rKTs
rKTs
      rKTs
rKTs
×
  Home
The project About us Copyrights Supports Cooperations News Links
Sigla Collections
Title e-Kanjur mono e-Kanjur approximated e-Kanjur lexical units e-Tanjur Chapters Colophons by numbers
Handlists Structural analysis Bibliography Translations & editions Map External resources
Introduction e-Derge e-Lhasa e-Lithang
Archives Kanjur viewer Tanjur viewer Rnying rgyud viewer
Conferences, workshops, panels Talks, conference papers Project-related teaching Publications
Unicode converter Gondhla miniatures
Tibetan-English

  Contact
Menu


We move. Please visit rkts.org

rKTs-K1 (Kanjur) [click on a ↘ to expand or collapse a line]

༄ འདུལ་བ་གཞི ༎

Alternative titles
  • - ༄ འདུལ་བ་གཞི
  • - ༄ འདུལ་བ་ལུང་བཞི

विनयवस्तु॥

Alternative titles
  • - ༄ विनयवस्तु

᠀ ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣᠢ ᠰᠢᠳᠥᠭᠡᠨ ᠅

Alternative titles
  • - ᠀ ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣᠢ ᠰᠢᠳᠥᠭᠡᠨ
  • - ᠀ ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠥᠭᠡᠨ
  • - ᠀ ᠸᠢᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠥᠭᠡᠨ
- KB Berlin Kanjur ↘

KB Berlin Kanjur
(Handlist prepared from H. Beckh's catalogue from 1914)


༄ འདུལ་བ་གཞི

B1
'dul ba, ka 1b1-ca 352 (vol. 1-5)
- C Cone Kanjur ↘
- D Derge Kanjur ↘

D Derge Kanjur
(Handlist prepared from H. Ui's catalogue from 1934)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བསྟུ
D1
'dul ba, ka 1b1-nga 302a5 (vol. 1-4)

Colophon: འདུལ་བ་གཞི་རྫོགས་སོ། ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཚར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོགག་།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་ས་རྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཙཱ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བི་དྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། བཟོད་པ་དཀའ་ཐུབ་དམ་པ་བཟོད་པ་ནི། མྱ་ངན་འདའ་བ་མཆོག་ཅེས་སངས་རྒྱས་གསུང ། རབ་ཏུ་བྱུང་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང ། གཞན་ལ་འཚེ་བ་དགེ་སྤྱོད་མ་ཡིན་ནོ། ཡེ་དྷ་རྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་བཱ་ཧེ་ཏུནྷེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་བ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨི་བཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ནཿ །

Note: 17 chapters


- Structure of the text

ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽད་ག་ལ་གྱི་བུའི་ལེའུ (kha 285b2)

འོས་སྲུང་གི་ལེའུ་དང་པོ (kha 286a6)

ཤཱ་རིའི་བུའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པ (kha 286b6)

པད་ནས་སྐེས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པ (kha 287b1)

མཛེས་ལྔན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པ (kha 288a4)

སྣ་མའི་མེ་ཏོག་གི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པ (kha 288b5)

ཕྱེ་བ་ཉི་ཤུ་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པ (kha 289a5)

ངག་དབང་གི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པ (kha 289b3)

བྷ་ར་དྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པ (kha 290a3)

ལེགས་འོངས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པ (kha 290b7)

མའ་གགས་པའི་གྲོགས་པོ་དགའ་ཡོད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པ (kha 291b1)

གནས་བརྟན་གྲགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པ (kha 292b2)

དཔལ་སྐྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པ (kha 293a6)

བ་ཀྐུ་ལའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པ (kha 293b6)

གནས་བརྟན་གནས་བརྟན་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པ (kha 294a7)

ག་ཡཱ་འོད་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅཝ་ལྔ་པ (kha 294b6)

གནས་བརྟན་གྲགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པ (kha 295b1)

མེ་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པ (kha 296b5)

ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བརྒྱད་པ (kha 297b6)

ས་གའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པ (khab 298b7)

འོད་སྲུང་བྱིན་པ་ཅན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པ (kha 299b1)

ལམ་ཕྲན་བསྟན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ (kha 299b7)

སྤྲུལ་ཁོལ་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ནི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ (kha 301a2)

མའ་གགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ (khab 301b6)

རིགས་འཛིན་གྱི་བུ་ནག་པོའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ (kha 302b1)

སྒྲ་ཅན་ཟིན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ (kha 302b7)

དགའ་བོའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ (kha 303b2)

ཁྱད་བུ་ནོར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ (kha 304b5)

ཉེ་སྡེའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ (kha 305b5)

ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་བཟང་ལྡན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ (kha 306b3)

མཛེས་བཟང་གི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་པ (kha 307a5)

གནས་འཇོག་སྦྲང་རྩི་ཅན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་རྩ་གཅིག་པ (kha 308a4)

གནས་བརྟན་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་རྩ་གཉིས་པ (kha 309b1)

ཀཽཎྜི་ཉའི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་རྩ་གསུམ་པ (kha 310a4)

ཉེ་བ་འཁོར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་རྩ་བཞི་པ (kha 311b5)

འོད་བྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ (kha 312b2)

ནམ་གྲུའི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ (kha 313b5)


- Bampos

1. (ka 1b1-15a7)

2. (ka 15a7-25a2)

3. (ka 25a2-34b7)

4. (ka 34b7-45b6)

5. (ka 45b6-63b7)

6. (ka 63b7-75b1)

7. (ka 75b1-87a6)

8. (ka 87a6-99a2)

9. (ka 99a2-111a4)

10. (ka 111a4-124a2)

11. (ka 124a2-137b3)

12. (ka 137b3-151b7)

13. (ka 152a1-164b4)

14. (ka 164b4-176b4)

15. (ka 176b4-191b4)

16. (ka 191b4-206a5)

17. (ka 206a5-218b1)

18. (ka 218b1-232a5)

19. (ka 232a5-245a6)

20. (ka 245a6-258b3)

21. (ka 258b3-272b6)

22. (ka 272b6-285a5)

23. (ka 285a5-298a6)

24. (ka 298a6-311a6)

25. (kha 1b1-14a4)

26. (kha 14a4-27a2)

27. (kha 27a2-39b6)

28. (kha 39b6-50a6)

29. (kha 50a6-60b7)

30. (kha 60b7-70b6)

31. (kha 70b6-80a4)

32. (kha 80a4-90a5)

33. (kha 90a5-101a4)

34. (kha 101a4-111a6)

35. (kha 111a6-121a7)

36. (kha 121b1-132b3)

37. (kha 132b3-143a2)

38. (kha 143a2-154a5)

39. (kha 154a5-164a4)

40. (kha 164a4-172b7)

41. (kha 173a1-182a6)

42. (kha 182a6-191b4)

43. (kha 191b4-200a4)

44. (kha 200a4-209b5)

45. (kha 209b5-220a2)

46. (kha 220a2-230b6)

47. (kha 230b6-241a7)

48. (kha 241a7-252a6)

49. (kha 252a6-265a3)

50. (kha 265a3-275a7)

51. (kha 275a7-286a6)

52. (kha 286a6-297b6)

53. (kha 297b6-308a4)

54. (kha 308a4-317a7)

55. (ga 1b1-11b7)

56. (ga 11b7-21b2)

57. (ga 21b2-31b1)

58. (ga 31b1-40a3)

59. (ga 40a4-49a7)

60. (ga 49a7-58b7)

61. (ga 59a1-68a7)

62. (ga 68a7-79a5)

63. (ga 79a5-89b3)

64. (ga 89b3-98a3)

65. (ga 98a3-107a7)

66. (ga 107a7-116a5)

67. (ga 116a5-124a6)

68. (ga 124a7-134b3)

69. (ga 134b3-143b7)

70. (ga 143b7-154b5)

71. (ga 154b5-167a4)

72. (ga 167a4-177a6)

73. (ga 177a6-187a1)

74. (ga 187a1-197a2)

75. (ga 197a2-208a7)

76. (ga 208a7-219a2)

77. (ga 219a3-231b1)

78. (ga 231b1-243a6)

79. (ga 243a6-255b1)

80. (ga 255b1-268b4)

81. (ga 268b4-280b2)

82. (ga 280b2-293a6)

83. (nga 1b1-13b7)

84. (nga 13b7-25b6)

85. (nga 25b6-36b3)

86. (nga 36b3-47a2)

87. (nga 47a2-59a1)

88. (nga 59a1-70b6)

89. (nga 70b6-83a2)

90. (nga 83a2-94b7)

91. (nga 94b7-106a6)

92. (nga 106a6-119a1)

93. (nga 119a1-130a2)

94. (nga 130a3-141a1)

95. (nga 141a1-151b2)

96. (nga 151b2-162b5)

97. (nga 162b5-174a4)

98. (nga 174a4-184b7)

99. (nga 185a1-196b4)

100. (nga 196b4-208b1)

101. (nga 208b1-219a7)

102. (nga 219b1-229a7)

103. (nga 229a7-240a6)

104. (nga 240a6-250a7)

105. (nga 250a7-261a1)

106. (nga 261a1-271b4)

107. (nga 271b4-282b1)

108. (nga 282b1-292b1)

109. (nga 292b1-302a1)


e-text from ADARSHA here (Local files on the rKTs server)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ka) (Local files on the rKTs server)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba kha) (Local files on the rKTs server)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ga) (Local files on the rKTs server)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba nga) (Local files on the rKTs server)


Dual display (volume 'dul ba ka) (Local files on the rKTs server)


Dual display (volume 'dul ba kha) (Local files on the rKTs server)


Dual display (volume 'dul ba ga) (Local files on the rKTs server)


Dual display (volume 'dul ba nga) (Local files on the rKTs server)


View BDRC scans (Work ID W4CZ5369 - Volume I1KG9127='dul ba ka)


View BDRC scans (Work ID W4CZ5369 - Volume I1KG9128='dul ba kha)


View BDRC scans (Work ID W4CZ5369 - Volume I1KG9129='dul ba ga)


View BDRC scans (Work ID W4CZ5369 - Volume I1KG9130='dul ba nga)


View BDRC scans (Work ID W22084 - Volume 0886='dul ba ka)


View BDRC scans (Work ID W22084 - Volume 0887='dul ba kha)


View BDRC scans (Work ID W22084 - Volume 0888='dul ba ga)


View BDRC scans (Work ID W22084 - Volume 0889='dul ba nga)


View BDRC scans (Work ID W30532 - Volume 6348='dul ba ka)


View BDRC scans (Work ID W30532 - Volume 6349='dul ba kha)


