems dpa' dad pa ni dge ba dang / ma dad pa ni mi dge bar rig par bya'o/ /dad pa la yang rnam pa gnyis te/ dge 'dun gyi gnas su gnas pa dang / mi gnas pa'o/ /de yang byang chub sems dpas gang dge 'dun gyi gnas khang na gnas pa ni dge ba'o/ /mi gnas pa ni mi dge ba'o/ /gnas pa la yang rnam pa gnyis te/ phyag 'tshal ba dang / phyag mi 'tshal ba'o/ /de yang byang chub sems dpas gang phyag 'tshal ba ni dge ba/ phyag mi 'tshal ba ni mi dge bar rig par bya'o/ /phyag 'tshal ba la yang rnam pa gnyis te/ chos nyan pa dang / chos mi nyan pa'o/ /de yang byang chub sems dpas gang chos nyan pa ni dge ba/ chos mi nyan pa ni mi dge bar rig par bya'o/ /chos nyan pa la yang rnam pa gnyis te/ sems rtse gcig tu nyan pa dang / sems rtse gcig tu mi nyan pa'o/ /de yang byang chub sems dpas sems rtse gcig tu nyan pa ni dge ba/ sems rtse gcig tu mi nyan pa ni mi dge bar rig par bya'o/ /sems rtse gcig tu nyan pa la yang rnam pa gnyis te/ don yid la byed pa dang / don yid la mi byed pa'o/ /de yang byang chub sems dpas gang don yid la byed pa ni dge ba/ don yid la mi byed pa ni mi dge bar rig par bya'o/ /don yid la byed pa la yang rnam pa gnyis te/ smras pa bzhin du spyod pa dang / smras pa bzhin du mi spyod pa'o/ /de yang smras pa bzhin du spyod pa ni dge ba/ smras pa bzhin du mi spyod pa ni mi dge bar rig par bya'o/ /smras pa bzhin du spyod pa la yang rnam pa gnyis te/ nyan thos kyi theg pa'i sgo nas tshol zhing sdug bsngal ba'i sems can thams cad la phan pa dang bde ba'i don du mi spyod pa dang / bla na med pa'i byang chub tu bsngos te/ 'gro ba mang po la phan pa dang bde ba'i don du sbyor ba ni byang chub sems dpa' ste/ gang 'gro ba mang po la phan pa dang bde ba'i don byed pa ni mchog dam pa'o/ /rigs kyi bu dper na rin po che'i nang na ni yid bzhin gyi nor bu rin po che mchog go/ /ro bro ba'i nang na ni bdud rtsi mchog go/ /de bzhin du byang chub sems dpa' yang
52-1-235b
lha dang mi'i nang na mchog tu byung phul du gyur te/ dper byar med do/ /rigs kyi bu 'di dag ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo la gnas pa na/ dge ba'i chos bdun la gnas pa zhes bya ste/ byang chub sems dpa' chos rnam pa 'di bdun dang ldan na tshangs par spyod pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang tshangs par spyod pa zhes bya ba ni 'di lta ste/ byams pa dang / snying rje dang / dga' ba dang / btang snyoms so/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das byams pa mang du bsgoms pas zhe sdang ma mchis par 'gyur te/ snying rje'i sems kyis kyang zhe sdang gcod par 'gyur bas na/ ci'i slad du tshad med pa bzhi zhes smos/ don dang sbyar na gsum du bas so/ /bcom ldan 'das byams pa la dmigs pa rnam pa gsum ste/ sems can la dmigs pa dang / chos la dmigs pa dang / mi dmigs pa'o/ /snying rje dang / dga' ba dang / btang snyoms kyang de dang 'dra ste/ don dang sbyar na gsum du bas te/ bzhir ni ma mchis so/ /sems can la dmigs pa ni phung po lnga la dmigs nas bde bar 'dod pa ste/ de ni sems can la dmigs pa zhes bgyi'o/ /chos la dmigs pa ni sems can la dmigs nas ci dgos pa sbyin pa ste/ de ni chos la dmigs pa zhes bgyi'o/ /mi dmigs pa ni de bzhin gshegs pa la dmigs pa ste/ mi dmigs pa zhes bgyi'o/ / byams pa zhes bgyi ba ni dbul phongs pa'i sems can la dmigs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ston pa chen po ni dbul phongs pa dang yongs su bral te/ rab tu bde ba lags so/ /ci ste sems can la dmigs na sangs rgyas la dmigs pa ma lags te/ chos kyang de dang 'dra'o/ / de bas na de bzhin gshegs pa la dmigs pa ni mi dmigs pa zhes bgyi'o/ /bcom ldan 'das byams pas dmigs pa ni sems can thams cad de dper na pha ma'am/ chung ma'am/ bu'am gnyen bshes la dmigs pa dang 'dra ste/ de bas na sems can la dmigs pa zhes
52-1-236a
bgyi'o/ /chos la dmigs pa ni pha ma dang / chung ma dang / bu dang / gnyen bshes su mi lta zhing chos thams cad la rten cing 'brel te 'byung bar blta ba ni chos la dmigs pa zhes bgyi'o/ /mi dmigs pa ni chos la mtshan mar mi gnas/ sems can la mtshan mar mi gnas pa ni mi dmigs pa zhes bgyi ste/ snying rje dang / dga' ba dang / btang snyoms kyang de dang 'dra'o/ /de bas na gsum du bas kyi bzhir ni ma mchis so/ /bcom ldan 'das gang zag la rnam pa gnyis te/ mthong bas spyod pa dang / dga' bas spyod pa'o/ /mthong bas spyod pa ni byams pa dang / snying rje'i shas cher bsgom mo/ /dga' bas spyod pa ni dga' ba dang btang snyoms kyi shas cher bsgom ste/ de bas na gsum du bas kyi bzhir ni ma mchis so/ /bcom ldan 'das tshad med pa zhes bgyi ba ni mtha' yas la/ mtha' dpag tu ma mchis pa'i slad du tshad ma mchis pa zhes bgyi ste/ tshad ma mchis na gcig tu bas kyi bzhir ni ma mchis so/ /ci ste bzhir mchis na tshad ma mchis pa zhes bgyir mi rung ste/ de bas na gcig tu bas kyi bzhir ni ma mchis so/ /bcom ldan 'das kyis 'od srung la bka' stsal pa/ rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das ni so so'i skye bo mang po'i phyir chos gsungs pa yang shin tu dgongs te gsungs pa yin pas rig cing shes par dka'o/ /sems can kha cig la ni rten cing 'brel te 'byung ba gcig tu gsungs te/ rten cing 'brel te 'byung ba gcig gang zhe na/ 'di lta ste 'dus byas kyi chos thams cad do/ /rigs kyi bu kha cig tu ni rnam pa gnyis su gsungs te/ rgyu dang 'bras bu'o/ /kha cig tu ni rnam pa gsum du gsungs te/ nyon mongs pa dang / las dang / sdug bsngal lo/ /kha cig tu ni rnam pa bzhir gsungs te/ ma rig pa dang / 'du byed dang / skye ba dang / rga shi'o/ /kha cig tu ni rnam pa lngar gsungs te/ tshor ba dang / sred pa dang / len pa dang / srid pa dang / skye ba'o/ /kha cig tu ni rnam pa drug tu gsungs te/ dus gsum gyi rgyu dang 'bras bu'o/ /skabs kha cig tu ni rnam pa bdun du gsungs te/ rnam
52-1-236b
par shes pa dang / ming dang / gzugs dang / skye mched drug dang / reg pa dang / tshor ba dang / srid pa dang / len pa'o/ /kha cig tu ni rnam pa brgyad du gsungs te/ ma rig pa dang / 'du byed dang / skye ba dang / rga shi ma gtogs pa lhag ma brgyad po'o/ /kha cig tu ni rnam pa dgur gsungs te/ mdo sde grong khyer zhes bya ba'i nang nas bshad pa dang 'dra bar ma rig pa dang / 'du byed dang / rnam par shes pa ma gtogs pa'i lhag ma dgu po'o/ /kha cig tu ni rnam pa bcu gcig tu gsungs te/ de yang gcer bu pa kun du smra ba zhes bya ba'i phyir skye ba'i chos gcig ma gtogs par lhag ma rnam pa bcu gcig go/ /skabs kha cig tu ni rten cing 'brel te 'byung ba bcu gnyis rdzogs par gsungs te/ de yang rgyal po'i khab tu 'od srung la sogs pa la ma rig pa nas/ skye ba dang rga shi'i bar du bcu gnyis rdzogs par gsungs pa'o/ /rigs kyi bu rten cing 'brel te 'byung ba gcig la so so'i skye bo'i phyir rnam pa tha dad du gsungs te/ tshad med pa'i sems kyang de dang 'dra'o/ /rigs kyi bu de bas na de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i spyod yul la the tsom mi bskyed do/ /rigs kyi bu sangs rgyas bcom ldan 'das ni shin tu thabs mkhas pa dang ldan pas mi rtag pa la rtag par gsungs/ rtag pa la mi rtag par gsungs/ bde ba la sdug bsngal bar yang gsungs/ sdug bsngal ba la bde bar yang gsungs/ yongs su ma dag pa la yongs su dag par gsungs/ yongs su dag pa la yongs su ma dag par gsungs/ bdag la bdag med par gsungs/ bdag med pa la bdag tu gsungs/ sems can ma yin pa la sems can du gsungs/ sems can la ni sems can ma yin par gsungs/ dngos po ma yin pa la ni dngos por gsungs/ dngos po la ni dngos po ma yin par gsungs/ mi bden pa la ni bden par yang gsungs/ bden pa la ni mi bden par gsungs/ yul ma yin pa la ni yul du gsungs/ yul la ni yul ma yin par gsungs/ skye ba ma yin pa la skye bar gsungs/ skye ba ni skye ba ma yin par gsungs pa nas/ ma rig pa la ni rig par gsungs/ rig pa ni
52-1-237a
ma rig par gsungs/ gzugs ni gzugs ma yin par gsungs/ gzugs ma yin pa la'ang gzugs su gsungs/ lam ma yin pa ni lam du gsungs/ lam la ni lam ma yin pa'i bar du gsungs so/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pas ni tshad med pa'i thabs mkhas pas sems can gdul ba'i phyir brdzun pa'i bag ga la zhig gsungs/ rigs kyi bu sems can la la zhig longs spyod la chags na/ ngas de la 'khor los sgyur ba'i rgyal por sprul nas lo tshad med pa'i bar du ci dang ci 'dod pa rnam pa sna tshogs byin te/ de'i 'og tu gdod bla na med pa'i yang dag par rdzogs pa'i byang chub la bkod do/ /sems can la la ci ste 'dod pa lnga la chags na lo tshad med pa'i bar du 'dod pa rnam pa lnga'i mchog dam pa la longs spyod du bcug nas/ de'i 'og tu gdod bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub la bkod do/ / gal te sems can la la rigs snyems shing nga rgyal can du gyur na/ ngas mi de'i g.yog lo tshad med pa'i bar du byas te/ shin tu bsnyen bkur gyis de'i sems mgu bar byas nas de'i 'og tu gdod bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub la bkod do/ /sems can gang zhig rang bzhin gyis nga rgyal can du gyur te/ gzhan gyis gros gdab cing bcos dgos na/ lo brgya stong gi bar du de la bstan cing bcos nas sems dul bar byas te/ gdod bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub la bkod do/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni lo tshad med pa'i bar du thabs rnam pa sna tshogs kyis 'gro ba mang po bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub la bkod pa yang brdzun pa yin nam/ sangs rgyas bcom ldan 'das ni mi dge ba la gnas kyang pad mo ltar nyes pa'i 'dam rdzab kyis mi gos so/ /rigs kyi bu tshad med pa bzhi'i don yang de ltar shes par bya'o/ /rigs kyi bu tshad med pa'i sems ni rang bzhin gyis rnam pa bzhi ste/ gang zhig gis nan tan tu byas na tshangs pa chen po'i gnas su skye bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu de ltar tshad med pa rnams la grogs su 'gyur ba rnam pa
52-1-237b
bzhi yod de/ de bas na bzhi zhes bya'o/ /gang byams pa'i sems la nan tan byed pa ni 'dod chags yongs su chod par 'gyur ro/ /snying rje'i sems la nan tan byed pa ni zhe sdang yongs su spong bar 'gyur ro/ /dga' ba'i sems la nan tan byed pa ni mi bde ba yongs su spong bar 'gyur ro/ / btang snyoms kyi sems la nan tan byed pa ni 'dod chags pa dang zhe sdang ba'i sems yongs su spong bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu don de lta bas na rnam pa bzhi ste/ gcig gam/ gnyis sam/ gsum du ni ma yin no/ /rigs kyi bu khyod smra ba ltar byams pa'i sems kyis zhe sdang spong ba ltar snying rje'i sems kyang de dang 'dra bas gsum du 'os so zhes de skad ma zer cig /de ci'i phyir zhe na/ rigs kyi bu zhe sdang la yang rnam pa gnyis te/ srog dang bral ba'i zhe sdang dang / rdeg 'tshog byed pa'i zhe sdang ngo / /byams pa bsgoms pas ni srog dang dbral ba'i zhe sdang spong bar 'gyur ro/ /snying rje bsgoms pas ni rdeg 'tshog byed pa'i zhe sdang spong bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu don de lta bas na tshad med pa ni bzhir 'os pa ma yin nam/ gzhan yang zhe sdang la rnam pa gnyis te/ sems can la zhe sdang ba dang / sems can ma yin pa la zhe sdang ba'o/ /byams pa bsgoms pas ni sems can la zhe sdang ba spong bar 'gyur ro/ /snying rje bsgoms pas ni sems can ma yin pa la zhe sdang ba spong bar 'gyur ro/ /gzhan yang zhe sdang la rnam pa gnyis te/ rgyu rkyen dang ldan pa dang / rgyu rkyen dang mi ldan pa'o/ /byams pa bsgoms pas ni rgyu rkyen dang ldan pa spong bar 'gyur ro/ /snying rje bsgoms pas ni rgyu rkyen dang mi ldan pa spong bar 'gyur ro/ /gzhan yang zhe sdang la rnam pa gnyis te/ sngon 'das pa nas goms pa dang / da ltar gyi dus na goms pa'o/ /byams pa bsgoms pas ni sngon 'das pa'i dus kyi goms pa spong bar 'gyur ro/ / snying rje bsgoms pas ni da ltar gyi dus su goms pa spong bar 'gyur ro/ /gzhan yang zhe sdang la rnam pa gnyis te/ 'phags pa la zhe sdang ba dang / bus pa ma rabs la zhe sdang ba'o/ /byams pa'i sems bsgoms pas ni 'phags pa la zhe sdang ba spong bar 'gyur ro/ /snying rje'i sems
52-1-238a
bsgoms pas ni bus pa ma rabs la zhe sdang ba spong bar 'gyur ro/ /gzhan yang zhe sdang la rnam pa gnyis te/ zhe sdang rab dang / zhe sdang 'bring ngo / /byams pa bsgoms pas ni zhe sdang rab spong bar 'gyur ro/ /snying rje bsgoms pas ni zhe sdang 'bring spong bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu don de lta bas na rnam pa bzhir 'os na gsum du zad kyi bzhir med do zhes brgal ba'i mi rigs so/ /de bas na 'od srung tshad med pa'i sems la grogs dang gnyen por 'gyur ba ni rnam pa bzhir phye ste bstan pa yin no/ /gzhan yang snod kyi phyir na rnam pa bzhir 'os te/ gal te snod gang la byams pa dang ldan na de la snying rje dang / dga' ba dang / btang snyoms yod pa ma yin te/ don de lta bas na rnam pa bzhi las dbrir med do/ /rigs kyi bu spyod pa las bye brag tu yang rnam pa bzhir 'os so/ /gal te byams pa spyod pa'i dus na snying rje dang /dga' ba dang / btang snyoms med pas de bas na rnam pa bzhir mngon no/ /rigs kyi bu tshad med pa'i phyir yang rnam pa bzhir 'os so/ /gzhan yang tshad med pa ni rnam pa bzhi yod do/ /tshad med pa'i sems ni kha cig ni dmigs pa yod pas na dbang du 'gyur ba ma yin pa dang / byams pa'i sems kha cig ni dbang du 'gyur la dmigs pa ma yin pa dang / byams pa'i sems kha cig ni dmigs pa yang yod la dbang du yang 'gyur ba dang / byams pa'i sems kha cig ni dmigs pa yang ma yin dbang du 'gyur ba yang ma yin pa'o/ /de la tshad med pa'i sems gang ni dmigs pa yod la dbang du 'gyur ba ma yin pa zhe na/ kha cig sems can tshad med mtha' yas pa la dmigs kyang ting nge 'dzin gyi dbang ma thob bam/ ci ste thob kyang ma nges pa'am/ thob kyang phyir nyams pa'o/ /tshad med pa gang zhig dbang du 'gyur yang dmigs pa ma yin pa zhe na/ 'di lta ste dper na pha ma dang phu nu dang / gnyen bshes la bde bar bya bar dmigs pa ste/ tshad med par dmigs pa ni ma yin no/ /tshad med pa gang zhig dmigs kyang / dmigs pa la dbang du yang 'gyur ba zhe na/ de ni sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams so/ /tshad med pa gang
52-1-238b
zhig dmigs pa yang ma yin dbang du 'gyur ba yang ma yin pa zhe na/ nyan thos dang / rang sangs rgyas lta bu ni sems can tshad med pa la rgya cher dmigs kyang mi nus la/ dbang du 'gyur ba yang ma yin no/ /rigs kyi bu don de lta bas na tshad med pa ni rnam pa bzhi ste/ nyan thos dang / rang sangs rgyas rnams kyis shes par nus pa ma yin gyi/ sangs rgyas bcom ldan 'das kyi spyod yul lo/ /rigs kyi bu de ltar dngos po rnam pa bzhi po 'di ni nyan thos dang rang sangs rgyas la yang tshad med pa zhes bya mod kyi smos su mi chog go/ /sangs rgyas bcom ldan 'das rnams ni tshad med mtha' yas pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das de de bzhin no/ /de de bzhin no/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa bzhin te/ sangs rgyas bcom ldan 'das kyi spyod yul lags kyi/ nyan thos dang / rang sangs rgyas rnams kyi bzod pa ma lags so/ /bcom ldan 'das byang chub sems dpa' gang theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa la gnas nas/ byams pa dang / snying rje'i sems su 'gyur ba las byams pa chen po dang / snying rje chen po'i sems ma lags so/ /zhes bgyi bar 'gyur ba mchis sam/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa yod do/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' gang zhig gal te sems can rnams la gnyen dang / dgra sdang ba dang / bar ma rnam pa gsum du phye ste/ gnyen las kyang rab dang 'bring dang tha ma gsum du phye la/ dgra sdang ba yang de bzhin du rnam par phye nas/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos gnyen du 'gyur ba'i mchog la ni bde ba'i mchog sbyin/ gnyen gyi 'bring dang tha ma la ni snyoms par bde ba'i mchog tsam byin/ dgra sdang ba'i mchog la ni bde ba'i shas cung zad byin/ dgra sdang ba 'bring la ni bde ba yang 'bring tsam byin/ dgra sdang ba tha ma la ni bde ba'i mchog byin te/ byang chub sems dpa' de bzhin du gong nas gong du dgra sdang ba'i mchog la ni bde ba 'bring tsam byin/ dgra sdang ba 'bring dang tha ma la ni mnyam par bde ba'i mchog sbyin pa la nan tan byed dam/ /gong nas
52-1-239a
gong du rab dang / 'bring dang / tha ma la yang bde ba'i mchog mnyam par sbyin pa la nan tan byed dam/ gal te dgra sdang ba'i mchog la bde ba'i mchog sbyin par nan tan byed na de ni byams pa'i sems dang ldan pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' de'i tshe pha ma dang dgra sdang ba'i mchog la yang bye brag med cing sems mnyam par gyur kyang rigs kyi bu de la byams pa zhes bya'i/ byams pa chen po ni ma yin no/ /gsol pa/ bcom ldan 'das ci'i slad du byang chub sems dpa' de lta bu'i byams pa dang ldan yang byams pa chen po zhes mi bgyi/ bka' stsal pa/ rigs kyi bu shin tu ldan par dka' bas na byams pa chen po zhes mi bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ yun ring po nas bskal pa tshad med pa'i bar du nyon mongs pa mang du bsags la/ dge ba'i chos ma bsgoms pas de bas na nyin gcig gam/ zhag gcig tsam gyis sems dul bar mi 'gyur ro/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na sran ma skam po la ni khab kyis btsugs kyang mi zug pa dang 'dra bar nyon mongs pa shin tu sra ba yang de dang 'dra ste/ nyin zhag gcig tsam zhig sems rtse gcig tu gyur te ma yengs kyang shin tu gdul dka'o/ /gzhan yang dper na khyi ni mis mi 'jigs kyi/ ri dgas sha ba la sogs pa ni mi la 'jigs te mthong ma thag tu 'bros so/ /zhe sdang shin tu spang dka' ba yang khyim srung ba'i khyi dang 'dra'o/ /byams pa'i sems shin tu nyams sla ba ni ri dgas sha ba dang 'dra'o/ /de bas na sems ni shin tu gdul dka' bas byams pa chen po zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang dper na rdo la ri mo bris na rtag tu yod do/ /chu la ri mo bris na de ma thag tu med par 'gyur te mi gnas so/ /zhe sdang ni rdo la ri mo bris pa dang 'dra'o/ /dge ba'i rtsa ba ni chu la ri mo bris pa dang 'dra ste/ de bas na sems 'di ni shin tu gdul dka'o/ /gzhan yang dper na me'i phung po chen po'i 'od ni yun ring du yod do/ glog gi 'od ni skad cig ma ste mi gnas so/ /zhe sdang ni me'i phung po dang 'dra'o/ /byams pa ni glog gi 'od dang 'dra ste/ de bas na sems 'di ni shin tu
52-1-239b
gdul dka' ba ste/ don de lta bas na byams pa chen po zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sa dang po la gnas pa ni byams pa chen po zhes bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ rigs kyi bu sdig to can gyi mchog ni log sred can zhes bya ste/ sa dang po la gnas pa'i byang chub sems dpas byams pa chen po bsgom pa ni log sred can la yang bye brag gi sems med la nyes pa mi mthong bas zhe sdang mi skyed do/ /don de lta bas na byams pa chen po zhes bya'o/ /rigs kyi bu sems can thams cad kyi phan pa dang bde bar mi 'gyur ba yongs su sel ba ni byams pa chen po zhes bya'o/ /sems can mang po la phan pa dang bde ba tshad med pa byin pa ni snying rje chen po zhes bya'o/ /sems can thams cad la dga' ba'i sems bskyed pa ni dga' ba chen po zhes bya'o/ /skyo ba med pa ni btang snyoms chen po zhes bya'o/ /bdag dang chos dang mtshan nyid dang bdag gi lus su mi mthong zhing / chos thams cad mnyam pa nyid du lta ba ni btang snyoms chen po zhes bya'o/ /bdag gi bde ba btang nas gzhan la byin pa ni btang snyoms chen po zhes bya'o/ /rigs kyi bu tshad med pa bzhi tsam gyis byams pa dag pha rol tu phyin pa drug skye zhing rdzogs par 'gyur gyi/ spyod pa gzhan gyis ma yin no/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos ni sngar 'jig rten gyi tshad med pa bzhi'i sems thob nas gdod bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par 'gyur te/ rim gyis 'jig rten las 'das pa yang thob par 'gyur ro/ /rigs kyi bu 'jig rten gyi tshad med pa'i rgyu las 'jig rten las 'das pa'i tshad med pa thob par 'gyur te/ de bas na tshad med pa chen po zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das phan pa dang bde bar mi 'gyur ba yongs su sel cing phan pa dang bde bar bya ba bsams pa ni bsams pa tsam du zad kyi/ yang dag par phan pa'am bde bar mi 'gyur ro/ /bcom ldan 'das dper na dge slong mi gtsang ba la rtog pa ni lus la
52-1-240a
gyon pa'i gos kyang pags par mthong mod kyi/ yang dag par pags pa ma lags so/ /zas rnams kyang srin bur 'du shes mod kyi/ yang dag par srin bu ma lags so/ /sran tshod 'thung ba yang mi gtsang ba'i khu bar 'du shes mod kyi/ yang dag par mi gtsang ba'i khu ba ma lags so/ /zho la rkang ngam klad pa lta bur 'du shes mod kyi/ yang dag par na klad pa ma lags so/ /phye la rus phyer 'du shes mod kyi/ yang dag par na rus phye ma lags so/ /tshad med pa bzhi'i sems kyang de dang 'dra ste/ yang dag par sems can la phan pa dang bde bar 'gyur ba ni ma lags kyi/ kha tsam zhig sems can la bde ba sbyin no zhes smras kyang yang dag par bde bar mi 'gyur na/ de lta bur sems pa de brdzun pa ma lags sam/ bcom ldan 'das ci ste brdzun ma lags la yang dag par bden par 'gyur ba zhig na/ ci'i slad du sems can thams cad la sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi byin gyi rlabs kyis thams cad bde ba myong bar mi mdzad/ ci ste yang dag par bde bar mi 'gyur na/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa las ngas mngon du dran pa sngon byams pa'i sems 'ba' zhig la nan tan byas pa tsam gyis bskal pas 'jig rten gyi khams 'di lan bdun bkrus kyi bar du 'jig rten gyi khams 'dir ma skyes te/ 'jig rten chags pa'i dus na ni tshangs pa'i lhar skyes/ 'jig rten zhig pa'i dus na ni 'og min gnam gyi lhar skyes so/ /tshangs pa'i lhar skyes pa na dbang dang mthur ldan te/ gzhan gyi zil gyis mi non la tshangs pa stong gi nang na mchog tu gyur/ phul du gyur te/ tshangs pa chen po'i rgyal por skyes nas sems can thams cad kyis bdag la gtso bor 'du shes skyes so/ /lan sum cu rtsa drug gi bar du sum cu rtsa gsum gnam gyi lha'i dbang po brgya byin lha'i dbang phyug tu skyes so/ /skye ba tshad med pa brgya stong gi bar du 'khor los sgyur ba'i rgyal por skyes so zhes gsungs te/ byams pa'i sems 'ba' zhig bsgoms pas lha dang / mi'i longs spyod phun sum tshogs pa thob pas na/ ci ste mi bden na 'di skad du gsungs pa dang yang
52-1-240b
cis ldan par 'gyur/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ legs so legs so/ /rigs kyi bu khyod ni shin tu dpa' bas mi 'jigs pa dang ldan no/ /de nas 'od srung la tshigs su bcad de bka' stsal pa/ gang zhig sems can gcig tsam la/ /zhe sdang sems ni mi skyed cing / /de la bde bar 'dod pa ni/ /shin tu byams pa zhes bya'o/ /gang zhig sems can thams cad la/ /snying rje ba yi sems bskyed pa/ /de ni 'phags pa'i rigs zhes bya/ /bsod nams tshad med thob par 'gyur/ /ci ste mngon shes lnga ldan pa'i/ /drang srong sa chen gang bar gyur/ /dbang dang ldan pa'i rgyal po zhig /bde ba thams cad byin na ni/ /rta dang ba lang nor sna tshogs/ /de yis bsod nams thob pa ni/ /byams pa bsgoms pa'i bsod nams kyis/ /bcu drug cha gcig tsam mi phod/ /rigs kyi bu byams pa bsgoms pa ni brdzun ma yin te yang dag par bden pa'o/ /nyan thos dang rang sangs rgyas kyi byams pa ni brdzun pa zhes bya'o/ /sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i byams pa ni yang dag pa ste mi brdzun par mi mngon zhe na/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'di ltar yongs su mya ngan las 'das pa chen po la gnas pa ni sa la yang gser du mthong / gser la yang sar mthong ste/ sa la ni chur mthong / chu la yang sar mthong / chu la ni mer mthong / me la yang chur mthong / sa la ni rlung du mthong / rlung la yang sar mthong ste/ yid bzhin du grub pas brdzun pa med do/ /sems can yang dag pa la ni sems can ma yin par yang mthong / sems can ma yin pa la ni yang dag par sems can du mthong ste/ yid bzhin du grub pas brdzun pa med do/ /rigs kyi bu de bas na byang chub sems dpa'i tshad med pa bzhi'i sems kyis bsam pa ni yang dag pa'o/ /gzhan yang rigs kyi bu de la ji ltar na yang dag pa'i bsam pa gang zhe na/ nyon mongs pa thams cad yongs su sel ba'i phyir ro/ /rigs kyi bu byams pa'i sems bsgoms pas ni 'dod chags yongs su spong bar 'gyur ro/ /snying rje'i sems bsgoms pas ni zhe sdang yongs su spong bar 'gyur