View BDRC scans (Work ID W30532 - Volume 6350='dul ba ga)


View BDRC scans (Work ID W30532 - Volume 6351='dul ba nga)


Visit the Adarsha site

- J Lithang Kanjur ↘

J Lithang ('jang sa tham) Kanjur
(Handlist prepared from Y. Imaeda's catalogue from 1984)


༄ འདུལ་བ་གཞི
J1
'dul ba, ka 1b1-nga 306a6 (vol. 1-4)

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་བ། །གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། །ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡིན། ། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཚྖ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཚྖ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། དགེའོ།། བཀྲ་ཤིས་སོ།།


e-text from ADARSHA here


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba kha)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba nga)


Dual display (volume 'dul ba ka)


Dual display (volume 'dul ba kha)


Dual display (volume 'dul ba ga)


Dual display (volume 'dul ba nga)


Visit the Adarsha site

- KQ Peking Kanjur ↘
- KD Dragon Kanjur ↘

KQ Dragon Kanjur
(Handlist prepared from the files from 國立故宮博物院 Taipei)


༄ འདུལ་བ་གཞི
Kd1030
'dul ba, ge-je
- R Ragya Kanjur ↘

R Ragya (rwa rgya) Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
R1
'dul ba, ka 1b1-nga 301b7 (vol 001-004)

Colophon:

Note: volume Nga incompleteSee digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba kha)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba nga)

- U Urga Kanjur ↘

U Urga Kanjur
(Handlist prepared from G. Bethlenfalvy's catalogue from 1980)


༄ འདུལ་བ་གཞི
U1
'dul ba, ka 1b1-nga 302a5 (vol. 1-4)

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག་།།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba kha)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba nga)

BDRC Urga's node (experimental link)

- L London Kanjur ↘

L London Kanjur
(Handlist prepared from U. Pagel & S. Gaffney's catalogue from 1996)


༄ འདུལ་བ་གཞི

L5
'dul ba, cha 95b2 -tha 391a2 (vol.6-10) 17 chapters

- S Stog Kanjur ↘

S Stog Kanjur
(Handlist prepared from T. Skorupski's catalogue from 1985)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
S1
'dul ba, ka 1b1-nga 414a7 (vol. 1-4)

Colophon: ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨ་ཀཱ་ར་དང་ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོང་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་སྙི་བ་མེད་པ་ཡི་རང་གཞན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག


- Structure of the text

རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞི (ka 2b4)

དགེ་བསྙེན་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག (ka 75a1)

དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག (ka 78a3)

དགེ་སློང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཆོ་ག (ka 97a2)

གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི (ka 195a5)

དགག་དབྱེའི་གཞི (ka 317b3)

དབྱར་གྱི་གཞི (ka 339a2)

ཀོ་ལྤགས་གྱི་གཞི (ka 359b7)

སྨན་གྱི་གཞི (ka 396b1)

ཤཱརིའི་བུ་དང་མོའུ་གལ (kha 382b6)

1་འོད་སྲུང (kha 384a2)

2་ཤཱརིའི་བུ (kha 384b6)

3་ཕན་ནས་སྐྱེས (kha 385b7)

4་མཛེས་ལྡན (kha 386a1)

5་སྣ་མའི་མེ་ཏོག (kha 388a1)

6་བྱེ་བ་ཉི་ཤུ་པ (kha 388b6)

7་ངག་དབང (kha 398b1)

8་བྷར་དྷྭཇ་བསོ་སྙམས་ལེན (kha 390a6)

9་ལེགས་འོངས (kha 391b4)

10་མ་འགགས་པའི་གྲོགས་པོ་དགའ་ཡོད (kha 392b2)

11་གནས་བརྟན་གྲགས་པ (kha 394a4)

12་དཔལ་སྐྱེད (kha 395a7)

13་བཀུལ (kha 396a3)

14་གནས་བརྟན་གནས་བརྟན་ཞེས་བྱ་བ (kha 396b6)

15་ལྟེང་རྒྱས་དང་ཆུ་ཀླུང་དང་གཡ་འོད་སྲུངས་རྣམས (kha 397a7)

16་གནས་བརྟན་གྲགས་པ (kha 398a7)

17་མེ་སྐྱེས (kha 400a5)

18་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང (kha 401b6)

19་ས་ག (kha 403a6)

20་འོད་སྲུངས་བྱིན་པ་ཅན (kha 404a3)

ཐུན་མོང་ཞེས་བྱའོ་འདུལ་གཞི (kha 430b1)

གོས་ཀྱི་གཞི (ga 56b7)

སྲས་བརྐྱང་གི་གཞི (ga 153a4)

ཀོའུ་ཤམྦིའི་གཞི (ga 166a1)

ལས་ཀྱི་གཞི (ga 180a6)

ཕྱིར་བཅོས་པའི་གཞི (ga 188b5)

དམར་གསེར་ཅན་གྱི་གཞི (ga 188b6)

གང་ཟག་གི་གཞི (ga 221b7)

སྤོ་བའི་གཞི (ga 237b3)

སྒོ་སྦྱོང་གཞག་པའི་གཞི (ga 244b2)

གནས་མལ་གྱི་གཞི (ga 251a3)

རྩོད་པ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཞི (ga 301a5)

དགེ་འདུན་དབྱེན་གྱི་བསྡུས་པའི་གཞི (ga 349a7)


- Bampos

1. (ka 1b2-22b6)

2. (ka 22b6-37a5)

3. (ka 37a5-51b7)

4. (ka 51b7-68b7)

5. (ka 68b7-97a2)

6. (ka 97a2-114b5)

7. (ka 114b5-131a7)

8. (ka 131a7-148a4)

9. (ka 148a4-166a2)

10. (ka 166a2-185a2)

11. (ka 185a2-204a6)

12. (ka 204a6-223a7)

13. (ka 223a7-240b5)

14. (ka 240b5-256a7)

15. (ka 256a7-277a1)

16. (ka 277a1-296b4)

17. (ka 296b4-313a4)

18. (ka 313a4-331a5)

19. (ka 331a5-350b3)

20. (ka 350b3-370a2)

21. (ka 370a2-389b6)

22. (ka 389b6-406a5)

23. (ka 406a5-422b4)

24. (ka 422b4-438b2)

25. (ka 438b2-)

26. (kha 1a1-20b1)

27. (kha 20b1-37a5)

28. (kha 37a5-51b5)

29. (kha 51b5-67a7)

30. (kha 67a7-81b3)

31. (kha 81b3-95a6)

32. (kha 95a6-109b3)

33. (kha 109b3-124b7)

34. (kha 124b7-140a3)

35. (kha 140a3-155a7)

36. (kha 155a7-171b4)

37. (kha 171b4-187a7)

38. (kha 187a7-204a2)

39. (kha 204a2-219a7)

40. (kha 219a7-231b4)

41. (kha 231b4-244b4)

42. (kha 244b4-258a7)

43. (kha 258a7-270b3)

44. (kha 270b3-284a2)

45. (kha 284a2-298b5)

46. (kha 298b5-302a2)

47. (kha 302a2-320a2)

48. (kha 320a2-335b2)

49. (kha 335b2-)

50. (kha -368b3)

51. (kha 368b3-384a3)

52. (kha 384a3-401b6)

53. (kha 401b6-417a3)

54. (kha 417a3-430b2)

55. (kha 430b2-444a7)

56. (ga 1b1-15a4)

57. (ga 15a4-29a5)

58. (ga 29a5-42a1)

59. (ga 42a1-55a6)

60. (ga 55a6-69b6)

61. (ga 69b6-83b7)

62. (ga 83b7-99b2)

63. (ga 99b2-114b4)

64. (ga 114b4-127a4)

65. (ga 127a4-141a2)

66. (ga 141a2-154a1)

67. (ga 154a1-166a1)

68. (ga 166a1-180a6)

69. (ga 180a6-193a3)

70. (ga 193a3-207a7)

71. (ga 207a7-223b4)

72. (ga 223b4-237b2)

73. (ga 237b2-251a2)

74. (ga 251a2-265a7)

75. (ga 265a7-281b4)

76. (ga 281b4-296b7)

77. (ga 296b7-313a6)

78. (ga 313a6-331a3)

79. (ga 331a3-349a7)

80. (ga 349a7-368a1)

81. (ga 368a1-384a7)

82. (ga 384a7-403a1)

83. (ga 403a1-421a7)

84. (nga 1b1-20b1)

85. (nga 20b1-36a6)

86. (nga 36a6-51b4)

87. (nga 51b4-69b3)

88. (nga 69b3-87b4)

89. (nga 87b4-106a5)

90. (nga 106a5-123a3)

91. (nga 123a3-139a4)

92. (nga 139a4-157b3)

93. (nga 157b3-173b4)

94. (nga 173b4-189b2)

95. (nga 189b2-204b1)

96. (nga 204b1-220b2)

97. (nga 220b2-235b6)

98. (nga 235b6-249b3)

99. (nga 249b3-266a3)

100. (nga 266a3-284a1)

101. (nga 284a1-299a1)

102. (nga 299a1-313a2)

103. (nga 313a2-328a4)

104. (nga 328a4-342a1)

105. (nga 342a1-357a5)

106. (nga 357a5-373a3)

107. (nga 373a3-389a6)

108. (nga 389a6-402b5)

109. (nga 402b5-414a7)See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba kha)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba nga)

BDRC Stog's node (experimental link)

- T Tokyo Kanjur ↘

T Tokyo Kanjur
(Handlist prepared from S. Kojun's catalogue from 1977)


༄ འདུལ་བ་གཞི
T5
'dul ba, ja 91b1-na 216a3 (vol. 7-12)
- V Ulaanbaatar Kanjur ↘

V Ulaanbaatar Kanjur
(Handlist prepared from G. Bethlenfalvy's catalogue from 1982)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བསྟུ
V5
'dul ba, cha 91b7-tha 216a2 (vol. 6-10)

Colophon: འདུལ་བ་གཞི་རྫོགས་སྷོ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདུ་དྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱི་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོང་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དུགུའི་ནང་གནས་ཤོག


- Structure of the text

རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞི (cha 92a4)

དགེ་བསྙེན་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག (cha 154a3)

དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག (cha 156b4)

གནས་ཀྱི་སྐབས (cha 182b5)

རབ་ཏུ་དབྱུང་བའི་གཞི (cha 259b3)

གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི (cha 381a8)

དགག་དབྱེའི་གཞི (ja 22b3)

དབྱར་གྱི་གཞི (ja 41a4)