52-1-241a
dga' ba'i sems bsgoms pas ni mi bde ba yongs su spong bar 'gyur/ btang snyoms kyi sems bsgoms pas ni 'dod chags dang / zhe sdang dang / sems can du 'du shes pa yongs su spong bar 'gyur te/ de bas na yang dag pa'i bsam pa zhes bya'o/ / gzhan yang rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i tshad med pa bzhi'i sems ni dge ba'i rtsa ba thams cad kyi gzhir 'gyur ro/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ci ste/ sems can dbul phongs pa dag mi mthong na byams pa skye ba'i rgyu med de/ gal te byams pa ma skyes na sbyin pa sbyin pa'i sems mi 'byung ngo / /sbyin pa byin pa'i rkyen gyis sems can mang po bde bar 'gyur ba ni 'di lta ste/ zas dang / skom dang / theg pa dang / gos dang bdug pa dang / me tog dang / gding ba'i khri stan dang / khang khyim dang / snang ba'i mar me la sogs pa sbyin pa ste/ de ltar sbyin pa byin pa na de semase ma bcings te chags pa mi skye ba dang / gdon mi za bar bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu bsngos pa'o/ /de'i tshe na sems ci la yang mi chags shing 'du shes gcod pa dang / rnyed pa dang grags pas 'jigs pa dang / lha dang mi'i bde ba mi tshol ba dang / nga rgyal mi skye ba dang / lan mi re ba dang / pha rol po la bslu ba'i phyir sbyin pa sbyin pa ma yin pa dang / longs spyod 'dod pa'i phyir ma yin pa dang / sbyin pa byin pa na len par mi lta/ tshul khrims bsrung ba dang tshul khrims ngan pa can dang / bsod nams kyi zhing dang bsod nams kyi zhing ma yin pa dang / bshes gnyen dang bshes gnyen ma yin par mi lta/ sbyin pa byin pa na snod dang snod ma yin par mi lta/ nyi ma dang dus dang gnas dang / gnas ma yin par mi lta/ mu ge dang shin tu skyid pa'i dus kyang mi lta/ rgyu dang 'bras bur yang mi lta/ sems can dang sems can ma yin pa dang / bsod nams dang bsod nams ma yin par mi lta ste/ de ltar sbyin pa dang len pa dang nor gyi dngos por mi lta ba nas/ bar du gcod pa dang / 'bras bu smin pa'i bar du mi lta mod kyi/ sbyin pa rtag
52-1-241b
tu spyod de rgyun du mi gcod do/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' gal te tshul khrims bsrung ba dang / tshul khrims ngan pa can dang 'bras bu rnam par smin pa'i bar du lta na sbyin pa byin par mi 'gyur ro/ /gal te sbyin pa ma byin na sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par mi 'gyur ro/ / gal te sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su ma rdzogs na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub mi 'grub bo/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na mi zhig dug mdas phog pa las/ mi de'i gnyen bshes dag de'i dug bsal cing bde bar bya ba'i phyir sman pa mkhas pa gnyer nas dug mda' dbyung ba las mi de 'di skad ces zer ro/ /re zhig kho bo'i lus la ma reg par sdod cig /bdag gis dug mda' 'di gang phyogs nas 'ongs/ sus 'phangs/ rgyal rigs sam/ bram ze'am/ rigs ngan gyis 'phangs sam/ ga las 'ongs pa brtags te bya'o/ /yang mda' nyid shing ngam/ smyig ma'am/ 'on te lcang ma'am/ mde'u nyid kyang sus brdungs/ rno lcags sam/ mnyen lcags sam/ mda' sgro nyid kyang bya ci zhig gi sgro/ bya rgod dam/ byan lag gi sgro'am/ dug nyid kyang ga las byung sus byas pa zhig /'on te rang byung ba zhig gam/ 'on te mis byas pa'i dug gam/ 'on te sbrul gdug pa'i dug yin nam/ de ltar glen pas brtags kyang rtogs par ma gyur te de ma thag tu tshe 'phos so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' yang de dang 'dra ste/ sbyin pa byin pa na bye brag tu rnam par 'byed de/ 'di ni sbyin pa 'di ni len pa'o/ /'di ni tshul khrims bsrung ba 'di ni tshul khrims ngan pa can no zhes bya ba nas/ 'bras bu rnam par smin pa'i bar du bye brag tu 'byed pas nam du yang sbyin par mi 'gyur ro/ /gal te sbyin pa ma byin na sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par mi 'gyur ro/ /gal te sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su ma rdzogs na bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub mi 'grub bo/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sbyin pa spyod pa na/ sems can thams cad la byams pa'i sems mnyam pa ni bu gcig pa dang 'dra
52-1-242a
bar 'du shes so/ /gzhan yang sbyin pa byin pa na sems can thams cad la snying rje'i sems bskyed pa ni ji ltar pha mas bu gcig pa na ba'i nad g.yog byed pa dang 'dra'o/ /sbyin pa spyod pa na sems rab tu dga' ba ni ji ltar pha mas bu'i nad sos pa mthong ba dang 'dra'o/ / sbyin pa byin nas sems btang snyoms su 'gyur ba ni dper na pha mas bu gcig pa skyed rdzogs te shed bye nas rang sos par mthong ba dang 'dra'o/ /de ltar byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis kha zas kyi bag sbyin pa byin pa na 'di ltar smon lam 'debs te/ bdag gi sbyin pa byin pa 'di sems can thams cad dang thun mong du gyur cig /de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can thams cad kyis ye shes chen po'i zas thob cing bla na med pa'i theg pa chen por bsngo ba la brtson par gyur cig /sems can thams cad kyi dge ba'i ye shes kyi zas thob cing nyan thos dang rang sangs rgyas kyi zas tshol bar ma gyur cig /sems can thams cad kyis chos kyi dga' ba'i zas thob cing 'dod pa'i zas tshol bar ma gyur cig /sems can thams cad kyis shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i zas thob cing thams cad yongs su rdzogs par 'gyur ba dang / /thogs pa med pa'i mchog gi dge ba'i rtsa ba sdud par gyur cig sems can thams cad kyis stong pa nyid kyi mtshan nyid rtogs shing thogs pa med pa'i lus thob nas nam mkha' lta bur gyur cig /sems can thams cad rtag tu sbyin pa len par 'gyur zhing thams cad la byams pa dang / brtse ba dang / kun gyi bsod nams kyi zhing du gyur cig ces smon lam 'debs so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis zas kyi sbyin pa byin pa nas smon lam de dag bskyed pa la shin tu brtan par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis btung ba'i skom sbyin pa byin pa na 'di ltar smon lam 'debs te/ bdag gi sbyin pa byin pa 'di sems can thams cad dang thun mong du gyur cig /de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can thams cad theg
52-1-242b
pa chen po'i chu bor 'jug pa dang / ro rnam pa brgyad dang ldan pa'i chu 'thung zhing myur du bla na med pa'i byang chub kyi lam la bgrod pa dang / nyan thos dang / rang sangs rgyas kyi skom pas gdung ba spong ba dang / bla na med pa'i sangs rgyas kyi theg pas mi ngoms pa dang / nyon mongs pas gdung ba yongs su spong zhing chos kyi ros mi ngoms pa dang / 'khor ba'i 'dod pa spong zhing theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa la mos pa dang / chos kyi sku yongs su rdzogs pa dang / ting nge 'dzin rnams thob pa dang / shin tu zab pa'i ye shes kyi rgya mtshor zhugs par gyur cig /sems can thams cad kyis bdud rtsi'i ro myong zhing / byang chub sems dpa' 'jig rten du 'byung ba'i 'dod pa spangs nas rab tu bde ba'i ro myong bar gyur cig /sems can thams cad kyis chos kyi ro tshad med pa brgya stong ji snyed dang ldan par 'gyur zhing chos kyi ro dang ldan par gyur nas sangs rgyas kyi rang bzhin mthong bar gyur cig sangs rgyas kyi rang bzhin mthong nas chos kyi char rab tu 'bebs par gyur cig /chos kyi char rab tu phab nas nam mkha' ltar sangs rgyas kyi rang bzhin kun du khebs shing tshad med pa'i sems can thams cad kyis nyan thos dang rang sangs rgyas kyi ro ma yin pa/ theg pa chen po'i chos kyi ro gcig pa thob par gyur cig /sems can thams cad kyis rnam pa drug tu gyur pa'i ro ma yin pa mngar ba'i ro gcig pa thob par gyur cig /sems can thams cad kyis chos kyi ro 'ba' zhig tshol zhing thogs pa med pa'i sangs rgyas kyi chos spyod pa'i ro las ro gzhan tshol bar ma gyur cig /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis btung ba'i skom sbyin pa byin pa na smon lam 'di dag la shin tu brtan par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis theg pa sbyin pa byin pa na/ 'di ltar smon lam 'debs so/ /bdag gis sbyin pa byin pa 'di sems can thams cad dang thun mong du gyur cig /de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can thams cad theg pa chen po rdzogs pa dang / theg pa chen
52-1-243a
po la gnas pa dang / phyir mi ldog pa'i theg pa dang / mi g.yo ba'i theg pa dang / rdo rje gdan gyi theg pa dang / nyan thos dang rang sangs rgyas mi tshol ba'i theg pa dang / sangs rgyas kyi theg pa la 'bab pa dang / mi phrogs pa'i theg pa dang / mi zhan pa'i theg pa dang / phyir mi nur ba'i theg pa dang / bla na med pa'i theg pa dang / stobs bcu'i theg pa dang / yon tan chen po'i theg pa dang / rmad du byung ba'i theg pa dang / ngo mtshar che ba'i theg pa dang / shin tu rnyed dka' ba'i theg pa dang / mtha' yas pa'i theg pa dang / thams cad mkhyen pa'i theg pas bteg par gyur cig /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis theg pa sbyin pa byin pa na rtag tu smon lam de dag bskyed pa la brtan par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po bgo ba'i gos sbyin pa byin pa na/ 'di ltar smon lam 'debs so/ /bdag gis sbyin pa byin pa 'di sems can thams cad dang thun mong du gyur cig /de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can thams cad 'dzem pa dang ngo tsha ba'i gos dang ldan zhing / chos kyi dbyings kyis lus khebs nas lta ba mang pos glags pa'i gos dral ba dang / gos kyi lus la khru gang gis mi reg pa dang / gser gyi mdog can gyi lus thob pa dang / reg bya rnams shin tu 'jam pa dang / 'od gsal zhing thogs pa med pa dang / mdog 'tsher zhing pags pa 'jam la 'od rtag tu tshad med pa dang / gzugs med cing gzugs dang bral bar gyur cig /sems can thams cad kyis gzugs med pa'i lus thob cing gzugs thams cad la 'das pa dang / gzugs med pa'i yongs su mya ngan las 'das pa chen po la zhugs par gyur cig / ces smon lam 'debs so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos gos kyi sbyin pa byin pa na/ de ltar smon lam bskyed pa la brtan par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa bsgom pa na/ me tog dang /
52-1-243b
byug spos dang / spos phye ma dang / bsung can sbyin pa byin pa'i tshe 'di ltar smon lam 'debs so/ /bdag gis sbyin pa byin pa 'di sems can thams cad dang thun mong du gyur cig /de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can thams cad kyis sangs rgyas ku su ma'i ting nge 'dzin thob cing / byang chub kyi yan lag bdun gyi cod pan mgo la thogs par shog shig /sems can thams cad gzugs zla ba nya ba dang 'dra bar 'gyur zhing / mthong ba'i gzugs thams cad kyang phul du gyur par shog shig /sems can thams cad kyis mtshan nyid gcig pa'i bsod nams brgyas yongs su brgyan par shog shig /sems can thams cad kyis yid bzhin du yid du 'ong ba'i gzugs mthong bar shog shig /sems can thams cad kyis rtag tu dge ba'i bshes gnyen dang phrad cing thogs pa med pa'i gsung thob nas/ mi gtsang ba rnams dang bral bar shog shig / sems can thams cad kyis dge ba'i rtsa ba bla na med pa rin po che lta bu dang ldan par shog shig /sems can thams cad kyis gcig la gcig mthong ba tsam gyis dga' zhing mdza' ba dang / sdug bsngal bar 'gyur ba'i mya ngan med pa dang / so sor dge ba dang ldan zhing gcig la gcig mi gnod par shog shig /sems can thams cad tshul khrims kyi bsung dang ldan par shog shig /sems can thams cad thogs pa med pa'i tshul khrims bsrung zhing / de'i dri bsung gis phyogs bcur yongs su mngad par shog shig /sems can thams cad shin tu brtan pa'i tshul khrims dang / 'gyod pa med pa'i tshul khrims dang / thams cad mkhyen pa'i ye shes kyi tshul khrims dang / tshul khrims ngan pa yongs su spangs pa'i tshul khrims dang /thams cad med pa'i tshul khrims dang / sngon ma byung ba'i tshul khrims dang / mkhan po med pa'i tshul khrims dang / bya ba med pa'i tshul khrims dang / gdung ba med pa'i tshul khrims dang / nyon mongs pa med pa'i tshul khrims dang / mthar phyin pa'i tshul khrims dang / mnyam pa'i tshul khrims dang ldan zhing / spos kyi lde gus lus la byugs pa dang / mtshon
52-1-244a
gyis 'debs shing 'dzugs pa la mnyam par byams sdang med par shog shig /sems can thams cad bla na med pa'i tshul khrims thob pa dang / theg pa chung ngu'i tshul khrims ma yin pa theg pa chen po'i tshul khrims dang ldan par shog shig /sems can thams cad tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa dang ldan te/ sangs rgyas bcom ldan 'das kyi lhun gyis grub pa'i tshul khrims dang ldan par shog shig /sems can thams cad sbyin pa dang / tshul khrims dang / bzod pa dang / brtson 'grus dang / bsam gtan dang / shes rab la goms par shog shig /sems can thams cad yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i pad mo dam pa dang ldan zhing / pad mo'i dri bsung gis phyogs bcur yongs su mngad par shog shig /sems can thams cad theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa bla na med pa'i zas bsung can dang ldan zhing ji ltar bung ba dag me tog gi kha dog dang bsung la mi gnod pa ltar shog shig /sems can thams cad yon tan tshad med pa las grub pa'i lus dang ldan par shog shig ces smon lam 'debs so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis me tog dang spos kyi sbyin pa byin pa na rtag tu smon lam 'di dag gdab pa la brtan par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis khri stan dang gding ba sbyin pa byin pa na 'di ltar smon lam 'debs so/ /bdag gis sbyin pa byin pa 'di sems can thams cad dang thun mong du gyur cig /de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can thams cad lha'i lha nyal ba'i khri dang ldan par gyur cig /shes rab chen po dang ldan zhing bsam gtan bzhi'i gnas la 'dug pa dang / byang chub sems dpa' nyal ba'i khri stan la nyal ba dang / nyan thos dang rang sangs rgyas kyi khri stan la mi nyal ba dang / ngan pas nyal ba'i khri stan yongs su spong bar shog shig /sems can thams cad shin tu bde bar nyal zhing / 'khor ba'i khri stan yongs su spangs te/ yongs
52-1-244b
su mya ngan las 'das pa seng ge'i khri stan dang ldan par shog shig /sems can thams cad khri stan de la 'dug nas kyang de ma yin pa'i sems can tshad med pa gzhan la yang mngon par shes pa seng ge rnam par rol pa mngon du ston par shog shig /sems can thams cad theg pa chen po'i gzhal med khang chen po 'di la gnas nas sems can thams cad la yang sangs rgyas kyi rang bzhin ston par shog shig /sems can thams cad bla na med pa'i khri stan la 'dug nas 'jig rten gyi chos kyis mi 'phrogs par shog shig /sems can thams cad bzod pa'i khri stan thob nas 'khor ba'i bkres grang gi mu ge las bral bar shog shig /sems can thams cad 'jigs pa med pa'i khri stan thob nas nyon mongs pa'i dgra thams cad spong bar shog shig /sems can thams cad rnam par dag pa'i khri stan thob nas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub 'ba' zhig la brtson par shog shig /sems can thams cad dge ba la gnas pa'i khri stan thob nas rtag tu dge ba'i bshes gnyen gyis skyob par shog shig /sems can thams cad glo g.yas pas nyal ba'i khri stan thob nas sangs rgyas rnams kyis mdzad pa'i chos la gnas par shog shig /ces smon lam 'debs so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de ltar byams pa'i sems kyis khri stan dang gding ba sbyin pa byin pa na de ltar smon lam gdab pa la brtan par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis khang khyim gyi sbyin pa byin pa na 'di ltar smon lam 'debs so/ /bdag gis sbyin pa byin pa 'di sems can thams cad dang thun mong du gyur cig /de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can thams cad theg pa chen po'i khang par gnas shing dge ba'i bshes gnyen dag spyod pa la nan tan du spyod pa dang / snying rje chen po la nan tan du byed pa dang / pha rol tu phyin pa drug la nan tan du spyod pa dang / yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi mdzad pa la spyod pa dang / byang chub sems dpa'
52-1-245a
thams cad kyis spyad pa'i lam la spyod pa dang / nam mkha' ltar mtha' yas shing rgya che ba la spyod par shog shig /sems can thams cad yang dag pa'i dran pa dang ldan zhing ngan par rtog pa yongs su spong bar shog shig /sems can thams cad rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa la bde bar gnas shing phyin ci log bzhi yongs su spong bar shog shig /sems can thams cad 'jig rten las 'das pa'i yi ge dang 'bru 'dzin par shog shig /sems can thams cad bla na med pa thams cad mkhyen pa'i ye shes kyi snod du nges par shog shig /sems can thams cad bdud rtsi'i khang par 'jug par shog shig /sems can thams cad thog ma dang / bar ma dang / tha ma'i sems kun gyis rtag tu yongs su mya ngan las 'das pa'i khang par zhugs par shog shig /sems can thams cad ma 'ongs pa'i dus su byang chub sems dpa'i gzhal med khang du rtag tu gnas par shog shig ces smon lam 'debs so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos byams pa'i sems kyis gnas pa'i khang khyim sbyin pa byin pa na rtag tu smon lam 'di dag bskyed pa la brtan par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis mar me'i snang ba sbyin pa byin pa na 'di ltar smon lam 'debs so/ /bdag gis sbyin pa byin pa 'di sems can thams cad dang thun mong du gyur cig /de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can thams cad tshad med pa'i 'od dang ldan zhing sangs rgyas kyi chos la bde bar gnas par shog shig /sems can thams cad rtag tu snang bas kun du gsal bar shog shig /sems can thams cad mdog dam pa dang ldan te phul du gyur pa'i mdog 'tsher ba dang ldan par shog shig /sems can thams cad shin tu rnam par dag pa'i mig dang ldan te ldongs pa'i rab rib chod par shog shig /sems can thams cad thams cad mkhyen pa'i ye shes kyi sgron ma dang ldan te/ bdag
52-1-245b
med pa dang / sems can med pa dang / gang zag med pa dang / srog med pa la shin tu mkhas par shog shig /sems can thams cad sangs rgyas kyi rang bzhin yongs su dag pa nam mkha' lta bur mthong bar shog shig /sems can thams cad shin tu rnam par dag pa'i mig dang ldan te/ phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams gang gA'i klung gi bye ma snyed kyang gsal bar mthong bar shog shig /sems can thams cad sangs rgyas kyi 'od dang ldan te/ phyogs bcur snang bar shog shig /sems can thams cad thogs pa med pa'i mig dang ldan te/ thams cad kyis sangs rgyas kyi rang bzhin yongs su dag pa mthong bar shog shig /sems can thams cad ye shes chen po'i snang ba thob cing mun pa thams cad dang log sred can thams cad bcom par shog shig /sems can thams cad tshad med pa'i 'od dang ldan zhing tshad med pa'i sangs rgyas kyi zhing kun snang bar shog shig /sems can thams cad theg pa chen po'i sgron me 'dzugs shing / theg pa chung ngu gnyis kyi sgron me spong bar shog shig /sems can thams cad snang ba'i 'od dang ldan zhing ma rig pa'i mun pa bsal nas nyi ma stong bas lhag pa'i kun du snang ba'i yon tan dang ldan par shog shig /sems can thams cad me'i 'od kyi nor bu zhes bya ba'i snang ba thob nas/ stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams kyi mun nag thams cad bsal bar shog shig /sems can thams cad spyan lnga dang ldan te/ chos rnams kyi mtshan nyid rtogs pa dang / ston pa mi dgos par rang gis rig par shog shig /sems can thams cad ma rig pa la mi lta bar shog shig /sems can thams cad theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i 'od zer gyis sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yang dag par ston par shog shig /ces smon lam 'debs so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems kyis mar me'i snang ba sbyin pa byin pa na rtag tu smon
52-1-246a
lam 'di dag bskyed pa la brtan par bya'o// //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po nyi shu rtsa gcig pa/ rigs kyi bu nyan thos dang / rang sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' dang / sangs rgyas bcom ldan 'das rnams kyi dge ba'i rtsa bar 'gyur ba'i gzhi ni byams pa yin no/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa'i sems la nan tan byed pa na tshad med pa'i dge ba'i rtsa ba 'di dag skye bar 'gyur ro/ /'di lta ste/ mi sdug pa la rtog pa dang / dbugs phyi nang du rgyu ba bgrang ba dang / mi rtag pa dang / skye ba dang / 'gog pa dang / dran pa nye bar gzhag pa bzhi dang / thabs mkhas pa bdun dang / rtog pa'i gnas gsum dang / rten cing 'brel te 'byung ba bcu gnyis dang / bdag med pa la sogs pa rtog pa dang / drod dang / spyi bo dang / bzod pa dang / 'jig rten mchog gi chos dang / mthong ba'i lam dang / bsgom pa'i lam dang / yang dag par spong ba dang / rdzu 'phrul gyi rkang pa dang / dbang po dang / stobs dang / byang chub kyi yan lag bdun dang / 'phags pa'i lam gyi yan lag brgyad dang / bsam gtan bzhi dang / tshad med pa bzhi dang / rnam par thar pa brgyad dang / mchog gi gnas brgyad dang / thams cad 'jug pa bcu dang / stong pa nyid dang / mtshan ma med pa dang / smon pa med pa dang / rtsod pa med pa'i ting nge 'dzin dang / pha rol po'i sems shes pa'i ye shes dang / mngon par shes pa rnams dang / thog ma'i mtha' shes pa'i ye shes dang / nyan thos kyi ye shes dang / rang sangs rgyas kyi ye shes dang / byang chub sems dpa'i ye shes dang / sangs rgyas kyi ye shes la sogs pa chos de dag thams cad kyi gzhir 'gyur ba ni byams pa yin no/ /rigs kyi bu de bas na byams pa ni yang dag pa'i bden pa ste brdzun pa ma yin no/ /rigs kyi bu ci ste gcig gis dge ba'i rtsa ba thams cad kyi gzhir 'gyur ba gang
52-1-246b
yin zhes dris na byams pa yin no zhes gyis shig /de bas na yang dag pa ste brdzun pa ma yin no/ /rigs kyi bu dge bar 'gyur ba ni yang dag par sems pa'o/ /yang dag par sems pa ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /byams pa ni theg pa chen pa'o/ /theg pa chen po ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni byang chub kyi lam mo/ /byang chub kyi lam ni de bzhin gshegs pa'o/ /de bzhin gshegs pa ni byams pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni tshangs pa chen po'o/ /tshangs pa chen po ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni sems can thams cad kyi pha ma lta bu yin no/ /pha ma ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni bsam gyis mi khyab pa'o/ /bsam gyis mi khyab pa ni sangs rgyas kyi spyod yul lo/ /sangs rgyas rnams kyi spyod yul ni byams pa'o/ /de bas na byams pa ni de bzhin gshegs pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu byams pa ni sems can gyi sangs rgyas kyi rang bzhin no/ /de ltar sangs rgyas kyi rang bzhin de yang yun ring po nas nyon mongs pas zil gyis mnan te/ bsgribs pas sems can rnams kyis ma mthong ngo / /de ltar sangs rgyas kyi rang bzhin ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni stong pa chen po'o/ /stong pa chen po ni byams pa chen po'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni nam mkha'o/ /nam mkha' ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni rtag pa'o/ /rtag pa ni chos so/ /chos ni dge 'dun no/ /dge 'dun ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni bde ba'o/ /bde ba ni chos so/ /chos ni dge 'dun no/ /dge 'dun ni byams pa'o/ /byams pa ni