ཀོ་ལྤགས་གྱི་གཞི (ja 74a3)

སངས་རྒྱས་མན་པོའི་སྐབས (nya 107b8)

ཤཱརིའི་བུ་དང་མོའུ་གལ་གྱི་བུ (nya 116a4)

1་འོད་སྲུང (nya 117a5)

2་ཤཱརིའི་བུ (nya 117b8)

3་པང་ནས་སྐྱེས (nya 119a2)

4་མཛེས་ལྡན (nya 120a2)

5་སྣ་མའི་མེ་ཏོག (nya 120b8)

6་བྱེ་བ་ཉི་ཤུ་པ (nya 121b4)

7་ངག་དབང (nya 122a5)

8་བ་ར་དྭ་ཛ་བསོ་སྙོམས་ལེན (nya 123a1)

9་ལེགས་འོངས (nya 124a5)

10་མ་འགགས་པའི་གྲོགས་པོ་དགའ་ཡོད (nya 124b8)

11་གནས་བརྟན་གྲགས་པ (nya 126a8)

12་དཔལ་སྐྱེད (nya 127b1)

13་བཀུལ (nya 128a5)

14་གནས་བརྟན་ཞེས་བྱ་བ (nya 128b8)

15་ལྟེང་རྒྱས་དང་ཆུ་ཀླུང་དང་ག་ཡ་འོད་སྲུངས་རྣམས (nya 129b2)

16་གནས་བརྟན་གྲགས་པ (nya 130b2)

17་མེ་སྐྱེས (nya 132a7)

18་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང (nya 133b8)

19་ས་ག (nya 135a8)

20་འོད་སྲུངས་བྱིན་པ་ཅན (nya 136a4)

21་ལམ་ཕྲན་བསྟན (nya 136b7)

22་སྦྲུལ་ཁོལ (nya 138b2)

23་མ་འགགས་པ (nya 139b5)

24་རི་དགས་འཛིན་གྱི་བུ་ནག་པོ (nya 140b2)

25་སྒྲ་གཅན་ཟིན (nya 141a5)

26་དགའ་བོ (nya 142a3)

27་གྱད་བུ་ནོར (nya 143b6)

28་ཉེ་སྡེ (nya 145a5)

29་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་བཟང་ལྡན (nya 146a8)

30་མཛེས་བཟངས (nya 147a6)

31་གནས་མཆོག་སྦྲང་རྩི་ཅན (nya 148b2)

32་གནས་བསྟན་རྒྱུ་ཅན (nya 150a7)

33་ཀོའུ་དི་ནྱ (nya 151a7)

34་ཉེ་བར་འཁོར (nya 153b1)

35་འོད་བྱེད (nya 154b3)

36་ནམ་གྲུ (nya 156a7)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ (nya 177a3)

ཀེ་ནའི་བུའ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ (nya 221b7)

སྨན་ཀྱི་གཞི (nya 227b8)

གོས་ཀྱི་གཞི (nya 316b2)

ཀོའུ་ཤམ་བིའི་གཞི (nya 341b2)

ལས་ཀྱི་གཞི (nya 349b3)

དམར་སེར་ཅན་གྱི་གཞི (ta 18b4)

གང་ཟག་གི་གཞི (ta 33b7)

སྤོ་བའི་གཞི (ta 40a4)

གསོ་སྦྱོང་གཞག་པའི་གཞི (ta 46a5)

གནས་མལ་གྱི་གཞི (ta 92a2)


- Bampos

1. (cha 91b7-109b1)

2. (cha 109b1-121b7)

3. (cha 121b7-134a7)

4. (cha 134a7-149a2)

5. (cha 149a2-172a5)

6. (cha 172a5-187b1)

7. (cha 187b1-203a1)

8. (cha 203a1-218b4)

9. (cha 218b4-233a6)

10. (cha 233a6-250a4)

11. (cha 250a4-268a5)

12. (cha 268a5-287b3)

13. (cha 287b3-304b4)

14. (cha 304b4-321b3)

15. (cha 321b3-341a5)

16. (cha 341a5-360a4)

17. (cha 360a4-376b8)

18. (cha 376b8-ja 15b7)

19. (ja 15b7-33a2)

20. (ja 33a2-49b7)

21. (ja 49b7-67a8)

22. (ja 67a8-83b7)

23. (ja 83b7-100b8)

24. (ja 100b8-117a8)

25. (ja 117a8-133a8)

26. (ja 133a8-150a2)

27. (ja 150a2-166a4)

28. (ja 166a4-179b6)

29. (ja 179b6-193a5)

30. (ja 193a5-207a1)

31. (ja 207a1-219a6)

32. (ja 219a6-232a8)

33. (ja 232a8-246b7)

34. (ja 246b7-261a2)

35. (ja 261a2-275a1)

36. (ja 275a1-290b7)

37. (ja 290b7-305b1)

38. (ja 305b1-321a4)

39. (ja 321a4-335a2)

40. (ja 335a2-348a6)

41. (ja 348a6-361a8)

42. (ja 361a8-)

43. (ja -388a4)

44. (nya 1b1-15b3)

45. (nya 15b3-29a6)

46. (nya 29a6-43a4)

47. (nya 43a4-57b1)

48. (nya 57b1-71b5)

49. (nya 71b5-88a8)

50. (nya 88a8-102a7)

51. (nya 102a7-117a6)

52. (nya 117a6-133b8)

53. (nya 133b8-148b2)

54. (nya 148b2-161a6)

55. (nya 161a6-174b2)

56. (nya 174b2-187a3)

57. (nya 187a3-201a6)

58. (nya 201a6-213b4)

59. (nya 213b4-226b2)

60. (nya 226b2-240a8)

61. (nya 240a8-254a1)

62. (nya 254a1-267b7)

63. (nya 267b7-281a5)

64. (nya 281a5-293a2)

65. (nya 293a2-305b5)

66. (nya 305b5-317a6)

67. (nya 317a6-327b8)

68. (nya 327b8-341b2)

69. (nya 341b2-353b8)

70. (nya 353b8-368a8)

71. (ta 1b1-20a8)

72. (ta 20a8-33b7)

73. (ta 33b7-46a5)

74. (ta 46a5-59a4)

75. (ta 59a4-74a2)

76. (ta 74a2-88a1)

77. (ta 88a1-103b5)

78. (ta 103b5-118b3)

79. (ta 118b3-133b8)

80. (ta 133b8-149b7)

81. (ta 149b7-164b6)

82. (ta 164b6-180b2)

83. (ta 180b2-196a7)

84. (ta 196a7-211a6)

85. (ta 211a6-225a5)

86. (ta 225a5-238a5)

87. (ta 238a5-253a8)

88. (ta 253a8-268a4)

89. (ta 268a4-283b2)

90. (ta 283b2-298a7)

91. (ta 298a7-313a2)

92. (ta 313a2-329b5)

93. (ta 329b5-344b3)

94. (ta 344b3-359a8)

95. (tha 1b1-16b8)

96. (tha 16b8-32a2)

97. (tha 32a2-46a8)

98. (tha 46a8-60a4)

99. (tha 60a4-75a4)

100. (tha 75a4-90b4)

101. (tha 90b4-103b7)

102. (tha 103b7-117a3)

103. (tha 117a3-132b3)

104. (tha 132b3-147a3)

105. (tha 147a3-162a3)

106. (tha 162a3-176b3)

107. (tha 176b3-191a4)

108. (tha 191a4-204a6)

109. (tha 204a6-216a3)

- Z Shey Kanjur ↘

Z Shey Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
Z1


Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ།། །།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཙ་བ་བྷན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།། །། ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། །གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོང་རྣམས། །ལྟ་བ་ངན་ཟློག་སྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་གཞན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག། །།

Note: In volume ka, folio numbers 146-155 are skipped and indicated on f.156, but the text seems complete. In volume kha, folio numbers 330-339 are skipped and indicated on f. 340, but the text seems complete. In volume ga, ff. 4, 5, and 416 are missing; several folios between f. 65 and f. 85 are indicated with the same number but distinguished between ordinary and latter ('og ma) folio. The placement of the verse lines in the final colophon differs in D; S and V concur with Z. In V, L, and T, this work is placed later; S and Ty have the same order as in Z.


- Structure of the text

རབ་ཏུ་དབྱུང་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

དགག་དབྱེའི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

དབྱར་གྱི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

སྨན་ཀྱི་གཞི་རྫོགསོ ()

གོས་ཀྱི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

སྤ་བརྐྱང་གི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

ཀོའུ་ཤམ་བིའི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

ལས་ཀྱི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

དམར་གསེར་ཅན་གྱི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

གང་ཟག་གི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

སྤོ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

གསོ་སྦྱོང་གཞག་པའི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

གནས་མལ་གྱི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

རྩོད་པའི་གཞི་རྫོགས་སོ ()

དགེ་འདུན་གྱི་དབྱེན་གྱི་གཞི་རྫོགས་ཏེ ()


- Bampos

1. ()

2. ()

3. ()

4. ()

5. ()

6. ()

7. ()

8. ()

9. ()

10. ()

11. ()

12. ()

13. ()

14. ()

15. ()

16. ()

17. ()

18. ()

19. ()

20. ()

21. ()

22. ()

23. ()

24. ()

25. ()

26. ()

27. ()

28. ()

29. ()

30. ()

31. ()

32. ()

33. ()

34. ()

35. ()

36. ()

37. ()

38. ()

39. ()

40. ()

41. ()

42. ()

43. ()

44. ()

45. ()

46. ()

47. ()

48. ()

49. ()

50. ()

51. ()

52. ()

53. ()

54. ()

55. ()

56. ()

57. ()

58. ()

59. ()

60. ()

61. ()

62. ()

63. ()

64. ()

65. ()

66. ()

67. ()

68. ()

69. ()

70. ()

71. ()

72. ()

73. ()

74. ()

75. ()

76. ()

77. ()

78. ()

79. ()

80. ()

81. ()

82. ()

83. ()

84. ()

85. ()

86. ()

87. ()

88. ()

89. ()

90. ()

91. ()

92. ()

93. ()

94. ()

95. ()

96. ()

97. ()

98. ()

99. ()

100. ()

101. ()

102. ()

103. ()

104. ()

105. ()

106. ()

107. ()

108. ()

109. ()See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba kha)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba nga)

- He Hemis I Kanjur ↘

He Hemis I Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)He1.1
'Dul ba, Ka 1b1-Nga 486a4

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སྷོ།། ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ།། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་པ་ཡིད་འོད་རྣམ་པ།། ལྟ་བ་དན་བཟློག་རྙི་བ་ནང་པ་ཡི་པ།། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགའི་ནང་གནས་ཤོག།། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བ་དང། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཀ་ར་དང། ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར།། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྷེ་ཀ་ར་པྲ་བ་དང། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ

Note: Title missing


- Structure of the text

དགེ་འཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག (ka 74a6)

དགེ་སློང་བསྙེན་པར་བྱ་བའི་ཆོ་ག (ka 89b8)

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི (ka 182b5)

འོད་སྲུང་གི་ལེའི་སྟེ་དང་པོ (ga 98a2)

ཤཱ་རིའི་བུའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པ (ga 98b4)

པད་ནས་སྐྱེས་ཀྱིས་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པ (ga 99b4)

མཛེས་ལྡན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པ (ga 100b4)

སྣ་མ་མེ་ཏོག་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པ (ga 101b1)

བྱེ་བ་ཉི་ཤུ་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པ (ga 102a5)

ངག་དབང་གི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པ (ga 102b5)

བ་ར་དྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན་གྱི་ལེུ་སྟེ་བརྒྱད་པ (ga 103a8)

ལེགས་འོངས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པ (ga 104a8)

མ་འགགས་པའི་གྲོགས་པོ་དགའ་ཡོང་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པ (ga 105a2)

གནས་བརྟན་གྲགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་ཅིག་པ (ga 106a7)

དཔའ་སྐྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་ཉིས་པ (ga 107a8)

བ་ཀུ་ལའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པ (ga 108a2)

གནས་བརྟན་གནས་བརྟན་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་བཅུ་བྷཟི་པ (ga 108b4)

ལྟེང་རྒྱས་དང་ནི་ཆུ་ཀླུད་དང་ག་ཡ་འོད་བསྲུངས་རྣམས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པ (ga 109a5)

གནས་བརྟན་གྲགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པ (ga 110a2)

མེ་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པ (ga 111b6)

ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་པ (ga 113a6)

ས་གའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པ (ga 114b3)

ལས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པ (ga 115a6)

ལམ་ཕྲན་བསྟན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ (ga 115b6)

སྤྲུལ་ཁོལ་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ (ga 117a6)

མ་གགས་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉུ་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ (ga 118a8)

རི་དགས་འཛིན་གྱི་བུ་ནག་པོའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ (ga 119a3)

དགྲ་གཅན་འཛིན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ (ga 119b6)

དགའ་བོའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ (ga 120b3)

བྱད་བུ་ནོར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བདུན་པ (ga 122a7)

ཉེ་སྡེའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པ (ga 123b4)

ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་བཟང་ལྡན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་དགུ་པ (ga 125a1)

མཛེས་བཟང་གི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་ཅུ་པ (ga 125b8)

གནས་འཇོག་སྦྲད་རྩི་ཅན་གྱི་ཀེའུ་སྟེ་གསུམ་ཅུ་གཅིག་པ (ga 127a6)

གནས་བརྟན་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་ཅུ་གཉིས་པ (ga 139a6)

ཀོའུ་དྷི་རྒྱའི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་གསུམ་པ (ga 130a7)

ཉེ་བ་འཁོར་གྱི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་ཅུ་བཞི་པ (ga 132b3)

འོད་བྱེད་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་བཅུ་ལྔ་པ (ga 133b7)

ནམ་གྲུའི་ལེའུ་སྟེ་སུམ་ཅུ་དྲུག་པ (ga 135b6)


- Bampos

1. (ka 1b1-26b1)

2. (ka 26b1-)

3. (ka -51b3)

4. (ka 51b3-)

5. (ka -89b8)

6. (ka 89b8-104b5)

7. (ka 104b5-120b3)

8. (ka 120b5-136b8)

9. (ka 136b8-154a8)

10. (ka 154a8-173a3)

11. (ka 173a3-191b7)

12. (ka 191b7-211a5)

13. (ka 211a5-228b1)

14. (ka 228b1-246a3)

15. (ka 246a3-266a2)

16. (ka 266a2-284a5)

17. (kha 1b1-19a5)

18. (kha 19a5-38a1)

19. (kha 38a1-56b4)

20. (kha 56b4-73a7)

21. (kha 73a7-92b3)

22. (kha 92b3-109a7)

23. (kha 109a7-125b1)

24. (kha 125b1-142a3)

25. (kha 142a3-159b3)

26. (kha 159b3-179a1)

27. (kha 179a1-)

45. (ga 1b1-15a2)

46. (ga 15a2-)

47. (ga -41b3)

48. (ga 41b3-54a2)

49. (ga 54a2-71a7)

50. (ga 71a7-84a4)

51. (ga 84a4-98a3)

52. (ga 98a3-113a6)

53. (ga 113a6-127a6)

54. (ga 127a6-141a3)

55. (ga 141a3-152a5)

56. (ga 152a5-166a2)

57. (ga 166a2-180a4)

58. (ga 180a4-190b6)

59. (ga 190b6-204b1)

60. (ga 204b1-216b6)

61. (ga 216b6-229b6)

62. (ga 229b6-245a7)

63. (ga 245a7-260a7)

64. (ga 260a7-272b1)

65. (ga 272b1-283b5)

66. (ga 283b5-296a3)

67. (ga 296a3-)

68. (ga -321a2)

69. (ga 321a2-333b2)

70. (ga 333b2-346b3)

71. (ga 346b3-364a4)

72. (ga 364a4-377a6)

73. (ga 377a6-)

74. (ga -403b5)

75. (ga 403b5-421b2)

76. (ga 421b2-)

77. (nga -19b6)

78. (nga 19b6-34b2)

79. (nga 34b2-49b7)

80. (nga 49b7-66a2)

81. (nga 66a2-81b4)

82. (nga 81b4-97b7)

83. (nga 97b7-114a8)

84. (nga 114a8-130b1)

85. (nga 130b1-)

86. (nga -162a3)

87. (nga 162a3-180b4)

88. (nga 180b4-195b5)

89. (nga 195b5-)

90. (nga -213b4)

91. (nga 213b4-229a7)

92. (nga 229a7-245b4)

93. (nga 245b4-261a3)

94. (nga 261a3-)

95. (nga -289a6)

96. (nga 289a6-304a1)

97. (nga 304a1-318a8)

98. (nga 318a8-332a3)

99. (nga 332a3-347b7)

100 (nga 347b7-364a2)

101 (nga 364a2-379b2)

102 (nga 379b2-)

103 (nga -409a2)

104 (nga 409a2-422b3)

105 (nga 422b3-435b6)

106 (nga 435b6-)

107 (nga -463a5)

108 (nga 463a5-477b1)

109 (nga 477b1-486a3)See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba kha)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba ga)

- Hi Hemis II Kanjur ↘

Hi Hemis II Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)Hi01.01
'dul ba, ka 11a1-nga 368b7

Note: pages missing


- Structure of the text

མེ་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པ (ga 122a5)

མཛེས་བཟང་གི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་ཅུ་པ (ga 136a6)

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལེའུ (ga 165a2)


- Bampos

3. (ka -47b7)

4. (ka 47b7-)

7. (ka -115a1)

8. (ka 115a1-129b4)

9. (ka 129b4-)

10. (ka -164b5)

11. (ka 164b5-184b2)

12. (ka 184b2-203b5)

13. (ka 203b5-220a1)

14. (ka 220a1-237b1)

15. (ka 237b1-257a1)

16. (ka 257a1-278a4)

23. (kha -120b1)

24. (kha 120b1-)

26. (kha -170b4)

27. (kha 170b4-)

28. (kha -200a4)

29. (kha 200a4-215a4)

30. (kha 215a4-)

34. (kha -282b5)

35. (kha 282b5-295b7)

36. (kha 295b7-)

38. (kha -342a6)

39. (kha 342a6-)

41. (kha -384b4)

42. (kha 384b4-)

55. (ga -162b1)

56. (ga 162b1-175a5)

57. (ga 175a5-)

58. (ga -201a4)

59. (ga 201a4-)

68. (ga -336a2)

69. (ga 336a2-350b5)

70. (ga 350b5-366b2)

71. (ga 366b2-385a2)

72. (ga 385a2-)

82. (nga -18b3)

83. (nga 18b3-34a3)

84. (nga 34a3-49a5)

85. (nga 49a5-)

87. (nga -93a2)

88. (nga 93a2-109b6)

89. (nga 109b6-)

93. (nga -177a7)

94. (nga 177a7-191b1)

95. (nga 191b1-205b4)

96. (nga 205b4-)

97. (nga -233a1)

98. (nga 233a1-246a6)

99. (nga 246a6-260b4)

100. (nga 260b4-275b5)

101. (nga 275b5-289a4)

102. (nga 289a4-301b2)

103. (nga 301b2-)

104. (nga -327a4)

105. (nga 327a4-341a5)

106. (nga 341a5-355b5)

107. (nga 355b5-)See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba kha)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba nga)

- X Basgo "new Kanjur" ↘

X Basgo "new" Kanjur
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བ་སུ
X1.1
'dul ba, Ka 1b1-Nga 277a8

- H Lhasa Kanjur ↘

H Lhasa Kanjur
(Handlist prepared from the Vienna catalogue from 1998)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བསྟུ
H1
'dul ba, ka 1b1-nga 436a2 (vol. 1-4)

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།


- Structure of the text

དགེ་བསྙེན་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག (ka 68b2)

དགེ་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག (ka 71b2)

དགེ་སློང་བསྙེན་པར་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཆོ་ག (ka 88b2)

གནས་ཀྱི་སྐབས (ka 100a2)

རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞི (ka 183a7)

གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི (ka 311a2)

དགག་དབྱེའི་གཞི (ka 332a2)

དབྱར་གྱི་གཞི (ka 352a2)

སངས་རྒྱས་མང་པོའི་སྐབས (kha 451b1)

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མཚན (kha 452a1)

ཀེ་ནའི་བུའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ (ga 66a3)

སྨན་གྱི་གཞི (ga 72b3)

གོས་ཀྱི་གཞི (ga 171a4)

སྲ་བརྒྱད་གི་གཞི (ga 183b7)

ཀོའུ་ཤམྦྷིའི་གཞི (ga 199b3)

ལས་ཀྱི་གཞི (ga 209a3)

དམར་སེར་ཅན་གྱི་གཞི (ga 247b6)

གང་ཟག་གི་གཞི (ga 265b5)

སྤོ་བའི་གཞི (ga 273a3)

གསོ་སྦྱོང་གཞག་པའི་བཞི (ga 280a3)

གནས་མལ་གྱི་གཞི (ga 333b1)