52-1-247a
de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni yongs su dag pa'o/ /yongs su dag pa ni chos so/ /chos ni dge 'dun no/ /dge 'dun ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni bdag ces bya'o/ /bdag ni chos so/ /chos ni dge 'dun no/ /dge 'dun ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni bdud rtsi'o/ /bdud rtsi ni byams pa'o/ /byams pa ni sangs rgyas kyi rang bzhin no/ /sangs rgyas kyi rang bzhin ni chos so/ /chos ni dge 'dun no/ /dge 'dun ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni byang chub sems dpa' thams cad kyi bla na med pa'i byang chub bo/ /byang chub ni byams pa'o/ /byams pa ni de bzhin gshegs pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni sangs rgyas bcom ldan 'das thams cad kyi tshad med pa'i spyod yul lo/ /tshad med pa'i spyod yul ni byams pa'o/ /de bas na byams pa de ni de bzhin gshegs pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu byams pa ni mi rtag pa'o/ /mi rtag pa ni byams pa'o/ / byams pa ni nyan thos kyi byams pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu byams pa de sdug bsngal ba yin na sdug bsngal ba ni byams pa yin no/ /de bas na byams pa de ni nyan thos kyi byams pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu byams pa yongs su ma dag pa yin na yongs su ma dag pa'i byams pa'o/ /de bas na byams pa de ni nyan thos kyi byams pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu byams pa ni bdag med pa yin no/ /bdag med pa ni byams pa'o/ /de bas na byams pa de ni nyan thos kyi byams pa'o/ /rigs kyi bu byams pa ni mi bden pa'o/ /mi bden pa ni byams pa'o/ /byams pa de ni nyan thos kyi byams pa'o/ /rigs kyi bu nyan thos kyi byams pa ni sbyin pa'i pha rol tu phyin pa ma yin na sbyin pa'i byams pa ni ma yin te/ byams pa de ni nyan thos kyi byams pa'o/ /shes
52-1-247b
rab kyi pha rol tu phyin pa'i bar du yang de bzhin du rgyas par rig par bya'o/ /rigs kyi bu byams pa gang zhig sems can la phan mi thogs na byams pa de ni nyan thos kyi byams pa'o/ /rigs kyi bu byams pa gang zhig mtshan nyid gcig pa'i lam la ma zhugs na byams pa de ni nyan thos kyi byams pa'o/ /rigs kyi bu byams pa gang zhig chos thams cad mngon par ma rtogs na byams pa de ni nyan thos kyi byams par rig par bya'o/ /rigs kyi bu byams pa gang zhig de bzhin gshegs pa'i snying po mi mthong na byams pa de ni nyan thos kyi byams pa'o/ /rigs kyi bu byams pa gang zhig chos thams cad yod pa'i mtshan nyid du mi mthong na byams pa de ni nyan thos kyi byams pa'o/ /rigs kyi bu ci ste byams pa zag pa dang bcas na zag pa dang bcas pa'i byams pa de ni nyan thos kyi byams pa'o/ / rigs kyi bu ci ste byams pa 'dus byas dang bcas na 'dus byas dang bcas pa'i byams pa de ni nyan thos kyi byams pa'o/ /rigs kyi bu ci ste byams pa sa dang po la mi gnas na sa dang po'i byams pa ma yin te/ de ni nyan thos kyi byams pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu ci ste byams pas sangs rgyas kyi stobs bcu dang / mi 'jigs pa bzhi thob par mi nus na byams pa de ni nyan thos kyi byams pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu byams pa gang gis dge sbyong gi 'bras bu thob par 'gyur ba'i byams pa de ni nyan thos kyi byams pa yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu byams pa gang zhig yod pa dang / med pa dang / yod pa'ang ma yin med pa'ang ma yin pa dang bcas pa de ni nyan thos dang rang sangs rgyas la sogs pa thams cad kyis dpag nus pa ma yin no/ /rigs kyi bu ci ste byams pa bsam gyis mi khyab na chos kyang bsam gyis mi khyab bo/ /sangs rgyas kyi rang bzhin yang bsam gyis mi khyab bo/ /de bzhin gshegs pa yang bsam gyis mi khyab bo/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa
52-1-248a
chen po yongs su mya ngan las 'das pa la gnas pa ni byams pa de lta bu dag la nan tan byed do/ /gnyid kyi bde ba la gnas kyang rtag tu brtson 'grus rtsom pas gnyid kyis zil gyis mi non no/ /rtag tu sad mod kyi gnyid med pa'i phyir sad pa'ang med do/ /gnyid kyi nang na lha rnams yongs su bsrung mod kyi sdig pa mi spyod pas na bsrung ba'ang med do/ /gnyid dang yongs su bral bas rmi lam ngan pa'am/ mi dge bar 'gyur ba gang yang med do/ /tshangs pa'i lhar skyes mod kyi dbang du gyur pas na skye ba'ang med do/ / rigs kyi bu gang byams pa la nan tan byed pa de ni de lta bu'i yon tan tshad med pa bsam gyis mi khyab pa dang ldan par 'gyur ro/ /rigs kyi bu yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde dam pa 'di yang de lta bu'i yon tan tshad med pa bsam gyis mi khyab pa dang ldan no/ / sangs rgyas bcom ldan 'das kyang de lta bu'i yon tan tshad med pa mtha' yas pa dang ldan no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das ci ste byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dag ji tsam yid la bgyid pa de dag thams cad yang dag par bden pa lags la/ nyan thos dang / rang sangs rgyas kyi bden pa yang dag pa ma lags na/ ci'i slad du byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i mthu stobs kyis sems can thams cad mtshungs par bde ba myong bar mi mdzad/ de ltar sems can thams cad yang dag par bde ba mi myong bas na byang chub sems dpa'i byams pa'i sems la nan tan bgyid pa ni phan pa ma mchis so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu byang chub sems dpa'i byams pa ni phan par mi 'gyur ba ma yin te/ rigs kyi bu sems can kha cig ni nges par sdug bsngal myong ba yang yod/ kha cig ni mi myong ba yang yod do/ /sems can gang nges par sdug bsngal myong bar 'gyur ba log sred can dag la ni byang chub sems dpa'i byams
52-1-248b
pas phan par mi 'gyur ro/ /gang sdug bsngal myong ba ma nges pa dag la ni byang chub sems dpa'i byams pas phan par 'gyur te/ sems can de dag rab tu bde ba myong bar byed do/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na mi zhig rgyang ring po na seng ge dang / stag dang / spyang ki dang / srin po dang / yi dgas la sogs pa mthong na rang bzhin gyis 'jigs skrag pa skye'o/ /ci ste mtshan mo g.yang sa mthong na yang de bzhin du 'jigs pa skye'o/ /rigs kyi bu mi de rang bzhin gyis 'jigs pa skye ba dang 'dra bar sems can gang byams pa la nan tan byed pa mthong na/ rang bzhin gyis bde ba myong bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu don de lta bas na byang chub sems dpa' byams pa la nan tan byed pa ni yang dag par yid la byed pa ste/ phan par mi 'gyur ba yang ma yin no/ /rigs kyi bu ngas ni byams pa de la rnam pa tshad med pa bshad do/ /'di lta ste mngon par shes pa dag go/ /rigs kyi bu dper na lha sbyin gyis rgyal po ma skyes dgra la de bzhin gshegs pa bsad par bstan te/ de'i tshe nga rgyal po'i khab tu bsod snyoms mthar gyis len par zhugs pa na rgyal po ma skyes dgras nor srung ba'i bal glang smyos pa btang nas nga dang slob mar bcas pa gsod du bcug go/ /de'i tshe bal glang de dag gis sems can tshad med pa brgya stong rdzis te bsad pas sems can shi ba de dag gi khrag gis phog pas lhag par smyos par yang gyur la/ nga'i slob ma ngur smrig gyon pa yang khrag snyam du mthong nas/ bal glang de dag 'dor te byung ngo / /nga'i slob ma'i nang na 'dod pa dang ma bral ba thams cad ni phyogs bzhir bros te/ tshe dang ldan pa dga' bo 'ba' zhig ma gtogs so/ /de'i tshe de'i dus na rgyal po'i khab na gnas pa'i mi thams cad skad 'thun pas ngus te/ mchi ma blags nas 'di skad ces smras so/ /kyi hud de bzhin gshegs pa ni med par gyur to/ /de ci'i slad du de bzhin gshegs pa 'di ltar nang gcig tu zhig par gyur ces smras so/ /de'i tshe na lha sbyin ngo mtshar gyi dga' ba skyes nas/
52-1-249a
dge sbyong gau ta ma med par gyur pa ni legs so/ /deng phan cad ni yang dag pa med par gyur te gros legs par smon pa bzhin du grub par gyur to zhes smras so/ /rigs kyi bu de'i tshe na ngas nor srung ba'i bal glang gdul ba'i phyir byams pa zhes bya ba'i ting nge 'dzin la snyoms par zhugs nas phyag brkyang ste bstan pas sor mo lnga la seng ge lnga snang bar gyur to/ /bal glang gis de mthong nas shin tu skrag pas bshang gci yang shor te lus sa la brdabs nas nga'i zhabs la gus par phyag byas so/ /rigs kyi bu de'i tshe na nga'i sor mo lnga la yang dag par seng ge med kyang byams pa bsgoms pa'i dge ba'i rtsa ba'i mthus de dag btul bar gyur to/ /rigs kyi bu gzhan yang nga yongs su mya ngan las 'da' kar rtswa mchog gi grong khyer du gshegs pa na/ gyad lnga brgya tsam zhig lam ka na lam 'chos shing phyag dar dang chag chag byed do/ /lam ka na pha bong zhig yod pa la gyad rnams log ste/ mthu stobs ci yod pas bteg kyang dor ma nus so/ /de'i tshe na gyad rnams la thugs brtse ba'i phyir byams pa'i thugs bskyed nas/ zhabs kyi mthe bos pha bong de gnam 'phang du bor nas/ phyag gis bzung ste phyag mthil g.yas par bzhag go/ /bus pa tsam gyis zhib mor yang gyur la phyir yang bsdus te bsgongs par gyad rnams kyis mthong bar byas so/ /gyad de dag gi nga rgyal dang dregs pa'i sems kyang zhi bar byas nas chos rnam pa sna tshogs kyang bstan te/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed du bcug go/ /rigs kyi bu de'i tshe na de bzhin gshegs pas yang dag par na zhabs kyi mthe bos pha bong de gnam 'phang du bor ba'am/ phyag mthil g.yas par bzhag pa'am/ /zhib mor byas pa'am/ phyir gong bur bsgongs pa yang med mod kyi/ rigs kyi bu de yang byams pa'i dge ba'i rtsa ba'i mthu las na/ gyad rnams kyis dngos po de lta bu dag mthong bar rig par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang lho phyogs
52-1-249b
be ta la'i yul na/ grong khyer chen po shu pa la zhes bya ba na khyim bdag 'dod pa zhes bya ba sngon 'das pa'i dus na sangs rgyas tshad med pa snyed la dge ba'i rtsa ba bskyed pa 'gro ba mang po'i gtso bor gyur pa zhig yod do/ /rigs kyi bu grong khyer chen po de na gnas pa'i mi thams cad mu stegs can la phyogs te/ gcer bu pa dag gi g.yog byed do/ /de'i tshe de'i dus na khyim bdag de gdul ba'i phyir rgyal po'i khab nas grong khyer der gshegs par chas so/ /de'i bar ni dpag tshad drug cu rtsa lnga zhig yod de/ de na gnas pa'i sems can dag gdul ba'i phyir bcom ldan 'das 'khor dang bcas te gom pas dal gyis gshegs so/ /de'i tshe grong khyer shu pa la zhes bya ba na gnas pa'i gcer bu pa rnams nga 'ong ngo zhes thos nas/ de dag sems kyis 'di snyam du bsams par gyur to/ /gal te dge sbyong gau ta ma 'dir 'ongs na 'di na gnas pa thams cad bdag cag kyang spong zhing yo byad mi ster te/ dbul phongs par gyur na/ bdag cag cis 'tsho bar 'gyur snyam bsams nas/ gcer bu pa rnams so sor kha bkram ste/ grong khyer de na gnas pa'i mi rnams la 'di skad ces bsgo'o/ /dge sbyong gau ta ma zhes bya ba de 'dir 'ong zhes grag gis/ dge sbyong de ni pha dang ma yang spangs nas gar yang rgyu zhing 'gro ste/ gang nas gang du phyin pa'i gnas de dang de dag tu lo nyes pa dang mu ge 'byung bar byed/ nad mang ba dang 'chi ba mang bar byed de/ de las thar ba yang med do/ /dge sbyong gau ta ma ma rungs pa de ni 'khor yang srin po yi dgas ma rungs pa sha stag khrid cing 'ong ngo / /de la ni pha yang med/ ma yang med de/ dbul phongs pas ched du 'khor 'dod pa'i phyir 'ong ngo / /des ston cing 'chad pa yang brdzun 'ba' zhig tu zad de gang du phyin kyang thog ma nas bde ba dang skyid pa med do zhes bsgrags pas/ de dag gis de skad thos nas shin tu 'jigs skrag ste/ gcer bu pa'i rkang pa la spyi bos phyag 'tshal nas phyir 'di skad ces smras so/ /ston pa chen po bdag cag gis thabs ci byas na/ dge sbyong gau ta
52-1-250a
ma 'dir mi 'ong bar 'gyur/ gcer bu pas smras pa/ dge sbyong gau ta ma ni rang bzhin gyis nags tshal dang / chu mig dang / 'bab chu la dga' ba'i rigs kyis grong phyi na ci yod pa thams cad bcad de med par bya dgos kyis/ khyed rnams so so nas grong khyer gyi phyi rol du deng la skyed shing gcig kyang ma lus par chod cig /chu mig dang / khron pa dang / 'bab chu kun yang mi gtsang ba dang / ngan skyugs kyis khong shig /phyir log la grong khyer gyi sgo dam du bcad la dgra cha bshams te grong khyer bsrungs la ci nas kyang mi chud par bya'o/ /gal te gnas 'dir ma chud na khyed kyang gdod bde bar 'gyur ro/ /bdag cag kyang ci nus kyis dge sbyong gau ta ma phyir bzlog pa'i cho ga bya'o zhes smras nas de dag kyang bsgo ba bzhin du mnyan te/ shing thams cad kyang bcad/ chu yang bskams nas dgra cha bshams te grong khyer bsrung ngo / /rigs kyi bu de'i tshe nga grong khyer der phyin pa na/ nags tshal dang / skyed shing ni gcig kyang mi snang gi /mi mang po mtshon cha thogs te sdod pa mthong ngo / /de lta bu dag mthong ba dang shin tu thugs brtse nas byams pa'i thugs bskyed pas/ nags tshal dang / skyed shing thams cad kyang phyir skyes te/ de ma yin pa gzhan yang dpag tu med pa'i shing rnams skyes la/ chu mig dang / rdzing bu dang / khron pa dang / 'bab chu thams cad kyang shin tu gsal zhing dang ba ni bai dUr+ya sngon po lta bur gyur nas/ kun tu gang zhing lud de/ me tog rnam pa sna tshogs kyis kyang yongs su khebs par gyur to/ /grong khyer de'i ngos kyi ra ba yang bai dUr+ya mthon mthing lta bur gyur te/ grong khyer de na gnas pa thams cad kyis thal byung du nga 'khor dang bcas pa yang gsal bar mthong ngo / /grong khyer gyi sgo de yang rang bye nas thogs par ma gyur/ mtshon cha rnams kyang me tog sna tshogs su gyur te/ khyim bdag 'dod pas gtso bor byas nas mi thams cad 'khor dang bcas te/ bcom ldan 'das kyi spyan sngar lhags so/ /ngas
52-1-250b
de dag la chos rnam pa sna tshogs bshad nas/ de dag thams cad bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par gyur to/ /rigs kyi bu de'i tshe na ngas de ltar yang dag par nags tshal dang / skyed shing bskyed pa'am/ chu gtsang mas chu mig dang / rdzing bu kun gang bar byas pa'am/ grong khyer gyi ra ba bai dUr+yar bsgyur ba'am/ de na gnas pa'i mi de dag gis thal byung du mthong bar byas pa'am/ grong khyer gyi sgo rang dbye ba'am/ mtshon cha rnams me tog tu bsgyur ba med mod kyi/ rigs kyi bu de yang byams pa'i dge ba'i rtsa ba'i mthu las mi de dag gis dngos po de dag mthong bar gyur to/ /rigs kyi bu gzhan yang mnyan du yod pa na bram ze'i bu mo ba si ta zhes bya ba la bu gcig pu zhig yod de/ dpe med par shin tu byams shing sdug pa las nad kyis btab nas shi bar gyur to/ /de'i tshe bud med de mya ngan chen pos gdungs pas myos te/ sgren mor kun tu rgyug kyang ngo mi tsha ste lam gyi bzhi mdo dag tu ngus nas bu ga re bu gar song zhes 'bod cing grong khyer kun tu rgyu zhing 'gro yang ngal ba med do/ /rigs kyi bu bud med de sngon 'das pa'i dus kyi sangs rgyas la dge ba'i rtsa ba bskyed pa zhig yin pas/ ngas bud med de la byams pa'i thugs bskyed pas/ de'i tshe na bud med des nga mthong nas nga la bur 'du shes bskyed de/ de ma thag tu sems sor chud nas/ nga pang du blangs te nga la 'o byas so/ /de'i tshe de'i dus na ngas dga' bo la chos gos 'di bud med de la byin cig ces bka' stsal to/ /de la chos gos byin nas chos rnam pa sna tshogs bshad de/ bud med des chos thos nas rab tu dga' mgu rangs te/ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par gyur to/ /rigs kyi bu de'i tshe na yang dag par de'i bu yang nga ma yin la/ nga'i ma yang de ma yin te/ pang du blangs pa'am/ 'o byas pa yang med mod kyi/ rigs kyi bu de yang byams pa'i dge ba'i rtsa ba'i mthu las bud med des dngos po de lta bu dag mthong bar rig par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang grong khyer ser skya na dge bsnyen
52-1-251a
ma ma hA si na dar ta zhes bya ba sngon 'das pa'i dus na sangs rgyas tshad med pa snyed la dge ba'i rtsa ba rab tu bskyed pa zhig zla ba gsum gyi bar du dge 'dun spyan drangs nas/ nad kyi rkyen sman yang 'bul lo/ /de'i tshe dge 'dun de dag gi nang na dge slong gcig cig nad tshabs po ches btab nas/ sman pa gnyer te dpyad byas nas nad 'di ni sha zhig gis sman bya dgos te/ sha med na srog kyang ring por mi thub bo zhes bsgo'o/ /de'i tshe dge bsnyen mas tshig de skad ces smras pa thos nas/ gser thogs te tshong dus su 'di skad ces smras so/ /kye khyod la sha 'tshong ba ci yod/ ring du sha dang mnyam pa'i gser sbyin no zhes tshong dus thog thag tu btsal kyang sha ma rnyed do/ /de nas dge bsnyen ma de gri blangs nas bdag nyid kyi brla sha bcad de gtubs nas/ sha tsog tu byas spod rnam pa sna tshogs kyis btab ste dge slong nad pa de la byin no/ /dge slong des sha zos nas nad kyang sos par gyur to/ /de'i tshe dge bsnyen ma de sha bcad pa'i rma red nas shin tu mi bzad pa'i sdug bsngal chen po myong bas/ 'di skad du sangs rgyas la phyag 'tshal lo/ /sangs rgyas la phyag 'tshal lo/ / zhes bos so/ /de'i tshe de'i dus na nga mnyan du yod pa na bzhugs te de skad ces bos pa thos nas/ bud med de la shin tu thugs rje chen po skyes pas bud med des de ma thag tu nga mthong bar gyur to/ /de nas de'i rma la sman gyis bskus ma thag tu snga ma kho na bzhin du sor chud par gyur to/ /de nas de la chos rnam pa sna tshogs bstan cing bshad nas rab tu dga' mgu rangs te bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par gyur to/ /rigs kyi bu nga ni de'i tshe na yang dag par grong khyer ser skyar yang ma gshegs la/ dge bsnyen ma'i rma la sman bskus pa yang med mod kyi/ rigs kyi bu de yang byams pa'i dge ba'i rtsa ba'i shugs kyis dge bsnyen ma des de lta bu'i dngos po dag mthong bar gyur to/ /rigs kyi bu gzhan yang lha sbyin ma rungs pa chog mi shes te/ zas kyi tshod ma zin nas mar
52-1-251b
mang du 'thungs pa las glad pa na zhing sbos par gyur te/ shin tu mi bzad pa'i sdug bsngal chen po myong ste/ 'di skad du sangs rgyas la phyag 'tshal lo/ /sangs rgyas la phyag 'tshal lo zhes bos so/ /de'i tshe na nga grong khyer u da ni na bzhugs pa las/ de skad ces bos pa'i sgra thos nas shin tu byams pa'i sems skyes pas de'i tshe lha sbyin gyis nga mthong bar gyur to/ /de'i tshe nga yang der gshegs nas phyag gis mgo dang lto ba la byugs te/ lga'i khu ba blud nas 'thungs ma thag tu sos par gyur to/ /rigs kyi bu de'i tshe na yang dag par lha sbyin gyi drung du gshegs pa yang med la/ phyag gis mgo dang lto ba la byugs pa'am/ lga'i khu ba yang blud pa med mod kyi/ rigs kyi bu de yang byams pa'i dge ba'i rtsa ba'i shugs kyis lha sbyin gyis dngos po de dag mthong bar rig par bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang yul ko sa lar mi rgod ma rungs pa lnga brgya tsam zhig bsdongs shing chom shod byed de shin tu gnod par gyur nas rgyal po sde rab tu pham byed kyis dmag gis btab ste/ thams cad bzung nas mig phyung ste/ nags tshal stug por bzhag go/ /de'i tshe na mi rgod ma rungs pa de dag sngon sangs rgyas rnams la dge ba'i rtsa ba bskyed pa sha stag ste/ de ltar mig phyung bas shin tu sdug bsngal chen po myong bar gyur pas 'di skad du sangs rgyas la phyag 'tshal lo/ /sangs rgyas la phyag 'tshal lo zhes bos so/ /bdag cag la mgon dang skyabs bgyid pa ma mchis te/ dpung gnyen ma mchis so zhes cho nge btab ste ngus so/ /de'i tshe na nga rgyal bu dze ta'i tshal na bzhugs pa las de skad ces 'bod pa'i sgra thos nas shin tu byams pa'i thugs bskyed de/ de'i tshe na shin tu bsil ba'i rlung gis ri bsung can las sman bdud rtsi lta bu rnam pa sna tshogs kyis mig tu bkang nas phyir sos bzhin du mthong bar gyur to/ /mi rgod ma rungs pa de dag de ltar mig phye ma thag tu de bzhin gshegs pa mthong bar gyur to/ /de nas mi rgod ma rungs pa de dag la dam pa'i chos bstan
52-1-252a
nas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed du bcug go/ /rigs kyi bu de'i tshe na yang dag par rlung du sprul pa yang med la/ ri bsung can nas spos blangs pa'am/ mi de dag gi mdun du chos bstan pa yang med mod kyi/ rigs kyi bu de yang byams pa'i dge ba'i rtsa ba'i shugs kyis mi rgod ma rungs pa de dag gis de lta bu'i dngos po dag mthong bar gyur to/ /rigs kyi bu gzhan yang rgyal tshab bai dUr+ya zhes bya ba glen zhing gti mug pas rgyal po'i thabs phrogs te/ bdag nyid rgyal sar zhugs nas/ sngon gyi 'khon ma btang bas shAka rigs kyi bu mo stong phrag bcu gnyis snyed rna ba dang / sna bcad de/ rkang lag gtubs nas 'obs kyi nang du bor ro/ /de'i tshe bud med de rnams shin tu sdug bsngal bar gyur nas sangs rgyas la phyag 'tshal lo/ /sangs rgyas la phyag 'tshal lo/ / bdag cag la mgon dang skyabs bgyid pa ma mchis so zhes smras nas skad chen po phyung ste ngus so/ /bud med de rnams sngon sangs rgyas mang po la dge ba'i rtsa ba bskyed pa sha stag ste/ nga de'i tshe na 'od ma'i tshal na bzhugs pa las de skad ces bos pa'i sgra thos nas shin tu thugs rje skyes pas de'i tshe bu mo de dag gis nga grong khyer ser skyar gshegs te rma yang chu gtsang mas bkrus nas sman gyis bskus par mthong ste/ sdug bsngal yang de ma thag tu zhi bar gyur to/ /rna ba dang / sna dang / rkang lag thams cad bcad pa yang phyir skyes te sor chud par gyur to/ /de'i tshe na ngas dam pa'i chos kyang bstan nas thams cad bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed de/ thams cad dge slong ma skye dgu'i bdag mo chen mo'i drung du rab tu byung nas bsnyen par rdzogs par gyur to/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pas ni de'i tshe na yang dag par grong khyer ser skyar gshegs pa yang med la/ rma bkrus pa'am/ sman bskus pa'am/ sdug bsngal zhi bar byas pa yang med mod kyis/ rigs kyi bu de dag thams cad kyang byams pa'i dge ba'i rtsa ba'i shugs kyis bud med de dag gis
52-1-252b
dngos po de lta bu dag mthong bar rig par bya'o/ /snying rje dang dga' ba'i sems kyang de dang 'dra'o/ /rigs kyi bu de bas na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i byams pa'i sems yid la byed pa ni yang dag pa ste brdzun pa ma yin no/ /rigs kyi bu tshad med pa yang bsam gyis mi khyab la/ byang chub sems dpa'i spyod pa yang bsam gyis mi khyab/ sangs rgyas rnams kyi mdzad pa yang bsam gyis mi khyab/ theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di yang bsam gyis mi khyab bo/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po byams pa dang / snying rje chen po dang / dga' ba la nan tan byas nas bu gcig pa dang 'dra ba'i sa rab tu dga' ba la gnas par 'gyur ro/ /rigs kyi bu de la ci'i phyir na sa de la rab tu dga' ba zhes kyang bya la bu gcig pa dang 'dra ba zhes kyang bya zhe na/ rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na pha mas bu bde zhing skyid par mthong na sems rab tu dga' bar 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sa de la gnas pa yang de dang 'dra ste/ sems can thams cad la bu gcig pa dang 'dra ba'i lta bas dge ba la nan tan byed par mthong na rab tu dga' ba'i sems skye ste/ de bas na sa de ni rab tu dga' ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na pha mas bu na ba mthong na shin tu sdug bsngal ba'i sems skye ste/ snying rje bas mya ngan gyi sems dang cung zad kyang mi 'bral lo/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sa de la gnas pa yang de dang 'dra ste/ so so'i skye bo dag nyon mongs pa'i nad kyis yongs su gzir ba mthong nas bu dang 'dra bar snying brtse bas mya ngan byed de/ lus kyi ba spu'i bu ga nas khrag kyang zag go/ /de bas na sa 'di ni bu gcig pa lta bu zhes kyang bya'o/ /rigs kyi bu dper na byis pa chung ngu shed ma bye ba ni bong ba dang / gseg ma dang / rus gong dang / shing bu dang / btsog pa'i bag kyang lag tu blangs nas khar 'jug go/ /de'i pha mas de lta bu dag mthong na