རྩོད་པའི་བཞི (ga 382a7)


- Bampos

1. (ka 1b2-20b7)

2. (ka 20b7-33b6)

3. (ka 33b6-47a3)

4. (ka 47a3-63a1)

5. (ka 63a1-88b2)

6. (ka 88b2-105a6)

7. (ka 105a6-121b6)

8. (ka 121b6-)

9. (ka -155b3)

10. (ka 155b3-173a7)

11. (ka 173a7-192a6)

12. (ka 192a6-213b5)

13. (ka 213b5-231b5)

14. (ka 231b5-)

15. (ka -269b3)

16. (ka 269b3-289b3)

17. (ka 289b3-306b1)

18. (ka 306b1-325a2)

19. (ka 325a2-343a2)

20. (ka 343a2-361a3)

21. (ka 361a3-380a7)

22. (kha 1b1-19a5)

23. (kha 19a5-37a4)

24. (kha 37a4-55a7)

25. (kha 55a7-73a7)

26. (kha 73a7-92a3)

27. (kha 92a3-110a6)

28. (kha 110a6-125a6)

29. (kha 125a6-140b1)

30. (kha 140b1-154b3)

31. (kha 154b3-167b5)

32. (kha 167b5-181b1)

33. (kha 181b1-196b6)

34. (kha 196b6-211a7)

35. (kha 211a7-245b7)

36. (kha 245b7-)

37. (kha -256b5)

38. (kha 256b5-272a4)

39. (kha 272a4-285b5)

40. (kha 285b5-)

55. (ga 1b1-16a3)

56. (ga 16a3-29a6)

57. (ga 29a6-44a5)

58. (ga 44a5-57b1)

59. (ga 57b1-71a4)

60. (ga 71a4-85b7)

61. (ga 85b7-)

62. (ga -117a1)

63. (ga 117a1-132b1)

64. (ga 132b1-145a3)

65. (ga 145a3-158b4)

66. (ga 158b4-172a2)

67. (ga 172a2-184a1)

68. (ga 184a1-199b3)

69. (ga 199b3-214a3)

70. (ga 214a3-230b4)

71. (ga 230b4-250a1)

72. (ga 250a1-265b5)

73. (ga 265b5-280a3)

74. (ga 280a3-295a3)

75. (ga 295a3-312a2)

76. (ga 312a2-328b3)

77. (ga 328b3-)

78. (ga -364b1)

79. (ga 364b1-382a7)

80. (ga 382a7-401a4)

81. (ga 401a4-)

82. (ga -435a7)

83. (nga 1b1-19b6)

84. (nga 19b6-36b1)

85. (nga 36b1-52a6)

86. (nga 52a6-68a2)

87. (nga 68a2-)

88. (nga -)

89. (nga -120b1)

90. (nga 120b1-)

91. (nga -153a6)

92. (nga 153a6-171a5)

93. (nga 171a5-187a6)

94. (nga 187a6-203a1)

95. (nga 203a1-217b3)

96. (nga 217b3-233b2)

97. (nga 233b2-249b7)

98. (nga 249b7-264b2)

99. (nga 264b2-280b4)

100. (nga 280b4-297b6)

101. (nga 297b6-313b6)

102. (nga 313b6-328b1)

103. (nga 328b1-345a1)

104. (nga 345a1-360b5)

105. (nga 360b5-376b5)

106. (nga 376b5-393a3)

107. (nga 393a3-409a6)

108. (nga 409a6-423b3)

109. (nga 423b3-436a2)


e-text from ACIP here


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba kha)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba nga)


Dual display (volume 'dul ba ka)


Dual display (volume 'dul ba kha)


Dual display (volume 'dul ba ga)


Dual display (volume 'dul ba nga)

BDRC Lhasa's node (experimental link)

- N Narthang Kanjur ↘

N Narthang Kanjur
(Handlist prepared from the Vienna catalogue from 1998)


༄ འདུལ་བ་གཞི

N1
'dul ba, ka 1b1-nga 470a7 (vol. 1-4) 17 chapters

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སཿ ོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba hka)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba nga)

BDRC Narthang's node (experimental link)

- A Dpe bsdur ma Kanjur ↘

A Dpe bsdur ma Kanjur
(Handlist prepared from the TBRC online catalogue )


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བསྟུ
A1
1.3-4.718

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷརྨ་ཀཱ་ར་དང ། ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ


- Structure of the text

རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞི་འཆད་པ (1.3)

ཤཱ་རིའི་བུའི་སྡེ་ཚན (1.3)

མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན (1.168)

དགེ་ཚུལ་གཉིས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (1.176)

བྱ་རོག་སྐྲོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན (1.197)

དགྲ་བཅོམ་བསད་པའི་སྡེ་ཚན (1.299)

ལག་རྡུམ་གྱི་སྡེ་ཚན (1.305)

གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི་འཆད་པ (1.308)

མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན (1.308)

ཀ་བི་ནའི་སྡེ་ཚན (1.323)

གནས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (1.346)

རྒྱལ་པོའི་སྡེ་ཚན (1.357)

སྦྱར་བ་མང་པོའི་སྡེ་ཚན (1.373)

དགག་དབྱེའི་གཞི་འཆད་པ (1.517)

དགག་ད་བྱེའི་སྡེ་ཚན (1.517)

ཆོས་མིན་གྱི་སྡེ་ཚན (1.529)

དགེ་སློང་གི་སྡེ་ཚན (1.543)

ཟློས་པའི་སྡེ་ཚན (1.549)

དབྱར་གྱི་སྡེ་ཚན (1.550)

དབྱར་གནས་ཀྱི་གཞི་འཆད་པ (1.553)

ད་བྱར་གནས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (1.553)

ཟས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (1.570)

དབྱར་རལ་བའི་སྡེ་ཚན (1.582)

ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་གཞི་འཆད་པ (1.585)

ལྔས་ནི་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དང་ཞེས་པའི་སྡེ་ཚན (1.585)

གནས་མལ་ཆེ་བའི་སྡེ་ཚན (1.622)

བེའུའི་སྡེ་ཚན (1.624)

བཞོན་པའི་སྡེ་ཚན (1.627)

ཁྲུས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (1.629)

བའི་མཇུག་མའི་སྡེ་ཚན (1.631)

ཤིང་ལྷམ་རི་མོ་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན (1.632)

སྨྱུག་མའི་ལོ་མ་སོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (1.633)

མགུལ་ཆད་སོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (1.641)

སྨན་གྱི་གཞི་འཆད་པ (1.644)

སྨན་གྱི་སྡེ་ཚན (1.644)

སྡེ་ཆེན་གྱི་སྡེ་ཚན (1.660)

བདེ་ཆེན་གྱི་སྡེ་ཚན (2.3)

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན (2.30)

འོད་མའི་ཚལ་གྱི་སྡེ་ཚན (2.111)

ཤིང་མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན (2.140)

ཡིད་ཙ་ནང་ག་ལའི་སྡེ་ཚན (2.142)

ཀམ་པི་ལའི་སྡེ་ཚན (2.222)

སྔོན་རྒྱལ་པོའི་སྡེ་ཚན (2.282)

གཞོན་ནུ་བསྐྱེད་སོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (2.360)

ང་ལས་ནུའི་སྡེ་ཚན (2.393)

ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོའི་སྡེ་ཚན (2.424)

དུས་དཔོག་གི་སྡེ་ཚན (2.433)

ཀུ་ཤུའི་སྔེ་ཚན (2.438)

གདོལ་པའི་སྡེ་ཚན (2.450)

ལྷ་ཆེན་པོའི་སྡེ་ཚན (2.473)

རྒྱལ་པོ་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་སྡེ་ཚན (2.457)

མེ་ལོང་གདོང་གི་སྡེ་ཚན (2.461)

ནོར་བཟང་གི་སྡེ་ཚན (2.470)

ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་གྱི་སྡེ་ཚན (2.510)

འདུམ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན (2.542)

ནད་པའི་སྡེ་ཚན (2.546)

གཏམ་དུ་གྱུར་པའི་སྡེ་ཚན (2.560)

གླང་ཆེན་མཆེ་པ་དྲུག་ལྡན་སོགས་བསྟན་པ (2.571)

སངས་རྒྱས་མང་པོའི་སྐབས་བསྟན་པ (2.641)

སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་རྣམས་བསྟན་པ (2.651)

ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མད་གལ་གྱི་པུའི་ལེའུ (2.652)

དང་པོ། འོད་སུང་གི་ལེའུ (2.665)

གཉིས་པ། ཤཱ་རིའི་བུའི་ལེའུ (2.667)

གསུམ་པ། པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ (2.669)

བཞི་པ། མཛེས་ལྡན་གྱི་ལེའུ (2.670)

ལྔ་པ། སྣ་མའི་མེ་ཏོག་གི་ལེའུ (2.672)

དྲུག་པ། བྱེ་བ་ཉི་ཤུ་པའི་ལེའུ (2.674)

བདུན་པ། ངག་དབང་གི་ལེའུ (2.675)

བརྒྱད་པ། བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྟོམས་ལེན་གྱི་ལེའུ (2.676)

ད་གུ་པ། ལེགས་འོངས་ཀྱི་ལེའུ (2.677)

བཅུ་པ། མ་འགགས་པའི་གྲོགས་པོ་དགའ་ཡོད་ཀྱི་ལེའུ (2.680)

བཅུ་གཅིག་པ། གནས་བརྟན་གྲགས་པའི་ལེའུ (2.681)

བཅུ་གཉིས་པ། དཔལ་སྐྱེད་ཀྱི་ལེའུ (2.684)

བཅུ་གསུམ་པ། བ་ལྐུ་ལའི་ལེའུ (2.686)

བཅུ་བཞི་པ། གནས་བརྟན་གནས་བརྟན་ཞེས་པའི་ལེའུ (2.682)

བཅུ་ལྔ་པ། ག་ཡཱ་འོད་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་ལེའུ (2.688)

བཅུ་དྲུག་པ། གནས་བརྟན་གྲགས་པའི་ལེའུ (2.689)

བཅུ་བདུན་པ། མེ་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ (2.691)

བཅུ་བརྒྱད་པ། ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གི་ལེའུ (2.694)

བཅུ་དགུ་པ།ས་གའི་ལེའུ (2.697)

ཉི་ཤུ་པ། འོད་སུང་བྱིན་པ་ཅན་གྱི་ལེའུ (2.700)

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ། ལམ་ཕྲན་བསྟན་གྱི་ལེའུ (2.701)

ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་པ།པྲུལ་ཁོལ་གྱི་ལེའུ (2.702)

ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་པ།མ་འགགས་པའི་ལེའུ (2.705)

ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ། རི་དྭགས་འཛིན་གྱི་བུ་ནག་པོའི་ལེའུ (2.707)

ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ། སྒྲ་ཅན་ཟིན་གྱི་ལེའུ (2.709)

ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ། ད་གའ་བོའི་ལེའུ (2.710)

ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ། ཡད་བུ་ནོར་གྱི་ལེའུ (2.711)

ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ། ཉེ་སྡེའི་ལེའུ (2.714)

ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་པ། ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་བཟང་ལྡན་གྱི་ལེའུ (2.717)

སུམ་ཅུ་པ། མཛེས་བཟང་གི་ལེའུ (2.719)

སུམ་རྩུ་རྩ་གཅིག་པ། གནས་འཇོག་སྦྲང་རྩི་ཅན་གྱི་ལེའུ (2.721)

སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ། གནས་བརྟན་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ལེའུ (2.723)

སུམ་རྩུ་རྩ་གསུམ་པ། ཀཽཎྚི་ནྱའི་ལེའུ (2.726)

སུམ་རྩུ་རྩ་བཞི་པ། ཉེ་བ་འཁོར་གྱི་ལེའུ (2.728)

སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ། འོད་བྲེད་ཀྱི་ལེའུ (2.232)

སུམ་རྩུ་རྩ་དྲུག་པ། ནམ་གྲུའི་ལེའུ (2.734)

སུམ་རྩུ་རྩ་བདུན་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལེའུ (2.737)

སུམ་བརྩུ་སོ་བདུན་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལེའུ (3.3)

ནོར་ཅན་སོགས་བསྟན་པ (3.30)

སྡེའི་སྡེ་ཚན (3.53)

ནད་བུ་ཅན་སོགས་བསྟན་པ (3.53)

ཀེ་ནའི་བུ་ཡིས་བཏུང་བ་བླངས་པ་བསྟན་པ (3.80)

ཀ་ཤིའི་ཚོང་རྡལ་ནས་ནས་ཐུག་བླངས་པ་སོགས་བསྟན་པ (3.106)

གོས་ཀྱི་གཞི་འཆད་པ (3.117)

འཚོ་བྱེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན (3.117)

གསོ་ར་ས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (3.212)

ཁ་ཚར་རིང་པོའི་སྡེ་ཚན (3.216)

དབྱར་རལ་བར་ནི་རིག་བྱ་དང་ཞེས་པའི་སྡེ་ཚན (3.229)

ཤི་བའི་དུས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (3.236)

ཉེ་དགའི་སྡེ་ཚན (3.240)

ནད་པའི་སྡེ་ཚན (3.251)

སྲ་བཀྱང་གི་གཞི་འཆད་པ (3.275)

གནས་བཅས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (3.275)

རྡོལ་པའི་སྡེ་ཚན (3.285)

བླིངས་པའི་སྡེ་ཚན (3.285)

དུས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (3.286)

གང་ཟག་མ་མོའི་གཞིའི་སྡེ་ཚན (3.286)

ཉི་ཤུའི་སྡེ་ཚན (3.289)

བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (3.294)

ཀཽ་ཤཱམྦཱིའི་གཞི་འཆད་པ (3.296)

ལས་ཀྱི་གཞི་འཆད་པ (3.321)

དམར་སེར་ཅན་གྱི་གཞི་འཆད་པ (3.336)

དམར་སེར་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན (3.336)

ལེགས་ལྡན་གྱི་སྡེ་ཚན (3.244)

འགྲོ་མགྱོགས་དང་ནབ་སོའི་སྡེ་ཚན (3.349)

ཆུ་སྟོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན (3.353)

འདུན་པའི་སྡེ་ཚན (3.363)

འཆི་ལྟས་ཀྱི་སྡེ་ཚན (3.365)

འཆར་ཀའི་སྡེ་ཚན (3.368)

གང་ཟག་གི་གཞི་འཆད་པ (3.398)

འཆར་ཀའི་སྡེ་ཚན (3.398)

བཏུས་པའི་སྡེ་ཚན (3.402)

མཐའི་སྡེ་ཚན (3.409)

གཞན་གྱིས་དང་ཞེས་པའི་སྡེ་ཚན (3.420)

སྤོ་པའི་གཞི་འཆད་པ (3.425)

གསོ་སྦྱོང་བཞག་པའི་གཤི་འཆད་པ (3.427)

གནས་མལ་གྱི་གཞི་འཆད་པ (3.449)

རྩོད་པའི་གཞི་འཆད་པ (3.536)

དགེ་འདུན་དབྱེན་གྱི་གཞི་འཆད་པ (3.615)

མང་པོས་བཀུར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡེ་ཚན (3.615)

མང་པོས་བཀྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡེ་ཚན (4.3)

འཁོར་གྱི་སྡེ་ཚན (4.82)

ཀཽཎྜཱི་ནྱའི་སྡེ་ཚན (4.262)

རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྡེ་ཚན (4.375)

ཀཽ་ཤི་ཀའི་སྡེ་ཚན (4.421)

ངང་པའི་སྡེ་ཚན (4.577)

མནར་མེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན (4.615)


e-text from OSBL here


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba kha)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from BDRC (volume 'dul ba nga)

BDRC dpe bsdur ma's node (experimental link)

- F Phugbrag Kanjur ↘

F Phugbrag Kanjur
(Handlist prepared from J. Samten's catalogue from 1992)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་ས་སྟུ
F1


Colophon: ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིད་ཪྱ་ཀ་ར་པྲ་པ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དར་མ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཚ་བ་བན་བདེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར།། །། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིད་དྱ་ཀ་ར་པྲ་བ་དང ། ཞུ་ཆེན་པ་ལོ་ཙ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ།།


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba ka)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba kha)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba ga)


See digitized pages from rKTs (volume 'dul ba nga)

- Ne Newark Kanjur ↘

Ne Newark Kanjur
(Handlist prepared by from H. Eimer's catalogue from 2012)


༄ འདུལ་བ་གཞི
Ne1
Vol. 1 (1b1-316a5)

Note: (continuation of Sman gyi gzhi, Bhaix1e63;ajyavastu) D1 Vinayavastu ['dul ba, kha, 297b6 – ga, 280b2; the complete text covers 'dul ba, ka, 1b1 – nga, 302a5]


- Cz Chizhi Kanjur (Them spangs ma group) ↘

Cz Chizhi Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བསྟུ
Cz024-001
'dul ba Ka 1b1- Nga 410a6

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨ་ཀཱ་ར་དང ། ལོ་ཙ་བ་བྷན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོSee digitized pages from EAP (volume 'dul ba ka) [low resolution]


See the EAP display page (volume 'dul ba ka) [high resolution]See digitized pages from EAP (volume 'dul ba kha) [low resolution]


See the EAP display page (volume 'dul ba kha) [high resolution]See digitized pages from EAP (volume 'dul ba ga) [low resolution]


See the EAP display page (volume 'dul ba ga) [high resolution]See digitized pages from EAP (volume 'dul ba nga) [low resolution]


See the EAP display page (volume 'dul ba nga) [high resolution]

- Dd Dodedrak Kanjur (Tshal pa group) ↘

Dd Dodedrak Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བསྟུ
Dd014-001
'dul ba Ka 1b1- Nga 443a5

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག་།།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།See digitized pages from EAP (volume 'dul ba ka)


See the EAP display page (volume 'dul ba ka) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba kha)


See the EAP display page (volume 'dul ba kha) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba ga)


See the EAP display page (volume 'dul ba ga) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba nga)


See the EAP display page (volume 'dul ba nga) [high resolution]

- Dk Dongkarla Kanjur (Them spangs ma group - rgyud contaminated by a Tshal pa Kanjur?) ↘

Dk Dongkarla Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
Dk008-001
'dul ba Ka 1b1- Nga 476a4

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨ་ཀཱ་ར་དང ། ལོ་ཙ་བ་བྷན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོSee digitized pages from EAP (volume 'dul ba ka) [low resolution]


See the EAP display page (volume 'dul ba ka) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba kha) [low resolution]


See the EAP display page (volume 'dul ba kha) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba ga) [low resolution]


See the EAP display page (volume 'dul ba ga) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba nga) [low resolution]


See the EAP display page (volume 'dul ba nga) [high resolution]

- Gt Gangteng Kanjur (Them spangs ma group) ↘
- Np Neyphug Kanjur (Them spangs ma group - rgyud contaminated by a Tshal pa Kanjur?) ↘

Np Neyphug Kanjur (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བ་སྟུ
Np059-001
'dul ba Ka 1b1- Nga 463a7

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨ་ཀཱ་ར་དང ། ལོ་ཙ་བ་བྷན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙ་བ་བན་དྷེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོSee digitized pages from EAP (volume 'dul ba ka)


See the EAP display page (volume 'dul ba ka) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba kha)


See the EAP display page (volume 'dul ba kha) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba ga)


See the EAP display page (volume 'dul ba ga) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba nga)


See the EAP display page (volume 'dul ba nga) [high resolution]

- Pj Phajoding I Kanjur (Phajoding Ogmin Lhakhang Monastery) (Tshal pa group) ↘

Pj Phajoding I Kanjur (Phajoding Ogmin Lhakhang Monastery) (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བསྟུ
Pj020-001
'dul ba Ka 1b1- Nga 352a7

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག་།།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།See digitized pages from EAP (volume 'dul ba ka)


See the EAP display page (volume 'dul ba ka) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba kha)


See the EAP display page (volume 'dul ba kha) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba ga)


See the EAP display page (volume 'dul ba ga) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba nga)


See the EAP display page (volume 'dul ba nga) [high resolution]

- Pz Phajoding II Kanjur (Phajoding Khangzang Lhakhang Monastery) (Tshal pa group) ↘

Pz Phajoding II Kanjur (Phajoding Khangzang Lhakhang Monastery) (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé)


༄ འདུལ་བ་གཞི
བི་ན་ཡ་བསྟུ
Pz021-001
'dul ba Ka 1b1- Nga 340a5

Colophon: འདུལ་བའི་གཞི་རྫོགས་སོ། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བའི་ཞལ་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། གསུང་གི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཡིད་འོད་རྣམས། ལྟ་བ་ངན་ཟློག་རྙི་བ་མེད་པ་ཡི། རང་བཞིན་ཡུན་རིང་སྐྱེ་དགུའི་ནང་གནས་ཤོག་།།ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་བ་དང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་དྷ་རྨཱ་ཀ་ར་དང ། ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང ། ཞུ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཙྪ་བ་བན་དེ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།See digitized pages from EAP (volume 'dul ba ka)