52-1-253a
gnod par 'gyur du dogs te/ lag pa g.yon pas ni 'gram pa btsir/ lag pa g.yas pas ni phyir 'byin to/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sa de la gnas pa yang de dang 'dra ste/ sems can dag chos kyi sku'i shed ma rdzogs pas lus dang / ngag dang / yid kyi sgo nas sdig pa mi dge ba'i chos spyod par byang chub sems dpas mthong na ye shes kyi lag gis de nas 'byin te/ de dag 'khor ba na 'khor zhing sdug bsngal mang po myong bar mi 'dod pas sa 'di ni bu gcig pa dang 'dra ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na pha ma zhig la shin tu byams pa'i bu gcig pu yod pa las gal te shi bar gyur na de'i pha ma yang lhan cig tu shi bar 'dod do/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ gal te log sred can dag sems can dmyal bar ltung na de dang lhan cig tu sems can dmyal bar 'gro bar 'dod do/ /de ci'i phyir zhe na/ log sred can de dag sdug bsngal myong ba'i tshe gal te skad cig tsam zhig 'gyod pa'i sems skyes na ngas de la chos rnam pa sna tshogs bstan cing bshad de/ skad cig thang cig tsam gyi dge ba'i rtsa ba skye bar byed pas na sa 'di ni bu gcig pa dang 'dra ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na pha ma la bu gcig pu zhig yod na bu de gnyid log gam sad kyang rung ste/ 'gro 'am/ sdod dam/ 'dug gam/ nyal yang rtag tu sems la dran no/ / gal te nyes pa zhig byas na yang tshig 'jam pos ston cing 'chos kyi ngan pas ni ma yin no/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ gal te so so'i skye bo dag sems can dmyal ba 'am/ byol song gi skye gnas sam/ gshin rje'i 'jig rten du skyes kyang rung / lha dang mir skyes kyang rung ste/ dge ba'am sdig pa ci byed snyam rtag tu sems te mi gtong ngo / /gal te sdig pa mi dge ba'i las zhig byed na yang de la zhe sdang ba'i sems mi skye ste/ de bas na sa 'di ni bu gcig pa dang 'dra ba zhes bya'o/ /de nas
52-1-253b
byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar na shin tu zab pas bdag cag gis 'tshal ba ni shin tu yang rgya chung na 'di ji lta bur 'tshal bar bgyid/ gal te byang chub sems dpa' dag bu gcig pa lta bu'i sa la gnas pas de lta bur gyur na lta/ ci'i slad du de bzhin gshegs pa sngon rgyal po mdzad pa'i tshe byang chub sems dpa'i spyad pa spyod pa na bram ze de snyed kyi srog bcad par gyur/ gal te sa 'di thob na ni skyob cing dpung gnyen du gyur pa'i rigs/ gal te ma thob na ci'i slad du sems can dmyal bar mi ltung / gal te sems can thams cad la sras sgra gcan 'dzin dang 'dra bar dgongs na ci'i slad du lha sbyin la 'di skad du glen pa ngo tsha med pa mi'i ngar snabs za ba zhes bka' stsal pas lha sbyin gyis thos nas 'khon du bzung ste/ mi dge ba'i sems bskyed nas/ sangs rgyas kyi sku la khrag phyung bar gyur/ /lha sbyin gyis de lta bu'i sdig pa byas nas kyang de bzhin gshegs pas sems can dmyal bar ltung zhing bskal pa gcig gi bar du sdug bsngal myong bar 'gyur ro zhes lung bstan/ bcom ldan 'das kyis de skad ces gsungs pa de don dang 'gal bar 'gyur ba ma lags sam/ bcom ldan 'das btsun pa rab 'byor lta bu stong pa nyid kyi sa la gnas pa yang grong du 'jug cing bsod snyoms len pa na sngar pha rol po la yongs su rtog go/ /gal te pha rol pos brnyas sam smod pa'i sems su gyur na ci ste shin tu bkres par gyur kyang / de dag las bsod snyoms mi len to/ /de ci'i slad du zhe na/ btsun pa rab 'byor ni rtag tu 'di snyam du sems te/ 'di lta bu dag mngon par dran no/ /sngon gyi bsod nams kyi zhing du 'gyur ba zhig la/ mi dge ba'i rtog pa gcig tsam bskyed pas de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can dmyal ba chen por lhung ste/ sdug bsngal chen po myong bar 'gyur ro/ /bdag ci ste ltogs par gyur te/ gzha' gtsang ma zos kyang bla'i/ gzhan dag bdag la brnyas shing smad pas sems can
52-1-254a
dmyal bar ltung zhing sdug bsngal myang bar mi bya'o snyam bsams nas yang 'di snyam du sems so/ /ci ste sems can gang zhig bdag 'greng ba la 'phya bar gyur na/ bdag gzha' gtsang du 'dug pa las mi ldang ngo / /gal te sems can gang zhig bdag 'dug pa la 'phya bar gyur na bdag gzha' gtsang du 'greng ba las gnas mi bskyod de/ 'gro ba dang nyal ba yang de dang 'dra'o/ /de ltar btsun pa rab 'byor yang sems can gyi yid bsrung ba'i phyir de lta bur sems bskyed na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po lta smos kyang ci 'tshal/ gal te bu gcig pa dang 'dra ba'i sa thob na ci'i slad du de bzhin gshegs pas de lta bu'i gsung ma klas pa gsungs pas sems can mang po shin tu mi dge ba'i sems bskyed par gyur/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/rigs kyi bu 'di skad du sangs rgyas bcom ldan 'das la so so'i skye bo'i nyon mongs par 'gyur ba'i rgyu mdzad do zhes ma rgol cig /rigs kyi bu gal te sbrang bu'i mchus rgya mtsho'i gting thug par zad par byed kyang srid kyi/ de bzhin gshegs pas ni sems can gyi nyon mongs pa'i rgyur 'gyur bar mi mdzad do/ /rigs kyi bu gal te sa chen po 'di gzugs ma yin par 'gyur yang srid/ chu ni skam pa'i mtshan nyid du 'gyur yang srid/ me ni grang ba'i mtshan nyid du 'gyur yang srid/ rlung ni gnas pa'i mtshan nyid du 'gyur yang srid/ dkon mchog gsum dang / sangs rgyas kyi rang bzhin dang / nam mkha' ni mi rtag pa'i mtshan nyid du 'gyur yang srid kyi/ de bzhin gshegs pa ni sems can rnams kyi nyon mongs pa'i rgyur 'gyur ba mi mdzad do/ /rigs kyi bu gal te tshul khrims kyi rtsa ba bzhi nyams pa dang / log sred can dang / dam pa'i chos la skur pa dag lus 'di nyid kyis stobs bcu dang / mi 'jigs pa dang / mtshan sum cu rtsa gnyis dang / dpe byad bzang po brgyad cu 'thob kyang srid kyi/ de bzhin gshegs pa ni sems can rnams kyi nyon mongs pa'i rgyur 'gyur ba mi mdzad do/ /rigs kyi bu gal
52-1-254b
te nyan thos dang / rang sangs rgyas la sogs pa ni/ rtag tu gnas shing mi 'gyur yang srid kyi/ de bzhin gshegs pa ni sems can rnams kyi nyon mongs pa'i rgyur 'gyur ba mi mdzad do/ /rigs kyi bu gal te sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpa' dag tshul khrims kyi rtsa ba bzhi nyams shing log sred can du gyur nas dam pa'i chos la skur kyang srid kyi/ de bzhin gshegs pa ni sems can rnams kyi nyon mongs pa'i rgyur 'gyur ba mi mdzad do/ /rigs kyi bu gal te sems can tshad med pa thams cad sangs rgyas kyi rang bzhin med par 'gyur yang srid/ /de bzhin gshegs pa yang mthar yongs su mya ngan las 'da' bar 'gyur yang srid kyi/ de bzhin gshegs pa ni sems can rnams kyi nyon mongs pa'i rgyur 'gyur ba mi mdzad do/ /rigs kyi bu gal te zhags pas rlung zin pa'am/ sos lcags chod pa'am/ sen mos ri rab 'jig nus kyang srid kyi/ de bzhin gshegs pa ni sems can rnams kyi nyon mongs pa'i rgyur 'gyur ba mi mdzad do/ /sbrul gdug pa dang lhan cig tu gnas sam/ seng ge ltogs pa'i khar lag pa bcug gam/ kha Da la'i thal bas lus bkrus par gyur kyang bla'i/ 'di skad du sangs rgyas bcom ldan 'das ni sems can rnams kyi nyon mongs pa'i rgyur 'gyur ba mdzad do zhes smra bar mi bya'o/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni yang dag par sems can rnams kyi nyon mongs pa yongs su gcod kyi/ nam du yang nyon mongs pa'i rgyur 'gyur ba mi mdzad do/ /rigs kyi bu khyod smra ba ltar de bzhin gshegs pas sngon bram ze bsad do zhes bya ba ni rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po chung ngu na grog sbur tsam yang ched du mi gsod na bram ze gsod pa lta smos kyang ci dgos te/ byang chub sems dpa' ni rtag tu thabs mkhas pa rnam pa sna tshogs kyis sems can rnams la tshad med pa'i 'tsho ba'i srog sbyin par byed do/ /rigs kyi bu kha zas sbyin pa ni srog sbyin pa zhes bya ste/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sbyin
52-1-255a
pa'i pha rol tu phyin pa la spyad pa spyod pa na rtag tu sems can dag tshad med pa'i 'tsho ba sbyin par byed do/ /rigs kyi bu srog gcod pa yongs su spangs pa'i tshul khrims bsrungs pas tshe ring bar gyur to/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po tshul khrims kyi pha rol tu phyin pa la spyad pa spyod pa na/ sems can thams cad la 'tsho ba'i srog tshad med pa sbyin pa byin no/ /rigs kyi bu ngag gi sgo nas nyes pa'i skyon med pas na tshe ring bar 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po bzod pa'i pha rol tu phyin pa la spyad pa spyod pa na sems can la 'khon du 'gyur ba mi ston te/ legs pa ni gzhan la bdar/ nyes pa ni bdag khas len pas rtsod pa med de tshe ring bar 'gyur ro/ /de bas na byang chub sems dpa' bzod pa'i pha rol tu phyin pa la spyad pa spyod pa na sems can la tshad med pa'i 'tsho ba'i srog sbyin pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu dge ba la brtson 'grus byas pas tshe ring bar 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po brtson 'grus kyi pha rol tu phyin pa la spyad pa spyod pa ni rtag tu sems can dag dge ba'i chos la nan tan byed par bskul nas so so'i skye bo dag de bzhin du byas pas tshe tshad med pa thob par byas te/ de bas na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po brtson 'grus kyi pha rol tu phyin pa la spyad pa spyod pa na sems can la tshad med pa'i 'tsho ba byin pa yin no/ /rigs kyi bu sems sdud pa la nan tan byed pa ni tshe ring bar 'gyur te byang chub sems dpa' sems dpa' chen po bsam gtan gyi pha rol tu phyin pa la spyad pa spyod pa na/ sems can dag mnyam par 'jog pa'i sems la nan tan byed par bskul nas sems can dag de bzhin du spyod pas tshe ring bar 'gyur ro/ /de bas na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po bsam gtan gyi pha rol du phyin pa la spyad pa spyod pa ni sems can la tshad med pa'i 'tsho ba sbyin pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu ji tsam du dge bar 'gyur ba'i phyogs la bag yod par spyod pa ni tshe ring bar 'gyur ro/ /byang chub sems
52-1-255b
dpa' sems dpa' chen po shes rab kyi pha rol tu phyin pa la spyad pa spyod pa na sems can rnams dge ba'i chos la bag yod par spyod du bcug nas so so'i skye bo dag de bzhin du spyad pas de'i rgyu de'i rkyen gyis tshe ring bar 'gyur te/ de bas na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po shes rab kyi pha rol tu phyin pa la spyad pa spyod pa na sems can la 'tsho ba tshad med pa sbyin pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu don de lta bas na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sems can thams cad la srog 'phrog pa'i chos med do/ /rigs kyi bu khyed kyis 'di skad du nga la bram ze bsad pa'i tshe sa 'di thob bam zhes dris pa ni rigs kyi bu ngas de'i tshe sa de thob pas de dag la sdug par dgongs pa'i phyir de dag gi srog gi dbang po bcad pa yin gyi/ ngan sems kyis ni ma yin no/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na bu gcig pa'i pha ma ni bu de la shin tu sdug par bsams pas gal te nyes pa chen po zhig byas te gyod la thug par gyur na de'i pha ma 'jigs skrag pas skrod pa'am/ gsod par yang byed de/ de ltar gal te skrod dam gsod kyang ngan sems ni med do/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dam pa'i chos bsrung zhing skyob pa yang de dang 'dra ste/ gal te sems can gang zhig theg pa chen po'i chos la skur pa 'debs na de la gzhu ba dang / 'tshog pa dang / gnod par bya ba dang / gal te na srog gi dbang po'i bar du yang gcod de/ ma 'ongs pa'i dus su dge ba'i chos la nan tan byed par 'dod do/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rtag tu 'di snyam du sems te rgyu gang dang rkyen gang gis sems can rnams dad pa'i sems skye bar 'gyur snyam sems te/ thabs ji bzhin du de'i las byed de/ bram ze mang po dag tshe 'phos nas mtshams med pa'i sems can dmyal bar skyes te/ rnam pa gsum po 'di dag sems so/ /bdag gnas gang nas 'dir skyes snyam sems te/ sngon mi'i rgyud las skyes par shes pa dang / bdag skye ba'i gnas 'di ci yin snyam bsams
52-1-256a
nas/ mtshams med pa'i sems can dmyal ba yin par shes pa dang / las gang dang rkyen gang gis 'dir skyes par gyur snyam bsams nas/ 'di ni theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo sde la 'phya zhing skur pa dang ma dad pa'i rgyu dang rkyen gyis rgyal pos bsad nas gnas 'dir skyes par gyur to snyam sems so/ /de ltar bsams nas theg pa chen po shin tu rgyas pa'i mdo sde la shin tu dad pa dang gus pa'i sems skyes te/ de nas tshe 'phos nas de bzhin gshegs pa zil dngar rnga zhes bya ba'i 'jig rten du skyes te tshe yang bskal pa bcu snyed tshang bar gyur to/ /rigs kyi bu don de lta bas na ngas sngon mi de dag la bskal pa bcu snyed thub par gyur pa'i 'tsho ba byin pa yin na/ de la gsod pa zhes byar rung ngam/ rigs kyi bu gang sa rko ba dang / rtswa rnga ba dang / shing gcod pa dang / ro la mtshon gyis 'debs pa dang / rgyab pa dang / 'tshog pa dang / gzhu ba'i las byas na de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can dmyal bar ltung bar 'gyur ram/ byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la gsol pa/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa'i don bdag gis 'tshal ba ltar na/ sems can dmyal bar ltung bar 'gyur ro/ /de ci'i slad du zhe na/ sngon bcom ldan 'das kyis nyan thos la chos bstan pa na/ kye dge slong dag mgal dum la yang ngan sems ma skyed cig /de ci'i phyir zhe na/ sems can thams cad ni ngan sems bskyed pa'i rgyus sems can dmyal bar ltung bar 'gyur ro zhes gsungs so/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la legs so shin tu legs so zhes bya ba byin nas/ khyod kyis smras pa bzhin du legs par yid la zung shig ces bka' stsal to/ /rigs kyi bu ngan sems kyis sems can dmyal bar ltung zhes bya ba ni byang chub sems dpa' la ngan sems zhes bya ba med do/ /de ci'i phyir zhe na/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni sems can thams cad la chung
52-1-256b
ngu na grog sbur gyi bar du yang byams shing brtse ba dang phan pa dang bde ba'i sems bskyed do/ /de yang ci'i phyir zhe na/ rgyu dang rkyen du 'gyur ba dang / thabs la mkhas pa'i phyir ro/ /thabs mkhas pa'i shugs kyis sems can rnams dge ba'i rtsa ba bskyed par 'gyur ro/ /rigs kyi bu don de lta bas na ngas de'i tshe na/ shin tu thabs mkhas pas de dag gi srog phrogs kyang ngan sems kyis ni ma yin no/ /rigs kyi bu bram ze'i chos kyis gal te grog sbur shing rta bcu gang ba bsad kyang sdig par mi 'gyur/ sbrang ma dang / mchu sbrang dang / byi la dang / seng ge dang / stag dang / dom dang / dred dang / gcan gzan sdig pa can sems can la gnod par 'gyur ba dag shing rta bcu tshang bar bsad dam/ yi dgas dang / srin po dang / grul bum dang / ka ta pu ta na dang / brjed byed dang / smyo byed dang / skem byed la sogs pa yi dgas sems can la gnod par 'gyur ba dag gi srog bcad kyang rnam par smin pa'i sdig med do/ /gal te mi'i nang na ngan pa zhig bsad na yang rnam par smin pa'i sdig yod de/ bsad ma thag tu ma mthol na yi dgas kyi khams su ltung bar 'gyur ro/ /gal te zhag gsum zan mi za bar mthol zhing bshags na/ sdig pa'ang lhag ma ma lus par 'byang bar 'gyur ro/ /gal te slob dpon bsad dam pha ma dang bud med bsad dam/ bal glang bsad na lo grangs med pa stong gi bar du sems can dmyal bar ltung bar 'gyur ro zhes smra'o/ /rigs kyi bu sangs rgyas dang byang chub sems dpa' ni shes bzhin du bsad pa la rnam pa gsum ste/ rab dang 'bring dang tha ma'o/ /tha ma ni grog sbur la sogs te byol song gi skye gnas thams cad do/ /de la ma gtogs pa ni byang chub sems dpa' dag byol song gi lus su skye bar ston pa'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po smon lam gyi dbang gis byol song gi skye gnas su skye ba ston pa yang yod de/ de ni gsod pa'i tha ma zhes bya'o/ /gsod pa tha ma'i rgyu dang rkyen gyis kyang sems can dmyal ba dang / byol song gi skye gnas dang /
52-1-257a
yi dgas kyi khams su ltung ste/ sdug bsngal tha ma myong bar 'gyur ro/ /de ci'i phyir zhe na/ byol song la yang dge ba'i rtsa ba cung zad yod de/ de dag bsad na kha na ma tho ba'i rnam par smin pa myong bar 'gyur te/ de ni gsod pa tha ma zhes bya'o/ /gsod pa 'bring zhes bya ba ni so so'i skye bo ma rabs nas rgyun du zhugs pa'i bar du ni 'bring zhes bya ste/ las de'i rgyu de'i rkyen gyis kyang sems can dmyal ba dang / byol song gi skye gnas dang / yi dgas kyi khams su ltung ste/ sdug bsngal 'bring myong bar 'gyur bas 'di ni gsod pa 'bring zhes bya'o/ /gsod pa rab ces bya ba ni pha ma bsad pa nas/ dgra bcom pa dang / rang sangs rgyas dang / byang chub sems dpar nges pa'i bar du bsad na rab ces bya'o/ /de'i rgyu de'i rkyen gyis mtshams med pa'i sems can dmyal ba chen por ltung zhing sdug bsngal rab myong bar 'gyur te/ de ni bsad pa rab ces bya'o/ /rigs kyi bu gang zhig gis log sred can bsad na bsad pa rnam pa gsum gang du yang mi bsdu'o/ /rigs kyi bu bram ze de dag ni thams cad kyang log sred can zhes bya'o/ /dper na sa rko ba dang / rtswa rnga ba dang / shing gcod pa dang / ro la mtshon gyis btab bam/ rgyab pa dang / btsogs brdegs kyang / kha na ma tho ba'i rnam par smin par mi 'gyur la/ log sred can bsad pa yang de dang 'dra ste/ kha na ma tho ba'i rnam par smin pa med do/ /de ci'i phyir zhe na/ bram ze de dag la yang dad pa la sogs te dbang po lnga'i bar du med pas na de dag bsad kyang sems can dmyal bar mi ltung ngo // //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po nyi shu rtsa gnyis pa/ rigs kyi bu khyod kyis 'di skad du de bzhin gshegs pa la khyod ci'i phyir lha sbyin la glen pa mchil ma za'o zhes spyos te ci bya zhes zer ba mi rigs so/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas bcom ldan 'das ni ji tsam du gsung ngo
52-1-257b
cog bsam gyis mi khyab pa yin no/ /rigs kyi bu yang dag par smra ba la ni 'jig rten pa thams cad 'dod do/ /dus ma yin pa dang / chos ma yin pa dang / phan pa dang bde bar mi 'gyur ba'i tshig ni nam du yang mi gsung ngo / /rigs kyi bu tshig kha cig ni shin tu brlang zhing rtsub la brdzun pa yang yin te/ dus ma yin pa dang / chos ma yin pa dang / gang gis thos kyang mi 'dod pa dang / phan pa dang / bde bar mi 'gyur ba ni ngas nam du yang ma gsungs so/ /rigs kyi bu tshig tu gsung ba kha cig ni brlang zhing rtsub kyang yang dag pa mi brdzun pa ste/ dus dang ldan pa/ chos dang ldan pa/ sems can thams cad la phan pa dang bde ba ste/ thos pas mi dga' bar 'gyur ba yang nges par gsung ngo / /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas bcom ldan 'das ni mkhyen pa dang ldan pa ste/ shin tu thabs mkhas pa dang ldan pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu ngas sngon dus gcig na 'brog dgon pa dang / grong dang / grong khyer dang / nags tshal du rgyu zhing gshegs pa na nags tshal gyi drung na yi dgas 'brog dgon pa zhes bya ba zhig yod de/ zas su sha za khrag 'thung bas sems can mang po la gnod par yang 'gyur la/ grong khyer de'i mi rnams la nyin re zhing re re za'o/ /rigs kyi bu ngas de'i tshe na yi dgas de la chos rgyas par bstan cing bshad kyang khro zhing gtum la glen te shes pa med pas ngas bstan pa mi nyan to/ /de'i tshe na ngas yi dgas mthu chen po dang ldan pa zhig tu sprul nas de'i gnas kyang bsgul te mi bde bar byas so/ /de'i tshe na yi dgas de de ma thag tu 'khor dang bcas te gnas nas byung nas nga la rgol du chas so/ /de'i tshe yi dgas des nga mthong ma thag tu dran pa stor te/ myos bzhin du shin tu 'jigs skrag pas sa la 'gyel te brgyal bar gyur nas mi ro lta bur dbugs kyang chad par gyur to/ /de la ngas byams pa brtse ba'i thugs bskyed nas/ lag pas de'i mgo bo la byugs pas de ma thag tu phyir sangs nas 'di skad
52-1-258a
ces smras so/ /bdag ni deng lus dang srog kyang phyir thob ste/ lha'i rgyal po chen po 'di ni shin tu mthu che ba dang gzi brjid che ba ste/ byams pa brtse ba'i thugs dang ldan pas bdag gi nyes pa'i skyabs kyang byas zhes smras so/ /de'i tshe na yi dgas de nga la dad pa'i sems bskyed pas ngas de'i tshe phyir yang de bzhin gshegs pa'i skur sprul nas gzhan yang chos rnam pa sna tshogs bstan cing bshad nas/ yi dgas de srog mi gcod pa'i khrims srung du bcug go/ /de'i tshe na 'brog dgon pa'i grong khyer de na khyim bdag gcig za ba'i res la bab nas grong gi mi rnams kyis kyang yi dgas de'i drung du bskyal lo/ /de'i tshe yi dgas des khyim bdag blangs nas nga la phul lo/ /ngas kyang blangs nas khyim bdag de'i ming yang lag pa zhes btags so/ /de'i tshe na yi dgas des bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das bdag cag 'khor dang bcas pa ni sha dang khrag 'tshal ba lags na/ da srog mi gcod pa'i khrims blangs na bdag cag cis 'tsho bar bgyi/ de la ngas 'di skad ces bka' stsal to/ / deng phyin chad nga'i nye gnas nyan thos rnams gang na sangs rgyas kyi chos la nan tan byed pa'i gnas thams cad du kun gyis khyod la zas sbyin par bka' stsal to/ /rigs kyi bu de'i rgyu de'i rkyen gyis dge slong rnams kyis 'brog dgon pa'i yi dgas la rtag tu gtor ma byin cig ces khrims bcas pa yin no/ /gal te gnas khang dag tu gtor ma ma byin par gyur na de dag ni nga'i nye gnas ma yin te/ lha'i bdud kyi dpung dang 'khor yin par rig par bya'o/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni sems can gdul ba'i phyir de lta bu'i thabs rnam pa sna tshogs ston te/ ched du de dag 'jigs par byed pa ni ma yin no/ /rigs kyi bu ngas sngon dbyug pa thogs te/ yi dgas chos srung ba zhes bya ba brdegs so/ /yang dus gcig na yi dgas lug mgo zhes bya ba ri ka nas
52-1-258b
phul te rbab du btang ngo / /gzhan yang shing ka nas yi dgas spre'u zhes bya ba g.yang du btang ba dang / bal glang nor srung ba zhes bya ba seng ge lnga mthong bar byas pa dang / rdo rje'i lus su sprul nas mu stegs can kun tu smra ba 'jigs par byas pa dang / seng ldeng gi phur bus yi dgas spu can la btsugs pa dang / de la sogs pa byas kyang yi dgas de dag la gnod par ma gyur te/ de dag la dam pa'i chos la gnas par bya ba'i phyir thabs rnam pa sna tshogs ston to/ /rigs kyi bu ngas de'i tshe na yang dag par lha sbyin la spyos pa yang med la/ lha sbyin nyid kyang glen pa yang ma yin/ mi'i mchil ma za ba yang ma yin/ ngan song du skye bar yang mi 'gyur/ mtshams med pa'i sems can dmyal bar bskal pa gcig gi bar du sdug bsngal myong ba yang ma yin dge 'dun gyi dbyen byas pa'am/ sangs rgyas kyi sku la khrag phyung ba yang ma yin/ rtsa ba bzhi nyams pa yang ma yin/ dam pa'i chos la skur pa dang / theg pa chen po'i mdo sde la skur pa yang ma yin/ log sred can yang ma yin/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyang ma yin no/ /rigs kyi bu lha sbyin zhes bya ba ni yang dag par na nyan thos dang / rang sangs rgyas kyi spyod yul ma yin gyi/ sangs rgyas nyag gcig gis mkhyen cing gzigs par zad do/ /rigs kyi bu de bas na khyod kyis 'di skad du de bzhin gshegs pas ci'i phyir lha sbyin la smod pa dang gshe ba dang spyo ba mdzad ces ma 'dri shig /khyod kyis ni sangs rgyas rnams kyi spyod yul la/ de ltar the tsom bskyed pa'i mi rigs so/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ dper na bu ram shing ni yang dang yang bskol na ro rnam pa sna tshogs 'byung ba dang 'dra bar bdag kyang bcom ldan 'das las yang dang yang thos pas chos kyi ro rnam pa mang du thob pa ni 'di lta ste 'byung ba'i ro dang / 'dod pa spong ba'i ro dang / zhi ba'i ro dang / byang chub kyi ro rnams so/ /yang bcom ldan 'das