See the EAP display page (volume 'dul ba ka) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba kha)


See the EAP display page (volume 'dul ba kha) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba ga)


See the EAP display page (volume 'dul ba ga) [high resolution]


See digitized pages from EAP (volume 'dul ba nga)


See the EAP display page (volume 'dul ba nga) [high resolution]

- MMK Mongolian printed Kanjur ↘

MMK Mongolian printed Kanjur
(Handlist prepared from Ligeti's catalogue from 1943)


᠀ ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ / ᠸᠢᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ
Mng1.1125
vol. 93 97
Colophon: ᠀ ᠺᠠᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠳᠾᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠺᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠵᠢᠪᠬᠣᠯᠠᠨᠭ ᠴᠣᠬ ᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠸᠢᠳᠶ᠎ᠠ ᠺᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠷᠠᠪᠣᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠦᠴᠢᠭᠴᠢ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠴᠣᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠣᠷᠯᠠᠨᠭ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠲᠣᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠵᠦ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠢ᠅


See digitized pages from BDRC (volume 093)


See digitized pages from BDRC (volume 094)


See digitized pages from BDRC (volume 095)


See digitized pages from BDRC (volume 096)


See digitized pages from BDRC (volume 097)


᠀ ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ / ᠸᠢᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ
Mng1.1126

Colophon: ᠀ ᠺᠠᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠳᠾᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠺᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠵᠢᠪᠬᠣᠯᠠᠨᠭ ᠴᠣᠬ ᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠸᠢᠳᠶ᠎ᠠ ᠺᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠷᠠᠪᠣᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠦᠴᠢᠭᠴᠢ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠴᠣᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠣᠷᠯᠠᠨᠭ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠲᠣᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠵᠦ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠢ᠅

᠀ ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ / ᠸᠢᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ
Mng1.1128

Colophon: ᠀ ᠺᠠᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠳᠾᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠺᠠᠷ᠎ᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠵᠢᠪᠬᠣᠯᠠᠨᠭ ᠴᠣᠬ ᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠺᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠪᠠᠳᠢᠨᠢ ᠸᠢᠳᠶ᠎ᠠ ᠺᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠷᠠᠪᠣᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ ᠦᠴᠢᠭᠴᠢ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠫᠠᠨᠳᠢᠲᠠ ᠴᠣᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠣᠷᠯᠠᠨᠭ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠲᠣᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠦᠵᠦ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠢ᠅
- MPK Mongolian handwritten Kanjur kept in St Petersburg ↘

MPK Mongolian handwritten Kanjur kept in St Petersburg
(Handlist prepared from З.К. Касьяненко's catalogue from 1993)


Mongolian: ᠀ ᠨᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣᠢ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ
Mng2.599

Colophon: ᠀ ...ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡᠴᠡ ᠠᠨᠭᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠷ᠃ ᠡᠴᠦᠳᠺᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠺᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢᠯᠠᠭᠣᠬᠰᠠᠳ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠯᠸᠢ ᠬᠣᠪᠢᠯᠶᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠢ᠃ ᠡᠷᠺᠡᠪᠡᠷ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠬᠴᠢ ᠰᠠᠰᠺᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠺᠡ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠲᠠᠬᠳᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠲᠣ᠅ ᠶᠡᠺᠡ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠺᠦᠢ ᠰᠠᠨᠭ ᠳᠣ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠢᠨᠬᠣ᠎ᠠ ᠳᠣ ᠪᠣᠳᠢᠰᠣᠨᠭ᠃ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠡᠺᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠨᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠺᠡᠷᠦᠨ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠰᠣᠲᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠣᠷ ᠺᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠡᠭᠦᠳᠺᠡᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠲᠦᠯᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠠᠰᠺᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ ᠭᠠᠷᠪᠢ ᠲᠣᠷ ᠮᠦᠷᠭᠦᠮᠦ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠺᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠺᠣᠰᠲᠣᠨ ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ ᠴᠣᠯᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ᠎ᠡ ᠺᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠷ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠪ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠶᠴᠢ ᠺᠢᠷᠲᠢ ᠳᠣᠸᠠᠵᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠶᠡᠺᠡ ᠴᠣᠭ ᠦᠨ ᠮᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠷᠢ ᠪᠷᠠᠪᠠ ᠺᠢᠭᠡᠳ᠃ ᠃ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠰᠠᠰᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠠᠣᠭ᠎ᠠ /ᠰᠠᠰᠺᠢᠶ᠎ᠠ/ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠬᠣᠢ ᠣᠶᠣᠲᠣ ᠪᠣᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠣᠸᠠᠵᠠ ᠪᠠᠳᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠫᠠᠭᠰᠪᠠ ᠺᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠺᠦ᠃ ᠬᠠᠰ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ /ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ/ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠢᠷᠢ ᠲᠣᠷ ᠰᠦᠭᠦᠳᠦᠮᠦᠢ᠅ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠭ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠬᠣᠲᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷᠦᠨ ᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠃ ᠃ ᠠᠯᠢᠮᠠᠳ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠨᠳᠢᠷᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ ᠳᠣ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠭᠭᠢᠮ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠰᠢᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠢᠮᠠᠳ ᠺᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠺᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠠᠠᠷᠪᠠ ᠬᠣᠲᠣᠬ ᠳᠣ ᠳᠣᠷ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠮᠣᠢ᠃ ᠃ ᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠴᠢᠨ ᠦ ᠡᠷᠺᠡᠲᠦ ᠰᠢᠭᠡᠮᠣᠨᠢ ᠪᠣᠬᠳᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠨᠭᠭᠣᠶ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠣᠷ ᠳᠠᠨ ᠲᠨᠭᠷᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠᠴᠠ ᠦᠯᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠭᠣᠬᠰᠠᠨ ᠲᠨᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠨᠭᠷᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠺᠡᠷᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠢᠯᠡᠲᠡ ᠺᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠺᠡᠲᠦ ᠲᠨᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠨᠭᠷᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠺᠦᠷᠳᠦ ᠳᠦ ᠴᠠᠺᠷᠠᠸᠠᠷᠲᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠶ ᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠬᠣᠢ ᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠨ ᠲᠣᠷ᠃ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠣᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠫᠠᠭᠰᠪᠠ ᠬᠣᠲᠣᠬ ᠲᠣ ᠶᠢᠨ᠃ ᠠᠰᠣᠷᠣ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠺᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠶᠡᠺᠡ ᠺᠦᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠃ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣᠴᠢᠨ ᠦ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠭᠦᠨᠳᠢᠨᠭ ᠭᠦᠰᠢ ᠺᠡᠷᠨᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠨ᠃ ᠃ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠬᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠯᠳᠣᠶᠢᠳᠴᠣ᠃ ᠦᠢᠦ ᠮᠡᠳᠡᠺᠦᠢ ᠺᠦᠴᠦᠨ ᠣᠶᠣᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ᠃ ᠦᠨᠦᠺᠦᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠳᠠᠢ ᠭᠦᠰᠢ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ ᠃ ᠃ ᠃
- MUUK Mongolian handwritten Kanjur kept in Ulan Ude ↘

MUUK Mongolian handwritten Kanjur kept in Ulan Ude
(Handlist prepared from Alekseev, Tsyrempilov & Badmatsyrenov's catalogue from 2017)


Mongolian:
MUUK.599
gdulba ka-nga (vol. 101-104)
Colophon:
- MAK Mongolian handwritten Kanjur "Altan Kanjur" ↘

MAK Mongolian handwritten Kanjur "Altan Kanjur"
(Handlist prepared from irill Alekseev & Anna Turanskaya's catalogue from 2013)


Mongolian:
MAK.51
gdulba ka-kha (vol. 60-61)
Colophon:
- Andrew Glass Databank

Andrew Glass Databank
(Handlist prepared from Andrew Glass' files)

id: 1740
Mong N° 1125
Text in volume 1
Peking eql1030
Peking cf
Crossref. Mong
Title MongNomuγadqaqui-yin sitügen
Title SktVinayavastu
Title TibDul ba gzhi
Ref. Mong. volume93
Ref. Mong. side2
Comment
Sanskrit Mong.Vinaya-vastu


id: 1741
Mong N° 1126
Text in volume 1
Peking eql1030
Peking cf
Crossref. Mong
Title MongVinai-yin sitügen
Title SktVinayavastu
Title TibDul ba gzhi
Ref. Mong. volume94
Ref. Mong. side2
Comment
Sanskrit Mong.Vinaya-vastu


id: 1742
Mong N° 1127
Text in volume 1
Peking eql1030
Peking cf
Crossref. Mong
Title MongNomuγadqaqui-yin sitügen
Title SktVinayavastu
Title TibDul ba gzhi
Ref. Mong. volume95
Ref. Mong. side2
Comment
Sanskrit Mong.Vinaya-vastu


id: 1743
Mong N° 1128
Text in volume 1
Peking eql1030
Peking cf
Crossref. Mong
Title MongNomaγadqaqui-yin sitügen
Title SktVinayavastu
Title TibDul ba gzhi
Ref. Mong. volume96
Ref. Mong. side2
Comment
Sanskrit Mong.Vinaya-vastu


id: 1744
Mong N° 1129
Text in volume 1
Peking eql1030
Peking cf
Crossref. Mong
Title MongNomuγadqaqui-yin sitügen
Title SktVinayavastu
Title TibDul ba gzhi
Ref. Mong. volume97
Ref. Mong. side2
Comment
Sanskrit Mong.Vinaya-vastu


see entry in ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠠᠨᠵᠣᠷ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠣᠣᠷ ᠎ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ (p.104)

see entry in ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠠᠨᠵᠣᠷ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠣᠣᠷ ᠎ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ (p.104)

see entry in ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠠᠨᠵᠣᠷ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠣᠣᠷ ᠎ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠬ (p.104)

- Zl Zangla Collection ↘

Zl Zangla collection (details here)
(Handlist prepared by B. Lainé & Á. Debreczeni photographed by Á. Debreczeni )


༄ འདུལ་བ་གཞི

Zl2013.004.001
ga 1b1-425b2

Note: f.127ab and f.128ab/wrong no.