52-1-259a
dper na gser yang dag pa ni yang dang yang bzhu ste brdungs na gser btso mar 'gyur te shin tu gsal ba dang / mnyen pa dang / shin tu 'od gsal ba dang / rin thang skye bar 'gyur te/ lha dang mi'i rin po cher 'gyur ro/ /bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ yang dang yang zhu zhing dris na shin tu zab mo'i don thos pa dang mthong bar 'gyur bas zab mo la rnal 'byor pa rnams gzungs su 'dzin cing nan tan byed pa dang / skye bo tshad med pa dag bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par 'gyur ba dang / de'i 'og tu lha dang mi la sogs pas bsti stang dang / bkur stir mchod par 'gyur ro/ /de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la legs so legs so zhes bya ba byin te/ 'od srung byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos sems can la phan pa dang bde bar 'dod pa'i phyir shin tu zab mo'i don 'di dris pa legs so/ /rigs kyi bu don de lta bas na/ ngas kyang khyod kyis bsams pa bzhin du theg pa chen po shin tu rgyas pa zab mo'i don bstan pa ni 'di lta ste/ rab tu dga' ba bu gcig pa dang 'dra ba'i sa bstan pa'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ gal te byang chub sems dpa' dag byams pa dang snying rje dang dga' ba la nan tan byas pas bu gcig pa dang 'dra ba'i sa thob par 'gyur na/ btang snyoms kyi sems la nan tan bgyid pa na sa gang dag thob par 'gyur/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ legs so shin tu legs so rigs kyi bu khyod ni shin tu dus la mkhas pas ngas kyang bshad par dgongs pa las khyod kyis zhus pa legs so/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po btang snyoms kyi sems la nan tan byed pa na/ rab 'byor ltar stong pa nyid kyi mnyam pa'i sa la gnas par 'gyur ro/ /rigs kyi bu byang chub
52-1-259b
sems dpa' sems dpa' chen po stong pa nyid kyi mnyam pa'i sa la gnas pa na/ pha ma dang / phu nu dang / sring mo dang / bu dang / gnyen bshes dang / byams sdang du mi dmigs pa nas/ phung po dang / khams dang / skye mched dang / sems can dang / /'tsho ba'i bar du mi dmigs so/ /rigs kyi bu de ltar nam mkha' la pha ma dang / phu nu dang / chung ma dang / bu med pa nas/ sems can dang / 'tsho ba'i bar du med pa dang 'dra bar chos thams cad kyang pha ma nas/ 'tsho ba'i bar du med do/ / rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang chos thams cad la sems mnyam par lta ba ni ji ltar nam mkha' dang 'dra'o/ /de ci'i phyir zhe na/ stong pa nyid kyi chos la nan tan byed pa la shin tu mkhas pa'i phyir ro/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ de la stong pa nyid ces bgyi ba gang lags/ bka' stsal pa/ rigs kyi bu stong pa nyid ces bya ba ni 'di lta ste/ nang stong pa nyid dang / phyi stong pa nyid dang / phyi nang stong pa nyid dang / 'dus byas stong pa nyid dang / /'dus ma byas stong pa nyid dang / thog ma dang tha ma med pa stong pa nyid dang / rang bzhin stong pa nyid dang / dmigs su med pa'i stong pa nyid dang / don dam pa'i stong pa nyid dang / stong pa nyid kyi stong pa nyid dang / stong pa chen po'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ji lta bur nang gi stong pa la yongs su rtog ce na/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po nang gi chos stong pa nyid du rtog go/ /nang gi chos stong pa nyid ni 'di lta ste pha ma dang / byams sdang dang / sems can dang / 'tsho ba dang / rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa yang med/ de bzhin gshegs pa dang / chos dang / dge 'dun dang / rdzas kyi dngos po yang med do/ /de ltar nang gi chos la sangs rgyas kyi rang bzhin yod mod kyi/ sangs rgyas kyi rang bzhin de ni nang
52-1-260a
na yang ma yin/ phyi rol na yang ma yin no/ /de ji lta zhe na/ sangs rgyas kyi rang bzhin ni rtag pa/ gnas pa/ mi 'gyur mi 'pho ba'i phyir ro/ /de dag ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po nang gi stong pa nyid la yongs su rtog pa zhes bya'o/ /phyi rol gyi stong pa nyid kyang de dang 'dra ste/ nang gi chos cung zad kyang med pa'o/ /phyi nang gi stong pa yang de dang 'dra'o/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa dang / sangs rgyas dang / chos dang dge 'dun dang / sangs rgyas kyi rang bzhin ni stong pa gnyis po 'di la mi gnas so/ /de ci'i phyir zhe na/ de ltar rtag pa dang / bde ba dang bdag dang / yongs su dag pa dang / chos rnam pa bzhi po 'di dag ni stong pa nyid ces mi bya ste/ phyi nang gnyis ka stong pa nyid ces bya'o/ /rigs kyi bu 'dus byas stong pa nyid ni ji tsam du 'dus byas kyi chos thams cad stong pa nyid do/ /'di lta ste nang stong pa nyid dang / phyi stong pa nyid dang / phyi nang stong pa nyid dang / rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa stong pa nyid dang / sems can dang / 'tsho ba dang / de bzhin gshegs pa dang / chos dang dge 'dun dang / don dam pa stong pa ste/ de la sangs rgyas kyi rang bzhin 'dus byas kyi chos ma yin te/ de bas na sangs rgyas kyi rang bzhin ni 'dus byas kyi chos kyi stong pa nyid ma yin pas 'dus byas kyi stong pa zhes bya'o/ / rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'dus ma byas pa'i stong pa la yongs su rtog pa zhe na/ 'dus ma byas kyi chos de ni thams cad kyang stong pa nyid do/ /'di lta ste/ mi rtag pa dang / sdug bsngal ba dang / yongs su ma dag pa dang / bdag med pa dang / phung po dang / khams dang / skye mched dang / sems can dang / 'tsho ba'i mtshan nyid dang / 'dus byas dang / zag pa dang bcas pa dang / nang gi chos dang / phyi rol gyi chos so/ /'dus ma byas pa'i
52-1-260b
chos las/ sangs rgyas la sogs te/ chos rnam pa bzhi po 'di dag ni 'dus byas kyang ma yin la/ 'dus ma byas pa'i mtshan nyid kyang ma yin te/ dge ba'i phyir na 'dus ma byas pa nyid ma yin no/ /rtag pa dang gnas pa'i phyir 'dus byas pa ma yin te/ 'di dag ni byang chub sems dpa' 'dus ma byas pa'i stong pa la yongs su rtog pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na byang chub sems dpa' thog ma med pa'i stong pa nyid la yongs su rtog pa zhe na/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos 'khor ba la mtha' med par mthong bas thams cad kyang stong pa nyid dang rab tu zhi ba'o/ /'di lta ste/ stong pa nyid ces bya ba ni rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa ste/ thams cad stong pa nyid kyis zhi ba/ 'gyur ba dang 'pho ba med pa/ sems can dang / 'tsho ba dang / dkon mchog gsum dang / sangs rgyas kyi rang bzhin dang / 'dus ma byas pa'i chos kyang med pa ni byang chub sems dpa' thog ma med pa'i stong pa nyid la yongs su rtog pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dmigs su med pa'i stong pa nyid la yongs su rtog pa zhe na/ dper na mi zhig bu med pas khyim stong ngo zhes mthar byams pa dang sdang ba med par rtog pa dang / glen pa gti mug can dag phyogs tsam stong ngo zhes smra ba dang / dbul po ngan pa dag thams cad stong pa'o zhes kha cig ni stong pa nyid du smra/ kha cig ni stong pa ma yin no zhes smra ba lta bu ma yin te/ byang chub sems dpa' de ltar yongs su rtog pa na mi dbul po dang 'dra bar thams cad stong pa nyid du rtog ste/ de ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dmigs su med pa'i stong pa nyid la yongs su rtog pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po don dam pa'i stong pa nyid la rtog pa zhe na/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos don dam pa stong pa nyid la
52-1-261a
yongs su rtog pa'i tshe mig gi dbang po skye ba na gang nas kyang ma 'ongs la/ tha ma 'gag pa'i dus na yang song ba med do/ /thog ma nas med la yod pa dang / yod nas kyang phyir med par 'gyur te/ de ltar yang dag pa nyid kyi rjes bcad na mig kyang med/ bdag po yang med de/ ji ltar mig la rang bzhin med pa dang 'dra bar chos thams cad kyang de dang 'dra'o/ /chos gang la sogs pa la don dam pa'i stong pa zhes bya zhe na/ las kyang yod rnam par smin pa yang yod bzhin du byed pa yod par mi mthong ste/ stong pa'i chos 'di dag ni don dam pa'i stong pa zhes bya ste/ de ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po don dam pa'i stong pa nyid la rtog pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po stong pa nyid kyi stong pa la rtog pa zhe na/ stong pa nyid kyi stong pa zhes bya ba ni nyan thos dang / rang sangs rgyas la sogs pas myong bar 'gyur ba'i gnas yin te/ rigs kyi bu yod pa yang ma yin la/ med pa yang ma yin pa ni stong pa nyid kyi stong pa zhes bya'o/ /yin yang yin la/ ma yin pa yang ma yin pa ni stong pa nyid kyi stong pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpa' yang de la phyogs cung zad rdul gyi cha shas tsam rtog par 'gyur ba yin na/ gzhan lta smos kyang ci dgos/ rigs kyi bu de ltar stong pa nyid kyi stong pa ni nyan thos kyi stong pa nyid kyi stong pa'i ting nge 'dzin dang thun mong du 'gyur ba ma yin te/ de ni byang chub sems dpa' stong pa nyid kyistong pa la yongs su rtog pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po stong pa chen po la yongs su rtog pa zhe na/ rigs kyi bu stong pa chen po zhes bya ba ni 'di lta ste/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa ste stong pa chen po zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub
52-1-261b
sems dpa' sems dpa' chen po sa 'di la gnas pa na stong pa nyid kyi sgo thob pas nam mkha' lta bur mnyam pa'i sa la gnas par 'gyur ro/ /rigs kyi bu ngas 'khor gyi dkyil 'khor chen po 'dir 'di lta bu la sogs pa stong pa nyid kyi don bstan pa na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po klung gang gA bcu'i bye ma snyed nam mkha' ltar mnyam pa'i sa la gnas par gyur to/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dag sa de la gnas nas chos thams cad la thogs pa med de/ gzung ba yang med/ mos par 'gyur ba yang med de/ don de lta bas na nam mkha' ltar mnyam pa'i sa zhes bya'o/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na nam mkha' ni gzugs yid du 'ong ba la chags par yang mi byed yid du mi 'ong ba'i gzugs la zhe sdang bar yang mi skyed do/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sa 'di la gnas pa yang de dang 'dra ste/ gzugs bzang po dang ngan pa la 'dod pa'am/ zhe sdang ba'i sems med do/ /rigs kyi bu 'di lta ste dper na nam mkha' ni rgya che la yangs pas zla med de/ chos thams cad shong ba dang 'dra bar byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang sa de la gnas na de dang 'dra bar shin tu rgya che ba dang / zla med pa dang / chos thams cad shong ba yin no/ /don de lta bas na nam mkha' ltar mnyam pa'i sa zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos sa 'di la gnas na chos thams cad mthong ba dang rtogs par 'gyur te/ gal te spyod dam/ dmigs sam/ de'i rang bzhin dang / mtshan nyid dang rgyu dang rkyen dang / sems can gyi sems dang / dbang po dang / bsam gtan dang / theg pa dang / dge ba'i bshes gnyen dang / tshul khrims srung ba dang / sbyin pa la spyod pa la sogs pa chos thams cad rtogs shing mthong bar 'gyur ro/ /rigs kyi bu gzhan yang
52-1-262a
byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de la gnas na shes bzhin du mi mthong ngo / /gang dag shes zhe na/ 'di lta ste bdag smyung bar byed pa'i chos dang / chur mchong ba dang / mer mchong ba dang / brag la mchong ba dang / rkang pa ya gcig gis 'greng ba dang / tsha ba lngas sreg pa dang / thal khung dang / sa dang tsher phung dang / lo ma dang / rtswa dang / lci ba'i steng na nyal ba dang / gos rtsub po gso ras gyon pa dang / dur khrod dang / phyag dar khrod du bor ba'i bar bur gyon pa dang / kham pa la gyon pa dang / sha ba'i pags pa gyon pa dang / shing shun dang / rtswa gyon pa dang / rtswa dang 'bras bu za ba dang / pad mo'i rtsa ba dang / snum gyi zhag dang ba lang gi lci ba dang / rtsa ba dang 'bras bu za ba dang / gal te slong zhing za na yang / khyim bdag gcig las lhag par mi slong ste/ ci ste med ces byas na thal byung du 'gro ste/ phyir bos kyang 'ong du mi btub pa dang / lan tshwa dang / sha dang ba'i 'o ma las gyur pa'i ro rnam pa lnga myong bar mi byed pa dang / rtag tu phub ma za zhing chu tshan 'thung ba dang / ba lang gi dka' thub dang / khyi dang bya dang phag gi dka' thub len pa dang / lus la thal ba skus pa dang / skra skyed pas mtshan mar 'dzin pa dang / lug gis lha rjed cing de'i 'og tu gsod pa dang / zla ba bzhi mi rjed pa dang zhag bdun rlung za ba dang / me tog rnam pa brgya stong gis lha rnams la mchod de/ de'i rkyen gyis 'dod pa thams cad 'grub bo zhes zer ba dang / de la sogs pa chos 'di dag ni bla na med pa rnam par thar ba'i rgyur 'gyur ba'i gnas med do/ /de dag ni shes par bya ba zhes bya'o/ /de la mi mthong ba ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos gang zag gcig tsam yang chos de dag byas pas yang dag par rnam par thar pa ma mthong bas na mi mthong ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen po shes bzhin
52-1-262b
du mthong ba yang yod do/ /de la mthong ba gang zhe na/ sems can dag log par 'gro ba'i chos de dag byas na gdon mi za bar sems can dmyal bar ltung bar mthong ste/ de ni mthong ba zhes bya'o/ /de la shes pa gang zhe na/ sems can de dag sems can dmyal ba de las thar nas mir skyes te/ sbyin pa'i pha rol tu phyin pa spyod pa nas pha rol tu phyin pa gzhan gyi bar du rdzogs par spyod na de dag gdon mi za bar yang dag pa'i rnam par grol ba thob par shes te/ de ni shes pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos mthong ba dang shes pa yod do/ /de la mthong ba gang zhe na/ rtag pa dang mi rtag pa dang / sdug bsngal ba dang / bde ba dang / yongs su dag pa dang / yongs su ma dag pa dang / bdag dang bdag med pa mthong ba ni mthong ba zhes bya'o/ /de la shes pa gang zhe na/ de bzhin gshegs pa rnams ni mthar mya ngan las 'das par gshegs pa ma yin par shes pa dang / de bzhin gshegs pa rnams kyi sku ni rdo rje ste/ mi 'jig pa nyon mongs pa las grub pa ma yin pa/ btsog pa dang / mnam pa dang / rul ba dang / myags pa'i sku ma yin par shes so/ /gzhan yang sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par shes pa ste/ de ni shes pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos shes pa dang mthong ba yod do/ /de la shes pa ni sems can gang dag dad pa'i sems dang ldan pa shes so/ /sems can gang dag ni theg pa chen po tshol bar byed/ gang zag gang ni 'khor ba'i rjes su 'brang bar byed/ gang zag gang ni 'khor ba las zlog par byed/ gang zag gang ni yang dag pa la gnas par byed/ sems can gang dag ni pha rol tu phyin pa yang rab tu shes so/ /'khor ba ni byis pa ma rabs so/ /'khor ba las zlog pa ni rgyun du zhugs pa nas/ rang sangs rgyas
52-1-263a
kyi bar du thob pa'o/ /yang dag pa la gnas pa ni byang chub sems dpa' rnams so/ /pha rol tu phyin pa ni yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas yin te/ de dag ni shes pa zhes bya'o/ /de la mthong ba ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la gnas nas tshangs par spyod pa'i sems dang / shin tu rnam par dag pa'i 'phrul gyi mig gis so so'i skye bo dag lus dang ngag dang yid kyi sgo nas mi dge ba gsum gyi las byas pas sems can dmyal ba dang byol song gi skye gnas dang / yi dgas kyi khams su skye ba mthong ba dang / so so'i skye bo dge ba'i las la nan tan byed pa dag ni tshe 'phos nas mtho ris kyi lha dang mir skye ba mthong ba dang / de la sems can kha cig ni mun pa nas mun par 'gro ba dang / sems can kha cig ni mun pa nas snang bar 'gro ba dang / sems can kha cig ni snang ba nas mun par 'gro ba dang / sems can kha cig ni snang ba nas snang bar 'gro ba yang mthong ste/ de ni mthong ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos mthong ba dang shes pa yod do/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos so so'i skye bo kha cig lus la nan tan byas/ tshul khrims la nan tan byas/ sems la nan tan byas/ shes rab la nan tan byas kyang / gang zag de tshe 'di nyid la sdig pa'i las kyi rnam par smin par 'gyur ba dang / 'dod chags dang zhe sdang dang / gti mug gi rkyen gyis gdon mi za bar sems can dmyal ba'i las rnam par smin par 'gyur ba dang / gang zag gang dag lus la nan tan byas/ tshul khrims dang sems dang / shes rab la nan tan byas pas tshe 'di la yang ba tsam myong nas sems can dmyal bar mi ltung ba yang shes so/ /de la las gang dag ni 'phral du rnam par smin par 'gyur zhe na/
52-1-263b
sdig pa mi dge ba'i las ci yod pa mthol zhing bshags la/ bshags pa'i 'og tu phyis mi byed pa dang / 'dzem pa dang ngo tsha ba dang ldan pa'i phyir dkon mchog gsum la mchod pa byed pa'i phyir/ bdag gis bdag la gnong bkur ba'i phyir/ gang zag de ni dge ba'i las de'i rgyu de'i rkyen gyis sems can dmyal bar mi ltung ste/ tshe 'di la myong ba ni 'di lta ste/ klad pa na ba dang / mig na ba dang / lto na ba dang / rgyab na ba dang / mi snyan pa dang / 'chi bar 'gyur ba dang / gshe ba dang spyo ba dang / brgyad pa dang / bskyed pa dang / gzhu ba dang rdeg pa dang / bzung ba dang / bkres pa dang / skom pas sdug bsngal te/ de dag la sogs pa tshe 'di la yang myong bar shes pa ni shes pa zhes bya'o/ /de la mthong ba ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos gang zag kha cig lus la nan tan mi byed/ tshul khrims dang sems dang / shes rab la nan tan mi byed kyang sdig pa'i las chung ngu byed na de'i las ni tshe 'di la 'phral du myong bar mthong ngo / /gang zag des sdig pa chung ngu byas la 'chags shing mthol bar yang mi byed/ bdag gis bdag la gnong bskur bar yang mi byed/ 'dzem pa dang ngo tsha bar yang mi byed/ 'jigs pa'am skrag par yang mi byed na de las 'phel zhing skye bar 'gyur te/ sems can dmyal ba myong bar mthong ste/ de ni mthong ba zhes bya'o/ /gzhan yang shes la mi mthong ba yang yod do/ /de la shes pa ni sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par ni shes la/ nyon mongs pas zil gyis non te bsgribs nas mi mthong bas na/ de ni shes la mi mthong ba zhes bya'o/ /gzhan yang shes la cung zad mthong ba yod do/ /sa bcu la gnas pa'i byang chub sems dpa' sems dpa' chen po dag ni sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par shes kyang gsal bar mi mthong ba ni zla ba nyin mo mi gsal ba dang 'dra'o/ /gzhan yang
52-1-264a
mthong yang mthong la shes kyang shes pa ni sangs rgyas bcom ldan 'das so/ /de ni gzigs pa dang mkhyen pa zhes bya'o/ /gzhan yang mthong ba dang shes pa dang / mi mthong ba dang mi shes pa yod do/ /de la mthong ba dang shes pa ni 'di lta ste/ 'jig rten gyi yi ge dang / skad dang / pho dang mo dang / theg pa dang / bum pa dang / khang pa dang / grong khyer dang / zas dang gos dang / ri dang chu dang / ra ba dang sems can gyi tshe'i tshad ni mthong ba dang shes pa zhes bya'o/ /de la mi mthong ba dang mi shes pa ni 'phags pa rnams kyis dgongs te gsungs pa'i tshig dang / pho mo med pa nas ra ba'i bar du med pa ni mi mthong ba dang mi shes pa zhes bya'o/ /gzhan yang shes la mi mthong ba yod de/ shes pa ni sbyin pa'i gnas dang / mchod pa'i gnas shes pa dang / len pa'i gnas shes pa dang / rgyu dang 'bras bu shes pa ste/ de ni shes pa zhes bya'o/ /de la mi mthong ba ni sbyin pa'i gnas dang / mchod pa'i gnas dang / len pa'i gnas mi mthong / rgyu dang 'bras bu rnam par smin pa mi mthong ba ste/ de ni mi mthong ba zhes bya'o/ / byang chub sems dpa' sems dpa' chen po sa rnam pa brgyad po shes pa ni de bzhin gshegs pa'i spyan rnam pa lnga shes pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de ltar rtogs shing 'tshal bar gyur na phan pa ji lta bu dag 'thob par 'gyur/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de ltar rtogs shing shes na so so yang dag par shes pa bzhi 'thob par 'gyur ro/ /'di lta ste chos so so yang dag par shes pa dang / don so so yang dag par shes pa dang / tshig so so yang dag par shes pa dang / spobs pa so so yang dag par shes pa'o/ /de la chos so so yang dag par shes pa ni chos thams cad dang chos kyi mtshan nyid shes
52-1-264b
pa'o/ /don so so yang dag par shes pa ni chos thams cad kyi don du btags pa thams cad shes pa ste/ chos kyi rjes su ming dang tshig tu gdags pa las don du 'gyur ba thams cad do/ /tshig so so yang dag par shes pa ni yi ge'i gtsug lag dang / sgra skad kyi gtsug lag dang / rnam par rig byed kyi gtsug lag dang / 'jig rten pa'i gtsug lag rnams so/ /spobs pa so so yang dag par shes pa ni 'di lta ste/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos ji tsam tshig tu smra ba las thogs pa'am bar chad byed pa med cing phyir mi zlogs pa/ 'jigs pa med cing zil gyis mi non pa'o/ /rigs kyi bu 'di dag ni byang chub sems dpas de ltar mthong zhing shes pa tsam gyis/ so so yang dag par shes pa bzhi thob par 'gyur ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang chos so so yang dag par shes pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos nyan thos dang / rang sangs rgyas dang / byang chub sems dpa' dang / sangs rgyas kyi chos rnams yongs su shes pa'o/ /don so so yang dag par shes pa ni theg pa la rnam pa gsum yod mod kyi/ gcig tu 'du bar shes pa la so so tha dad pa'i mtshan nyid med pa'o/ /tshig so so yang dag par shes pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos chos gcig la yang ming rnam pa sna tshogs su btags nas bskal pa tshad med pa'i bar du bshad kyang mi rdzogs kyi/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis ni de ltar bshad nus pa'i gnas med do/ /spobs pa so so yang dag par shes pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po bskal pa tshad med pa'i bar du sems can thams cad la chos rnams ston pa ni ming dang don rnam pa tha dad pa sna tshogs bshad kyang zad pa'i mtha' med do/ /rigs kyi bu gzhan yang chos so so yang dag par shes pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de ltar chos kun shes kyang de la chags pa med do/ /don so so yang dag par shes pa ni don rnams shes kyang de la mi
52-1-265a
chags so/ /tshig so so yang dag par shes pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos ming dang tshig rnams shes kyang de la chags pa med do/ /spobs pa so so yang dag par shes pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de ltar bstan cing bshad pa ni mchog yin par shes kyang de la mi chags pa'o/ /de ci'i phyir zhe na/ rigs kyi bu gal te chags par gyur na byang chub sems dpa' zhes mi bya'o/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis bcom ldan 'das la yang gsol pa/ bcom ldan 'das gal te ma chags na chos 'tshal bar mi 'gyur/ gang chos 'tshal ba ni chags pa ste/ gang mi chags par 'tshal ba ni ci yang 'tshal ba ma mchis pa lags na/ ci'i slad du de bzhin gshegs pas chos 'tshal ba la ma chags pa'o zhes gsungs/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu ji tsam du chags pa ni thogs pa med pa ma yin gyi chags pa med pa la thogs pa med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu de bas na byang chub sems dpa' thams cad 'dra ste chags pa yod na thogs pa med pa ma yin no/ / gal te thogs pa ma yin na byang chub sems dpa' zhes mi bya ste/ de ni byis pa ma rabs yin par rig par bya'o/ /ci'i phyir chags pa de la byis pa ma rabs zhes bya zhe na/ byis pa ma rabs thams cad ni gzugs la chags pa nas rnam par shes pa'i bar du chags so/ / gzugs la chags pas 'dod chags pa'i sems skye'o/ /'dod chags pa'i sems bskyed pas gzugs kyis rnam par bcings pa nas rnam par shes pa'i bar du rnam par bcings so/ /de ltar 'ching bas rnam par bcings pas na skye ba dang rga ba dang / na ba dang 'chi ba dang slos pa'i mya ngan dang smre sngags 'don pa'i sdug bsngal chen po dang / nyon mongs pa thams cad las thar bar ma gyur to/ /de bas na gang chags pa ni byis pa ma rabs zhes bya ste/ don de lta bas na byis pa ma rabs thams cad ni so so yang dag par shes pa bzhi med do/ /rigs kyi
52-1-265b
bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni bskal pa tshad med/ grangs med pa'i bar du chos rnams shes shing mthong bar gyur to/ /de ltar shes shing mthong bas na don yang shes par gyur to/ /de ltar chos kyi mtshan nyid shes shing don shes pas na gzugs rnams la chags pa mi skyed pa nas/ rnam par shes pa'i bar du yang de dang 'dra'o/ /de ltar ma chags pas na byang chub sems dpa' gzugs la yang chags pa'i sems mi skyed pa nas/ rnam par shes pa'i bar du chags pa'i sems mi skyed do/ /de ltar chags pa med pas na gzugs kyis rnam par ma bcings pa nas rnam par shes pa'i bar du ma bcings pa'o/ /de ltar rnam par shes pa ma bcings pas na/ skye ba dang / rga ba dang na ba dang 'chi ba dang / slos pa'i mya ngan dang smre sngags 'don pa dang sdug bsngal chen po dang / nyon mongs pa thams cad las rnam par thar bar gyur to/ /don de lta bas na byang chub sems dpa' thams cad ni so so yang dag par shes pa bzhi 'thob pa'o/ /rigs kyi bu de'i rgyu de'i rkyen gyis nga'i nye gnas rnams la mdo sde bcu gnyis las kyang chags pas bcings pa ni bdud kyis bcings pa zhes bya'o/ /gang ma chags pa de ni bdud kyis bcings pa las rnam par thar pa zhes bya'o/ /'di lta ste dper na 'jig rten na gang nyes pa byed pa de ni rgyal pos rnam par bcings par 'gyur ro/ /gang nyes pa med pa de ni rgyal pos kyang mi 'ching ngo / /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yang de dang 'dra ste/ gang chags pas bcings pa ni bdud kyis bcings pa zhes bya'o/ /gang chags pas ma bcings pa de ni bdud kyis ma bcings pa zhes bya'o/ /de bas na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po la ni chags pa med do/ /rigs kyi bu gzhan yang chos so so yang dag par shes pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen po yi ge'i gzungs la shin tu mkhas pas brjed par mi 'gyur te/ gzungs zhes bya ba ni 'di lta ste sa dang ri lta bu'am mig dang sprin lta bu'am/ mi dang ma lta bu ste/ chos
52-1-266a
thams cad kyang de 'dra'o/ /don so so yang dag par shes pa ni byang chub sems dpas chos thams cad kyi ming dang tshig shes kyang don mi shes so/ /don so so yang dag par shes pa thob pa ni don rnams kyang shes so/ /ji ltar na don shes pa yin zhe na/ de ni sa lta bu 'dzin pa ste/ dper na sas ni sems can dang sems can ma yin pa thams cad 'dzin te/ de bas na sa lta bur 'dzin pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu ri lta bur 'dzin pa ni/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'di snyam du sems te/ de ci'i phyir ri la 'dzin pa zhes bya zhe na/ ris ni sa bzung ste/ mi g.yo bar byed pas 'dzin pa zhes bya'o/ /ci'i phyir mig la 'dzin pa zhes bya zhe na/ mig gis snang ba 'dzin pa'i phyir na 'dzin pa zhes bya'o/ /ci'i phyir na sprin la 'dzin pa zhes bya zhe na/ sprin ni klu'i dbugs yin te/ klu'i dbugs kyis chu 'dzin pas na sprin yang 'dzin pa zhes bya'o/ /ci'i phyir mi la 'dzin pa zhes bya zhe na/ mi chos dang chos ma yin pa 'dzin nus pa'i phyir mi yang 'dzin pa zhes bya'o/ /ci'i phyir ma la 'dzin pa zhes bya zhe na/ mas bu 'dzin pa'i phyir ma yang 'dzin pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos chos thams cad kyi ming dang tshig dang don shes pa yang de dang 'dra'o/ /tshig so so yang dag par shes pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos tshig rnam pa sna tshogs kyis don gcig bstan cing bshad pa yang don med pa'o/ /dper na skyes pa dang bud med dang / khang khyim dang theg pa dang / sems can la sogs pa'i ming rnams so/ /ci'i phyir don med ce na/ rigs kyi bu don med ces bya ba ni byang chub sems dpa' dang sangs rgyas rnams kyi spyod yul lo/ /tshig ces bya ba ni byis pa ma rabs rnams kyi spyod yul lo/ /don shes pa'i phyir na tshig so so yang dag par shes pa thob par 'gyur ro/ /spobs pa so so yang dag par shes pa ni byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos tshig shes shing don shes pas bskal pa tshad med grangs med pa'i bar du tshig dang don bshad pa zad mi shes pa'i phyir spobs pa so so yang dag par shes
52-1-266b
pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos bskal pa tshad med pa mtha' yas grangs med pa'i bar du kun rdzob kyi bden pa la shin tu nan tan byas so/ /de ltar shin tu nan tan byas pas na chos so so yang dag par shes pa rtogs par gyur to/ /gzhan yang bskal pa tshad med grangs med pa'i bar du don dam pa'i bden pa la nan tan byas pas na/ don so so yang dag par shes pa thob par gyur to/ /gzhan yang bskal pa tshad med mtha' yas pa'i bar du gtsug lag be'i ka ra na la shin tu nan tan byas pas tshig so so yang dag par shes pa thob par gyur to/ / gzhan yang bskal pa tshad med grangs med pa'i bar du 'jig rten gyi gtsug lag bslabs pas spobs pa so so yang dag par shes pa thob par gyur to/ /rigs kyi bu nyan thos dang rang sangs rgyas kyis ni so so yang dag par shes pa bzhi po 'di dag 'thob pa'i gnas med do/ /rigs kyi bu ngas mdo sde dgu po las/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyi so so yang dag par shes pa bzhi 'thob po zhes gsungs te/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis ni yang dag par 'thob pa med do/ /de ci'i phyir zhe na/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni sems can gyi don byed pas so so yang dag par shes pa bzhi la nan tan byed do/ /rang sangs rgyas la sogs pa ni zhi ba phyogs gcig pa spyod de gcig pu gnas pa la dga' bas gal te sems can gyi don byed na yang mngon par shes pa 'ba' zhig ston gyi/ rtag tu cang mi smra bar 'dug pas ston cing bshad pa med na/ so so yang dag par shes pa bzhi lta zhig ga la yod/ ci'i phyir cang mi smra ba la bstan pa med ce na/ rang sangs rgyas kyis chos bshad pas sems can gyi don byed pa'am pha rol pos drod dang / spyi bo dang / 'jig rten pa'i chos kyi mchog 'thob par 'gyur ba'am/ rgyun du zhugs pa dang / lan cig phyir ldog pa dang phyir mi ldog pa dang / dgra bcom pa 'thob par ram/ sangs rgyas 'thob par ram/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po 'thob par byed kyang mi nus la/ pha rol pos bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems skyed par byed kyang mi nus so/ /de ci'i phyir zhe na/ rigs kyi bu rang sangs rgyas la ni 'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i mdo sde dgu po med de/ de bas na rang
52-1-267a
sangs rgyas ni tshig so so yang dag par shes pa dang / spobs pa so so yang dag par shes pa med do/ /rigs kyi bu rang sangs rgyas ni tshig kun shes mod kyi/ chos so so yang dag par shes pa ni med do/ /de ci'i phyir zhe na/ chos so so yang dag par shes pa ni yi ge shes pa zhes bya ste/ rang sangs rgyas kyis kyang yi ge shes mod kyi/ yi ge so so yang dag par shes pa zhes bya ba med do/ /de yang ci'i phyir zhe na/ rtag pa gnas pa zhes bya ba'i yi ge gnyis po mi shes pas na/ rang sangs rgyas ni tshig so so yang dag par shes pa thob pa ma yin no/ /don shes kyang don so so yang dag par shes pa ma yin no/ /yang dag par don shes pa ni sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod par shes pa'o/ /sangs rgyas kyi rang bzhin gyi don ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub ces bya'o/ /de lta bas na rang sangs rgyas ni don so so yang dag par shes pa thob pa ma yin te/ de bas na rang sangs rgyas ni thams cad kyi thams cad du so so yang dag par shes pa bzhi med do/ /ci'i phyir nyan thos la so so yang dag par shes pa bzhi med ce na/ nyan thos la thabs mkhas pa rnam pa gsum po med pa'i phyir ro/ /gsum po gang zhe na nges pa'i tshig 'jam po smra zhing chos sbyin pa dang / nges pa'i tshig rtsub po smra zhing chos sbyin pa dang / 'jam po yang ma yin/ rtsub po yang ma yin pas chos sbyin pa ste/ nyan thos la rnam pa gsum po 'di dag med pas na so so yang dag par shes pa bzhi med do/ /gzhan yang nyan thos dang rang sangs rgyas ni tshig dang don shes pa'i mthar yang ma phyin la/ spyod yul shes pa'i dbang du 'gyur ba'i ye shes kyang med/ stobs bcu dang / mi 'jigs pa bzhi yang med rten cing 'brel par 'byung ba bcu gnyis kyi mthar phyin pa yang ma yin/ sems can rnams kyi dbang po rno rtul gyi khyad par rtogs par yang ma gyur/ bden pa gnyis la the tsom za ba'i sems kyang yongs su chad pa ma yin/ sems can gyi sems yul ci la dmigs pa yang mkhas par ma gyur/ don dam pa'i stong pa nyid ston pa la shin tu mkhas par yang ma gyur te/ de bas na theg pa chung ngu gnyis kyis ni so so yang dag par shes pa bzhi 'thob pa ma yin no/ /de nas byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das de ltar nyan thos dang rang
52-1-267b
sangs rgyas la thams cad kyi thams cad du so so yang dag par shes pa bzhi ma mchis na/ ci'i slad du de bzhin gshegs pas 'di skad du/ tshe dang ldan pa shA ri'i bu ni shes rab kyi mchog go/ /maud gal ya na chen po ni mngon par shes pa'i mchog go/ /kauSh+Thi la chen po ni so so yang dag par shes pa bzhi'i mchog ces gsungs la/ ci ste mchis na de bzhin gshegs pa ci'i slad du de skad ces bka' stsal/ de nas bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa' 'od srung la legs so shin tu legs so zhes bya ba byin no/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na klung gang gA'i chu yang tshad med la/ klung sin+du zhes bya ba'i chu yang tshad med/ klung pak+Shu'i chu yang tshad med/ klung si ta'i chu yang tshad med/ mtsho ma dros pa'i chu yang tshad med/ rgya mtsho chen po'i chu yang tshad med de de ltar chu mang po dag tshad med par 'dra mod kyi/ yang dag par na mang nyung ni mi mnyam mo/ /nyan thos dang rang sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi so so yang dag par shes pa bzhi yang de dang 'dra'o/ /rigs kyi bu de la mnyam mo zhes bya ba ni gnas med do/ /rigs kyi bu ngas bus pa ma rabs la khyad par du kauSh+Thi la chen po ni so so yang dag par shes pa bzhi'i mchog go zhes gsungs te/ khyod kyis dris pa'i don ni 'di'o/ /rigs kyi bu nyan thos kyi theg pa pa dag la las ni gcig tsam 'thob/ la las ni gnyis tsam 'thob ste/ bzhi car rdzogs par 'thob pa ni gnas med do/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar/ sngar tshangs par spyod pa'i le'u gsungs pa las byang chub sems dpa' shes pa dang mthong bas so so yang dag par shes pa bzhi 'thob pa ni/ byang chub sems dpas shes pa dang mthong ba la 'thob pa yang ma mchis la/ sems kyang ma mchis pas thob pa med do zhes gsungs te/ bcom ldan 'das byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni yang dag par na thob pa ma mchis so/ /ci ste byang chub sems dpa' la 'thob pa'i sems mchis na/byang chub sems dpa' ma lags te byis pa ma rabs so zhes gsungs na/ de ci'i slad du de bzhin gshegs pas byang chub sems dpas 'thob pa mchis so zhes gsungs/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu legs so/
52-1-268a
ngas kyang bshad par dgongs pa las khyod kyis zhus pa shin tu legs so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni yang dag par na ci yang 'thob pa med de/ ci yang 'thob pa med pa ni so so yang dag par shes pa bzhi zhes bya'o/ /rigs kyi bu don ci zhig gi phyir ci yang 'thob pa med pa la so so yang dag par shes zhes bya zhe na/ gal te thob pa yod na thogs pa dang bcas pa zhes bya ste/ ji tsam du thogs pa dang bcas pa de ni phyin ci log bzhi zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po la phyin ci log bzhi med pa'i phyir so so yang dag par shes pa bzhi 'thob ste/ de bas na byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang ci yang 'thob pa med pa ni shes rab ces bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos shes rab de 'thob pas na ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /'thob pa dang bcas pa ni ma rig pa zhes bya ste/ byang chub sems dpa' ni ma rig pa'i mun pa yongs su bcad pas na 'thob pa med pa zhes bya ste/ de bas na byang chub sems dpa' ni 'thob pa med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'thob pa med pa ni mya ngan las 'das pa chen po zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni de ltar mya ngan las 'das pa chen po la bde bar gnas pas chos rnams kyi mtshan nyid mi mthong bas byang chub sems dpa' ni 'thob pa med pa zhes bya'o/ /ji tsam du 'thob pa dang bcas pa de ni srid pa nyi shu rtsa lnga zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' ni srid pa nyi shu rtsa lnga po yongs su bcad nas mya ngan las 'das pa chen po 'thob pas na byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'thob pa med pa ni theg pa chen po zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos chos thams cad la mi gnas pas na theg pa chen po thob par 'gyur te/ de bas na byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /ji tsam du thob pa yod na ni nyan thos dang rang sangs rgyas kyi byang chub ces bya'o/ /byang chub sems dpa' ni theg pa chung ngu gnyis kyi byang chub yongs su bcad de sangs rgyas kyi byang chub thob pas na/ byang chub sems dpa' ni 'thob pa med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang
52-1-268b
'thob pa med pa ni shin tu rgyas pa'i mdo sde zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' mdo sde 'di klog cing 'don pas na mya ngan las 'das pa chen po thob pa zhes bya ste/ de bas na byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /'thob pa yod pa ni mdo sde bcu gcig po ste/ byang chub sems dpa' theg pa chen po'i mdo sde shin tu rgyas pa 'ba' zhig ston cing 'chad de/ de bas na byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang 'thob pa med pa ni nam mkha' dang mnyam zhes bya'o/ /'jig rten na dngos po ci yang med pa ni nam mkha' zhes bya ste/ byang chub sems dpas nam mkha' lta bu'i ting nge 'dzin thob pas ci yang mi mthong ste/ de bas na byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /'thob pa dang bcas pa ni 'khor bar 'khor ba'i 'khor lo ste/ byis pa ma rabs thams cad ni 'khor bar 'khor bas na mthong ba yod do/ /byang chub sems dpas ni 'khor ba thams cad yongs su bcad de de bas na byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos ci yang 'thob pa med pa ni rtag pa dang / bde ba dang bdag dang yongs su dag pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos sangs rgyas kyi rang bzhin mthong bas na rtag pa dang / bde ba dang bdag dang yongs su dag pa zhes bya ba 'thob ste/ de bas na byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /'thob pa dang bcas pas ni mi rtag pa mi bde ba bdag med pa yongs su ma dag pa ste/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de ltar mi rtag pa dang / mi bde ba dang bdag med pa dang / yongs su ma dag pa yongs su bcad pas na byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang ci yang 'thob pa med pa ni don dam pa'i stong pa nyid ces bya ste/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos don dam pa'i stong pa nyid la rnam par bltas na ci yang mi mthong bas byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /'thob pa dang bcas pa ni lta
52-1-269a
ba lnga zhes bya ste/ byang chub sems dpa' ni lta ba lnga yongs su bcad de don dam pa'i stong pa nyid 'thob pas na byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o// //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po nyi shu rtsa gsum pa/ rigs kyi bu gzhan yang ci yang 'thob pa med pa ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub ces bya ste/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub 'thob pa ni ci yang 'thob pa med pas byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /'thob pa dang bcas pa ni nyan thos dang rang sangs rgyas kyi byang chub ste/ byang chub sems dpa' ni theg pa chung ngu gnyis kyi byang chub yongs su bcad pas byang chub sems dpa' ni ci yang 'thob pa med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu khyod kyis dris pa yang 'thob pa med la/ ngas bshad pa la yang 'thob pa med do/ /ji tsam du thob par yod pa de ni bdud kyi ris yin te nga'i nye gnas ma yin no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis byang chub sems dpa'i thob pa ma mchis pa bdag la bstan pa na sems can tshad med pa rnams mtshan ma dang bcas pa'i sems yongs su spangs par gyur te/ de bas na bdag gis thob pa ma mchis pa'i don zhus pas tshad med pa'i sems can de dag bdud kyi 'khor du 'gyur ba spangs nas sangs rgyas kyi nye gnas su gyur to/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das sngar shing sA la'i drung na bzhugs pa na tsun da la tshigs su bcad de bka' stsal pa/ /sngon ni yod la da ni med/ /sngon ni med la da ni yod/ /dus gsum srid pa'i chos thams cad/ /de lta bu yi gnas mi srid/ /ces bcom ldan 'das kyis gsungs pa'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu ngas sems can mang po gdul ba'i phyir yang de skad ces gsungs pa yin/ gzhan yang nyan thos dang rang sangs rgyas kyi phyir yang de skad ces gsungs pa yin/ gzhan yang 'jam dpal gzhon nu'i phyir de skad ces gsungs pa yin gyi/ tsun da gcig
52-1-269b
pu'i phyir de skad ces tshigs su bcad de gsungs pa ma yin no/ /de'i tshe 'jam dpal gyis nga la de skad du zhu bar gzas pa las/ ngas de'i sems pa mkhyen nas de la bshad do/ /ngas de ltar bshad nas 'jam dpal gzhon nus ni don yang mngon par rtogs par gyur to/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la gsol pa/ bcom ldan 'das 'jam dpal ltar don mngon par rtogs pa du mchis/ de bzhin gshegs pas 'khor gyi dkyil 'khor la rgya cher bstan du gsol/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ shin tu brtags par nyon cig dang khyod la yang bshad par bya'o/ /thog ma nas yod ces bya ba ni nga la sngon nyon mongs pa tshad med pa snyed yod de/ nyon mongs pa'i dbang gis da ltar gyi mya ngan las 'das pa chen po med do/ /thog ma nas med ces bya ba ni thog ma nas shes rab kyi pha rol tu phyin pa med de/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa med pas da ltar gyi kun nas nyon mongs pa yod do/ /gal te dge sbyong ngam/ bram ze'am/ lha'am/ bdud dam/ tshangs pa'am/ mi'am gang yang rung ste/ de bzhin gshegs pa la 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar gyi dus na nyon mongs pa yod ces smra na de ni gnas ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang thog ma nas yod ces bya ba ni nga la thog ma nas pha ma gnyis 'dus pa las byung ba'i lus yod de/ de bas na da ltar gyi rdo rje lta bu'i chos kyi skur ni med do/ /thog ma nas med ces bya ba ni nga'i sku la thog ma nas mtshan sum cu rtsa gnyis dang / dpe byad bzang po brgyad cu med de/ thog ma nas mtshan sum cu rtsa gnyis dang / dpe byad bzang po brgyad cu med pas/ da ltar gyi nad bzhi brgya rtsa bzhi tshang bar yod do/ /de la gal te dge sbyong ngam/ bram ze'am/ lha'am/ bdud dam/ tshangs pa'am/ mir bcas pa gang yang rung ste/ de bzhin gshegs pa la 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar gyi dus na nad kyi sdug bsngal yod ces smra na de ni gnas ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang thog ma nas yod
52-1-270a
ces bya ba ni nga la thog ma nas mi rtag pa dang / bdag med pa dang / bde ba med pa dang / yongs su dag pa med pa yod de/ de ltar mi rtag pa dang / bdag med pa dang / bde ba med pa dang / yongs su dag pa med pa yod pas da ltar gyi bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub ni med do/ /thog ma nas med ces bya ba ni thog ma nas sangs rgyas kyi rang bzhin ma mthong ste/ de ltar ma mthong bas na rtag pa dang / bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa med do/ /de la gal te dge sbyong ngam/ bram ze'am/ lha'am/ bdud dam/ tshangs pa 'am/ mir bcas pa gang zhig gis de bzhin gshegs pa la 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar gyi dus na mi rtag ce'am/ bde ba dang / bdag dang / yongs su dag pa med ces zer na/ de ni gnas ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang thog ma nas yod ces bya ba ni thog ma nas bus pa ma rabs las dka' thub spyod pa'i sems kyis bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub thob snyam ste/ dngos po de lta bu'i phyir da ltar gyi dus na bdud rnam bzhi choms pa yang ma yin no/ /thog ma nas med ces bya ba ni thog ma nas pha rol tu phyin pa drug med do/ / pha rol tu phyin pa drug med pas na bus pa ma rabs kyi dka' thub spyod pa'i sems kyis bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub thob snyam sems so/ /de la gal te dge sbyong ngam/ bram ze'am/ lha'am/ bdud dam/ tshangs pa'am/ mir bcas pa gang zhig gis de bzhin gshegs pa la 'das pa dang / ma byon pa dang / da ltar gyi dus na dka' thub spyod pa yod do/ /zhes smra na/ de ni gnas ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang thog ma nas yod ces bya ba ni nga la thog ma nas zas dang 'dres pa'i lus yod do/ /zas kyi lus yod pas da ltar gyi mtha' yas pa'i sku med do/ /thog ma nas med ces bya ba ni thog ma nas byang chub kyi phyogs kyi chos sum cu rtsa bdun med do/ /de ltar byang chub kyi phyogs kyi chos sum cu rtsa bdun med pas da ltar gyi zas dang 'dres pa'i lus yod do/ /de la gal te dge sbyong ngam/ bram ze 'am/
52-1-270b
lha'am/ bdud dam/ tshangs pa'am/ mir bcas pa gang zhig gis de bzhin gshegs pa la 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar gyi dus na zas dang 'dres pa'i lus yod ces zer na/ de ni gnas ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang thog ma nas yod ces bya ba ni ngas sngon thog ma nas chos thams cad blangs pa dang / chags pa'i sems yod de/ de bas na da ltar gyi mthar phyin pa'i stong pa nyid kyi ting nge 'dzin ni med do/ /thog ma nas med ces bya ba ni thog ma nas dbu ma'i don bden pa med do/ /de ltar dbu ma'i don bden pa med pas chos thams cad la ma chags pa'i sems med do/ /gal te dge sbyong ngam/ bram ze'am/ lha'am/ bdud dam/ tshangs pa'am/ mir bcas pa gang zhig gis de bzhin gshegs pa la 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar gyi dus na chos thams cad la mtshan ma yod do zhes smra na de ni gnas ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang thog ma nas yod ces bya ba ni ngas sngon bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub thob pa na dbang po rtul po nyan thos kyi nye gnas su gyur pa yod do/ /de ltar dbang po rtul po nyan thos kyi nye gnas su gyur pa yod pas na theg pa gcig pu'i bden pa med do/ /thog ma nas med ces bya ba ni thog ma nas dbang po rnon po'i mi'i nang na bal glang gi rgyal po lta bu byang chub sems dpa' 'od srung la sogs pa med do/ /dbang po rnon po 'od srung lta bu med pas na ci rigs su thabs mkhas pas theg pa gsum du phye ste bstan to/ /de la gal te dge sbyong ngam/ bram ze'am/ lha'am/ bdud dam/ tshangs pa'am/ mir bcas pa gang zhig gis kyang de bzhin gshegs pa la 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar gyi dus na theg pa gsum mthar phyin pa yin no zhes smra na de ni gnas ma yin no/ /rigs kyi bu gzhan yang thog ma nas yod ces bya ba ni ngas sngon 'di skad du da ste zla ba gsum na shing sA la drung gnyis kyi bar na yongs su mya ngan las 'da'o zhes gsungs te/ de bas na da ltar shin tu