- Structure of the text

ཤའ་རིའི་བུ་དང་མོའུ་འགལ་གྱི་བུའི་ལེའུ (103a1-104a2)

1་འོད་སྲུངས་ཀྱི་ལེའུ (104a2-104b5)

2་ཤའ་རིའི་བུའི་ལེའུ (104b5-105b5)

3་པད་ནས་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ (105b5-106b3)

4་མཛེས་ལྡན་གྱི་ལེའུ (106b3-107a9)

5་སྣམ་མེ་ཏོག་ཀྱི་ལེའུ (107a9-108a3)

6་བྱེ་གཉི་ཤུ་པའི་ལེའུ (108a3-108b3)

7་ངག་དབང་གྱི་ལེའུ (108b3-109a7)

8་བར་དྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེའུ (109a7-110a9)

9་ལེགས་འོངས་ཀྱི་ལེའུ (110a9-111a3)

10་མ་འགགས་པའི་གྲོགས་པོ་དགའ་ཡོད་ཀྱི་ལེའུ (111a3-112a7)

11་གནས་བརྟན་གྲགས་པའི་ལེའུ (112a7-113a7)

12་དཔལ་སྐྱེད་ཀྱི་ལེའུ (113a7-113b9)

13་བ་ཀུ་ལས་ལེའུ (113b9-114b2)

14་གནས་བརྟན་གནས་བརྟན་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ (114b2-115a2)

15་ག་ཡ་འོད་བསྲུངས་ཀྱི་ལེའུ (115a2-115b7)

16་གནས་བརྟན་གྲགས་པའི་ལེའུ (115b7-117a9)

17་མེ་སྐྱེས་ཀྱི་ལེའུ (117a9-118b5)

18་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་ཀྱིས་ལེའུ (118b5-119b9)

19་ས་གའི་ལེའུ (119b9-120b2)

20་ལས་ཀྱི་ལེའུ (120b2-121a2)

21་ལམ་ཕྲན་བསྟན་གྱི་ལེའུ (121a2-122a7)

22་སྤྲུལ་འཁོར་གྱི་ལེའུ (122a7-123a6)

23་མ་འགགས་པའི་ལེའུ (123a6-123b8)

24་རི་དགས་འཛིན་གྱི་བུ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ལེའུ (123b8-124b1)

25་དགྲ་ཅན་འཛིན་གྱི་ལེའུ (124b1-125a4)

26་དགའ་བོས་ལེའུ (125a4-126b4)

27་གྱད་བུ་ནོར་གྱི་ལེའུ (126b4-127b6)

28་ཉེ་སྡེའི་ལེའུ (127b6-128b6)

29་ཤའཀྱའི་རྒྱལ་པོ་བཟང་ལྡན་གྱི་ལེའུ (128b6-129b2)

30་མཛེས་བཟང་གི་ལེའུ (129b2-130b3)

31་གནས་འཇོག་སྦྲང་རྩི་ཅན་གྱི་ལེའུ (130b3-132a6)

32་གནས་བརྟན་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ལེའུ (132a6-133a3)

33་ཀོའུ་དྷིཉས་ལེའུ (133a3-134b8)

34་ཉེ་བ་འཁོར་གྱི་ལེའུ (134b8-135b8)

35་འོད་བེད་ཀྱི་ལེའུ (135b8-137a9)

36་ནམ་གྲུའི་ལེའུ (137a9-)


- Bampos

45. (2a1-18b3)

46. (18b3-33a3)

47. (33a3-47b4)

48. (47b5-62a1)

49. (62a2-77b8)

50. (77b8-90a8)

51. (90a8-104a2)

52. (104a3-118b5)

53. (118b5-130b4)

54. (130b4-141b4)

55. (141b4-151a9)

56. (151a9-162b3)

57. (162b4-175a1)

58. (175a1-184a9)

59. (184a9-196b5)

60. (196b5-210a3)

61. (210a3-220b7)

62. (220b7-233a9)

63. (233a9-247b3)

64. (247b4-259a3)

65. (259a3-271a2)

66. (271a2-283a7)

67. (283a7-295a7)

68. (295a7-310b1)

69. (310b1-324a8)

70. (324a9-339a4)

71. (339a5-356a7)

72. (356a8-370a8)

73. (370a9-382b2)

74. (382b2-396a2)

75. (396a2-410b2)

76. (410b3-425a2)


- Mt Matho Collection ↘

Mt Matho collection
(Handlist prepared by H. Tauscher and B. Lainé)K001


Note: rab tu byung ba’i cho ga : dge tshul nyid du nye bar sgrub pa’i cho ga


No entry for this text in the rKTs-database for the Southern Tibetan canonical collections


- IDPPT IDP Pelliot Tibétain ↘

IDPPT IDP Pelliot Tibétain
(Handlist prepared From IDP's catalogue)PT896

Pelliot tibétain 896

Section: 1
Vinayavastu
Extraits d'un Vinayavastu. F. 4a, zhib du ni 'dul ba'i dngos pho bam po nyi shu gsum pha las 'byung ngo // //
On lit les noms de Tiṣya, Upatiṣya, des trois Kāśyapa, du roi Śāṅkha dont l'épouse est nommée Rin po che lha tshams ma, du brahmane Tshangs pha'i tshe (Brahmāyuḥ).


Note: Pelliot tibétain 896 Section: 1 Vinayavastu Extraits d'un Vinayavastu. F. 4a, zhib du ni 'dul ba'i dngos pho bam po nyi shu gsum pha las 'byung ngo // // On lit les noms de Tiṣya, Upatiṣya, des trois Kāśyapa, du roi Śāṅkha dont l'épouse est nommée Rin po che lha tshams ma, du brahmane Tshangs pha'i tshe (Brahmāyuḥ).See digitized pages from BNF

Go to the IDP catalogue

- IDPLVP IDP La Vallée Poussin ↘

IDPLVP IDP La Vallée Poussin
(Handlist prepared From IDP's catalogue)IOL Tib J 1

IOL Tib J 1

Section: 1
'dul ba'i dngos po/
(Vinaya-vastu)
Ch. 51. I. 1, Pothī; 50 c. x 10 c.: foll. 13, numbered (letters) 1-13; ll. 9 and 10: dbu-med.
Extract from the 68th and 69th Khaṇḍas of the Vinaya-vastu. Vinaya-vastu is commonly translated ḥdul-baḥi-gźi, but dṅos-po = vastu.
Begins: bcom ldan 'das kyis rgan rims bcas pa dang /de nas dge slong dag /gcig la gcig bsnyen bkur byed /bla mar byed /mchod par byed /gcig la gcig de ltar byas pas...
Apropos of mutual politeness Bhagavat narrates the fable of the partridge, the hare, the monkey, and the elephant. (Culla-vagga, vi. 6.3; Jātaka, 37, Tittira-jātaka; Francis_1916: 36; Schiefner_1882: 303-from Bkaḥ-ḥgyur, iii. foll. 189-93; Julien_1859: no. 77.)
Ends with the Bhikṣubhaya: dge slong gi dngos por gyur cing tshangs par spyod par gnang ngam zhes gsol pa dang /bcom ldan 'das kyis tshur shog /tshangs par spyod cig ces gsungs ma thag du /tshe_dang ldan ba de rnams rab du byung zhing snyen pa rdzogs nas dge slong gi dngos por gyur te / l.: 'di dag gi gtan tshigs zhib du ni 'dul ba'i dngos pobam po drug cu brgyad pa dang dgu pa las 'byung ngo //


Note: IOL Tib J 1 Section: 1 'dul ba'i dngos po/ (Vinaya-vastu) Ch. 51. I. 1, Pothī; 50 c. x 10 c.: foll. 13, numbered (letters) 1-13; ll. 9 and 10: dbu-med. Extract from the 68th and 69th Khaṇḍas of the Vinaya-vastu. Vinaya-vastu is commonly translated ḥdul-baḥi-gźi, but dṅos-po = vastu. Begins: bcom ldan 'das kyis rgan rims bcas pa dang /de nas dge slong dag /gcig la gcig bsnyen bkur byed /bla mar byed /mchod par byed /gcig la gcig de ltar byas pas... Apropos of mutual politeness Bhagavat narrates the fable of the partridge, the hare, the monkey, and the elephant. (Culla-vagga, vi. 6.3; Jātaka, 37, Tittira-jātaka; Francis_1916: 36; Schiefner_1882: 303-from Bkaḥ-ḥgyur, iii. foll. 189-93; Julien_1859: no. 77.) Ends with the Bhikṣubhaya: dge slong gi dngos por gyur cing tshangs par spyod par gnang ngam zhes gsol pa dang /bcom ldan 'das kyis tshur shog /tshangs par spyod cig ces gsungs ma thag du /tshe_dang ldan ba de rnams rab du byung zhing snyen pa rdzogs nas dge slong gi dngos por gyur te / l.: 'di dag gi gtan tshigs zhib du ni 'dul ba'i dngos pobam po drug cu brgyad pa dang dgu pa las 'byung ngo //See digitized pages from IDP

Go to the IDP catalogueIOL Tib J 2

IOL Tib J 2

Section: 1
'dul ba'i dngos po/
(Vinaya-vastu)
Ch. 51. I. 4, Pothī; 49 c. x 9.5 c. foll. 6, numbered 1-6 ll. 7 and 8: dbu-med, same hand as 1.
Colophon. Extract from the 60th Khaṇḍa of the Vinaya-vastu.
Begins: In the course of the year, at some moment, the night lasts for 18 muhūrtas, and the day for 12. At what moment? On the 8th tithi of the clear fortnight of Māgha the night lasts for 18 muhūrtas and the day for 12.
Ends with discussions of eclipses (Rāhu), ending: de lta bas na khye'u de'i mying sgra gcan 'dzin du gdags so zhes btags te /zhib du ni 'dul ba'i dngos po bam po drug cu las 'byung ngo /


Note: IOL Tib J 2 Section: 1 'dul ba'i dngos po/ (Vinaya-vastu) Ch. 51. I. 4, Pothī; 49 c. x 9.5 c. foll. 6, numbered 1-6 ll. 7 and 8: dbu-med, same hand as 1. Colophon. Extract from the 60th Khaṇḍa of the Vinaya-vastu. Begins: In the course of the year, at some moment, the night lasts for 18 muhūrtas, and the day for 12. At what moment? On the 8th tithi of the clear fortnight of Māgha the night lasts for 18 muhūrtas and the day for 12. Ends with discussions of eclipses (Rāhu), ending: de lta bas na khye'u de'i mying sgra gcan 'dzin du gdags so zhes btags te /zhib du ni 'dul ba'i dngos po bam po drug cu las 'byung ngo /See digitized pages from IDP

Go to the IDP catalogue

- EM Early Mustang Kanjur ↘

EM Early Mustang Kanjur
(Handlist prepared From Eimer's catalogue)


༄ འདུལ་བ་གཞི

EM494
'Dul ba Ja->Na