52-1-271a
rgyas pa yongs su mya ngan las 'das pa theg pa chen po'i mdo 'chad par mi 'gyur ro/ /thog ma nas med ces bya ba ni/ thog ma nas 'jam dpal la sogs pa byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams med do/ /de ltar med pas na da ltar de bzhin gshegs pa la mi rtag go zhes gsungs so/ /de la gal te dge sbyong ngam/ bram ze'am/ lha'am/ bdud dam/ tshangs pa'am/ mi yang rung gang zhig gis de bzhin gshegs pa la 'das pa dang / ma 'ongs pa dang / da ltar gyi dus su mi rtag go zhes zer na de ni gnas ma yin no/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni sems can thams cad kyi phyir chos thams cad mkhyen kyang mi mkhyen ces gsung ngo / /chos thams cad gzigs kyang gzigs pa med do zhes gsung / mtshan ma dang bcas pa'i chos la mtshan ma med do zhes gsung / mtshan ma med pa'i chos kyang mtshan ma dang bcas pa'o zhes gsung / yang dag par mi rtag pa yang rtag go zhes gsung / yang dag par rtag pa yang mi rtag go zhes gsung ste/ bdag dang bde ba dang / yongs su dag pa yang de bzhin du rgyas par rig par bya'o/ /theg pa gsum gyi chos kyang theg pa gcig tu gsung / theg pa gcig kyang ci rigs par gsum du gsung ngo / /mdo'i mtshan nyid ni rgyas pa'i mtshan nyid du gsung / rgyas pa'i mtshan nyid kyang mdor gsung / phas pham pa bzhi ni nyes pa sbom por yang gsung / nyes pa sbom po ni phas pham pa bzhir yang gsung / kha na ma tho ba ni kha na ma tho ba ma yin par gsung / kha na ma tho ba ma yin pa ni kha na ma tho ba dang bcas pa yin no zhes gsung / nyes pa yang ba ni lci bar gsung / lci ba ni yang bar yang gsung ngo / /de ci'i phyir zhe na/ de bzhin gshegs pas ni sems can so so'i dbang po gsal bar gzigs pa'i phyir ro/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni de skad gsung yang brdzun ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ brdzun du smra ba ni skyon dang
52-1-271b
bcas pa yin te/ de bzhin gshegs pa ni nyes pa'i skyon thams cad yongs su bral ba yin na brdzun du smra ba ga la zhig yod/ rigs kyi bu de bzhin gshegs pa la brdzun du gsung ba med mod kyi/ ji ste sems can dag la brdzun du smra ba'i rkyen gyi/ chos kyis phan pa'i don du 'gyur na/ ci rigs pa'i thabs kyis de la ston cing gsung ngo / /rigs kyi bu kun rdzob kyi bden pa thams cad ni/ de bzhin gshegs pa'i don dam pa'i bden pa'o/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas bcom ldan 'das ni don dam pa'i bden pa las kun rdzob kyi bden pa gsungs te/ gzhan du na so so'i skye bo dag don dam pa'i bden pa thob par bya ba'i phyir ro/ /ji ste so so'i skye bo dag don dam pa'i bden pa mi thob na sangs rgyas bcom ldan 'das kyis kun rdzob kyi bden pa nam du yang mi gsung ngo / /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa ni bar 'ga'i dus su kun rdzob kyi bden pa gsung ba na/ sems can gyis ni de bzhin gshegs pas don dam pa'i bden pa gsung ngo snyam sems so/ /skabs kha cig tu ni don dam pa'i bden pa gsungs pa na sems can gyis de bzhin gshegs pa ni kun rdzob kyi bden pa gsung ngo snyam sems te/ de ni sangs rgyas bcom ldan 'das rnams kyi spyod yul zab mo yin gyi nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyis shes pa ni ma yin no/ /rigs kyi bu de bas na khyod kyis byang chub sems dpa' sems dpa' chen po la ci yang 'thob pa med do zhes brgal ba'i mi rigs so/ /byang chub sems dpa' ni rtag tu don dam pa'i bden pa dang ldan pa yin na/ ci'i phyir ci yang 'thob pa med do zhes brgal/ 'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das don dam pa'i bden pa ni lam zhes kyang bgyi/ byang chub ces kyang bgyi/ mya ngan las 'das pa zhes kyang bgyi na/ ji ste byang chub sems dpa' lam dang byang chub dang mya ngan las 'das pa thob na de ni mi rtag pa lags so/ /de ci'i slad du zhe na/ ji ste rtag pa lags na 'thob par yang mi rung ngo / /dper na nam mkha' ni sus
52-1-272a
kyang 'thob par yang mi rung ngo / /bcom ldan 'das dper na 'jig rten gyi dngos po dag thog ma nas med la da yod pa ni mi rtag pa zhes bgyi na byang chub kyang de dang 'dra ste/ ji ste byang chub thob pa zhig lags na mi rtag pa zhes bgyi'o/ /ji ste chos rtag pa zhig lags na/ 'thob pa yang ma mchis la skye ba yang ma mchis te/ dper na sangs rgyas kyi rang bzhin yang 'thob pa yang ma mchis la/ skye ba yang ma mchis so/ /bcom ldan 'das lam ni gzugs kyang ma lags/ gzugs ma lags pa yang ma lags/ ring po yang ma lags/ thung ngu yang ma lags/ mtho ba yang ma lags/ dma' ba yang ma lags/ skye ba yang ma lags/ 'gog pa yang ma lags/ dmar po yang ma lags/ dkar po yang ma lags/ sngon po yang ma lags/ ser po yang ma lags/ yod pa yang ma lags/ med pa yang ma lags na/ ci'i slad du de bzhin gshegs pas 'thob par rung zhes gsungs/ byang chub dang mya ngan las 'das pa yang de dang mtshungs so/ /bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ de de bzhin te/ de de bzhin no/ /rigs kyi bu lam la rnam pa gnyis te/ rtag pa dang mi rtag pa'o/ /byang chub la yang rnam pa gnyis te/ rtag pa dang mi rtag pa'o/ /mya ngan las 'das pa yang de dang 'dra ste/ phyi rol pa mu stegs can gyi lam ni mi rtag pa zhes bya'o/ /nang gi lam ni rtag pa zhes bya'o/ /nyan thos dang rang sangs rgyas kyi byang chub ni mi rtag pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' dang sangs rgyas rnams kyi byang chub ni rtag pa zhes bya'o/ /phyi rol gyi rnam par grol ba ni mi rtag pa zhes bya'o/ /nang gi rnam par grol ba ni rtag pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu lam dang byang chub dang mya ngan las 'da' ba ni kun kyang rtag pa zhes bya'o/ /sems can thams cad ni rtag tu nyon mongs pa grangs med pas yongs su khebs te/ shes rab kyi mig med pas mthong bar ma gyur to/ /so so'i skye bo dag mthong bar 'dod pas tshul khrims dang / ting nge 'dzin dang / shes rab la nan tan du spyod do/ /
52-1-272b
de ltar na nan tan du spyod pas na lam dang byang chub dang mya ngan las 'da' ba mthong bar 'gyur te/ de ni byang chub sems dpas lam dang / byang chub dang / mya ngan las 'da' ba thob pa zhes bya'o/ /lam gyi mtshan nyid ni yang dag par skye ba'am 'gog pa ma yin te/ de bas na gzung du med do/ /rigs kyi bu lam dang zhes bya ba ni gzugs dang / dbyibs kyang med/ bltar rung ba'am/ dpag tu rung ba'am/ shes par rung ba ma yin mod kyi/ yang dag par na dgos pa yod do/ /rigs kyi bu dper na sems can gyi sems kyang gzugs ma yin/ ring po ma yin/ thung ngu ma yin/ sbom po ma yin/ phra mo ma yin/ bcings pa ma yin/ grol ba ma yin/ mthong ba'i chos ma yin mod kyi/ med pa ni ma yin no/ /de bas na ngas khyim bdag skyabs med zas sbyin la sems ni grangs khyer gyi bdag po dang 'dra'o/ / khyim bdag gal te sems ma bsrungs na lus dang ngag kyang bsrungs par mi 'gyur gyi/ sems bsrungs na lus dang ngag kyang bsrungs par 'gyur ro/ /lus dang ngag legs par ma bsrungs na sems can dag ngan song gsum du ltung bar byed do/ /lus dang ngag bsrungs na sems can rnams lha dang mi'i mya ngan las 'das pa thob par 'gyur ro/ /de ltar thob pa ni yang dag pa zhes bya'i ma thob pa ni yang dag pa zhes mi bya'o/ /rigs kyi bu lam dang byang chub dang mya ngan las 'da' ba yang de dang 'dra ste/ yod pa yang ma yin rtag pa yang ma yin no/ /ji ste med pa zhig yin na nyon mongs pa thams cad cis chod par 'gyur/ de ltar yod pas na byang chub sems dpa' thams cad kyis kyang mngon sum du gsal bar mthong zhing shes so/ /rigs kyi bu mthong ba la rnam pa gnyis te/ mtshan mas mthong ba dang / mngon sum du gsal bar mthong ba'o/ /de la ji ltar na mtshan mas mthong ba yin zhe na/ dper na rgyang ma nas dud pa mthong na me mthong ba zhes bya ste/ yang dag par me ma mthong ste/ me ma mthong mod kyi brdzun yang ma yin no/ /chu bya mthong na chu mthong ba zhes bya ste chu
52-1-273a
ma mthong mod kyi brdzun ma yin no/ /dper na me tog dang lo ma mthong na rtswa ba mthong zhes bya'o/ /rtswa ba ma mthong mod kyi de yang brdzun ma yin no/ /dper na mi zhig ra ba'i rgyab na rwa mthong na ba lang mthong ba zhes bya ste/ ba lang nyid ma mthong yang brdzun ni ma yin no/ / dper na bud med sbrum ma mthong na skyes pa dang nyal bar mthong ngo zhes byas kyang nyal ba nyid ma mthong mod kyi brdzun ni ma yin no/ /dper na skyed shing gi lo ma mthong bas chu mthong ngo zhes byas kyang chu nyid ma mthong mod kyi brdzun ni ma yin no/ /dper na sprin mthong bas char pa mthong ngo zhes byas kyang / char pa nyid ma mthong mod kyi brdzun ni ma yin no/ /dper na lus kyi las dang ngag gi las mthong bas yid kyi las mthong ngo zhes byas kyang / yid kyi las ni ma mthong mod kyi brdzun du smra ba ni ma yin te/ de ni mtshan mas mthong ba zhes bya'o/ /de la ji ltar na mngon sum du gsal bar mthong zhe na/ dper na mig gis gzugs mthong ba lta bu ste/ rigs kyi bu dper na gang zag mig gi dbang po ma nyams shing yongs su dag pas lag mthil du a mra'i 'bras bu gzhag pa dang 'dra bar/ byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos lam dang byang chub dang mya ngan las 'das pa mngon sum du gsal bar mthong ba yang de dang 'dra'o/ /de ltar mthong mod kyi thog ma nas mthong ba'i mtshan nyid med do/ /rigs kyi bu de'i rgyu de'i rkyen gyis ngas sngon shA ri'i bu la 'di skad ces bka' stsal to/ /shA ri'i bu 'jig rten du bcas pa dge sbyong dang / bram ze dang / lha dang / bdud dang / tshangs pa dang / mi la sogs pa thams cad kyis mi shes pa dang / mi mthong ba dang / mi rtogs pa thams cad de bzhin gshegs pas thams cad mkhyen cing gzigs te rtogs so/ /byang chub sems dpa' rnams kyang de bzhin no/ /shA ri'i bu 'jig rten du bcas pa rnams kyis shes pa dang / mthong ba dang / rtogs pa ni nga dang byang chub sems dpa' rnams kyis mkhyen cing gzigs te rtogs so/ /'jig rten du bcas pa thams cad kyis mi shes pa dang / mi
52-1-273b
mthong ba dang / mi rtogs pa ni 'di ltar bdag gis mi shes mi mthong mi rtogs par ni mi shes kyi/ 'jig rten gyi sems can 'di dag ni shes pa dang mthong ba dang rtogs pa la bdag gis 'di ltar shes so mthong ngo rtogs so zhes zer ro/ /shA ri'i bu de bzhin gshegs pa ni thams cad mkhyen cing gzigs kyang 'di ltar ngas mkhyen cing gzigs so zhes mi gsung ste/ byang chub sems dpa' thams cad kyang de bzhin no/ /de ci'i phyir zhe na/ gal te de bzhin gshegs pas mkhyen cing gzigs pa'am rtogs par dgongs na de ni sangs rgyas bcom ldan 'das sam/ byang chub sems dpa' zhes mi bya ste/ byis pa ma rabs yin no/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis shA ri'i bu la 'di skad ces 'jig rten gyis shes pa ni ngas mkhyen la/ 'jig rten gyis mi shes pa yang ngas kun mkhyen no zhes gsungs pa'i don ji lta bu lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu 'jig rten du bcas pa thams cad kyis ni sangs rgyas kyi rang bzhin mi shes mi mthong mi rtogs te/ gal te shes sam mthong ngam rtogs na 'jig rten pa zhes mi bya'i byang chub sems dpa' yin no/ /'jig rten pas ni mdo sde bcu gnyis dang / /rten cing 'brel te 'byung ba bcu gnyis dang / /phyin ci log bzhi dang / bden pa bzhi dang / byang chub kyi phyogs kyi chos sum cu rtsa bdun dang / bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub dang / yongs su mya ngan las 'das pa chen po yang mi shes mi mthong mi rtogs so/ /ci ste shes sam mthong ngam/ rtogs na 'jig rten pa zhes mi bya'i byang chub sems dpa' zhes bya'o/ /rigs kyi bu 'di dag ni 'jig rten pas mi shes mi mthong mi rtogs pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na 'jig rten pas shes shing mthong ba dang rtogs pa zhe na/ 'di lta ste/ tshangs pa'i lha dang / dbang sgyur dang / lag brgyad pa dang / rang bzhin dang / dus dang / rdul dang / chos dang / chos ma yin pa dang / byams
52-1-274a
pa'i bdag po dang / 'jig rten gyi thog ma dang / mtha' dang rtag pa dang / chad par lta ba gnyis dang / bsam gtan dang po nas/ 'du shes med min skye mched stengs ni mya ngan las 'das pa'o zhes smra ste/ rigs kyi bu de ni 'jig rten pa'i shes pa dang mthong ba dang rtogs pa zhes bya'o/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos kyang dngos po de dag de ltar shes shing mthong ste/ byang chub sems dpa' de ltar shes shing mthong la rtogs kyang / ci ste mi shes mi mthong ma rtogs zhes smra na brdzun du 'gyur te/ ji tsam du brdzun du smra ba ni kha na ma tho bar 'gyur te/ kha na ma tho ba'i dbang gis sems can dmyal bar ltung ngo / /rigs kyi bu gal te skyes pa'am/ bud med dam/ dge sbyong ngam/ bram ze'am/ gang yang rung ba lam dang / byang chub dang / mya ngan las 'das pa med do zhes smra na de ni log sred can yin te/ bdud kyi ris la gtogs pa chos la skur pa zhes bya'o/ /de ltar chos la skur pa de ni sangs rgyas rnams la skur pa zhes bya ste/ gang zag de ni 'jig rten pa zhes kyang mi bya/ 'jig rten pa ma yin zhes kyang mi bya'o/ /de'i tshe 'od srung gis de skad ces gsungs pa thos nas tshigs su bcad pa 'di dag gis sangs rgyas la mngon par bstod do/ /sems can kun la thugs brtse ba/ /bdag ni de la skyabs su mchi/ /gdug pa'i zug rngu 'byin pas na/ /de bas sman pa'i rgyal por grags/ /'jig rten sman pas gso ba ni/ /skad cig sos te slar yang ldang / /de bzhin gshegs pas gso ba ni/ /de las nam du'ang mi ldang ngo / /bcom ldan 'das kyis bdud rtsi'i sman/ /sems can rnams la yongs btang ba/ /sems can rnams kyis de 'tshal nas/ / 'chi ba med la skye ba med/ /de bzhin gshegs pas bdag slad du/ /yongs su mya ngan 'das pa bstan/ /sems can gsung ba thob pa rnams/ /skye 'gag med pa thob par 'gyur/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis tshigs su bcad pa de skad smras
52-1-274b
nas yang bcom ldan 'das la 'di skad ces gsol to/ /bcom ldan 'das kyis gsungs pa ltar 'jig rten pa thams cad kyis mi shes mi mthong mi rtogs pa dag byang chub sems dpas thams cad shes shing mthong la rtogs so zhes bgyi ba/ ci ste byang chub sems dpa' yang 'jig rten pa lags na ni/ 'jig rten pas ni mi shes mi mthong mi rtogs pa dag byang chub sems dpas shes so mthong ngo rtogs so zhes bgyi ba yang mi rung / ci ste 'jig rten pa ma lags na tha dad pa yang ci zhig mchis/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' zhes bya ba ni 'jig rten pa yang yin la/ 'jig rten pa yang ma yin no/ /gang mi shes mi mthong mi rtogs pa ni 'jig rten pa zhes bya'o/ /shes shing mthong la rtogs pa ni 'jig rten pa zhes mi bya'o/ /khyod kyis tha dad pa ci yod ces dris pa yang ngas bshad par bya'o/ /rigs kyi bu ji ste skyes pa'am bud med gang yang rung ba/ yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde thos ma thag tu dad pa skyes nas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed pa ni 'jig rten pa'i byang chub sems dpa' zhes bya ste/ 'jig rten pa thams cad kyis mi shes mi mthong mi rtogs pa ltar/ byang chub sems dpa' yang 'jig rten pa dang 'thun par mi shes mi mthong mi rtogs so/ /byang chub sems dpa' yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde thos nas/ 'jig rten pas mi shes mi mthong mi rtogs pa dag byang chub sems dpas shes shing mthong la rtogs so/ /de ltar dngos po de dag shes nas/ bdag 'di snyam du sems so/ /bdag gi ji ltar thabs gang gis nan tan gang byas pas shes pa dang mthong ba dang rtogs par 'gyur snyam sems so/ /yang 'di snyam du de ni shin tu dad pa'i sems kyis tshul khrims yongs su dag par bsrungs pa las thob par 'gyur snyam sems so/ /rigs kyi bu de'i tshe na byang chub sems dpa' de'i rgyu de'i rkyen gyis ma 'ongs pa'i dus su gang nas gang du skye ba de dang
52-1-275a
de dag tu tshul khrims yongs su dag par srung ngo / /rigs kyi bu de ltar byang chub sems dpa' sems dpa' chen po tshul khrims yongs su dag pas na gang nas gang du skyes kyang rtag tu nga rgyal dang ngan par lta ba dang the tsom gyis glags pa med de/ nam du yang de bzhin gshegs pa mthar yongs su mya ngan las 'das par zhugs so zhes mi zer te/ de dag ni byang chub sems dpa' tshul khrims yongs su dag par bsrungs pa zhes bya'o/ /de ltar tshul khrims yongs su dag pas na ting nge 'dzin la nan tan byed do/ /ting nge 'dzin la nan tan byed pas na gang nas gang du skye ba de dang de dag tu yang dag pa'i dran pa mi nyams so/ /'di lta ste sems can thams cad la sangs rgyas kyi rang bzhin yod pa dang / mdo sde bcu gnyis dang / sangs rgyas bcom ldan 'das rnams kyi rtag pa dang bde ba dang bdag dang yongs su dag pa dang / byang chub sems dpa' thams cad shin tu rgyas pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo la gnas pas thams cad kyis/ sangs rgyas kyi rang bzhin mthong ba la sogs te dngos po de dag mi brjod do/ / ting nge 'dzin la nan tan byas pas stong pa bcu gcig kyang 'thob par 'gyur te/ de ni byang chub sems dpa'i ting nge 'dzin yongs su dag pa la nan tan byed pa zhes bya'o/ /de ltar tshul khrims dang / ting nge 'dzin du ldan par gyur pas yongs su dag pa'i shes rab la nan tan byed do/ /shes rab la nan tan byas pas na thog ma nas lus kyi nang na bdag yod par ram/ bdag gi nang na lus yod par mi 'dzin te lus dang / bdag lus ma yin/ bdag ma yin par mi 'dzin te/ de ni byang chub sems dpa' shes rab yongs su dag par nan tan byed pa'o/ /shes rab la nan tan byas pas tshul khrims bsrungs pa rnams kyang shin tu brtan par gyur to/ /rigs kyi bu 'di lta ste/ dper na ri rab lhun po ni rlung rnam pa bzhis bskyod mi nus so/ /byang chub sems dpa' sems dpa' chen po
52-1-275b
yang de dang 'dra ste/ phyin ci log bzhis bskyod mi nus so/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' de'i tshe na bdag gis tshul khrims bsrungs pa rnams cis kyang bskyod mi nus par shes so mthong ngo rtogs so/ /de ni byang chub sems dpas shes pa dang mthong ba rtogs pa zhes bya ste/ 'jig rten pas ni ma yin no/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos de ltar tshul khrims bsrungs pa rnams shin tu brtan zhing mi g.yo bar mthong bas 'gyod pa'i sems med de/ 'gyod pa med pas sems rab tu dga' bar 'gyur/ rab tu dga' bar gyur pas sems shin tu tshim par 'gyur ro/ /shin tu tshim par gyur pas bde bar 'gyur/ sems rab tu bde bar gyur pas mi g.yo ba'i ting nge 'dzin 'thob bo/ /mi g.yo ba'i ting nge 'dzin 'thob pas shes pa dang lta ba yang dag par 'gyur ro/ /shes pa dang lta ba yang dag par gyur pas 'khor ba las yongs su skyo'o/ /'khor ba las skyo bas na rnam par grol bar 'gyur ro/ /rnam par grol bar gyur pas na sangs rgyas kyi rang bzhin gsal bar mthong ste/ de ni byang chub sems dpas shes pa dang mthong ba dang / rtogs pa yin gyi/ 'jig rten pas shes pa ni ma yin no/ /rigs kyi bu 'di dag ni 'jig rten pas ni mi shes mi mthong mi rtogs pa yin gyi/ byang chub sems dpas ni shes so mthong ngo rtogs so/ /'od srung gis yang gsol pa/ ji ltar byang chub sems dpa' tshul khrims yongs su dag par nan tan bgyis pas 'gyod pa'i sems ma mchis pa nas sangs rgyas kyi rang bzhin gyi bar du gsal bar mthong ba lags/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu 'jig rten gyi tshul khrims ni yongs su dag pa zhes mi bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ 'jig rten gyi tshul khrims ni srid pa dang bcas pa/ rang bzhin gyis ma nges pa/ mthar phyin pa ma yin te/ sems can thams cad kyi don du rgyas par 'gyur ba ma yin
52-1-276a
pa'i phyir yongs su dag pa zhes mi bya'o/ /yongs su dag pa ma yin pas na 'gyod pa'i sems dang bcas so/ /'gyod pa'i sems dang bcas pas na dga' ba'i sems med do/ /dga' ba'i sems med pas tshim pa med/ tshim pa med pas bde ba med do/ /bde ba med pas mi g.yo ba'i ting nge 'dzin med do/ /mi g.yo ba'i ting nge 'dzin med pas shes pa dang lta ba yang dag pa med do/ /shes pa dang lta ba yang dag pa med pas 'khor ba la skyo ba med/ 'khor ba la skyo ba med pas rnam par grol bar mi 'gyur/ rnam par ma grol bas na sangs rgyas kyi rang bzhin mi mthong ngo / /sangs rgyas kyi rang bzhin mi mthong bas yongs su mya ngan las 'das pa chen po mi 'thob ste/ de ni 'jig rten gyi tshul khrims zhes bya'i yongs su dag pa ma yin no/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po'i yongs su dag pa'i tshul khrims ni tshul khrims nyid kyang tshul khrims ma yin pa/ srid pa dang bcas pa ma yin pa nges pa/ mthar phyin pa/ sems can gyi don du 'gyur ba ste/ de ni byang chub sems dpa'i tshul khrims yongs su dag pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos yongs su dag pa'i tshul khrims la 'gyod pa med pa'i sems ched du ma bskyed kyang / 'gyod pa med pa'i sems rang skye'o/ /rigs kyi bu dper na mi zhig me long thogs na bzhin ched du snang bar ma byas kyang bzhin rang 'byung ngo / /dper na zhing pas zhing gshin pa la sa bon btab na myu gu ched du ma bskyed kyang myu gu rang skye'o/ /dper na me mar btsugs na mun pa ched du med par ma byas kyang mun pa rang med par 'gyur ro/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po tshul khrims yongs su dag par bsrungs pas 'gyod pa med pa'i sems rang skye ba yang de dang 'dra'o/ /tshul khrims yongs su dag pas rab tu dga' ba'i sems thob par 'gyur ro/ /rigs kyi bu dper na skyes bu ngo bzhin bzang po dang ldan
52-1-276b
pa zhig bdag gi bzhin mthong na rab tu dga' ba'i sems skye'o/ /tshul khrims yongs su dag pa yang de dang 'dra'o/ /rigs kyi bu tshul khrims ngan pa can ni tshul khrims yongs su ma dag pas na dga' ba'i sems mi skye'o/ /dper na bzhin mi sdug pa zhig bdag gi bzhin mthong na dga' ba'i sems mi skye ba ltar tshul khrims ngan pa can yang de dang 'dra'o/ /rigs kyi bu dper na bud med rdze'u thogs pa gnyis shig gcig ni zho'i bum pa thogs la/ gcig ni dar ba'i bum pa thogs te/ gnyis ka 'grogs nas tshong 'dus su chas pa las lam du rdeg 'chos te/ bum pa gnyis ka chag na gcig ni dga'/ gcig ni mi dga'o/ /tshul khrims dang ldan pa dang / tshul khrims nyams pa yang de dang 'dra'o/ /tshul khrims yongs su dag pa ni sems rab tu dga' bar 'gyur ro/ /sems rab tu dga' bas na de 'di snyam du sems so/ /sangs rgyas bcom ldan 'das kyis yongs su mya ngan las 'das pa las gang gis tshul khrims yongs su dag par bsrungs na mya ngan las 'da' bar 'gyur ro zhes gsungs te/ bdag gis kyang tshul khrims yongs su dag par nan tan byas na 'thob par 'gyur ro snyam sems te/ de'i rgyu de'i rkyen gyis na sems rab tu dga' bar 'gyur ro/ /byang chub sems dpa' 'od srung gis yang gsol pa/ bcom ldan 'das dga' ba dang bde ba zhes bgyi ba la khyad par ci mchis/ bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po kha na ma tho bar 'gyur ba'i sdig pa mi byed pas na dga' ba zhes bya'o/ /yongs su dga' ba'i sems kyis tshul khrims srung ba ni bde ba zhes bya'o/ /rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos 'khor ba shin tu rtogs pas dga' ba zhes bya'o/ /yongs su mya ngan las 'das pa chen po thob pas bde ba zhes bya'o/ /tha ma ni dga' ba zhes bya'o/ /mchog ni bde ba zhes bya'o/ /'jig rten dang 'dres pa'i chos yongs su spangs pa ni dga'
52-1-277a
ba zhes bya'o/ /ma 'dres pa'i chos 'thob pa ni bde ba zhes bya'o/ /tshul khrims yongs su dag pas na lus las su rung ba dang / ngag rtsub po'i skyon med de/ byang chub sems dpa' de'i tshe lta ba dang / nyan pa dang / snom pa dang / ro myong bar byed pa dang / reg bya dang / shes par byed pa thams cad la kha na ma tho bar 'gyur ba med do/ /kha na ma tho bar 'gyur ba med pas sems rab tu bde bar 'gyur ro/ /sems rab tu bde bar gyur pas na zhi ba'i ting nge 'dzin 'thob bo/ /zhi ba'i ting nge 'dzin thob pas na shes pa dang lta ba yang dag par 'gyur ro/ /shes pa dang lta ba yang dag par gyur pas 'khor ba la yongs su skyo'o/ /'khor ba la yongs su skyo bas na rnam par grol bar 'gyur/ rnam par grol bas na sangs rgyas kyi rang bzhin mthong ngo / /sangs rgyas kyi rang bzhin mthong bas na yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'thob bo/ /de dag ni byang chub sems dpa'i tshul khrims yongs su dag pa yin gyi/ 'jig rten gyi tshul khrims ni ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ rigs kyi bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen pos tshul khrims yongs su dag par bsrungs na chos rnam pa 'di lnga grogs su 'gyur ro/ /lnga gang zhe na/ dad pa dang ldan pa yin/ khrel ba dang ldan pa yin/ 'dzem pa dang ldan pa yin/ dge ba'i bshes gnyen dang ldan pa yin/ tshul khrims la gus par byed pa yin no/ / sgrib pa lnga yongs su spangs pas lta ba rnam par dag par 'gyur ba dang / lta ba lnga yongs su spangs pas the tsom gyi sems med par 'gyur ro/ /gzhan yang the tsom lnga yongs su spong bar 'gyur te/ lnga gang zhe na/ sangs rgyas la the tsom za ba dang / chos la the tsom za ba dang / dge 'dun la the tsom za ba dang / tshul khrims la the tsom za ba dang / bag med pa la the tsom za ba'o/ /byang chub sems dpa' de'i tshe dbang po lnga yang thob par 'gyur te/ lnga gang zhe na/ dad pa'i dbang po dang / brtson 'grus kyi dbang po dang / dran pa'i
52-1-277b
dbang po dang / ting nge 'dzin gyi dbang po dang / shes rab kyi dbang po'o/ /dbang po lnga thob pas mya ngan las 'das pa rnam pa lnga yang 'thob par 'gyur ro/ /lnga gang zhe na/ gzugs rnam par grol ba nas/ rnam par shes pa rnam par grol ba'i bar du ste/ de ni byang chub sems dpa'i tshul khrims yongs su dag pa zhes bya'i/ 'jig rten gyi ma yin no/ /rigs kyi bu de dag ni 'jig rten pas mi shes pa dang mi mthong ba dang mi rtogs pa ste/ byang chub sems dpas shes pa dang mthong ba dang rtogs pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu ji ste nga'i nye gnas las theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'chang ngam/ 'dzin tam/ klog gam/ 'don tam/ glegs bam du 'dri'am/ ston cing 'chad pa gang zhig tshul khrims nyams na gzhan gyis brnyas shing smod de/ de dag 'di skad du gal te sangs rgyas kyis dgongs pa'i snying po yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo mthu dang ldan pa zhig yin na/ ci'i phyir tshul khrims mnos pa nyams par 'gyur zhes zer ro/ /ci ste gang zhig mya ngan las 'das pa'i mdo 'chang ngam 'dzin pa la tshul khrims nyams na de ni mdo sde mthu med par rig par bya ste/ gal te mthu med na klog gam 'don kyang phan pa'i don du mi 'gyur te/ de ltar mya ngan las 'das pa'i mdo sde la brnyas smad pas sems can tshad med mtha' yas pa snyed sems can dmyal bar ltung bar byed do/ /ci ste mdo sde 'di nyid 'chang ngam 'dzin pa de tshul khrims nyams par byed na de ni sems can gyi sdig pa'i bshes gnyen yin te/ nga'i nye gnas ma yin gyi bdud kyi 'khor yin no/ /gang zag de ni mdo sde 'di nyid 'chang ngam/ 'dzin tam/ nyan du yang ma gnang gi nyis na ma bcangs/ ma bzung / ma bsgoms kyang sla'i/ tshul khrims nyams pas 'chang ngam/ 'dzin tam sgrub par byed pa ma yin no/ /rigs kyi bu nga'i nye gnas las yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'chang ngam/ 'dzin tam/ klog gam/ 'don tam/ glegs bam du 'dri ba'am/ ston cing
52-1-278a
'chad 'dod na yang dag pa'i lus dang sems kyis bsgrub par bya'i/ nyam rangs dang 'phyar ba dang 'gran tor gyis ni ma yin no/ /de la lus las byung ba ni nyam rangs zhes bya/ sems las byung ba ni 'phyar ba zhes bya'o/ /tshol ba dang bcas pa'i sems ni 'phyar ba zhes bya/ lus kyi las byas pa ni nyam rangs zhes bya'o/ /ci ste nga'i nye gnas tshol ba dang bcas/ byed pa'i las dang bcas na theg pa chen po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di 'chang ngam/ gzung bar mi bya'o/ /ci ste de lta bu dang bcas pas mdo sde 'di nyid 'chang ngam 'dzin par byed na/ gzhan gyis brnyas smod par 'gyur te/ de la 'di skad du ji ste sangs rgyas kyi dgongs pa'i snying po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde mthu dang ldan pa zhig yin na/ ci'i phyir khyod la tshol ba dang bcas/ byed pa dang bcas par 'gyur zhes zer ro/ /ci ste mdo sde 'di nyid 'chang bar byed pa de tshol ba dang bcas/byed pa dang bcas na de ni mdo sde 'di nyid la mthu med do zhes zer bar 'gyur ro/ /gal te mthu med na 'chang ngam 'dzin par byed kyang phan pa'i don du mi 'gyur la/ de ltar mya ngan las 'das pa'i mdo sde la brnyas smad pas/ sems can tshad med pa snyed sems can dmyal bar ltung bar byed do/ /mdo sde 'di 'chang ngam 'dzin par byed pa de tshol ba dang bcas/ byed pa dang bcas na de ni sems can gyi mi dge ba'i bshes gnyen yin te/ nga'i nye gnas ma yin gyi bdud kyi ris yin no/ /gzhan yang rigs kyi bu nga'i nye gnas las yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'chang ba dang / 'dzin pa dang / klog pa dang / 'don pa dang / glegs bam du 'dri ba dang / ston par byed pa dag dus ma yin par bstan par mi bya/ brda mi phrad pa la bstan par mi bya/ gsol ba ma btab pa la bstan par mi bya/ brnyas pa'i sems dang bcas pas bstan par mi bya/ dus thams cad kyi thams cad du bshad par mi bya/ bdag bstod pa'i phyir bstan par mi bya/ gzhan
52-1-278b
smad pa'i phyir bshad par mi bya/ sangs rgyas kyi chos nub par 'gyur bar bshad par mi bya/ 'jig rten gyi chos dar bar 'gyur ba'i phyir bshad par mi bya'o/ /rigs kyi bu nga'i nye gnas las mdo sde 'di 'chang ba dang 'dzin pa dag dus ma yin par ston pa nas 'jig rten gyi chos dar bar byed pa'i bar du ston na/ gzhan gyis dpyas shing smod par 'gyur te/ 'di skad ces zer ro/ /sangs rgyas kyis dgongs te gsungs pa'i snying po yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'di mthu dang ldan pa zhig yin na/ ci'i phyir dus ma yin pa ston pa nas 'jig rten gyi chos dar bar byed pa'i bar du ston par 'gyur ro zhes zer ro/ /gal te mdo sde 'di 'dzin pa dag de lta bu'i tshul du ston na mdo sde 'di la mthu med par 'dzin to/ /ci ste mthu med na bcangs sam 'dzin kyang phan pa dang bde ba don du mi 'gyur te/ de ltar de mya ngan las 'das pa'i mdo sde la brnyas smad pas sems can tshad med pa'i rnams sems can dmyal bar ltung bar 'gyur ro/ /mdo sde 'di 'chang zhing 'dzin pa dag dus ma yin par ston pa nas 'jig rten gyi chos dar bar bya ba'i bar du ston na/ de ni sems can gyi mi dge ba'i bshes gnyen yin gyi/ nga'i nye gnas ma yin te/ bdud kyi ris su gtogs pa yin no/ /rigs kyi bu de la gang zhig yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde 'chang ngam/ 'dzin tam/ ston tam/ sangs rgyas kyi rang bzhin ston cing 'chad pa dang / de bzhin gshegs pas dgongs te gsungs pa'i snying po 'chad pa dang / theg pa chen po ston pa dang / shin tu rgyas pa'i mdo sde ston pa dang / nyan thos kyi theg pa ston pa dang / rang sangs rgyas kyi theg pa ston pa dang / rnam par grol ba ston pa dang / sangs rgyas kyi rang bzhin mthong ba dag thog ma kho nar lus yongs su dag par sbyang bar bya'o/ /lus yongs su dag pas na brnyas smod pa med do/ /brnyas smod pa med pas sems can tshad med pa rnams yongs su mya ngan las 'das pa'i mdo sde la yongs su dag pa'i dad pa skye'o/ /dad pa'i sems skyes pas mdo sde 'di la rim gro dang bkur stir byed do/ /
52-1-279a
gal te tshig bzhi pa'i tshigs su bcad pa gcig gam/ rkang pa gcig gam/ tshig 'bru gcig tsam thos par byed de/ chos bstan pa de yang bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems skyed par byed na gang zag de ni sems can gyi dge ba'i bshes gnyen yang dag pa yin gyi mi dge ba'i bshes gnyen ma yin/ nga'i nye gnas yin gyi bdud kyi ris ma yin/ de ni byang chub sems dpa' zhes bya'i/ 'jig rten pa ma yin no/ /rigs kyi bu 'di dag ni 'jig rten pas mi shes pa dang mi mthong ba dang mi rtogs pa ste/ byang chub sems dpas ni shes pa mthong ba rtogs pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu gzhan yang ji ltar na 'jig rten thams cad kyis mi shes mi mthong mi rtogs la/ byang chub sems dpas shes pa dang mthong ba dang rtogs pa zhe na/ 'di lta ste dran par bya ba'i gnas drug go/ /drug gang zhe na/ sangs rgyas dran par bya ba dang / chos dran par bya ba dang / dge 'dun dran par bya ba dang / bslab tshig dran par bya ba dang / sbyin pa dran par bya ba dang / lha dran par bya ba'o// //'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po'i mdo/ bam po nyi shu rtsa bzhi pa/ rigs kyi bu de la ji ltar na sangs rgyas dran par bya zhe na/ de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas mkhyen pa dang zhabs su ldan pa/ bde bar gshegs pa/ 'jig rten mkhyen pa/ bla na med pa/ skyes bu 'dul zhing kha lo sgyur ba/ lha dang mi rnams kyi ston pa/ sangs rgyas bcom ldan 'das ni rtag pa/ mi 'gyur ba/ mi 'pho ba/ stobs bcu dang mi 'jigs pa bzhi dang ldan pa/ seng ge chen po'i sgra sgrogs pa/ dge sbyong chen po/ bram ze chen po/ tshangs pa chen po/ mthar phyin pa/ pha rol tu phyin pa gzhan gyis mi thub pa/ spyi gtsug bltar mi snang ba/ bsnyengs pa med pa/ bag tsha ba med pa/ g.yo ba med pa/ gcig pu grogs med pa/ ma bstan par rang gis rig pa/ myur ba'i ye shes/ ye shes chen po/ rno ba'i ye shes/ zab pa'i ye shes/ rnam par grol ba'i ye shes/ thun mong ba med pa'i ye shes/ kun tu rgyas pa'i ye shes/
52-1-279b
mthar phyin pa'i ye shes/ rin po che'i ye shes dang ldan pa/ mi'i nang na khyu mchog gi rgyal po lta bu/ mi'i nang na glang po che'i rgyal po lta bu/ mi'i nang na klu'i rgyal po lta bu/ mi'i nang na skyes bu/ mi'i nang na me tog pad mo lta bu/ pun da rI ka lta bu/ kha lo sgyur ba/ mi'i ston pa/ sbyin bdag chen po/ chos chen po ston pa/ chos mkhyen pa'i phyir chos chen po ston pa/ don mkhyen pa'i phyir chos chen po ston pa/ dus mkhyen pa'i phyir chos chen po ston pa/ chog shes pa'i phyir chos chen po ston pa/ bdag shes pa'i phyir chos chen po ston pa/ 'khor chen po shes pa'i phyir chos chen po ston pa/ sems can gyi rang bzhin rnam pa tha dad pa mkhyen pa'i phyir chos chen po ston pa dbang po rnon po dang rtul po dang bar ma mkhyen pa'i phyir chos chen po ston pa/ lam dbu ma ston pa'i phyir chos chen po ston pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na de bzhin gshegs pa zhes bya zhe na/ sngon 'das pa'i sangs rgyas rnams kyis gsungs pa las mi 'gyur ba'i phyir de bzhin gshegs pa zhes bya'o/ /ji ltar mi 'gyur zhe na/ sngon 'das pa'i sangs rgyas rnams kyang sems can bsgral ba'i phyir mdo sde bcu gnyis gsungs so/ / de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra bas na de bzhin gshegs pa zhes bya'o/ /sangs rgyas bcom ldan 'das rnams ni pha rol tu phyin pa drug dang / byang chub kyi phyogs sum cu rtsa bdun dang / stong pa bcu gcig las gshegs pas na yongs su mya ngan las 'das pa chen por phyin te/ de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra bas na sangs rgyas la de bzhin gshegs pa zhes bya'o/ /sangs rgyas bcom ldan 'das ni sems can gyi phyir thabs de nyid kyis theg pa gsum du bstan te/ sku tshe'i tshad kyang tshad med dpag tu med pas de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ de bas na sangs rgyas la de bzhin gshegs pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na dgra bcom pa zhe na/ 'jig rten gyi chos thams cad ni dgra zhes bya ste/ sangs rgyas kyis rnam pa de dag choms pas na dgra bcom pa zhes bya'o/ /bdud rnam pa bzhi
52-1-280a
ni byang chub sems dpa'i dgra zhes bya ste/ sangs rgyas bcom ldan 'das kyang byang chub sems dpa' mdzad pa na/ thams cad mkhyen pa'i ye shes kyis bdud rnam pa bzhi bcom pas na dgra bcom pa zhes bya'o/ /gzhan yang dgra bcom pa ni yongs su spangs pa zhes bya ste/ byang chub sems dpa'i tshe na nyon mongs pa tshad med pa rnams yongs su spangs pas na dgra bcom pa zhes bya'o/ /gzhan yang dgra bcom pa ni 'das pa'i sangs rgyas rnams kyi bde ba zhes bya'o/ /sngon byang chub sems dpa' mdzad pa na bskal pa tshad med grangs med pa'i bar du sems can gyi phyir sdug bsngal rnam pa sna tshogs myong yang mi bde ba med de rtag tu bde'o/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra bas na dgra bcom pa zhes bya'o/ /gzhan yang dgra bcom pa zhes bya ba ni 'jig rten du bcas pa/ lha dang mi thams cad kyis lha rdzas kyi me tog dang / phreng ba dang / rgyal mtshan dang / ba dan dang / rol mo rnam pa sna tshogs kyis mchod pas na dgra bcom pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na yang dag par rdzogs pa zhe na/ yang dag pa zhes bya ba ni phyin ci ma log pa'o/ /rdzogs pa zhes bya ba ni phyin ci log bzhi mngon par ma rtogs pa med pa'o/ /gzhan yang yang dag pa zhes bya ba ni dka' thub spyod pa'o/ /rdzogs pa zhes bya ba ni sdug bsngal spyod pa'i rkyen kyis nges par sdug bsngal gyi 'bras bu myong bar shes pa'o/ /gzhan yang yang dag pa zhes bya ba ni 'jig rten gyi dbu ma'o/ /rdzogs pa zhes bya ba ni mthar lam dbu ma la nan tan byas na nges par bla na med pa yang dag par rdzogs par shes pa'o/ /gzhan yang yang dag pa ni bgrang du yod pa/ tshad gzung du yod pa/ dpag tu yod pa'o/ /rdzogs pa zhes bya ba ni bgrang du med pa/ tshad gzung du med pa/ dpag tu med pa ste/ de bas na sangs rgyas la yang dag par rdzogs pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu nyan thos dang rang sangs rgyas la yang dag par rdzogs pa zhes bya ba yod de/ de ni yang dag par rdzogs pa ma yin no/ /de ci'i phyir zhe na/ yang dag par rdzogs pa ni phung po lnga
52-1-280b
dang / /skye mched bcu gnyis dang / khams bcwa brgyad shes pa ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis kyang shes pas yang dag par rdzogs pa zhes bya'o/ /ci'i phyir yang dag par rdzogs pa ma yin zhe na/ rigs kyi bu ci ste theg pa chung ngu gnyis kyis bskal pa tshad med pa'i bar du gzugs kyi phung po gcig pu la rtog kyang rdzogs par mi shes pas/ de'i phyir nyan thos dang rang sangs rgyas ni yang dag par rdzogs pa zhes mi bya'o/ /de la ji ltar na mkhyen pa dang zhabs su ldan pa zhe na/ mkhyen pa ni dge ba'i 'bras bu tshad med pa thob pa'o/ / zhabs dang ldan pa ni zhabs nyid do/ /de la dge ba'i 'bras bu ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub bo/ /zhabs zhes bya ba ni tshul khrims dang shes rab ste/ tshul khrims dang shes rab kyi rkang pas bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu phyin pas na mkhyen pa dang zhabs su ldan pa zhes bya'o/ /gzhan yang mkhyen pa ni rig pa'o/ /ldan pa ni bkra shis so/ /zhabs ni 'bras bu'o/ /rigs kyi bu de dag ni 'jig rten gyi don zhes bya'o/ /rig pa ni rnam par grol ba'o/ /bkra shis ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub bo/ /'bras bu ni yongs su mya ngan las 'das pa chen po ste/ de bas na mkhyen pa dang zhabs su ldan pa zhes bya'o/ /gzhan yang mkhyen pa ni snang ba zhes bya'o/ /ldan pa ni las zhes bya'o/ /zhabs ni 'bras bu zhes bya ste/ rigs kyi bu de ni 'jig rten gyi don to/ /snang ba zhes bya ba ni bag yod pa'o/ /las ni pha rol tu phyin pa drug go/ /'bras bu ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub bo/ /gzhan yang mkhyen pa ni rig pa gsum ste/ byang chub kyi rig pa dang / sangs rgyas kyi rig pa dang / ma rig pa'i rig pa'o/ /de la byang chub kyi rig pa ni shes rab kyi pha rol tu phyin pa'o/ /sangs rgyas kyi rig pa ni sangs rgyas kyi rig pa nyid do/ /ma rig pa'i rig pa ni stong pa nyid kyi mthar phyin pa'o/ /ldan pa zhes bya ba ni bskal pa grangs med pa'i bar du sems can gyi phyir dge ba'i las mang po bsgoms pa'o/ /zhabs zhes
52-1-281a
bya ba ni sangs rgyas kyi rang bzhin gsal bar mthong ba ste/ de bas na mkhyen pa dang zhabs su ldan pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na bde bar gshegs pa zhe na bde ba ni mtho ba'o/ /gshegs pa ni mi mtho ba ste/ rigs kyi bu de ni 'jig rten gyi don to/ /mtho ba ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub bo/ /mi mtho ba ni de bzhin gshegs pa'i thugs so/ /rigs kyi bu ji ste thugs mtho na/ de bzhin gshegs pa zhes mi bya ste/ de bas na de bzhin gshegs pa la bde bar gshegs pa zhes bya'o/ /gzhan yang bde ba ni dge ba'i bshes gnyen no/ /gshegs pa ni dge ba'i bshes gnyen gyi 'bras bu ste/ rigs kyi bu de ni 'jig rten gyi don to/ /dge ba'i bshes gnyen ni sems dang po bskyed pa'o/ /'bras bu ni yongs su mya ngan las 'das pa chen po ste/ de bzhin gshegs pa ni thog ma sems bskyed pa ma btang bas yongs su mya ngan las 'das pa chen po 'thob pas/ de'i phyir bde bar gshegs pa zhes bya'o/ /gzhan yang bde ba ni bzang po'o/ /gshegs pa ni yod pa ste/ rigs kyi bu de ni 'jig rten gyi don to/ /de la bzang po ni sangs rgyas kyi rang bzhin mthong ba'o/ /yod pa ni mya ngan las 'das pa chen po'o/ /rigs kyi bu mya ngan las 'das pa'i rang bzhin ni yang dag par yod pa ma yin mod kyi/ sangs rgyas bcom ldan 'das kyis 'jig rten gyi dbang du byed de yod ces gsungs so/ /rigs kyi bu dper na 'jig rten gyi mi bu med pa la bu yod do zhes bya ba dang / lam med par lam yod do zhes smras pa dang 'dra ste/ yongs su mya ngan las 'das pa yang 'jig rten gyi dbang du byas nas yod do zhes gsungs so/ /sangs rgyas bcom ldan 'das rnams ni yongs su mya ngan las 'das pa chen po lhun gyis grub pa'i phyir bde bar gshegs pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na 'jig rten rig pa zhe na/ rigs kyi bu 'jig rten zhes bya ba ni phung po lnga'o/ /rig pa ni shes pa'o/ /sangs rgyas bcom ldan 'das ni phung po lnga la shin tu mkhas pas 'jig rten
52-1-281b
rig pa zhes bya'o/ /gzhan yang 'jig rten zhes bya ba ni 'dod pa lnga'o/ /rig pa zhes bya ba ni ma chags pa'o/ /'dod pa lnga la yongs su ma chags pa'i phyir yang 'jig rten rig pa zhes bya'o/ /gzhan yang 'jig rten zhes bya ba ni shar phyogs kyi 'jig rten gyi khams tshad med grangs med de/ nyan thos dang rang sangs rgyas kyis mi shes mi mthong mi rtogs pa dag sangs rgyas bcom ldan 'das kyis ni mkhyen cing gzigs te rtogs so/ /de bzhin du lho dang / nub dang / byang dang / phyogs mtshams bzhi dang / steng dang 'og gi 'jig rten gyi khams kyang de bzhin du rig pas na sangs rgyas bcom ldan 'das ni 'jig rten rig pa'o/ /gzhan yang 'jig rten zhes bya ba ni skye bo ma rabs thams cad do/ /rig pa zhes bya ba ni skye bo ya rabs rnams kyis dge ba dang sdig pa'i rgyu dang 'bras bu shes pa ste/ nyan thos dang rang sangs rgyas rnams kyis shes pa ma yin gyi sangs rgyas nyag gcig gis mkhyen pas na sangs rgyas bcom ldan 'das ni 'jig rten rig pa'o/ /gzhan yang 'jig rten zhes bya ba ni pad mo zhes bya'o/ /rig pa ni mi gos pa zhes te/ rigs kyi bu de ni 'jig rten gyi don to/ /pad mo zhes bya ba ni de bzhin gshegs pa'o/ /mi gos pa ni de bzhin gshegs pa la 'jig rten gyi chos brgyad kyis mi gos pa'i phyir sangs rgyas bcom ldan 'das ni 'jig rten rig pa zhes bya'o/ /gzhan yang 'jig rten rig pa ni sangs rgyas dang byang chub sems dpa' la 'jig rten rig pa zhes bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ sangs rgyas dang byang chub sems dpa' ni 'jig rten gzigs pa'i phyir 'jig rten rig pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu dper na zas kyi rkyen gyis 'tsho bar 'gyur bas zas la 'tsho ba zhes bya ba dang 'dra bar sangs rgyas dang byang chub sems dpa' yang 'jig rten gzigs pas 'jig rten rig pa zhes bya'o/ /de la ji ltar na bla na med pa zhe na/ bla na yod pa ni gcod pa'i don te/ gcad du med pa'i phyir bla na med pa'o/ /sangs rgyas bcom ldan 'das la nyon mongs pa mi mnga' ba'i phyir gcad du med de/ de bas na sangs rgyas bcom
52-1-282a
ldan 'das ni bla na med pa zhes bya'o/ /gzhan yang bla na yod pa zhes bya ba ni rtsod pa dang bcas pa'o/ /bla na med pa ni rtsod pa med pa ste/ de bzhin gshegs pa la rtsod pa med pas sangs rgyas bcom ldan 'das ni bla na med pa'o/ /gzhan yang bla na yod pa zhes bya ba ni tshig gis sun dbyung du rung ba'o/ /bla na med pa ni tshig gis sun dbyung du mi rung ba ste/ de bzhin gshegs pas gsungs pa la sems can thams cad kyis sun dbyung du mi rung bas na sangs rgyas bcom ldan 'das ni bla na med pa'o/ /gzhan yang bla na yod pa zhes bya ba ni bla na yod pa'o/ / bla na med pa zhes bya ba ni bla na med pa ste/ dus gsum gyi sangs rgyas rnams la 'das pa med pa'i phyir sangs rgyas bcom ldan 'das ni bla na med pa'o/ /gzhan yang bla na yod pa zhes bya ba ni gsar rnying ngo / /sangs rgyas bcom ldan 'das ni yongs su mya ngan las 'das pa'i ngo bo nyid du gyur pas gsar rnying zhes bya ba med de/ sangs rgyas bcom ldan 'das ni bla na med pa zhes bya'o/ /rigs kyi bu de la ji ltar na skyes bu 'dul zhing kha lo sgyur ba zhe na/ bdag nyid skyes bu yin pas skyes bu gzhan yang 'dul lo/ /rigs kyi bu de bzhin gshegs pa zhes bya ba ni yang dag par na skyes bu ma yin skyes bu ma yin pa yang ma yin te/ skyes bu 'dul ba'i phyir de bzhin gshegs pa ni skyes bu zhes bya'o/ /rigs kyi bu skyes pa dang bud med gang yang rung / chos rnam pa 'di bzhi dang ldan na skyes bu zhes bya'o/ /bzhi gang zhe na/ dge ba'i bshes gnyen tshol ba dang / chos nyan pa dang / don sems pa dang / smras pa bzhin du spyod pa'o/ /rigs kyi bu chos rnam pa bzhi po 'di dang ldan pa'i skyes pa yang rung / bud med kyang rung de ni skyes bu zhes bya'o/ /rigs kyi bu gal te skyes pa yin yang chos rnam pa 'di bzhi dang mi ldan na skyes bu zhes mi bya'o/ /de ci'i phyir zhe na/ skyes pa'i lus yin mod kyi/ spyod pa byol song dang 'dra ste/ de bzhin gshegs pa ni pho mo gnyis ka 'dul bas skyes bu 'dul zhing kha lo sgyur ba zhes bya'o/ /gzhan yang rigs kyi bu dper na rta'i kha lo sgyur ba ni rnam pa bzhi
52-1-282b
ste/ spu la reg pa dang / pags pa la reg pa dang / sha la reg pa dang / rus pa la reg pa ste/ ci la reg pa bzhin du kha lo sgyur ba'i yid bzhin du 'gro'o/ /de bzhin gshegs pa yang de dang 'dra ste/ chos rnam pa 'di bzhis sems can rnams 'dul lo/ /gang zhe na/ skye ba bshad pas sangs rgyas kyi bka' bzhin byed pa ni dper na spu la reg pa tsam gyis kha lo sgyur ba'i yid bzhin du 'gro ba dang 'dra ste gcig go/ /skye ba dang rga ba'i chos bstan pas sangs rgyas kyi bka' bzhin du byed pa ni dper na spu dang pags pa la reg pa tsam gyis kha lo sgyur ba'i yid bzhin du 'gro ba dang 'dra ste gnyis so/ /skye ba dang / rga ba dang na ba bstan pas sangs rgyas kyi bka' bzhin du byed pa ni dper na spu dang pags pa dang sha la reg pas kha lo sgyur ba'i yid bzhin du 'gro ba dang 'dra ste gsum mo/ /skye ba dang rga ba dang na ba dang shi ba bstan pas sangs rgyas kyi bka' bzhin du byed pa ni dper na spu dang pags pa dang sha dang rus pa la reg pas kha lo sgyur ba'i yid bzhin du 'gror btub pa dang 'dra ste bzhi'o/ /rigs kyi bu rta'i kha lo sgyur ba ni nges pa ma yin gyi/ sangs rgyas bcom ldan 'das kyis sems can gdul ba ni nges pa ste mi brdzun pas na sangs rgyas bcom ldan 'das ni skyes bu 'dul zhing kha lo sgyur ba zhes bya'o/ /de la ji ltar na lha dang mi rnams kyi ston pa zhe na/ ston pa zhes bya ba la rnam pa gnyis te/ dge ba ston pa dang / sdig pa ston pa'o/ /sangs rgyas dang byang chub sems